You are on page 1of 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS TINGKATAN 4 (2017)
MINGGU

TOPIK

KANDUNGAN
1.1
Menganalisa
kaedah penyiasatan
saintifik.

1
(1/1-5/1)

TEMA:
PENGENALAN
KEPADA SAINS
BAB 1:
PENYIASATAN
SAINTIFIK

1.2
Menyedari kepentingan
mengamalkan sikap
saintifik dan nilai murni
semasa menjalankan
kaedah penyiasatan
saintifik

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat :
 menerangkan langkah-langkah dalam
penyiasatan saintifik,
 menjalankan penyiasatan saintifik,
 menulis laporan penyiasatan saintifik,
 menerangkan kepentingan penyiasatan
saintifik.

Murid dapat:
 mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni
yang diamalkan oleh saintis,
 menerangkan kepentingan mengamalkan
sikap saintifik dan nilai murni semasa
menjalankan penyiasatan saintifik,
 mengamalkan sikap saintifik dan nilai
murni semasa menjalankan penyiasatan
saintifik.

CATATAN

 menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf.MINGGU TOPIK KANDUNGAN 2.  menyatakan kepentingan koordinasi badan.  membandingkan dan membezakan jenisjenis neuron.2 Memahami sistem saraf manusia Murid dapat :  mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia. CATATAN .1 Memahami koordinasi badan 2 (8/1-12/1) HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  memerihalkan maksud koordinasi badan.  mengenal pasti sistem dalam badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi  badan.  menyatakan fungsi setiap jenis neuron.  mengenal pasti perbezaan jenis neuron.  menyatakan maksud neuron.  mengenal pasti bahagian neuron  menyatakan fungsi bahagian dalam neuron. TEMA : PENYELENGGARA AN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BAB 2 : KOORDINASI BADAN 2.

 mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks. Murid dapat:  mengenal pasti bahagian utama dalam otak manusia.4 Memahami peranan Murid dapat: proprioreseptor  menerangkan maksud proprioreseptor.  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam otak manusia.MINGGU 3 (15/1-19/1) 4 (22/1-26/1) 5 (30/1-2/2) TOPIK KANDUNGAN 2.  memberi contoh tindakan terkawal.  menerangkan maksud tindakan terkawal.  menerangkan dengan contoh tindakan refleks.  menerangkan maksud tindakan luar kawal. 2. dalam  menerangkan kepentingan proprioreseptor mengekalkan keseimbangan dan koordinasi CUTI TAHUN BARU CINA (28/1-29/1/2017) 2.5 Memahami otak manusia dan kerencamannya.  menerangkan tindakan luar kawal. CATATAN .  memerihalkan tindakan refleks.  menyatakan fungsi reseptor dan efektor.  menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia.3 Menganalisa koordinasi saraf HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :  menyatakan maksud reseptor dan efektor.

 memerihalkan kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan.MINGGU 6 (5/2-9/2) 7 (12/2-16/2) TOPIK KANDUNGAN 2. CATATAN .  menerangkan kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Murid dapat:  membandingkan dan membezakan koordinasi saraf dengan koordinasi kimia.7 Menganalisa koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  memerihalkan maksud hormon.  menerangkan dengan contoh koordinasi di antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam gerak balas terhadap sesuatu rangsangan.  mengenal pasti kelenjar endokrin utama dan kedudukan masing-masing dalam tubuh  menyatakan fungsi hormone yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin.6 Memahami koordinasi kimia dalam badan 2.  memerihalkan maksud kelenjar endokrin.

 memerihalkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap koordinasi badan. Murid dapat:  menyenaraikan contohcontoh minuman beralkohol.  memerihalkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan.  menerangkan maksud penyalahgunaan dadah. Murid dapat:  menyatakan maksud minda.10 Menyedari kepentingan minda yang sihat dan baik HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  mentakrifkan maksud dadah.  menerangkan bagaimana penyalahgunaan bahan boleh memberi kesan terhadap minda. 2.8 Menilai kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan 8 (19/2-23/2) 2. mengenalpasti faktor-faktor yang memberi kesan terhadap minda.  mewajarkan kepentingan mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol secara berlebihan.  memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan.MINGGU TOPIK KANDUNGAN 2.mewajarkan kepentingan minda CATATAN .  menyenaraikan contoh-contoh dadah.9 Menganalisa kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan dan kesihatan.  memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan.

meiosis. kembar pada  menerangkan kejadian kembar seiras dan Menganalisa  menghubungkaitkan perubahan haba manusia. meiosis. penentuan seks  menerangkan mekanisme penentuan seks Murid dapat: anak dan kejadian anak.7 Murid dapat:  mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat Menyedari  menerangkan penyalahgunaan ilmu  menggunakan rajah skema. variasi dalam  menerangkan kepentingan mitosis dan  membanding dan membezakan variasi hidupan. perubahan  dengan membanding dan membezakan kembar TEMA : JIRIM keadaan jirim  perubahan tenaga kinetic zarah dalam jirim.MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN 3.1  menerangkan teori kinetik jirim.  membanding dan membezakan antara KETURUNAN DAN Menganalisa  mengelaskan variasi kepada variasi selanjar VARIASI mitosis dan meiosis. TEMA :  memerihalkan hubungkait antara gen. 4. DNA PENYELENGGARA dan kromosom. KESINAMBUNGAN  memerihalkan proses mitosis.2 Murid dapat: menyebabkan variasi. dan mekanisme gen resesif. Memahami  menerangkan maksud kromosom seks.  menyatakan jenis mutasi. dan variasi tak selanjar.  seiras dengan kembar tak seiras. asid yang sihat dan baik.  menyatakan maksud BAB 3 : memerihalkan prosesvariasi. kepentingan  pengetahuan dalam bidang genetik boleh  meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi mengancam kehidupan mematuhi etika  kacukan monohibrid. Murid dapat: HIDUP  menyatakan maksud meiosis. BAB 4 :JIRIM TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN 3.6  menyenaraikan variasi dalam manusia. Memahami prinsip  menerangkan maksud gen dominan dan  menerangkan kepentingan variasi. 3.  mengenalpasti faktor-faktor yang 3. selanjar dan variasi UJIAN 1 (5/3/2017-9/3/2017) tak selanjar.3 Murid dapat: saintifik untuk kebaikan manusia sejagat. keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. TOPIK KANDUNGAN HASILmaksud PEMBELAJARAN AN DAN  menyatakan mitosis.  memerihalkan kepentingan mewujudkan dalam penyelidikan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1(17/3/2017-25/3/2017) dan mematuhi etika dalam penyelidikan genetik 3. pewarisan  mengenal pasti sifat-sifat dominan dan resesif pada manusia. deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom. DALAM ALAM  menerangkan perubahan bagi ketiga-tiga  menerangkan mengenai kembar siam. CATATAN Eksperimen (PEKA) : Variasi daun CATATAN .1 Memahami proses pembahagian sel 9 26/2-2/3 MINGGU 15 9/4 – 13/4 11 12/3-16/3 13 26/3-30/3 16 16/4 – 20/4 MINGGU Murid dapat:  menyatakan maksud gen.4 Memahami mutasi Murid dapat:  menyatakan maksud mutasi.  kembar tak seiras. 3.

 menyatakan tentang nombor nukleon.  mengenalpasti zarah-zarah subatom.  menghubungkait bilangan proton.4 Memahami pengelasan unsur dalam Jadual Berkala Murid dapat:  memerihalkan struktur atom. bukan logam dan separa logam dalam  Jadual Berkala  menyatakan kepentingan Jadual Berkala PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN( 7/5/2017 – 25/5/2017) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26/5/2016 – 10/6/2016) CATATAN .  membuat kesimpulan tentang bilangan proton.3 Mengaplikasi idea tentang nombor proton dan nombor nukleon dalam unsur 4.DAN BAHAN MINGGU 17 23/4 -27/4 18 30/4 – 4/5 4.  membanding dan membezakan zarah-zarah subatom KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menyatakan tentang nombor proton.  menyatakan tentang isotop.  elektron dan neutron dalam atom bagi unsur-unsur yang berlainan.2 Memahami struktur atom TOPIK 4. neutron dan elektron bagi satu atom dengan nombor proton dan nombor nukleon.  mengitlakkan bilangan proton dan elektron dalam atom bagi unsur-unsur yang berlainan.  memberikan contoh-contoh isotop Murid dapat:  memerihalkan tentang penyusunan unsurunsur dalam Jadual Berkala  memerihalkan kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala  mengenal pasti kedudukan unsur-unsur logam.

molekul dan ion.  menghubungkait sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom. CATATAN .  menghubungkaitkan sifat fizikal logam dan bukan logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian. molekul dan ion  mengenalpasti zarah-zarah dalam bahan seperti atom.5 Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya Murid dapat:  memerihalkan atom.  menyatakan contoh bahan yang terdiri daripada atom. molekul dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan.  menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan logam. molekul dan ion dengan susunan zarah dan daya tarikan di antaranya.  menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian.  membanding dan membezakan bahanbahan yang terdiri daripada atom.6 Memahami sifat-sifat dan kegunaan bahan logam dan bukan logam Murid dapat:  menyenaraikan contoh logam dan bukan logam. molekul dan ion.MINGGU 24 11/6 – 15/6 25 18/6 –22/6 TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN 4.  membanding dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat-sifat fizikal. 4.

 memerihalkan pelbagai kaedah penulenan bahan.  membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia CATATAN Ekpserimen: .Proses penghabluran .  mewajarkan kepentingan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia.  menerangkan menggunakan contoh kaedah penulenan yang digunakan untuk menghasilkan bahan kegunaan harian. Murid dapat:  menerangkan maksud perubahan fizik.Kesan bendasing terhadap takat didih cecair tulen (PEKA) .CUTI HARI RAYA(27/6/2017.7 Menganalisa kaedah penulenan bahan 27 2/7-6/7 4.8 Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan memberi manfaat kepada manusia 28 9/7-13/7 29 16/7-20/7 TOPIK TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN BAB 5:TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA 5.  menerangkan maksud perubahan kimia  memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian.1 Memahami perubahan fizik dan kimia KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menyatakan sifat-sifat bahan tulen. Murid dapat:  memerihalkan kegunaan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia.  memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian.  menghubung kait sifat-sifat bahan dengan kaedah penulenan yang digunakan.30/6/2017) MINGGU 4.

 membuat urutan kecergasan tindak balas logam.  mengenal pasti tindak balas yang melibatkan pembebasan haba  mengenal pasti tindak balas yang melibatkan penyerapan haba  menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindak balas dengan tindak balas eksotermik  menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindak balas dengan tindak balas endotermik  menerangkan melalui contoh perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas kimia dalam industri. CATATAN Eksperimen (PEKA): Tindak balas eksotermik dan endotermik Murid dapat:  memerihalkan kecergasan tindak balas Eksperimen: logam dengan air.Tindak balas antara logam  memerihalkan kecergasan tindak balas dengan logam dengan asid.asid.Kedudukan karbon dalam logam dengan oksigen.oksigen.2 Menganalisa perubahan haba dalam tindak balas kimia 5.  membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan tindak balas logam terhadap oksigen.MINGGU 29 16/7-20/7 30 23/7-27/7 TOPIK KANDUNGAN 5. . asid dan oksigen. . siri kereaktifan logam  membanding dan membezakan kecergasan tindak balas logam dengan air.3 Mensintesiskan siri kereaktifan logam HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menyatakan tindak balas kimia melibatkan perubahan haba. air.  mengenal pasti kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam.  memerihalkan kecergasan tindak balas .

.Proses penyaduran  peka memerihalkan yang cahaya.  menerangkan dengan contoh proses Murid dapat: pengekstrakan logam daripada bijihnya  memerihalkan cara sel ringkas beroperasi. katod. proses elektrolisis suatu logam secara elektrolit mengapa menggunakan karbon  menerangkan bahanelektrod kimia tertentu elektrolisis  menerangkan penggunaan elektrolisis disimpan di dalam botol gelap dalam industri Murid dapat:  memerihalkan bagaimana penggunaan tenaga daripada tindak balas kimia secara berkesan untuk mengelakkan pembaziran.6 Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN pengekstrakan logam daripada bijihnya.  memberi cadangan tentang cara baharu penggunaan tindak balas kimia dalam peralatan sebagai sumber tenaga.Proses elektrolisis . 31 30/7-3/8 33 13/8-17/8 5. logam kelebihan dan kekurangan pelbagai  menyatakan CATATAN CATATAN Eksperimen : Sel ringkas jenis sel.MINGGU 30 MINGGU 23/7-27/7 32 6/8-10/8 TOPIK KANDUNGAN 5.5 balas kimia yang Memahami berlaku dengan elektrolisis adanya cahaya 5. memerlukan tenaga cahaya. kation dan elektrolit  menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia .8 Menghargai sumbangan inovatif kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga Murid Murid dapat:dapat:  menyatakan maksud elektrolisis  memberi contoh tindak balas kimia yang Eksperimen:  menyatakan maksud anod.  menerangkan bagaimana melupuskan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.4 Mengaplikasikan TOPIK siri kereaktifan logam 5.  mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan dan pelupusan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga.7 Memahami tindak 5. anion. dengan menggunakan karbon  menyenaraikan pelbagai jenis sel dan  menyatakan kepentingan siri kereaktifan kegunaannya.

 memerihalkan langkah yang betul dalam pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif.3 Menyedari keperluan Mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  menyatakan maksud radioaktif. Murid dapat:  menyatakan kesan radioaktif terhadap hidupan.2 Memahami penggunaan tenaga nuklear dan kegunaanya 6.MINGGU 34 20/8-24/8 TOPIK TEMA:TENAGA DALAM KEHIDUPAN KANDUNGAN 6.1 Memahami bahan radioaktif BAB 6:TENAGA NUKLEAR 34 20/8-24/8 6.  menerangkan maksud radioisotop.  memerihalkan proses pereputan radioaktif.  menerangkan kegunaan bahan radioaktif.  membanding dan membezakan sinaran radioaktif. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2(25/8/2017-2/9/2017) CATATAN .  memerihalkan sifat setiap sinaran radioaktif. Murid dapat:  memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nuklear  memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pelakuran  menyatakan kegunaan tenaga nuklear.  memberi contoh bahan radioaktif.  memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear.  menerangkan keperluan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan cara yang betul.  memberi contoh radioisotop.  menamakan tiga jenis sinaran radioaktif.

Eksperimen:  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh .MINGGU 36 3/9-7/9 TOPIK TEMA:TENAGA DALAM KEHIDUPAN BAB 7:CAHAYA. dan kanta cekung  membanding dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan imej yang dibentuk oleh kanta cekung bagi objek jauh. DAN PENGLIHATAN KANDUNGAN 7.1 Mensintesiskan pembentukan imej oleh cermin satah dan kanta HASIL PEMBELAJARAN CATATAN Murid dapat:  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah. oleh cermin sata .  melukis gambarajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung dipengaruhi oleh jarak objek.  melukis dan melabel gambarajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung.  menentukan jarak fokus kanta cembung.ciri-ciri imej yang dibentuk kanta cembung.  melukis dan melabel gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cembung. WARNA. .ciri-ciri imej yang dibentuk  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh oleh kanta cembung kanta cekung.

 menerangkan melalui contoh penyerakan cahaya dalam fenomena alam.3 Menganalisa penyebaran cahaya Murid dapat:  menyatakan maksud penyebaran cahaya.2 Mensintesiskan pembentukan imej oleh alatan optik HASIL PEMBELAJARAN CATATAN Murid dapat:  mengenal pasti bahagian alatan optik yang terlibat dalam pembentukan imej.  melukis gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui alatan optik.  membanding dan membezakan mekanisme memfokus dan mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata manusia dan kamera. 7.  menerangkan melalui contoh penyebaran cahaya dalam fenomena alam 7.  memberi contoh fenomena alam yang berkaitan penyerakan cahaya.  menerangkan struktur dan fungsi bahagian mata menggunakan kamera sebagai pembandingan.4 Menganalisia penyerakan cahaya Murid dapat :  menyatakan maksud penyerakan cahaya. Eksperimen: Penyebaran cahaya .MINGGU 37 10/9-14/9 38 17/9-21/9 TOPIK KANDUNGAN 7.

6 Mengaplikasikan prinsip penolakan cahaya berwarna untuk menerangkan kehadiran objek berwarna.7 Menganalisa kesan pencampuran pigmen HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  mengenalpasti warna primer dan warna sekunder.  membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen.  menyatakan maksud pigmen  menyenaraikan penggunaan pigmen  membanding dan membezakan pencampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna. 7.5 Menganalisa penambahan dan penolakan cahaya berwarna 7. Murid dapat.  menerangkan melalui contoh kesan pigmen terhadap cahaya.  menerangkan percampuran warna primer menghasilkan warna sekunder.  menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna.MINGGU 39 24/9 -28/9 39 24/9 -28/9 40 1/10-5/10 TOPIK KANDUNGAN 7.  menerangkan penglihatan objek berwarna dibawah cahaya berwarna. CATATAN Eksperimen: Penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna Eksperimen: Percampuran pigmen .  menyatakan fungsi sel rod dan sel kon pada mata. Murid dapat:  menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh objek berwarna  menerangkan penglihatan objek berwarna dibawah cahaya putih.

 menyatakan faktor yang memberi kesan terhadap penghasilan ammonia.  menyatakan maksud aloi superkonduktor. Murid dapat:  menyatakan maksud aloi.Ketahanan aloi terhadap zarahnya.8 Menilai kepentingan warna dalam kehidupan harian 40 1/10-5/10 41 8/10-12/10 7.  memerihalkan penghasilan ammonia secara industri.  memberikan contoh aloi.  mengenalpasti kegunaan ammonia dalam industri . Murid dapat:  menghubungkait penciptaan pelbagai alatan optik yang dapat meningkatkan keupayaan deria penglihatan.  memerihalkan kepentingan aloi dalam industri.MINGGU TOPIK KANDUNGAN 7. kakisan  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya dalam kehidupan harian.Kekerasan aloi  menghubungkaitkan perubahan sifat logam berbanding logam tulen yang dijadikan aloi dengan susunan .9 Menghargai penciptaan pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manusia TEMA : PERKEMBANGA N TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT 8. Murid dapat:  menyenaraikan kegunaan ammonia dan sebatiannya dalam kehidupan harian.  menyatakan dengan contoh kepentingan warna dalam kehidupan. Eksperimen :  menerangkan bagaimana pengaloian boleh mengubah sifat logam.1 Memahami sifat sifat aloi dan kegunaannya dalam industri BAB 8:BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN 8. .  mewajarkan kepentingan warna dalam kehidupan.2 Menganalisa penghasilan dan Penggunaan ammonia dalam industri HASIL PEMBELAJARAN CATATAN Murid dapat :  menyenaraikan kepentingan warna dalam kehidupan.

8.  menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri. manusia sejagat MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CATATAN .  menyatakan dengan contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industry untuk menghindar pencemaran. sekitar dari pencemaran  menerangkan kepentingan mengamalkan sisa buangan industri sikap bertanggungjawab dalam melupuskan untuk kepentingan sisa buangan industri.MINGGU 42 15/10-19/10 TOPIK KANDUNGAN 8.4 Murid dapat: Menyedari kepentingan  memerihalkan kesan pelupusan sisa pemeliharaan dan buangan industri yang tidak terkawal dan pemuliharaan alam tidak teratur.3 Menganalisa kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar.  menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat:  mengenal pasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca pencemaran.