You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PAUH JAYA

13700 PULAU PINANG
BIODATA GURU
TAHUN : 2016
PANITIA : MATEMATIK
1.

Nama

: .....................................................................

2.

No. Kad Pengenalan : …………..................

3.

Tarikh Lahir

: …………….................

4.

No. Fail Peribadi

: ………………………

5.

No. Tel

: .....................................

6.

e-mel

: ………………………

7.

Tarikh Lantikan

: …………… ……….

8.

Gred Jawatan

: ………………..............

9.

Tarikh Sah Jawatan

: ……………………..

10. Tarikh sah Jawatan semasa: ...........................

11. Opsyen

: i) ....................................

ii) ………………………...........

12. Kelulusan Akademik

: ……………..................

13.

Kelulusan Iktisas : ……………...................

14. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran ini

: i) ……………………………

15. Tarikh Mula Berkhidmat di Sekolah ini

: ………………………………..

16. Jumlah Masa Mengajar Mata Pelajaran seminggu
17. Tingkatan Yang Diajar Sekarang
18.

waktu

: ………………………………........................................................

Pengalaman Memeriksa Kertas Peperiksaan Am Kerajaan
Bil

19.

: …………….....

ii) ….......................................

Mata Pelajaran

PMR/SPM/STPM

Tahun

Mata Pelajaran Lain Yang Pernah Diajar
Bil

Mata Pelajaran

Tahun

20. Kursus Yang Pernah Dihadiri (Berkaitan dengan mata pelajaran masing-masing)
Bil

Nama Kursus

………………………………………………..
( )

Tarikh

Tempat