You are on page 1of 2

Khai triển (1.

5-x1(1-x2))^2
In[1]:=

Out[1]=

Expand1.5 - x1 1 - x2 ^ 2
2.25 - 3. x1 + x12 + 3. x1 x2 - 2 x12 x2 + x12 x22

Khai triển (2.25-x1(1-x2^2))^2
In[2]:=

Out[2]=

Expand2.25 - x1 1 - x2 ^ 2 ^ 2
5.0625 - 4.5 x1 + x12 + 4.5 x1 x22 - 2 x12 x22 + x12 x24

Khai triển (2.625-x1(1-x2^3))^2
In[3]:=

Out[3]=

Expand2.625 - x1 1 - x2 ^ 3 ^ 2
6.89063 - 5.25 x1 + x12 + 5.25 x1 x23 - 2 x12 x23 + x12 x26

Khai triển F(x)
In[4]:=

Out[4]=

Out[1] + Out[2] + Out[3]
14.2031 - 12.75 x1 + 3 x12 + 3. x1 x2 - 2 x12 x2 +
4.5 x1 x22 - x12 x22 + 5.25 x1 x23 - 2 x12 x23 + x12 x24 + x12 x26

Đạo hàm F (x) theo x1
In[5]:=

Out[5]=

D[Out[4], x1]
- 12.75 + 6 x1 + 3. x2 - 4 x1 x2 + 4.5 x22 - 2 x1 x22 + 5.25 x23 - 4 x1 x23 + 2 x1 x24 + 2 x1 x26

Đạo hàm F (x) theo x2
In[6]:=

Out[6]=

D[Out[4], x2]
3. x1 - 2 x12 + 9. x1 x2 - 2 x12 x2 + 15.75 x1 x22 - 6 x12 x22 + 4 x12 x23 + 6 x12 x25

Thế x1 và x2 vào phương trình đạo hàm theo x1
In[7]:=

Out[7]=

Out[5] /. {x1 → 1, x2 → 1}
0.

Thế x1 và x2 vào phương trình đạo hàm theo x2
In[8]:=

Out[8]=

Out[6] /. {x1 → 1, x2 → 1}
27.75

Thế x1 = 1, x2 = 1 - 27.75 γ vào phương trình Fx

0572717 + 0.2 In[9]:= Out[9]= Out[4] /.1.111.194.27.79518 × 107 y3 .75 k /. 1 . {y → 0.0. y] {{y → 0.73987 × 109 y5 Giải phương trình đạo hàm theo ramda bằng 0. {y → 0.0428167.3 y .93669 × 108 y4 + 2. x2 → 1 .0420475 ⅈ}. .25 1 . x2 = 1 .27.01141 + 0.0 188 162 In[18]:= Out[18]= 1 .4.75 ramda.27.5 1 .0572717 .75 y4 + 1 .27.75 y2 . {y → 0.01141 .563 1 .75 y3 .770.063 + 52 749.75 y + 3.188162 Vậy F x1.27. 1 .0.27.5 1 .75 y6 Đạo hàm phương trình f sau khi thế x1 và x2 theo ramda In[10]:= Out[10]= In[11]:= Out[11]= D[Out[9]. y] .0133463 ⅈ}} Thế ramda vào x2.75 y5 Expand[Out[10]] .27.75 y .0420475 ⅈ}.25 1 . Có 1 nghiệm thực là ramda bằng 0. tìm được ramda.45313 + 1.0428167}.166.27.75 y2 + 3.04281666303740894` .75 y} 4.27.Cònl ại là nghiệm ảo In[17]:= Out[17]= Solve[Out[11] ⩵ 0. k -> 0.27. {y → 0. x2 = F 1.27.75 y3 + 1 .27.75 . {x1 → 1.270.0133463 ⅈ}.0. tìm được x2 là .74693 × 106 y2 + 3.27.188162 .0.