You are on page 1of 28

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

The Holy Service of the Royal Hours

By the Grace of God
COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED
BY
MARGUERITE PAIZIS
ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE
GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA
ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE
HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD
PORT ELIZABETH
PO BOX 28348
SUNRIDGE PARK
6008
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

marguerite.paizis@gmail.com
“MARGUERITE PAIZIS ON SCRIBD”

OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM

OR

http://www.scribd.com/ writers4574
(Links are published on Facebook, Pinterest, Twitter & Google+)

RE-EDITED & RE-PUBLISHED - 14 DECEMBER 2016

56.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

5 January
Holy Theophany

THE DIVINE REVELATION

OF THE

HOLY TRINITY & BAPTISM

OF

CHRIST

The Royal Hours – Holy Theophany
✞ Evlogitos O Theos imon, pantote, nin
ke Ai ke is tous Eonas ton eonon.

Amin

✞ Blessed is our God, always
both now and ever, and to the Ages
of ages.

PR IEST

PEO PLE

Amen

TRISAGION PRAYERS
THRICE HOLY PRAYERS – TO THE HOLY TRINITY 

Doxa Si, O Theos, Doxa Si!

PR IEST

✞Vasilef

✞O

✞Agios

R EAD ER

✞Glory to Thee, our God;
Glory to Thee.

Ouranie, Paraklite, to Pnevma
tis Alithias O Pantahou Paron ke ta
Pantae Pliron, O Thisavros ton
Agathon ke Zois Horigos, elthe ke
skinoson en imin ke Katharison imas,
apo pasis kilidos ke Soson Agathe, tas
psihas imon.

O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, Eleison imas

Heavenly King, the Comforter,
Spirit of Truth, Who art in all places
and fillest all things; Treasury of
Good Things, and Giver of Life;
Come and dwell in us, and Cleanse us
from every stain, and Save our souls,
O Gracious Lord.

✞Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal; have Mercy on us [3]

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
✞Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie,
elas thiti tes amarties imon. Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen.
✞ All Holy

Trinity, have Mercy on us.
Lord, Cleanse us from our sins.
Master, Pardon our iniquities. Holy
God, Visit and Heal our infirmities
for Thy Name’s sake.

All Glory, Honour and Worship
to the Father, and to the Son
and to the Holy Spirit,
now and ever, and unto the Ages of Ages.
Amen

Lord have mercy [3]
Kyrie Eleison [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father,
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen
OUR LORD’S PRAYER
EVERYONE

PRAYS QUIETLY IN UNISON

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito
to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis Gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi
isenengis imas is pirasmon, alla Rise
imas apo tou ponirou.

2.

Our Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

PEOPLE

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

55

Engis

Kyrios tis sintetrimmenis tin
kardian ke tous tapinous to pnevmati
sosi.

Polle

e thlipsis ton Dikeon, ke ek pason
afton risete aftous O Kyrios.

The Lord is near those who are brokenhearted, and He
humble in spirit.

will

Salve

the

Many

are the afflictions of the
Righteous, but he will Deliver them
from them all.

Filassi Kyrios panta ta osta afton, en ex The

Lord shall guard all their bones;
not one of them shall be broken.

afton ou sintrivisete.

Thanatos

The death

Litrosete

The Lord will Redeem

amartolon poniros, ke i
misountes ton Dikeon plimmelisousi.

Kyrios psihas doulon aftou, ke
ou mi plimmelisousi pantes i
elpizontes ep’ afton.

of sinners is evil, and those
who hate the Righteous shall go
wrong.
the souls of His
Servants, and all who Hope in Him
shall not go wrong.

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ✞ Glory to the Father, and to the Son,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.

Amin

and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.

Amen

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i dinamis ke i

Amin

imon, Doxa Si..

Amin

MAKE THE

VAPTISTHINE KATADEXAMENOS DIA TIN

SOTIRIAN,
Hristos
O
Alithinos Theos imon, tes Presvies tis
Panahrantou ke Panamomou agias
Aftou Mitros; Dinami tou Timiou ke
Zoopiou Stavrou; Prostasies ton
Timion
Epouranion
Dinameon
Asomaton;
ikesies
tou
Timiou
Endoxou
Profitou
ke
Vaptistou
Ioannou; ton Agion Endoxon ke
Panefimon Apostolon; ton Agion
Endoxon ke Kallinikon Martiron; to
Osion ke Theoforon Pateron imon; to
Agion ke Dikeon
Theopatoron
Ioakim ke Annis; tou Agiou …. Ou ke
tin mnimin epiteloumenke panton ton
Agion, Eleise ke Sose imas os Agathos
ke Filanthropos ke Eleimon Theos.

IMETRAN

✞Di

efhon ton Agion Pateron imon,
Kyrie Iisou Hriste O Theos imon,
Eleison ke Soson imas.

Amin
54.

Amen

The First Hour - Theophany
SIGN

OF THE

CROSS

THE PROSTRATIONS
AND BOW DOWN EACH TIME TO OUR

HE WHO WAS BAPTISED IN THE
RIVER JORDAN BY JOHN THE BAPTIST
F O R O U R S A L V A T I O N , Christ our true
God, through the intercessions of
His
All-immaculate
and
Allblameless Holy Mother, by the might
of the precious and Life-giving Cross;
by the protection of the Honourable
Bodiless Powers of Heaven; at the
supplication of the Honourable,
Glorious Prophet, Fore-runner and
Baptist John; of the Holy, Glorious,
and All-laudable Apostles; of the
Holy, Glorious and right-victorious
Martyrs; of our Venerable and Godbearing Fathers; of the Holy and
Righteous Ancestors of God, Joachim
and Anna;
of Saint(s) ...., whose
memory we celebrate, and of all the
Saints, have mercy upon us and save
us, forasmuch as He is Good and
Loves mankind.
the Prayers of our Holy
Fathers, Lord Jesus Christ our God,
have mercy upon us and save us.

Amen

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

AS FOLLOWS

✞O come let us Worship and bow down

✞Defte

✞O come let us Worship and bow down

✞Defte

✞O come let us Worship and bow down

Proskinisomen ke prospesomen
to Vasili imon Theo.

Proskinisomen ke prospesomen
Afto, Hristo to Vasili ke Theo imon.

to our King and God.
to Christ, our King and God.
before Christ Himself, our King and
our God.

PSALM 5

PRIEST

✞ Through

LORD GOD

✞Defte

our Hope, Glory to Thee..
IOANNOU

to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Lord have mercy [3]
IPO

Amen

Kyrie Eleison [12]
Lord, have mercy [12]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father, and

DISMISSAL PRAYERS

Kyrie Eleison [3]
O EN IORDANI

PEOPLE

Proskinisomen ke prospesomen
Hristo to Vasili imon Theo.

✞Doxa Si O Hristos Theos imon ke Elpis ✞ Glory to Thee, O Christ our God and

✞ For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, ✞
of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.

PRIEST

doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

A PRAYER OF GUIDANCE - A MORNING PRAYER

Ta

rimata mou enotise Kyrie, sines tis
kravgis mou, proshes ti foni tis
deiseos mou, O Vasilefs mou ke O
Theos mou. Oti pros Se prosefxome
Kyrie.

Hear

To

proi isakousi tis fonis mou: to proi
parastisome Si, ke epopsi me. Oti
ouhi Theos thelon anomian Si i.

In

Ou parikisi Si ponirevomenos.
Oude diamenousi paranomi,

katenanti

ton Ofthalmon Sou.

my words, O Lord. Hear my cry.
Heed the voice of my Supplication, O
my King and my God. For to Thee
will I pray, O Lord.

the morning Thou shalt hear my
voice: in the morning I will stand
before Thee, and be watchful. For
Thou art not a God Who wills
lawlessness.

Nor shall the wicked dwell with Thee.
Those who are lawless shall not stand
before Thy Sight.

Emisisas

pantas tous ergazomenous tin
anomian.

Thou despise all workers of iniquity.

Apolis pantas tous lalountas to psevdos. Thou will destroy all who speak lies.
Andra ematon ke dolion idelissete The man who commits violence and
Kyrios.

Ego

deceit is abhorred by the Lord.

de: en to plithi tou Eleos Sou,
iselevsome is ton Ikon Sou. Proskiniso
pros Naon Agion Sou en fovo Sou.

As for me: in the Fullness of Thy Mercy,
I will enter Thy House. I will worship
towards Thy Holy Temple in fear of
Thee.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

3

Kyrie,

odigison me en ti Dikeosini Sou,
eneka ton ehthron mou; Katevthinon
Enopion Sou tin Odon mou.

O Lord, Lead me, in Thy Righteousness
because of my enemies;
straight Thy Way before me.

make

Oti ouk estin en to stomati afton Alithia, For

there is no Truth in their mouths;
their heart is vain; their throat is an
open tomb; they deal deceptively
with their tongues.

i kardia afton matea;
tafos
anogmenos O larigx afton; tes glosses
afton edoliousan.

Krinon aftous, O Theos -

apopesatosan
apo ton
diavoulion afton; kata to
plithos ton asevion afton, exoson
aftous, oti parepikranan Se Kyrie.

Judge

them, O God - let them fall by
their false accusations; cast them out
in
the
multitude
of
their
ungodliness, for they provoked Thee,
O Lord.

Ke evfranthiisan pantes i Elpizontes epi And

gladden all who Hope in Thee.
They forever shall greatly Rejoice,
and Thou will dwell in them;, and all
who Love Thy Name shall boast in
Thee, for Thou will Bless the
Righteous.

Se.
Is eona Agalliasonte, ke
kataskinosis en aftis ke kavhisonte en
Si i Agapontest to Onoma Sou, oti Si
evloisis Dikeon.

Kyrie,

os oplo Evdokias Estefanosas
imas.

O

Lord, Thou Crowned us with the
Shield of Thy Good Will.

PSALM 33/34

Evlogiso

ton Kyrion en panti kero, dia
pantos i enesis aftou en to stomati
mou.

Kyrios Pimani me, ke ouden me isterisi. The
Is topon hlois, eki me kateskinosen;
epi idatos anapafseos exethrepse me.

Tin psihin mou epestrepsen; odigise

me
epi Trivous Dikeosinis, eneken tou
Onomatos Aftou.

Ean

gar ke poreftho en meso Skias
Thanatou, ou fovithisome kaka, oti Si
met’ emou i; i Ravdos Sou ke i
Vaktiria Sou, afte me parekalesan.

Itimasas

enopion mou Trapezan, ex
enandias ton thlivondon me; elipanas
en eleo tin kefalin mou, ke to Potirion
Sou methiskon me osi kratiston.

Lord is my Shepherd; I shall not
want. He makes me lie down in green
pastures; He leads me beside the still
waters.

He

restores my soul: He leads me in
the Paths of Righteousness for His
Name’s sake.

Yea, although I walk through the Valley
of the Shadow of Death, I will fear no
evil; for Thou art with me; Thy Rod
and Thy Staff comfort me.

Thou prepare a Table before me in the
presence of my enemies;
Thou
anoints my head with oil and Thy
Cup overwhelms me.

Ke to Eleos Sou katadioxete me pasas tas And Thy

Mercy shall follow me all the
days of my Life; and I will dwell in
the House of the Lord for the
longest time!

imeras tis Zois mou; ke to katikin me
en Iko Kyriou, is makrotita imeron.

ipsosomen to Onoma Aftou epi to
Afto.

Exezitisa

ton Kyrion, ke epikouse mou,
ke ek pason ton thlipseon mou
errisato me.

Kyrios Fotismos mou ke Sotir mou -tina The

Lord is my Light and my Saviour whom shall I fear?

fovithisome?

Kyrios
En

Iperaspistis tis Zois mou -apo
tinos diliaso?

The

to engizin ep eme kakoundas, tou
fagin tas sarkas mou.

When the wicked drew near, against me,

4.

Lord is the Defender of my Life whom shall I dread?

exalt His Name together.

I sought the Lord, and He heard me; and
He Delivered
sojourning.

me

from

all

my

Proselthete pros afton ke fotisthite, ke ta Come to Him,
prosopa imon ou mi kateshinthi.

and be Enlightened, and
your face shall never be ashamed.

Outos

This

Parembali

The

O ptohos ekeraxe ke O Kyrios
isikousen aftou ke ek pason ton
thlipseon aftou esosen afton.

Angelos Kyriou kiklo ton
fovoumenon afton ke Risete aftous.

poor man cried, and the Lord
heard him, and Saved him from all
his afflictions.

Angel of the Lord shall encamp
around those who fear Him, and He
will Deliver them.

Gefsasthe ke idete oti hristos O Kyrios.
O, taste and see that the Lord is Good.
Makarios anir, os elpizi ep’ afton.
Blessed are those who hope in Him.
Fovithite ton Kyrion pantes i Agii Aftou, Fear the Lord you His Saints, for there
oti ouk estin isterima tis fovoumenis
afton.

Plousii

eptohefsan ke epinasan, i de
ekzitountes
ton
Kyrion
ouk
elattothisonte pantos Agathou.

Defte,

tekna, akousate
Kyriou didazo imas.

mou.

Fovon

Tis

estin anthropos O thelon Zoin,
Agapon imeras idin Agathas?

is no want for those who Fear Him.

Rich men turned poor and went hungry;
but those who seek the Lord shall
not lack any Good Thing.

Come,

Children: listen to me: I will
teach you the Fear of the Lord.

Who

is the one who desires Life, who
loves to see good days?

Pafson tin glossan Sou apo kakou ke hili Keep
Sou tou mi lalise dolon.

Ekklinon

apo kakou ke piison Agathon,
zitison irinin ke dioxon aftin.

your tongue from evil, and your
lips from speaking deceit.

Shun evil and do Good;

seek Peace and

pursue it.

Ofthalmi

The

Prosopon

The Lord’s Face is against those who do

Kyriou epi Dikeous, ke ota
aftou is Deisin afton.

PSALM 26 (LXX) / 27:
SONG OF THE NEWLY ENLIGHTENED

willl Bless the Lord at all times; His
Praise shall continually be in my
mouth.

En to Kyrio epenethisete i psihi mou.
My soul shall be praised in the Lord.
Akousatosan prais, ke evfranthitosan.
Let the gentle hear,and be glad.
Megalinate ton Kyrion Sin emi, ke O, Magnify the Lord with me, and let us

PSALM 22(LXX) /23
THE LORD IS THE SHEPHERD OF HIS PEOPLE

I

de Kyriou epi piountas kaka
tou
exolothrefse
ek
Gis
to
mnimosinon afton.

Sight of the Lord is upon the
Righteous, and He Ears are open to
their Supplications.
evil, so as to destroy
remembrance from the Earth.

their

Ekekraxan i Dikei, ke o kyrios isikousen The
afton, ke ek pason ton thlipseon afton
errisato aftous.

Righteous cried, and the Lord
heard them; and he Delivered them
from all their afflictions.

to eat up my flesh – those who afflict
me and are my enemies, weakened

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

53

Prosdoko Anastasin nekron.
Ke Zoin tou mellontos eonos.
Amin

I look for the Resurrection of the dead.
And the Life of the Age to come.
Amen

PRAYER

FOR

✞Anes,

afes Sighorison, O Theos, ta
paraptomata imon, ta ekousia ke ta
akousia, ta en ergo ke logo, ta en
gnosi ke agnia, ta en nikti ke en
imera, ta kata noun ke dianian, ta
panta imin sighorison, os Agathos ke
Filanthropos.

and fell.

I

DIVINE MERCY

✞O God

be Merciful to us and Bless
us, and cause His Face to shine
upon us, and be Merciful to us.
Pardon, Remit and Forgive, O God,
our intentional and unintentional
falls, by word or deed, wittingly or
unwittingly, those by night and
those by day, those of the mind or
those of the senses, and forgive us
all; for Thou art Good and Love
mankind.

OUR LORD’S PRAYER

thlivondes me ke i ehthri mou, afti
isthenisan ke epesan, ean parataxite
epeme paremvoli, ou fovithisete i
kardia mou; ean epanasti ep’ eme
polemos, en tafti ego Elpizo.
- tou katikin me en Iko Kyriou pasas
tas imeras tis Zois mou, tou theorin
me tin Terpnotita Kyriou, ke
episkeptesthe ton Naon ton Agion
Aftou.

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke
i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

Amin

Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

✞ For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, ✞
of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.
Amen

FESTAL KONTAKION - THEOPHANY

En

tis rithris simeron tou Iordanou,
gegonos O Kyrios, to Ioanni ekvoa.
Mi diliastis Vaptisi me. Sose gar
iko, Adam ton protoplaston.

Today

the Lord has appeared in the
courses of the Jordan, crying to John
and saying, Be not dismayed at My
Baptism; for I have verily come to
Save Adam - the first to be created.

THE BENEDICTION

Kyrie Eleison [12]

Lord, have Mercy

Ii to Onoma Kyriou Evlogimenon apo tou

PRIEST

[12]

Blessed

nin ke eos tou eonos. (3)

be the Name of the Lord
from this time forth and for ever. (3)

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

and to the Holy Spirit: both now
and ever, and unto ages of ages.

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞ Glory to the Father, and to the Son,
Amin

52.

PEOPLE

Amen

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

the
day of my troubles; He sheltered me
in the Secret Place of His Tabernacle;
He set me high upon a rock.

kakon mou eskepase me, en apokrifo
tis Skinis Aftou; en petra ipsose me.
nin, idou, ipsose tin kefalin mou ep’
ehthrous mou; ekiklosa, ke ethisa en
ti Skini Aftou Thisian Alalagmou;
aso ke psalo to Kyrio.

Isakouson,

And

now, behold, He has lifted up my
head above my enemies; I went
around and offered in His Tabernacle
a Sacrifice of Joy; I will sing to the
Lord..

Kyrie, tis fonis mou! Is
ekekraxa, eleison me, ke isakouson
mou.

Hear, O Lord, my voice! When I cry have

Si

ipen i kardia mou! Kyrion zitiso
exezitise Se to Prosopon mou, to
Prosopon Sou Kyrie zitiso.

My heart speaks to Thee! O Lord,

Mi

apostrepsis to Prosopon Sou ap’
emou, ke mi ekklinis en orgi apo tou
doulou Sou.

Do

PRIEST

PEOPLE

seek - that I may dwell in the House
of the Lord all the days of my Life,
and behold the Delights of the Lord,
and visit His Holy Temple.

Oti ekripse me en skinin Aftou, en imera For He hid me in His Tabernacle in

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our
to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis Gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi
isenengis imas is pirasmon, alla Rise
imas apo tou ponirou.

an army should array itself
against me, my heart shall not be
afraid; although war may rise up
against me, in this I shall Hope.

Mian itisamin para Kyriou - taftin exitiso One thing I ask of the Lord - this will I

Ke

EVERYONE PRAYS IN UNISON

Although

Mercy on me, and hear me.
I seek
Thy Face - Thy Face, O Lord, I will
seek.
not turn away Thy Sight from me;
do not turn away in wrath from Thy
servant.

Voithos

Be

Oti

For

Nomothetison

Instruct

mou genou, mi aposkorakisis
me, ke mi engatalipis me, O Theos O
Sotir mou.

O Patir mou ke i Mitir mou
engatelipon me, O de Kyrios
proselaveto me.

me, Kyrie, en ti odo Sou,
ke Odigison me en Trivo Efthia,
eneka ton ehthron mou.

my Helper – do not utterly cast me
away, and do not forsake me, O God
my Saviour.
my Father and my Mother forsook
me, but the Lord laid hold of me.

me, O Lord, in the Way of Thy
Law, and Guide me on a Straight Path
because of my enemies.

Mi parados me is psihas thlivonton me, Do not deliver me to the souls of those
oti epanestisan mi martyres adiki, ke
epsefsato i adikia eaftou.

who afflict me, for unjust witnesses
rise up against me; and injustice lies
to itself.

Pistevo tou ithin ta Agatha Kyriou en Gi I believe I shall see the Lord’s Goodness
Zonton.

Ipominon

in the Land of the Living.

ton Kyrion - andrizou, ke
krateoustho i kardia Sou, ke
ipominon ton Kyrion.

Wait on the Lord

- be courageous and
strengthen your heart, and wait on
the Lord!

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

5

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞ Glory to the Father, and to the Son,
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
Alleluia [3]  Doxa Si, O Theos (3)
Kyrie Eleison (3)
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

and to the Holy Spirit, now and for
ever, and to the ages of ages.

Amen.
Alleluia [3]  Glory to Thee, O God(3)
Lord, have mercy (3)
✞ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

✞Glory

Horos

Agion Angelon ke Arhangelon,
meta
pason
ton
Epouranion
Dinameon, Imni Se ke legi. ✞
Agios, Agios, Agios, Kyrios Sabaoth,
plisis O Ouranos ke i Gi tis Doxis
Sou.

The

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Now and ever, and to the ages of ages.

FESTAL TROPARION - THEOPHANY

Apestrefeto pote, O Iordanis potamos, ti The River Jordan receded of old by the
Miloti Elissie, analifthentos Iliou. Ke
diirito ta idata enthen ke enthen. Ke
gegonen afto xira odos i igra, is
tipon Alithos tou Vaptismatos, di’ ou
imis tin reousan tou viou diaperomen
diavasin, Hristos Efani, en Iordani,
agiase ta idata.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

Mantle of Elisha when Elijah
ascended to Heaven; and the water
was separated to this side and that,
the wet element turning into a dry
path for him, being Truly a Symbol of
Baptism, by which we cross the Path
of Transient Age. Christ Appeared in
the Jordan to Sanctify its waters.

Amin.
ALL

shall we call Thee, O Full of
Grace? Shall we call Thee ‘Heaven’
because Thou gave rise to the Sun of
Righteousness? Or, shall we call
Thee
‘Paradise’
because
Thou
brought
forth
the Flower of
Incorruption? Or ‘Virgin,’ because
Thou remained without defilement?
Or ‘Pure Mother’ because Thou
carried in Thy Holy Arms as Son, the
Eternal God of all? Beseech Him to
Save our souls.

FESTAL IDIOMELONS –THEOPHANY –FIRST HOUR -

Simeron

ton idaton, Agiazete i fisis.
ke rignite O Iordanis, ke ton idion
namaton epehi to revma - Despotin
oron riptomenon. [2]

Dia

touto mnisthisome Sou ek
gis Iordanou ke Ermoniim

STIHO S

Os

Anthropos en potamo, ilthes Hriste
Vasilev. Ke doulikon Baptisma lavin,
spevdis Aga the, ipo ton tou
Prodromou hiron, dia tas amartias
imon Filanthrope.

TONE (8) PLAGAL 4

Today

the nature of water is
Sanctified, and the Jordan is cloven,
and its waters shall be withheld
from flowing - the Master being
shown washed therein. [2]

VE RSE

Therefore will I remember Thee

from the land of the Jordan.

Thou went into the river like a Man,

O
Christ King. Thou hastened, O Good
One, to receive Baptism as a servant
at the hands of the Forerunner, for
our sins, O Lover of mankind.

WORSHIPPERS

5 JANUARY

CREED

OR SYMBOL

OF FAITH

ALOUD

:

Ke is ena Kyrion,

And in one Lord Jesus Christ, the Only-

Iisoun Hriston ton Ion
tou Theou, to Monogeni, ton ek tou
Patros gennithenta pro panton ton
eonon. Fos ek Fotos, Theon Alithinon,
ek Theou Alithinou gennithenta, ou
piithenta, Omoousion to Patri, di Ou
ta Panta egeneto.

believe in one God, the Father
Almighty, Maker of Heaven and
earth, and of all things visible and
invisible;
begotten Son of God, Begotten of the
Father before all ages, Light of Light,
True God of True God, Begotten, not
made;
of one Essence with the
Father, by Whom all things were
made:

Ton di imas tous anthropous ke

Who for us men and for our

Stavrothenta

te iper imon epi Pontiou
Pilatou ke panthonta ke tafenta;

And

Ke

Anastanta ti triti imera kata tas
Grafas.

And

Ke

anelthonta is tous Ouranous ke
Kathezomenon ek dexion tou Patros;

And Ascended into Heaven, and sits at

Ke

palin erhomenon meta doxis krine
zontas ke nekrous, Ou tis Vasilias ouk
este telos.

And He shall come again with Glory to

dia tin
imeteran sotirian katelthonta ek ton
Ouranon,
ke
sarkothenta,
ek
Pnevmatos Agiou ke Marias tis
Parthenou ke enanthropisanta.

Salvation
came down from Heaven, and was
Incarnate of the Holy Spirit and the
Virgin Mary, and was made Man;

was crucified also for us under
Pontius Pilate, and suffered and was
buried;
on the Third Day He rose again,
according to the Scriptures;
the right Hand of the Father;
Judge the living and the dead; Whose
Kingdom shall have no end.

Ke is to Pnevma to Agion, to Kyrion, to And

I believe in the Holy Spirit, the
Lord, and Giver of Life, Who
Proceeds from the Father, ✞ Who
with the Father and the Son together
is Worshipped and Glorified - Who
spoke by the Prophets;

Zoopion,
to
ek
tou
Patros
ekporevomenon, ✞ to sin Patri ke Io
simproskinoumenon
ke
sindoxazomenon to lalisan dia ton
Profiton.

Is Mian, Agian, Katholikin ke Apostolikin And I believe in One Holy Catholic and
Ekklisian.
en
amartion.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

THE

I

Omologo
6.

MUST RECITE

is
ena
Theon,
Patera,
Pantokratora, Piitin Ouranou ke Gis,
oraton te panton ke aoraton.

Now and ever, and to the Ages of Ages.

What

Amen

Pistevo

Amen

Se Kalesomen O Keharitomeni?
‘Ouranon’ oti anetilas ton Ilion tis
Dikeosinis? ‘Paradison,’ oti evlastisas
to Anthos tis Aftharsias? ‘Parthenon,’
oti eminas afthoros? ‘Agnin Mitera,’
oti eshes Ses Agies Angales Eon ton
Panton Theon? Afton iketeve Sothine
tas psihas imon.

Ranks of Holy Angels and
Archangels, with all the Heavenly
Powers praise Thee, saying, ✞ Holy,
Holy, Holy, Lord of Hosts, Heaven
and earth are full of Thy Glory.

THE NICENE CREED

THEOTOKION

Ti

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

Apostolic Church.
Vaptisma

is

afesin

I

Confess One Baptism
remission of sins.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

for

the

51

MAKARIZMOI - THE BEATITUDES

En

ti Vasilia Sou mnisthiti imon Kyrie
otan elthis en ti Vasilia Sou.

Makarii

i Ptohi to Pnevmati, oti afton
Estin i Vasilia ton Ouranon.

Makarii

i
Pevthountes,
paraklithisonte.

oti

afti

In Thy Kingdom, remember me, O Lord,
Blessed are the Poor in Spirit;

i Pinontes ke Dipsontes tin
Dikeosinin, oti afti hortasthisonte.

Makarii i Eleimones oti afti Eleithisonte.

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati

✞ Glory to the Father, and to the Son,

Pros

tin fonin tou voontos en ti erimo:
Etimasate tin Odon tou Kyriou!
ilthes Kyrie, morfin doulou lavon,
Vaptisma eton, O mi gnous amartian.
Idosan Se idata ke efovithisan.
Sintromos gegonen O Prodromos, ke
evoise legon. Pos fotisi O lihnos to
Fos; pos
hirothetisi O doulos ton
Despotin; Agiason eme ke ta idata
Sortir, O eron tou kosmou tin
amartian.

Toward

Ke

nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.

Now and forever, and to the Ages of

and to the Holy Spirit

Blessed

are they that Mourn; for they
shall be comforted.
are the Meek;
inherit the Earth.

Makarii

for theirs

is the Kingdom of Heaven.

for they shall

Blessed are they that Hunger and Thirst
after Righteousness;
be filled.

Blessed are the Merciful;

for they shall
for they shall

obtain Mercy.

Makarii i

Kathari ti Kardia, oti afti ton
Theon opsonte.

Blessed are the Pure in Heart;

for they

Blessed

.Makarii
i
dediogmeni
eneken
Dikeosinis, oti afton Estin i Vasilia ton
Ouranon.

Blessed are they that are persecuted for

Makarii

Blessed

este, stan onidisosin imas ke
dioxosi ke iposi pan poniron pima
kath imon psevdomeni, eneken emou.

are the Peacemakers; for they
shall be called the Children of God.
Righteousness’ sake; for their is the
Kingdom of Heaven.
are you when men shall revile
you, and persecute you, and say all
manner of evil against you falsely for
My Sake.

Herete ke agaliasthe, oti o misthos imon Rejoice

and be glad, for great is your
reward in Heaven.

polis en tis Ouranis.

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.

Amin
Mnisthiti

imon Kyrie, otan elthis en ti
Vasilia Sou.

✞Glory

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
ever, and to the Ages of ages.

Amen
Remember

us, O Lord, when Thou
comest into Thy Kingdom.

Mnisthiti imon, Despota, otan elthis en ti Remember

us, O Master, when Thou
comest into Thy Kingdom.

Vasilia Sou.

Mnisthiti

imon Agi otan elthis en ti
Vasilia Sou.

Horos O Epouranios 
Agios, Agios,

Imni Se ke legi.

Agios,
Kyrios
Sabaoth, plisis O Ouranos ke i Gi tis
Doxis Sou.

Proselthete
Fotisthite.

STIHOS

Horos O Epouranios 
Agios, Agios,

pros

afton,

ke

Imni Se ke legi.
Agios,
Kyrios
Sabaoth, plisis O Ouranos ke i Gi tis
Doxis Sou.

50.

the voice in the wilderness:
Prepare ye the Way of the Lord!
Thou went taking the likeness of a
servant, seeking Baptism, O Thou
Who knows no sin. The waters saw
Thee and were afraid, and the
Forerunner trembled and cried: How
shall the Light seek to be lit from the
lamp? How shall the servant place
his
hand
upon
the
Master?
Wherefore, Sanctify me and the
Waters, O Saviour, carrying the sin
of the world.

shall see God.

Makarrii

i Irinopii, oti afti Ii Theou
klithisonte.

The waters beheld Thee, O God,
the waters beheld Thee and were
afraid [PSALM 76:17]

VE RSE

when Thou come into Thy Kingdom.

Makarii i Prais, oti afti klirnomisousi tin Blessed
Gin.

Idosan Se idata O Theos, idosan
Se idata ke efovithisan...

STIHO S

Remember us, O Holy One, when Thou
comest into Thy Kingdom.

The

Heavenly Ranks praise Thee and

say: Holy, Holy, Holy, Lord of
Hosts, Heaven and earth are full of
Thy Glory.

Come before Him and be Lighted,
and let not your faces be ashamed.

Amin
Pros tin

fonin tou voontos en ti erimo:
Etimasate tin Odon tou Kyriou!
ilthes Kyrie, morfin doulou lavon,
Vaptisma eton, O mi gnous amartian.
Idosan Se idata ke efovithisan.
Sintromos gegonen O Prodromos, ke
evoise legon. Pos fotisi O lihnos to
Fos; pos
hirothetisi O doulos ton
Despotin; Agiason eme ke ta idata
Sortir, O eron tou kosmou tin
amartian.

THE PROKEIMENON

Doxis evrontise, Kyrios epi idaton
pollon!

Agapiso

Se Kyrie, i Ishis mou! Kyrios
Stereoma mou ke Katafigi mou ke
Ristis mou!
THE PROPHECY

Heavenly Ranks praise Thee and
say: Holy, Holy, Holy, Lord of
Hosts, Heaven and Earth are full of
Thy Glory.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

PR O F I T I A S

I S E O U to anagnosma

Amen
Toward

the voice in the wilderness:
Prepare ye the Way of the Lord!
Thou went taking the likeness of a
servant, seeking Baptism, O Thou
Who knows no sin. The waters saw
Thee and were afraid, and the
Forerunner trembled and cried: How
shall the Light seek to be lit from the
lamp? How shall the servant place
his
hand
upon
the
Master?
Wherefore, Sanctify me and the
Waters, O Saviour, carrying the sin
of the world.

OF THE

Proshomen!
Sofia!
Foni Kyriou epi ton idaton, O Theos tis

VERSE

The

ages.

OF

PROPHECY - TONE 4

Let us attend!
Wisdom
RE AD ER
The Voice of the Lord is upon
P RIE ST

the waters; the God of Glory
thundered; the Lord is upon the
many waters!

I will Love Thee, O Lord, my
Strength!
The Lord is my
Foundation,
my
Refuge,
my
Deliverer!

RE AD ER

ISAIAH - 35 : 1 – 10
RE AD ER

The

Reading

from

THE

PROPHECIES OF ST ISAIAH

Sofia!
Proshomen!

Wisdom!
Let us attend!!
P RIE ST

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

7

Tade
Ke

legi Kyrios: Evfranthiti erimos
dipsosa, agalliastho erimos, ke
anthito os krinon!

These things the Lord said:

exabthisi, ke iloharisi, ke agaliasete
ta erima tou Iordanou, ke i doxa tou
Livanou edothi avti, ke i timi tou
Karmilou, ke O laos mou opsete tin
Doxan Kyriou, ke to Ipsos tou
Theou.

And

Be glad, O
thirsty
desert,
and
rejoice
exceedingly, and let the desert
blossom like a lily!
the desert places of the Jordan
shall blossom
abundantly and
rejoice exceedingly, and the glory of
the Lebanon and the honour of
Carmel shall be granted to it, and My
People shall witness the Glory of the
Lord and the Majesty of our God.

Ishisate

Be

Idou

Behold,

Tote

Then

hires animene, ke gonata
paralelimena; parakalesate, ke ipate
tis oligopsihis ti diania. Ishisate, ke
mi fovisthe!
O
Theos
imon
Krisin
antapodidosi - ke antapodosi - Aftos
ixi ke Sosi imas.
anihthisonte ofthalmi tiflon, ke
ota kofon akousonte.

strong, you with relaxed hands and
feeble knees; be comforted, you who
are faint-hearted – be strong and do
not fear!
our God renders Judgement and will render it - He will come
and Save us.

the lame shall leap like a deer,
and the tongue of the dumb will
speak clearly, for water shall burst
forth in the desert and valley of the
thirsty land.

Ke este i anidros is eli, ke is tin dipsosan And the waterless

desert shall become
meadow, and springs of water in the
thirsty land.

gin pigi idatos este.

Eki este efrosini orneon - epavlis sirinon, There

will be the gladness of birds - a
habitation of trees and marshes.

ke kalami ke eli.

Ke este eki Odos Kathara, ke Odos Agia And

a Pure Way shall be there, and it
shall be called a Holy Way.

klithisete.

Ou

Ke

mi parelthi eki akathartos, oude
este eki odos akathartou, i de
diesparmeni porevsonte ep’ avtis, ke
ou mi planithosi.

Nothing

ouk este eki leon, oude ton poniron
thirion, ou mi anabi is avtin, oude mi
evrethi eki.

And

unclean shall pass through
there, neither shall there be an
unclean way there, but those who
are dispersed shall walk in it, and
they shall not go astray.
no lion shall be there, nor shall
any ravenous animals go up on it,
not at all be found there.

Alla porevsonte en avti lelitromeni - ke But the Redeemed shall walk in it - and
ixousin is Sion met’ Efrosinis ke
Agaliaseos - ke Efrosini Eonios iper
kefalis afton.

Epi

gar tis kefalis afton Enesis ke
Agalliama - ke Efrosini katalipsete
aftous
apedra odini, lipi ke
stenagmos.

8.

those gathered by the
return and come to
Gladness and Joy Everlasting Gladness
head.

Lord
Zion
and
over

On

shall
with
with
their

their head will be Praise and
Exceeding Joy - and Gladness shall
possess them – pain, sorrow and
sighing fled away.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

✞ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

PSALM 145/146

Eni,

i pshi mou, ton Kyrion;
eneso
Kyrion en ti Zoi mou, psalo to Theo
mou eos iparho.

Praise

Mi

pepithate ep’ arhontas, epi iious
anthropon, is ouk esti Sotiria.

Do not trust in rulers and in the sons of

the Lord, O my soul; I shall
praise the Lord while I live; I shall
sing to my God as long as I exist.
mankind, in
Salvation.

whom

there

is

no

Exelefsete to pnevma aftou, ke epistrepsi Their breath shall go out of them, and
is tin Gin aftou; en ekini ti imera
apolounte pantes i dialogismi aftou.

Makarios

ou o Theos Iakov voithos
aftou, i elpis aftou epi Kyrion ton
Theon aftou ton piisanta ton
Ouranon ke tin Gin, tin thalassan ke
panta ta en aftis; ton filassonta
Alithian is ton eona, piounta Krima
tis adikoumenis, didonta trofin tis
penosi.

the eyes of the blind shall be
opened, and the ears of the deaf
shall hear.

Tote alite holos os elafos, ke trani este Then
glossa mogilalon, oti erragi en ti
erimo idor, ke farax en gi dipsosi.

✞ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

they shall return to their Earth; on
that day all their thoughts shall
perish.

Blessed is he whose Help is the God of
Jacob – his Hope is in the Lord His
God, Who made Heaven and Earth,
the sea and everything in them, Who
keeps Truth forever, Who executes
Justice for the wronged, Who
provides food for the hungry.

Kyrios lii pepedimenou.
Kyrios anorthi katerragmenous.

The Lord frees those who are bound.
The Lord restores those who are broken

Kyrios Sofi tiflous.
Kyrios Agapa Dikeous.
Kyrios filassi tous prosilitous.

The Lord grants Wisdom to the blind.
The Lord Loves the Righeous.
The Lord keeps watch over resident

Orfanon

The

Vasilefsi

Kyrios is ton eona, O Theos
Sou, Sion, is genean ke genean.

The Lord shall reign forever:

nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Now

down.

aliens.
ke hiran analipsete ke odon
amartolon afanii.

Ke

Amin
O Monogenis

Iios ke Logos tou Theou,
Athanatos
iparhon
ke
katadexamenos dia tin imeteran
Sotirian sarkothine ek tis Agias
Theotokou ke Aiparthenou Marias,
atreptos enanthropisas, Stavrothis te,
Hriste O Theos, Thanato Thanaton
patisas, is on tis Agias Triadon,
sindoxazomenos  to Patri ke to
Agio Pnevmati, Soson imas.

orphan and the widow He shall
adopt, but He shall destroy the way
of sinners.
Thy God,

O Zion, to all generations.
and ever, and to the Ages of
ages.

Amen
O Only Begotten Son and Word of God,
Who art Immortal, and for our
Salvation condescended to become
Incarnate of the Holy Theotokos and
Ever Virgin Mary, and without
change became Man, and were
crucified, O Christ our God, and
trampled Death by Death, being One
of the Holy Trinity,  Glorified
together with the Father and the
Holy Spirit: Save us!

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

49

Pion eleimosinas O kyrios ke krima pasi The

Lord shows Mercy and Judgement
to all who are wronged.

tis adikoumenis.

Egnorise tas odous aftou to Moisi, tis iis He made known His Way to Moses – the
Israil ta Thelimata Aftou.

Iktirmon

ke
Eleimon
O
makrothimos ke polieleos.

Things He Willed to the Sons of
Israel.
Kyrios,

Ouk

The

Lord is Compassionate
Merciful, slow to anger,
abounding in Mercy.

and
and

He

will not become angry to the end,
nor will He be wrathful forever.

Ou kata tas anomias imon epiisen imin, He

did not deal with us according to
our sins, nor reward us according to
our transgressions; for according to
the height of heaven from Earth, so
the Lord reigns in Mercy over those
who fear Him.

is telos orgisthisete, oude is ton
eona minii.
oude kata tas amartias imon
anatapedoken imin, oti kata to ipsos
tou Ouranou apo tis Gis ekrateose
Kyrios to Eleos aftou epi tous
Fovoumenous Afton.

Kath’

oson apehousin anatole apo
dismon, emakrinen af’ imon tas
anomias imon.

Kathos

iktiri patir iious, oktirise Kyrios
tous fovoumenous afton, oti aftos
egno to plasma imon, emnisthi oti
hous esmen.

As far as the East is from the West, so
He removes our transgressions from
us.

As

a father has compassion on his
children,
so
the
Lord
has
Compassion on those who Fear Hm,
for He knows how He formed us; He
remembers that we are dust.

Anthropos, osi hortos e imere aftou.
As for man – his days are like grass.
Osi anthos tou Agrou, outos exanthisi, As a flower of the field, so
oti pnevma diilthen en afto, ke ouh
iparxi, ke ouk epignosete eti ton
topon aftou.

he
flourishes; for the wind passes
through it, and it shall not remain;
and it shall no longer know its place.

To de Eleos tou kyriou apo tou eonos ke But the Mercy of the Lord is from age to
eos tou eonos epi tous Fouvoumenous
Afton, ke i Dikeosini Aftou epi iis iion,
tis filassousi tin Diathikin Aftou Ke
Memnimenis Ton Entolon aftou tou
piise aftas.

age upon those who Fear Him and
His Righteousness upon children’s
children, to those who keep His
Covenant
and
remember
His
Commandments – to do them.

Kyrios

The

Evlogite

Bless

en to Ourano itimase ton
Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou
panton despozi.
ton Kyrion, pantes i Angeli
Aftou, dinati ishii, piiountes ton
Logon Aftou, tou akouse tis Fonis ton
Logon Aftou.

the Lord, all you His Angels,
mighty in Strength, who do His
Word, so as to hear the Voice of His
Words.

Bless

Evlogite

Bless

Evlogi, i psihi mou, ton Kyrion.

Bless the Lord, O my soul!

ton Kyrion, panta ta Erga
Aftou, en panti topo tis despotias
aftou.

48.

PRAXEON

the Lord, all you His Hosts, His
Ministers who do His Will.

OF THE

APOSTLES

ACCORDING

T O N A P O S T O L O N to anagnosma

Proshomen!
En

Sofia! Proshomen!

tes imeres ekines, os eplirou O
Ioannis ton dromon, elege: Ti na me
iponoite inie? Ouk imi ego, all’ idou,
erhete met’ eme, ou ouk imi axios to
ipodima ton podon lise.’

The Reading from T H E

ACTS

At that time, as John was
finishing his course, he said: ‘Who
do you think I am? I am not He, but
behold, there comes One after me –
the sandals of whose feet I am not
worthy to loosen.’

RE ADER

I

For

Brethren, sons of the Family of
Abraham, and those among you who
fear God: to you the Word of this
Salvation has been sent.

those who dwell in Jerusalem, and
their Rulers - because they did not
know (our Lord Jesus Christ), and
not even the voices of the Prophets,
which are read every Sabbath - have
fulfilled them by condemning Him.

Ke

midemian etian thanatou evrontes,
itisanto Pilaton anerethine Afton.

And although

Os

de etelesan apanta ta peri Aftou
gegrammena, kathelontes apo tou
xilou, ethikan is Mnimion.

When

they found no cause for
death in Him, they asked Pilate to
have Him put to death.
they had fulfilled all that was
written concerning Him, they took
Him down from the Tree and laid
Him in a Tomb.

O de Theos Igiren Afton ek nekron.
Os ofthi epi imeras plious

God raised Him from the dead.
He was seen for many days by

Ke imis imas Evangelizometha -

And

Irini si to anaginoskonti.

PRIEST

Alleluia!

PEOPLE

tis
Sinanavasin Afto apo tis Galileas is
Ierousalim, itines nin isi Martyres
Aftou pros ton laon.

tin pros
tous Pateras Epangelian genomenin.
Oti taftin O Theos ekpepliroke tis
teknis afton, imin anastisas Iisoun.

1

those
who went up with Him from Galilee
to Jerusalem, who are His Witnesses
to the people.

we declare to you Glad Tidings –
that Promise that was made to the
Fathers, God has fulfilled for us,
their children, in that He has Raised
up Jesus.

Peace be to thee, the Reader, and to
all the people.
Alleluia! [3]

the Lord, all His Works, in all
places of His Dominion.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

1

OF

APOSTLES

Let us attend! Wisdom! Let us
attend!

Men,

gar katikountes en Ierousalim, ke i
Arhontes Afton - touton agnoisantes,
ke tas fonas ton Profiton tas kata pan
Savvaton
anaginoskomenas,
krinantes, eplirosan.

ST LUKE 13 : 25 – 33

PR IE ST

Andres,

Adelfi, ii genous Avraam, ke i
en imin fovoumeni ton Theon, imin O
Logos tis Sotirias taftis apestali.

TO

RE ADER

THE

Lord prepared His Throne in
Heaven, and His Kingdom rules over
all.

Evlogite

ton kyrion, pase e Dinamis
aftou, litourgi aftou, piountes to
thelima aftou.

THE ACTS

ALLELUIA IS THE ETERNAL, HEAVENLY ANTHEM OF JOY AND PRAISE TO GOD. IT MEANS: LET US PRAISE THE LORD!

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

9

THE HOLY GOSPEL ACCORDING
THE C

Sofia! Orthi.
Akousomen tou Agiou Evageliou.
✞ Irini pasi!
Ke meta tou pnevmatos sou
Ek

tou K A T A
MATTHEON
E V A N G E L I O U to anagnosma.

THE

SIGN

ST MATTHEW

OF THE

3 : 1 – 6

STAND

Wisdom! Let us attend!
Let us hear the Holy Gospel!
✞Peace be to all!
P E O P L E And to thy spirit
PR IEST

AGIOU

PR IEST

The

GOSPEL

Reading from

ACCORDING TO

Let us attend!
✞ Glory

Proshomen!
✞ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!
MAKE

TO

ONGREGATION MUST

PEO PLE

THE HOLY
ST MATTHEW

to Thee, O Lord,

Glory to Thee!
CROSS &

BOW DOWN TO

THE HOLY GOSPEL ACCORDING

En tes imeres ekines paraginete Ioannis
O Vaptistis kirisson en ti erimo tis
Ioudeas ke legon: Metanoite, iggike
gar i Basilia ton Ouranon, outos
gar estin!”

TO

GOD

IN GRATITUDE

ST MATTHEW

3 : 1 – 6

At that time John the Baptist
preached in the wilderness of Judea,
and said: “Repent! For the Kingdom
of Heaven is at hand!”

PR IEST

O rithis ipo Isaiou tou Profitou legontos: For this was him
foni voontos en ti erimo, etimasate
tin odon Kyriou, evthias piite tas
trivous Aftou.

Aftos de

O Ioannis ihe to endima aftou
apo trihon kamilou ke zonin
dermatinin peri tin osfin aftou, i de
trofi aftou in akrides ke meli agrion.

Tote

exeporeveto pros afton Ierosolima
ke pasa i Ioudea ke pasa i perihoros
tou Iordanou, ke Evaptizonto en to
Iordani ip’ aftou Exomologoumeni tas
amartias afton.

of whom was spoken
of by Isaiah the Prophet, who said:
“The voice of one crying in the
wilderness: ‘Prepare the Wau of te
Lord; make His Paths straight!”

John was clothed in camels’ hair, with a
leather belt around his waist; and his
food was locusts2 and wild honey.

Then

Jerusalem, all Judea, and all the
region around the Jordan went out
to him and were Baptised by him in
the Jordan River, Confessing their
sins.

The Priest raises the Holy Gospel and makes the Sign of the Cross with it, signifying that
the Words of the Holy Gospel are indeed the Words of our Lord and Saviour, Jesus
christ, and the the Divine Power of God’s Perfect Truth - which converted the world
to Christian Faith.
✶ THE FAITHFUL
TO GOD:

EXPRESS THEIR GRATITUDE BY MAKING THE

✞ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

SIGN

OF THE

CROSS &

BOWING DOWN

✞ Glory to Thee, O Lord,
Glory to Thee!

PEO PLE

FESTAL KONTAKION - THEOPHANY

Ta

2

diavimata mou katefthinon kata to
Logion Sou ke mi katakiriefsato mou
pasa anomia.
Litrose me apo
sikofantias anthropon ke filaxo tas
Endolas Sou. To Prosopon Sou
epifanon epi ton doulon Sou ke

Order

my steps according to Thy
Words: and let not every iniquity
have dominion over me. Deliver me
from mankind’s oppression; so will I
keep Thy Precepts. Make Thy Face
to shine upon Thy
servant; and

zoopiou
xilou
kremamenos,
to
efgnomoni listi tin is ton Paradison
odopiisas isodon, ke thanato ton
thanaton olesas, ilasthiti imin tis
tpinis, ke amartolis ke anaxiis doulis
sou. Imartomen gar ke inomisamen,
ke ouk esmen axii are ta ommata
imon ke vlepse is to ipsos tou
Ouranon. Dioti katelipomen tin odon
tis dikeosinis sou, ke eporefthimen en
tis thelimasi ton kardion imon.

All’

iketefomen
agathotita.

tin

sin

anikaston

hung upon the Life-giving Tree Thou
made a Way into Paradise for the
Penitent Thief, and by Death
destroyed Death, cleanse us sinners,
Thine unworthy servants; for we
have
sinned
and
have
dealt
iniquitously, and we are not worthy
to lift up our eyes and look upon the
heights of Heaven, inasmuch as we
have departed from the Path of Thy
Righteousness, and have walked
after the desires of our own hearts.

But

we implore
Goodness.

Fise

Spare

Exelou

Wrest

imon, Kyrie kata to plithos tou
Eleous Sou, ke Soson imas dia to
Onoma Sou to Agion, oti exelipon en
maeotiti e imere imon.
imas tis tou antikimenou hiros,
ke afes imin ta amartimata, ke
nekroson to sarkikon imon fronima.
Ina
ton
paleon
apothemevi
anthropon, ton neon endisometha, ke
si zisomen to imetero Despoti ke
kidemoni.
Ke
outo
tis
sis
akolouthountes prostagmasin, is tin
eonton
anapafsin
katantisomen,
eftha panton esti ton evfrenomenon i
katikia.
Si gar i i ontos alithini
evfrosini ke agalliasis ton agaponton
se, Hriste O Theos imon. ✞ Ke Si tin
doxan anapempomen, sin to Anarho
Sou Patri, ke to Panagio, ke Agatho,
ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke
is tous eonas ton eonon.

Amin.

Thy

boundless

us, O Lord, according to the
multitude of Thy Mercies, and Save
us, for Thy Holy Name’s sake; for
our days have passed away in vanity.
us from the hand of the
adversary, and forgive us our sins,
and mortify in us carnal imagination;
that, putting off the old man, we
may be clothed upon with the new
man, and may live unto Thee, our
Master and Benefactor;
that,
following after Thy Commandments,
we may attain Rest Eternal, where all
those who rejoice abidef; for Thou
art in verily the True Joy and
Exultation of those who Love Thee, O
Christ our God, ✞ and to Thee we
ascribe all Glory, together with the
Father, Who is Without Beginning,
and Thine All-Holy, Good, and Lifegiving Spirit, now and ever, and to
the ages of ages.

Amen.
PSALM 102/103

Evlogi, i psihi mou, ton Kyrion, ke panta Bless

the Lord, O my soul, and
everything within me, Bless His Holy
Name.

ta entos mou, to onoma to Agion
Aftou.

Evlogi,

i psihi mou, ton Kyrion, ke mi
epilanthanou pasas tas antapodosis
Aftou.

Ton evilatevonta pasas tas anomias Sou,
ton iomenon pasas tas nosous Sou,
ton litroumenon ek fthoras tin Zoin
Sou, ton stefanounta Se en Elei ke
iktirmis, ton empiplonta en Agathis
tin epithimian sou, anakenisthisete os
aetou i neotis sou.

Bless

the Lord, O my soul, and forget
not all His Rewards:

He

Who is Merciful to all your
transgressions, Who Heals all your
diseases, Who Redeems your Life
from corruption, Who Crowns you
with Mercy and Compassion, Who
satisfies your desire with Good
Things; and your youth is Renewed
like the Eagle’s

THE LOCUSTS REFERRED TO HERE WERE IN FACT THE YOUNG SHOOTS OF THE LOCUST TREE – NOT THE INSECTS!

10.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

47

PRAYER

HOURS

OF THE

Kyrie eleison (40)

Didaxon me ta Dikeomata Sou.
Plirothito to stoma mou Eneseos Sou
Kyrie, opos imniso tin Doxan Sou olin
tin imeran TIN MEGALOPREPIAN SOU.

Lord, have Mercy (40)

O en panti kero ke pasi ora en Ourano O Christ our God, Who at all times and
ke epi Gis proskinoumenos ke Doxa
Zomenos Hristos O Theos; O
Makrothimos,
O
Polyeleos,
O
Polyevsplahnos; O tous Dikeous
Agapon ke tous Amartolous Eleon; O
pantas Kalon pros Sotirian dia tis
epangelias ton melonton Agathon.
Aftos Kyrie pros dekse ke imon en ti
ora tafti tas entefxis ke ithinon tin
zoin imon pros tas Endolas Sou:

in every hour, in Heaven and on
earth, art Worshipped and Glorified;
Who art Long-suffering, Merciful and
Compassionate; Who Lovest the Just
and showest Mercy upon the sinner;
Who Callest all to Salvation through
the Promise of Blessings to come: O
Lord, in this hour:
receive our
Supplications and direct our lives
according to Thy Commandments.

Tas

Sanctify

Tihison

Encompass us with Thy Holy Angels so

psihas imon Agiason; a somata
Agnison; tous logismous diorthoson;
tas enias Katharon; ke rise imas apo
pasis thlipseos kakon ke odinis.
imas Agiis Sou Angelis, ina, ti
paremvoli afton frurumeni ke O di
goumeni katantisomen is tin Enotita
tis Pisteos ke is tin epignosin tis
aprosito Sou Doxis, oti Evlogitos i is
tous Eonas ton eonon.

our souls; Hallow our bodies;
correct our thoughts; Cleanse our
minds;
Deliver
us
from
all
tribulation, evil and distress.

that guided and guarded by them,
we may attain to the Unity of the
Faith and to the Knowledge of Thine
Unapproachable Glory, for Thou art
Blessed unto the Ages of Ages.

Amin.
Amen
Kyrie Eleison [3]
Lord, have Mercy (3)
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞ Glory to the Father, and to the Son,
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin.

SPLENDOR.

TRISAGION PRAYERS

✞Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, Eleison imas
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
✞Panagia Trias eleison imas.

Kyrie, elas
thiti tes amarties imon.
Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
EVERYONE

✞ O Theos iktirise imas ke Evlogise imas
Amin

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke
i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

✞Despota

OF

✞ O God be merciful to us and
Bless us, and cause His Face to shine
upon us, and be Merciful to us.

En

ST BASIL

Kyrie Iisou Hriste, O Theos
imon, O makrothimisas epi tis imon
plimmelimasi, ke ahri tis parousis
oras agagon imas, en i epi tou

46.

Amin

PEOPLE

THE PRAYER

O

Amen
THE

Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

✞ For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, ✞
of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.

PRIEST

PEOPLE

Amen

FESTAL KONTAKION - THEOPHANY

tis rithris simeron tou Iordanou,
gegonos O Kyrios, to Ioanni ekvoa:
‘Mi diliastis Vaptisi me. Sose gar
iko, ADAM TON PROTOPLASTON.’

GREAT

Today

the Lord has appeared in the
course of the Jordan, crying to John
and saying: ‘Be not dismayed at My
Baptism; for I have verily come to
Save ADAM, THE FIRST - CREATED.’

INTERCESSORY PRAYERS

Master, Lord Jesus Christ our God,
Who art patient with our sins, and
Who has brought us even to the
present hour, in the which, as Thou

THEOPHANY – ROYAL HOURS

Trinity, have mercy on us.
Lord, cleanse us from our sins.
Master, pardon our iniquities. Holy
God, visit and heal our infirmities
for Thy Name’s sake.

PRAYS QUIETLY IN UNISON

to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes
imon. Ke
mi isenengis imas is pirasmon, alla
Rise imas apo tou ponirou.

In the Name of the Lord, Bless,
Father.

PRIEST

epifane to Prosopo Aftou ke Eleise
imas.

Amen.
✞ All Holy

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our

✞ O

PEOPLE

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen

BLESSINGS

En Onomati Kyriou Evlogison Pater.

Holy

OUR LORD’S PRAYER

and to the Holy Spirit, now and
ever and to the Ages of Ages.

Thou who art more Honourable
than the Cherubim, and more
Glorious beyond compare than the
Seraphim, who without corruption
bore the Word of God: truly Thou art
the Theotokos, and Thee we Magnify.

God,
Holy
Mighty,
Immortal; have mercy on us [3]

Kyrie Eleison [3]
Lord have mercy [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father, and to the

Amen

Timoteran ton Herouvim, ke
Endoxoteran asingritos ton Serafim,
tin
adiafthoros
Theon
Logon
tekousan tin ontos Theotokon, Se
Megalinomen

✞Holy

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory

THEOTOKION

✞ Tin

teach me Thy Statutes. Let my mouth
be filled with Thy Praise, O Lord,
that I may praise Thy Glory all the
day long for THE GREATNESS OF THY

5 JANUARY

Kyrie eleison (40)

PEO PLE

Lord, have Mercy (40)

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

11

O en panti kero ke pasi ora en Ourano

O

Christ our God, Who at all
times and in every hour, in Heaven
and on earth, art Worshipped and
Glorified; Who art Long-suffering,
Merciful and Compassionate; Who
Lovest the Just and showest Mercy
upon the sinner; Who Callest all to
Salvation through the Promise of
Blessings to come: O Lord, in this
hour: receive our Supplications and
direct our lives according to Thy
Commandments.

PR IE ST

ke epi gis Proskinoumenos ke Doxa
zomenos Hristos O Theos; O
Makrothimos,
O
Polyeleos,
O
Polyefsplahnos; O tous Dikeous
Agapon ke tous Amartolous Eleon; O
pantas Kalon pros Sotirian dia tis
epangelias ton melonton Agathon.
Aftos Kyrie pros dekse ke imon en ti
ora tafti tas entefxis ke ithinon tin
zoin imon pros tas Endolas Sou:

Tas

psihas imon Agiason; a somata
Agnison; tous logismous Diorthoson;
tas enias Katharon; ke Rise imas apo
pasis thlipseos kakon ke odinis.

Tihison

Sanctify

our souls; Hallow our bodies;
Correct our thoughts; Cleanse our
minds;
Deliver
us
from
all
tribulation, evil and distress.

imas Agiis Sou Angelis, ina, ti
paremvoli afton frurumeni ke O di
goumeni katantisomen is tin Enotita
tis Pisteos ke is tin epignosin tis
aprosito Sou Doxis, oti Evlogitos i is
tous Eonas ton eonon.

Encompass us with Thy Holy Angels so

Amin.
Kyrie Eleison [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Amen
Lord, have Mercy (3)
✞ Glory to the Father, and to the Son,

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

and to the Holy Spirit, now and
ever and to the Ages of Ages.

Amin.

that guided and guarded by them,
we may attain to the Unity of the
Faith and to the Knowledge of Thine
Unapproachable Glory, for Thou art
Blessed unto the Ages of Ages.

FESTAL TROPARIA

Mi

✞ Tin

Timoteran ton Herouvim, ke
Endoxoteran
asingritos
ton
Serafim, tin adiafthoros Theon
Logon
tekousan
tin
ontos
Theotokon, Se Megalinomen!

✞Agios

O Theos, Agios Ischiros, Agios
Athanatos, eleison imas

Theos iktirise imas ke Evlogise
imas - Epifane to Prosopo Aftou ke
Eleise imas.

Amin
✞ Hriste, to Fos to Alithinon, to Fotizon
ke
Agiazon
Panta
anthropon
erhomenon is ton kosmon, simeothito
ef imas to Fos tou Prosopou Sou, ina
en afto opsiometha Fos to aprositon.
Ke katefthinon ta diavimata imon
pros ergasian ton Entolon Sou.
Presvies tis Panahrantou Sou Mitros,

Holy

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amin
✞Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie,
elas thiti tes amarties imon. Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.

Amen.
✞ All Holy

Trinity, have mercy on us.
Lord, cleanse us from our sins.
Master, pardon our iniquities. Holy
God, visit and heal our infirmities
for Thy Name’s sake.

Kyrie Eleison [3]
Lord have mercy [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father,

and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and to the ages of ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

Amen
OUR LORD’S PRAYER
PRAYS

IN

UNISON

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our

In the Name of the Lord, Bless,
Father.

PEO PLE

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke

the True Light Who
Enlightens and Sanctifies all who
come into the world: let the Light of
Thy Countenance be marked upon us
so that in It we may see the
Unapproachable Light. And direct
our steps in Thy Commandments, at
the Prayers of Thine Undefiled

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

✞ For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, ✞
of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.

PRIEST

i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

✞ O God be Merciful to us and
Bless us - cause Thy Sight to shine
upon us, and be Merciful to us.
Amen
O Christ,

Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi
isenengis imas is pirasmon, alla Rise
imas apo tou ponirou.

PR IEST

PR IEST

God,
Holy
Mighty,
Immortal; have mercy on us [3]

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Thou who art more Honourable than
the Cherubim, and more Glorious
beyond compare than the Seraphim,
who without corruption bore the Word
of God: truly Thou art the Theotokos:
Thee we Magnify!

PEO PLE

✞Holy

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory

BLESSINGS

✞ O

us not utterly, for Thy Holy
Name’s sake, and destroy not Thy
Covenant.
Take not Thy Mercies
from us, for the sake of Abraham
beloved of Thee, and for the sake of
Isaac Thy servant, and of Israel Thy
Holy One.

TRISAGION

EVERYONE

✞O

En Onomati Kyriou Evlogison Pater.

Forsake

THRICE HOLY PRAYERS – TO THE HOLY TRINITY

Amen
THEOTOKION

12.

di paradois imas is telos, dia to
Onoma Sou to Agion.
Ke mi
diaskedasis tin Diathikin Sou. Ke mi
apostisis to Eleos Sou af imon, dia
Avraam ton igapimenon ipo Sou, ke
dia Isaak ton doulon Sou ke Israil ton
Agion Sou.

THEOPHANY

OF

Amin

PEOPLE

FESTAL KONTAKION -

En

tis rithris simeron tou Iordanou,
gegonos O Kyrios, to Ioanni ekvoa.
Mi diliastis Vaptisi me. Sose gar
iko, Adam ton protoplaston.

Amen
THEOPHANY

Today

the Lord has appeared in the
courses of the Jordan, crying to John
and saying, Be not dismayed at My
Baptism; for I have verily come to
Save Adam - the first to be created.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

45

Elegen

oun tis ekporevomenis ohlis
vaptisthine yp’ aftou, gennimata
ehidnon, tis ipedixen imin figin apo
tis mellousis orgis; piisate oun
karpous axious tis metanias, ke mi
arxisthe legin en eaftis, patera
ehomen ton Avraam, lego gar imin
oti dynate o Theos bek ton lithon
touton egire tekna to Avraam.

He said therefore to the multitudes that
went forth to be Baptised by him:
You offspring of vipers, who has
taught you to flee from the Wrath to
come? Bring forth therefore fruits
worthy of Repentance; and do not
begin to say, We have Abraham for
our father. For I say to you that God
is able from these stones to raise up
children to Abraham.

Idi de ke i axini pros tin rizan ton dedron For now the axe is laid to the roots of
kite, pan oun dendron mi pioun
karpon kalon ekkoptete ke is pir
vallete.

the trees. Every tree therefore that
does not bring forth Good Fruit, shall
be cut down and cast into the fire!

Ke epiroton afton i ohli legontes, ti oun And
piisomen? apokrithis de legi aftis, o
ehon dyo hitonas metadoto to mi
ehonti, ke O ehon vromata omios
piito.

Ilthon

de ke telone vaptisthine, ke ipon
pros afton, didaskale, ti piisomen? o
de ipe pros aftous, miden pleon para
to diatetagmenon imin prasssete.

Epiroton

de afton ke stratevomeni
legontes, ke imis ti piisomen? ke ipen
pros aftous, midena diasisite mide
Sikofantisite, ke arkisthe tis opsoniis
imon.

Prosdokontos

de
tou
laou
ke
dialogizomenon
panton
en
tes
kardies afton peri tou Ioannou,
mipote aftos ii o Hristos, apekrinato o
Ioannis apasi legon, ego men idati
vaptizo imas, erhete de o ishyroteros
mou, ou ouk imi ikanos lyse ton
imanta ton ipodimaton aftou, aftos
imas vaptisi en Pnevmati Agio ke
pyri. Ou to ptyon en ti hiri aftou ke
diakatharii tin alona aftou, ke Sinaxi
ton siton is tin apothikin aftou, to de
ahiron katakavsi pyri asvesto.

Polla

men oun ke etera parakalon
eviggelizeto ton laon.

✞ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

the people asked him, saying:
What then shall we do? And he
answering, said to them: He who has
two coats, let him give to him who
has none; and he who has meat, let
him do in like manner.

And

the Publicans also came to be
Baptised, and said to him: Master,
what shall we do? But he said to
them: Do nothing more than that
which is appointed you.

And

the soldiers also asked him,
saying: And what shall we do? And
he said to them: Do violence to no
man; neither slander any man; and
be content with your pay.

And as the people were of opinion, and
all were thinking in their hearts of
John, that perhaps he might be the
Christ; John answered, saying to all:
I indeed Baptise you with water; but
there shall come One mightier than I,
the latchet of Whose sandals I am not
worthy to loosen: He shall Baptise you
with the Holy Spirit, and with Fire;
and will gather the Wheat into His
Barn; but the chaff He will burn with
Unquenchable Fire.

And

many other things exhorting, he
preached to the people.

PEOPLE

✞ Glory to Thee, O Lord, Glory to

MAKE

THE SIGN OF THE CROSS &
BOW
DOWN
TO
GOD
IN
GRATITUDE

THEOPHANY – ROYAL HOURS

Mother and of all Thy Saints.
PEO PLE

5 JANUARY

Amen

Third Hour - Theophany
TRISAGION PRAYERS
THRICE HOLY PRAYERS – TO THE HOLY TRINITY

✞Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, Eleison imas

✞Holy

God,
Holy
Mighty,
Immortal; have mercy on us [3]

Holy

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
✞Panagia Trias eleison imas.

Kyrie, elas
thiti tes amarties imon.
Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen.
✞ All Holy

Trinity, have mercy on us.
Lord, cleanse us from our sins.
Master, pardon our iniquities. Holy
God, visit and heal our infirmities
for Thy Name’s sake.

Kyrie Eleison [3]
Lord have mercy [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father, and to the
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen
OUR LORD’S PRAYER
EVERYONE PRAYS QUIETLY IN UNISON

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our
to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes
imon. Ke
mi isenengis imas is pirasmon, alla
Rise imas apo tou ponirou.

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke
i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

Amin

Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

✞ For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, ✞
of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.

PRIEST

PEOPLE

MAKE

THE

Amen

THE PROSTRATIONS
SIGN OF THE CROSS & BOW

✞Defte

✞O

✞Defte

✞O

proskinisomen
ke
prospesomen to Vasili imon
Theo.

proskinisomen
ke
prospesomen Hristo to Vasili
imon Theo.

Thee!

44.

ke Panton Sou ton Agion.

Amin.

DOWN TO

GOD

come let us worship
and bow down to our
King and God.
come let us worship
and bow down to
Christ, our King and
God.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

13

✞Defte

proskinisomen
ke
prospesomen Afto, Hristo to
Vasili ke Theo imon

ekinou Hariti, klironomi genometha
kat’ Elpida Zois Eoniou.

✞O come let us worship and bow

down before
Christ Himself, our King and our God.

abundantly, through Jesus Christ our
Saviour: that, being Justified by His
Grace, we may be heirs, according to
Hope of Life Everlasting.

PSALM 28(LXX)/29

Irini si to anagnonti

THE VOICE OF OUR LORD

Enegkate to Kyrio ii Theou, enegkate to Bring
Kyriou Iious Krion; Enegkate to Kyrio
Doxan ke timin.

to the Lord, O you sons of God;
bring to the Lord the sons of rams;
bring to the Lord Glory and Honour!

Enegkate to Kyrio doxan Onomati Aftou, Bring to the Lord the Glory
Proskinisate to Kyrio en aili Agia
Aftou.

Foni

Kyriou epi ton idaton, O Theos tis
Doxis evrontise; Kyrios epi idaton
pollon.

Foni

Kyriou en ishii;
Megaloprepia.

Foni Kyriou en

Foni

Kyriou Sintrivontos Kedrous, ke
sintripsi aftas, os ton moshon, ton
Livanon - ke O Igapimenos os ios
Monokeroton.

Foni

Kyriou diakoptontos floga piros;
Foni Kyriou Sissiontos erimon, ke
Sissisi Kyrios tin erimon Kaddis.

Foni

Kyriou katartizomeni elafous, ke
apokalypsi drimous - ke en to Nao
Aftou pas tis legi Doxan.

due to His
Name; worship the Lord in His Holy
Court.

The

Voice of the Lord is upon the
waters; the God of Glory thundered;
the Lord is upon the many waters.

The

Voice of the Lord is strong; the
Voice of the Lord is Majestic.

The Voice of the Lord shatters Cedars,
and the Lord shall grind to powder
the Cedars of Lebanon
like the
young bull - like Lebanon - and His
Beloved shall be like a son of
Unicorns3.
flames of fire; the Voice of the Lord
shakes the desert, and the Lord will
shake the desert of Kadesh.

The

ishin to lao Aftou dosii - Kyrios
Evlogisi ton laon Aftou en Irini.

PSALM 41(LXX)/ 42
PERSONAL LONGING FOR GOD: THE SOUL’S DESIRE FOR UNION WITH GOD

On

tropon epipothi i elafos epi tas
pigas ton idaton, outos epipothi i
psihi mou pros se O Theos.

As the deer longs for springs of water,
so my soul longs for Thee, O God.

Edipsisen

My

Egenithi

My tears were my bread day and night,

i psihi mou pros ton Theon
ton ishiiron, ton zonta, pote ixo, ke
ofthisome to Prosopo tou Theou?
ta dakria mou emi artos,
imeras ke niktos, en to legesthe mi
kath’ ekastin imeran, ‘Pou estin O
Theos mou?’

3

soul thirsts for the Living God;
when shall I go and appear before the
Face of God?
when they said to me each day: ‘
Where is your God?’

to

[3]

Wisdom! Stand up!
Let us hear the Holy Gospel!
✞ Peace be to all!
PEOPLE And to thy Spirit
PRIEST The Reading from THE

HOLY GOSPEL

ACCORDING TO ST LUKE

Proshomen!
✞ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

PEOPLE

Let us attend!!
✞ Glory to Thee, O Lord, Glory to

Thee!
MAKE

THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD IN GRATITUDE
THE CONGREGATION MUST STAND

THE HOLY GOSPEL ACCORDING
THE BAPTISM

OF

ST JOHN

En

eti pentekedekato tis igemonias
Tiveriou Kesaros, igemonevontos
Pontiou Pilatou tis Ioudeas, ke
tetrarhountos tis Galileas Irodou,
Filippou de tou
adelfou aftou
Tetrarhountos
tis
Itoureas
ke
Trahonitidos horas, ke Lysaniou tis
Avilinis tetrarhountos, ep’ arxiereos
Anna ke Kaifa, egeneto rima Theou
epi Ioannin ton Zahariou ion en ti
erimo,

Ke

ilthen is pasan tin perihoron tou
Iordanou kirisson vaptisma metanias
is afesin amartion, os gegrapte en
vivlo logon Isaiou tou Profitou
legontos, foni voontos en ti erimo,
etimasate tin odon Kyriou, evthias
piite tas trivous aftou!

the Lord shall sit as King forever.
Lord will grant Strength to His
people - the Lord will Bless His
people with Peace.

Alleluia!

PRIEST

anagnosma.

to calve, and uncovers the thickets and in His Temple everyone speaks
of His Glory.

Kyrios

PEOPLE

Sofia! Orthi.
Akousomen tou Agiou Evangeliou.
✞ Irini pasi!
Ke meta tou pnevmatos sou
Ek tou kata LOUKA AGIOU EVANGELIOU

The Voice of the Lord causes the deers

The Lord shall dwell in the deluge, and

[3]

THE HOLY GOSPEL

The Voice of the Lord cuts through the

Kyrios

ton kataklismon katikii, ke
kathiite Kyrios Vasileos is ton eona.

Alleluia!

Peace be to thee, the Reader, and to
all the people.

PRIEST

Pasa

farax pliroithisete ke pan oros ke
vounos tapinothisete, ke este ta skolia
is evthian ke e trahie is odous lias, ke
opsete pasa sarx to Sotirion tou
Theou.

THE

TO

ST LUKE

FORERUNNER

OF

3 : 1 – 18
CHRIST

Now in the fifteenth year of the
reign of Tiberius Caesar, Pontius
Pilate being Governor of Judaea and
Herod being Tetrarch of Galilee, and
Philip his brother Tetrarch of
Itruraea
and
the
country
of
Trachonitis, the Lysanias Tetrarch of
Abilene, under the High Priests
Annas and Caiphas the Word of the
Lord was made known to John, the
son of Zachariah, in the desert.

PRIEST

And

he went into all the country
around the Jordan River preaching
the Baptism of Repentance for the
remission of sins; as it was written
in the Book of the sayings of Isaiah
the Prophet: A voice of one crying
in the wilderness: Prepare ye the
Way of the Lord, make straight His
Paths!

Every

valley shall be filled; and every
mountain and hill shall be brought
low; and the crooked shall be made
straight; and the rough ways plain;
and all flesh shall see the Salvation
of God.

THE UNICORN WAS A SYMBOL OF PURITY

14.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

43

Ou

pinasousin, oude dipsisousin, oude
pataxi aftous o kavson, oude O ilios,
all’ O Eleon aftous parakalesi aftous
ke dia pigon idaton axi aftous.

Ke

thiso pan Oros is odon, ke pasan
trivon is voskima aftis.

Idou

outi porrothen ixousin, outi apo
Vorra ke Thalassis, alli de ek gis
Person.

Evfranesthosan i Ourani,

ke agalliastho
i gi, rixato ta ori efroSini ke i vouni
dikeo Sinin, oti ileisen o Theos ton
laon aftou, ke tous tapinous tou laou
aftou parekalesen.

They

shall not hunger, nor thirst,
neither shall the heat nor the sun
strike them: for He Who is Merciful
to them, shall be their Shepherd, and
at the fountains of waters He shall
give them drink.

epilisete gyni tou pediou aftis i tou
mi eleise ta ekgona tis kilias aftis? I
de ke tavta epilathito gyni, all’ ego
ouk epilisome Sou, legi Kyrios
Pantokrator
THE EPISTLE

OF

ST PAUL

TO

CONCERNING

Behold these shall come from afar, and

Elpison

Hope

Pros

My

Avissos

Deep calls to deep at the sound of Thy

Give praise, O ye Heavens, and rejoice,
O earth, ye mountains, give praise
with jubilation: because the Lord has
comforted His people, and will have
Mercy on His poor.

Can

a woman forget her infant, so as
not to have pity on the son of her
womb? And if she should forget, yet
will not I forget Thee.

GRACE
READER

Sofia! Proshomen!

PRIEST

Tekno Tite, Epefani i Haris tou Theou, i

READER

Sotirios pasin anthropis, pedevousa
imas, ina arnisameni tin asevian, ke
tas kosmikas epiuymias, sofronos ke
dikeos ke evsebos zisomen en to nin
eoni. Prosdehomeni tin makarian
elpida, ke epifanian tis Doxis tou
megalou Theou ke Sotiros imon
Iisou Hristou, os edoken eavton iper
imon, ina lytrosite imas apo pasis
anomias, ke katharisi eavto laon
periousion, zilotin Kalon Ergon.
de h hristotis ke i filanthropia
epefani tou Sotiros imon Theou, ouk
ex ergon ton en dikeosini, on
epiisamen imis, alla kata ton aftou
eleon esosen imas, dia loutrou
paliggenesias,
ke
anakenoseos
Pnevmatos agiou, ou exeheen ef’
imas plousios, dia Iisou Hristou tou
Sotiros imon. Ina, dikeothentes ti

42.

OF

GOD

emafton, i psihi mou etarahthi;
dia touto mnisthisome Sou ek gis
Iordanou, ke Ermoniim, apo orous
mikrou.
avisson epikalite is fonin ton
katarrakton
Sou;
pantes
i
meteorismoi Sou, ke ta kimata Sou
ep’ eme diilthon.

Imeras entelite Kyrios to Eleos Aftou, ke

Let us attend

My son Titos: The Grace of God
our Saviour has Appeared to all men;
instructing
us,
that,
denying
ungodliness and worldly desires, we
should live soberly, and justly, and
Godly in this world, looking for the
Blessed Hope and Coming of the
Glory of the Great God and our
Saviour Jesus Christ, Who gave
Himself for us, that He might Redeem
us from all iniquity, and might
cleanse
to
Himself
a
people
acceptable, a Pursuer of Good Works.

These

things speak, and exhort and
rebuke with all authority. Let no man
despise thee. But when the Goodness
and Kindness of God our Saviour
appeared:
not by the works of
justice, which we have done, but
according to His Mercy, He Saved us,
by the Laver of Regeneration, and
Renovation of the Holy Spirit: Whom
He has poured forth upon us

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

Why

are you so sad, O my soul? And
why do you trouble me?
in God, for I will Confess Him the Salvation of my contenance and
my God.
soul within me was troubled;
therefore I will remember Thee from
the Land of the Jordan and Hermon,
from the small mountain.

waterfalls; all Thy waves and billows
overwhelm me.

By

day the Lord shall command His
Mercy, and by night His Ode will be
with me - a Prayer to the God of my
Life.

niktos Odi Afto par’ emi - Prosevhi
to Theo tis Zois mou.

Ero

to Theo: ‘Antiliptor mou i. Dia ti
mou
epelathou?’
ke
ina
ti
skithropazon porevome, en to
ekthlivin ton ehthron mou?

I

En

to katathlasthe ta osta mou,
onidizon me i ehthri mou - en to
legin aftous mi kath’ ekastin
imeran, Pou estin O Theos sou?

Those

The Reading from THE EPISTLE OF ST
PAUL TO ST TITOS
Wisdom!

ti perilipos i i psihi mou? ke ina ti
Sintarassis me?
epi
ton
Theon,
oti
Exomologisome Afto - Sotirion tou
prosopou mou, ke O Theos mou.

behold these from the North and
from the sea, and these from Persia

ST TITOS 2 : 11 – 14; 3 : 4 – 7
THE

remembered these things, and poured
out my soul within me, for I shall
enter the place of the Wondrous
Tabernacle, even the House of God,
to celebrate a Festival with a voice of
great Joy and Praise.

Ina

I shall make all My Mountains a
Way, and My Paths shall be exalted.

PROS TITON EPISTOLIS PAVLOU to anagnosma

Ote

Exomologiseos ihou eortazontos.

Zion said: The Lord has forsaken
me, and the Lord has forgotten me.

Kyrios epelatheto mou.

I

psihin mou, oti dielefsome en topo
Skinis Thavmastis, eos tou Ikou tou
Theou, en foni Agalliaseos ke

And

Ipen de Sion, Egkatelipe me Kyrios, ke O And
Mi

Tafta emnisthin, ke exehea ep’ eme tin

Ina ti perilipos i i psihi mou? Ke ina ti
Sintarassis me?

Elpison

epi
ton
Theon,
oti
exomologisome Afto - Sotirion tou
prosopou mou, ke O Theos mou.

will say to God: ‘Thou art my
Protector. Why hast Thou forgotten
me? And why do I go about with a
sad face when my enemies afflict me?’
who afflict me revile me when
they break my bones - when they
speak to me each day, saying, ‘Where
is your God?’

Why

are you so sad, O my soul? And
why do you trouble me?

Hope

in God, for I will Confess Him –
the Salvation of my countenance and
my God.

PSALM 50(LXX)/51
THE PSALM OF REPENTANCE

Eleison me, O Theos kata to Mega Eleos Have mercy on me, O God, according to
Sou, ke kata to plithos ton iktrmon
Sou exalipson to anomima mou.

Epi

plion plinon me apo tis anomias
mou, ke apo tis amartias mou
katharison me Oti tin anomie mou
ego ginosko, ke i amartia mou
enopion mou esti diapantos.

Thy Great Mercy. And according to
the abundance of Thy Compassion
blot out my transgression.

Wash

me thoroughly
from
my
lawlessness, and cleanse me from
my sin. For I know my iniquity, and
my sin is always before me.

Si mono imarton, ke to poniron enopion Against
Sou epiisa. Opos an Dikeothis en tis
Logis Sou, ke nikisis en to Krinesthe

Thee only have I sinned, and
done evil in Thy Sight: that Thou
may be Justified in Thy Words, and

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

15

Se.

may overcome at Thy Judgement.

Idou : gar en anomies sovelifthin, ke en For

behold: I was conceived in
transgressions;
and in sins my
mother bore me.

amarties ekissise me i mitir mou.

Idou:

Behold: Thou Love Truth.

Pantiis

Thou

Akoutiis

Thou

Apostrepson

Turn Thy Sight away from my sins, and

gar Alithian Igapisas. Ta adila ke
ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi.
me Issopo, ke katharisthisome plinies
me,
ke
iper
hiona
levkanthisome.
mi Agalliasin ke Evfrosinin,
Agaliasonte ostea tetapinomena.
to Prosopon Sou apo tin
amartion mou, ke pasas tas anomias
mou exalipson.

Kardian

katharan ktison en emi, O
Theos, ke pvevma evthes egkenison
en tis egkatis mou.

Thou showed
me the unknown and secret things
of Thy Wisdom.

shalt sprinkle me with Hyssop,
and I will be cleansed - Thou shalt
wash me, and I will be whiter than
snow.
shalt make me hear Joy and
Gladness – my bones that were
humbled shalt greatly Rejoice.
blot out all my transgressions.

A clean heart create in me, O God,

and

renew a right spirit within me.
not cast me away from Thy
Presence, and do not take Thy Holy
Spirit from me.

ke to Pnevma Sou to Agion mi
antanelis ap emou.
mi tin Agalliasin tou Sotiriou
Sou, ke Pnevmati Igemoniko Stirixon
me.

Didazo

anomous tas Odous Sou, ke
asevis api Se apistrepsousi.

Rise

me ex ematon, O Theos - O Theos
tis Sotirias mou, Agalliasete i glossou
mou tin Dikeosinin Sou.

Kyrie

ta hili mou anixis, ke to stoma
mou aanangeli tin Enesin Sou.

Oti

Restore to me the Joy of Thy Salvation,
and Uphold me with Thy Guiding
Spirit.

I

will teach transgressors Thy Ways,
and the ungodly shall turn back to
Thee.

Deliver

me from blood-guiltiness, O
God - the God of my Salvation, and
my tongue shall greatly Rejoice in
Thy Righteousness.

O

Lord, Thou will open my lips, and
my mouth will declare Thy Praise.

an:

For

Thisia to Theo, pnevma sintetrimmenon

A

i ithelisas thisian, edoxa
Olokaftomata ouk evdoxisis.

-

kardian sintetrimmenin ke
tetapinomenin,
O
Theos,
ouk
exoudenosi.

Agathinon,

Kyrie, en ti Evdokia Sou tin
Sion,
ke
ikodomithito
ta
tihi
Ierousalim - tote Evdoisis Thisian
Dieosinis, Anaforan ke Olokaftomata
- tote anisousin epi to Thisiastirion
Sou moshous.

16.

Tin

Thy

Meth

The same with which Thou pointed Him

hira sou tin apsamenin, tin
akiraton korifin tou Despotou [3]
is ke daktilo afton, imin
kathipedixas, eparon iper imon pros
afton Vaptista, os parrisian ehon
pollin. Ke gar mizon ton Profiton
apanton, ip aftou memartirise. Tous
ofthalmous sou palin de, tous to
Panagion Pnevma katidontas, os en
idi peristeras
katelthon, anapetson
pros afton Vaptista, ileon imin
apergasamenos.

hand which touched the Head of
the Master, free of corruption (3)

out to us by the pointing of the
finger, raise Thou it to Him for our
sakes, O Forerunner; for Thou has
attained Great Favour, since it was
testified of Thee by Him that Thou
art the Greatest of all the Prophets.
And Thine eyes also, which beheld
the All Holy Spirit descending like a
dove, raise to Him, O Baptiser,
gaining Mercy for us.

Ke defro stithi meth imon. [3]
Come, Thou, and stand with us (3)
Episfragizon ton imnon, ke proexarchon Concluding our praise and beginning
tis Panigireos.

the celebration of the Feast.
PROKEIMENON – THEOPHANY – TONE 3

Mi aporripsis me apo tou Prosopou Sou, Do
Apodos

FESTAL IDIOMELA - THEOPHANY - TONE (5) PLAGAL 1
These Fe stal Idi omela are chanted by the Reader in the middle of the
Soleas, repeating the first and last sentences thrice. The Choir then sings
it twice

if Thou had desired Sacrifice, I
would give it – Thou will not be
pleased with Whole Burnt Offerings.
Sacrifice to God is a broken spirit a broken and humbled heart God
will not despise.

Do Good, O Lord in Thy Good Pleasure
to Zion, and let the walls of
Jerusalem be built – then Thou will
be pleased with a Sacrifice of
Righteousness, with Offerings, and
Whole Burnt Offerings – then shall
they offer on Thine Altar young
bullocks.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

Proshomen!
Kyrios Fotismos

Let us attend!
READER
The Lord
PRIEST

mou ke Sotir mou.
Tina fovithisome?

Sofia!
Kyrios

is my Light and my
Salvation. Whom shall I fear?

PRIEST

iperaspistis tis Zois mou. Apo
tinos diliaso?
THE PROPHECY

OF

Proshomen!
PROFITIAS ISEOU to anagnosma

ISAIAH – 49 : 8 – 15
PRIEST
READER

Let us attend!
The Reading from THE PROPHECY OF

ISAIAH
Let us attend!

Proshomen!

PRIEST

Tade

READER

legi Kyrios: Kero dekto epikousa
sou, ke en imera sotirias evoithisa Si,
ke eplasa se ke edoka se, ke ethika se
is diathikin Ethnin, tou katastise tin
gin, ke kata klironomise klironomias
erimous.

Wisdom!
The Lord

is the Protector of my
Life. Whom shall I dread?

READER

Thus said the Lord: In an
acceptable time I have heard Thee,
and in the Day of Salvation I have
helped Thee; and I have preserved
Thee, and given Thee to be a
Covenant of the people, that Thou
mightest raise up the earth and
possess the Inheritances that were
destroyed.

Legonta tis en desmis, Exelthete, ke tis en That thou might say to those who
to skoti, Anakaliptesthe.

En

pases tes odis voskithisonte, ke en
pases tes trives i nomi afton.

are
bound: Come forth: and to them
who are in darkness:
Show
yourselves.

They

shall feed in the ways, and their
pastures shall be in every plain.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

41

Angelon exeplittonto, fovo ke hara.
Meth on prokinoumen Se, soson imas
Kyrie. (2)

Salvation. Therefore, the Ranks of
the Angels were astonished in fear
and rejoicing. With them therefore,
we worship Thee. Save us, O Lord.(2)

FESTAL IDIOMELA - THEOPHANY - TONE 2
STIHOS

Dia touto mnisthisome Sou ek gis

Iordanou ke Ermoniim apo Ourous
Mikrou

Ote

pros
afton
erhomenon
O
Prodromos, ton Kyrion tis Doxis evoa
theoron.* Ide, O litroumenos ton
kosmon paragegonen ek fthoras. Ide,
riete imas ek thlipseos.
Idou, O
amartimaton afesin harizomenos, epi
gis ek Parthenou Agnis elilithe di
Eleon. Ke anti doulon, Iious Theou
ergazete. Anti de skotous Fotizi to
anthropinon, dia tou idatos tou Thiou
Vaptismou Aftou.
Lipon defte,
simfonos ✞ Afton Doxologisomen, sin
Patri, ke Agio Pnevmati.

STIHOS:

Idosan se idata O Theos, idoxan

Se idata ke efovithisan, etarathisan
avissi

Ote

pros
afton
erhomenon
O
Prodromos, ton Kyrion tis Doxis evoa
theoron.* Ide, O litroumenos ton
kosmon paragegonen ek fthoras. Ide,
riete imas ek thlipseos.
Idou, O
amartimaton afesin harizomenos, epi
gis ek Parthenou Agnis elilithe di
Eleon. Ke anti doulon, Iious Theou
ergazete. Anti de skotous Fotizi to
anthropinon, dia tou idatos tou Thiou
Vaptismou Aftou.
Lipon defte,
simfonos ✞ Afton Doxologisomen, sin
Patri, ke Agio Pnevmati.

VERSE

Therefore, I will remember Thee

from the land of Jordan and
Hermon, from the Small Mountain

Verily,

the Forerunner, seeing the Lord
of Glory coming towards him, cried:
Behold the Redeemer of the world
comes from corruption! Behold He
rescues us from sorrow! Behold He
Who grants forgiveness of sins has
come to the earth from a Pure Virgin,
of His own Mercy! Wherefore, he
makes us sons of God instead of
servants; and instead of darkness He
Illuminates mankind with the Water
of His Divine Baptism.
Let us,
therefore, ✞ Glorify Him in unison
with the Father and the Holy Spirit!

The

waters saw Thee, O God, the
waters saw Thee and were afraid,
and the depths were troubled, a
multitude like the sound of waters.

VERSE

Verily,

the Forerunner, seeing the Lord
of Glory coming towards him, cried:
Behold the Redeemer of the world
comes from corruption! Behold He
rescues us from sorrow! Behold He
Who grants forgiveness of sins has
come to the earth from a Pure Virgin,
of His own Mercy! Wherefore, he
makes us sons of God instead of
servants; and instead of darkness He
Illuminates mankind with the Water
of His Divine Baptism.
Let us,
therefore, ✞ Glorify Him in unison
with the Father and the Holy Spirit!

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ✞ Glory to the Father, and to the Son,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton
eonon.

Amin
Allelouia

(3)
Doxa Si!

Amin.

Si, O Theos,

Lord, have Mercy
✞ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

Apestrefeto pote, O Iordanis potamos, ti The River Jordan receded of old by the
miloti Elissie, analifthentos Iliou. Ke
diirito ta idata enthen ke enthen. Ke
gegonen afto xira odos i igra, is tipon
Alithos tou Vaptimatos, di ou imis tin
reousan
tou
viou
diaperomen
diavasin, Hristos Efani, en Iordani,
Agiase ta idata.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

mantle of Elisha when Elijah
ascended to Heaven; and the water
was separated to this side and that,
the wet element turning into a dry
path for him, being truly a Symbol of
Baptism, by which we cross the Path
of Transient Age. Christ Appeared in
the Jordan to Sanctify its waters.

Now and ever, and to the Ages of ages.
Amen

THEOTOKION

Theotoke,

ou i Ampelos i Alithini, i
vlastisasa ton Karpon tis Zois. Se
iketefomen, presvefe Despina, meta
ton Apostolon, ke Panton ton Agion,
Eleithine tas psihas imon.

Thou art the True Vine, O Theotokos,
bearing the Fruit of Life. Thee do
we implore. Wherefore, O Lady,
Intercede
together
with
the
Apostles and the Saints, for the
Salvation of our souls.

FESTAL IDIOMELONS- THEOPHANY – THIRD HOUR - TONE (8) PLAGAL 4

I

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and for
ever, and to the Ages of ages.

tou Prodromou ke Vaptistou, tou
Profitou, ke iper pantas timithentos
tous Profitas, etromaxe nin hir dexia,
ote etheasato Se ton amonon tou
Theou, ton katheronta kosmou
amartimata, ke agonia siskethis evoa.
Ou tolmo prospsafse Loge tis korifis
Sou. Aftos Agiason me, ke Fotison
iktirmon. Aftos gar is i Zoi ke to Fos,
ke i Irini tou kosmou. (2)

Amen.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

to Thee, O God,

FESTAL TROPARION - THEOPHANY

Verily,

the right hand of the
Forerunner, Baptiser and Prophet,
exceeding all Prophets in honour,
trembled when he beheld Thee, O
Lamb of God Who bears the sins of
the world. And being encompassed
with fear exclaimed: I dare not touch
Thy Head, O Word. Sanctify me and
Enlighten me O Compassionate One,
for Thou art the Life, the Light, and
the Peace of the world! (2)

FESTAL IDIOMELONS - THEOPHANY – THIRD HOUR - TONE 4

Dia touto minsthisome Sou ek
gis Iordanou.

40.

Amen
Alleluia (3) ✞ Glory
Glory to Thee!

Kyrie Eleison
✞ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

✞ Doxa

and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.

5 JANUARY

Therefore will I remember Thee
from the Land of the Jordan.

STIHO S

VE RSE

I

Our

Trias O Theos imon, eaftin imin
simeron, adiaeretos pefaneroken - O
men gar Patir, enargi martirian to
singeni epefonise.
To Pnevma
peristeras
en
ikoni
katepti

God the Trinity has revealed
Himself to us today as free from
division - for the Father uttered the
clear Testimony to His Son. The
Spirit descended from Heaven like a

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

17

Ouranothen.
O Iios tin ahranton
korifin to Prodromo ipekline,
ke
Vaptisthis, to anthropinon ek doulias
errisato, os filanthropos.
STIHO S

Idosan Se idata O Theos -idoxan

Se
idata
ke
etarahthisan avissi

I

dove. The Son bowed His pure Head
to the Forerunner, and, being
Baptised, Saved mankind from
Captivity, because of His Love for
mankind
VE RSE

efovithisan,

Trias O Theos imon, eaftin imin
simeron, adiaeretos pefaneroken - O
men gar Patir, enargi martirian to
singeni epefonise.
To Pnevma
peristeras
en
ikoni
katepti
Ouranothen.
O Iios tin ahranton
korifin to Prodromo ipekline,
ke
Vaptisthis, to anthropinon ek doulias
errisato, os filanthropos.

✞ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

The waters beheld Thee, O God

- the waters beheld Thee and were
afraid, and the depths were
troubled, a multitude like the sound
of waters [PSALM 76:17]

enopion afton.

Ke

✞ Glory to the Father, and to the Son,

Thou, O Lord, art Compassionate
and Merciful, Longsuffering and very
Merciful and Truthful.

Epivlepson ep eme ke Eleison me.
Look upon me and have Mercy.
Dos to kratos Sou to pedi Sou, ke Soson Grant Thy Strength to Thy servant, and
ton iion tis pediskis Sou.

Save the son of Thy handmaiden.

Piison met emou Simeon is Agathon, ke Work a Sign in my midst for Good, and
idetosan
i
esknthitosan.

Our

God the Trinity has revealed
Himself to us today as free from
division - for the Father uttered the
clear Testimony to His Son. The
Spirit descended from Heaven like a
dove. The Son bowed His pure Head
to the Forerunner, and, being
Baptised, Saved mankind from
Captivity, because of His Love for
mankind

Thee before them.

But

Si Kyrie, O Theos mou iktirmon ke
Eleimon, Makrothimos, ke Polyeleos,
ke Alithinos.

Oti

misountes

Si Kyrie evoithisas
parekalesas me.

me,

ke

mi,

ke

let those who hate me see it and be
disgraced.

For

Thou, O Lord, helped me and
comforted me.

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞ Glory to the Father, and to the Son,
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of ages.

Amin
Alleluia [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati

Amen
Alleluia (3)
✞ Glory to the Father, and to the Son,

and to the Holy Spirit

and to the Holy Spirit

FESTAL IDIOMELONS - THEOPHANY – THIRD HOUR - TONE (5) PLAGAL 1

Erhomenos

meta sarkos, pros Iordanin
Kyrie, Vaptisthine thelon, en shimati
anthropou
Zoodot,
ina
tous
planithentas imas os efsplaghnos pasis mihanis ke pagidos tou
drakonto, risamenos Fotisis, ek Patros
memartirise. To de Thion Pnevma,.
Peristeras en idi si episti. All ikison
psihes imeteres safton, Filanthrope!

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin.
Erhomenos

meta sarkos, pros Iordanin
Kyrie, Vaptisthine thelon, en shimati
anthropou
Zoodot,
ina
tous
planithentas imas os efsplaghnos pasis mihanis ke pagidos tou
drakonto, risamenos Fotisis, ek Patros
memartirise. To de Thion Pnevma,.
Peristeras en idi si episti. All ikison
psihes imeteres safton, Filanthrope!

O

Life-giving Lord, when Thou went in
the Flesh to the Jordan - in the
likeness of man - willing to be
Baptised to Enlighten us who have
erred - Delivering us from all the
wiles of the dragon and his sins
since Thou art Compassionate - the
Father testified of Thee. The Divine
Spirit came to Thee like a dove.
Dwell, therefore, in our souls, O
Lover of mankind!

Now

and ever, and to the Ages of
ages.

Amen
O Life-giving Lord,

when Thou went in
the Flesh to the Jordan - in the
likeness of man - willing to be
Baptised to Enlighten us who have
erred - Delivering us from all the
wiles of the dragon and his sins
since Thou art Compassionate - the
Father testified of Thee. The Divine
Spirit came to Thee like a dove.
Dwell, therefore, in our souls, O
Lover of mankind!

TROPARION

OF

THEOPHANY

Apestrefeto pote, O Iordanis potamos, ti The River Jordan receded of old by the

Ke

miloti Elissie, analifthentos Iliou. Ke
diirito ta idata enthen ke enthen. Ke
gegonen afto xira odos i igra, is
tipon alithos tou Vaptismatos, di’ ou
imis tin reousan tou viou diaperomen
diavasin, Hristos efani, en Iordani,
Agiase ta idata.

mantle of Elisha when Elijah
ascended to Heaven; and the water
was separated to this side and that,
the wet element turning into a dry
path for him, being truly a Symbol of
Baptism, by which we cross the path
of transient age. Christ appeared in
the Jordan to Sanctify its waters.

nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin

Amen
THEOTOKION

O

di imas gennithis ek Parthenou, ke
stavrosin ipomenas agathe, o
thanato ton thanton skilefsas, ke
egersin dixas os Theos, mi paridis
ous eplasas ti cheri sou. Dixon ton
filanthropian sou eleimon. Dexe in
tekousan
se
Theotkokon,
presvevousan iper imon, ke sonson,
Sotir, imon, laon apegnosmenon.

Thou

Who for our sake was born of a
Virgin, and suffered crucifixion, O
Good One, and despoiled Death
through Death, and as God revealed
the Resurrection; despise not those
whom Thou created with Thine own
Hand; show forth Thy Love for
mankind, O Merciful One; accept the
Intercession of Thy Mother, the
Theotokos, for us; and Save Thy
despairing people, O our Saviour.

FESTAL IDIOMELA - THEOPHANY - TONE (7) VARYS/GRAVE

Thamvos in katidin, ton Ouranou ke gis What
Piitin, en Potamo gimnothenta.
Vaptisma ipo doulou, is imon sotirian,
dechomenon os doulon.
Ke hori

18.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

strange Wonder to behold the
Creator of Heaven and Earth naked
in the River, accepting like a servant
Baptism from a servant for our

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

39

Ouk

i nekri enesousi se, Kyrie, oude
pantes i katabenontes is adou, all’
imis i zontes evlogisomen ton Kyrion,
apo tou nin, ke eos tou eonos.

The dead shall not praise Thee, O Lord:
nor any of them who go down to
Hades. But we who live, Bless the
Lord
from this time forth and
forever more.

PSALM 85/86

Incline Thine Ear, O Lord, and hear me,

Filazon

Guard

my soul, for I am Holy; O my
God, Save Thy servant, who hopes in
Thee.

Eleison me Kyrie, oti pros Se kekraxome Have Mercy

on me, O Lord, for all day
long I cry to Thee.

Evfranon

Gladden

Oti

For

Enotise

Kyrie tin prosefhin mou, ke
proshes ti foni tis Diseos mou.

Give ear, O Lord, to my Prayer and heed

En

imera thlipseos mou ekekraxa pros
Se, oti epikousas mou.

In

tin psihin tou doulou Sou, oti
pros se ira tin psihin mou.
si Kyrie Christos, ke epiikis, ke
polyeleos pasi tis epikaloumenis Se.

Foni Kyriou epi ton idaton, O Theos
tis Doxis evrontise, Kyrios epi idaton
pollon.

for I am poor and needy.

olin tin imeran.

the soul of Thy servant, O
Lord, for to Thee, O Lord, I lift up my
soul.

THE PROPHECY

ta Ethni, osa epiisas, ixousi, ke
proskinisousin enopion Sou Kyrie, ke
Doxasousi to Onoma Sou.

Tade

RE ADER

legi Kyrios: “Lousasthe, ke
kathari
ginesthe.
Afelete
tas
ponirias imon apo ton psihon imon,
apenanti ton ofthalmon mou,
pavsate apo ton ponirion imon.
Mathete kalon piin, ekzitisate
krisin,
risasthe
adikoumenon,
krinate orfano, ke dikeosate hiran.
Ke devte ke dialehthomen, legi
Kyrios, ke ean osin e amartie imon
os finikoun, os hiona levkano, ean
de osin kokkinon, os erion levkano,
ean thelite, ke isakousite mou, ta
agatha tis gis fagesthe, ean de mi
thelite,
mide
isakousite
mou,
mahera imas katedete” - to gar
stoma Kyriou elelise tafta

is none like Thee among the
godless, O Lord. And there are no
works like Thy Works.

All the Gentiles Thou made shall come
and worship before Thee, O Lord,
and they shall Glorify Thy Name.

Oti Megas is Si, ke pion Thavmasia, si i For
Odigison

me Kyrie en ti odo Sou, ke
porefsome en ti Alithia Sou.

Lead me in Thy Way, O Lord, and I will

THE ACTS

PR A X E O N

Onoma Sou.

my heart so as to fear Thy

Si, Kyrie O Theos mou,
en oli kardia mou, ke Doxaso to
Onoma Sou is ton eona.

Proshomen!

I

will give thanks to Thee, O Lord my
God, with my whole heart, and I shall
glorify Thy Name forever.

En

Oti to Eleos Sou Mega ep eme, ke erriso For great is Thy Mercy to me, and Thou
tin psihin mou ex Adou katotatou.

rescued my soul from the lowest
Hades.

O Theos paranomi epanestisan ep eme, O God, lawless men rose up against me,
ke sinagogi krateon ezitisan tin
psihin mou, ke ou proethento Se

and a gathering of strong men
sought my soul, and they did not set

A PRAYER FOR MERCY & A PROPHECY OF THE INCARNATION OF JESUS CHRIST, THE ONLY BEGOTTEN SON OF GOD

38.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

from

the

APOSTOLON

to

Wisdom! Let us attend!

APOSTLES 19:1-8
R EAD ER

The Reading F R O M

OF THE

THE

ACTS

APOSTLES

Let us attend! Wisdom! Let us
attend!

Sofia! Proshomen!

PR IEST

tes imeres ekines, egeneto en to ton
Apollo ine en Korintho, Pavlon
dielthonta ta anoterika meri, elthin is
Epheson, ke evron tinas Mathitas, ipe
pros aftous: “I Pnevma Agion elavete
Pistevsantes?”

At that time, while Apollos
was at Corinth, Paul, having passed
through the upper regions, arrived at
Ephesos,
and
finding
certain
Disciples, he asked them: “Did you
receive the Holy Spirit when you
believed?”

R EAD ER

I de ipon pros afton: “ All’ oude i Pnevma They

said to him: “We have not heard
there is a Holy Spirit.”

Agion estin ikousamen.”

Ipe
5

TON

OF THE

Name.

Exomologisome

Reading

These things the Lord said:
“Wash
yourselves
and
make
yourselves
clean.
Put
away
wickedness from your souls before
My Eyes. Cease your sins. Learn to
do good.
Seek Judgement and
Redeem the wronged. Defend the
orphan and Justify the widow.
Come now, and let us reason
together - although your sins are
like crimson, I shall make them
white like snow, and although they
are scarlet, I shall make them white
like wool. If you are willing and
Obedient, you shall eat the Good
Things of the land. But if you are
unwilling and disobedient, you shall
be devoured by the sword” - for the
Lord has spoken.

anagnosma.

walk in Thy Truth.

Evfranthito i kardia mou, tou fovisthe to Gladden

The

RE ADER

PR IE ST

the day of my affliction, I cried to
Thee for Thou heard me.

Thou art Great, doing Wonders.
Thou alone art the Great God.

ISAIAH 1 : 16 – 20

Sofia! Proshomen!

the voice of my Supplication.

Theos monos.

The Voice of the Lord is upon
the waters;
the God of Glory
thundered; the Lord is upon the
many waters.

VERSE:

PROPHECY OF ISAIAH 1:16 - 20

Ouk estin omios Si en theis Kyrie, ke ouk There
Panta

OF

PR O F I T A S I S A I O U to anagnosma....

Thou, O Lord, art kind and good,
and very merciful to all who call
upon Thee.

esti kata ta Erga Sou.

The waters beheld Thee, O
God; the waters beheld Thee and
were afraid, and the depths were
troubled, a multitude like the sound
of waters.

RE ADER

ke efovithisan, etarahthisan avissi.

STIHI

Klinon

tin psihin mou, oti Osios imi.
Soson ton doulon Sou O Theos mou
ton elpizonta epi de.

Idosan Se idata O Theos, idosan Se idata

5

A PRAYER FOR GOD’S MERCY

Kyrie to ous Sou, ke epakouson
mou, oti ptohos ke pevis imi ego.

FESTAL PROKEIMENON - THEOPHANY

de pros aftous:
Evaptisthite?”

“Is

ti

oun

He

asked them: “Into what then were
you Baptised?”

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

19

I de ipon: “Is to Ioannou Vaptisma.”
They replied: “Into John’s Baptism.”
Ipe de Pavlos: “Ioannis men Evaptise Paul said: “John indeed Baptised with a
Vaptisma metanias, to lao legon, is
ton erhomenon met’ afton ina
pistevsosi - toutestin is ton Hriston
Iisoun.

Baptism of Repentance, saying to the
people that they should believe on
Him Who would come after him –
that is, on Christ Jesus.”

Akousantes

they heard this, they were
Baptised in the Name of the Lord
Jesus, and when Paul had laid hands
on them, the Holy Spirit came upon
them, and they spoke with Tongues
and Prophesied.

Iselthon de is tin Sinagogin, ke pithon ta And Paul went into the Synagogue and
peri tis Vasilias tou Theou.

Peace be to thee, the Reader,
and to all the people.

PR IEST

Alleluia! (3)

PEO PLE

THE HOLY GOSPEL ACCORDING
ONGREGATION

Sofia! Orthi.
Akousomen tou agiou Evageliou.
Irini pasi!
Ke meta tou pnevmatos sou
tou
kata
MARKOU
E V A N G E L I O U to anagnosma.

TO

Alleluia!

SIGN

AGIOU

afton? O Theos imon en to Ourano
ke en ti gi, panta osa ithelise epiise.

C

ROSS

&

BOW

TO

Arhi

PR IEST

Os

As

gegrapte en tis Profites: ‘Idou Ego
apostello ton Angelon Mou pro
Prosopou Sou, os kataskevasi tin
Odon Sou emprosthen Sou, foni
voontos en ti erimo, etimasate tin
Odon Kyriou, evthias piite tas
Trivous Aftou.’ “

aftis geninto i piountes afta, ke
pantes i pepithotes ep’ aftis.

DOWN

Ikos Israel ilpisen epi Kyrion, voithos ke

to Thee, O Lord,

TO

GOD

Ikos Aaron ilpisen epi Kyrion, voithos ke
iperaspistis afton estin.

ST MARK 1 : 1 – 8
OF

GOD

The beginning of the Gospel of

Jesus Christ, the Son of God.
it is written in the Prophets:
“Behold, I send My Messenger
before Thy Face, who shall prepare
Thy Way before Thee - the voice of
one crying in the wilderness,
‘Prepare ye the Way of the Lord make His Paths straight.’ “

Egeneto Ioannis Vaptizon en ti erimo ke John
kirisson Vaptisma Metanias is afesin
amartion.

Omiis

iperaspistis afton estin.

THE LAST GREAT HOLY PROPHET, MESSENGER & FORERUNNER

tou Evangeliou Iisou Hristou, Iou
tou Theou.

idola ton Ethnon, argyrion ke
hrysion, erga hiron anthropon,
Stoma ehousi, ke ou lalisousin,
ofthalmous ehousi, ke ouk opsonte,
ota ehousi, ke ouk
akousonte,
rinas ehousi, ke ouk osfranthisonte,
hiras ehousi, ke ou psilafisousi,
podas ehousi, ke ou peripatisousin,
ou fonisousin en to larggi afton.

PR IEST

Let us attend!
PEO PLE
✞ Glory
OF THE

Ta

Wisdom! Stand up!

The Reading from T H E H O L Y
GOSPEL ACCORDING TO ST MARK

went Baptising in the wilderness
and preaching a Baptism
of
Repentance for the Remission of
sins.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

imin, Kyrie, mi imin, all’ i to
Onomati Sou dos doxan, epi to elei
sou ke th alhthia Sou.

Mipote iposi ta Ethni, Pou estin O Theos

ST MARK 1 : 1 – 8

Let us hear the Holy Gospel!
Peace be to all!
PEO PLE
And to thy Spirit

THE HOLY GOSPEL ACCORDING

20.

Mi

[3]

Glory to Thee!
THE

prosopou tou Theou Iakov.
Tou
strepsantos tin petran is limnas
idaton, ke tin akrotomon is pigas
idaton.

MUST STAND
PR IEST

Proshomen!
✞ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!
MAKE

Apo Prosopou Kyriou esalevthi i gi, apo

spoke boldly concerning the Things
of the Kingdom of God.

Irini si to anaginoskonti.

Ek

os arnia provaton?

When

de Evaptisthisan is to
Onoma
tou
Kyriou
Iisou,
ke
epithentos aftis tou Pavlou tas hiras,
ilthe to Pnevma to Agion ep’ aftous,
elaloun te Glosses ke Profitevon.

C

Ta ori, oti eskirtisate osi krii, ke i vouni

5 JANUARY

I

fovoumeni ton Kyrion, ilpisan epi
Kyrion, voithos ke iperaspistis afton
esti.

You

mountains, that you skipped like
rams, and you hills, like lambs of the
flock?

At

the Presence of the Lord the earth
was moved, at the Presence of the
God of Jacob: Who turned the rock
into pools of water, and the stony
hill into fountains of waters.

Not to us, O Lord, not to us:

but to Thy

Name give Glory.

For

Thy Mercy, and for Thy Truth’s
sake: lest the Gentiles should say:
Where is their God? But our God is
in Heaven: He has done all things
whatsoever He Willed.

The idols of the Gentiles are silver and
gold, the works of the hands of men.
They have mouths but cannot speak:
they have eyes but cannot see;. they
have ears but cannot hear;
they
have noses but cannot smell; they
have hands but cannot feel; they
have feet but cannot walk and
neither can they cry out through
their throats.

Let those who make them
them:
them.

become like
and all those who trust in

The

House of Israel has hoped in the
Lord:
He is their Helper and
Protector.

The

House of Aaron has hoped in the
Lord: He is their Helper and their
Protector.

Those

who fear the Lord have hoped
in the Lord: He is their Helper and
Protector.

Kyrios

The Lord has been mindful of us,

Prosthii Kyrios ef’ imas, ef’ imas, ke epi

May the Lord add Blessings upon you:

mnisthis,
evlogisen
imas.
Evlogisen ton ikon Israel, evlogisen
ton ikon Aaron.
Evlogise tous
fovoumenous ton Kyrion, tous
mikrous meta ton megalon.

tous ious imon.

and
has Blessed us. He has Blessed all
who fear the Lord, both small and
great.

upon you, and upon your children.

Evlogimeni imis to Kyrio to piisanti ton

Blessed be you of the Lord, Who made

Ouranon ke tin gin, o Ouranos tou
Ouranou to Kyrio, tin de gin edoke
tis iis ton anthropon.

Heaven and Earth. The Heaven of
Heaven is the Lord’s: but the Earth
He has given to the children of men.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

37

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i dinamis ke i

✞ For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, ✞
of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.

PRIEST

doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

Amin

Amen

PEOPLE

Ke exeporeveto pros afton pasa i Ioudea And

In

THE PROSTRATIONS
MAKE

THE

SIGN

OF THE

CROSS

&

✞Defte

BOW

DOWN

TO

GOD AS

FOLLOWS

proskinisomen ke prospesomen
to Vasili imon Theo.

✞O come let us worship and bow down

✞Defte proskinisomen ke prospesomen

✞O come let us worship and bow down

Hristo to Vasili imon Theo.
proskinisomen ke prospesomen
Afto, Hristo to Vasili ke Theo imon

✞O come let us worship and bow down

PSALM 92/93

Kyrios
evasilefsen,
evprepian
enedisato, enedisato Kyrios dinamin
ke perizosato.

Ke gar estereose tin ikoumenin, itis ou
salevthisete.

For

He has established the world
which shall not be moved.

The floods have lifted up, O Lord:

de Vaptise imas en Pnevmati Agio.”

the
floods have lifted up their voice.
The floods have lifted up their
waves, with the noise of many
waters.

Wonderful

Ta Martiria Sou epistothisan sfodra.

Thy

are the surges of the sea:
wonderful is the Lord on High.
Testimonies
have
become
exceedingly credible:
Holiness
becomes Thy House, O Lord, unto
length of days

MAKE

En exodo Israil ex Egiptou, ikou Iakov ek
laou varvarou, egenithi Ioudea
agiasma aftou, Israil Exousia Aftou.

I

thalassa ide , ke efigen, O Iordanis
estrafi is ta opiso. Ta ori eskirtisan
osi krii, ke i vouni os arnia provaton.

Ti

si esti, thalassa, oti efyges; ke Si,
Iordani, oti estrafis is ta opiso?

36.

When

Israel went out of Egypt, the
House of Jacob from a barbarous
people:
Judea was made this
Sanctuary, Israel His Dominion.

The

sea beheld and fled: Jordan was
turned back. The mountains skipped
like rams, and the hills like the
lambs of the flock.

he preached: “There comes One
after me, Who is Mightier than I –
Whose sandal strap I am not sorthy
to stoop down and loosen.

“I indeed Baptised you with water - He
will Baptise you with the Holy
Spirit.”
PEOPLE

✞ Glory to Thee, O Lord, Glory to

THE

SIGN

OF THE

CROSS

&

BOW

BEFORE

GOD

TRISAGION
THRICE HOLY PRAYERS – TO THE HOLY TRINITY

✞Kyrios

✞Blessed is the Lord our God.

✞Agios

✞Holy

O Theos Evlogitos, Evlogitos
Kyrios
imeran
kath’
imeran.
Katefodose imin O Theos ton Sotirion
imon, O Theos imon, O Theos tou
Sozin.

O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, Eleison imas

Blessed
is the Lord from day to day; the God
of our Salvation will bring prosperity
upon us. Our God isthe God Who
Saves us.

God,
Holy
Mighty,
Immortal; have Mercy on us [3]

Holy

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
✞Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie,
elas thiti tes amarties imon. Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.

PSALM 113/114
THE POWER OF GOD IN HIS DELIVERANCE OF ISRAEL – THE CALLING OF THE GENTILES [NEW ISRAEL]

with a leather belt around his waist,
and he ate locusts4 and wild honey.

Thee!

Throne is prepared from of old:
Thou art from Everlasting.

Thavmasti

To
Iko Sou prepi Agiasma, Kyrie, is
makrotita imeron.

And

Lord, has reigned, He is clothed
with Beauty: the Lord is clothed
with Strength, and has girded
Himself.

Epiran

i meteorismi tis thalassis,
thavmastos en ipsilis O Kyrios.

ekirisse legon: “Erhete O Ishiroteros
mou, opiso mou, ou ouk imi ikanos
kipsas lise ton imanta ton ipodimaton
Aftou.

The

Thy

i potami, Kyrie, epiran i
potyami fonas afton, arousin i
potami epitripsis afton, apo fonon
idaton pollon.

John was clothed with camels’ hair and

✞ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

Etimos

O Thronos Sou apo tote, apo
tou Eonos Si i.

de O Ioannis endedimenos trihas
kamilou ke zoni dermatinin peri tin
osfin aftou, ke esthion akridas ke meli
agrion.

“Ego men Evaptisa imas en idati, Aftos

before Christ Himself, our King and
our God.

THE ETERNAL REIGN OF THE LORD OUR GOD

O

Ke

to our King and God.
to Christ, our King and God.

✞Defte

all the Land of Judea, and those
from Jerusalem, went out to him and
were all Baptised by him in the
Jordan River, Confessing their sins.

hora ke i Ierosolimite, ke Evaptizonto
pantes en to Iordani potamo ip’ aftou
Exomologoumeni tas amartias afton.

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen.
✞ All Holy

Trinity, have Mercy on us.
Lord, Cleanse us from our sins.
Master, Pardon our iniquities. Holy
God, Visit and Heal our infirmities
for Thy Name’s sake.

Kyrie Eleison [3]
Lord have mercy [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father,
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen

What

ailed you, O sea, that you fled?
and you, O Jordan, that you turned
back?

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

4

“LOCUSTS” REFERS TO THE YOUNG SHOOTS OF THE LOCUST SHRUB – NOT THE INSECT!

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

21

OUR LORD’S PRAYER
EVERYONE PRAYS IN UNISON

ton kakose imas zitounton, oraton ke
aoraton ehthron.

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our

Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
Earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi
isenengis imas is pirasmon, alla rise
imas apo tou ponirou.

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke

✞ For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, ✞
of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.

PRIEST

i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

Amin

PEOPLE

KONTAKION

En

tis rithris simeron tou Iordanou,
gegonos O Kyrios, to Ioanni ekvoa.
Mi diliastis Vaptisi me. Sose gar
iko, Adam ton Protoplaston.
PRAYER

OF

HOURS

O en panti kero ke pasi ora en Ourano O Christ our God, Who at all times and

Tas

psihas imon Agiason; a somata
Agnison; tous logismous Diorthoson;
tas enias Katharon; ke Rise imas apo
pasis thlipseos kakon ke odinis.

Tihison

imas Agiis Sou Angelis, ina, ti
paremvoli afton frurumeni ke O di
goumeni katantisomen is tin Enotita
tis Pisteos ke is tin epignosin tis
aprosito Sou Doxis, oti Evlogitos i is
tous Eonas ton eonon.

Amin.
Kyrie Eleison [3]
22.

in every hour, in Heaven and on
earth, art worshipped and glorified;
Who art Long-suffering, Merciful and
Compassionate; Who Lovest the Just
and showest Mercy upon the sinner;
Who Callest all to Salvation through
the Promise of Blessings to come: O
Lord, in this hour:
receive our
Supplications and direct our lives
according to Thy Commandments.

Sanctify

our souls; Hallow our bodies;
Correct our thoughts; Cleanse our
minds;
Deliver
us
from
all
tribulation, evil and distress.

Encompass us with Thy Holy Angels so
that guided and guarded by them,
we may attain to the Unity of the
Faith and to the Knowledge of Thine
Unapproachable Glory, for Thou art
Blessed unto the Ages of Ages.

Amen
Lord, have Mercy (3)
THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

turn not our hearts to evil speech or
thoughts.

Ina pros se dia pantos atenizontes, ke
to para sou foti odigoumeni, se to
aidion ke aprositon katoptevontes
Fos, akatapavston si tin Exomologisin
ke Evharistian anapempomen, ✞ to
Anarho Patri, sin to Monogeni Sou Io,
ke to Panagio ke agatho ke zoopio
sou Pnevmati, nin, ke ai, ke is tous
eonas ton eonon.

that, beholding Thee always, and
being guided by the Light coming
from Thee, and observing Thee, O
Unapproachable Eternal Light, we
may address to Thee ceaselessly our
Thanksgiving and Confession, ✞ O
Father without beginning, with Thine
Only Begotten Son, and Thy Most
Holy Spirit, the Giver of Life, now
and always and to the Ages of ages.
PEOPLE

Amen

Ninth Hour - Theophany

Today

the Lord has appeared in the
courses of the Jordan, crying to John
and saying, Be not dismayed at My
Baptism; for I have verily come to
Save Adam - the First-Created.

Nail the fear of Thee in our bodies, and

Alla to potho sou troson imon tas psihas. But by Thy longing, wound our souls so

Amin.

Lord, have Mercy (40)

ke epi gis proskinoumenos ke Doxa
zomenos Hristos O Theos; O
Makrothimos,
O
Polyeleos,
O
Polyevsplahnos; O tous Dikeous
Agapon ke tous Amartolous Eleon; O
pantas Kalon pros Sotirian dia tis
epangelias ton melonton Agathon.
Aftos Kyrie pros dekse ke imon en ti
ora tafti tas entefxis ke ithinon tin
zoin imon pros tas Endolas Sou.

ek tou fovou Sou tas sarkas
imon. Ke mi ekklinis tas kardias imon
is logous, i is logismous ponirias,

THEOPHANY

OF THE

Kyrie Eleison (40)

Amen

Kathiloson

seek to do us wrong, and from
enemies visible and invisible.

TRISAGION
THRICE HOLY PRAYERS – TO THE HOLY TRINITY

✞Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, eleison imas

✞Holy

God,
Holy
Mighty,
Immortal; have mercy on us [3]

Holy

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
✞Panagia Trias eleison imas.

Kyrie, elas
thiti tes amarties imon.
Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.

Amen.
✞ All Holy

Trinity, have mercy on us.
Lord, cleanse us from our sins.
Master, pardon our iniquities. Holy
God, visit and heal our infirmities
for Thy Name’s sake.

Kyrie Eleison [3]
Lord have mercy [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father, and to the

Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and to the ages of ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

Amen
OUR LORD’S PRAYER
EVERYONE

PRAYS

IN

UNISON

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our
to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi
isenengis imas is pirasmon, alla Rise
imas apo tou ponirou.

Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

35

Agapon ke tous Amartolous Eleon; O
pantas Kalon pros Sotirian dia tis
epangelias ton melonton Agathon.
Aftos Kyrie pros dekse ke imon en ti
ora tafti tas entefxis ke ithinon tin
zoin imon pros tas Endolas Sou:

and showest Mercy upon the sinner;
Who Callest all to Salvation through
the Promise of Blessings to come: O
Lord, in this hour:
receive our
Supplications and direct our lives
according to Thy Commandments.

Tas

Sanctify

Tihison

imas Agiis Sou Angelis, ina, ti
paremvoli afton frurumeni ke O di
goumeni katantisomen is tin Enotita
tis Pisteos ke is tin epignosin tis
aprosito Sou Doxis, oti Evlogitos i is
tous Eonas ton eonon.

Encompass us with Thy Holy Angels so

Amin.
Kyrie Eleison [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Amen
Lord, have Mercy (3)
✞ Glory to the Father, and to the Son,

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

and to the Holy Spirit, now and
ever and to the Ages of Ages.

psihas imon Agiason; a somata
Agnison; tous logismous diorthoson;
tas enias Katharon; ke rise imas apo
pasis thlipseos kakon ke odinis.

Amin.

our souls; hallow our bodies;
correct our thoughts; cleanse our
minds;
deliver
us
from
all
tribulation, evil and distress.

that guided and guarded by them,
we may attain to the Unity of the
Faith and to the Knowledge of Thine
Unapproachable Glory, for Thou art
Blessed unto the Ages of Ages.

Amen
THEOTOKION

✞ Tin

Timoteran ton Herouvim, ke
Endoxoteran asingritos ton Serafim,
tin
adiafthoros
Theon
Logon
tekousan tin ontos Theotokon, Se
Megalinomen

✞ O

Thou who art more Honourable
than the Cherubim, and more
Glorious beyond compare than the
Seraphim, who without corruption
bore the Word of God: truly Thou art
the Theotokos, and Thee we Magnify.

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞ Glory to the Father, and to the Son,
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin.

PEOPLE

✞ Tin

Timoteran ton Herouvim, ke
Endoxoteran asingritos ton Serafim,
tin
adiafthoros
Theon
Logon
tekousan tin ontos Theotokon, Se
Megalinomen

✞ O Theos iktirise imas ke Evlogise imas

PRIEST

God be merciful to us and
Bless us, and cause His Face to shine
upon us, and be Merciful to us.

epifane to Prosopo Aftou ke Eleise
imas.

Amin
Thee,

PEOPLE

ke Kyrie ton dinmeon, ke pasis
ktiseos Dimourige, o dia splagchna
anekastou eleous Sou, ton monageni
Sou Iion, ton Kyrion imon Hriston,
katapempsas epi sotiria tou genous
imon, ke dia tou timiou aftou Stavfou
to herografon ton amartion imon
diarixas, ke thriamvesas en afto tas
arhos ke exousias tou skotous.

Aftos,

Despota Filanthrope, prosdexe ke
imon ton amartolon tas efharistirious
taftas ke iketirious entevxis, ke ryse
imas apo pantos olethriou ke
skotinou paraptomatos, ke panton

34.

✞ O

Amen
O God,

Lord of Powers, and
Creator of all creatures,
for the
indescribable Compassion of Thy
Mercies Thou sent Thine Only
Begotten Son Jesus Christ for the
Salvation of our race; and by His
Cross Thou tore up the decree of our
sins; and through Him shamed the
principalities and rulers of darkness.

PRIEST

O

Master, Lover of mankind, accept
from us sinners these Petitions and
Pleadings of Thanksgiving,
and
Deliver us from every dark and
annihilating fall, from all those who

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

✞ O

Thou who art more Honourable
than the Cherubim, and more
Glorious beyond compare than the
Seraphim, who without corruption
bore the Word of God: truly Thou art
the Theotokos, and Thee we Magnify.

BLESSINGS

En Onomati Kyriou Evlogison Pater.
✞ O Theos iktirise imas ke Evlogise
imas epifane to Prosopo Aftou ke
Eleise imas.

Amin
✞ Despota

In the Name of the Lord, Bless,
Father.

PEOPLE

✞ O God be merciful to us and Bless
us, and cause Thy Face to shine upon
us, and be Merciful to us.

PRIEST

PEOPLE

Thee, Pater Pantokrator,
Kyrie, Iie Monogenes, Isou Hriste, ke
Agion Pnevma, Mia Theotis, mia
Dinamis, Eleison me ton amartolon.
Ke is epistase hrimasi, Soson me ton
anahion doulon Sou. Oti Evlogitos i
is tous eonas ton eonon.

Amin

PRIEST

Amen
✞ O Master, God Almighty, and the

Lord, the Only Son Jesus Christ, and
the Holy Spirit, the One Godhead and
One Might, have Mercy upon me, a
sinner, and by the Precepts which
Thou teaches, Save me Thine
undeserving servant; for Thou art
Blessed to the Ages of ages.
PEOPLE

Amen.

Sixth Hour - Theophany

In

the Name of the Lord, Bless,
Father.

Amen
THEOTOKION

BLESSINGS

En Onomati Kyriou Evlogison Pater.

and to the Holy Spirit, now and
ever and to the Ages of Ages.

TRISAGION
THRICE HOLY PRAYERS – TO THE HOLY TRINITY

✞Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, eleison imas

✞Holy

God,
Holy
Mighty,
Immortal; have mercy on us [3]

Holy

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
✞Panagia Trias eleison imas.

Kyrie, elas
thiti tes amarties imon.
Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen.
✞ All Holy

Trinity, have mercy on us.
Lord, cleanse us from our sins.
Master, pardon our iniquities. Holy
God, visit and heal our infirmities
for Thy Name’s sake.

Kyrie Eleison [3]
Lord have mercy [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father,
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Amen

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

23

OUR LORD’S PRAYER

TRISAGION
THRICE HOLY PRAYERS – TO THE HOLY TRINITY

EVERYONE PRAYS IN UNISON

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our

Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes
imon. Ke
mi isenengis imas is pirasmon, alla
Rise imas apo tou ponirou.

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i dinamis ke i

✞ For Thine is the Kingdom, the
Power and the Glory, ✞
of the
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.

O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, eleison imas (3)

PEOPLE

Amen

proskinisomen ke prospesomen
to Vasili imon Theo.

✞O come let us worship and bow down

✞Defte proskinisomen ke prospesomen

✞O come let us worship and bow down

Amin
✞Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie,
elas thiti tes amarties imon. Despota,
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.

proskinisomen ke prospesomen
Afto, Hristo to Vasili ke Theo imon

✞ Oti Sou Estin i Vasilia ke i dinamis ke i

Thy Congregation, which
Thou acquired from the beginning,
that Thou Redeemed the Rod of
Thine Inheritance – that Mount Zion
where Thou encamped.

Eparon tas Hiras Sou epi tas iperifanias Lift

up Thy Hands against their
arrogance to the end - against
everything the enemy prostituted in
Thy Holy Places.

afton is telos - osa eponirevsato O
Ehthros en to Agio Sou.

Ke

enekafhisanto i misountes Se en
meso tis Eortis Sou; ethento ta simia
afton simia - ke ouk egnosan, os is tin
exodon iperano.

Those

Os

en drimo xiloon, axinas exekopsan
tas thiras aftis epi to afto, en peleki
ke lavxevtirio katerraxan aftin.

As

24.

who hate Thee boasted in the
midst of Thy Feast; they set up signs
- their signs - and they did not
know.
though in an entrance hall - as
though in a thicket of trees -they cut
down its doors with axes;
with
battle axes and hammers, they broke

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

PRIEST

UNISON

Amin

✞ For

Thine is the Kingdom, the

of the
Power and the Glory, ✞
Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever, and unto
the Ages of Ages.

doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

Mnisthiti tis Sinagogis Sou, is ektiso ap’ Remember
arhis, elitroso Ravdon Klironomias
Sou - Oros Sion touto, O kateskinosas
en afto.

IN

Father Who art in Heaven:
Hallowed be Thy Name.
Thy
Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in Heaven. Give us this
day our Daily Bread, and forgive us
our trespasses as we forgive those
who trespass against us. And lead
us not into temptation, but Deliver
us from the evil one.

to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou,
genithito to Thelima Sou, os en
Ourano ke epi tis Gis. Ton Arton
imon ton epiousion dos imin simeron.
Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke
imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi
isenengis imas is pirasmon, alla Rise
imas apo tou ponirou.

before Christ Himself, our King and
our God.

God, why hast Thou rejected us to
the end?
Why has Thine Anger
raged against the Sheep of Thy
Pasture?

PRAYS

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our

✞O come let us worship and bow down

O

and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and to the ages of ages.

OUR LORD’S PRAYER
EVERYONE

to our King and God.

PSALM 73/74

ti Theos aposo is telos? Orgisthi O
thimos Sou epi Provata Nomis Sou?

Trinity, have Mercy on us.
Lord, Cleanse us from our sins.
Master, Pardon our iniquities. Holy
God, Visit and Heal our infirmities
for Thy Name’s sake.

Amen

Amin

FINAL CAPTIVITY OF ISRAEL & CHRIST’S FULFILMENT OF THE OLD TESTAMENT

Ina

Amen.
✞ All Holy

Kyrie Eleison [3]
Lord have Mercy [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory to the Father,

to Christ, our King and God.

✞Defte

Holy

to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, Now and
forever, and unto the ages of ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

THE PROSTRATIONS

Hristo to Vasili imon Theo.

God,
Holy
Mighty,
Immortal; have mercy on us [3]

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

✞Defte

✞Holy

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞Glory

PRIEST

doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

Amin

✞Agios

PEOPLE

Amen

FESTAL KONTAKION - THEOPHANY

En

tis rithris simeron tou Iordanou,
gegonos O Kyrios, to Ioanni ekvoa.
Mi diliastis Vaptisi me. Sose gar
iko, Adam ton protoplaston.
PRAYER

Today

the Lord has appeared in the
courses of the Jordan, crying to John
and saying, Be not dismayed at My
Baptism; for I have verily come to
Save Adam - the first to be created.

OF THE

HOURS

Kyrie eleison (40)

Lord, have Mercy (40)

O en panti kero ke pasi ora en Ourano

O Christ our God, Who at all times and

ke epi gis proskinoumenos ke doxa
zomenos Hristos O Theos; O
Makrothimos,
O
Polyeleos,
O
Polyevsplahnos; O tous Dikeous

in every hour, in Heaven and on
earth, art worshipped and glorified;
Who art Long-suffering, Merciful and
Compassionate; Who Lovest the Just

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

33

Outo

ke imis logizesthe eaftous,
nekrous men ine ti amartia, zontas
de to Theo, en Hristo Iisou to Kyrio
imon.

Irini si to anaginoskonti.
Alleluia!

So

do you also reckon, that you are
dead to sin, but alive unto God, in
Christ Jesus our Lord.

be to thee, the Reader, and
to all the people.

PEOPLE

Alleluia! (3)

epi to afto: ’Defte, ke katapafsomen
pasas tas Eortas tou Theou apo tis
Gis.’

Wisdom! Arise!
Let us hear the Holy Gospel!
✞ Peace be to all!
PEOPLE And to thy Spirit

tou
kata
MARKON
AGIOU
E V A N G E L I O U to anagnosma.

The Reading from T H E H O L Y
GOSPEL ACCORDING TO ST MARK

PRIEST

Let us attend!
PEOPLE ✞ Glory to Thee, O Lord, Glory to

Proshomen!
✞ Doxa Si, O Theos, Doxa Si!

THE REVELATION

OF THE

HOLY TRINITY

Ke egeneto en ekines tes imeres ilthen O

TO

How

Paroxini

O ipenantios to Onoma Sou is

Will

Ina

ti apostrefis tin Hira Sou - ke tin
Dexian Sou ek mesou tou Kolpou Sou
- is telos?

Why

O

de Theos, Vasilefs imon pro eonon irgasato Sotirian en meso tis Gis.

God

Si

ekrateosas en ti Dinami Sou tin
thalassan, Si Sinetripsas tas kefalas
ton drakonton epi tou idatos.

Thou

OF

CHRIST

And it came to pass in those days,

PRIEST

Isous apo Nazareth tis Galileas ke
evaptisthi ipo Ioannou is ton
Iordanin.

BAPTISM

Jesus went from Nazareth of Galilee,
and was Baptised by John in the
Jordan.
forthwith coming up out of the
water, He saw the Heavens opened,
and the Spirit like a
dove
descending, and remaining on Him.

Ke foni egeneto ek ton Ouranon.

Si i O
Iios Mou O Agapitos, en Si Iidokisa.

✞ Doxa Si, O Theos, Doxa Si!

And

there came a Voice from Heaven:
Thou art My Beloved Son; in Thee
Am I well pleased.

PEOPLE

MAKE

Tahi

THE

SIGN

OF THE

CROSS

AND

prokatalavetosan imas i iktirmi
Sou, Kyrie, oti eptohefsamen sfodra.
Voithison imin, O Theos, O Sotir
imon.
Eneken tis Dixos tou
OnomaTOS Sou, Kyrie, Rise imas ke
ilasthiti tes amarties imon eneka tou
Onomatos Sou.

32.

BOW

DOWN BEFORE THE

LORD

OUR

GOD

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

is our King before the Ages - He
worked Salvation in the midst of the
Earth.

Strengthened the sea by Thy
Power; Thou crushed the heads of
dragons upon the water.

Si

dierrixas pigas ke himarous exiranas potamous Itham.

Si

Thou

Si

estin i imera, ke Si estin i nix katirtiso favsin ke ilion.

Si

The day is Thine, and the night is Thine

broke apart fountains and
torrents - Thou dried up the rivers of
Etham.
– Thou created the light and the sun.

Si epiisas panta ta orea tis gis -theros ke Thy

made all the boundaries of the
earth - summer and winter, Thou
formed these things.

ear si eplasas afta.

Mnisthiti

taftis: ehthros onidise ton
Kyrion, ke laos afton paroxyne to
Onoma Sou.

Remember this:

Mi

parados
tis
thiriois
psihin
exomologoumenin Si - ton psihon ton
peniton Sou, mi epilathi is telos.

May Thou not deliver to wild beasts the

Let Thy Mercies quickly overtake us, for
we have become very poor. Help us,
O God our Saviour! Because of the
Glory of Thy Name, O Lord, Deliver
us, and be Merciful to us sinners
because of Thy Name.

dost Thou turn away Thy Hand –
Thy right Hand from the midst of
Thy Breast – to the end?

shattered the heads of the
dragon; Thou gave him as food for
the people of Ethiopia.

edokas afton vroma lais tis Ethiopsi.

✞ Glory to Thee, O Lord, Glory to

Thee!

the adversary provoke Thy Name
to the end?

Si Sinethlasas tin kefalin tou drakontos; Thou

Ke evtheos anavenon apo tou idatos ide And
skizomenous tous Ouranous ke to
Pnevma os peristeran katavenon ep
afton.

long, O God, will the enemy
reproach?

telos?

ST MARK - 1 : 9 – 11

AT THE

kindred said in their heart
together: ‘Come, let us abolish all the
Feasts of God from the Earth.’

Eos pote, O Theos, onidii O ehthros?

Thee!
MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD
THE CONGREGATION MUST STAND

THE HOLY GOSPEL ACCORDING

burnt down Thy Sanctuary; they
defiled the Tabernacles of Thy Name
to the ground.

do not see our Signs; there is no
longer any Prophet, and He will no
longer know us.

Profitis, ke imas ou gnosete eti.

PRIEST

sou

They

Ta Simia Afton ouk idomen, ouk estin eti We

THE HOLY GOSPEL

Ek

en piri to agiastirion Sou; is
tin gin efevilosan to skinoma tou
Onomatos Sou.

Ipon eon ti kardia afton e Siggenie afton Their

Peace

PRIEST

[3]

Sofia!
Proshomen!
✞ Irini pasi!
Ke meta tou pnevmatos

it down.

Enepirisan

the enemy insulted the
Lord, and a foolish people provoked
Thy Name.
soul who gives thanks to Thee - may
Thou not forget the souls of Thy
poor to the end.

Epivlepson

is tin Diathikin Sou, oti
eplirothisan i eskotismeni tis gis ikon
anomion.

Look

Mi

apostrafito
tetapinomenos
ke
katishimmenos - ptohos ke penis
enesousi to Onoma Sou.

Let not the humbled and the disgraced

upon Thy Covenant, for the dark
places of the earth are filled with the
houses of lawlessness.
be turned away - the poor and needy
shall praise Thy Name.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

25

Anasta, O Theos, dikason tin Dikin Sou; Arise,

O God – Judge Thy Cause;
remember the insults against Thee
by the foolish man all day long.

mnisthiti tou onidismou Sou, tou ipo
afronos olin tin imeran.

Mi

epilathi tis fonis ton iketon Sou -i
iperifania ton misounton Se anebi dia
pantos.

Do not forget the voice of Thy
Supplicants - the arrogance of those
who hate Thee rises against Thee
continually.

THE PROPHECY

I

En

imera thlipseos mou, ton Theon
exezitisa, tes hersi mou nyktos
enantion aftou, ke ouk ipatithin.

In

Apininato

paraklithine i psihi mou,
emnisthin tou Theou, ke ivfranthin,
idoleshisa, ke oligopsihise to pnevma
mou.

PRIEST

Let us attend!
The Reading from

READERS

Tade

READER

legi Kyrios: Antlisate idor met
evfrosinis ek ton Pigon tou Sotiriou.
Ke eris en ti imera ekini. Imnite ton
Kyrion, Voate to Onoma aftou.
Anaggilate en tis Ethnesi ta evdoxa
aftou, mimniskesthe oti ipsothi to
Onoma aftou. Imnisate to Onoma
Kyriou, oti ipsila epiisen. Anangelate
tafta en
pasi ti gi. Agalliasthe, ke
evfrenesthe i katikountes Zion. Oti
iPsothi o agios tou Israil en meso
aftis.

cried to the Lord with my voice; to
God with my voice; and He heard
me.
the day of my trouble I sought God,
with my hands lifted up to Him in the
night, and I was not deceived.

My

soul refused to be comforted: I
remembered God, and was delighted,
and was exercised, and my spirit
swooned away.

THE EPISTLE
O

U R

H

OF
OLY

ST PAUL
B

AP TI SM

These things the Lord said: Thou
shalt draw waters with Joy out of
the Saviour’s Fountains: and you
shall say on that day: Praise the
Lord! and call upon His Name: make
His Works known among the people:
remember that His Name is High.
Sing to the Lord, for He has done
Great Things: show this forth in all
the earth. Rejoice, and praise, O
thou habitation of Zion: for great is
He Who is in the midst of thee, the
Holy One of Israel.
ROMANS 6 : 3 – 11

OU R

My

PR O S

Dielogisamin

imeras arheas, ke eti
eonia emnisthin.

I

Sofia!

PRIEST

Ke

And

Adelfi, osii is Hriston Evaptisthimen, is

READER

emeletisa niktos meta tis kardias
mou, idoleshoun, ke eskalle to
pnevma mou.

Mi

is tous eonas aposete Kyrios, ke ou
prosthisi tou evdokise eti? I is telos to
Eleos Aftou apokopsi? Sinetelese
rima apo geneas is genean?
Mi
epimelisete tou iktirise O Theos? I
Sinexi en ti Orgi Aftou tous Iktirmous
Aftou?

Will God then cast off forever?

ipa, Nin irxamin, afti i alliosis tis
dexias tou Ipsistou.

And

Prokatelavonto

fylakas i ofthalmi mou,
etarahthin ke ouk elalisa.

Ke

eyes prevented the watches: I was
troubled and I spoke not.

meditated upon the days of old: and I
had in my mind the Eternal Years.
I meditated in the night with my
own heart: and I was exercised and I
swept my spirit.
Or will
He never be more favourable again?
Or will He cut off His Mercy forever,
from generation to generation? Or
will God forget to show Mercy? Or
will He in His Anger shut up His
Mercies?

I said, Now have I begun: This is
the change of the right hand of the
Most High.

Emnisthin

I

Ke meletiso en pasi tis Ergis Sou, ke en

And

ton Ergon Kyriou, oti
mnisthisome apo tis arhis ton
Thavmaton Sou.
tis epitidevmasi sou adoleshiso.

O Theos, en to agio i odos sou, tis Theos
megas os o Theos imon?

Si i O Theos, O pion Thavmasia.
Egnorisas en tis lais tin Dinamin

Sou,
elitroso en to Vrahioni Sou ton laon
Sou, tous Ious Iakov ke Iosif.

26.

remembered the Works of the Lord:
for I will be mindful of Thy Wonders
since the beginning.
I will meditate on all Thy Works:
and will be employed in Thine
Inventions.

anagnosma.
Proshomen!

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

IF E

I N

The

C

HRI ST

Reading from T H E E P I S T L E

Wisdom!

ROMANS

Let us attend!

Brethren, do you not know that all
of us who are Baptised in Christ
Jesus, are Baptised into His Death?

For we are buried together with Him by

gar Simfiti gegonamen to omiomati
tou Thanatou Aftou, alla ke tis
Anastaseos esometha.

For if we have been planted together in

Baptism into death; that as Christ is
Risen from the dead by the Glory of
the Father, so we also may walk in
Newness of Life.
the likeness of His Death, we shall be
also in the likeness of His
Resurrection.

Touto

ginoskontes, oti O Paleos Imon
Anthropos
Sinestavrothi,
ina
katargithi to soma tis amartias, tou
miketi doulevin imas ti amartia.

Knowing

O

gar apothanon, dedikeote apo tis
amartias.

For he who is dead is Justified from sin.

I

de
apethanomen
sin
Hristo,
pistevomen, oti ke Sizisomen
afto,
idotes, oti Hristos egerthis ek
nekron, ouk eti apothniski, thanatos
aftou ouk eti kirievi.

Now

O

gar apethane ti amartia, apethane
efapax, O de zi, zi to Theo.

For in that He died to sin, He died once;

Way, O God, is in the Holy Place:
Who is the great God like our God?

among the Nations: with Thy Arm
Thou hast Redeemed Thy people the
Children of Jacob and of Joseph.

L

oun
afto
dia
tou
Vaptismatos is ton thanaton, ina, os
per igerthi Hristos ek nekron, dia tis
doxis tou Patros, outo ke imis en
Kenotiti Zois peripatisomen.

Sinetafimen

I

READER

OF ST PAUL TO THE

ton Thanaton aftou Evaptisthimen.

Thy

Thou art the God Who does Wonders.
Thou hast made Thy Power known

R O M E O U S E P I S T O L I S P A V L O U to

PROPHECY

Let us attend!

TO THE
AND

THE

ISAIAH

OF
PRIEST

THE CONSOLING MEMORY OF GOD’S REDEMPTIVE WORKS

mou pros Kyrion ekekraxa, foni
mou pros ton Theon, ke prosesche
mi.

ST ISAIAH 12 : 3 – 6

Proshomen!

PSALM 76/77

Foni

OF

Proshomen!
PR O F I T I A S I S E O U to anagnosma

this, that our Old Man is
crucified with Him, that the body of
sin may be destroyed, to the end that
we may serve sin no longer.

if we are dead with Christ, we
believe that we shall Live also
together with Christ: Knowing that
Christ rising again from the dead,
dies no more, Death shall no more
have dominion over Him.
but in that He lives, He lives unto
God.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

31

FESTAL IDIOMELONS – THEOPHANY -

Ti

Ke

anaketizis sou ta idata o Iordani; ti
anapodizis to rithron, ke ou provenis
tin kata fisin porian; Ou Diname
ferin, fisi, pir katanaliskon. Existame,
ke fritto tin akran sigkatavasin. Oti
ouk iotha ton katharon apoplinin,
ouk emathon ton
anamartiton
aposmihien, alla ta reripomena skevi
ekkatherin.
Akanthas flegin me
amartimaton didaski, O en emi
Vaptizomenos Hristos.
O Ioannis
simmartiri mi. I Foni tou Logou Voa.
Ide O Amnos tou Theou, O eron tin
amartian tou kosmou.
Afto Pisti
Voisomen: ✞ O Epifanis Theos, is tin
imon Sotirian, Doxa Si.

nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin.
Ti anaketizis

sou ta idata o Iordani; ti
anapodizis to rithron, ke ou provenis
tin kata fisin porian; Ou Diname
ferin, fisi, pir katanaliskon. Existame,
ke fritto tin akran sigkatavasin. Oti
ouk iotha ton katharon apoplinin,
ouk emathon ton
anamartiton
aposmihien, alla ta reripomena skevi
ekkatherin.
Akanthas flegin me
amartimaton didaski, O en emi
Vaptizomenos Hristos.
O Ioannis
simmartiri mi. I Foni tou Logou Voa.
Ide O Amnos tou Theou, O eron tin
amartian tou kosmou.
Afto Pisti
Voisomen: ✞ O Epifanis Theos, is tin
imon Sotirian, Doxa Si.

TONE (5) PLAGAL 1

Why are thy waters troubled, O Jordan,
and why do you turn backward, not
proceeding forward according to
your natural flow? It shall answer: I
cannot bear a Consuming Fire.
Therefore, I marvel and tremble at
Thy exceeding Condescension; for I
Am not accustomed to wash the
Pure; I have not learnt to purify the
Sinless One; but to purify impure
vessels; for Christ Who Baptised in
me teaches me to burn the thorns of
sins. And John, the voice of the
Word, testifies with me, crying:
Behold the Lamb of God Who bears
the sin of the world! Let us believers
therefore cry to Him: ✞ O God Who
had appeared for our Salvation,
Glory to Thee!

Now and for ever, and to the Ages of
Amen
Why are thy waters troubled, O Jordan,
and why do you turn backward, not
proceeding forward according to
your natural flow? It shall answer: I
cannot bear a Consuming Fire.
Therefore, I marvel and tremble at
Thy exceeding Condescension; for I
Am not accustomed to wash the
Pure; I have not learnt to purify the
Sinless One; but to purify impure
vessels; for Christ Who Baptised in
me teaches me to burn the thorns of
sins. And John, the voice of the
Word, testifies with me, crying:
Behold the Lamb of God Who bears
the sin of the world! Let us believers
therefore cry to Him: ✞ O God Who
had appeared for our Salvation,
Glory to Thee!

Sofia!
Enegkate to Kyriou i Theou, enegkate TO
Kyrio iious krion, enegkate to Kyrio
Doxan ke Timin.

30.

Let us attend!
READERS The Voice of the Lord is upon the
PRIEST

epi ton idaton, O Theos tis
Doxis evrontise, Kyrios epi idaton
pollon.

Se idata O Theos, idosan Se
idata, ke efovithisan, etarahthisan
avissi.

Plithos

ihous idaton, fonin edokan e
nefele.

Ke gar ta Veli Sou diaporevonte, foni tis

waters; the God of Glory thundered;
the Lord is upon the many waters...
PRIEST

Wisdom!
Bring to

the Lord, O ye Children
of God, bring to the Lord the sons of
rams; bring to the Lord Glory and
Honour!

READERS

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

The waters saw Thee, O God, the waters
saw Thee: and they were afraid, and
the depths were troubled.

Great was the noise of the waters:

the

clouds sent out a sound.

For Thy Arrows pass:

Vrontis Sou en to troho.

the Voice of Thy

Thunder in a wheel.

Efanan

Thy

En ti thalassi e Odi Sou, ke e Trivi Sou

Thy Way is in the sea, and Thy Paths in

en idati pollis, ke ta Ihni Sou ou
gnosthisonte.

many waters:
and Thy Footsteps
shall not be known.

e astrape sou ti ikoumeni,
esalevthi, ke entromos egennithi i gi.

Odigisas

os provata ton Laon Sou, en
hiri Mousi ke Aaron.

Lightnings Enlightened the world:
the earth shook and trembled.

Thou

hast conducted Thy People like
Sheep, by the Hand of Moses and
Aaron

PSALM 90/91
A PRAYER FOR THE DEPARTED SOULS &

O

ages.

FESTAL PROKEIMENON – TONE 4

Proshomen!
Foni Kyriou

Idosan

katikon en voithia tou Ipsistou, en
skepi tou Theou tou Ouranou
avlisthisete.

THE TRIUMPH OF CHRIST OVER ALL EVIL

He

Who dwells in the Aid of the Most
High
shall
abide
under
the
Protection of the God of Jacob.

Eri to Kyrio, Antiliptor mou i, ke katafigi He shall say to the Lord:

Thou art my
Protector, and my Refuge: my God,
in Him will I trust.

mou, O Theos mou, ke elpio ep’
Afton.

Oti Aftos risete Se ek pagidos thirevton, For He has delivered me from the snare
ke apo logou tarahodous.

En

tis metafrenis Aftou episkiasi si, ke
ipo tas Pterygas Aftou elpiis.

Oplo

kiklosi se i Alithia Aftou, ou
fovithisi apo fovou nikterinou, apo
velous petomenou imeras.
Apo
pragmatos en skoti diaporevomenou,
apo Simptomatos ke demoniou
mesimvrinou.

of the hunters: and from the sharp
word.

He

His

Truth shall compass thee with a
shield: thou shalt not be afraid of
the terror of the night; Nor the arrow
that flies in the day; of the business
that walks about in the dark; of
invasion, or of the noonday devil.

Pesite ek tou klitous sou hilias, ke myrias A
ek dexion sou, pros se de ouk eggii.

will overshadow thee with His
shoulders: and under His wings thou
shalt trust.

thousand shall fall at thy side, and
ten thousand at thy right hand; but
it shall not come close to thee.

Plin

But

Oti

Because

tis ofthalmis sou katanoisis, ke
antapodosin amartolon opsi.
Si, Kyrie, i Elpis mou, ton Ipsiston
ethou katafigin Sou.

thou shalt judge with thine eyes:
and thou shalt see the reward of the
wicked.
Thou, O Lord, art my Hope:
Thou hast made the Most High Thy
Refuge.

Ou vroselevsete pros Se kaka, ke mastix There shall no evil come to Thee:
ouk eggii en to Skinomati Sou.

nor
shall the scourge come near Thy
Dwelling.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

27

Oti

tis Aggelis Aftou entelite peri Sou,
tou diafilaxi Se en pases tes odis Sou.

Epi

hiron arousi Se, mipote proskopsisa
pros lithon ton Poda Sou.

For He has given His Angels charge over
Thee; to keep Thee in all Thy Ways.

In their hands they shall bear Thee up:
lest Thou dash Thy Foot against a
stone.

Epi

Thou

Oti

Because

aspida ke vasiliskon epivisi, ke
katapatisis leonta ke drakonta.
ep’ eme ilpise, ke risome afton,
skepaso afton, oti egno to Onoma
Mou.

shalt walk upon the asp and the
basilisk: and Thou shalt trample
under foot the lion and the dragon.
he hoped in Me, I will deliver
him, I will protect him because he
has known My Name.

Kekraxete pros Me, ke epakousome afto, He shall cry to Me, and I will hear him:
met’ aftou imi en thlipsi, exeloume
afton, ke doxaso afton.

I Am with him in tribulation, I will
deliver him, and I will glorify him.

Makrotita imeron empliso afton, ke dixo I will fill him with length of days:
afto to Sotirion mou.

and I

will show him My Salvation.

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. ✞ Glory to the Father, and to the Son,
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

and to the Holy Spirit, Now and for
ever, and unto the ages of ages.

Amin
Amen.
Alleluia [3] ✞ Doxa si, O Theos, doxa Alleluia

[3] ✞ Glory to Thee, O God;
Glory to Thee. (3)

Si! (3)

Kyrie Eleison [3]
✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati

Lord have mercy [3]
✞ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

TROPARION

OF

THEOPHANY

Apestrefeto pote, O Iordanis potamos, ti The River Jordan receded of old by the
miloti Elissie, analifthentos Iliou. Ke
diirito ta idata enthen ke enthen. Ke
gegonen afto xira odos i igra, is
tipon alithos tou Vaptismatos, di’ ou
imis tin reousan tou viou diaperomen
diavasin, Hristos efani, en Iordani,
agiase ta idata.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin

mantle of Elisha when Elijah
ascended to Heaven; and the water
was separated to this side and that,
the wet element turning into a dry
path for him, being truly a Symbol of
Baptism, by which we cross the path
of transient age. Christ appeared in
the Jordan to Sanctify its waters.

Now

and ever, and to the Ages of
Ages.

Amen
THEOTOKION

Oti ouk ehomen parrisian dia ta polla

As there is no boldness in us because of

imon amartimata ou ton ek Sou
gennithenta disopison, Theotoke
Parthene.
Polla gar ishii deisis
Mitros pros efmenian Despotou.

the multitude of our sins, do Thou, O
Virgin Theotokos, Intercede with the
Son Whom Thou hast Borne, for the
Entreaty of a Mother has Great Power
to win the favour of the Master.

Mi

paridis
amartolon
ikesias
i
pansemnos, oti eleimon esti, ke sozin
dinamenos, o ke pathin iper imon
katadexamenos.

Despise

not, O All Venerable Lady, the
Prayers of sinners, for He Who took
upon Himself to suffer for our sake
is Merciful and Strong to Save.

FESTAL IDIOMELONS – THEOPHANY -

Tade

legi Kyrios pros Ioannin: Profita
defro
Vaptison
me,
ton
Se
dimiourgisanta. Ton fotizonta Hariti,
ke katheronta apantas. Apse thias
korifis mou, ke mi distasis. Profita,
afes arti. Ke gar plirose paragegona,
Dikeosinin pasan. Si oun mi distasis
olos. Ke gar ton kekrimmenon tis
idasi polemion, ton arhonta tou
skotous, epigome olese. Litroumenos
ton kosmon, ek ton aftou pagidon nin
parehon os Filanthropos, Zoin tin
Eonion. (2)

said the Lord to John: Come, O
Prophet, and Baptise Me, Who has
created Thee, the Illuminator and
Purifier of all by Grace. Touch My
Divine Head and falter not, O
Prophet. Let it be now; for I have
come to fulfil all Justice. Be not
doubtful, therefore, at all; for verily,
I have come to destroy Arhon of
darkness, the Contender, who hides
in the waters, now rescuing the
world from his traps, and granting
Eternal Life, since I Am the Lover of
mankind. (2)

FESTAL IDIOMELONS – THEOPHANY -

Dia touto mnisthisome Sou ek
Gis Iordanou ke Ermoniim, apo
Orous Mikrou

TONE (8) PLAGAL 4

Thus

TONE (6) PLAGAL 2

Therefore will I remember Thee
from the land of Jordan and
Hermon, from the Small Mountain.

STIHOS

VERSE

Simeron

Today it is time for the Prophecy of the

i pslamiki Profitia, peras lavin
epegete. I thalassa gar fisin, eide ke
efigen. O Iordanis estrafi is ta opiso,
apo Prosopou Kyriou, apo Prosopou
tou Theou Iakov, elthontos upo
doulou dexasthe Vaptisma. Ina imis,
edolikis akatharsias ekplinthentes,
fotisthomen tas psihas di Aftou.

Idosan se idata O Theos, idoxan
Se
idata
ke
efovithisan,
etarahthisan avissi...

Psalms to take effect; for it said that
the sea beheld and ran away; and
Jordan turned back from the Face of
the Lord, from the Face of the God of
Jacob, Who came to accept Baptism
from a servant, so that having been
washed from abominable idolatry,
our souls may be Illuminated by
Him.

The waters beheld Thee, O God,
the waters beheld Thee and were
afraid, and the depths were
troubled, a multitude like the sound
of waters...

STIHOS:

VERSE

Simeron

Today it is time for the Prophecy of the

i pslamiki Profitia, peras lavin
epegete. I thalassa gar fisin, eide ke
efigen. O Iordanis estrafi is ta opiso,
apo Prosopou Kyriou, apo Prosopou
tou Theou Iakov, elthontos upo
doulou dexasthe Vaptisma. Ina imis,
edolikis akatharsias ekplinthentes,
fotisthomen tas psihas di Aftou.

✞ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Psalms to take effect; for it said that
the sea beheld and ran away; and
Jordan turned back from the Face of
the Lord, from the Face of the God of
Jacob, Who came to accept Baptism
from a servant, so that having been
washed from abominable idolatry,
our souls may be Illuminated by
Him.

✞ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

28.

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

THEOPHANY – ROYAL HOURS

5 JANUARY

29