You are on page 1of 14

SMK BARU BINTULU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS KOMPUTER, TINGKATAN 4
TAHUN 2017

TAJUK 1.0 : PENGATURCARAAN
(60 JAM – 22 MINGGU)
STANDARD
MINGGU
KEMAHIRAN
KANDUNGAN
1
1.1 STRATEGI
 Menyatakan keperluan strategi
PENYELESAIAN
3-6 JAN
penyelesaian masalah dan ciri
MASALAH
penyelesaian masalah berkesan
(3 MINGGU)
 Menerangkan dengan jelas proses
penyelesaian masalah

1.1.1
1.1.2

 Menggunakan proses penyelesaian 1.1.3
masalah dalam menyelesaikan
tugasan yang diberi
 Membuat perbandingan setiap
penyelesaian yang dicadangkan
 Memberi justifikasi pemilihan
penyelesaian dalam proses
penyelesaian masalah.
 Mencadangkan penambahbaikan
terhadap penyelesaian yang diberi.

2
9-13 JAN
3
16-20 JAN

4
23-27 JAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 ALGORITMA
(4 MINGGU)

Menerangkan keperluan penyelesaian
masalah berstrategi
Menjelaskan ciri penyelesaian masalah
berkesan

Menggunakan proses penyelesaian masalah
(i) Kumpul dan analisa data
(ii) Tentukan masalah
(iii) Jana idea – hapus halangan
(iv) Jana penyelesaian
(v) Tentukan tindakan
(vi) Laksanakan penyelesaian
(vii) Buat penilaian
(viii) Buat penambahbaikan

1.1.1Mengunakan algoritma untuk menyatakan
 Menulis atau melukis algoritma
penyelesaian kepada masalah
penyelesaian masalah yang betul.
1.1.2Membina algoritma penyelesaian masalah
 Menerangkan jalan penyelesaian
dengan menggunakan struktur kawalan
berdasarkan algoritma yang dibina.
dalam pengaturcaraan (urutan, pilihan dan
ulangan)

STANDARD
PRESTASI
TP1 & TP2

NOTA

TP3, TP4,
TP5 & TP6

TP1 & TP2

* Cuti
perayaan
Tahun
Baru
Cina

26 -31
1

 Membina atur cara yang mempunyai penyataan umpukan dan aritmetik 1. bersesuaian (i) Integer (int) (ii) Nombor nyata (float.  Menghasilkan atur cara penyelesaian masalah berdasarkan gabungan algoritma 5 30JAN-3FEB 6 6-10 FEB 7 13-17 FEB 8 20. 1.1. TP3. memulakan dan menetappemalar dalam atur cara. serta dapat memaparkan output yang betul dari input yang diberi. kan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar.1.1.2Memilih dan menggunakan jenis data yang setiap jenis data yang dipelajari.6Menterjemah algoritma ke bahasa Pengaturcaraan.4Mengesan nilai pemboleh ubah pada setiap tahap dalam algoritma 1.3Membezakan pemboleh ubah sejagat  Menyatakan keperluan melakukan (global) dan setempat (local ). TP4 & TP5 TP6 TP1 TP2 & TP3 2 .1. bersifat ekonomi dalam penggunaan sumber juga mudah dilaksanakan bagi situasi yang diberi.3Menguji dan membaiki ralat dalam algoritma 1.5Mengenal pasti output yang betul dari algoritma berdasarkan input yang diberi 1. cepat dalam penyelesaian.1.5Menggunakan penyataan umpukan dan penyataan aritmetik. pengisytiharan pemboleh ubah atau 1.1.1. PEMALAR DAN JENIS DATA (4 MINGGU) 1. double) (iii) Aksara (char)/ rentetan (String) (iv) Boolean 1.1.1Menjelaskan hubungan antara jenis data.  Menerangkan perhubungan antara saiz data dan kapasiti ingatan komputer.24EB 9 27FEB-3MAC 1.3 PEMBOLEH UBAH.1.JAN 17  Melaksanakan pengujian bagi setiap algoritma yang dibangunkan  Mencari dan membaiki ralat dalam algoritma yang dibangunkan  Menilai sama ada algoritma yang dibina betul.4Mengisytiharkan. kapasiti ingatan komputer dengan 1.

3Menerangkan aliran struktur kawalan ulangan. cepat dalam penyelesaian.1. (i) for TP4. TP5 & TP6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (18 – 26 MAC 2017) 12 27.6Menulis atur cara untuk memasukkan input dari papan kekunci dan memaparkan output.  Menentukan samada aturcara yang dihasilkan betul.1.1Menerangkan aliran struktur kawalan pilihan (i) if-else (ii) switch-case 1. TP4.2Menulis atur cara menggunakan struktur kawalan pilihan dengan menggabungkan operator hubungan dan operator logical. Memilih jenis data yang sesuai bagi aturcara yang dihasilkan.  Menghasilkan atur cara bebas ralat yang kreatif menggunakan kesemua jenis data yang dipelajari beserta set data untuk ujilari.4 STRUKTUR KAWALAN (2 MINGGU)  Mengenalpasti atur cara aliran struktur kawalan pilihan dan aliran struktur kawalan ulangan  Menerangkan jalan penyelesaian bagi aturcara yang mengandungi struktur kawalan pilihan dan ulangan yang diberi  Membina atur cara penyelesaikan masalah yang menggunakan struktur kawalan 1. TP1. TP5 & TP6 3 . 10 6-10 MAC 11 13-17 MAC 1.1. bersifat ekonomi dalam penggunaan sumber juga mudah dilaksanakan. TP2 & TP3  Mengesan nilai pemboleh ubah dalam bahagian tertentu atur cara  Menilai samada aturcara yang 1.31 MAC 13 3-7 APR 1.1.

bersifat ekonomi dalam penggunaan sumber juga mudah dilaksanakan.1Menerangkan struktur tatasusunan (array) satu dimensi. inden) . 1.1.1. 1.  Mengenalpasti struktur tatasusunan dan subatur cara dalam atur cara yang diberi.1.1.1. mengenalpasti.  Menghasilkan atur cara bebas ralat yang kreatif menggunakan struktur kawalan pilihan dan ulangan beserta set data untuk uji lari.2Mengesan.5 AMALAN TERBAIK PENGATURCARAAN (1 MINGGU) 15 17-21 APR 1.1. (i) operator increment (++)&decrement (--) (ii) class Math (method random) (iii) Boolean  Menyatakan jenis-jenis ralat dalam aturcara dan cara mengesan setiap satu.  Menerangkan jalan penyelesaian 1.1.4Menggunakan subatur cara dan memahami TP1.4Menghasilkan atur cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik (komen.4Menulis atur cara menggunakan struktur kawalan ulangan yang melibatkan. masa larian dan logik) . 1.3Mengenalpasti nilai bagi pembolehubah pada bahagian tertentu atur cara . nama pembolehubah yang bermakna.14 10-14 APR 1. menterjemah mesej ralat dan membaiki ralat .1Membezakan jenis ralat dalam aturcara (sintaks.TP6 4 .1. 1.  Menerangkan faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan kod atur cara  Mengemas kini kod atur cara bagi memudahkan pengaturcara lain membaca dan memahami  Mengesan dan membaiki ralat dalam aturcara yang dibangunkan  Menilai jenis ralat dalam atur cara dan mencadangkan penyelesaian  Menghasilkan atur cara bebas ralat yang rapi dan mudah dikemaskini beserta set data untuk ujilari aturcara.1. 1.2Isytihar nilai 1.6 STRUKTUR DATA DAN MODULAR (2 MINGGU) dihasilkan betul.TP6 TP1 .3Umpukan nilai awal 1. cepat dalam penyelesaian. (ii) while (iii) do-while 1.

Menulis atur cara bermodular yang mengandungi struktur tatasusunan.    16 24-28 APR 17 1-5 MEI berdasarkan atur cara yang mengandungi tatasusunan dan bermodular. 1.1.1.3Mereka bentuk penyelesaian 1.1Menghuraikan setiap fasa dalam kitaran hayat pembangunan sistem (SDLC).1.1.5Menguji dan menyah ralat 1.4Melaksanakan penyelesaian 1. Mengesan nilai pemboleh ubah dalam bahagian tertentu atur cara.6Mendokumentasi 1. 1.yang mengandungi subaturcara dan tatasusunan dengan konsep menghantar parameter ke subatur cara dan mengembalikan data.  Menghasilkan aplikasi penyelesaian masalah…  Menghasilkan aplikasi penyelesaian masalah secara sistematik….1. ….yang mengandungi subatur cara atau tata susunan dengan (3 MINGGU) menggunakan penyataan umpukan atau aritmetik dan stuktur kawalan dalam menghasilkan output berdasarkan input yang diberi. T1 – T6 5 .1. Mencadangkan subatur cara baharu dari atur cara yang dibincangkan dan boleh menyelesaikan masalah yang sama . Menghasilkan atur cara yang mengandungi struktur tatasusunan dan bermodular.7 PEMBANGUNAN  Membangunkan aplikasi… APLIKASI  Menghasilkan aplikasi… (PROJEK) …. 1. 1.1.7Mencipta aplikasi (seperti aplikasi mudah alih) atau aplet dengan antara muka bergrafik menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipelajari mengikut SDLC untuk menyelesaikan masalah.1. Menghasilkan atur cara yang mengandungi struktur tatasusunan dan bermodular yang menyelesaikan masalah.2Menganalisa masalah bagi menentukan keperluan 1.5Membezakan antara function dan procedure pada subatur cara.

1 PANGKALAN  Menunjukkan entiti dan atribut dari pangkalan data yang diberi.  Menghasilkan aplikasi penyelesaian masalah secara sistematik … dengan persembahan yang jelas. 18 8-12MEI 19 15-19 MEI 20 8-26 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27 MEI – 11 JUN 2017) TAJUK 2.TP6 NOTA 6 . ketekalan data dan kelewahan data.2Membezakan model-model pangkalan STANDARD PRESTASI TP1 .mengabungkan beberapa struktur kawalan.11 minggu ) MINGGU 21 12-16 JUN STANDARD KEMAHIRAN KANDUNGAN 2.0 : PANGKALAN DATA (33 JAM .1Menjelaskan kepentingan integriti data.1. DATA  Menjelaskan kekardinalan bagi set STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.  Mencipta aplikasi penyelesaian masalah secara sistematik … dengan persembahan yang jelas dan kreatif. 2. Aplikasi menggunakan pelbagai jenis data input dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan penyataan umpukan dan aritmetik bagi menghasilkan pelbagai jenis data output.

kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif. 2.3Menghasilkan gambar rajah perhubungan entiti (ERD) untuk memodelkan data hubungan. dengan menukar ERD ke skema TP5 & TP6 hubungan.1. TP4.1Mengenalpasti medan (field). satu ke banyak dan banyak ke banyak) berdasarkan keperluan pengguna.2.  Mengenalpasti skema hubungan yang belum ternormal. 2. atribut.2.  Membina gambar rajah terhubung yg mempamerkan entiti dan atribut juga kekardinalan bagi satu sistem 2.  Menghasilkan satu sistem pangkalan data yang telah ternormal.  Mencadangkan bagaimana kesilapan dalam mereka bentuk dan pembinaan pangkalan data dapat dielakkan.2.6Melaksanakan proses penormalan data sehingga 3NF terhadap skema hubungan. kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif. 2.5Menjelaskan konsep kebergantungan fungsi sepenuh.2.4Mereka bentuk pangkalan data hubungan TP3. 2.  Membuat justifikasi kelebihan dan kekurangan beberapa model pangkalan data yang dipilih. rekod. HUBUNGAN (2 MINGGU)  Mereka bentuk pangkalan data hubungan dari situasi yang diberi.3Mengenalpasti entiti. * Cuti Hari Raya Aidil Fitri 25 -30 JUN 17 2. 7 .2Menentukan kunci primer dan/atau kunci asing yang sesuai bagi setiap entiti. set hubungan dan kekardinalan (satu ke satu. jadual TP1 & TP2 (table) dan kekunci bagi pangkalan data yang akan dibangunkan. Hubungan  Menerangkan konsep (2 MINGGU) kebergantungan fungsi sepenuh. (i) Hiraki (ii)Rangkaian (iii)Hubungan (Relational) (iv)Berorientasi objek (Object oriented) 2. 2. Data.22 19-23 JUN 23 26-30 JUN 24 3-7 JULAI 25 10-14 JUL hubungan yang ditunjukkan.2.2.  Membanding beza model-model pangkalan data yang dipelajari.2 Reka Bentuk  Menyatakan kepentingan kunci Pangkalan Data primer dalam pangkalan data.  Mengkategorikan permasalahan pangkalan data yang diterima kepada integriti data atau ketekalan data atau kelewahan data.

3.26 17-21 JUL 27 24-28 JUL 2.1Membina jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian pangkalan data hubungan.  Membina query dan menghasilkan laporan yang tepat dan menarik berdasarkan permasalahan yang diberi.3.TP6 8 .7Mendokumentasi hasil kerja. 2.3.3. 2.6Menghasilkan satu sistem maklumat mudah melalui makro menggunakan menu (switchboard) yang mengandungi. 2. (ii)dua jadual menggunakan satu kriteria. 2.4 PEMBANGUNAN SISTEM PANGKALAN DATA PROJEK (4 MINGGU) Menghasilkan satu sistem pangkalan  tanpa primary key dan jadual yang belum ternormal.4.3.  beserta dokumentasi yang 2.  beserta jadual yang menunjukkan sekurang-kurangnya 2NF.3 PEMBANGUNAN  Membina jadual yang sesuai bagi PANGKALAN sistem pangkalan data yang akan DATA dibangunkan. 2.  Menghasilkan satu sistem pangkalan data bebas ralat.3.  Membina sistem maklumat dan borang yang mempunyai fitur untuk pengesahan data.2Membangunkan sistem pangkalan data dengan antara muka bergrafik menggunakan perisian pembangunan sistem pangkalan data mengikut SDLC untuk menyelesaikan masalah. HUBUNGAN  Menerangkan pemilihan jenis data (3 MINGGU) bagi atribut yang dihasilkan.3. (i) satu jadual menggunakan lebih dari satu kriteria. (i) Borang (ii) Laporan (iii)Keluar dari sistem 2.1Menghasilkan sebuah pangkalan data yang ternormal.3Memasukkan data dalam jadual melalui borang. 2. 28 31JUL-4OGOS 29 7-11 OGOS 30 14-18 OGOS 31 2.2Mencipta borang yang berkaitan dengan kandungan jadual. TP1-TP3 TP4 TP5 & TP6 TP1 .4. mesra pengguna dan mendokumentasikan laporan berdasarkan situasi yang diberi.  Mencipta satu macro baharu yang dapat memudahkan lagi pengguna menggunakan sistem pangkalan data yang dibangunkan.5Menjana laporan berdasarkan hasil query. 2.4Menghasilkan query untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan daripada:.

1Mengkaji keperluan interaksi antara manusia dan komputer.  Menggunakan prinsip asas reka bentuk 9 .4 minggu) MINGGU 32 4-8 SEP STANDARD KEMAHIRAN KANDUNGAN 3. teratur dan kemas mengikut kehendak pengguna dengan persembahan yang jelas dan teratur.1.  …tanpa ralat beserta dokumentasi yang menunjukkan proses pernormalan 3NF mengikut kehendak pengguna dengan persembahan yang sederhana. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (26 OGOS – 3 SEP 2017) TAJUK 3. STANDARD PRESTASI TP1 – TP3 NOTA reka bentuk dalam pembangunan aplikasi.21-25 OGOS menunjukkan proses pernormalan 3NF mengikut kehendak pengguna.0 : INTERAKSI MANUSIA DENGAN KOMPUTER (12 JAM .  tanpa ralat yg menarik dan kreatif beserta dokumentasi yang menunjukkan penghasilan skema hubungan 3NF merangkumi gambar rajah perhubungan entiti (ERD) yg lengkap.1 REKABENTUK  Menyenaraikan prinsip asas reka bentuk interaktif yang digunakan. sesuai. INTERAKSI  Menerangkan kepentingan prinsip asas (2 MINGGU) STANDARD PEMBELAJARAN 3.  … yang meyakinkan.

3.2. Membuat perbandingan beberapa prinsip asas reka bentuk interaktif dan menyatakan kesesuaian penggunaan setiap satu. Membuat penilaian samada aplikasi yang dibangunkan memenuhi tujuan dan prinsip asas reka bentuk interaktif. Menilai samada paparan dan reka bentuk skrin yang dipilih memenuhi instrumen penilaian & mencadangkan penambahbaikan. Mencadangkan penambahbaikan prinsip asas reka bentuk interaktif yang digunakan.2. 3.3Membincangkan laporan dari penilaian kuantitatif terhadap paparan dan rekabentuk skrin.2Menghasilkan prototaip paparan dan reka bentuk skrin.1Mengaplikasi proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. Membina instrumen penilaian paparan dan reka bentuk skrin Menguji paparan dan reka bentuk skrin pada prototaip samada menepati instrumen penilaian.2Menilai produk interaktif berdasarkan tujuan dan prinsip asas reka bentuk interaktif TP4 – TP6 3. 3. Menerangkan proses reka bentuk interaksi dan kriteria utama dalam membina instrumen penilaian paparan dan reka bentuk skrin.2. 33 11-15 SEP   34 18-22 SEP 35 25-29 SEP 3.1. Menghasilkan prototaip yang melalui proses reka bentuk interaksi dan memenuhi instumen penilaian.6 OKT interaktif dalam membangunkan aplikasi.2 PAPARAN DAN REKA BENTUK SKRIN (2 MINGGU)       36 2 . Menyatakan proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. TP1 – TP6 SEMAKAN TERAKHIR PENTAKSIRAN KERJA KURSUS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 10 .

AKTIVITI PANITIA DLL) CUTI AKHIR TAHUN (25 N0V 2017 – 1 JAN 2018) 11 .37 9-13 OKT 38 16-20 OKT 39 23-27 OKT 40 30 OKT-3 NOV 41 6 -10 NOV 42 13 – 17 NOV 43 20 – 24 NOV PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017 TINGKATAN 4 *Cuti Perayaan Hari Deepavali (16 -20 OKT 2017) PROGRAM AKHIR TAHUN 2017 (1M1S.

12 .

13 .

14 .