You are on page 1of 1

UBND TỈNH TIỀN GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1121 /SGDĐT-TVTBNG
V/v tăng cường triển khai công
tác bảo đảm TTATGT trong dịp
Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng
năm học mới 2016-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành, thị;
- Hiệu trưởng các trường THPT và Trung tâm trực thuộc Sở
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Công văn số 4288/BGDĐT-CTHSSV ngày 31/8/2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm
học mới 2016-2017;
Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-SGDĐT ngày 19/8/2016 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Tiền Giang về “Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông
năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang”;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn
vị trực thuộc có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội
dung công văn trên và phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương
triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý tại khu vực cổng trường vào giờ
cao điểm không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt trong dịp Lễ
Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT(để báo cáo)
- UBND tỉnh(để b/c);
- PGDĐT(để thực hiện);
- Các trường và trung tâm trực thuộc(để thực hiện);
- Lưu: VT, TVTBNG (P 2b)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Thị Quý Mão