You are on page 1of 4

Contoh Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: HEM

Dalaman

Luaran
(O)PELUANG:
1
2
3

Ibu bapa yang berpendidikan membantu mengawal
prestasi hal ehwal murid.
Pengurusan PIBG yang efektif dapat membentuk
persekitaran kondusif.
Kerjasama penjaga yang baik dengan pihak sekolah
membantu dalam pengurusan HEM.

(S)KEKUATAN:
S1 Disiplin sekolah terkawal.
S2 Pengurusan buku teks cekap.
S3 Pengurusan biasiswa pelajar baik
S4 Amalan-amalan baik telah membantu membentuk
sahsiah yang baik.
S5 Kebajikan murid yang maksimum telah diberikan.
S6 Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus
kepada keselamatan padu.
S7 Pengurusan HEM keseluruhannya cekap dan
efisyen.

(W)KELEMAHAN:
W1 Terdapat kurang daripada 3% murid masih
mengamalkan sikap negatif seperti ponteng.
W2 Peratus kehadiran murid belum mencapai
95%
W3 5% murid masih terlibat dengan kes salah
laku
W4 Terdapat jawatankuasa yang masih belum
mantap dalam pengurusan HEM.

Strategi SO

Strategi WO

1. Meningkatkan peratus kehadiran murid
menggunakan khidmat pengawas dan JK
Disiplin dengan kerjasama ibubapa dan
PIBG(S1+01+02)

(C)CABARAN:

Strategi SC

C1 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.
C2 Wujud ‘cyber cafe’, pusat snooker dan pusat hiburan
berdekatan sekolah.
C3 Segelintir waris bergantung 100% kepada sekolah bagi
kejayaan dan pembentukan sahsiah pelajar.
C4 Manipulasi perhubungan baik antara sekolah dan PIBG,
menyukarkan pengurusan HEM.

1. Mengurangkan kes salah laku murid melalui
kerjasama majlis permuafakatan (S1+C4)

1. Mengurangkan kadar ponteng murid
dengan kerjasama ibu bapa dan PIBG
(W1+01+02)

Strategi WC

C3 Wujud “Cyber cafe”. KELEMAHAN: W1 20% murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum. Mengupayakan persatuan ke peringkat yang lebih tinggi dengan kerjasama agensi luar dan kemudahan luar sekolah yang berhampiran. (W5+01+04) Strategi WC . (S1+02+04) Strategi WO 1. W2 20% guru kurang kemahiran melatih murid dalam permainan tertentu. Luaran S4 Telah mencapai kejayaan dalam bidang ko-akademik sehingga peringkat antarabangsa (KRS).Contoh Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: KOKURIKULUM Dalaman KEKUATAN: S1 20% guru yang berpengalaman komited. komited dan efisyen dengan sokongan PIBG dan agensi luar. Strategi SC C2 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah. S2 Kemudahan peralatan sukan yang mencukupi. Meningkatkan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum melalui guru yang berpengalaman. S3 Mempunyai murid yang berpotensi dalam bidang kokurikulum dan ko-akademik. snooker dan hiburan. PELUANG: 1 Stadium berdekatan dengan sekolah. W3 30% murid menggunakan alasan tuisyen untuk tidak menghadiri kegiatan kokurikulum. Strategi SO CABARAN: C1 Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam kokurikulum. 3 Sokongan dan kerjasama sepenuhnya waris dari segi moral dalam semua penyertaan dan pertandingan. 2 PIBG atau Lembaga Pengurus Sekolah menjadi penaja bagi penyediaan jurulatih bertauliah. 4 Kerjasama dengan agensi luar dan kolej swasta. efektif dan efisyen. W4 Tenaga pakar bidang tertentu amat kurang W5 Keupayaan persatuan dan sukan masih rendah S5 Pencapaian sukan memanah dan ping pong sehingga peringkat daerah. pusat hiburan. C4 Terbatasnya kemudahan asas latihan 1.

O2 Kewangan PIBG yang kukuh. Meningkatkan kemudahan dan peralatan komputer/pencetak dengan sumbangan kerjasama pihak swasta dan PIBG (W5+01+02) Strategi WC . S3 Prasarana sekolah yang selesa. W4 Keceriaan dan kemudahan di persekitaran sekolah masih belum menyeluruh W5 Kemudahan dan peralatan komputer/pencetak di pejabat dan bilik guru masih belum mencukupi (O) PELUANG: O1 Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak swasta. (C) CABARAN: C1 Sumbangan pihak swasta memerlukan kecekapan pengurusan. W3 Masih perlu penyelenggaraan fizikal sekolah. S2 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh. Meningkatkan keceriaan dan kemudahan di persekitaran sekolah dengan sokongan guru dan staf serta kerjasama pihak swasta dan PIBG (S3+01+02) Strategi SC Strategi WO 1. C2 Segelintir ahli komuniti setempat tidak mengambil perhatian dalam apa jua aktiviti sekolah. W2 Kos yang tinggi dalam penyelenggaraan S3 Guru dan staf bekerjasama dalam membangunkan sekolah. Strategi SO 1.Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang:KEMUDAHAN DAN KEPERLUAN ASAS Dalaman Luaran (S) KEKUATAN: S1 Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. (W) KELEMAHAN: W1 Guru baharu kurang pengalaman dalam pengurusan fizikal sekolah.

W3 30% guru mengajar mata pelajaran bukan opsyen. S4 Guru celik komputer dengan kemudahan pencetak dan komputer disediakan. (W) KELEMAHAN: W1 30% guru baharu yang kurang pengalaman. O4 Kolej dan agensi luar bekerjasama dengan PIBG memajukan sekolah (C) CABARAN: C1 Ibu bapa kurang melibatkan diri dalam aktiviti. (S3+O2+O4) Strategi SC Strategi WC . W2 Agihan tugas guru tidak seimbang dalam jawatankuasa sekolah. Luaran (O) PELUANG: O1 Majoriti Ibu bapa daripada kalangan profesional. Memantapkan teknik dan kemahiran P&P guru yang bukan opsyen melalui guru-guru yang berpengalaman melebihi 10 tahun dan sokongan PIBG. C3 Kesedaran kepentingan pendidikan dalam kalangan ibu bapa masih rendah. W5 Kekerapan guru keluar untuk kursus atau urusan rasmi.Contoh: Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang: SUMBER MANUSIA Dalaman (S) KEKUATAN: S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. C2 Pengaruh gejala sosial yang negatif di luar sekolah. W6 Prestasi P&P guru berada pada purata 80%. Strategi SO Strategi WO 1. O3 ALUMNI turut membantu sekolah. S5 Guru mencukupi dan 30% adalah siswazah terlatih. S3 Terdapat 50% guru yang mengajar melebihi 10 tahun. S2 95% guru tinggal kurang 25km dari sekolah. kolej dan agensi luar. W4 Guru beban kerja banyak. O2 PIBG aktif memajukan sekolah.