You are on page 1of 3

Kuiz koordinat

Nama : ______________________________
1(a)

Rajah 1 (a) menunjukkan tiga titik P, Q, dan R, pada suatu satah Cartes. Nyatakan
koordinat bagi setiap titik itu.

Rajah 1 (a)
[ 3 markah ]
Jawapan :
(i) P : ______________
(ii) Q : ______________
2(a)
(b)

Cari jarak, dalam unit, antara titik yang berikut
(iii) R: ______________
Nyatakan
koordinat
titik-titik
i) P ( -2,
10) danbagi
Q ( -6,
10) pada satah Cartesan.

[ 2 markah ]

Jawapan
: 4) dan S (7, -4)
ii) R (7,
[ 4 markah ]
Jawapan :
i)

ii)
i) A = _____________
ii) B =_____________

antara titik yang berikut i) P ( -5. -6) [ 4 markah ] Jawapan : i) ii) iii) ii) . dalam unit.7) dan Q (9.3(a) Cari koordinat titik tengah bagi pasangan titik yang berikut.-7) ii) P (3. 10) dan Q ( 10.12) [ 6 markah ] Jawapan : i) (b) Cari jarak. 3) dan S (4. 2) ii) R (16 .4) dan S (9.7) iii) R ( -5.5) dan B (13. i) A (9.

Cari nilai bagi p dan q. S ialah titik tengah bagi RT.4(a) Dalan Rajah 4 (a).Cari nilai x dan nilai y. [ 3 markah ] Jawapan : (b) Dalan Rajah 4 (b) menunjukkan garis lurus KLM pada suatu satah Cartes dengan keadaan KL=LM. [ 3 markah ] Jawapan : .