You are on page 1of 47

 UNOMł ¥ sL¦ «

±¥≥∏ WM dü« lO— ¥ 5Mù« Âu v —œUB«

WM«
‡‡±π∞

 ≤∞±∑ WM dUM ≤  o«u*«

œbF«

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

œb‡‡F‡ «  U‡¹u‡²‡×‡
WHB« r—

≤∞±∂ WM? µ≤∂ r— È—«“Ë —«d???? ∫ WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« …—«“Ë

±∏

ÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∂ WM µµ± r?— —«d? ∫ v?U??????L?????????????ô« s?U???????C???????« …—«“Ë

≤µ≠≤∞ ≤∞±∂ WM ππ∏Ë π∏∏ UL— Ê«—«d ∫ W????O?U*« W?U????dK? W????U????F?« W????????O?????N«
±∞≥∂±Ë ±∞≥≤¥ ÂU?—√ bO?  «—«d
≥≤≠≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∂ W?M? ±∞≥∏πË
≥≥

vU?????L?????????ô« s?U????C?????« W?db?????

≤∞±∂ WM? ≥¥∞π r— b??O??? —«d?? ∫ WOdAU vULô« sUC« Wdb
WO?uLF« WO?FL'«  «—«d  U?BK

¥≥≠≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UOFL?' WœUF« dO

˝

…d??U????????????????????I??« W??E??U?????????????????????????????????????????

˝

W?«—e« Wdb? ≠ W?O??d?A« WEU??
v«—e« ÊËU?F« Êu??A WU?F« …—«œù«

`UB*«Ë  UON«Ë  «—«“u«  Uö≈ ∫ W???????????????H??K???????????????????????????????  U??ö???????????????≈

¥∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?I?  Uö?≈ ∫

ÆÆÆÆÆ  U—U?2Ë  UBUM?  Uö≈ ∫

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO?QË lO  Uö≈ ∫

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—«œ≈ ŸuO ≠  «“u ∫

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 «—«d‡‡ ‡ ‡
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë
≤∞±∂ WM

µ≤∂ r — È—«“Ë —«d

≤∞±∂Ø∏Ø≤π a¹—U²Ð
©±±® r— ÷—_« WFDI rOI²«Ë jOD²« œUL²Ž« ÊQAÐ
‚ËdA« WM¹b0 fU)« w(UÐ Ê«b ≤∑[∂µ WŠU0
© öOË  «—ULŽ® qUJ² w½«dLŽ ŸËdA WUù
Í—UIF« —UL¦²Ýö w½U³ Wdý …œUK WBB<«
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
…b¹b'« WO½«dLF «  UFL²:« W¾O¼ …—«œ≈ fK− fOz—Ë
ª …bb'« WO«dLF«  UFL:« ¡UA≈ ÊQ v ±π∑π WM µπ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
W?????O …—«œ≈ f?K??? qOJA??? ≤∞∞∂ W?M ¥∏ r— W?—u??N???L??'« f?Oz— —«d?? v?KË
ª …bb'« WO«dLF«  UFL:«
ª ¡«—“u« fK qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
b???«u??I?« œU??L??????« ÊQ??A? ≤∞∞πØ∂Ø∑ a—U??? ≤≥≤ r— È—«“u« —«d???I« v?KË
…bb'« W?O«dL?F«  UFL?:«Ë Êb*U W?OKOBH?«  UDD<« o UM* W?R*« WOzUM«  U «d?ô«Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ¡UM« ÊuU ÂUJ_ UÎI
≤∞±µØ¥Ø±≤ a—U?? W?d?A?K —œU?B« Êb*« d?uDË W?O??LM« ŸU‡‡?‡‡D »U??? vKË
Ê«b ≤∑[∂µ WU0 fU)« v(U ±± r— ÷—_« WFD lO œUM≈ sLC*«Ë ±∑∏ rd
ª WLU Wd È—UIF« —ULö vU WdA ‚ËdA« WMb0 qUJ v«dL ŸËdA WUù

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

¥

±± r— W?FD?IK ≤∞±µØµØ±π a—U? —d?;« v?z«b?ô« Âö??ô« d?C??? vKË
ª ŸËdALK nu«  —U t od*«Ë WdAK ≤±±∂∞∞∂[≤± WU0 ‚ËdA« WMb0 fU)« v(U
¥∑π¥≤ rd ≤∞±µØ∂Ø≤π a—U? œ—«u« È—UIF« —U?L?ö vU? Wd? VK vKË
fU‡‡‡?‡)« v‡‡‡(U ±± r‡‡‡?— ÷—_« W?FDI ŸËd?A?LK ÂU?F« jD?<« œU?L??«Ë W?F?«d?LK
≠ lOu« ÖU/  «bM*« iF t UÎIdË qUJ v«dL ŸËdA WUù ‚ËdA« WMb0
ª ÆÆÆÆ ≠ vMe« ZUd«
¥π≤±∏ rd ≤∞±µØ∏ر∞ a—U œ—«u« W—U«Ë W—UIF« ÊuA« ŸUD »U vKË
vU Wd?Ë WO«dLF«  UFL?:« WO 5 Âd*« vz«bô« lO« b?I s W t od*«Ë
 öOË  «—UL? qUJ v«dL ŸËdA? WUù ≤∞±µØ∑Ø≤π a—U È—UIF« —U?Lö
ª ‚ËdA« WMb0 fU)« v(U ±± r— WFDIU
≤∞±µØ∏ر± a—U?? ¥π≥≤∂ r?d œ—«u« ‚Ëd??A« WM?b?? “U??N?? »U???? vKË
ª ÈcOHM«Ë È—UIF«Ë vU*« nu*« t od*«Ë
≤∞±µØ∏ر∑ a—U? ≤∑∂≥∂ rd —œU?B«  U?ËdA*«Ë jOD?« ŸUD »U?? vKË
ª W—«œù« n—UB*U tU«u sLC*«Ë È—UIF« —ULö vU WdA
ª ≤∞±µØ∏Ø±π Œ—R*« WdA« ŸËdA vK  UEö*« dC vKË
ª WuKD*« W—«œù« n—UB*U pO t od*«Ë ≤∞±µØ∏Ø≥∞ a—U WdA« »U vKË
¥±±∏π≥ rd ≤∞±µØ±∞رµ a—U?? œ—«u« W—«œù«Ë W?OU*« Êu??A« ŸUD? »U?? vKË
ª ÈËb'« W«—œ  «bM ‰ULJ« sLC*«Ë WdAK tK√ qd*«Ë
tK sLC*«Ë ∏∂µ≤± rd ≤∞±µØ±∞Ø≤≤ a—U? œ—«u« WdA« »U vKË
ª ŸËdA*U  Ub)« WIDM* ×U)« s .b« WU{S
≥∂ππ≥ rd ≤∞±µØ±±Ø± a—U? —œU?B«  U?ËdA*«Ë jOD?« ŸUD »U?? vKË
ŸËd?A*«  «—U?L? 5 µ∞ W?U? „d ◊d? ¡U?H?O??« Èb? WF?«d* ‚Ëd?A« WMb? “U?N?'
ª —ËU ŸËdA È√  öOË

µ

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≥∑∂∞¥ rd ≤∞±µØ±±Øµ a—U? —œU?B«  U?ËdA*«Ë jOD?« ŸUD »U?? vKË
ª ×U)« s .b« dOE …ËöF« WLO bb dOF« WM' …—dI WbMN*« …bOK
≤∞±µØ±±Ø±± a—U? ±±π∏∞ rd —œU?B« ‚Ëd?A« WMb? “U?N »U?? vKË
«Îd? µ∞ ‡‡« W‡‡?U? o‡‡‡I?% v« œU‡‡‡F_« s‡‡‡L?C?*«Ë  U‡‡‡‡Ëd?A*«Ë j‡‡‡OD?« ŸU‡‡‡DI
ª WDO;«  UËdA*«  öOË ŸËdA*«  «—UL 5
vMe« ZUd?« t? od*«Ë ∏±±≥ rd ≤∞±∂رص a—U? œ—«u« W?d?A« »U?? vKË
ª ÂUF« jD<« qbF vK ΡUM ÈËb'« W«—b Yb%Ë
≤π¥± rd ≤∞±∂رØ≤± a—U? —œUB«  U?ËdA*«Ë jOD?« ŸUD »U? vKË
…—u?c*« …œb‡?‡;« …b‡‡‡‡*« ÊUd‡?‡‡ Èb‡‡0 tU?«u?? ÊQ?A W—U???«Ë W—U?I?F« Êu???A« ŸUDI
vMe« ZUd«Ë  «bM*« WU ¡U?HOô dN√ W …b WMLC*«Ë t?b s sU« bMU bIFU
ª WOMH« WF«d*« s ¡UNô« È—U t√Ë ≤∞±µØ¥Ø±≤ a—U œUMù« d√ a—U s
¥≤∞≤± rd ≤∞±∂Ø≤Ø∑ a—U? œ—«u« W?—«œù«Ë WO?U*« Êu??A« ŸUD »U?? vKË
ª È—«“u« —«dI« —«bBô W“ö«  «bM*U XbI WdA« ÊQ sLC*«Ë
∑¥≤∞ rd ≤∞±∂Ø≤Ø≤± a—U —œUB« W—U«Ë W—UIF« ÊuA« ŸUD »U vKË
WMK?« vK È—«“u« —«d??I«  «bM???? ¡U?H??O???« WKN?? nu?? ÷d? ÊQ??A WM?b*« “U?N??'
ª “UN'U WOdH«
≤±∑ rd ≤∞±∂Ø≥Ø∏ a—U —œU?B« W—U«Ë W—U?IF« ÊuA« ŸUD »U? vKË
ª WMb*« “UN' tK√ qd*«Ë ×U)« s .b« …Ëö WLO bb% ÊQA
≤∞±∂Ø¥Ø≤∞ a—U? ±∑±≥≥ rd —œU?B«  U?ËdA*«Ë jOD?« ŸUD »U?? vKË
UMU?«uË lO?u«Ë W?F«d?LK

A3

W?uË  Uu ∑ œb? t UÎI?d? ‚ËdA« WMb? “UN?'
ª ÷—_« qUJ vzUNM« nu*U

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤∞±∂صØ≥ a—U??? ∂≥∏≤ rd? —œU??B« ‚Ëd???A« WM?b?? “U???N?? »U????? v?KË
qUJ« nu?*« UÎML?C??? U?N?F?O??uË U?N??F??«d? b‡‡‡F?  U‡‡‡u ∑ œb‡‡?‡‡ t‡‡‡‡ o?‡‡‡d*«Ë
WOdH« WMK?« vK WFDI« ÷d W«—œ È—U t√Ë WdAK È—U?IF«Ë vU*« ÷—_« WFDI
ª “UN'U WOOzd«
≤≤∏≥∑ r— ‚ËdA« WMb? “UN?' —œUB«  UËd?A*«Ë jOD« ŸUD »U? vKË
 «bM??? ¡U‡‡‡H?O???« W‡‡‡KN? nu?? ÷d? s …œU?ù« ’u?B?? ≤∞±∂صØ≥∞ a—U?
ª “UN'U WOdH« WMK« vK È—«“u« —«dI«
∏≤¥ r— W—U«Ë W—U?IF« ÊuA« ŸUD vK ·dA*« ”bMN*« bO?« »U vKË
µµ r— W??K'U W??O???Ozd« W?‡‡‡‡—U??I?F?« W‡‡‡‡M?K« —«d‡‡I ’U??)«Ë ≤∞±∂Ø∏Ø∑ a—U??
WdA« ¡UD?≈ sLC*«Ë WMb*« “UN? WOdH« W—UI?F« WMK« —«d œUL?U ≤∞±∂Ø∏ر a—U
ŸËdA?LK rO?I«Ë jOD?« œUL?U È—«“u« —«dI« —«bB?«  «¡«d‡‡‡≈ u?NM dN? WKN
ª ÊQA« «c v UN ‰uLF*« b«uI« oODË ŸËdALK …œb;«  UOu« vU «eô« l
ŸËd‡‡‡‡A?*« œU‡‡‡L??« vK W??O?N«  U?UD W?U? s l?u*« W?FU?L*« Âb? ‰Ëb? vKË
ª WdA« s ÂbI*«
…bb'« WO«dLF«  U?FL:« WON  UËdA*«Ë jOD?« ŸUDI WOMH« WI«u*« vKË
W?d? s? Âb?I*« ÂU?F« jD?<«  U?u?—Ë  «bM??*« W?F?«d? b??F ‚Ëd?A« WMb?? “U?N?Ë
Ê«b? ≤∑[∂µ WU?0 ±± r— ÷—_« W?FD U?N W?BB?<« È—U?I?F« —UL??ö? vU?
 ö?O?Ë  «—U?L? q?UJ? v‡‡‡‡«d??L? ŸËd‡‡‡‡A? W‡?‡‡‡U?ù ‚Ëd?A« WMb?0 fU?)« v(U
Wc??O??HM?« t????zôË ≤∞∞∏ WM? ±±π r— ÊuU??IU? —œU??B« ¡UM« Êu?U?? ÂUJ_ U??ÎI??Ë
ª UNU√ vK hOB« - v« ◊ËdA« W«dË ≤∞∞π WM ≤≥≤ r— È—«“u« —«dI«Ë
 U‡‡?‡‡‡Ëd??A*«Ë j?‡‡‡‡‡?OD??« ŸU‡‡?‡‡‡D v?K ·d??A*« W??bMN?*« …b??O??« …d??c?? vKË
ª ÷ËdF*« È—«“u« —«dI« —«bBô UMOK W{ËdF*« ≤∞±∂Ø∏Ø≤¥ a—U

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ Ê«b? ≤∑[∂µ WU?0 ±± r— ÷—_« W?FD rO??IË jOD b?L?FÔ

≠ ± …œU

±∞∞Ø≤±Ë WF?d —U?√ W?Ë U·‡‡H‡‡√ d?A W?Ë WzU j?I ≤±±∂∞∞∂[≤± ‰œUF U0
È—UIF« —ULö vU Wd?A WBB<«Ë ‚ËdA« WMb0 fU)« v(U dO ô ld*« d*« s
W‡‡‡‡‡?{u*« œËb‡?‡‡‡K U?ÎI? p–Ë ¨  ö?OË  «—U?L? qUJ? v«d?L? ŸËd?A W?U?ù
W?ON« 5? Âd*« b?IF«Ë U?N ‰uL?F*« WOzUM«  U «d?ô«Ë —«d?I« «cN W?Id*« WDd?)« vK
Æ —«dI« «cN WKLJ UNFOL dF v«Ë ≤∞±µØ∑Ø≤π a—U WdA«Ë
¨ W?O?N« WI?«u? bF ô≈  «—U?I?F« ou v ¡b?‡‡‡« Âb‡‡F W?dA« Âe?K

≠ ≤ …œU

Æ WUM*« WOuUI«  «¡«dù« –U«Ë —«dI« ¡UG≈ r p– WHU WU vË
×U‡‡‡‡)« s? .b‡‡‡‡‡?« d‡‡?‡‡OE W‡‡‡OU?*«  U?I???*« œ«b? W?d?A« Âe?K

≠ ≥ …œU

±∑ r— W??K'U W??O???Ozd« W—U??I?F?« WMK« —«d?? ¡u?{ v? ŸËd?A*U  U?‡‡b‡‡‡?)« vM*
Æ WOGK WI«u*« dF «eô« Âb WU vË ¨ ≤∞±∂Ø≥Ø∑ a—U
W‡‡‡?‡OMH«  U‡‡?‡‡‡H?«u*«Ë W?‡‡‡‡‡c??O?HM«  U?‡‡‡‡u?d?« .b‡‡I? W??d?A« Âe??K

≠ ¥ …œU?

vMe« ZUd?«Ë U?NOK b?U?F*« W?U?*«Ë ÂbI?*« jD<« —U ≈ v o«d*«  UJ? ‰UL?_
W?d‡‡‡‡A« Âe?K Ê√ vK c‡‡‡‡O?HM« v ¡b‡‡« q? W?ON?« s UœUL?«Ë U?N?«—b b?L?F*«
a—U s √b  «uM l—√ ‰öË bLF*« vMe« ZUd« oË ŸËdA*« vU qU cOHM
Æ WOuUI«  «¡«dù« c «eô« «cN ‰öù« WU vË —«dI« «c —Ëb
ëd???ô W?“ö«  «bM?*U h?<« WMb*« “U?N? …U?«u0 W?d?A« Âe?K

≠ µ …œU

≤∞∞∏ WM? ±±π r— ÊuU??IU —œU???B« ¡UM« Êu?U?? ÂUJ_ U??ÎI?? W??“ö?« hO??«d??«
ª WcOHM« tzôË

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

± …œU*U …œ—«u« UN?OK bUF?*« WU*« vK ŸËdA*« c?OHM Wd?A« ÂeK

≠ ∂ …œU

…œ—«u« hO?«d??« ëd???« b?F? p–Ë W?d?A« l Âd??*« b?I?FU …œb?;«Ë —«d??I« «c s
Æ ŸËdALK bLF*« vMe« ‰ËbK UÎI Ë WId*« t ËdA UÎIËË —«dI« «c s µ …œU*U
œ—«u« u‡‡?‡‡M« vK? W‡‡«b???*« W??UD« W??LE√ «b?????U W?d??A« Âe??K

≠ ∑ …œU?

Æ ◊ËdA« W«dJ
Æ —«dIU WId*« ◊ËdAK UÎI  «—UOK —UE« sU√ dOu WdA« ÂeK

≠ ∏ …œU

¨ ÁdA a—U? vU« Âu?O« s t qLFÔË ¨ Wd?B*« lzUu« v —«dI?« «c dAMÔ

≠ π …œU

Æ tB ULO q ÁcOHM WB<«  UN'« lOL vKË
WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë
…bb'« WO«dLF«  UFL:« WO …—«œ≈ fK fOz—Ë

v uÐb ‰UL vHDB Ø”bMN Æœ Æ√

π

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

È—«“u « —«dI UÐ WI d*« ◊ËdA «

Í—UIF« —UL¦²Ýö w½U³ Wdý ŸËdA* rOI²«Ë jOD²« œUL²ŽUÐ —œUB«
Ê«b ≤∑[∂≤∞ WŠU0 fU)« w(« ≠ ©±±® r— ÷—_« WFDIÐ
qUJ² w½«dLŽ wMJÝ ŸËdA WUù
‚ËdA« WM¹b0 © «—ULŽ ≠ ÍdCŠ ÊUJÝ≈ ≠  öO®
∫ ŸËdA*« WŠU
¨ Ê«b ≤∑[∂≤∞ ŸËd‡‡‡‡‡ALK W‡‡‡‡‡BB<« ÷—_« W‡‡‡‡‡‡‡‡‡FD W‡‡‡‡‡U‡‡‡ v‡‡‡‡U‡‡‡‡‡‡L≈
Æ ≤±±∂∞∞∂[≤± ‰œUF U È√

∫ ŸËdA*«  U½uJ
≤±∏≤∑µ[¥∑

Èd????C??? ÊUJ?≈ ≠  ö???O???? ÊUJ?û W????B???B????<« v{«—_« ≠ ±

¨ ≤µ∏∞∞∂[∂∑ ‰œUF? U È√ ¨ Ê«b ±≥[∏± W?}U?L≈ WU?0 ≤Â≥π∑≥±[≤  «—ULË
Æ ŸËdA*« ÷—√ WU vUL≈ s •µ∞ W q9Ë
‰œU???F? U??? ¨ Ê«b???? ≤[¥¥ W???U????0  U???b????)« W???I?DM* W????B???B????<« v{«—_« ≠ ≤
Æ ŸËdA*« ÷—√ WU vUL≈ s •∏[∏≥ W q9Ë ¨ ≤±∞≤¥π[±¥
¨ Ê«b‡‡‡‡ ≤[≤∂ W?‡‡‡‡U?0 …U?A*«  «d2Ë ¡«d?C?  U?U?? W?B?B?<« v{«—_« ≠ ≥
Æ ŸËdA*« ÷—√ WU vUL≈ s •∏[≤≤ W q9Ë ¨ ≤Âπµ≤µ[¥¥ ‰œUF U È√
‰œU???F U??? È√ ¨ Ê«b??? ¥[¥¥ W???U???0 W???OK?«b« ‚dD?K W???B???B???<« v{«—_« ≠ ¥
Æ ŸËdA*« ÷—√ WU vUL≈ s •±∂[∞∂ W q9Ë ¨ ≤±∏∂≤∑[∂≤
‰œU??F? U?? È√ ¨ Ê«b?? ¥[∂∑ W???U???0 W??O??—U???)« ‚dDK? W??B??B???<« v{«—_« ≠ µ
Æ ŸËdA*« ÷—√ WU vUL≈ s •±∂[∏π W q9Ë ¨ ≤±πµπ∑[≥¥∞

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ ŸËdA*« Èu²

±∞

vKŽ ÊUJÝù« ≠ ÎôË√

Æ ŸËdA*« WU vUL≈ s •µ∞ s be ô ÊUJù« v{«—√ W ≠ ±
Æ ≤µ∏∞∞∂[∂∑ WOMJ« v{«—_« WU mK ≠ ≤
ÊËU ≠ su? ≠ ö??O??? W??OM?J ÷—√ W??F?D ≥µ œb?? s? ŸËd??A*« Êu?J ≠ ≥
Æ WOMJ …—UL ≤∞ œbË ¨ ≤Âπ∂±[±∞ v≈ ≤Â≥∂µ[±∑ s ÕË«d  UU0
Æ ·Ø‘ ±∞∞ Ω  öO ≠  «—UL ŸËdA*« ÷—√ qUJ UN ÕuL*« WUJ« ≠ ¥

∫ ©”ËU¼ ÊËUð ≠ ”ËU¼ s¹uð ≠  öO ® WOMJ « v{«—_« lD ‰Ëbł
ŸU‡‡‡‡‡H—ô«

‰Ë√ ´ v{—√

WFD `D

Öu‡‡‡LM« Ÿu

 «b‡‡‡u« œb

ÊËU

¥

π∂±[±∞

±

su

µ±∑[∏±

su

µµ∏[µ∑

su

µ∑≤

¥

su

¥∑∑[∏∑

µ

su

µ∑≤[µ∞

su

∂∞≤[µ¥

su

¥π∏[∂µ

su

µ∑≥[∏≤

π

su

µ∑≥[±µ

±∞

su

µµ±[≤±

±±

su

∑∞∞[∂∞

±≤

su

µ¥π[±¥

±≥

su

µ∂∏[∑≤

±¥

su

µ∂∑[π∂

±µ

su

µ∂∂[¥≤

±∂

su

µ∑∂[≤∂

±∑

≤Â

÷—_«

W‡‡‡FDI« r—

±±

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«
ŸU‡‡‡‡‡H—ô«

‰Ë√ ´ v{—√

WFD `D

Öu‡‡‡LM« Ÿu

 «b‡‡‡u« œb

su

µ∏∏[≤µ

±∏

su

µ∑∏[∞≥

±π

su

µ∂∂[∑¥

≤∞

su

µ∂∑[∞∑

≤±

öO

±

≥∂µ[∞∏

≤≤

öO

±

≥∂µ[±∑

≤≥

öO

±

≥∂µ[≤∂

≤¥

öO

±

≥∂µ[≤µ

≤µ

su

µ¥∏[µ≥

≤∂

su

µ∑±[π≥

≤∑

su

µ≥≤[∏π

≤∏

su

µ∑≤

≤π

öO

±

≥∏±[±∂

≥∞

öO

±

≥∏±[±∂

≥±

öO

±

≥∏±[∂∏

≥≤

öO

±

≥∑∑

≥≥

öO

±

≥∑∑

≥¥

öO

±

¥∞≤[π∑

≥µ

∂≤

≤Â

≤Â

÷—_«

W‡‡‡FDI« r—

±∏≤∑µ[¥∑

∫ ©”ËU¼ ÊËUð ´ s¹uð ´  öO ® v{«—_« lDI WOzUM³ «  UÞ«d²ýô«
Æ ŸËdA*« ÷—√ WU vUL≈ s ≤±∏≤∑µ[¥∑ WU0 ÊUJû WBB<« v{«—_«
ÊUJû WBB<« WU*« s •¥∞ s be ô

(F. P.)

¡UMU ÕuL*« WU*«
Æ ÷—√ WFD qJ

Æ Â∂ vHK ¨ Â≥ vU ¨ Â¥ vU√ ∫ œËœd«

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±≤

Æ WOMJ …bË Ø …—UO nu l«u  «—UOK —UE« sU√ dOu r
…—d‡‡‡‡I?*« ŸU‡‡‡‡H—ô« œu‡‡‡?O? l ÷—U?F? ô U0Ë ‰Ë√ ´ v{—√ t Õu?L?*« ŸU?H—ô«
Æ WIDM*U ŸUb« …—«“Ë qÓ s
`D?? s •≤µ W?U??? vK `D?« —Ëb  U?b??)« o«d? ·d?? qL?F `L??
Æ WOMJ …bË UNuL v qJA ô U0 WOMJ« v{«—_U v{—_« —Ëb«

∫  «—ULFK WBB<« ÖULM «
 UU*« vUL≈ vULù«
WOM*«

ŸU‡‡‡‡‡H—ô«
≤Â

Öu/ qJ

œb vUL≈

—Ëb« `D

œbF

 «bu«

v{—_«

 «bu«

ÖuLMU

≤Â

œb
 «—ULF«

ÖuLM«

´ ÂË—b

±∏∏∑≤[≥≤

µµ±

≤π

ππ≥[≤∏

±π

A

—«Ëœ√ Wö ´ v{—√

ππ≥[≤∏

≤π

≤π

ππ≥[≤∏

±

B

±π∏∂µ[∂

µ∏∞

vULù«

Æ ≤Â≥π∑≥±[≤ Ω µ∞ õ ±∞∞  ±π∏∂µ[∂ Ω  «—ULF« v{«—√ vUL≈

∫  «—ULFK WOzUM³ «  UÞ«d²ýô«
÷—U‡‡‡‡‡?F ô U?‡‡‡‡0 …—dJ? —«Ëœ√ Wö ´ v{—√ ´ ÂË—b t Õu?L?? ŸU?H—« vB?√
Æ WIDM*U ŸUb« …—«“Ë qÓ s …—dI*« ŸUH—ô« œuO l
Æ WOMJ …bË qJ …—UO nu ‰bF0  «—UOK —UE« sU√ dOu r
Æ …bË µ∏∞  «bu« œb vUL≈
v{—_« —Ëb« `D s •≤µ WU vK `D« —Ëb  Ub)« o«d ·d qLF `L
Æ WOMJ …bË UNuL v qJA ô U0 WOMJ« v{«—_U

±≥

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫  U b)« ≠ UÎO½UŁ
¨ ≤±∞≤¥π[±¥ ‰œU?F? U? È√ ¨ Ê«b?? ≤[¥¥  U?b??K W?B??B?<« W??U??*« mK
∫ vU« ‰ËbK UÎI ŸËdA*« ÷—√ WU vUL≈ s •∏[∏≥ W q9Ë
WOzUM«  U «dô«
œËœd«
—U√ ∂
 UN'« lOL s

ŸU‡‡‡‡H—ô«

WOzUM« WM«

s—Ëœ ´ v{—√

• ≥∞

≤Â

WU*«

±∞≤¥π[±¥

◊UAM« Ÿu

È—U& ´ È—«œ≈
vKB vK Èu

◊U‡‡‡AM«

 Ub WIDM

∫  U b)« WIDM* WOzUM³ «  UÞ«d²ýô«
W‡‡‡‡?O?—U?)« ‚d‡‡‡‡D« vK W?‡‡‡‡‡F?«u«  U‡‡?‡b?)« o UM .b? VKD? W?d?A« Xb?I
Æ dOFU WB<« WMK« Uœb% v« …ËöF« œ«b r Ê√ vK ¨ ×U)« s p–Ë
ŸËdA*« ÷—√ W?U s •±≤ ≠ ∏ 5 ÕË«d? ŸËdA*«  Ub) W?BB<« v{«—_« W?
Æ ŸËdA*« vM UI WOb)«  U«bö
Æ  UbK ◊UAM« ÷—√Ë  «—ULFK vM*« b 5 —U√ ∏ s qI ô U „d r
Æ  Ub WIKG ÌÊU ≤µ∞Ø…—UO vHu ‰bF0  «—UOK —UE« sU√ dOu r
Æ  UU&ô« lOL s Â∂ s qI ô œËœ— „d r
iuHU

v –UA « f¹—œ≈ œuL×

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±¥

W UF «  UÞ«d²ýô«
¨ ‰Ë√ ´ v{—√ ”ËU ÊËU ≠ su ≠  öO WOMJ« vULK ŸUH—« vB√ mK ≠ ±
ŸUH—ô« œu?OI Wd?A« ÂeK Ê√ vK ¨ UN Õd?B*« WDAú UÎI?Ë ÂË—b« —Ëœ WU?S `LË
Æ WK*«  «uI«  UOKL WO qÓ s W{ËdH*«
¨ —«Ëœ√ Wö ´ v?{—√  «—U??L?? W???OMJ?« vU?????LK ŸU??H?—« vB??√ m?K ≠ ≤
ŸUH—ô« œu?OI Wd?A« ÂeK Ê√ vK ¨ UN Õd?B*« WDAú UÎI?Ë ÂË—b« —Ëœ WU?S `LË
Æ WK*«  «uI«  UOKL WO qÓ s W{ËdH*«
œËœ— ≠  UUH?—« ≠ WOzUM W  U?bK WOzUM«  U «d?ôU «eô« r ≠ ≥
Æ …b vK ◊UA qJ WONU UN ‰uLF*«  U «dö UÎI
Æ œËœd« o UM v  PAM W√ WU≈ “u ô ≠ ¥
vK√ XOM v«  UIK*« v ∫ WOMJ« vU*U `DU  U?b)« o«d ·d ≠ µ
U?N?u?L?? v Ê=uJÔ ô v« W?O?b?)« ·d?G«Ë  U«e?)«Ë rö?« —U¬ ∫ q?? ¡UM« `D
U‡‡‡‡N Õd‡?‡‡‡B*« W‡‡‡‡KH?I*« ¡UM«  «b?Ë vU? UN?UL?F?« v W?FU ÊuJ q W?OMJ …b?Ë
Æ v{—_« —Ëb« `D s •≤µ s UNuL v be ô√ vK
 UJ? c?O?HMË rO?L?B U?N?I?H vK È—U?I?F« —U?L??ö? vU? W?d? vu? ≠ ∂
¨ vU*U U?NKOuË “UË  Uu?HOKË ¡UdNË È—Ë v? ·dË ÁUO? ∫ s WOK«b« o«d*«
¨ WO?Ozd« WJAU W?OK«b«  UJA« j— l W?ON« s …bL?F*«  UudK U?ÎI p–Ë
≠ ¡Ud?N? ≠ v? ·d? ≠ ÁU?O? ∫ s Wu?KD*«  UMMI*« bb?% r t?√ ÂuKF*« sË «c
o«d*« WU?O?Ë qO?GA? W?d?A« ÂuI Ê√Ë W??O?NU U?N ‰uL?F*« b?«u?IK UÎI?  Uu?H?OK
Æ WOMF*«  UN'« v≈ UNLOK 5( UN«u√ WUJ WOK«b«
Èd« WJ??Ë  «d?‡‡‡‡2 s? lu*« oO??M W??U??)« U??N????I?H? vK W??d??A« vu?? ≠ ∑
W?«—e«Ë  UDOK??«Ë WH?—_«Ë  «—Ëœd?« c?O?H?MË …U?A*«  «d?L* W?OK«b« …—Uù« …b?L?√Ë
Æ töË  UOJ«Ë WOUMB« ‰UL_«Ë dOA«Ë

±µ

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 UudK U?ÎI UNH—Ë W?OK«b« ‚dD« cOHM WU?)« UNIH vK W?dA« vu ≠ ∏
Æ WOOzd« ‚dDU WOK«b« ‚dD« j— l WON« s …bLF*«  UH«u*«Ë
vMH« gO??H?« ¡«d≈Ë c?O?HM« W?FU?0 “U?N'« v?bMN* ÕU?LU W?d?A« Âe?K ≠ π
 UMO?F« œU?L?«Ë vM?H« gO?H?« «c?Ë vU?L?K —œUB« h?Od?«Ë W?OzUM«  U «d??ö
WO?N« s …bLF*«Ë Wd?A« s WbI*«  Uud«Ë  U?H«uLK UÎIË o«d*«  UJ?A WU)«
Æ WMb*« “UNË
W?d? s ¡U‡‡‡‡‡d?NJ« ‰U?‡‡‡‡L?√  U?H?«u?Ë  Uu?— œU?L??U W?d?A« Âe?K ≠ ±∞
Æ ¡UdNJ« l“u
W?{u*« ‰U?‡‡‡‡L?_« W‡‡‡‡U?O W‡‡‡?‡U‡‡‡‡‡)« U‡‡‡‡N‡?‡I?H vK W?d‡‡‡‡A« v‡‡?‡‡u‡‡‡ ≠ ±±
Æ ∏ ¨ ∑ ¨ ∂  «dIH« v
Æ WON« s bLF*«Ë vMe« ZUdU WdA« ÂeK ≠ ±≤
Æ cOHM« v ¡b« q ’UBô«  UN WI«u cQ WdA« ÂeK ≠ ±≥
¨ WOMJ …b?Ë Ø …—UO n?u l«u ÊUJû  «—UO? —UE« n«u d?Ou V ≠ ±¥
≤µ∞

qJ …—U?O vH?u l«u  «—U?OK —UE« n?«u d?Ou r W?Ob?)« WDAú W?MUË
Æ WIKG*« vU*« s
Æ WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU WdA« ÂeK ≠ ±µ
ÌÊU ·d

‰Ë√ ·d

iuHU

© ¡U‡‡‡C ≈ ®

v –UA « f¹—œ≈ œuL×

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±∂

±∑

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

±∏

vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë
≤∞±∂ WM

µµ± r — —«d

 UC¹uF²«Ë  UýUF*«Ë 5Q²« ‚ËbM q×Ð
t²OHBðË ©uJU® Íd׳« qIMK wÐdF« œU%ô« WdAÐ 5KUFK
vŽUL²łô« s UC² « d¹“Ë
ª ±π∑µ WM ∑π r— ÊuUIU —œUB« vULô« 5Q« ÊuU vK Ÿö ô« bF
WKb?« ’U?)« vU?L??ô« 5Q?« W?LE√ ÊQ?A ±π∏∞ WM? ∂¥ r— ÊuU?I« vKË
ª WcOHM« tzôË
b‡‡?‡‡«u‡‡?I« ÊQ‡‡‡‡?‡‡A ≤∞∞∑ WM? ≤∂∑± r‡‡‡?‡‡— ¡«—“u« fK?? f?Oz— —«d‡‡‡‡? vKË
5Q?« ÂUE?Ë WKb?« ’U?)« vU?L??ô« 5Q??« W?LE√ 5 ‰U?I?ô« WU? v? l? v«
ª ÂUF« vULô«
œU%ô« Wd WOH?B ÊQA ≤∞±∂ WM ≤π∞∂ r— ¡«—“u« fK fOz— —«d vKË
nuË W?—Ëb« U?N?U?«e??U ¡U??u« v?K U??N—b? Âb??F åu?JU??ò Èd???« qI?MK vd??F«
ª UN vU_« ◊UAM«
vULô« 5Q« ÂUE qO …œU≈ ÊQA ±π∏µ WM π∏ r— È—«“u« —«dI« vKË
ª uJU Èd« qIMK vdF« œU%ô« WdA 5KUFK
 Uu?KF*«Ë —UL??ô« ÀuË jOD?« ŸUD fOz— s UMOK W?{ËdF*« …d?c*« vKË
ª ≤∞±∂Ø

Ø

a—U  UMOQ« ŸUDI

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡‡*« ®
vd?F?« œU?%ô« W?d?A? 5KU?FK  U??Cu?F?«Ë  U?‡U?F*«Ë 5‡‡‡?‡Q?« ‚ËbM q‡?‡‡Ô
Æ tUJK2Ë t«u√ WU vHBË uJU Èd« qIMK

±π

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
’U‡‡‡‡‡)«Ë ÂU‡‡‡?‡‡F« ‰U‡‡‡‡‡L?_« vU‡‡DI 5KUFK? vUL?ô« 5Q?« ‚ËbM qL?
 U??U??F*«Ë 5Q??« ‚ËbM  U??O U??O????« t??O≈ ‰ËRË qb??« ‚Ëb?MB«  U??«e??« W??UJ
p– v ¡«u?? åuJU??ò Èd????« qIMK? vd?F?« œU?%ô« W??d??A 5KU??FK  U??Cu??F??«Ë
‰u?_« «c?Ë  «bM Ë√ rN?√ Ë√ W?OU ‚«—Ë√ W?√ Ë√ vuI?« —UL???ô« pM Èb W?œu*«
Æ WOHB«Ë q(« a—U v ‚ËbMB« h v« Èd_«  UJKL*«Ë

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡‡‡*« ®
WKb??« ’U?)« vU??L??ô« 5?Q?« oœUM q?? s t??O≈ —U?A*« ‚ËbMB?« VDAÔ
Æ  UMOQ« ŸUD vULô« sUC« …—«“u WK*«

© WFЫd « …œU‡‡‡‡‡*« ®
Æ —«dI« «c cOHM WOMF*«  UN'« vK

©W

U)« …œU‡‡‡‡‡*« ®

Æ Á—Ëb a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
≤∞±∂ر≤Ø≤≤ v —b

vULô« sUC« …d“Ë

v‡‡‡ «Ë v‡‡×² …œU‡‡‡ſ

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤∞

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «
≤∞±∂ WM

π∏∏ r — —«d

≤∞±∂ر±Ø≤≥ a¹—U²Ð
ÍdB*« b¹d³UÐ 5KUFK Íed*« WUe« ‚ËbM qO−²Ð
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
W?U?)« 5Q?« oœUM ÊuU? —«b?S ±π∑µ WM µ¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F
ª UNöbFË WcOHM« tzôË
5‡‡‡Q?« v?K W‡‡U?d«Ë ·«d?ù« ÊuU? —«b?S ±π∏± WM? ±∞ r— ÊuU?I« vKË
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË dB v
W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË
ª WOdB*« dO
vU?_« ÂUEM« Öu/ qb?F ÊQ?A ≤∞±µ W?M ∑π≤ r— W??O?N« fOz— —«d? vKË
ª WU)« 5Q« oœUMB
W‡‡‡‡??O?N« fOz— VzU? iu‡‡‡‡‡H?? ≤∞±∂ WM ≥≤∂ r— W‡‡?‡‡?O?N« fO?z— —«d? vKË
ª WU)« 5Q« oœUMB WU)«  «—«dI« WU vK WI«u*«Ë œUL« v
ª ÈdB*« bdU 5KUFK Èed*« WUe« ‚ËbMB vU_« ÂUEM« Wzô ŸËdA vKË
…bb W?U 5Q oœUM ¡U?AS hOd?«  UK v X« WM?' ŸUL?« dC? vKË
≤∞±∂ WM ≥≥∞ r— WON« fOz— –U_« —«dI WKJA*« WOU_« UNLE√ qbF  UK Ë
vU?_« ÂU?EM« W?zô qO??? œU?L???« Õ«d???U ≤∞±∂ØπØ≤∑ v …b?I?F?M*« U?N???K
ª —uc*« ‚ËbMBK
W‡‡‡?‡?O??NU W?‡‡‡U??)« 5‡‡‡‡Q??« o‡?‡‡œU‡‡‡?M h‡‡‡‡?O?d?? W??U?F« …—«œù« …d??c?? vKË
ª ≤∞±∂ر±Ø±¥ W—R*«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
∫ vOzd« Ád?IË ¨ ÈdB*« bd?U 5KUFK Èed*« WU?e« ‚ËbM qÔ

≠ v Ë√ …œU

W?O?NU WU?)« 5Q« oœUM q? ¨ …dU?I« ≠ fO?d Wbd« W?d(« e?«d vM?
Æ WKI W—U« WOB ‚ËbMBK ÊuJË ¨ π¥∞ rd

≤±

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

¡U‡‡‡‡C?ú W‡‡‡‡?‡OMOQ? U‡‡‡‡«e? `‡‡‡‡M ∫ ‚Ëb‡‡MB« ¡U?A≈ s ÷d?G« ≠ W?O½UŁ …œU?
Æ vU_« tUE Wzô ÂUJ_ UÎIË
∫  U«dô« ≠ W¦

UŁ …œU

Æ 5NOM l«u ÈdN „«d« ≠ ±
W??Ë WzU?L?F?Ë U?ÎH?√ 5F?Ë W??L?Ë WzU?L??Ë Êu?OK mK?0 W?O??O?Q W?F?œ ≠ ≤
Æ UÎNOM 5FË
Vd?? ÊËb W‡‡‡U?‡‡‡‡  «“U??≈ vK ÊuKU??(« Ë√ ÊË—U?F?*« ‚ËbMB« ¡U??C?√ Âe??KË
dOQ?« WU vË ¨ UÎuM UÎb?I vU_« ÂUEM« ÂUJ_ UÎI? …œb;«  U«d?ô« œ«b
ÈuM —UL?« b‡‡‡‡zU U‡‡‡NO≈ U·‡‡‡U‡‡C …d‡‡?H« Ác s WI*«  U«d?ô« qOB% r
Æ W—«uô« W«—bU œ—«u« …bzUH« ‰bF s qI ô
Á—UD≈ r ¨ 5OU sd?N …b*  U«dô« WLO œ«b s u?CF« dQ WU vË
V«u« mK*«Ë œ«b?« …—ËdC ‰u?u« rKF »u?B? q? »UD ‚ËbMB« od s
—UDù« a—U s dN? UNU? …d v œ«b?U uCF« rI r «–S? ¨ ö
Î OB?H Áœ«b tU?O
Æ pc UÎIË tuI ÈuË ‚ËbMBU tuC vNM
¨ ◊dA« «c s ÊuR*« ¡UC_« vMË UÎU ¥∂ ÂULCô« s vB_« b(« ≠ ≥
vU{≈ WuC r— œ«b ◊dA b(« «c r—UL√ “ËU& ‚ËbMBU œb ¡UC√ ‰u “uË
∫ vU« ‰ËbK UÎIË ÂULCô« a—U v
 tOM'U  ÂULCô« r—

ÂULCô« bM s«

±∑[π∑

¥∑

≥π[ππ

¥∏

∂≥[≥∂

¥π

∏∏[±∑

µ∞

±±¥[µµ

µ±

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«
 tOM'U  ÂULCô« r—

ÂULCô« bM s«

±¥≤[∂±

µ≤

±∑≤[µ∞

µ≥

≤∞¥[≥∏

µ¥

≤≥∏[¥≥

µµ

≤∑¥[∏∑

µ∂

≥±≥[π≥

µ∑

≥µµ[π≤

µ∏

¥∞±[±¥

µπ

≤≤

Æ œöO*« a—UË ÂULCô« a—U 5 ‚dHU ÂULCô« bM s« V
Æ UÎO WM« —u V%
∫ U«e*« ≠ WFЫ— …œU
∫ WOU«  ôUK WOMOQ« U«e*« ·dBÔ
Î Ë√
∫ V Wb)« ¡UN« WU v ≠ ô
∫ 5« s WOuUI« bUI« s ⁄uK ≠ ±
Æ UÎNOM 5LË WzULF—√ l«u WOMOQ …eO uCFK ‚ËbMB« ÈœR
∫ .b*« vKJ« eF« Ë√ …Uu« ≠ ≤
Æ tOM WzUL l«u V% WOMOQ …eO ‚ËbMB« ÈœR
∫ .b*« vze'« eF« ≠ ≥
e?F« WU?( WI??*« …eO*« s •µ∞ l«u W?OMO?Q …eO? uC?FK ‚ËbMB« ÈœR
Æ .b*« vKJ«
dJ*« ‘U?F*« Ë√ WUI?ô« Ë√ qBH« Ë√ qIM« V? Wb?)« ¡UN?« WU v ≠ U OÎ U
∫  U«dô« œ«b Âb Ë√ ‚ËbMB« s WUIô« Ë√ qBH« V WuCF« ¡UN« Ë√
Æ tM …œb*«  U«dô« uCFK œd

≤≥

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ WOMOQ« U«e*« ·d  «¡«d≈ ≠ U Î U
Wb)« ¡UN« p– v U0 UNUI« V oI% œd0 uCFK WOMOQ« U«e*« ·d r
≠ t?{u??H s Ë√ ≠ u?C??F« s »UD V?u0 p–Ë ¨ vuU?I?« b?U?I??« s ⁄uK V??
¨ W“ö«  «bM?*« UN U?ÎId U«e?*« ·dB Vu*« V«Ë tU?UO t UÎ?{u ‚ËbMBK t?u
d?N√ Wö “ËU‡‡‡?& ô …b ‰ö? uC?FK ÂUEM« «c?N W?{u*« U«e*« ·d? ‚ËbMB« vKË
Æ UÎOu VKD« .bI a—U s
∫ UNM q sd …œb;«  ôU(« v WOU« WOMOQ« U«e*« ·d b«u ÈdË

∫ …U u « V³ Ð W b)« ¡UN²½« © √ ®
W‡‡‡‡‡?I??*« W‡‡?‡‡‡OMO?Q?« U«e*« ‚ËbMB« ÈœR …U?u« V? W?b?)« ¡U?N?« ÊU? «–≈
¨ Uœb? v« V?MUË tU?Ë q? rœb?? b? u?C?F« ÊuJ s v≈ ÂU?‡EM« «c?N U·‡‡?‡I‡‡Ë
u?C?F« …UË q? rb?√ …U?Ë Ë√ …U?u«  U?I??? s sb?O?H?*« bb?% Âb? WU? vË
u?CFK? 5Od?A« W—u« v≈ U?NM vU?« Ë√  U?I??*« pK ÈœR? t??— qb?F ÊËœË
Æ WOdA« WBú UÎIËË

∫ Vðd ÊËbÐ Ë√ W U)«  «“Ułù« Ë√ …—UŽù« …d² ¡UMŁ√ W b)« ¡UN²½« ©»®
WOMO?Q« U«e*« ·dB Vd ÊËb? …“Uù« Ë√ …—Uù« …d? ¡UM√ Wb)« ¡UN?« WU v
—UL« bzU tO≈ UÎUC …dH« Ác s WI*«  U«dô« rB l ÂUEM« «c ÂUJ_ UÎI
Æ W—«uô« W«—bU œ—«u« …bzUH« ‰bF s qI ô

∫ uCF « VKÞ ÊËœ qIM « V³ Ð W b)« ¡UN²½« ©‡ł®
tM VK vK ΡUM? uC?FK “u?Ë WI??*« W?OMO?Q« U«e*« u?C?FK ‚ËbMB« ÈœR
qU œ«bË ‚ËbMB« Wu?C v —«dLô« 5? Wb)« ¡UN« a—U s d?N√ Wö ‰ö
„«d?« d√ ”U√ vK? p–Ë ÂUEM« «c s ∏ …œU*« ÂUJ_ UÎI? …œb;«  U«d?ô«
‚ËbMB« fHM W—b« v tM Àb_« „«d?« d√ Ë√ tb ¡UN?« q W—b« v tMd
U?ÎOUر∞ …œU*« ÂUJ√ oO?D Ë√ vU?_« ÂUEM« ÂUJ_ U?ÎI W?OMO?Q?« …eO*« ·d?Ë
Æ ÂUEM« «c s

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤¥

∫ vŽUL'« ÃËd)« W UŠ v ©œ®
 UU?ô« Ë√ dJ*« ‘U‡‡‡‡?F*« q‡‡‡‡‡ t?? ÊU U?Î√ v‡‡‡U‡‡L'« ÃËd‡‡?‡‡)« WU‡‡‡‡ v
¡UC?_« ¡ôRN  U?I? W√ ·d? Âb ‚ËbMB« vK? 5F WO?UL?'«  ôUI?ô« Ë√
‚Ëb‡‡‡‡M?B« Âe?KË ¨ W‡‡‡‡‡?O?N?« U‡‡‡b?L??FË ‚ËbMB« Ub?F? W—«u??« W?«—œ vK ΡUM ô≈
U‡‡?‡‡N??O≈ —U???A*« W??«—b« œ«b??S V?KD« .b‡‡?I a—U s? d????_« vK d??N??√ W?ö ‰ö??
Æ WONK UNU—≈Ë
≤∞±∂رر s «Î—U« U«e*« »U«Ë  U«dô« qOB% a—U ≠ W
vU?« Âu??O« s t qL?FÔË ¨ Wd??B*« lzU?u« v —«d?I« «c? d?AMÔ

Uš …œU

≠ W?ÝœU?Ý …œU?

Æ ÁcOHM WOMF*«  UN'« vKË ¨ dAM« a—U
WON« fOz— VzU

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«

≤µ

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «
≤∞±∂ WM

ππ∏ r — —«d

≤∞±∂ر±Ø≤¥ a¹—U²Ð
’U)« 5Q²« ‚ËbMB wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô q¹bFð œUL²ŽUÐ
WO½U½ù«  UöF« …—«œ≈Ë  UöF«Ë ÂöŽû WUF« …—«œù« w 5KUF« ◊U³CK
WOKš«b« …—«“uÐ ‚ËbMBK WLŽ«b«Ë W½ËUF*«  UN'« iFÐË
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
W?U?)« 5Q?« oœUM ÊuU? —«b?S ±π∑µ WM µ¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F
ª UNöbFË WcOHM« tzôË
5‡‡‡Q?« v?K W‡‡U?d«Ë ·«d?ù« ÊuU? —«b?S ±π∏± WM? ±∞ r— ÊuU?I« vKË
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË dB v
W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË
ª WOdB*« dO
W‡‡‡‡??O?N« fOz— VzU? iu‡‡‡‡‡H?? ≤∞±∂ WM ≥≤∂ r— W‡‡?‡‡?O?N« fO?z— —«d? vKË
ª WU)« 5Q« oœUMB WU)«  «—«dI« WU vK WI«u*«Ë œUL« v
qO?? ‰u?I ±ππ¥ WM µ∑ r— 5Q?« vK WU?dK Wd?B*« W?O?N« —«d? vKË
ª µ∞π rd WOK«b« …—«“u WOUù«  UöF« …—«œ≈ ◊UC ’U)« 5Q« ‚ËbM
‚ËbMB« r« qb?F ≤∞±¥ WM π∏∞ r— WOU*« WU?dK WU?F« WO?N« —«d vKË
 U?ö??F«Ë Âö?û W??U?F« …—«œù« v 5KU??F« ◊U???CK ’U?)« 5Q??« ‚ËbM `??B?O
ª WOK«b« …—«“u ‚ËbMBK WL«b«Ë WËUF*«  UN'« iFË WOUù«  UöF« …—«œ≈Ë
ª UNöbFË ‚ËbMBK vU_« ÂUEM« Wzô vKË
qb?F ÊQ?A ≤∞±µ WM? ∑π≤ r— W?OU*« WU?dK W?U?F« W??O?N?« fOz— —«d? vKË
ª WU)« 5Q« oœUMB …bu*« Wzö« Öu/

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≤∂

≤∞±∂Ø≥ص v …bI?FM*« ‚ËbMBK WœUF« d?O WO?uLF« W?OF?L'« ŸUL?« dC? vKË
ª ≤∞±∂Ø≥ص s «Î—U« vU_« ÂUEM« Wzô œ«u iF qbF vK WI«u*U
W?U? 5Q oœUM ¡U?AS hO?d?«  U?K v X« W?M' ŸUL??« d?C?? vKË
≤∞±∂ WM ≥≥∞ r— W?ON« fOz— —«d?I WKJA*« WOU?_« UN?LE√ qbF  U?K Ë …bb
ª —uc*« ‚ËbMB« s ÂbI*« qbF« œUL« Õ«dU ≤∞±∂ØπØ≤≤ v …bIFM*« UNK
W‡‡‡?‡?O??NU W?‡‡‡U??)« 5‡‡‡‡Q??« o‡?‡‡œU‡‡‡?M h‡‡‡‡?O?d?? W??U?F« …—«œù« …d??c?? vKË
ª ≤∞±∂ر±Ø≤≤ v W—R*«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
 U«dô«Ë WuCF« ◊Ëd vU« »U« s » ¨ √ص …œU*« ’uBM ‰bÔ ≠ ± …œU
∫ WOU« ’uBM« WOMOQ« U«e*« YU« »U« s ±± ¨ √Ø≤ ¨ √رØ∏ 5œU*«Ë
∫  U«dô«Ë WuCF« ◊Ëd ≠ vU« »U«
∫ µ …œU
∫ ÂULCô« r—Ë  U«dô«
∫ vK UL ¡UC_« lOL' WdNA«  U«dô«  √ 
 t‡‡‡‡‡OM'U  m‡‡‡‡‡K*«

W‡‡‡‡‡‡‡‡‡d«

∏∞

d“Ë ‰Ë√ bU

∑∞

d“Ë bU

∂µ

¡«u‡‡‡‡‡

∂∞

b‡‡OL

¥∞

b‡‡‡OI

≥¥

Âb‡‡I

≥∞

b‡‡‡z«—

≤∂

VOI

≤≤

‰Ë√ “ö

≤≤

“ö

≤∑

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

ÂULCô« bM …b?«Ë …d uCF« Áœb WuC? r— œ«b ◊dA œb ¡UC√ ‰u? “u »
∫ vU« ‰ËbK UÎIË
„«dô« d_ nUCL WuCF« r—

s«

 tOM'U  ÂULCô« a—U v

  «uMU 

±≥¥µπ

qQ WM ≤≤

±¥∂¥±

≤≥

±µ∏≤≥

≤¥

±∑∞∏π

≤µ

±∏¥¥µ

≤∂

±π∏π∏

≤∑

≤±µ∞≤

≤∏

≤≥≤≤∞

≤π

≤µ∞µπ

≥∞

≤∑∞≤∏

≥±

≤π±∏¥

≥≤

≥±¥π≥

≥≥

≥≥π∂¥

≥¥

≥∂∂∞∏

≥µ

≥π¥≥∂

≥∂

¥≤µ±±

≥∑

¥µ∏∞∞

≥∏

¥π≥±∑

≥π

µ≥∞∑∏

¥∞

µ∑∞ππ

¥±

∂±¥∑≤

¥≤

∂≥µ∑≥

¥≥

∂≤π≥∞

¥¥

µ∏∂≤±

¥µ

µ¥∞∏±

¥∂

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«
„«dô« d_ nUCL WuCF« r—

s«

 tOM'U  ÂULCô« a—U v

  «uMU 

¥π≤¥π

¥∑

¥¥≥±∞

¥∏

≥∏πµµ

¥π

≥≥∞∏¥

µ∞

≤∂µ∑∑

dQ µ¥ v µ±

≤∏

∫ vK U …U«d l
Æ ÂULCô« a—UË œöO*« a—U 5 ‚dHU ÂULCô« a—U v s« V
Æ UÎO s« ‚Ëd V%
WËU? ◊U√ vK bb?'« uCFK mU*« Ác? jOI ‰u? ‚ËbMB« …—«œ≈ fK: “u
jO??I nOUJ …bzU? W?U?{≈ l ‚ËbMBK t?U?L?C« a—U s «Îd?N? ≥∂ “ËU?? ô …b*
Æ jI*« mK*« vK UÎuM •∏ ‰bF0
•± ‰œUF W?«d ÷d r 5OU? sd?N ◊U_« u?CF« œ«b Âb? WU v
oO?D r œ«b?« Âb? v —«dL??ô« WU? vË d?N√ ∂ vB?√ b? d?OQ d?N? q s
Æ ÂUEM«  «– s ±∞ …œU*« ÂUJ√
∫ WOMOQ« U«e*« ≠ YU« »U«
∫ ∏ …œU
∫ WOü«  ôU(« v WOMOQ« U«e*« ·dB ≠ ±
∫ ¡«uK« W— v bUI« v≈ WUù« WU v  √ 
∫ 5R*« ¡UCú WMU
Æ tOM n√ dA WLË WzU l«u WOMOQ …eO uCFK ‚ËbMB« ÈœR
∫ 5R*« dO ¡UCú WMU
WM q s tO?M n√ dA b?√ l«u WOMOQ …e?O uC?FK ‚ËbMB« ÈœR
Æ fR*« ÁdOEM WI*« …eO*« qU1 …eOLK vB√ bË ‚ËbMBU „«d«

≤π

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ WOU« »Uú Wb)« ¡UN« WU v ≠ ≤
∫ .b*« vKJ« eF« Ë√ …Uu« V  √ 
bb????% Âb??? WU??? v? 5O???d???A?« t???—u? Ë√ u???C???FK? ‚ËbMB?« ÈœR
XU UL?N p–Ë tOM n√ d?A WLË WzU? l«u WOMOQ …e?O tM sbOH?
Æ ‚ËbMBU t«d« …b
∫ ±± …œU
∫ WOUL'«  ôUIô« Ë√  UUô«  ôU q t ÊU UÎ√ vUL'« ÃËd)«  ôU v
W«—œ vK ΡUM? ô≈ ¡UC_« ¡ôR?N  UI?? W√ ·d Âb ‚ËbMB« v?K 5F
d_« vK dN?√ Wö ‰ö ‚ËbMB« ÂeKË ¨ WON« UbL?FË ‚ËbMB« UbF W—«u«
Æ WON« v≈ UNU—≈Ë UNO≈ —UA*« W«—b« œ«bS VKD« .bI a—U s
UNULU ‚ËbMBK WOuLF« W?OFL'« t—d U* UÎIË  öbF« Ác Èd

≠ ≤ …œU

Æ —«dI« «c —Ëb a—U s «Î—U« Èd ±± …œU*« «b ULO tO≈ …—Uù« nU«
¨ dAM« a—U? vU« ÂuO« s t qL?FÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«d?I« «c dAMÔ ≠ ≥ …œU
Æ ÁcOHM WOMF*«  UN'« vKË
WON« fOz— VzU

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≥∞

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ …d¼UI « WE U×
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 UOFL'« …—«œ≈

≤∞±∂ WM

±∞≥≤¥ r — bO —«d

≤∞±∂ر∞ر≤ a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b ≠ …—«“u « qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
 «¡«d≈ ÊQ?A ≤∞±∂ر∞ر∞ a—U? …dUI« Wdb0  U?OF?L'« …—«œ≈ …dc? vKË
ª ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WR bO
ª Wdb*U  UOFL'« …—«œ≈ t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WOLM«Ë  U«—bK —œ«u WR bO
Æ WOULô« Ê«uK ∫ …—«œù WFU«
Æ …dUI« ≠ Ê«uK ≠ v«d*« Ÿ—U ¥¥ ∫ dI*« Ê«uM
Æ WOMœË WOLKË WOUI  Ub ∫ UNKL Ê«bO
Æ W—uNL'« Èu vK ∫ v«dG'« UNKL ‚UD
Æ ¡UM√ Wö ∫ s ÊuJ ¡UM√ fK WD«u WR*« —«b
±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± s √b ∫ WOU*« WM«
WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« WU≈ ‚ËbM ∫ v≈ UN«u√ ‰ËR WR*« q WU v
Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI p–Ë
Æ dO ô ÈdB tOM ·ô¬ WL jI ∫ WR*« bO WU v fOQ« mK

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË ¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bOI WB<« …—«œù« ÂeK
…—«“u« qOË
Wdb*« db

ÊULOKÝ rO¼«dÐ≈ Ãd Ø √

≥±

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ …d¼UI « WE U×
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 UOFL'« …—«œ≈

≤∞±∂ WM

±∞≥∂± r — bO —«d

≤∞±∂ر±Ø≤≤ a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b ≠ …—«“u « qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
 «¡«d≈ ÊQ?A ≤∞±∂ر±Ø≤± a—U? …dUI« Wdb0  U?OF?L'« …—«œ≈ …dc? vKË
ª ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WR bO
ª Wdb*U  UOFL'« …—«œ≈ t{d U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI Èd_«Ë vHM« œU—û `B« WL$ WR bO
Æ vK«u« ∫ …—«œù WFU«
Æ dUE« ≠ vMOUJ« Ÿ—U √ ±∂ ∫ dI*« Ê«uM
Æ 5uF*«Ë WU)«  UH« WU— ∫ UNKL Ê«bO
Æ W—uNL'« Èu vK ∫ v«dG'« UNKL ‚UD
Æ ¡UM√ Wö ∫ s ÊuJ ¡UM√ fK WD«u WR*« —«b
±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± s √b ∫ WOU*« WM«
WOK_«  UR*«Ë  UOFL'« WU≈ ‚ËbM ∫ v≈ UN«u√ ‰ËR WR*« q WU v
Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI
Æ dO ô tOM ·ô¬ WL jI ∫ WR*« bO WU v fOQ« mK

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
Æ WdB*« lzUuU dAMÔË ¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bOI WB<« …—«œù« ÂeK
…—«“u« qOË
Wdb*« db

ÊULOKÝ rO¼«dÐ≈ Ãd Ø √

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≥≤

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ …d¼UI « WE U×
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 UOFL'« …—«œ≈

≤∞±∂ WM

±∞≥∏π r — bO —«d

≤∞±∂ر≤Ø¥ a¹—U²Ð
W¹d¹b*« d¹b ≠ …—«“u « qO Ë
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
 «¡«d≈ ÊQ?A ≤∞±∂ر±Ø≤≥ a—U? …dUI« Wdb0  U?OF?L'« …—«œ≈ …dc? vKË
ª ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WOFL bO
ª  UOFL'« …—«œ≈ vK t{d - U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡
© v Ë√ …œU‡‡‡ ®
≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WOULô«  UbK WO ‰¬ WOFL bO
Æ WOULô« dB WMb ‚d ∫ …—«œù WFU«
Æ ‰Ë√ dB WMb ≠ WUN« ‘ ±∞ ∫ dI*« Ê«uM
Æ WOULô«  «bU*« ∫ UNKL Ê«bO
Æ W—uNL'« Èu vK ∫ v«dG'« UNKL ‚UD
Æ ¡UC√ WF ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WD«u WOFL'« —«b
Æ ÂU q s ±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± s √b ∫ WOU*« WM«
W?OK_«  U???R*«Ë  U?O?F?L?'« W‡‡‡‡?‡U?≈ ‚ËbM ∫ v≈ ‰«u?_« WuK?√Ë W?O?F?L?'« q
Æ vU_« ÂUEM« Wzö œ—Ë U* UÎI p–Ë

© WO½UŁ …œU‡‡‡ ®
¨ WdB*« lzU?uU dAMÔË ¨ ’U)« q?U vU_« ÂUEM« hK bO?I WB?<« …—«œù« ÂeK
Æ WB<«  UN'« WI«u bF ô≈ ◊UA È√ cHMÔ ôË
…—«“u« qOË
Wdb*« db

ÊULOKÝ rO¼«dÐ≈ Ãd Ø √

≥≥

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO dA UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b
© WOŽUL²łô« Êu¾A« ŸUD ®
 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
≤∞±∂ WM

≥¥∞π r — bO —«d
WO dA UÐ vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë qO Ë

≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUIU —œUB« W?OK_«  UR*«Ë  UOFL?'« ÊuU vK Ÿö ô« bF
ª WcOHM« tzôË
W?O?FL?'« b?O?  «¡«d≈ ÊQ?A ≤∞±∂ر∞ر∑ a—U?  U?O?F?L'« …—«œ≈ …d?c? vKË
ª ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI WOdA« WEU0 dUFU WOLMK WOËb« WOuK)«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
dUFU? WOLMK WO?Ëb« WOuK)« WOF?LK v‡U_« ÂU‡EM« W?zô bO

≠ v Ë√ …œU

≤∞±∂ر∞ر∑ s «Î—U« ≥¥∞π r— X% W‡‡‡OdA« WEU0
¨ ’U)« qU vU_« ÂUEM« hK bO?I WB<« …—«œù« ÂeK

≠ WO½UŁ …œU

Æ WdB*« lzUuU dAMÔË
≤∞±∂ر∞ر∑ v «Îdd%

…—«“u« qOË

vKŽ sLŠd « b³Ž vKŽ Ø√
bOI « h K
Æ WOdA« WEU ≠ dUF« ed ≠ ± r— WFD ≠ ≤¥ …—ËU ∫ dI*« Ê«uM
Æ vK;« lL:« WOLM ∫ Ê«bO v qLF«
Æ WEU;« ∫ v«dG'« ‚UDM«
Æ ¡UC√ ∑ s ÊuJ …—«œ≈ fK0 WOFL'« —«b
Æ ÂU q s ±≤Ø≥± v vNMË ±Ø± s √b WOU*« WM«
≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« s ¥ …œU*« ÂUJ_ UÎI UN«u√ WuK√Ë WOFL'« q
Æ WOFLK vU_« ÂUEM« Wzô s π …œU*«Ë ÊuUIK WcOHM« Wzö« s π∏ …œU*«Ë

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≥¥

WŽ«—e « W¹d¹b ≠ WO dA « WE U×
wŽ«—e« ÊËUF²« Êu¾A WUF« …—«œù«
W¹œUF « dOſ WO uLF « WOFL'« —«d h K

UNðU−²MË WO½«uO(« …Ëd¦« WOLM² WO½ËUF²« wHDB*« WOFL'
WOdA« WEU× ≠ œULŠ uÐ√ ed ≠ …b¹UMł s¹dI« WOŠUMÐ
±π∏∑Ø≤Ø≤∂ w ©∂µπ® rdÐ …dNA*«Ë
±π∏∑Ø¥Ø∏ w ©∏¥® r— œbF« W¹dB*« lzUu« …b¹d−Ð UNMŽ dAM« -Ë
v«—e« ÊËUF« ÊuUI W?F{U)« …—uc*« WOFLK WœUF« d?O WOuLF« WOF?L'« XFL«
œ«u? iF qbF  —d?Ë ≤∞±¥ WM ≤∞¥ r— ÊuU?IU ‰b?F*«Ë ±π∏∞ WM ±≤≤ r—
∫ vU« uM« vK ≤∞±µØ±±Ø≤≤ v UÎuU …bIFM*«Ë dc« WHU WOFLK vK«b« ÂUEM«

∫ vðüU ©±π ¨ ±∏® vL — s¹bM³ « W U{SÐ ©µ® …œU*« q¹bFð ≠ ÎôË√
 U?Ëd?A*« ‰U? ”√— v W?LU??*« W‡‡‡—U???ô« ’U??ú “u‡‡?‡‡‡

∫ ©±∏® bM³ «

v«—e« ÃUù« WO?LM ÷dG ÊuUI« «c ÂUJ_ UÎI?Ë …QAM*« WOËUF?« WOFL'« U?NAM v«
‚uI È√ p– vK Vd Ê√ ÊËœ  UËdA*« pK ‰U ”√— s •≤µ vK be ô U0Ë
W‡‡‡O?F?L?K W?O?u?L?F« W?O?F?L?'« Ë√ …—«œù« fK? W?u?C ¡«u? W?u?CF?« v 5LU??LK
Æ ‰U*« ”√— v WLU*« WM Ÿ“u izUH« v o rNK ÊuJË
U?NM ÌqJ W?Ou?L?F« WO?F?L'« W?I?«u b?F W?OËU?F« W?O?FL?K “u?

∫ ©±π® bM³ «

U‡‡‡‡N?MO U‡‡‡‡L?O? W‡‡‡LU??  U?d‡‡ fR Ê√ W?‡‡‡‡‡KB«  «– W‡‡‡?‡UF?« WO?F?L?'« È√— c?√Ë
`‡‡‡dU? œu‡‡‡F W‡‡‡—U?&Ë W‡‡?‡—U‡‡‡L???«  U?Ëd‡‡‡‡A? W‡‡‡U?≈Ë Èd‡?‡‡_«  U‡‡‡‡O?F?L?'« 5Ë
ÊuUI« «c s ≥ …œU*« v UNOK ’u?BM*«  ôU:« WOLM ÷dG WOËUF« W?OFL'« vK
Æ WcOHM« Wzö« Uœb% v«  «¡«dù«Ë b«uIK UÎIË p–Ë

∫ ©±∂® …œU*« s ©ÎôË√® bM³ « q¹bFð ≠ UÎO½UŁ
r‡‡N‡‡‡« W?LO?Ë ¨ rN‡‡‡_« s œËb‡‡‡‡‡? dO? œb‡‡‡‡ s ÊuJË ∫ rN*« ‰U*« ”√—
Æ tOM ±∞∞

≥µ

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ vðüU ©±π® …œU*« q¹bFð ≠ UΦ UŁ
Æ rN√ s rNM ÌqJ U WLOI …œb UNU«e« s WOFL'« ¡UC√ WOu ÊuJ

∫ vðüU ©≥±® …œU*« q¹bFð ≠ UÎFЫ—
œb;« b?u*« q t?u VK vK ΡUM ÈœU? dO? UÎUL?« W?Ou?LF« W?OF?L'« b?IF
Èed?*« v«—e« vËUF?« œU%ô« Ë√ …—«œù« fK? s q_« vK UÎu d?A W?L? œUI?Fö
Æ …œU*« d¬ v≈ ÆÆÆÆ vK ULO dEMK q_« vK WOuLF« WOFL'« ¡UC√ s •≤∞ Ë√

∫ ©≥π® …œU*« q¹bFð ≠ UÎ

U‡‡N ŸU‡‡‡L« ‰Ë√ v pc ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuUI« …uI …—«œù« fK v WuCF« jI
±π∏∞ WM ±≤≤ r‡?‡‡— v‡‡‡«—e« ÊËU‡‡?F?« Êu‡‡‡‡U? s µ∞ …œU‡?‡*« ÂUJ‡‡‡_ U·‡‡?I‡O?D
lI v«  U?O?FL?'« ÊQ?A h?<« kU?LKË ≤∞±¥ WM ≤∞¥ r?‡‡‡— Êu‡U?IU ‰b‡‡F*«Ë
∫ vQ U –U« Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« È√— c√ bF WEU;« ‚UD v
oOI?« W?KB XC?« «–≈ sdN? s be ô …b* …—«œù« fK u?C nË ≠ ±
fK:« v t‡‡?‡‡ U?A W‡‡‡‡—U?L* u‡?‡‡C?F« œu?FË oI?;« VK vK ΡUM? nu« ÊuJË p–
tM Wu?CF« ◊UI?S vzUC? rJ Ë√ V? —«d —b b? sJ r U …b*« Ác W?UN v
dO_« »U?ô« v qB s tu?C XHË√ s q …—Ëd?C« bM WR W?HB qË
Æ rNOU Ë√ …—«œù« fK ¡UC√ q nË “u ôË ≠ bË Ê≈ ≠  «u_« d√ vK
µ± …œU‡‡‡‡*« v U‡‡?NO≈ —U?A*« »U?ú d?√ Ë√ u?C s‡‡?‡ WuC?F« ◊UI?≈ ≠ ≤
‰«u?_« s ‰U WQ “u? ôË W«œù« v≈ vN?M vU? oO?I% ¡«d?≈ bF ÊuU?I« «c s
Æ vzUC rJ ô≈ UN—«œ≈ fU q Ë√ Èu È√ vK WOËUF«  UOFL'« q

∫ ©µµ® …œU*« s ©UÎ

Uš® bM³ « q¹bFð ≠ UÎÝœUÝ

5O??«—e« ‰U?‡‡L??F« W?U??d t??N??O??uË Á—U??L??????ô ’U?? »U????? v Ÿœu •µ
Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« …—«œ≈ fK lCË WO«—e« WOËUF«  UOFL'U 5KUF«Ë
Æ W«—e« d“Ë s —«d b«uI« ÁcN —bBË »U(« «c s ·dB« b«u

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≥∂

∫ ©∂±® …œU*« q¹bFð ≠ UÎFÐUÝ
≤∞±¥ WM ≤∞¥ r— ÊuU?IU ‰b?F*«Ë ±π∏∞ WM ±≤≤ r— ÊuU?I« ÂUJ√ …U«d? l
W‡‡‡‡œUF« d‡‡‡O W‡‡‡‡OuLF« WOFL'« s —«d?‡‡‡I q‡‡‡(U WOFL'« vCIM ¨ WcOHM« tzôË
∫ WOü«  ôU(« Èb≈ XU v vzUC rJ Ë√
Æ UNUO ÊU—√ b√ WOFL'«  bI «–≈ ≠ ±
Æ UNK v«—e« vËUF« ŸUDIK ÂUF« rOEM« vC« «–≈ ≠ ≤
WKU W?OU WM ‰ö ÈœUF« ÈuM« U?NUL?« WOuL?F« WOFL'« b?IF r «–≈ ≠ ≥
Æ —d dOG
UΫdD{« UNUL√ »«d?D{ô ¡«u ÂUEU UNKL WK«u WO?FL'« vK —cF «–≈ ≠ ¥
b«uI« vK U?NËd Ë√ UNU«e?U Ë√ ÊËUFK WOU?_« ∆œU*U UNö≈ —«dJ Ë√ «ÎdL?
¨ d?¬ rO?? V? È_ Ë√  U“U?M ÀËb‡‡‡‡( W‡‡‡‡O?F?L?'« ÂU‡‡‡‡E? Ë√ Êu‡‡‡U?I« U—d?I v«
Æ WOHB« "U tOu WOHOË WOHB«Ë ÃUœù«Ë q(«  «¡«d≈Ë b«u WcOHM« Wzö« 5Ë
Æ WOdAU v«—e« ÊËUFK WUF« …—«œùU qO« …—«œ≈ q  öbF« Ác  bO
≤∞±∂ر±Ø±≤ v «Îdd%

ÂU db
WOdAU v«—e« ÊËUF«

e¹eF « b³Ž bLŠ√ vMG « b³Ž Ø”bMN

≥∑

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WŽ«—e « W¹d¹b ≠ WO dA « WE U×
wŽ«—e« ÊËUF²« Êu¾A WUF« …—«œù«
W¹œUF « dOſ WO uLF « WOFL'« —«d h K

UNðU−²MË WO½«uO(« …Ëd¦« WOLM² WO½ËUF²« ÍbN« WOFL'
WOdA« WEU× ≠ œULŠ uÐ√ ed ≠ j¹dLŽ WOŠUMÐ
±ππ∂Ø≥Ø≤± w ©∑∑∑® rdÐ …dNA*«Ë
±ππ∂إر∂ w ©∏∑® r— œbF« W¹dB*« lzUu« …b¹d−Ð UNMŽ dAM« -Ë
v«—e« ÊËUF« ÊuUI W?F{U)« …—uc*« WOFLK WœUF« d?O WOuLF« WOF?L'« XFL«
œ«u? iF qbF  —d?Ë ≤∞±¥ WM ≤∞¥ r— ÊuU?IU ‰b?F*«Ë ±π∏∞ WM ±≤≤ r—
∫ vU« uM« vK ≤∞±µØ±±Ø≤π v UÎuU …bIFM*«Ë dc« WHU WOFLK vK«b« ÂUEM«

∫ vðüU ©±π ¨ ±∏® vL — s¹bM³ « W U{SÐ ©µ® …œU*« q¹bFð ≠ ÎôË√
 U?Ëd?A*« ‰U? ”√— v W?LU??*« W‡‡‡—U???ô« ’U??ú “u‡‡?‡‡‡

∫ ©±∏® bM³ «

v«—e« ÃUù« WO?LM ÷dG ÊuUI« «c ÂUJ_ UÎI?Ë …QAM*« WOËUF?« WOFL'« U?NAM v«
‚uI È√ p– vK Vd Ê√ ÊËœ  UËdA*« pK ‰U ”√— s •≤µ vK be ô U0Ë
W‡‡‡O?F?L?K W?O?u?L?F« W?O?F?L?'« Ë√ …—«œù« fK? W?u?C ¡«u? W?u?CF?« v 5LU??LK
Æ ‰U*« ”√— v WLU*« WM Ÿ“u izUH« v o rNK ÊuJË
U?NM ÌqJ W?Ou?L?F« WO?F?L'« W?I?«u b?F W?OËU?F« W?O?FL?K “u?

∫ ©±π® bM³ «

U‡‡‡‡N?MO U‡‡‡‡L?O? W‡‡‡LU??  U?d‡‡ fR Ê√ W?‡‡‡‡‡KB«  «– W‡‡‡?‡UF?« WO?F?L?'« È√— c?√Ë
`‡‡‡dU? œu‡‡‡F W‡‡‡—U?&Ë W‡‡?‡—U‡‡‡L???«  U?Ëd‡‡‡‡A? W‡‡‡U?≈Ë Èd‡?‡‡_«  U‡‡‡‡O?F?L?'« 5Ë
ÊuUI« «c s ≥ …œU*« v UNOK ’u?BM*«  ôU:« WOLM ÷dG WOËUF« W?OFL'« vK
Æ WcOHM« Wzö« Uœb% v«  «¡«dù«Ë b«uIK UÎIË p–Ë

∫ ©±∂® …œU*« s ©ÎôË√® bM³ « q¹bFð ≠ UÎO½UŁ
r‡‡N‡‡‡« W?LO?Ë ¨ rN‡‡‡_« s œËb‡‡‡‡‡? dO? œb‡‡‡‡ s ÊuJË ∫ rN*« ‰U*« ”√—
Æ tOM ±∞∞

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

≥∏

∫ vðüU ©±π® …œU*« q¹bFð ≠ UΦ UŁ
Æ rN√ s rNM ÌqJ U WLOI …œb UNU«e« s WOFL'« ¡UC√ WOu ÊuJ

∫ vðüU ©≥±® …œU*« q¹bFð ≠ UÎFЫ—
œb;« b?u*« q t?u VK vK ΡUM ÈœU? dO? UÎUL?« W?Ou?LF« W?OF?L'« b?IF
Èed?*« v«—e« vËUF?« œU%ô« Ë√ …—«œù« fK? s q_« vK UÎu d?A W?L? œUI?Fö
Æ …œU*« d¬ v≈ ÆÆÆÆ vK ULO dEMK q_« vK WOuLF« WOFL'« ¡UC√ s •≤∞ Ë√

∫ ©≥π® …œU*« q¹bFð ≠ UÎ

U‡‡N ŸU‡‡‡L« ‰Ë√ v pc ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuUI« …uI …—«œù« fK v WuCF« jI
±π∏∞ WM ±≤≤ r‡?‡‡— v‡‡‡«—e« ÊËU‡‡?F?« Êu‡‡‡‡U? s µ∞ …œU‡?‡*« ÂUJ‡‡‡_ U·‡‡?I‡O?D
lI v«  U?O?FL?'« ÊQ?A h?<« kU?LKË ≤∞±¥ WM ≤∞¥ r?‡‡‡— Êu‡U?IU ‰b‡‡F*«Ë
∫ vQ U –U« Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« È√— c√ bF WEU;« ‚UD v
oOI?« W?KB XC?« «–≈ sdN? s be ô …b* …—«œù« fK u?C nË ≠ ±
fK:« v t‡‡?‡‡ U?A W‡‡‡‡—U?L* u‡?‡‡C?F« œu?FË oI?;« VK vK ΡUM? nu« ÊuJË p–
tM Wu?CF« ◊UI?S vzUC? rJ Ë√ V? —«d —b b? sJ r U …b*« Ác W?UN v
dO_« »U?ô« v qB s tu?C XHË√ s q …—Ëd?C« bM WR W?HB qË
Æ rNOU Ë√ …—«œù« fK ¡UC√ q nË “u ôË ≠ bË Ê≈ ≠  «u_« d√ vK
µ± …œU‡‡‡‡*« v U‡‡?NO≈ —U?A*« »U?ú d?√ Ë√ u?C s‡‡?‡ WuC?F« ◊UI?≈ ≠ ≤
‰«u?_« s ‰U WQ “u? ôË W«œù« v≈ vN?M vU? oO?I% ¡«d?≈ bF ÊuU?I« «c s
Æ vzUC rJ ô≈ UN—«œ≈ fU q Ë√ Èu È√ vK WOËUF«  UOFL'« q

∫ ©µµ® …œU*« s ©UÎ

Uš® bM³ « q¹bFð ≠ UÎÝœUÝ

5O??«—e« ‰U?‡‡L??F« W?U??d t??N??O??uË Á—U??L??????ô ’U?? »U????? v Ÿœu •µ
Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« …—«œ≈ fK lCË WO«—e« WOËUF«  UOFL'U 5KUF«Ë
Æ W«—e« d“Ë s —«d b«uI« ÁcN —bBË »U(« «c s ·dB« b«u

≥π

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ ©∂±® …œU*« q¹bFð ≠ UÎFÐUÝ
≤∞±¥ WM ≤∞¥ r— ÊuU?IU ‰b?F*«Ë ±π∏∞ WM ±≤≤ r— ÊuU?I« ÂUJ√ …U«d? l
W‡‡‡‡œUF« d‡‡‡O W‡‡‡‡OuLF« WOFL'« s —«d?‡‡‡I q‡‡‡(U WOFL'« vCIM ¨ WcOHM« tzôË
∫ WOü«  ôU(« Èb≈ XU v vzUC rJ Ë√
Æ UNUO ÊU—√ b√ WOFL'«  bI «–≈ ≠ ±
Æ UNK v«—e« vËUF« ŸUDIK ÂUF« rOEM« vC« «–≈ ≠ ≤
WKU W?OU WM ‰ö ÈœUF« ÈuM« U?NUL?« WOuL?F« WOFL'« b?IF r «–≈ ≠ ≥
Æ —d dOG
UΫdD{« UNUL√ »«d?D{ô ¡«u ÂUEU UNKL WK«u WO?FL'« vK —cF «–≈ ≠ ¥
b«uI« vK U?NËd Ë√ UNU«e?U Ë√ ÊËUFK WOU?_« ∆œU*U UNö≈ —«dJ Ë√ «ÎdL?
¨ d?¬ rO?? V? È_ Ë√  U“U?M ÀËb‡‡‡‡( W‡‡‡‡O?F?L?'« ÂU‡‡‡‡E? Ë√ Êu‡‡‡U?I« U—d?I v«
Æ WOHB« "U tOu WOHOË WOHB«Ë ÃUœù«Ë q(«  «¡«d≈Ë b«u WcOHM« Wzö« 5Ë
Æ WOdAU v«—e« ÊËUFK WUF« …—«œùU qO« …—«œ≈ q  öbF« Ác  bO
≤∞±∂ر±Ø±≤ v «Îdd%

ÂU db
WOdAU v«—e« ÊËUF«

e¹eF « b³Ž bLŠ√ vMG « b³Ž Ø”bMN

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

¥∞

WŽ«—e « W¹d¹b ≠ WO dA « WE U×
wŽ«—e« ÊËUF²« Êu¾A WUF« …—«œù«
W¹œUF « dOſ WO uLF « WOFL'« —«d h K

UNðU−²MË WO½«uO(« …Ëd¦« WOLM² WO½ËUF²« r¼d UMŠ WOFL'
WOdA« WEU× ≠ œULŠ uÐ√ ed ≠ r¼d UMŠ WOŠUMÐ
±π∏±Ø∂Ø≤π w ©¥∑µ® rdÐ …dNA*«
±π∏±Ø∑رπ w ©±∂∏® r— œbF« W¹dB*« lzUu« …b¹d−Ð UNMŽ dAM« -Ë
v«—e« ÊËUF« ÊuUI W?F{U)« …—uc*« WOFLK WœUF« d?O WOuLF« WOF?L'« XFL«
œ«u? iF qbF  —d?Ë ≤∞±¥ WM ≤∞¥ r— ÊuU?IU ‰b?F*«Ë ±π∏∞ WM ±≤≤ r—
∫ vU« uM« vK ≤∞±µØ±±Ø≤∂ v UÎuU …bIFM*«Ë dc« WHU WOFLK vK«b« ÂUEM«

∫ vðüU ©±π ¨ ±∏® vL — s¹bM³ « W U{SÐ ©µ® …œU*« q¹bFð ≠ ÎôË√
 U?Ëd?A*« ‰U? ”√— v W?LU??*« W‡‡‡—U???ô« ’U??ú “u‡‡?‡‡‡

∫ ©±∏® bM³ «

v«—e« ÃUù« WO?LM ÷dG ÊuUI« «c ÂUJ_ UÎI?Ë …QAM*« WOËUF?« WOFL'« U?NAM v«
‚uI È√ p– vK Vd Ê√ ÊËœ  UËdA*« pK ‰U ”√— s •≤µ vK be ô U0Ë
W‡‡‡O?F?L?K W?O?u?L?F« W?O?F?L?'« Ë√ …—«œù« fK? W?u?C ¡«u? W?u?CF?« v 5LU??LK
Æ ‰U*« ”√— v WLU*« WM Ÿ“u izUH« v o rNK ÊuJË
U?NM ÌqJ W?Ou?L?F« WO?F?L'« W?I?«u b?F W?OËU?F« W?O?FL?K “u?

∫ ©±π® bM³ «

U‡‡‡‡N?MO U‡‡‡‡L?O? W‡‡‡LU??  U?d‡‡ fR Ê√ W?‡‡‡‡‡KB«  «– W‡‡‡?‡UF?« WO?F?L?'« È√— c?√Ë
`‡‡‡dU? œu‡‡‡F W‡‡‡—U?&Ë W‡‡?‡—U‡‡‡L???«  U?Ëd‡‡‡‡A? W‡‡‡U?≈Ë Èd‡?‡‡_«  U‡‡‡‡O?F?L?'« 5Ë
ÊuUI« «c s ≥ …œU*« v UNOK ’u?BM*«  ôU:« WOLM ÷dG WOËUF« W?OFL'« vK
Æ WcOHM« Wzö« Uœb% v«  «¡«dù«Ë b«uIK UÎIË p–Ë

∫ ©±∂® …œU*« s ©ÎôË√® bM³ « q¹bFð ≠ UÎO½UŁ
r‡‡N‡‡‡« W?LO?Ë ¨ rN‡‡‡_« s œËb‡‡‡‡‡? dO? œb‡‡‡‡ s ÊuJË ∫ rN*« ‰U*« ”√—
Æ tOM ±∞∞

¥±

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ vðüU ©±π® …œU*« q¹bFð ≠ UΦ UŁ
Æ rN√ s rNM ÌqJ U WLOI …œb UNU«e« s WOFL'« ¡UC√ WOu ÊuJ

∫ vðüU ©≥±® …œU*« q¹bFð ≠ UÎFЫ—
œb;« b?u*« q t?u VK vK ΡUM ÈœU? dO? UÎUL?« W?Ou?LF« W?OF?L'« b?IF
Èed?*« v«—e« vËUF?« œU%ô« Ë√ …—«œù« fK? s q_« vK UÎu d?A W?L? œUI?Fö
Æ …œU*« d¬ v≈ ÆÆÆÆ vK ULO dEMK q_« vK WOuLF« WOFL'« ¡UC√ s •≤∞ Ë√

∫ ©≥π® …œU*« q¹bFð ≠ UÎ

U‡‡N ŸU‡‡‡L« ‰Ë√ v pc ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuUI« …uI …—«œù« fK v WuCF« jI
±π∏∞ WM ±≤≤ r‡?‡‡— v‡‡‡«—e« ÊËU‡‡?F?« Êu‡‡‡‡U? s µ∞ …œU‡?‡*« ÂUJ‡‡‡_ U·‡‡?I‡O?D
lI v«  U?O?FL?'« ÊQ?A h?<« kU?LKË ≤∞±¥ WM ≤∞¥ r?‡‡‡— Êu‡U?IU ‰b‡‡F*«Ë
∫ vQ U –U« Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« È√— c√ bF WEU;« ‚UD v
oOI?« W?KB XC?« «–≈ sdN? s be ô …b* …—«œù« fK u?C nË ≠ ±
fK:« v t‡‡?‡‡ U?A W‡‡‡‡—U?L* u‡?‡‡C?F« œu?FË oI?;« VK vK ΡUM? nu« ÊuJË p–
tM Wu?CF« ◊UI?S vzUC? rJ Ë√ V? —«d —b b? sJ r U …b*« Ác W?UN v
dO_« »U?ô« v qB s tu?C XHË√ s q …—Ëd?C« bM WR W?HB qË
Æ rNOU Ë√ …—«œù« fK ¡UC√ q nË “u ôË ≠ bË Ê≈ ≠  «u_« d√ vK
µ± …œU‡‡‡‡*« v U‡‡?NO≈ —U?A*« »U?ú d?√ Ë√ u?C s‡‡?‡ WuC?F« ◊UI?≈ ≠ ≤
‰«u?_« s ‰U WQ “u? ôË W«œù« v≈ vN?M vU? oO?I% ¡«d?≈ bF ÊuU?I« «c s
Æ vzUC rJ ô≈ UN—«œ≈ fU q Ë√ Èu È√ vK WOËUF«  UOFL'« q

∫ ©µµ® …œU*« s ©UÎ

Uš® bM³ « q¹bFð ≠ UÎÝœUÝ

5O??«—e« ‰U?‡‡L??F« W?U??d t??N??O??uË Á—U??L??????ô ’U?? »U????? v Ÿœu •µ
Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« …—«œ≈ fK lCË WO«—e« WOËUF«  UOFL'U 5KUF«Ë
Æ W«—e« d“Ë s —«d b«uI« ÁcN —bBË »U(« «c s ·dB« b«u

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

¥≤

∫ ©∂±® …œU*« q¹bFð ≠ UÎFÐUÝ
≤∞±¥ WM ≤∞¥ r— ÊuU?IU ‰b?F*«Ë ±π∏∞ WM ±≤≤ r— ÊuU?I« ÂUJ√ …U«d? l
W‡‡‡‡œUF« d‡‡‡O W‡‡‡‡OuLF« WOFL'« s —«d?‡‡‡I q‡‡‡(U WOFL'« vCIM ¨ WcOHM« tzôË
∫ WOü«  ôU(« Èb≈ XU v vzUC rJ Ë√
Æ UNUO ÊU—√ b√ WOFL'«  bI «–≈ ≠ ±
Æ UNK v«—e« vËUF« ŸUDIK ÂUF« rOEM« vC« «–≈ ≠ ≤
WKU W?OU WM ‰ö ÈœUF« ÈuM« U?NUL?« WOuL?F« WOFL'« b?IF r «–≈ ≠ ≥
Æ —d dOG
UΫdD{« UNUL√ »«d?D{ô ¡«u ÂUEU UNKL WK«u WO?FL'« vK —cF «–≈ ≠ ¥
b«uI« vK U?NËd Ë√ UNU«e?U Ë√ ÊËUFK WOU?_« ∆œU*U UNö≈ —«dJ Ë√ «ÎdL?
¨ d?¬ rO?? V? È_ Ë√  U“U?M ÀËb‡‡‡‡( W‡‡‡‡O?F?L?'« ÂU‡‡‡‡E? Ë√ Êu‡‡‡U?I« U—d?I v«
Æ WOHB« "U tOu WOHOË WOHB«Ë ÃUœù«Ë q(«  «¡«d≈Ë b«u WcOHM« Wzö« 5Ë
Æ WOdAU v«—e« ÊËUFK WUF« …—«œùU qO« …—«œ≈ q  öbF« Ác  bO
≤∞±∂ر±Ø±≤ v «Îdd%

ÂU db
WOdAU v«—e« ÊËUF«

e¹eF « b³Ž bLŠ√ vMG « b³Ž Ø”bMN

¥≥

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WŽ«—e « W¹d¹b ≠ WO dA « WE U×
wŽ«—e« ÊËUF²« Êu¾A WUF« …—«œù«
W¹œUF « dOſ WO uLF « WOFL'« —«d h K

UNðU−²MË WO½«uO(« …Ëd¦« WOLM² WO½ËUF²« d¹d(« ÷Ë— WOFL'
WOdA« WEU× ≠ œULŠ uÐ√ ed ≠ W¹dHF'« WOŠUMÐ
±ππµØ±Ø±µ w ©∑∂∞® rdÐ …dNA*«
±ππµØ±Ø≤π w ©≤µ® r— œbF« W¹dB*« lzUu« …b¹d−Ð UNMŽ dAM« -Ë
v«—e« ÊËUF« ÊuUI W?F{U)« …—uc*« WOFLK WœUF« d?O WOuLF« WOF?L'« XFL«
œ«u? iF qbF  —d?Ë ≤∞±¥ WM ≤∞¥ r— ÊuU?IU ‰b?F*«Ë ±π∏∞ WM ±≤≤ r—
∫ vU« uM« vK ≤∞±µØ±±Ø≤≤ v UÎuU …bIFM*«Ë dc« WHU WOFLK vK«b« ÂUEM«

∫ vðüU ©±π ¨ ±∏® vL — s¹bM³ « W U{SÐ ©µ® …œU*« q¹bFð ≠ ÎôË√
 U?Ëd?A*« ‰U? ”√— v W?LU??*« W‡‡‡—U???ô« ’U??ú “u‡‡?‡‡‡

∫ ©±∏® bM³ «

v«—e« ÃUù« WO?LM ÷dG ÊuUI« «c ÂUJ_ UÎI?Ë …QAM*« WOËUF?« WOFL'« U?NAM v«
‚uI È√ p– vK Vd Ê√ ÊËœ  UËdA*« pK ‰U ”√— s •≤µ vK be ô U0Ë
W‡‡‡O?F?L?K W?O?u?L?F« W?O?F?L?'« Ë√ …—«œù« fK? W?u?C ¡«u? W?u?CF?« v 5LU??LK
Æ ‰U*« ”√— v WLU*« WM Ÿ“u izUH« v o rNK ÊuJË
U?NM ÌqJ W?Ou?L?F« WO?F?L'« W?I?«u b?F W?OËU?F« W?O?FL?K “u?

∫ ©±π® bM³ «

U‡‡‡‡N?MO U‡‡‡‡L?O? W‡‡‡LU??  U?d‡‡ fR Ê√ W?‡‡‡‡‡KB«  «– W‡‡‡?‡UF?« WO?F?L?'« È√— c?√Ë
`‡‡‡dU? œu‡‡‡F W‡‡‡—U?&Ë W‡‡?‡—U‡‡‡L???«  U?Ëd‡‡‡‡A? W‡‡‡U?≈Ë Èd‡?‡‡_«  U‡‡‡‡O?F?L?'« 5Ë
ÊuUI« «c s ≥ …œU*« v UNOK ’u?BM*«  ôU:« WOLM ÷dG WOËUF« W?OFL'« vK
Æ WcOHM« Wzö« Uœb% v«  «¡«dù«Ë b«uIK UÎIË p–Ë

∫ ©±∂® …œU*« s ©ÎôË√® bM³ « q¹bFð ≠ UÎO½UŁ
r‡‡N‡‡‡« W?LO?Ë ¨ rN‡‡‡_« s œËb‡‡‡‡‡? dO? œb‡‡‡‡ s ÊuJË ∫ rN*« ‰U*« ”√—
Æ tOM ±∞∞

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

¥¥

∫ vðüU ©±π® …œU*« q¹bFð ≠ UΦ UŁ
Æ rN√ s rNM ÌqJ U WLOI …œb UNU«e« s WOFL'« ¡UC√ WOu ÊuJ

∫ vðüU ©≥±® …œU*« q¹bFð ≠ UÎFЫ—
œb;« b?u*« q t?u VK vK ΡUM ÈœU? dO? UÎUL?« W?Ou?LF« W?OF?L'« b?IF
Èed?*« v«—e« vËUF?« œU%ô« Ë√ …—«œù« fK? s q_« vK UÎu d?A W?L? œUI?Fö
Æ …œU*« d¬ v≈ ÆÆÆÆ vK ULO dEMK q_« vK WOuLF« WOFL'« ¡UC√ s •≤∞ Ë√

∫ ©≥π® …œU*« q¹bFð ≠ UÎ

U‡‡N ŸU‡‡‡L« ‰Ë√ v pc ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuUI« …uI …—«œù« fK v WuCF« jI
±π∏∞ WM ±≤≤ r‡?‡‡— v‡‡‡«—e« ÊËU‡‡?F?« Êu‡‡‡‡U? s µ∞ …œU‡?‡*« ÂUJ‡‡‡_ U·‡‡?I‡O?D
lI v«  U?O?FL?'« ÊQ?A h?<« kU?LKË ≤∞±¥ WM ≤∞¥ r?‡‡‡— Êu‡U?IU ‰b‡‡F*«Ë
∫ vQ U –U« Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« È√— c√ bF WEU;« ‚UD v
oOI?« W?KB XC?« «–≈ sdN? s be ô …b* …—«œù« fK u?C nË ≠ ±
fK:« v t‡‡?‡‡ U?A W‡‡‡‡—U?L* u‡?‡‡C?F« œu?FË oI?;« VK vK ΡUM? nu« ÊuJË p–
tM Wu?CF« ◊UI?S vzUC? rJ Ë√ V? —«d —b b? sJ r U …b*« Ác W?UN v
dO_« »U?ô« v qB s tu?C XHË√ s q …—Ëd?C« bM WR W?HB qË
Æ rNOU Ë√ …—«œù« fK ¡UC√ q nË “u ôË ≠ bË Ê≈ ≠  «u_« d√ vK
µ± …œU‡‡‡‡*« v U‡‡?NO≈ —U?A*« »U?ú d?√ Ë√ u?C s‡‡?‡ WuC?F« ◊UI?≈ ≠ ≤
‰«u?_« s ‰U WQ “u? ôË W«œù« v≈ vN?M vU? oO?I% ¡«d?≈ bF ÊuU?I« «c s
Æ vzUC rJ ô≈ UN—«œ≈ fU q Ë√ Èu È√ vK WOËUF«  UOFL'« q

∫ ©µµ® …œU*« s ©UÎ

Uš® bM³ « q¹bFð ≠ UÎÝœUÝ

5O??«—e« ‰U?‡‡L??F« W?U??d t??N??O??uË Á—U??L??????ô ’U?? »U????? v Ÿœu •µ
Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« …—«œ≈ fK lCË WO«—e« WOËUF«  UOFL'U 5KUF«Ë
Æ W«—e« d“Ë s —«d b«uI« ÁcN —bBË »U(« «c s ·dB« b«u

¥µ

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ ©∂±® …œU*« q¹bFð ≠ UÎFÐUÝ
≤∞±¥ WM ≤∞¥ r— ÊuU?IU ‰b?F*«Ë ±π∏∞ WM ±≤≤ r— ÊuU?I« ÂUJ√ …U«d? l
W‡‡‡‡œUF« d‡‡‡O W‡‡‡‡OuLF« WOFL'« s —«d?‡‡‡I q‡‡‡(U WOFL'« vCIM ¨ WcOHM« tzôË
∫ WOü«  ôU(« Èb≈ XU v vzUC rJ Ë√
Æ UNUO ÊU—√ b√ WOFL'«  bI «–≈ ≠ ±
Æ UNK v«—e« vËUF« ŸUDIK ÂUF« rOEM« vC« «–≈ ≠ ≤
WKU W?OU WM ‰ö ÈœUF« ÈuM« U?NUL?« WOuL?F« WOFL'« b?IF r «–≈ ≠ ≥
Æ —d dOG
UΫdD{« UNUL√ »«d?D{ô ¡«u ÂUEU UNKL WK«u WO?FL'« vK —cF «–≈ ≠ ¥
b«uI« vK U?NËd Ë√ UNU«e?U Ë√ ÊËUFK WOU?_« ∆œU*U UNö≈ —«dJ Ë√ «ÎdL?
¨ d?¬ rO?? V? È_ Ë√  U“U?M ÀËb‡‡‡‡( W‡‡‡‡O?F?L?'« ÂU‡‡‡‡E? Ë√ Êu‡‡‡U?I« U—d?I v«
Æ WOHB« "U tOu WOHOË WOHB«Ë ÃUœù«Ë q(«  «¡«d≈Ë b«u WcOHM« Wzö« 5Ë
Æ WOdAU v«—e« ÊËUFK WUF« …—«œùU qO« …—«œ≈ q  öbF« Ác  bO
≤∞±∂ر±Ø±≤ v «Îdd%

ÂU db
WOdAU v«—e« ÊËUF«

e¹eF « b³Ž bLŠ√ vMG « b³Ž Ø”bMN

≤∞±∑ WM dUM ≤ v ≤ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

¥∂

b‡‡I‡‡  U½ö‡Ž≈
dÐu² √ ∂ WE U; WFÐU² « 5MÐ W¹u½U¦ « W¹b «u(« WÝ—b
Æ UÎOGK dFË ¨ UN ’U)« W—uNL'« —UF -U bI s sKF

5MÐ W¹u½U¦ « W¹b «u(« WÝ—b
Æ UÎOGK dFË ¨ UN ’U)« ≥µ∞∑∞ r— WLBK W—uNL'« —UF -U bI s sKF

b¹b'« Èœ«u « WE U×0 …d «dH « WM¹b Ë e d ≠ ÕUHJ « ÈdI WOK;« …bŠu «
Æ WOGK dFË ¨ UN ’U)« ≤∑π∂π r— W—uNL'« —UF -U WLB bI s sKF

W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ
…—«œù« fK fOz—

b‡‡ L× Ãd‡‡ È“u‡‡ œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN
≤∞±∑ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—
±≥≥∏ ≠ ≤∞±∑رØ≤ ≠ ≤∞±∂ Ø ≤µ≥∏∞