You are on page 1of 27

NAMA

:
KELAS :

SMK (P) METHODIST, KUANTAN
SOALAN CUTI TERANCANG
SAINS TINGKATAN 5
BAHAGIAN A
1.

Rajah 1 menunjukkan struktur otak manusia.

Q

Rajah 1
Antara yang berikut, yang manakah kesan kecederaan pada bahagian Q?

2.

A

Pekak

C

Kelumpuhan anggota

B

Buta

D

Kehilangan imbangan badan

Sel otot sejenis haiwan mempunyai 32 kromosom. Antara yang berikut,
yang manakah mewakili bilangan kromosom testis dan ovari haiwan
tersebut?

A
B
C
D
3.

Testis

Ovari

16
16
32
32

32
16
16
32

Rajah 3 menunjukkan perubahan keadaan jirim.
Stim

X

Air
Rajah 3

Y

Ais

Apakah proses X dan Y ?

4.

A

X
Peleburan

Y
Pendidihan

B

Peleburan

Pembekuan

C

Kondensasi

Pembekuan

D

Kondensasi

Pendidihan

Rajah 4 menunjukkan struktur satu atom.

Rajah 4

Apakah bilangan neutron bagi atom tersebut?
A
B
5.

3
4

C
D

7
10

Rajah 5 menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap. Antara A,B,C dan D
manakah yang mewakili separuh logam?
I

VIII
III IV V VI VII
C
D

II
A
B

Rajah 5
6.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan perubahan fizik?
A.
B.
C.
D.

Memanaskan sekeping batu kapur dengan kuat
Besi dibiarkan berkarat di udara
Memanaskan naftalena di dalam tabung uji
Pembentukan glukosa dalam proses fotosintesis

7. Maklumat menunjukkan kedudukan empat jenis logam dengan karbon dalam siri kereaktifan logam. Besi dan zink C Besi dan magnesium B.Y dan Z dengan asid hidroklorik cair. yang manakah mewakili logam X. Magnesium Aluminium Karbon Kereaktifan bertambah Zink Besi Logam manakah yang boleh diekstrak dengan memanaskan bijihnya dengan karbon? 8. Zink dan aluminium D Aluminium dan magnesium Rajah 8 menunjukkan pembebasan gelembung gas dan gas dari tindakbalas antara logam X. A. X Y Z Rajah 8 Antara yang berikut.Y dan Z yang betul? A X Zink Y Kuprum Z Magnesium B Magnesium Kuprum Zink C Zink Magnesium Kuprum D Kuprum Magnesium Zink .

X Uranium Rajah 10 Apakah X ? A Proton C Neutron B Elektron D Nukleus .9. yang manakah mewakili P. Rajah 9 menunjukkan radas untuk elektrolisis. Q dan R yang betul? P Anod Q Katod R Elektrolit B Katod Elektrolit Anod C Elektrolit Anod Katod D Katod Anod Elektrolit A 10. R ajah 10 menunjukkan proses penghasilan tenaga nuklear. A Q P R Rajah 9 Antara yang berikut.

.

11 Rajah 11 menunjukkan warna sebuah buku di bawah cahaya berwarna. Sumber cahaya Cahaya biru Kuning Rajah 11 Apakah warna yang dipantulkan oleh buku itu? 12. Malaria Tibi Antara yang berikut. A Biru C Hijau B Hitam D Kuning Di antara berikut yang manakah penyakit yang disebabkan oleh kulat? A B 13. yang manakah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria? A B 14. yang manakah mikroorganisma yang digunakan dalam industri makanan? A Yis B Mukor 15. Panau Demam campak Virus D Bakteria Apakah penyakit yang disebarkan oleh lalat? A Denggi C Malaria B Taun D Hepatitis B . 0 0C 0 35 C C D 0 70 C 0 100 C C D Plasmodium Bakteriofaj Mikroorganisma yang manakah paling seni? A Alga C Kulat B 16. C D Antara yang berikut.

17. R dan S. Antara berikut manakah pengelasan yang betul? A B C D Bakteria P and S P and R R and Q Q and S Protozoa R and Q Q and S P and S P and R . Q. Kapas Bubur nutrien + Kultur bakteria Dalam eksperimen ini. cahaya D suhu Gambar rajah menunjukkan mikroorganisma P. faktor yang dikaji ialah A pH C nutrien B 18. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan bakteria pada suhu bilik.

Apakah cara pembiakan itu? A Penunasan C Pengkonjugatan B D Pembentukan spora Belahan dedua Gambar rajah menunjukkan sejenis mikroorganisma. Sel anak Sel induk 20.19. Sporagium Hifa Apakah mikroorganisma tersebut? A Yis B Mukor C Euglena D Paramesium . Gambar rajah menunjukkan proses pembiakan satu mikroorganisma.

(i) Manipulated variable [1 mark] (ii) Responding variable (iii) Constant variable [1 mark] [1 mark] (b) State the hypothesis that can be made from the experiment.BAHAGIAN B 1. (c) Write one observation from the result of the experiment. [1 mark] . Focal length Diagram 1 Table 1 shows the result of the experiment. Distance of object (cm) 10 20 30 40 Focal length (cm) 40 30 20 10 Table 1 (a) State the variables in this experiment.

[2 marks] (d) Predict the distance of image when the object is place at 2F. the focal length . Object 3F 2F F F 2F 3F Diagram 2 (a) Complete Diagram 2 to show the formation of the image by the convex lens [2 marks] (b) Measure and write down the distance of the image. Diagram 2 shows an experiment to study the formation of an image by a convex lens.[1 mark] (d) Based on the result. [1 mark] 2. what happened to the focal length when the distance of an object increased? When the distance of an object increased. [1 mark] . cm (c) State two characteristics of the image formed in 2 (a) [1 mark] 1. 2.

[1 mark] .0 2.0 Table 3 (a) State the variables in this experiment. (i) Controlled variable [1 mark] (ii) Manipulated variable [1 mark] (iii) Responding variable [1 mark] (b) State one hypothesis for this experiment. write one observation in this experiment. Diagram 3 The result of the experiment is shown in Table 3.3. Condition of substances Solid Lead (II) bromide Molten Lead (II) bromide Ammeter Reading (A) 0.Diagram 6 shows an experiment to study the electrical conductivity of lead (II) bromide. (c) From the result of Table 6.

which condition can conduct electricity? [1 mark] (f) Lead (II) bromide is an ionic compound. glass wool Diagram 4 . Diagram 4 shows an experiment to study the reactivity of metals with oxygen.[1 mark] (d) State one inference from the result in Table 6. Potassium manganate (VII) crystals will produce oxygen when it heated. State the operational definition for an ionic compound. [1 mark] (e) Based on the result of experiment. [1 mark] 4.

(i) Manipulated variable [1 mark] (ii) Responding variable [1 mark] (iii) Constant variable [1 mark] (b) State one hypothesis for this experiment. tick ( √ ) for the most reactive metal with oxygen. [1 mark] (c) Write one observation from this experiment. Type of Metal Brightness of light Aluminium Very bright Zinc Bright Copper Not bright Table 4 (a) State the variables in this experiment. [1 mark] (d) State one inference from this experiment. [1 mark] (e) Based on the result of experiment. Aluminium Zinc Copper [1 mark] .Table 4 shows the result of the experiment.

Zinc Volume of gas collected after 10 minutes (ml) 4.0 Magnesium 8.0 Lead 0. Diagram 5 shows an experiment to study the reactivity of metals with acid.(f) Based on the result in Table 4.0 Type of Metal Table 5 (a) State the variables in this experiment. (i) Constant variable [1 mark] (ii) Manipulated variable [1 mark] (iii) Responding variable . [1 mark] 5. Gas collected after 10 minutes Burette Diagram 5 Table 5 shows the result of the experiment. state one conclusion in this experiment.

2 – more reactive and 3 – less reactive. [1 mark] (d) Based on the observation in Table 5. [1 mark] . state one inference for the experiment. [1 mark] (e) Based on the result of experiment.[1 mark] (b) State one hypothesis for this experiment. complete the reactivity series of metal with acid in boxes below by using : 1 – most reactive. [1 mark] (c) State one observation from the result in Table 5. Zinc Magnesium Lead [1 mark] (f) Write down one conclusion in this experiment.

Initial reading at 27°C Diagram 5 The result of the experiment is shown in Table 5 Set Type of reactant P Ammonium chloride Final reading of temperature (°C) 25°C Q Sodium hydroxide 38°C Table 5 (a) State the variables in this experiment.6. Diagram 6 shows an experiment to study the heat change in chemical reactions at room temperature 27°C. (i) Controlled variable [1 mark] (ii) Manipulated variable [1 mark] (iii) Responding variable [1 mark] (b) State one hypothesis for this experiment. [1 mark] . state one inference for this experiment. [1 mark] (c) Based on the result in Table 5.

Write the operational definition for ‘endothermic’ in this experiment. Type of substances Boiling point/ °C Distilled water 100 Distilled water + salt …………………………. Table 6 (a) Based on the experiment. Diagram 6 shows an experiment to study the effect of impurities on boiling point of distilled water.(d) Endothermic and exothermic are type of chemical reactions. complete Table 6. [1 mark] [1 mark] (c) State one observation from the result in Table 6. Common salt Distilled water Diagram 6 The results of the experiment are recorded in Table 6. [1 mark] 7. [1 mark] . (b) Write down one hypothesis for this experiment.

(i) Controlled variable [1 mark] (ii) Manipulated variable [1 mark] (iii) Responding variable [1 mark] (f) Predict the boiling point if you replace salt with sugar in Diagram 6.[Type text] (d) Write down one inference based on the results of experiment. [1 mark] (e) State the variables in this experiment. [1 mark] (g) What is the operational definition of distilled water? [1 mark] .

8. (i) Manipulated variable [1 mark] [1 mark] (ii) Responding variable [1 mark] (iii) Constant variable [1 mark] (c) State one hypothesis based on this experiment. White screen 2 cm Image Object x cm Object distance Diagram 7 (a) (b) Measure and write down the object distance from Diagram 7. cm State the variables in this experiment. Diagram 7 shows an experiment to study the characteristics of an image formed by a pinhole camera. [1 mark] (d) Write down one observation from this experiment. [1 mark] .

Diagram 16.(e) Predict the size of the image if the object placed at more than x cm from the pinhole camera. 2.Diagram 8 shows an experiment to study the hardness of alloy compared to metal. Diagram 8 Diagram 8 show the effect on the copper and brass block. [1 mark] (f) Based on Diagram 7. 1. state three characteristics of the image formed on white screen. [3 marks] 8. 3.2 pure .

State the operational definition of alloy. [1 mark] . [1 mark] (c) Write down one observation based on Diagram 8. (i) Manipulated variable: (ii) Responding variable : (iii) Controlled variable : [3 marks] (b) Write down one hypothesis from this experiment. (d) State one inference based on the observation in (c). [1 mark] (e) Predict the dent of copper block if weight 200g is used in this experiment. [1 mark] [1 mark] (d) Brass is an alloy.(a) State the variables in this experiment.

9.Diagram shows the arrangement of apparatus to study the subtraction of RED colour lights from Colour of Filters X. [1 mark] . [1 mark] (c) Write down one observation based on the result in Table 9. (d) State one conclusion based on the result in Table 9. Table 9 (a) Colour of Filter X Colour formed RED RED BLUE BLACK GREEN BLACK State the variables in this experiment. (i) Manipulated variable: (ii) Responding variable : (iii) Controlled variable : [3 marks] (b) Write down one hypothesis from this experiment. White screen RED Lights Diagram 9 Table 9 shows the result of the experiment.

2. Complete Table 10. determine the number of pupils in each group.[1 mark] (e) Predict the colour formed on the white screen when the colour of X is YELLOW.The Form 4 Bestari carry out an experiment to study the variation of group of blood. There are four group of blood. A.2.2.1 shows the group blood of 25 pupils in the class. Table 10. draw a bar chart to show the number of pupils against the group of blood. B. [1 mark] 10.2 Group of blood A B AB O Number of pupils [2 marks] (a) Based on the result in Table 10. . AB and O.1 (a) O A O B O AB B O B A O A B A O B O B O AB O AB O A B Based on Table 10. Table 10. Table 10.

Number of pupils Group of blood (b) State the variables in this experiment. [1 mark] (d) State one observation from the result in Table 10.2. . [2 marks] (i) Constant variable [1 mark] (ii) Manipulated variable [1 mark] (iii) Responding variable [1 mark] (c) Write down one hypothesis from the experiment.

[1 mark] (e) Write a conclusion on the type of variation based on the bar chart in (a).Diagram 11 shows an experiment to study of effect of antibiotic on bacteria growth. The sterilized petri dish is incubated at 37°C in laboratory. The Penicillin dish is an antibiotic using in this experiment. (i) Manipulated variable [1 mark] (ii) Responding variable [1 mark] (iii) Controlled variable [1 mark] . [1 mark] 11. After two days there are clear areas formed surroundings the penicillin disc. Sterilized Petri dish CLEAR AREA Nutrient agar + bacteria Bacillus subtilis PENICILLIN DISH (a) Diagram 11 State the variables in this experiment.

Write the operational definition of antibiotic in this experiment. [1 mark] (c) State the observation for this experiment.(b) State the hypothesis based on this experiment. Diagram 12 Table 12 shows the result of the experiment. [1 mark] [1 mark] [1 mark] 12. (f) Penicillin is an antibiotic. (d) [1 mark] State the inference that can be made from the observation in this experiment. Table 12 Temperature (°C) Number of bacteria colonies 5 5 . (e) Write down the conclusion from this experiment.Diagram 12 shows an experiment to study the effects of temperature on the bacteria growth.

[1 mark] . (c) Write down one observation based on the result in Table 12. (d) State one inference based on observation in (c). [1 mark] [1 mark] [1 mark] (e) Predict the number of bacteria colonies when using temperature 100°C.(a) 30 15 37 28 70 3 State the variables in this experiment. (i) Constant variable [1 mark] (ii) Manipulated variable [1 mark] (iii) Responding variable [1 mark] (b) State one hypothesis in this experiment.