You are on page 1of 2

Racionalna terapija

Šta (koji lek)?
Koliko (u kojoj dozi)?
Kada?
U kom obliku?
Upozorenja?
(Faktori koji utiču na neracionalno
propisivanje antibiotika od strane
lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Cadieux et al, 2007
• Nedovoljno znanje?
• Radno iskustvo?
• Uticaj sredine?
• Nedovoljan rad na edukaciji bolesnika?
Faktori koji utiču na neracionalno
propisivanje antibiotika od strane
lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Cadieux et al, 2007
• Nedovoljno znanje?
• Radno iskustvo?
• Uticaj sredine?
• Nedovoljan rad na edukaciji bolesnika?
Racionalna terapija
• Uobičajeni problemi pri propisivanju:
– Propisivanje nepotrebno velike doze leka

.. stariji. nagib.. pol. mišljenja eksperata • Neodobrena primena lekova • Odnos koristi i rizika – dokazano efikasan lek + prihvatljiva neželjena dejstva • Odnos koristi i cene Individualizacija terapije • Farmakokinetika (urodjene razlike. sastojcima hrane i bolestima. konkavna.. “U” kriva. tolerancija.). konveksna. oboljenja jetre i bubrega.– Propisivanje toksičnijeg leka – Propisivanje nepotrebnog leka – Propisivanje leka koji stupa u interakcije sa drugim (već korišćenim) lekovima – Nepravilno ili nečitko propisivanje Racionalna terapija • Terapijski vodiči vs. biološke varijacije) • Drugi faktori (starost . placebo efekt.) (jačina. teško merljiv efekt.i male intraindividualne varijacije. mala terapijska širina) • Farmakodinamija (krive: sigmoidna.deca. merenje koncentracije leka u krvi (veza izmedju koncentracije leka u krvi i efekta. linearna.. maksimalna efikasnost..) . velike inter. interakcije sa drugim lekovima.