You are on page 1of 39

Válogatta és kínaiból fordította: TOKAJI ZSOLT ISBN 963 9393 10 X © Szukits Könyvkiadó

,
2001 Lektor: Nyiredy Barbara Kalligráfia: Gao Xue Hai Műszaki szerkesztés: VDTP Felelős kiadó:
Szukits László Felelős szerkesztő: Szántai Zsolt Debreceni Kinizsi Nyomda Kft. Felelős vezető:
Bördős János
ELŐSZÓ
A japán nevén közismertebb Zen-, kínaiul: Csan-szekta a buddhizmuson belül is különleges helyet
foglal el, amely nem csupán földrajzi elterjedéséből, hanem eszmerendszerének, gyakorlatának
tartalmi sajátságaiból is fakad. A 12-13. században fénykorát élő kínai Csan igen gyorsan gyökeret
vert Japánban is, ahol Zen néven, mind a mai napig része a szigetország kultúrájának. Világszerte tért
hódító népszerűségét is leginkább japán kultuszának köszönheti, noha kínai eredetének és
előzményeinek jelentősége vitathatatlan. Kötetünk anyagát is a népszerű Csan-gyűjtemények
szövegeiből válogattuk, melyeket Japánban is a Zen szent szövegei közt tartanak számon. * * * Jól
lehet Kínában az i. sz. 1. század tájékán, a KözépÁzsiából érkezett mahájána ("nagy jármű")
buddhizmus vert gyökeret, mégsem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy a Zen a mahájána buddhizmus
egyik szektája lenne. A hagyományos kínai vallások, filozófiai iskolák (konfucianizmus, taoizmus)
mellett megjelenő új, idegen vallás az i. sz. 4-5. században nyert meg magának igazán jelentős
tömegeket. A kínai történelem azon korszaka volt ez, amikor az óriási birodalom apró államokra,
dinasztiákra hullott szét, és a válság szaggatta térség északi területein idegen, nem-kínai népek
rendezkedtek be, és alapítottak önálló államokat. Ezek a dinasztiák, a Kínától való különbözőségük
hangsúlyozásaképpen is erősen támogatták a buddhizmust. Ám a hagyományos kínai civilizáció
letéteményesei uralta Délen is sikerült meghonosodnia a buddhizmusnak. A hagyományos értékek,
főként a konfuciánus eszmék hanyatlása a buddhizmus felvirágzásának kedvezett. 400-ban például már
Délen is több mint kétezer kolostor létezett. A nagyobb kolostorok azonban külön szektákat alkottak,
hiszen más és más tantételeket hangsúlyoztak, és más és más szent szövegekre támaszkodtak. A
buddhizmus kínai meghonosodásának egyik jelentős problémáját éppen ezek a szövegek jelentették. A
buddhizmus fejlődésének valamennyi korszakában rengeteg szöveg áramlott be Kínába, melyek
mindegyikéről azt állította valaki, hogy Sákjamuni Buddha valódi és végső tanítását tartalmazza.
Ennek következtében fellendült a fordítói tevékenység, de jelentős mértékben felszaporodott a
szövegmagyarázó, kommentárirodalom is. A szövegek köré különböző iskolák, irányzatok, szekták
szerveződtek. A Csan/Zen elkülönülésének egyik jellegzetessége itt rejlik, hiszen elutasít minden
szent szöveget, a kanonizált szútrákat, de nem tartja üdvözítőnek a szútrákhoz kapcsolódó bölcseleti
irodalom tanulmányozását és magyarázgatását sem. A Csan/Zen lényegét a következő négysoros
versben foglalták össze:
Szektán kívül nincs tanítás! Tanításhoz nem kell írás! Emberszívre mutass rá! Bensődből válj
buddhává!
(Miklós Pál fordítása)
A kínai csan szó tulajdonképpen a szanszkrit dhjána szó megfelelője, melynek jelentése
'elmélkedés' - a japán zen pedig a kínai írásjegy japán olvasata. Az iskola nevében is jelzi, hogy a
Csan a meditáció gyakorlatára helyezi a hangsúlyt. A hagyomány a szekta alapítását egy Indiából
Kínába érkezett szerzetesnek, bizonyos Bódhidharmának tulajdonítja, akit Mahákásjapa örökségének
letéteményeseként emlegetnek. Mahákásjapa a legenda szerint akkor részesült a megvilágosodásban,
amikor egyszer Buddha néma csöndben fölmutatott egy szál virágot. A Csan első pátriárkájának
Bódhidharmát tartják. Legendás alakjáról tudni vélik, hogy a főként harcművészetéről máig híres Saolin kolostor közelében kilenc esztendőt töltött azzal, hogy a "falat nézte", azaz meditált. Az egyik
leghíresebb pátriárka a sorrendben hatodik, Huj-neng (638-713) volt, akinek idején a szekta több

hagyományozódási láncra bomlott szét. Ezek közül a két legfontosabb a lin-csi, amely a hirtelen
megvilágosodást (japánul: szatori) és a kung-anok (japánul: kóan) használatát hangsúlyozta, valamint
a cao-tung, amely a "csak ülés" meditációt és a fokozatos megvilágosodást hirdette. A kötetünk
anyagát a Csan/Zen legnépszerűbb és legismertebb kung-anjaiból (kóan) válogattuk össze. Mik is ezek
a kong-anok vagy kóanok? A Zen mesterek a metafizikai és bölcseleti kérdésekkel történő pepecselés
és szószaporítás helyett, minden eszközükkel arra ösztönzik tanítványaikat, hogy befelé fordulva,
önmagukban keressék a megvilágosodáshoz vezető Utat. A legvégső cél pedig a föld lét kínjaitól való
teljes megszabadulás a Nirvána elérése. Ehhez nyújtanak segítséget a nyugati logikának oly furcsa és
első látásra érthetetlen, meghökkentő, a Zen-példázatokban megörökített abszurd és paradox
párbeszédek és cselekedetek sokasága. A kung-an szó jelentése "nyilvános feljegyzés", ugyanezzel a
terminussal jelölték a bírósági vádiratokat is. Itt tulajdonképpen a mester és a megvilágosodni vágyó
tanítvány között lezajlott, történelmi hűséggel lejegyzett beszélgetéseket jelöli, melyek során a
tanítvány nem ritkán eljut a megvilágosodáshoz. A rájuk alapozott gyakorlatok úgy zajlanak, hogy a
mester felad a tanítványának egy ilyen történetet, amelyen annak gondolkodnia kell. Ha a kung-an
megfelelő- en lett kiválasztva, akkor ez a szemlélődés szinte teljes bizonyossággal hozzásegíti a
tanítványt a ráeszméléshez, a megvilágosodáshoz.
CSAO-CSOU HÁROM KULCSSZAVA
Csao-csou azt mondotta: - Az agyag-Buddhák nem jutnak át a vízen. A fém-Buddhák nem jutnak át
az olvasztókemencén. A fa-Buddhák nem jutnak át a tűzön.
(Nefrit Szirt 96.)
TÖ-SAN UTOLSÓ MAGYARÁZATA
Hszüe-feng ezt kérdezte Tö-sangtól: - Megkaphatom-e én is az utolsó magyarázatot, amelyben a
régi pátriárkák is részesültek? Erre Tö-sang ráhúzott egyet a botjával. - Miről beszélsz? Hszüe-feng
nem értette Tö-sangot, így hát másnap megint föltette kérdését. Tö-sang ekként felelt: - A zen nem
rendelkezik szavakkal, így aztán nincs is mit átadnia.
(Vasfurulya 79.)
NAN-CSÜAN VIRÁGA
Lu Keng, a magas rangú hivatalnok a következőket mondotta: - Csao, a Törvény tanítója azt
mondta, hogy az Égnek, a Földnek és nekem is egyazon gyökerünk van. A Földön, az Égen valamennyi
dolog és én magam is egylényegűek vagyunk. Hát nem különös ez? Nan-csüan magához hivatta a
hivatalnokot, és a kertjében egy virágra mutatott, majd így szólt: - Mostanság az emberek úgy
tekintenek erre a virágra, mintha csupán álmodnák azt.
(Nefrit Szirt 40)
CSAK NEHOGY MEGMOZDULJON A TENGELY
A kolostor elöljárójától azt kérdezte Nan-csüan: - Mi a mai teendőnk? - A malomkereket fogjuk
forgatni - válaszolta az elöljáró. - A malomkereket forgathatod, csak arra ügyelj, nehogy
megmozduljon a tengelye! - mondta Nan-csüan.
(Kiváló szerzetesek életrajzai)
HA MEGÉHEZEM, ESZEM, HA ELÁLMOSODOM, ALSZOM
Történt egyszer, hogy egy szerzetes, név szerint bizonyos Jüan, azt kérdezte Huj-haj mestertől: Mester, teszel-e bármiféle erőfeszítést azért, hogy az Utat gyakorolhasd? - Igen, teszek - válaszolta a
mester. - No és, mit teszel? - kérdezte Jüan. - Ha megéhezem, eszem, ha elálmosodom, alszom válaszolta Huj-haj. - Miért, hát nem ezt tesszük mindannyian? - kérdezte Jüan. - De nem ám! - mondta
a mester. - Miért nem? - Mert, ha ti esztek, evés közben százféle dolog jár a fejetekben, ha pedig
aludni tértek, ezer gondolattól terhes az elmétek. Nos, ezért nem ezt teszitek - válaszolta Huj-haj.

(Kiváló szerzetesek életrajzai)
MI AZ EGYETLEN SZÓ?
Egy szerzetes azt kérdezte Csao-csoutól: - Mester, mi az egyetlen szó? Csao-csou elköhintette
magát. - Hát ez lenne az? - ámuldozott a szerzetes. - Miről beszélsz? Egy öregembernek már köhögni
sem szabad? - kérdezte Csao-csou.
(Kiváló szerzetesek életrajzai)
ORVOSSÁG ÉS BETEGSÉG EGYMÁSÉRT VANNAK
Jün-men e szavakkal fordult tanítványaihoz: - Orvosság és betegség egymásért vannak. Az egész
világegyetem orvosság. Ti vajon hová tartoztok?
(Nefrit Szirt 87.)
A BŰNÖSSÉG ELTÖRLÉSE
A Gyémánt szútrában olvasható: - Ha valakit megvetnek, az azért lehetséges, mert valamely előző
életében szörnyű bűnt követett el, és ezért jutott az Alsó Világba. Azonban előző életének bűne úgy
fog eltöröltetni, hogy jelen életében az emberek megvetését kell elszenvednie.
(Nefrit Szirt 97.)
TAO-SAN NÉGYSZERES TILALMA
Tao-san a következőket mondotta: - Ne kövesd a szellemröptét! Ne ruházkodj születésed előtt! Ne
hidd, hogy a pillanat örök! Ne szólj születésed előtt!
(Vasfurulya 92.)
HSZÜAN-SA HÁROM FOGYATÉKOSSÁGA
Hszüan-sa a következőket mondotta tanítványainak: - A földkerekség valamennyi tanítója azt
hirdeti, hogy képes megmenteni a világot, és képes fölszabadítani az embereket. Ha három fogyatékos
érkezik hozzátok, hogy boldogultok majd velük? A vak nem látja, ha fölemelik a jakfarkas légycsapót,
a süket nem hallja szavaitokat, a néma pedig még akkor sem fog szólni, ha kényszerítitek. Hogyan
fogtok hát bánni velük? Mert ha nem tudtok velük bánni, a Tan sem fejtheti ki üdvös hatását. Egy
szerzetes később megkérdezte erről a példázatról Jün-men mestert, aki így válaszolt: - Borulj le!
Amikor a szerzetes engedelmeskedett, Jün-men úgy tett, mint aki meg akarja ütni a botjával. A
szerzetes ekkor hátrébb húzódott, de Jün-men így szólt hozzá: - Te nem vagy vak! Jer hát ide! Amikor
a szerzetes közelebb lépett, Jün-men megint megszólította: - Te nem vagy süket! Érted már? - Nem,
még mindig nem értem - felelte a szerzetes. - Te nem vagy néma - közölte vele Jün-men. A szerzetes
pedig egy pillanat alatt megértett mindent.
(Nefrit Szirt 88.)
CSE-MEN ÉS A BÖLCSESSÉG LÉNYEGE
Egy szerzetes azt kérdezte Cse-mentől: - Mi a bölcsesség lényege? - A kagyló elnyeli a teliholdat
- felelte Cse-men. - Mi a bölcsesség cselekvése? - faggatta tovább a szerzetes. - A nyulat teherbe ejti
a telihold - mondta Cse-men.
(Nefrit Szirt 90.)
A MAGASZTOS ELFOGLALJA HELYÉT
Egy napon a Magasztos elfoglalta helyét az emelvényen. Mandzsusrí kalapácsával az asztalra
koppintott, majd így szólt: - Hogy világosan értsétek a Törvény Tanának az Urát, íme lássátok, ilyen a
Törvény Tanának az Ura! A Magasztos ekkor alászállott az emelvényről és távozott.
(Nefrit Szirt 92.)
TA-KUANG RÓKADÉMONJA
Egy szerzetes azt kérdezte Ta-kuangtól: - Vajon mit jelentenek Csang-csing azon szavai, hogy "úgy
látszik, ilyeténképpen tartotta tiszteletben az elmélkedést és a hálaadást minden ebéd előtt". Ta-kuang

akkor miért nem látod a világtalant? Ha látod a világtalant.felelte Pa-ling. a szerzetes pedig leborulással köszöntötte. A piacon lévők közül többen is utána eredtek kíváncsiskodni.A tegnapihoz képest.ripakodott rá a mester. Mindenkit arra kért.szállt mesterével vitába Pu-hua.dörmögte a mester. mert ott lesz az én átváltozásom. Három teljes napon át bolondította az embereket. Másnap a mester és Pu-hua megint a kolostor jótevőjének otthonába költötte el a vacsorát. Egy újabb szerzetes közeledtekor a mester megint fölemelte légycsapóját. ott lesz az én átváltozásom.A szerzetes erre maga is egy táncba kezdett. meghajolt előtte.Faragatlan tuskó! .kiáltott rá Pu-hua. belemászott a koporsójába. mire a szerzetes meghajolt előtte.) PU-HUA ÁTVÁLTOZÁSA Egy nap Pu-hua a piactéren gyűjtött alamizsnát."Egyetlen hajszál magába szívja a roppant óceánt. A mester őt is megütötte. (Lin-csi példázatai 44.förmedt rá Ta-kuang. mire a mester megütötte. A mester őt is megütötte.kérdezte a mester.ekkor egy táncba kezdett. vagy csak az eredendő. Pu-hua vállára kapta a koporsót.Mi a fenét akarsz ezekkel a leborulásokkal? .Ha világtalan vagy. . természetes lényegéről van szó? Pu-hua egyetlen rúgással földöntötte az asztalt.) A SZURANGAMA SZÚTRA ÉS A VAK A Szurangama szútrában Buddha a következőket mondja: . . de Pu-hua egyiket sem fogadta el. milyen lesz a mai vacsora? . A negyedik napon aztán Pu-hua anélkül. Egy másik szerzetes közeledtére a mester fölemelte légycsapóját. Hisz' miért ne lehetnél akár tenmagad is? (Nefrit Szirt 94. nem is törődtek vele.) HONNAN JÖSSZ? A mester megszólított egy szerzetest: .Nem ma. Sokan voltak. (Lin-csi példázatai 43. egyetlen szem mustármag elnyeli a Szuméru-hegyet" . a mester így szólt hozzá: Készíttettem néked egy darabból varrott öltözéket. így aztán végül már senki nem hitt neki. aki felajánlottak neki egy-egy ruhát.no.Vaksi lator! .) A KARDRA FÚJT HAJSZÁL Egy szerzetes a következőt kérdezte Pa-lingtól: . és a piacon körbe-körbe szaladgálva azt kiáltozta: . akkor az többé nem a látás tárgya. . A mester ekkor kezeit összekulcsolta. hogy bárki is felfigyelt volna rá. A FARAGATLAN TUSKÓ Egy nap a mester és Pu-hua a kolostor egyik mecénásához voltak hivatalosak böjti vacsorára.Honnan jössz? A szerzetes egy horkantással válaszolt. Ta-kuang így kiáltott: .Ejnye. hanem csak holnap megyek a Déli Kapuhoz.) PU-HUA. hogy vegyen egy koporsót Pu-hua számára.A buddhista Törvények között ugyan hol ejtenek szót faragatlanságról vagy kifinomultságról? A mester válaszképpen kiöltötte rá a nyelvét. de vajon a természetfeletti tudás csodás hatásáról. . no! Faragatlan tuskó! . Ha nem látod a világtalant. többé nem vagy világtalan.Te rókadémon! (Nefrit Szirt 93. A vacsora közben a mester a következő kérdést tette föl: . . . Amikor Pu-hua visszatért a kolostorba. A Mester megparancsolta a kolostor gazdatisztjének. (Nefrit Szirt 100. kiment a falakon kívülre. A szerzetes habozni látszott. majd leült. hogy egyetlen darab szövetből varrt öltözéket adjon neki.Épp itt és most kellene vitát nyitnunk a faragatlanság vagy kifinomultság kérdéséről? . Erre Pu-hua megint fölrúgta az asztalt.A korall minden egyes ága ott rejti magában a fényes holdat . ám a szerzetes ügyet sem vetett rá.Tulajdonképpen mi a kardra fújt hajszál? . de Pu-hua így szólt hozzájuk: .Lin-csi csináltatott nekem egy darabból varrott öltözéket! Most viszem a Keleti Kapuhoz. . . és megkért egy arra .

és te? . kölest adtam el . Ő maga eltűnt.mondta a gazdatiszt. . ahová ebédre volt hivatalos. ti csak ostoba karók vagytok. Huang-po hátranézett. ha a szemedbe kerül. Érted te ezt? A szerzetes habozni látszott.Ütődött vagy! Adok hát neked két garast . se az elmélkedéssel nem tökéletesítik magukat. nem értettem meg . (Lin-csi példázatai 53.Ha se a szútrákat nem olvassák. a mester leghátul ballagott. ám a szerzetes nem szólt egy szót sem.Egyetlen horkantás olykor felér a gyémántkirály míves kardjával. .Ugye a szerzetesek itt.kérdezte a mester. A szerzetesek csarnoka előtt megálltak és bekukkantottak. A mester ekkor botjával egy vonalat rajzolt eléje az udvar porába. .Hiába is válaszoltatok volna.mondta a mester. . egyetlen horkantás olykor felér a földre kuporodó aranysörényű oroszlánnal.felelte a mester.felelte a szerzetes.Nem tökéletesítik azok magukat semmiféle elmélkedéssel! .kérdezte a mester. amikor kinyitották. (Lin-csi példázatai 56. ebben a csarnokban olvasgatják a szútrákat? . nem találták benne Pu-hua testét. egyetlen horkantás olykor nem ér egyetlen horkantást sem. és látta. Ekkor bukkant fel a kolostor elöljárója.Nem.Mindet eladtad? . hogy felnyissák a koporsó fedelét.Egyetlen aranyszem is roppant értékes.) SZENT VAGY KÖZÖNSÉGES? A mester egy katonai tábort keresett fel. amikor a kolostor szerzetesei közmunkára vonultak ki a földekre. A mester rámutatott az egyik oszlopra.) A GAZDATISZT KÁPOSZTÁT ÁRUL A mester egyszer azt kérdezte a kolostor gazdatisztjétől: .Ez most szent vagy közönséges? A tisztek azonban nem szóltak egy szót sem. Az elöljáró azt mondta: . minthogy buddhákká vagy pátriárkákká változzanak . amikor meglátott egy közeledő szerzetest. .fakadt ki a mandarin. (Lin-csi példázatai 65. Pu-hua tettének híre hamar szárnyra kapott. akinek a mester beszámolt az előbbi esetről.kérdezte a mandarin. csak a bőrét.) EGYETLEN HORKANTÁS A mester e szavakkal fordult az egyik szerzeteséhez: . hogy a mesternél semmilyen szerszám nincs. Vang mandarin azt kérdezte a mestertől: .Dehogy olvasgatnak azok szútrákat! .S belépett a kapun.A kolostor gazdatisztje sajnos mit sem értett gondolataidból. nem sokára hatalmas tömeg verődött össze.Hol hagytad a .) EGYETLEN ARANYSZEM Egy nap Vang mandarin meglátogatta a mestert. az emberek egymást taszigálták. .Álló nap semmi mással nem foglalkoznak. széttárt karokkal felé fordult.) ADOK NEKED KÉT GARAST A mester. .) HUANG-PO KAPÁJA Egy nap. majd az is szertefoszlott. (Lin-csi példázatai 50.járót. .Merre jártál? . .Bent voltam a városban. egyetlen horkantás olykor fölér a hínárral álcázott halászszigonnyal. . és így szólt: .válaszolta a másik. mire a mester rácsapott egyet. A mandarin ekkor így szólt: . (Lin-csi példázatai 49. és azt kérdezte a katonáktól: . hogy szögezze rá a fedelet. mire a mester jól elnáspángolta.válaszolta a mester. Ám.hangzott a mester válasza.El bizony .No. A kapuban tisztek ácsorogtak. A mester megkopogtatta az oszlopot. akkor ugyan mit csinálnak? . Valahonnan a magasból Puhua csengettyűjének hangja hallatszott. mester! . majd azt kérdezte: Eladtad ezt is? A gazdatiszt válaszképpen horkantott egyet. de szerencsétlenséget okoz. Az elöljáró erre tiszteletteljesen köszöntötte.kérdezte tőle a mester. .Megértetted? . (Lin-csi példázatai 61.Akkor ugye az elmélkedéssel tökéletesítik magukat? . de ő is kapott egyet a mestertől.

és így szólt: . . és elkergette. és egyetlen mozdulattal kicsavarta a kezéből. amikor a mester beállított Ming-huához.Miféle tanításban részesíted az embereket? Paj-csang nem szólt egy szót sem.válaszolta a mester. maga elé állította.Ezt senki emberfia el nem vehetné tőlem! A mester azonban fogta.) A MESTER NYÁRI VISSZAVONULÁSA Az egyik nyár vége felé a mester fölment Huan-póhoz.Végtére is. mint egy vén csuhás. így hát visszafordult.Rongyos saruimat koptatom a semmiért . majd visszatért a kolostorba. Ekként szólította meg: .) MELYIKET KÖSZÖNTÖD ELSŐNEK? A mester egyszer elzarándokolt Bódhidharma sztúpájához. aztán búcsút vett. a pátriárka és Buddha között? . .Se Buddhát. ez a hely.Idős mester. hogy egy emberrel van dolgom! De most látom csak. A mester közölte. hogy Huang-pótól.érdeklődött a szerzetes. amikor Huang-po a következőt mondta neki: . mi célod mindezzel? . A sztúpát felvigyázó szerzetes így szólította meg: .tudakolta Ming-hua.Hogy lehet. akit épp szútraolvasgatás közben talált. csak némán fölemelte a jakfarkas légycsapóját. hogy köszöntselek . a mester elbizonytalanodott saját tette helyességében. .válaszolta a mester. hogy azt megvitassuk . hogy megismerhessem! . beszéljük csak meg a dolgot! .válaszolta a mester. se a pátriárkát nem köszöntöm én . majd így szólt: . vajon melyiket köszöntöd elsőnek. hogy honnan jön. Most pedig úgy akarsz távozni.És miket tanít mostanság az emberek üdvére? . (Kiváló szerzetesek életrajzai) VAJON? MELYIKBEN VAN ÉLET? . hogy nem vagy más. gyere csak közelebb. az megkérdezte tőle. Amikor a mester odaért hozzá.Miért miféle nézeteltérés van közted. (Lin-csi példázatai 76) A NYUGATON ÉGBE SZÁLLÓ NYÍLVESSZŐ Amikor a mester egyszer beállított Cuj-fenghoz. megsértetted a nyári visszavonulás szabályait.válaszolta a mester.rivallt rá.Még ha volna is tanítása. . és indulni készült. (Lin-csi példázatai 81) MIT KÓVÁLYOGSZ ANNYI FELÉ? Egyszer.felelte a mester. hogy meg sem várod a végét. hogy nincs tanítása? . Ekkor Huang-po jól ellátta a baját. . . A mester ekkor köpenye ujját meglendítve távozott.A Nyugaton égbe szálló nyílvessző . . és ez az idő nem alkalmas arra. .Elvitte valaki .közölte a mester.Legalább néhány igéjét említsd. Paj-csang ekkor a földhöz vágta a légycsapót. aki fekete paszullyal tömi a fejét.Mit kóvályogsz annyi felé? .Akkor vajon most hogyan kerülhetett az én kezembe? .Ez a vén pojáca még azt sem tudja. .mondta a mester. (Lin-csi példázatai 83.csodálkozott Cuj-feng. Buddhát avagy a pátriárkát? .Amikor megérkeztél hozzám.No.Lett volna valaki.) PAJ-CSANG FÖLDHÖZ VÁGJA A LÉGYCSAPÓJÁT Ma-cu egyszer azt kérdezte Paj-csangtól: . Jó néhány mérfölddel a háta mögött.Épp csak beugrottam hozzád. (Lin-csi példázatai 74. .Ez minden tudományod? kérdezte Ma-cu.kapád? . Ekkor Cuj-feng azt kérdezte: . az azt kérdezte tőle: . Huang-po maga elé emelte saját kapáját. aki szintén kivette volna a részét a mai munkából! mondta Huang-po.mondta Huang-po.Én meg még azt hittem.kérlelte Cuj-feng. Ott maradt még egynéhány napot.Huang-pónak nincs semmiféle tanítása . . hogy befejezze a nyári visszavonulást. (Lin-csi példázatai 72. mi fán terem a csevegés fakadt ki dühösen a mester.

és azt kérdezte tőle: Vajon léteznek-e a hegyek. aki maga is keres? .Melyik Zen mesterrel találkoztál már korábban? .válaszolta Hszitang.mondta még utoljára Ta-mej. mi a fenét kellene vele csinálnom? . hogy nem léteznek. Használhatod kedved szerint. .kérdezte Ma-cu -. és most mindkét vége mozog. (Kiváló szerzetesek életrajzai) NEM LÉTEZNEK Történt egyszer. Ma-cut holdfényes sétájára.fortyant fel Csang-cso.mondta Paj-csang. Ezt követően pedig némán visszatért a kolostorba. név szerint Nan-csüan.Léteznek . hogy Nan-csüannal tartok . hogy amikor Nan-csüan a ruháit mosta.Miért. .Nézzétek csak . mint Csing-sannak. aki kérdez! Bizony nem szenved az semmiben szükséget. aki e szavakkal fogadta: . és létezik-e egyáltalán maga a föld? . az egyik szerzetes döbbenten azt kérdezte tőle: . .tette fel újabb kérdését Hszi-tang. ne rágalmazd hát őt. . . hogy a szerzetesek a földeken dolgoztak.Miért. énnálam? . ENNYI AZ EGÉSZ Amikor Ta-mej már a halálán volt.kérdezte Hszi-tang. (Kiváló szerzetesek életrajzai) HOGY LEHETNE ELTÖLTENI AZ IDŐT? Történt egyszer. hogy három Zen tanítvány. Hallván társai válaszát. a folyók. a következőket mondta a szerzeteseinek: . . amikor Seng-kuang a kapájával kettévágott egy gilisztát. Vigyázzatok hát jól rá! .Azért. mi az én portám kincse? . .Elmélkedésre kiváló alkalom ez .Történt egyszer. (Kiváló szerzetesek életrajzai) MINEK JÖTTÉL IDE? Huj-haj felkereste Ma-cut. Vajon melyikben van élet? Mestere. Miért magadon kívül keresed hát azt. Én azonban mégis úgy döntök. .Csing-san mesternél jártam . majd a másik felére.Igen.Mi a véleményetek . mindig azt a választ kaptam.szólt Csang-cso -.Mester. (Kiváló szerzetesek életrajzai) LÁM.válaszolta Ma-cu. hogyan lehetne a legjobban eltölteni ezt a remek időt? . Nan-csüan szó nélkül sarkon fordult.Minek jöttél ide? . hogy saját portád kincseivel törődnél? . odakinn egy repülő mókus sikkantott fel. . mester! Ha valaha is elmondhatod majd magadról. . Huj-haj egyszeriben megvilágosodott. és faképnél hagyta őket.Ami jön. hogy a tudós Csang-cso meglátogatta Hszi-tang mestert. Hszi-tang és Paj-csang elkísérték mesterüket. Csang-cso mélyen meghajolt és távozott. kimeríthetetlen. akkor én is azt fogom válaszolni neked. de bárkitől kérdeztem. .emelte fől a vizes ruhát Nan-csüan.Van családod? . fogadjátok. hogy nem léteznek. (Kiváló szerzetesek életrajzai) HOL VAN AZ ORRLYUKUNK? . Ce-hu válaszképpen fölemelte a kapáját. hogy Buddha tanítását keressem .szólt a többieknek -.Az.Egy szent szöveget kellene tanulmányoznunk .rivallt rá Csang-cso.A szent szöveg legyen a te gondod. hogy olyan családod van. .mondta Ma-cu. te pedig valóban igen tehetségesen elmélkedsz. ennyi az egész.Már hogy is lehetne családja Csing-sannak? . te még mindig ezt csinálod? . van egy feleségem és két gyermekem. ami megy hagyjátok! Nem sokkal később. rábökött a giliszta egyik. és végül a két rész közötti üres területre is.Itt.csang.Lám. MI A FENÉT KELLENE VELE CSINÁLNOM? Történt egyszer. Ma-cu szavai hallatán.Ő egy vén buddha.No és milyen családja van Csing-sannak? . . (Kiváló szerzetesek életrajzai) MIÉRT.kérdezte Ma-cu. kettévágtam egy gilisztát.szólalt meg elsőként Hszi-tang. Hszi-tang! Paj.Hazudsz! .válaszolta Huj-haj. .Ilyen messzire elesz a fene ahelyett.

mondta a mester.Mi a Tan második tétele? . Amikor alkalom adódik éljetek velük! De vajon értitek-e ezt egyáltalán? mondókáját befejezve leszállott a szószékről.Jaj mester.figyelmeztette Nan-csüan.Mi hát a Tan harmadik tétele? A mester pedig így válaszolt: . a kapuk mindegyike magában foglalja a három lényegi elvet. A szerzetes értetlenül állt ott. A mester még azt is mondotta: Mindegyik tételhez három titokzatos kapu vezet.Ne haragudj. . hová mégy a halálod után? . Olyan borús az idő. Nan-csüan mögéje lépett.Ugyan.mondta a mester. miután megszülettünk? . akkor cipeld csak tovább .értetlenkedett a szerzetes.Ha már mindenáron utánam akarsz jönni. (Kiváló szerzetesek életrajzai) MIRE MÉSZ A MÉLTATLANKODÁSSAL? Amikor az egyik szerzetes épp a csészéjét mosogatta.Lemegyek a hegyről vízibivalynak . hogy . mielőtt megszületünk? . Ám Csao-csou e szavakkal mentette ki magát: . . mire mennél vele.Nézd meg csak a mutatványosok bábjait! Mindig van valaki. majd hozzátette: . . üres kézzel. ami elviselné a tétovázást. hogy egy szerzetes a Zen legfontosabb tanítása felöl érdeklődött Csao-csounál.hagyta rá Csao-csou. (Kiváló szerzetesek életrajzai) ELHAGYNI AZ EMBERT ÉS A VILÁGOT Egy ízben az esti prédikáció alkalmával Lin-csi mester a következő útmutatást adta a szerzetesek gyülekezetének: . egy szerzetes a következő kérdést szegezte neki: . mester. majd hozzáfűzte: .Követhetlek-e oda is? kérdezte az elöljáró. hogy elhagyjuk az embert.mondta a mester. (Beszélgetések a csarnokban) MA NEM VÁLASZOLOK Egy szerzetes a Zenről faggatta volna Csao-csout. . és egy hirtelen mozdulattal elragadta tőle a csészét.Mit bánom én. (Kiváló szerzetesek életrajzai) NE FELEJTS EL EGY FALÁSNYI SZÉNÁT HOZNI Nan-csüan halálán volt.mondta Nan-csüan. üres kézzel érkeztem hozzád. (Kiváló szerzetesek életrajzai) A TAN HÁROM TÉTELE Amikor Lin-csi mester belépett a csarnokba. hogy ne tegyünk föl kérdéseket? .Házigazda és vendége között nem lehet oly nagy kü. pössentenem kell. .Azt kérdezte egyszer Nan-csüantól az egyik szerzetes: . hol van az orrlyukunk.kérdezett vissza Nan-csüan. amikor a szerzetesek elöljárója azt kérdezte tőle: .mondta Csao-csou.Az üdvös eszközök hogyan is csúfolhatnák meg a megértés alkalmait? A szerzetes végül azt kérdezte: .Tedd csak le. Látod. ha méltatlankodnál. .A csodálatos megértés már hogyan is engedhetné meg.Ma nem válaszolok . még egy ilyen jelentéktelen dolgot is magam intézek el.Miért. .Nem baj .Amikor fölreped a Tan három pecsétje. . akkor legalább egy falásnyi szénát ne felejts el magaddal hozni .Mester. A szerzetes következő kérdése így hangzott: .lönbség.Van úgy. (Kiváló szerzetesek életrajzai) AKKOR CIPELD TOVÁBB Történt egyszer. Van úgy. . (Kiváló szerzetesek életrajzai) MAGAM INTÉZEM EL Történt egyszer.Mit tegyek le. a cinóber foltok ott maradnak . hogy egy szerzetes felkereste Csao-csout és ekként szabadkozott: . de nem hagyjuk el a világot.felelte Nan-csüan.Mi is a Tan első tétele? .Most már az én kezemben van a csésze . ha egyszer semmit sem hoztam? . aki zsinóron rángatja őket.Hol van az orrlyukunk.

hogy milyenek a buddha-pátriárkák? Bizony nincs bennük semmi különös. ők azok.felelte a mester. és sok-sok ezer világkorszak is kevés lesz ahhoz. hogy rátaláljatok. Hadvezérnek a végeken se füst. aki szüntelenül ki-be járkál arcotok kapuján. most minde. Tudnotok kell. sem a világot? A mester így válaszolt: .A király a kincses palotájába tér. Lássuk csak. minthogy nem bíznak meg kellőképpen önmagukban.nekelőtt a helyes szemlélet megszerzésére van szüksége. Mindenféle elfoglaltságotok közepette ugyan mi hiányzik manapság nektek? Akadályt sohase állítsatok annak a szellemi kisugárzásnak.A dolga-nincs igaz ember nem egyéb. és így szólt: . ami egyik eszméből a másikba sodor benneteket. és meglátjátok. mint szarka. így szólt a gyülekezethez: . és szorosan tartva őt ekként üvöltött rá: . de nem elhagyni az embert? .Mester. mondd csak! Milyen ő? Hadd halljam hát! A szerzetes rémülten tétovázott. Én csupán útmutatással szolgálhatok. Tanuljátok meg hát félretenni ezt a buzgó keresést. Ekkor a szerzetes újból feltett egy kérdést: . anélkül. mit jelent az. Ha pedig hasznát akarjátok venni. A szerzetes ekkor azt kérdezte: . A bennetek lakozó vágyak miatt pedig szamárkancák és tehenek méhében fogtok megfoganni. de bizony az eleven pátriárkák szellemét sohasem lelik meg. mit jelent az.A király parancsa érvényes az egész égalattiban. amely a hat érzékből . hogy elhagyni a világot és az embert is? . és valamennyi földöntúli kincs a tiétek lesz. hogy elhagyjuk az embert is és a világot is. melyeken útjukra bocsátották az embereket. de nem hagyjuk el az embert. Ne csapjátok be hát magatokat. Buddha Törvényének tanulói. Zen-szerzetesek! Ha most. a halhatatlanok szigetei nem kapnak üzenetet. így fogtok eljutni oda. nem érint majd benneteket a születés és halál körforgása.tek. Azt akarjátok most tudni. hogy senkinek se engedjétek meg. mégpedig azzal. Ekkor előlépett egy szerzetes. és így.mondta a mester. Mindörökre a világvégén maradnak. hogy tévútra csaljon titeket.Mester. vajon mi lehet annak az oka? Nem más annak az oka. (Útmutatások a gyülekezetnek) A DOLGA-NinCS IGAZ EMBER Amikor Lin-csi mester megjelent a csarnokban. hogy nem hagyjuk el sem az embert. . ha még rálelnének is valamire. szigetként magányosan . sem a világot. Ám mivel az újoncoknak nincs elegendő önbizalmuk. megragadta a szerzetes grabancát. hogy végül már semmiben nem különböztök a buddha-pátriárkáktól. hogy elhagyni az embert. hogy elhagyni a világot. és azt kérdezte: .Majd szónélkül visszatért a cellájába. hogy nem elhagyni sem az embert. Van úgy. szabadok lesztek.A mezőkre ragyogó nap brokáttakarót terít. az csupán a könyvszagú felsőbbrendűség tudata. ki nem tett még bizonyságot! A gyülekezetből ekkor egy szerzetes lépett elő. mit jelent az. hát éljetek vele bátran! Ám tegyétek mindezt késlekedés és kételkedés nélkül! Ha mostanság a tanítványok nem érnek célba. és a következő kérdést tette föl: . Útnak követői! Elődeinknek megvoltak a maguk ösvényei. se por hírrel nem szolgál . a világ tízezer dolga elcsábít titeket.No. Van úgy. milyen ez a dolga-nincs igaz ember? A mester lepattant a szószékről. Ha szemléletetek helyes. de nem hagyni el a világot? . A szerzetes végül azt kérdezte: . hogy az én szememben nem különböztök Sákjamunitól. ebben a pillanatban nem találkoztok vele.Mester. akkor ezer és ezer újjászületés. és mindig a külsőségek felé törekedtek. hogy keresnetek kel lene.Nektek. fehérlenek a kisdedek selymes hajfürtjei mondta a mester. és a vének dalolni kezdenek a falvakban.elhagyjuk a világot.Az óceánban Ping és Fen. folyvást a külső önigazolás után lótnak-futnak.Mester.Hús-vér testkupacotokban van egy dolga-nincs igaz ember. S mivel nem bíztok kellőképpen önmagatokban. mire a mester elen. és így nem lelhetitek meg függetlenségeteket. mehettek vagy jöhettek tetszésetek szerint. (Beszélgetések a csarnokban) A HELYES SZEMLÉLET Lin-csi mester a következőket mondotta a szerzetesek gyülekezetének: . kik itt hallgatják előttem a Törvény igéit.gedte.Mester.paró. mit jelent az.

ban szaglásnak. ami a szemetek elé kerül. Csak azért van bennetek mindez. Ez bizony nem az a hely. a fülben hallásnak. amit a szemben látásnak nevezünk. A lélek az. az bizony maga Buddha a Törvény-Testben. A senkit ki nem kerülő sugárzás. amikor le akarnak ülni. a kézben tapintásnak.nom sugár az. . többé semmi sem lesz szá.mazás és az Átváltozások Buddhájának fejét. hogy fölfedjétek mindazoknak a praktikáknak a hiúságát. akik megelégedtek a fejlődés tíz fokozatával. a lábban futásnak. akik itt álltok előttem a Törvény igéit hallgatva. A szent szövegekre alapo.ként szemlélni a dolgokat. csupán visszaverődő fényként léteznek. hogy gondolataitokban szüntelenül ott legyen az. De ez tehetség csak akkor nyílhat meg bennetek. és mindenhová elhatolnak. elhagyatottnak érezzük magunkat.ban lakozik. ez lesz az is.kor.Kiváló hívek! Tanuljátok meg felismerni a visszave. hogy ne különbözzetek a buddha-pátriárkáktól? Akkor ügyeljetek rá.tok." Ak. a szájban szónak.motokra túl mély. Hall. amely bensőtökből árad. . Ha szavaimat megfogadjátok. vagy amivé váltok majd. az orr. amelyek a valóságban a dolgok leglényegét adják. melyeket a régiek állítottak. aminek tartják őket. amikor menni akarnak.böznek attól. hogy "a régi cselekedetekhez és feltételekhez igazodva csupán meg kell ezeket semmisíteni". lánca vert szerencsétlenek. Ám az igazi szerzetesekben. ilyen hát a Törvény igéinek hirdetésére és hallgatására alkalmas tudós. de még a testetek nyílásai sem képesek. sem a gyomrotok. a Törvény igéinek hirdetésére vagy hallgatására. az egész létében dolga-nincs igaz emberré lesz. akik felismerik. mert nem jutottatok el odáig. hogy a Testek és a Terek. az bizony maga Buddha a Jutalom-Testben. sem a lépetek. sem a májatok. a Megvilágosodás és a Nirvána pedig szamaraknak pányvarúd. mert ez minden Buddhának eredendő forrása. mint a lángokban álló ház. A szent arhatok és a buddhák csupán pöcegödör-töltelékek.gassátok szavaimat. az így szemlélendő. és akkor ülnek le.hát. ami nem a megsza. amik a bódhiszattváknak lettek előírva a három világkorszakra.vedjük el a fájdalmak és csapások valamennyi fajtáját. a BuddhaTerek csak a lényegi létező vonatkozásában léteznek. Akik közületek képes ek. ha nem kos lattok többé a külsőségek után. Akarjátok.Kiváló hívek! A Hármas Világban bizony nem létezik békesség. sem az epétek. mint ti. mint ti magatok. mert a tudat szüntelenül átalakul.árad! Amelyikőtök pedig képes ilyeténképpen szemlélni a dolgokat. ha gondolataink nem működnek. A mindenkit átjáró sugárzás. mert olyan az. hogy minden. ami a Törvény igéit hirdeti és hallgatja? Nem más. amely bensőtökből árad. a titeket elrekesztő sok gátlás. és beragyogja minden gondolatotokat. nem egyebek. Mi lehet hát az. hogy szüntelenül efféle gondolatok hajszolnak benneteket a keresésre. Ez a Három-Test nem más. és minden gondolatotokat beragyogja. csupán kalodába zárt.ben ti magatok is menedéket találtok. Úgy öltözködnek.Kiváló hívek! A lélek dolgai szemmel látható alak nélküliek.tó föl. Ám ehhez az szükséges. hogy ne magatokon kívül keresgéljetek! A tiszta sugárzás. A bód. ahol sokáig lehetne maradáso. mely.badításotokat eredményezné.rődő fénnyel játszadozó embert önmagatokban. mert minden szenvedés szülője.hiszattvák. és így zuhantok aztán a hiúság csapdájába. itt előttem egybegyűlt szerzetesek." Ez az oka a lélek vándorlásának a Hármas Világban. "Alapjában véve csupán egyetlen fi. Ez a Három-Test nem más. amely bensőtökből árad. ahogy kedvük tartja. A lényeg azért változik. aki a saját házatok. sem hallgatni nem képes anyagból lévő testetek. . és ezért szen. és beragyogja minden gondolatotokat. az maga lesz a buddha-pátriárka. mint napszámosok. ami széjjelárad a hat érintkezésben. Akik elérték a csodálatos megvilágosodást. mint üres szavak. Egyértelmű te. A régiek azt mondották:"A Buddha-Testek csupán az érzékek függőségében külön.zott Három-Test dicsősége számomra nem létezik. Az állhatatlanság gyilkos démona egyaránt kopogtat magas rangúnál és közembernél. . hívek. mint a függőség kötelékei. öregnél és fiatalnál. "A tudás csak azért fogha. hívek! Csapjátok le tüstént a Jutal. nincs semmi ilyen. az bizony maga Buddha az Átváltozás-Testben. Íme. aki saját házatokban lakozik. A Törvény igéit sem hirdetni. és nem lesz semmi. Mit akarok ezekkel mondani nektek? Csak annyit. aki a saját házatokban lakozik. akkor mennek. nem mások.

Szarjatok. mert továbbra is megmaradnak világiaknak. Buddhát. az igazit és hamisat. mint az óceán hullámai. Csupán ennyit akartam mondani nektek. Ha eljutottatok odáig. ahol éppen vagytok. még a rögtön kárhozatot fejetek.séget tenni úr és szolga közt.zulni. hogy Buddha és Mára két különböző kört jelent: az egyik a tisztaság. akik most összegyűltetek színem előtt. A nektek ütköző dolgok nem tudnak majd eltánto. Azt kérditek.tek és egyetek. ami a pofátok elé kerül. Legyetek mindenkor önmagatok mesterei ott. sem jelen. ostoba bohócok. Ám szerintem még ennél is helytállóbb az. Azért megy oda. hogy egy másikhoz csatlakozzék. Buddhának és Márának nevezett őselegyben hinnének. sem múlt. a gazdag pártfogó barátokat keresgélve a hiú okoskodásnak adjátok át magatokat. kiváló hívek. Birkaként zabáljá. minden dolog csupán káprázat. azt az idő múlása nélkül is. és ebben a pillanatban egymástól jól . Buddha tanításában nincs semmi erőfeszítés. és ez Buddha.Mára nem más. Csak azért hagyta el a családját. akik Buddhát a cselekedetek révén akarják megtalálni. Az efféléket. hugyozzatok. démonokat idéznek. Hívek. Ez pedig minden időkre érvényes.bonáznak meg ezek a démonok és gonosz fenevadak. ekként hangzott: Hívek! Bizony mondom néktek. s akkor vörösen izzó vasgolyóbisokat nyelet majd velük az öreg Jama. öltözködje. Csakhogy ti. hogy "családjukat elhagyók".Kiváló hívek! Az idő drága kincs. Nem lesz semmi akkor. hogy szellemeket látnak. nem volt ez másképpen sohasem.tások óceánjává. ha belépnek a szerzetesek közösségébe. a világit és a szentet. hogy Buddha gyümölcse után sóvárogjanak. egyszerűen csak csalóknak nevezzük. . Az ilyenek. a vén szerzetes.ennyi az egész. a cselekedeteket majmolókat. mint egyetlen kételkedő gondolatotok. hogy nincs sem Buddha. Mintha valamiféle szétválaszthatatlan. Buddha csupán a születések és a meghalások nagy ígérete marad. hogy a köz. minden gondolat csupán képzelgés. ami ne változna rögtön a megvál.napi dolgokhoz tartsátok magatokat. képtelenek vagytok különb. Azt kérdezte ekkor valaki a mestertől: . amikor ezektől a vak szörnyetegektől is számon kérik a köles árát! (Útmutatások a gyülekezetnek) BUDDHA És -MÁRA Lin-csi mester egyik útmutatása.re hozó öt főbűn sem. sem élővilág. miért? A régiek így feleltek volna erre: "Azok számára. akkor eljutottatok a teljes igazsághoz. Annyi kell csupán. mint a víz és a tej keveréke. és a szép időről.tok. Amit el kell érnünk. hogy a tízezer dolog születés nélkül való. a pátriárkákat. mégsem tudtok mást saját neveteknél és egy rakás bölcs mondásnál. míg a másik a szenny. A világosan látó hívő számára azonban Buddha és Mára egyaránt elvetendő. mert ott megélhetést remél. hogy a legközönségesebb. az Utat föllelni. de semmiképpen nem szerzeteseknek.Hát akkor micsoda tulajdonképpen Buddha és Mára? A mester pedig ekként válaszolt: . akik mindenféle jeleket írnak kelet felé. és maradjatok meg dolga-nincseknek.tetek benyomásai sem. ne csapjátok be magatokat! Van egy atyátok. csakis alattomos célok miatt teszi. meg az eső. és minden porszem. A családjukat valóban elhagyóknak meg kell tudni különböztetni egymástól Buddhát s Márát.Kiváló hívek! Mindannyian. vendég és házigazda közt. amelyet a szerzetesek gyülekezetéhez intézett. még előző éle. legtermészetesebb módon viselkedjetek. Nem is lenne szabad úgy hívni őket. a cselekedetek művelése és gyümölcseik leszedése nélkül is. Ám eljön majd egyszer az a nap. a mai idők újoncai." . amikor ezeknek a fickóknak is számot kell adni. nyereség és veszteség nélkül is elérhetjük. Jó családból származó fiakat és lányokat ba. ábrákat rajzolnak nyugat felé. hogy képesek vagytok felfogni. a hattyú képes kiszippantani a tiszta tejet. és ott helyben meg fogtok iga. Félre minden majmolással! Vannak köztetek olyan tar fejű. Bizony eljön majd egyszer az az idő is. Mi mást kívánhattok még? Próbáljatok meg befelé fordulni! Csupán arra van szükségetek. amiből csak a ludak királynője. sajnos egyáltalán nem ismeritek a Törvényt.ről szeretnek csevegni. vagy azt keresgéljék. hogy szavaimat hallgassátok. másokhoz rohangáltok a Zent tanulni. és van egy anyátok . de ti mégis egyre csak sodródtok.Eszük ágában sincs.rítani benneteket. én. akik azzal hitegetnek. Azt is mondhatnátok erre.

és még megállni is képtelenek vagytok. akik hozzám járulnak. hol a titkos. hogy önmagatokon kívül kutakodjatok az igazság után. amit most itt nektek elmondok. hogy akár tízezer lat aranyat élve zenek naponta. A tízezer dolog törvénye legyen számo. Ti vagytok azok. Az érdemes azonban tartózkodik attól. ha egy prétával. hol az égre. Ám a Zen iskola tanítása szerint ezek egyáltalán nem így vannak. Bárhol legyetek is. no meg persze álmodozások és képzelgések. és eljutni egészen a buddhák legtitkosabb eszméjéig.vá a tíz égtájban. hogy az uralkodókról és hitványakról. és látom. Kiváló hívek! Mostantól fogva tudnotok kell.tokra egy és ugyanaz. mindig a támasz nélküli szerzetes az. mindig felismerem őt.nat alatt minden dolgok felszíne alá hatoltok az igazságot fürkészve.Kiváló hívek! Ne engedjétek. Ha bárki felkeres. hogy vajon merre kell . nem keresitek a világ hibáit. Min. ha a buddhákról vagy a pátri. hogy másoknál tudakozódjanak. Ha képe sek vagytok a dolgokat ilyeténképpen szemlélni. aztán csodálkoznak. Csak azért rohangáltok mindig keresgélni valamit. ám teszitek ezt anélkül. a Tisz. Az üres porban egyáltalán nem fogjátok tudni megkülönböztetni a jót a rossztól.den. Ami engem illet. és egyetlen pilla. számukra még mindig létezik a szenny és a tisztaság fogalma. akár világiak. hol a nyilvános tanításokból. Jaj. Nem feledték még el a birtokbavétel és a lemondás közti különbségtételt. aki hasznot húz az ilyen dolgokból. Csak akkor érhettek célba. akik innen-onnan fölszedegetnek egy-egy mondást. akkor valóban családjukat elhagyó igazi szerzetesekké válha tok. sőt azt is tudom. és idő sincs többé. hogy betegségetekre pillanatnyi orvosságként szolgáljon. hiszen minden közvetlenül jelenvaló. tanítsátok és térítsétek meg a lényeket. Mert hiszen mindez a Pokolba vezető útnak előkészítője csupán.tes tisztaságot. . csupán azt a célt szolgálja. (Útmutatások a gyülekezetnek) A HÁROM SZEM BIRODALMAI Egy alkalommal Lin-csi mester a következő útmutatással szolgált a gyülekezet számára: Manapság az újoncoknak arra van szükségük. prétának. mert keresnetek csupán a helyes szemléletet kell. hogy ők nem egyebek. hol a földre vetik tekintetüket. nem állítja magáról. ha egy arhattal. maradjatok tiszták. értem én az Utat". hogy Buddha tanítása. Amit úgy nevezünk. mert nincs elég önbizalmatok ahhoz. akik mihelyt megjelenítik testüket a dolgok felszínén.ta Föld felé igyekeznek a világiság megvetése és a szent. hogy hagynátok magatok elcsábítani általuk. akik folyton azt szajkózták: "értem én a Zent. A betegség és az orvosság egymást feltételezik. és akik özönvízként áradó vitáknak adták át magukat.ség áhítása révén. összezavarodva. ha megszereztétek a helyes szemlélet eredményezte tökéle. hogy az érdemes ember számára alapjában nem létezik "ügy". ha behatoltok a tíz világtájba és a Hármas Világba.megkülönböztethetően magá. arhatnak. és elnyeritek a teljes szabadságot.nyos fényességek vagytok. mint a Tanítás lenyomatai. hiába való locsogással nem pocsékolja el a napjait. és azt kérdezi tőlem. legyenek akár szerzetesek. aki képes úrrá lenni a dolgok felett. tudnotok kell. mindenütt mentesek lesztek a gát. Őrizkedjetek tehát attól. és kisugárzásotok eljut mindenho. ha ezek csak kételyeiket fokozzák. hogy dőremód orcáto kat beszennyezzék azoknak a vén mestereknek a pecsétjével. szólítsátok buddhának. ám tegyétek ezt anélkül. De mindemellett látom benne az embert is. hogy akár egyetlen pillanatra is eltávolodnátok eszmétektől. a szépségről vagy gazdagságról bocsátkozzék disputákba. elmondhatom. Akadnak köztetek olyanok. akik méltók arra. Példának okáért. mert így mindig kelepcébe estek. hogy én lennék az a dolog. szavak és mondások lakoznak benne.lásoktól. Ha egy buddhával találkoztok. pátriárkának. ám semmi nem létezik az égadta világon. hogy azok között.tok végig a birodalmakat. Ilyenek azok a teljes és próbált bódhiszattvák is. akik beleegyeznek a külső dolgok mindenfajta megkülönböztetésébe. majd végül kábán útra kelnek. Ha az Út valódi újoncai vagytok.árkákról esik szó. ha egy pátriárkával. Kóboroljá. honnan jöttek. Ott maradnak magukra. hogy elveszített fejeteket megkeressétek. ami Buddha tana. hogy mindenekelőtt önmagukban bízzanak. hogy csupán hangok.

hogy "a Testek csak abban különböznek egymástól. legyetek mindig a magatok urai. akár a repedt cserépedény. Végül ráleltem egy igen módos barátra. A Három Szem számá. ha otthonukat elhagyók jönnek a rendbe. felszínes csevegések. az ember azonban csupán egyféle. hogy a Testek és a birodalmaik. Ezektől lesztek olyanok. hogy az egészen csodálatos valami. ami kívülről érke.gunkra öltjük a kisugárzás köntösét. ami képtelenné tesz erre benneteket.Hívek.Veletek együtt hatolok be a tiszta átlényegülés biro.ba. Hogy nagy.nak és tisztátlannak. de soha ne keresgéljetek a külvilágban. ma. Ott aztán majd magunkra öltjük a tiszta igazság köntösét.és az Átváltozás-Testek pedig alkalmazottak. Ha a bódhi és a megvilágosodás felől tudakozódik. éppúgy. A gyöngeség és a hiúság az. s ha a Nirvána érdekelné. Kér. a tárgyak és a feltételek tömegévé. hogy az a tisztaság tárgya. és szerzetesekké lesznek. hogy a rossznak és a helytelennek az ismerete saját szülőanyánktól való ismeret.zett! Egyetlen kételkedő gondolat elegendő ahhoz. Vagy vele. akkor meg azt felelem. azt a választ kapja tőlem.nyek lehessetek. A szent iratok szerzői szerint Törvény-Test alapvető. hogy más és más érzékeket tulajdonítanak nekik". ahhoz az kell. legyetek mindig egyenesek és igazak bárhol legyetek is! Ne tűrjetek meg magatokban semmit. de a lélekben sem fogtok semmit találni. aki méltó az egész világ tiszteletére.Hívek. Az én véleményem szerint azonban a Törvény-Test képtelen hirdetni a Törvényt. hogy az Út felől tudakozódjam a Zen mestereknél. azt válaszolom neki. azt felelem neki. és így bolyongtok a világban keresz. így aztán elvetettem őket mind egy szálig. és másra sem jók.Mik lennének a Három Szem birodalmai? A mester pedig ekként válaszolt: . Azután rájöttem. akartok-e igazán megfelelni a Törvénynek? Mert ehhez igen érdemes férfiúknak kell lennetek. és így végül dolganinccsé válhattok. úgy kell cselekedniük. és az Átváltozás Testben Buddháról beszélgetünk. Megtanultam tőle. mit kerestek hát? (Útmutatások a gyülekezetnek) ÖLJÉTEK MEG AZT A BUDDHÁT! Lin-csi mester egy ízben a következő útmutatással szolgált a szerzetesek gyülekezetének: .dalmába. hogy azok meg az együttérzés tárgyai. csak feltételesen léteznek Testként és birodalomként. hogy ezek csupán a világ ápolgatására szolgáló orvosságok. amiképpen egykor én magam is. . nem mások. ott magunkra öltjük az oszthatatlanság köntösét.keresnie Buddhát.tek együtt belépek a megszabadulás birodalmába. és soha. hogy Mára fészket verjen bennetek. ép edé. Épp ezért jeleníti meg a válaszként a lényeknek a formákat. csak üres nevekkel fogtok találkozni. miként a víz tükrözi vissza a holdkorongot. Ekkor azt kérdezte valaki: . Tanulmányoztam a Vinaja szabályait. Ha viszont a bódhiszattvák felől érdeklődne.lönböző változatai. amelyikből kifolyik a folyékony vaj.ra ezek a birodalmak nem egyebek. Ha szellemetek akár egyetlen pillanatig is teret enged a Hármas Világnak.ni gondolataitokat. mint a függőség kü. A tárgyaknak tízezerféle jellegük van. Bizony mondom. ami épen működik bennetek. hát tükrözzétek azokat vissza. vén szerzetes cselekedtem. Olyan öreg mestert ismertem meg benne. bizony mondom néktek. Ha a dolgok maguktól eljönnek hozzátok. Világos tehát. Csak olyasmiben bízzatok. mint "sárguló falevelek a gyermekek markában. Maitréja csarnokának és a Három Szem birodalmának. hiszen a felsőbbrendű tudástól függenek. Tanuljátok meg elpihentet. épp ezért mondták azt a régiek. mint hogy azok ámuljanak rajtuk". és a TörvényTestben Buddháról beszélgetünk. Vagy veletek együtt behatolok az oszthatatlan birodalmá. Miféle velőt akartok hát találni ezekben a száraz csontokban? A lelken kívül egyáltalán nincs semmi. Nos. a Jutalmazás. mindenkinek saját magát . és végigrágtam magam a szent iratokon. hogy sohase hagyjátok magatokat félrevezetni. hogy az bizony az kihunyás tárgya. melyek egyaránt a dolgok lényegét adják. és a szemem csak ekkor kezdte igazán tisztán látni az Utat. a hat érzékszerv porcsomóvá törik szét menten.dezhetnétek. és a Jutalmazás-Testben Buddháról beszélgetünk. Ekkor szántam rá magam igazán.tül-kasul. hogy vajon most mi hiányzik a tevékenysé geitekből? Ha egyazon pillanatban teret engedtek tisztá.

Én. Ám én kezdettől fogva püfölöm őket. Mindent.Bizony mondom nektek. dőre gondolataitok egyike az Anyagtalan Világ. a megszabadulást. ezek már csak ilyenek! (Útmutatások a gyülekezetnek) A HÁROM VILÁG Lin-csi egy ízben a következő útmutatást adta a szerzetesek gyülekezetének: . ti. amelyekbe oly szíves örömest kapaszkodtok. hogy aztán egy szép napon végre megvilágosodhasson. legyen az akár kinn. a Törvényt. hogy igazán független. akkor bizony ez maga a menekvés. Nekem. Higgyétek el. No de szerzetesek! Menekülni a Három Világból? Ostobák! Ugyan hová menekülnétek? Buddha és a pátriárkák csupán nevek. Mert mindannyian csupán olyanok voltak mint azok az élősdi férgek. Öltsétek föl ruhátokat. amit átadhatnék az embereknek. a remetének nincs semmiféle Törvényem. hogy megvilágosítsátok a . ha szájukkal szólnának. én vagyok a Három Világ"! Csupán ti lehettek azok. semmiképpen ne hagyjá. csak gyógyítom a betegséget és oldom a kötelékeket. akik a könyörületnek alamizsnáit falják fel jogtalanul. Ezekkel a bútorokkal rendeztétek be házaitokat. öljétek meg azt a buddhát! Ha egy pátriárkával találkoztok.A mindenfelől érkezett hívek között. ha úgy tetszik. pusztítsátok el. akik most itt álltok a színem előtt. melyek összevissza zabálnak mindenféle szarkupacból. miközben azt sipánkolják mindenfelé. mint lelketek talaja. kezükre verek. mint a rókák és egyéb fenevadak. akik elhagyták családjaikat". melyek a bambusz és a fák leveleire telepednek. mintha tíz esztendőn át zarándokolnátok. a menekülést a Három Világból. Annyi csupán köztetek a különbség. öljétek meg azt a pátriárkát! Ha egy arhattal találkoztok. szálljatok vitába velem. . ahol most is tartózkodtok. és váljatok dolga-nincsekké. Ti hívek. ami már amúgy is megkezdődött. . egyétek meg a kásátokat. mint a buddha-pátriárkák. haragos gondolataitok egyike az Anyag Világa. pihenjetek le. hogy ti nem bíztok eléggé önmagatokban. hogy nem leltem egyetlen emberre sem. öljétek meg atyátokat és anyátokat! Ha rokonaitokkal találkoztok. hogy szavaimat isszátok. hogy "mi vagyunk a szerzetesek. A Három Világ ugyanis képtelen azt mondani. évek.kell kifürkésznie. de magatokból sem nyerhettek semmit. ha szemükkel jeleznek. menjetek. szerzetesek. akik itt álltok színem előtt elevenen. ez maga a függetlenség! . Ha kezeikkel hadonásznak. szerzetesek. Ahelyett. ami még nem történt meg. ami az utatokba akad. szájba húzom őket. egytől egyig mind beleestek a régiek által állított csapdák valamelyikébe. hogy megkeressétek Buddhát. hívek. öljétek meg rokonaitokat! Ha csupán ez az egyetlen módja a megszabadulásotoknak. de nincsenek praktikák és azok gyümölcsei sem. évtizedek szálltak már el úgy. akár benn. mint a vakok szedett-vetett hordája. "hé ide nézzetek. hagyjátok minden ügy és dolog nélkül magától elmúlni az időt. Buja gondolataitok egyike a Vágyak Világa. ércként kell megtisztulnia. sem Törvény. Még nem találkoztam egyetlen eggyel sem. hogy hagyjátok a praktikákat! Épp elegendő az is. de azt. amiként az a Törvény szerint való? Attól kell csupán óvakodnotok. ha megma. Nem is teszek semmi különöset. aki ne függene a külső dolgoktól. hogy mások tévútra vezessenek benneteket.Hívek. akik mindenfelől érkeztetek hozzám.tok megtörténni! Többre mentek ezzel. a dolgok bilincseiből való szökéseteknek. a vén remete azt mondom most nektek. hagyjátok Tovább folyni azt. Ne csapjátok be magatokat! Mert odakinn nincs se Törvény. hogy a Törvény igéit hallgassátok. öljétek meg! Ha egy buddhával találkoztok. Csakugyan ismerni akarjátok a Három Világot? Nem más az. valóban akarjátok-e tisztán látni a dolgokat. akiről úgy láttam. készen arra. szemükre csapok.radtok hétköznapiaknak. nincs sem Buddha. próbáljatok hát meg elszakadni a dolgoktól! Könyörgöm. hogy tőlem tanulhassanak. akik azért jöttek. öljétek meg azt az arhatot! Ha atyátokkal és anyátokkal találkoztok. Vagy. épp olyanok vagytok. tükörként kell fényesre csiszolódnia. Mi a fenének keresgéltek hát folyton másoknál? Vakok vagytok tán. úgy. az. Sajnos. hogy egy másik fejet raknátok a saját fejetekre? Mi hiányzik számotokra? Hiszem. ezért aztán szüntelenül máshol keresgéltek. Azzal a céllal érkeztetek ide mindenfelől. bizony egy sem akad.

Ha csak egyetlen gondolat erejéig is képesek vagy. hogy a benneteket oly nagyon lenyűgöző szenvedélyek éppoly támasz nélküliek.Ha nem engedtek semmiféle magyarázgatásnak a Tiszta Dolgok Birodalmában.Mit jelent hát a szent szútrák és a képmások elégetése? A mester pedig így válaszolt: Megpillantani a dolgok láncolatának ürességét. Mandzsusrí.tek az atyát.Közöld hát vélem Buddha tanításának lényegét! Cui-jen így válaszolt: . csak akkor nyerhetitek el a megszabadulást. máris elmondhatjátok magatokról. miért nem lépsz be? . Nos ekkor elmondhatjátok magatokról.Létezik-e olyan mondás. és képesek vagytok minden kötődés nélkül ott maradni. hogy végre a határtalanhoz és az ügynélküliséghez igazodjatok. Bizony ez az öt köz.zetesek gyülekezetét.) SAO-SAN MONDÁSA Egyszer egy szerzetes e szavakkal fordult Sao-sanhoz: . hogy már eredményt ért el a Zenben.Az anya a bujaság. hogy bejárja Kínát. a hold fénye áthatol a tenger hullámain. (Útmutatások a gyülekezetnek) AZ ÖT KÖZVETLEN CSELEKEDET Lin-csi mester a következő útmutatással szolgált a szerzetesek gyülekezetének: . és legalább egyetlen gondolatotok erejéig úgy dönteni. amely az ürességre válaszol.Kiváló hívek. vérét ontani egy buddhának. és még mindig így vélekedsz a Zenről? Ugyan miként szabadulhatnál meg a .Mi az anya? A mester igy válaszolt: . továbbá mindenben dolga-ninccsé váltok. Valaki ekkor azt kérdezte: . hogy többé egyetlen gondolatotokkal se keressétek azt. és el. nevet aggassatok a Három Világra.Ha felhőtlen az égbolt a hegy felett.Megölni az atyát. Cu-ming dühösen pillantott egykori tanítványára. de minden tekintetben megmaradtok a sötét homályban. a dolgok ürességét.vetlen cselekedet. Ekkor egy másik szerzetes azt kérdezte tőle: . Ekkor azt kérdezte tőle az egyik szerzetes: . akkor elmondhatjátok magatokról. . öreg mestere ekként fogadta: . szétverni a szerzetesek gyülekezetét. mint az űr. amely se nem igaz. Sok esztendő múltán.) CU-MING KINYILATKOZTATÁSA Cuj jen-még ifjú szerzetesként eltávozott Ce-ming kolostorából. megölni az anyát. hogy kiontottátok egy buddha vérét.Megvénültél. hogy megöltétek az anyát. hogy eltéptek minden olyan köteléket. azért.Egy fehér felhőn nincs semmi csúnya . (Vasfurulya 5. (Útmutatások a gyülekezetnek) MANDZSUSRÍ A KAPU ELŐTT Egy szép napon Mandzsusrí a kapu előtt ácsorgott. Miért kellene hát belépnem? . hogy meglátogassa régi kolostorát. Valaki azt kérdezte: . Ekkor azt kérdezte valaki: .felelte Sao-san. akkor elmondhatjátok magatokról. akkor elmondhatjátok magatokról.hangzott a felelet. a gondolatok ürességét.Mandzsusrí. se nem hamis? .No és mi lenne az öt közvetlen cselekedet? A mester pedig ekként válaszolt: . Végezetül az egyik szerzetes azt kérdezte: . Abban a hitben tette ezt. és képesek vagytok olyanokká lenni. amikor visszatért. (Vasfurulya 1. csak ezt a kaput. hogy leromboltátok a szer. hogy elégettétek a szent szútrákat és képmásokat. ha az öt közvetlen cselekedetet végrehajtjátok.égetni a szent szútrákat és képeket.Mit jelent egy buddha vérét kiontani? A mester a következő választ adta: . Hogyha a Vágyak Világába behatolva akár egyetlen gondolatotokkal is a bujaság tárgyait keresitek. alig maradt már fogad. ami alá van vetve a nemzés és a pusztulás elvének. hajad megőszült.tok megérteni. és ott csupán az üresség tárgyait látjátok.Az atya a tudatlanság.Mit jelent lerombolni a szerzetesek gyülekezetét? A mester pedig így felelt: . Buddha ekként szólt hozzá: .Nem látok én semmi mást. Ha képesek vagytok arra.Mi az atya? A mester így válaszolt: . amely ezekhez köt. hogy megölté.dolgokat. akár a visszhang. hogy megmérjétek a világot.

ni.Érted? .Igen különös. és maga adta meg a választ: .nyok lába felé bökött. (Vasfurulya 9.Majd újból kérdést tett fel: . csak néhanapján megyek elébe.Mélyértelmű tan bölcse lehetsz.hangzott a felelet.vetkezőket mormolta maga elé: . hogy a buddhista szerzetes követi a sílát. de én bizony nem értelek mondta a kormányzó. félretolta a papírfalat és így köszöntötte: .) CSIEN-JÜAN A PAPÍRFAL MÖGÖTT Egy alkalommal Csien-jüan mester a papírfal mögött üldögélt. (Vasfurulya 7. aki meditálni érkezett hozzá. ni. hogy megértsd a Zen lényegét? (Vasfurulya 10. és így szólt: . akkor is elébe megyek. Hogy lehetséges hát. nyilával mindig a középső fekete pontba talál. botjával elmutatott a tanítványok feje fölött. ha nem szándékozom segíteni néki. gyakorolja a dzsájnát és rendelkezik a prádzsnával. De merthogy még az ágyadba sem vagy képes bemászni anélkül.dettek. és eleredtek könnyei. de a falánk istenek soha sem elége.Kérlek.) JÜE-SAN MEGÉRTI A kormányzó így szólt egyszer Jüe-sanhoz: .mondta a mester. de ilyenkor mindig készséggel segítek neki. .Nem értem . amiről nem tudok beszélni.) SZAN-SENG TANÍTVÁNYÁT FOGADJA Szan-seng egy napon beszélgetés közben a következőket mondotta: . Később a szerzetes elmesélte ezt a párbeszédet Si huangnak. amikor egy szerzetes.hangzott a mester válasza. minden épp olyan volt.) . mint ebben a pillanatban. Hát te vajon megtartod-e az előírásokat? Gyakorolod-e az elmélkedést? Rendelkezel-e a bölcsességgel? .Arról beszélek. hogy annak csúcsán foglalj helyet.születéstől és a haláltól? Cuj-jen lehorgasztotta fejét.Úgy tudom.Ott vannak. amikor Jün-men tanítványait oktatta. amiről meditálok. aki e szavakkal méltatta Csien-jüant: . mint tíz lábnyi tanítóbeszéd. Magyarázatként Tung-san az alábbiakat fűzte szavaihoz: . és arról meditálok.Ha tanítványom érkezik.Csien-jüan igazi mesteríjász.Jobban jártok.Ünnepi beszédet tartottam a templomban. ezt a kérdést tette fel nekik: .Ez a szegény koldus nem vesz ilyen terheket a nyakába . Jüe-san ekként válaszolt neki: . ha egyetlen lábnyit hatoltok befelé. Egyetlen hüvelyknyi belső nemesség többet ér. s imigyen vélekedett róla: . nyilatkozz hát te a Buddha-tan lényegéről! . egy másik Zenmesternek. (Vasfurulya 15. vagy alá kell merülnöd a legmélyebb tengernek.Mielőtt a hét Buddha megjelent volna a világban. akkor föl kell kapaszkodnod a legmagasabb hegyre.Ha egy tanítvány érkezik hozzám. hogy lelked terhét ne cipelnéd magaddal. . a hold fénye áthatol a tenger hullámain . Szerzetestársa.A régi idők pátriárkái ott táncolnak.Ekkor meg botjával a tanítvá.Hát szeretnétek-e a régi idők pátriárkáinak szemeit látni? .Ha felhőtlen az égbolt a hegy felett. (Vasfurulya 12. a lábaitokon! . hogy annak fenekén sétálgass. Cuj-jen ebben a pillanatban megértette az igazságot. majd így szólt: .Ha meg akarsz érteni. Hszing-hua hírét vette e kijelentésének.) JÜN-MEN ÜNNEPI BESZÉDE Egy alkalommal. hogy mégsem érted? .válaszolta Jüe-san.Rövid szünet után pedig a kö. mintha tíz lábnyira kifelé terjesztenétek a Tant. . (Vasfurulya 13) TA-CE BELSŐ NEMESSÉGE Ta-ce a következő szavakkal fordult testvéreihez: . A mester a szerzetesre pillantott.Szeretnétek-e megismerni a régi idők pátriárkáit? Mielőtt azonban bárki is válaszolhatott volna. a fejeteken. hogyan várod hát. Nem sokkal később pedig e kérdéssel fordult mesteréhez: .

Hszüe-feng egy vödörre mutatott.) JANG-SAN TÍZEZERNYI DOLGA Jang-sang ezt kérdezte Kuj-santól: . . Kuj-sant.hangzott a következő kérdés. (Vasfurulya 37.Ez igen.felelte a tanítvány.Nem. (Vasfurulya 25.És válhat-e bárki oly módon szentté.Nem csak együgyüség által .FEN-JANG VÁNDORBOTJA Fen-jang vándorbotjára mutatott.Naponta egyszer ettem.) HSZÜE-FENG PONTOSSÁGA Hszüe-feng. amíg csapásaid nem érték el a fa legbelső részét! . talán . miért kellene hát bármibe is beavatkoznom? Jang-san tisztelettel hajolt meg előtte. ha beborul.És neked mivel telt a nyarad? . . látom. és néhány órácskát szundítottam éjfél után .A zöld nem sárga. dehogy! . vagy köd van? (Vasfurulya 26.És mit teszel. az pedig nem hold. (Vasfurulya 21. . . Tung-san kolostorának szakácsa mindig pontosan szolgálta föl a reggelit.) HSZÜE-FENG SZENTSÉGE Egy szerzetes ezzel a kérdéssel fordult Hszüe-fenghez: . nem töltötted haszontalanul az időt dicsérte meg Kuj-san. Ekkor Jen-tou fölrúgta a vödröt. . . hogy áll ez a dolog veled? Csang-seng ekkor elhajította fejszéjét. Csang-senggel az erdőbe ment.És mi lesz azután a további sorsa? .tudakolta Jang-san.) HSZÜE-FENG FÁKAT DÖNT Hszüe-feng tanítványával. . az a Zen ösvényén célba ér. hogy fákat döntsenek ki.) FEN-JANG MÓRESRA TANÍTJA AZ EGET Egyszer egy szerzetes e szavakkal fordult Fen-janghoz: .A méh sem tér vissza az elhagyott kashoz. .A régi mesterek közvetlenül a szívből a szívbe közvetítették a tudást .Ha tízezer dolog ér.hangzott a felelet.A túlzott alázat is ártalmas lehet! (Vasfurulya 29. . mit cselekszel? Kuj-san pedig így válaszolt: . nem rövid.mondta Kuj-san -. . Mestere azonban kiöltötte rá a nyelvét.Ez nem víz.állapította meg Jang-san.) JEN-TOU VÖDRE Három szerzetes. . Kettéhasítottam! . Minden dolog szükségszerű.Közvetíttetett! Erre a mester egy botot ragadott. Csin-san és Jen-tou találkozott egyszer a kolostor kertjében. (Vasfurulya 23. .A víz tiszta.folytatta Hszüe-feng -. hogy személyiségét már elfeledte? .El ne engedd fejszéd. .Ha ezer mérföldes körzetben egyetlen .Hogy vagy képes ilyen pontosan betartani az időt? .Te sem töltötted haszontalanul az időt . (Vasfurulya 27.Hogyan válhat valaki szentté? . Csin-san pedig így szólt: .Amennyiben ez csupán saját magát érinti.figyelmeztette tanítványát. ami hosszú.tiltakozott Hszüe-feng.A holdat és a csillagokat figyelem . mivel foglalatoskodtál? .) JANG-SAN KÖSZÖNTI MESTERÉT Jang-san száz napi távolléte után köszöntötte mesterét. és így szólt: . és így szólt: .faggatta tovább Hszüe-fenget a szerzetes. név szerint Hszüe-feng.felelte Jang-san.válaszolta a mester. és egy kosárka kölest arattam le . . Egy nap Tung-san a következőket kérdezte tőle: .Egész nyáron színedet sem láttam . és jól elnáspángolta kedvenc tanítványát.hangzott a válasz. a hold képe tükröződik benne.Aki tökéletesen érti ezt a vándorbotot.Egy darabka földet műveltem meg.felelte az idős mester. és így szólt tanítványaihoz: .

így válaszolt. kérlek.A legközelebbi prédikációmkor majd megoldom . Je-tou ugyancsak háromszor húzott rá botjával válaszként. hogy nem létezik olyan hely. akinek szintén föltette kérdését. Ott találkozunk. mitévő lennél? . és ezért egyáltalán nem is kell találkoznunk. azonnal lépjen elém. (Vasfurulya 34.Mert nincs eső. Jüe-san durván megragadta. (Vasfurulya 30.) HOL TALÁLKOZUNK A HALÁL UTÁN? Tao-vu meglátogatta betegen fekvő bátyját.Kegyelmességed! vágta rá a mester.Mi a véleményed egy olyan szerzetesről. ám ekként vélekedett: . és csupán holttestedet hagyod magad után? . hogy megtartotta volna esti prédikációját. Ugyan miért kárhoztatnád az eget? .) JÜE-SAN MEGOLDJA EGY SZERZETES PROBLÉMÁJÁT Egyszer.válaszolta Fen-jang.Az a szerzetes.válaszolta jámboran a miniszterelnök.Mi Buddha? . Jün-jen szerzetest. s azt is. Tao-vút kielégítette a válasz. hogy az ember a Srávaka fokozaton éjszakai holdként érzékeli a Buddha-természetet. aki reggel a problémája miatt gyötrődött. (Vasfurulya 36.faggatta tovább a szerzetes. hogyan érzékeled a tulajdon Buddha-természetedet? Hszüe-feng három botütéssel válaszolt. a Szung-dinasztia egyik császárának álmában egy isten jelent meg. ahol senki sem születik. . hogy a bódhiszattva szint elérésével a Buddha-természetet ragyogó napként érzékelik. (Vasfurulya 28. és senki sem hal meg . ahol senki sem születik és senki sem hal meg. egyenest visszavonult a szobájába.Miként ébresszem föl magamban a vágyat a megvilágosodás iránt? A pap hallgatott. hol találkozhatom véled.Akkor meg mi más után kutakodsz? . a miniszterelnök ezt kérdezte Tao-tung Zen-mestertől: . amikor a szerzetesek összegyűltek.felhő sem jelenne meg. segíts nekem! . és ezt harsogta: .felelte a mester. A sértődött szerzetes ekkor egy másik mestert keresett fel. (Vasfurulya 45. aki elhagyta a . ha meghalnál.Hová jutottak a mesterek.Mondd. és mert nem akkor van napsütés.) TÁVOZÁS És VISSZATÉRÉS A szerzetes kérdése így hangzott: . amikor elérték a végső állapotot? . amikor kellene. amikor Jüe-san befejezte reggeli prédikációját. (Vasfurulya 32.Olyanokká lettek.) TAJ-CUNG ÁLMA Egy éjjel Taj-cungnak.válaszolta Jün-jen.) LUNG-JA VÉGSŐ ÁLLAPOTA Egy szerzetes ezt kérdezte Lung-jától: . és arra figyelmeztette.jelentette ki Fen-jang.Azt kellett volna felelned.Botommal tanítanám móresra az eget . hogy ébressze fel magában a vágyat a megvilágosodás iránt.) JÜ-TI BUDDHA FELŐL ÉRDEKLŐDIK Jü-ti. Jüe-san így szólt: .Értem én.Igaz . és anélkül. (Vasfurulya 33) HSZÜE-FENG NYILATKOZIK A BUDDHA-TERMÉSZETRŐL Egy szerzetes ezekkel a szavakkal fordult Hszüe-fenghez: . de áruld már el nékem.válaszolta neki Jüe-san. amikor szeretnénk . Mikor aztán a szerzetes eléje ért. . .kérdezte tőle. mint az üres házakba orvul belopakodó tolvajok . Este.kérdezte tőle a mester. Reggel aztán a császár megkérdezte udvari papját: .Nézzétek csak szerzetesek! Ennek a fickónak problémája van! Ezután pedig félretaszította a szerzetest. az egyik szerzetes így szólt hozzá: Sehogyan sem boldogulok az egyik problémámmal. .

. de nem kíván fogadni senkit. és nem tért vissza többé? A mester válasza: . majd hozzáfűzte: . mi marad vissza? A mester ekként felelt: . (Vasfurulya 38.kolostorát. . Azt sem kérem.) HAI-CSUNG ELKERGETI TANÍTVÁNYÁT Tan-saj látogatásakor Haj-csung éppen szunyókált. és ekként dicsérte Csaocsout: . és mégsem látsz semmit.Emlékezik a jótéteményekre. akkor az orral sem lehet lélegezni. . Büszke lehet rád a mestered mondta végezetül Tan-saj és távozott a kolostorból. és így szólt: .felelte a szerzetes. dugjuk be fülünket és állítsuk meg gondolatainkat. melyet nem láthatsz.Hálátlan szamár.) HUA-JEN VISSZATÉR A KÁPRÁZATVILÁGBA Egy szerzetes ezt kérdezte egyszer Hua-jentől: . (Vasfurulya 46. A tanítvány következő kérdése: .Értitek? Amikor azonban senki sem válaszolt. Huj-csung fölébredvén értesült a történtekről. hogy ne lássunk. A jövőben nem is nekem kellene válaszolnom a kérdésekre.A Törött tükör nem tükör többé. . Ekkortól kezdve a hozzá érkezőket Csao-csouhoz irányitotta.A feneketlen víz.Derék tanítvány lehetsz. ha nincs ráírva. hogy micsoda. .hangzott Hszüe-feng válasza. (Vasfurulya 49.) A KISZÁRADT FOLYÓ Hszüe-fengtől egyik szerzetese ezt kérdezte: . . Elhangzott hát újra a kérdés: . akár a kinin.Mesterünk fölszólít minket.A szád használata nélkül .És mi a véleményed az olyan szerzetesről. amire gondolok.Az ajtóról akkor is tudni.A víz olyan keserű lesz. A szerzetes tovább kérdezősködött: Miképpen iható e víz? . aki elhagyta ugyan kolostorát.mondta a tanítvány. Arra sem szólítottalak fel. aki e vízből iszik? .Meghal hangzott a mester válasza. hogy állítsd meg gondolataidat. a mesterem őrá sem lenne kíváncsi. Fajen ezt helytelenítve így szólt hozzá: .Én viszont nem kívánom tőled. A borítékban mindössze három üres lapot talált. mi marad vissza? Csao-csou így felelt: . és ezt kérdezte tőle: . (Vasfurulya 48. .Hogyan tér vissza egy megvilágosodott a káprázat-világba? .Fiam pontosan azt írta nékem.Még ha maga Buddha jönne.Igen.Ez bizony határozott válasz volt . de egy idő múltán visszatért? A mester így válaszolt: . ne halljunk és ne gondoljunk rosszra .Köszönöm elismerésed . (Vasfurulya 52.Ha a Zen vén folyama kiszárad. (Vasfurulya 40) AZ ÉRTELEM ÍRÁSJEGYE Egy idős szerzetes az értelem jelentésű írásjegyet pingálta kicsiny házának ablakára és falára. és mégsem hallasz semmit.jegyezte meg Tan-saj.) TI-CANG TANÍTÁSA Ti-cang egy ízben vendégül látta Pao-fu egyik tanítványát.Ha a Zen vén folyama kiszárad.Itthon van-e a mester? . hogy csukd be a szemed. Hszüan-csü azonban így felelt: . így folytatta: . Hszüe-feng a levelet szerzetesei körében bontotta fel. Csao-csou így vélekedett erről később: . hogy dugd be a füled.Egy Buddha megtestesülése. mégsem terem egyetlen gondolatod sem.Az ajtón a bejárat írásjegynek kell állnia.Mestered hogyan okítja néked a Tant? .És mi történik azzal. lehullott virág sem száll vissza többé ágára válaszolta a mester. .tudakolta egyik tanítványától.tudakolta a szerzetes. ugyanígy az ablakon és a falakon is. hogy hunyjuk be szemünket. Ilyeténképpen pedig az ablak és a falak is megvannak ezen írásjelek nélkül.Ha nem lehet szájjal inni. Hszü-feng hírét vette ennek a beszélgetésnek.) HSZÜAN-SA LEVELE Hszüan-sa levelet küldött mesterének. . Fölmutatta a lapokat.

Csin-san azonban nem értette ennek jelentését.hüledezett a szerzetes.felelte a szerzetes. . miért ne lenne hát ostoba? (Vasfurulya 55. A Lu-ce féle falnak fordulás egy szemernyit sem segít a szerzeteseknek.faggatta tovább Csing-csing. hát e pillanat. és így szólt: . de nem szólt egy szót sem. Nincs nekünk semmi dolgunk egymással.Ugyan ki lenne ez a jeltelen ember? Lin-csi galléron ragadta a kérdezőt. Nagyon hálás vagyok neki ezért .Botot ragadott és elkergette tanítványát.Már megtörtént . és még mindig csak vándorolsz. . hiszen a szerzetes visszafordult. és ezt fűzte hozzá: .Mivel szolgáltam erre a büntetésre? .Akárcsak jómagam.Kha! .Ha szarvakat akarsz utánozni. majd reggel visszatért Jen-touhoz. (Vasfurulya 53. miért nem közlöd vélem? Jen-tou ekkor sziszegő hangot hallatott.kérlelte barátját.A balga Hszüe-tounak nem volt igaza. .Ha valamit elmulasztasz. és ezt kérdezte tőle: .Beszélj! Beszélj! A szerzetes rémülten egy mukkot sem szólt.figyelmeztette látogatója. de csak kevesen fogják föl ennek igazi értelmét. (Vasfurulya 57. Az Öt Hegy vidékén .válaszolta Csin-san. Éjjel nem jött álom a szemére. ki-. és adósságaid is meg kell majd fizetned . (Vasfurulya 54. hogy egy másikba szegődj.A balga Mu-csounak nem volt igaza. hogy honnan érkezett.) CSING-CSING NAGY FURKÓSBOTJA Csing-csing egy újonnan jött szerzetestől megkérdezte. .Arra buzdítom szerzeteseimet. Ha még nem fedeztétek volna fel. .panaszolta neki Csin-san -.Harminc botütést érdemelsz. ki kellene nyújtanod ujjaidat jegyezte meg Csin-san.) MU-CSOU "OSTOBA" RENDTÁRSA Mu-csou egy ismeretlen szerzetessel találkozott. Lin-csi ekkor megütötte.A Három Hegy vidékéről . Távozz hát! Véletlenül épp arra járt a Csang család negyedik fia.) LU-CE FALNAK FORDUL Amikor a szerzetesek és a világi hívők oktatásra jelentkeztek és kérdéseket tettek föl. bejár házatok kapuján. amikor nyilvánvalóan valami mély bölcsességű tudásra tett szert. vonakodik azt vélem megosztani. van-e alkalmad naponta kétszer étkezned? . így folytatta hát: . . majd így szólt: . Most azonnal ki is mérem rád nagy furkósbotommal . ökörként születsz újjá. Lu-ce rendszerint hátat fordítva fogadta őket. .Létezik egy hús-vér jeltelen fickó. és így köszöntötte: .Testvérem. hogy képzeljék magukat a Buddha előtti időbe. Tan-jüant.) JEN-TOU KÉT ÉTKEZÉSE Csin-san egyszer meglátogatta az elvonultan élő Jen-tout. .förmedt rá Mu-csou. . Jen-tou a homlokához szorította ökleit. és részvétet érezve otthonába vezette Csin-sant.A Csang család negyedik fia gondoskodik szükségleteimről. hiszen a szerzetes visszafordult. Nan-csüan így helytelenítette viselkedését: .Ostoba! .Ez a jeltelen fickó semmire sem használható. . te is harminc éve foglalatoskodsz a Tannal. légy oly könyörületes. Évek múltán tudomást szerzett az esetről Hszüe-tou. és most.ban eszméljetek rá! Egy szerzetes megkérdezte tőle: .dörögte Csing-csing.horkantott Jen-tou.Nagytiszteletű uraság! A szerzetes hátrafordult. és igy kiáltott: . (Vasfurulya 56) LIN-CSI JELTELEN EMBERE Lin-csi ekként szólott: .hangzott a válasz.És remeteséged idejét hol töltötted? . .felelte Jen-tou. .Elhagytad az egyik kolostort.Harminc éven át voltunk jó barátok . .Testvérem.Ha valami mély bölcsességű tudással rendelkezel. majd mindketten folytatták útjukat. miért lenne hát ostoba? Később Huj-tang ekként vélekedett erről: . és fejtsd ki számomra a Tant .

és ő is megkérdezte tőle: .) AVALOKITÉSVARA SZOBRA A koreaiak megbíztak egy csöcsianbeli szobrászt. hogy egy hivatalnok kereste fől. a hegy csúcsán . a hegyen van egy öreg.felelte Cseng-cao. de ma mégis egy szamár vetett le a hátáról . senki emberfia meg sem bírta mozdítani. (Vasfurulya 59. .csodálkozott Csu-jü.hangzott Jün-men válasza. nemde? .szólt Csao-csou. Pai-csang pedig ráhúzott egyet a botjával. . .kérdezte a társa.Nos . majd fölkiálltott: . (Vasfurulya 68. Hogyan lehetséges hát.javasolta Cseng-cao.) A HIVATALNOK Cseng-cao hivatalnoktól. ti szerzetesek! Szavai hallatán valamennyien rápillantottak.Miért nem te élsz akkor ott? .Vénségedre miért nem keresel magadnak egy végle.javasolta Jün-csü. hogy nem azok? . Vénségedre nem ismered ezt a helyet? .mondta Cseng-cao -. . egyik társa ezt kérdezte: Vándorszerzetesek volnának. (Vasfurulya 65. melynek eredményeképpen megegyeztek abban. Korea és Kína tárgyalásokat kezdett.Hé.Honnan veszed.) JÜN-MEN SZENT GYÜMÖLCSEI Jün-men a "Szentfák temploma" nevezetü kolostor lakója volt. Az elkészült szobrot azután Csientang kikötőjébe vitték. és végül a Mingcsou templomban állították föl.) JÜN-MEN HÁROM NAPJA Jün-men mondotta: .Dehogy is . mégis elég erősek lesznek ahhoz.Mi a legcsodálatosabb esemény a világon? .) CSAO-CSOU LAKHELYE Jün-csü egy ízben meglátogatta Csao-csout és ezt kér. akár a pókfonál. hogy az illetőt lehúzzák az állatok világába. hogy készítse el számukra Avalokitésvara szobrát. hogy koreai útja kudarcot vallott? (Vasfurulya 58. Az egyik látogató meghajolt a szobor előtt. .Eddig még senki sem nevezte ezeket a gyümölcsöket éretlennek .Ha valaki képzelgéseinek rabja a bölcsek és a hétköznapiak tekintetében. hol találnék ilyet? .Ugyan.Harminc éven át paripán nyargaltam.A szent iratokban az áll.kérdezte Csao-csou.Odafönn. düledező szentély . akkor ezek hiába olyanok.Vizsgáljuk csak meg őket .dezte tőle: .Megértek-e már szent gyümölcseid? . a nép tanítója ezt mondotta: . Egy szerzetes ezt kérdezte egyszer Paj-csangtól: . Itt aztán a szobor mintha a földbe gyökerezett volna.Itt üldögélni fönn.) VU-JE A KÉPZELGÉSRŐL Vu-je. Történt egy alkalommal. A szobor nyomban visszanyerte eredeti súlyát. hogy hajóra rakják.Az ember három nap alatt megváltozhat. (Vasfurulya 70. és így szólt: .felelte Csao-csou. hát nem meg mondtam? (Vasfurulya 69. amikor egy csoport szerzetes közeledett.hangzott a válasz. Később Csu-jün kereste föl Csao-csout. . hogy Avalokitésvara oly csodás képességekkel rendelkezik. A kérdező tisztelettel meghajolt előtte.ges lakhelyet? . hogy a tíz égtáj bármelyik szegletében képes megjelenni. hogy a szobrot nem szállítják el Kínából.Ugyan! Hol találnék ilyet? . Hogyan áll hát ez a dolog véletek? A választ maga adta meg: Ezer nap alatt.) CSIEN-FENG ÚTJA Egy szerzetes egyszer ezt kérdezte Csien-fengtől: . és ezt kérdezte tőle: .kérdezte megint Csao-csou.(Vasfurulya 64.A Nirvánához vezető egyik út a Buddha- .Vénségedre miért nem keresel magadnak egy végleges lakhelyet? .

kérdezte Paj-csang.Ez a legyező a harmincharmadik mennybe röppen. hogy egy ernyőre festett rózsát odakinn. Paj-csang ekkor összehívta a szerzeteseket. Paj-csang a vizeskorsóra mutatva így szólt: . Így aztán Kuj-san lett az új kolostor apátja. Hszüe-feng tanítványa volt.mondta az elöljáró.Hozzád jöttem.szólt Sze-ma-tou -.vágta rá Sze-ma-tou. . A szerzetes visszatért mesteréhez.kérdezte Fu-haj. . . Paj-csang mosolygott: .figyelmeztette a többieket Csang-csing.Ha a Zen ösvényén bármit is elérnél.közölte Kuj-san. és a leghatalmasabb istenek orrára koppint. . mi ez.) TI-CANG RÓZSÁJA Ti-cang és két idősebb szerzetese.válaszolta a szerzetes.) HSZÜAN-SA VASBÁRKÁJA Akkortáj. hogy a Takujsan hegyen alkalmas helyet talált az új kolostor számára.Ne bízzatok szemeitekben . aki Paj-csang irányításával gyakorolta a Zent eredetileg a kolostor szakácsa volt. .Nem keresnél egy erre alkalmas személyt szerzeteseim között? Kuj-san. . akár ötszáz szerzetesed is lehetne.Egész napon át a Zenről beszéltünk. Majd alászáll a Keleti óceánba.fűzte hozzá Fu-haj -. Kaoting megütötte a szerzetest.ö. Jün-men megemelte legyezőjét. (Vasfurulya 83. egy Kuang nevű szerzetes így szólt hozzá: . .Nem csak ezer szerzetest . és elhagyta a szobát. . Paj-csang azonban hívatta a szakácsot.Mily csodaszép ez a rózsa! lelkendezett Pao-fu. .Szerencséd. Paj-csang Kuj-sanhoz fordult. oldal) KAO-TING MEGÜT EGY SZERZETEST Egyszer egy szerzetes érkezett Csia-santól és illendő meghajlással köszöntötte Kao-tinget. Csia-sanhoz. és vízözönt támaszt. Ha ott laknál. meghajlással köszöntöttelek. . a jelen és a jövendő Buddháit és a tíz égtáj valamennyi bodhiszattváját.Nagy kár! Tönkrement a kép .Ki lehetne annak lakója? .Érted vagy sem? kérdezte tőle Csia-san .szú évek során ezernél is több szerzetesnek oktatta a Zent. de a múlt. akkor én bizony egy vasbárkát építek. a szakács épp jó lenne .Egy gazdag kolostort tervezünk . de anélkül. (Vasfurulya 81) A KOLOSTOR ALAPÍTÓJA Kuj-san. amikor Hszüan-sa. hogy nevén neveznétek. és bejárom a . .Itt ni? A szerzetes Jün-mennek is föltette kérdését.Mondjátok meg nekem.: Kapujanincs átjáró 48. A ponty pedig sárkánnyá változik.Nyújtson hát ez a kolostor ezernél is több szerzetes-` nek menedéket. és te sajnos szegénységre születtél. . hogy nem érted.sajnálkozott Ti-cang. Kao-ting újból megütötte a szerzetest. .Hát az egyszer biztos. mert mindenki mást becsaptál volna ezzel .) (V.Az elöljáró alulmaradt.122. miért ütöttél hát meg? vonta kérdőre a szerzetes. és közölte vele ajánlatukat.Mit szólnál hozzám? . hogy nem háncssaru . hogy vélem van dolgod..birodalom tíz égtája felé visz. . aki fölrúgta a korsót. (Vasfurulya 74. (Vasfurulya 76. hogy a szakács vagy az elöljáró alkalmasabb-e erre a tisztre? morfondírozott az elöljáró. majd elmesélte a vele történteket.Ki állapíthatná meg. név szerint Csang-csing és Pao-fu kirándultak.mondta Csia-san. és így szólt: .Egyáltalán nem értem . a természetben is megcsodáljanak. De vajon hol kezdődik ez az út? Csie-feng egy vízszintes vonalat húzott a levegőbe: .) JANG-SAN VONALAT HÚZ A LEVEGŐBE Kuj-san ekként szólt tanítványához: . hogy álljanak elö észrevételeikkel. (Vasfurulya 84. . ..torba érkezvén közölte Paj-csanggal. és ugyan mi eredménnyel? Jang-san válaszképpen egy vonalat húzott a levegőbe. és eltalálja a szent pontyot.Szerencse. Szema-tou a kolos. különben én lennék az ostoba . és a hosz. és kikergette a kolostorból.

Én bizony nem emberi lény vagyok . Leborult a mester elé. hogy büntetésképpen ötszáz újjászületésen keresztül rókatündérként éljek a földön. ezért aztán ötszáz újjászületésen keresztül rókalét lett a büntetése. hiszen mindenki jó egészségnek örvendett. amelyet Paj. Felej hát. Este azután Paj-csang az emelvényre lépett. (Kapujanincs átjáró 2.tengereket. Hszüe-feng elkezdte. a másik csak befejezte.Most. rendszeresen egy öregember is csatlakozott. Egyik nap azonban az öreg ott maradt. de most itt áll előttem egy valódi vörös szakállú barbár. Mindkettő tökéletlen. Tanítványa egyszer véletlenül összetörte a tálcát. amikor még Kasjapa Buddha igazgatta a világot. De mi történt volna.kérdezte tőle Hszüan-sa. Mit jelentsen hát ez? Ebéd után Paj-csang elvezette a szerzeteseket a hegy túlsó oldalára. és elmesélte a gyülekezetnek a teljes történetet.) A TÖRÖTT TÁLCA A Gazdag Föld nevű viskóban már harminc éve éldegélt egy szerzetes. még beteg sem volt senki. ahol egy szikla tövében rábökött egy róka tetemére. és hangosan kacagva azt mondta: . . Egyikük csak elkezdte. aki már megvilágosodott? A mester ekként válaszolt: .) . hogy az egyik tanítványom azt kérdezte tőlem. Történt egyszer. add vissza a régit! (Vasfurulya 90. hogy végre megszabadultam a rókaléttől. Paj-csang a szerzetesek elöljárójával megkondíttatta a harangot. Kuang nem szólt egy szót sem. Amikor Hszüan-sa mester lett.Jöjj csak közelebb.Vu! válaszolta Csao-csou.No. és kihirdette. Paj-csang pedig ekként szólította meg: .Vajon lehet-e egy kutyának buddha-természete? . mester e szavakkal hajtotta el: . hogy temesd el holttestemet szerzeteshez méltó módon. (Vasfurulya 85. A mester felszólította a szerzetest. ami felszabadíthatna a rókaléttől. Csupán egyetlen cseréptálcája volt. A gyülekezet igen csak elcsodálkozott. Alig ejtette ki e szavakat. Itt fekszik a hegyoldalban. Paj két tenyerével tapsolt egyet.) HSZÜE-FENG FALABDÁJA Egyszer tanítás közben Hszüe-feng a pulpitusról egy falabdát gurított le. hogy csak a barbároknak van vörös szakálluk.Hát te ki vagy? . Ezért aztán arra ítéltettem. Vajon melyik a helyes út? (Vasfurulya 89. és fülét a mester szájához tartotta. A beszéde végén Huang-po szólásra emelkedett: . most segíts nekem a helyes választ megtalálni. aki már megvilágosodott. hogy kerítsen egy másikat. hogy vajon az is alá van-e vetve karma okláncolatának. Hszüan-san befejezte. Amikor a szerzetesek elhagyták a csarnokot. Arra kérlek. vajon az is alá van-e vetve a karma okláncolatának. én voltam a kolostor elöljárója. én pedig azt feleltem.Ez nem jó.) CSAO-CSOU KUTYÁJA Egy szerzetes azt kérdezte Csao-csoutól: .válaszolta az öregember. ő is távozott. Azonban a tanítvány akárhányszor állított be egy új tálcával. megmondom a választ . arra kérlek. és így szólt: . Kuang az ő tanítványaként élt a kolostorban: .mondta Paj-csang Huang-po odalépett az emelvényhez. hogy ebéd után mindannyian egy halott szerzetes temetésén vesznek részt.Réges-régen.Az öregember annak idején rossz választ adott.csang tartott.Számára sem ismeretlen a karma törvénye. Hszüan-sa a labda után futott és visszavitte. elkészült-e már a vasbárka? . (Kapujanincs átjáró 1. amelyet illendő módon elhamvasztottak. és itt éltem ezen a hegyen. ha helyesen válaszol? . aki a szerzetesekkel együtt hallgatta a tanítást. PAJ-CSANG RÓKATÜNDÉRE A szokásos reggeli prédikáció alkalmával.Úgy tartják. hogy nincs. az öregember szinte abban a pillanatban megvilágosodott.

Mandzsrusrível nincs semmi dolgom . de Csü-cse visszaparancsolta. de mégsem használódott el teljesen. hogy kalapácsával kopogtatva így szólt: .kérdezte a szerzetesek elöljárója. Csao-csou pedig azt mondta: .Az egyujjas Zen-tanítást én Tien-lung mestertől kaptam. aki . és így kiáltott be: .A gyékényeken kucorgó szerzetesek egyik fele menjen mezei munkára. hozd el nekem. Amikor Csü-cse ennek hírét vette. horgonyt vethetnék.rikkantotta Jen-tou -. Történt egyszer.) FA-JEN VÍZCSEPPJEI Egy szerzetes ezt kérdezte Fajentől: .Hát Mandzsrusrí mitévő legyen? . a vágy. a többiek pedig a hegyek közé tűzifáért. (Vasfurulya 91.közölte Hsziu-csing. (Kapujanincs átjáró 3) CSAO-CSOU PRÓBÁRA TESZI A REMETÉKET Csao-csou felkeresett egy remetekunyhót. és akkor majd megmondom. nehogy később bánkódjatok! (Vasfurulya 97. ő egyszerűen csak fölemelte az egyik ujját. és miért kaptatnál föl a hegyre? (Vasfurulya 94. mielőtt végleg megtért volna a Nirvánába. Így szólt erre Csao-csou: . (Kapujanincs átjáró 11) EMBER A FÁN Hsziang-jen mester a következőképpen magyarázta el a Zent: . és a fiú azonmód megvilágosodott.Ülj le . Mélyen meghajolt és távozott. akár egy ember. Amikor egy másik remete-kunyhóhoz ért.Ha a Három Világ. (Vasfurulya 98. szabadon veszel. kezeivel megdörzsölte mellét.BUDDHA TESTE Egyszer.) HSZIU-CSING MÓDSZERE Hsziu-csing a Lo-pu kolostor gondnoka volt. akitől egyszer az egyik látogató azt kérdezte: . a következőket mondta az egybegyűlt szerzeteseknek: . . mitévő legyek? . (Vasfurulya 96.) CSÜ-CSE FÖLEMELI AZ UJJÁT Valahányszor valaki Csü-cse mestert kérdezte a Zenről.Szabadon adsz.szólt a szerzetes.) JEN-TOU HÁROM VILÁGA Azt kérdezte valaki Jen-toutól: .Túl sekély itt a víz ahhoz.Mit is tanít voltaképpen a mestered? Erre a fiú szintén fölemelte az egyik ujját.) A MAGÁNYOS ÉLET Azt kérdezte egyszer valaki Jün-csütől: .Kapd hát föl a hegyet . Ekkor Csü-cse föltartotta az egyik ujját. amikor távoznia kell ebből a világból. A fiú a fájdalomtól jajveszékelve rohant volna el.Van itt valaki? Van itt valaki? A remete fölemelte az öklét.Nézzétek meg figyelmesen aranyszínű testemet. annak az ajtaján is bekiáltott: . Ezek voltak utolsó szavai.Nem értem . hogy közeleg az idő. Amikor Csü-cse érezte. . Egész életemben használtam.Van itt valaki? Van itt valaki? Ez a remete is fölemelte az öklét.Micsoda a Hatodik Pátriárka Völgye forrásának egyetlen vízcseppje? Fa-jen így válaszolt: . Utasításaim kizárólag a szerzetesekre vonatkoznak. és így szólott: . Volt Csü-csenek egy szolgálófiúja.Miért hagynád el völgybéli kolostorod. szabadon ölhetsz és szabadon oltalmazol. Azzal tovább baktatott. és késsel lenyeste a fiú ujját. amikor Buddha a Nirvána-szútrát magyarázta.Egyetlen csepp a Hatodik Pátriárka Völgyének forrásából.Épp olyan. . a formák és formák nélküli világ fenyeget.Hogyan élhetnék egyedül egy hegycsúcson? .válaszolta Jen-tou.

mondta a pátriárka -. hogy útmutatásodat megkaptam. az igazi lét. taníts hát engem! . hogy a két kereket a tengellyel együtt eltávolítjuk.) HSZI-CSÜNG. Buddha így szólt: .Birtokomban van a kosár. Ifjú testvérem. mit kapunk így? (Kapujanincs átjáró 8.) Az ABHIDZSNYA BUDDHA Egy szerzetes egyszer azt kérdezte a Hszingjangból való Csing-zsang mestertől: . Ekkor valaki megáll a fa tövében. Mikor viselkedik helyesen? (Kapujanincs átjáró 5. zokogva a földre rogyott. levetette köpenyét. már látom olyan ez.Ha tényleg olyan sokáig elmélkedett.Hszi-csung.Ez a ruha az én hitem.mondta Csing-zsang.fogaival erősen kapaszkodva lóg le egy fáról.) NE GONDOLJ SE JÓT. ha viszont válaszol. és most eredj! (Kapujanincs átjáró 23) BUDDHA FÖLMUTAT EGY SZÁL VIRÁGOT Egyszer. amikor Sákjamuni Buddha a Keselyűcsúcson prédikált. De most. de nem találtam rá igazi énemre. a mélyebben rejtező titkot. kérlek taníts engem.dét.mondta a pátriárka . és a pátriárka elé borulva így szólt: . lábait pedig nem tudja megvetni a fa törzsén. vedd és vidd! Ming megpróbálta fölemelni a köpenyt.Én csak a tanításért jöttem. és mégsem lett Buddhává. amely csak a tiéd. (Kapujanincs átjáró 7. a Hatodik Pátriárkának a nyomába eredt.Az Abhidzsnya Buddha tíz világkorszakon keresztül üldögélt elmélkedve. (Kapujanincs átjáró 6) CSAO-CSOU ELMOSATJA A CSÉSZÉT Egy szerzetes így szólt Csao-csou mesterhez: . Egész teste verejtékben úszott.Megetted már a rizskásádat? . és csészéjével együtt egy sziklára helyezte. az első kerékgyártó készített egy kor. Ekkor mindenki elnémult. ezzel megtagadná hite diktálta kötelességét. . hogy hideg-e vagy meleg. Ha akarod. Tételezzük fel.Hosszú éveken keresztül éltem Huang-mej szerzetesei között. . Hogyan lehetséges ez? . és mosd el a csészédet! .Ha így látod . A pátriárka amikor látta közeledő szerzetest. az Igaz Tan Tükre. Akkor eredj. nem a köpenyért.Kérdésedben rejlik a válasz . név szerint egy bizonyos Ming.akkor mindketten mondjuk inkább Huang-mejt mesterünknek. A szerzetes azonban tovább erősködött: . Felelj! E pillanatban miben áll Ming szerzetes igazi énje? E szavak hallatán Ming azonmód megvilágosodott.felelte a szerzetes. hogy Bódhidharma Nyugatról érkezett?" Ha a szerzetes nem felelne. de az olyan nehéz volt. melynek két kerekében száz küllő volt.Igen. akár egy hegy. Könyörgöm. majd így szólt Minghez: .Ne gondolj se jót. SE ROSSZAT! Egy szerzetes. se rosszat! mondta a pátriárka. hogy még sem lett belőle Buddha? - . mint amikor az ember vizet iszik és tudja. és azt kérdi tőle: "Mit jelent az.kérdezte Csao-csou. A KERÉKGYÁRTÓ Jüe-an a következő feladatot adta szerzeteseinek: . elveszíti életét. ott találod. mester! . de kezei nem érik el az ágat. a formátlanság formája. amely a tanításon túlmenően adódik át. az egy kicsit sem titkos szó.Felfedted most előttem a titkos szót és annak rejtett értelmét. a titkos Tanhoz vezető kapu. most te lettél mesteremmé. Ming erre így szólt: . egy szál virágot mutatott fel a gyülekezetnek.mondta Csao. meg .Amit közöltem veled . hogy lehet. Nos. Rémültében ezt hebegte csupán: . Ezt a tanítást hagyom Mahákasjapára. Ha azonban lelked mélyére pillantasz. a Nirvána csodálatos eszménye. csupán Mahákasjapa mosolyodott el szélesen. De vajon van-e valami még mélyebb jelentése is ennek? . Ezen nem fogunk összeveszni.Még csak most érkeztem a kolostorba. és egészen a Ta-jü szorosig követte. Vigyázz hát a kincsedre. és a szerzetes nyomban megvilágosodott. meg sem bírta mozdítani.csou.

ahol a harmadik helyre.kérdezte tőle Jün-men. a Pao-ce kolostorban . kezében az evőcsészéjével a csarnokból az ebédlő felé tartott.) TUNG-SAN HATVAN BOTÜTÉSE Tung-san felkereste Jün-ment. és így szólt: . aki a harmadik helyen ül. amikor Tö-san elfoglalta helyét a gyülekezet előtt. hogy nála tanuljon. kezeit össze.Nem a nyelvünk szól.Épp ezért nem lett belőle Buddha . Jang-san ekkor fölállt. megragadta a fakalapácsot. mint eddig. . és nyomban szolgáját menesztette Jen-touért.molt erről Jen-tounak. nagyot csapott vele. a gong sem jelzett. .Miért van az. .zsang. de a végső szót még nem ismeri. (Kapujanincs átjáró 14. Egy idős szerzetes fakalapáccsal koppintva csöndet parancsolt.) SI-JEN MESTERÉT SZÓLÍTJA A Zsuj-jen kolostorbeli Si jen mester minden áldott nap saját magát szólongatta: .felelte Tung-san. .Te éhenkórász! . (Kapujanincs átjáró 20.Hatvan botütést érdemelsz . amikor Tö-san. jóember avval a csészével? A csengő még nem szólt. mellé ültették.hangzott a felelet. mire Jen-tou megkönnyebbült.Hát egyszer Hunanban.Te meg hová igyekszel. másszor Csianghsziba? Minek kóvályogsz itt összevissza? Tung-sannak e szavak hallatán hatalmas megvilágosodásban volt része. .Ha ott lettél volna. .csapta és nevetve így szólt: . Tö-san meghallotta ezt a megjegyzést.Mester! - . egészen máshogy viselkedett. megmentettétek a macs.ka életét! Ha nem. és így kiáltott: . a macska még most is élne! .faggatta tovább Jün-men. majd kérdőre vonta: Van valami. amikor beszélünk.csüan kettévágta a macskát.A mai napon az hirdeti a Tant.Nyolcadik hó huszonötödikén .Majd még azt is hozzátette: . találkozott Hszüe fenggel.kiáltotta utána Nan-csüan. Este hazatért Csao-csou. a macskát megölöm! Senki sem tudott mondani semmit. hogy a nagyerejű ember nem mozdítja a lábát? . mester.mondta Csing.Hunanban. Nem tudom mivel szolgáltam rá erre.) JANG-SAN ÁLMA Egyszer Jang-san álmában Maitréja bódhiszattvánál járt. . aki azt kérdezte tőle: . amiben nem értesz egyet velem? Erre Jen-tou a fülébe súgott valamit. Csao-csou leoldotta saruját. aki megjegyezte: .nak.Ha tudtok valamit mondani. fejére tette és távozott. és a következőket mondta neki: .Tegnap hatvan botütésre ítéltél.Pompás! A jóember végre megtalálta a végső szót! Mától fogva senki túl nem tesz rajta széles e világon! (Kapujanincs átjáró 13. Csatuból . Hszüe-feng beszá. Nan-csüan fölkapta a macskát.A mahájána igazsága túl van minden tagadáson. Másnap Tung-san odament Jün-menhez. Másnap azonban.És hol voltál nyáron? . .hangzott az újabb kérdés.válaszolta Tung-san. Halljátok hát az igazságot! Halljátok hát az igazságot! (Kapujanincs átjáró 25. (Kapujanincs átjáró 9. túl a négyes tételen és túl a száz tagadáson.) TÖ-SAN EVŐCSÉSZÉJE Egy nap. majd így szólt: . Tö-san erre visszafordult cellájába. Jen-tou ekkor a szerzetesek elé lépett. (Kapujanincs átjáró 15) SZUNG-JÜAN ERŐS EMBERE Szung-jüan mester a következő kérdést tette fel: . Nan-csüan pedig beszámolt neki a történtekről.Tö-san megújult ugyan. így aztán Nan.rivallt rá Jün-men .közölte vele Jün-men. hogy a csarnok nyugati és keleti szárnyának szerzetesei egy macska miatt civakod.Mikor jöttél el onnan? .Honnan jössz? .) NAN-CSÜAN KETTÉVÁGJA A MACSKÁT Nan-csüan azt látta egyszer.

Nagyon sötét van odakint. mester . akkor azt szélesnek és hatalmasnak fogod találni. az is csak annyit ér.Meg tudom én azt keresni? .Az elme Buddha. . .válaszolta Macu. Tö-san fogta a Gyémánt szútrához íródott kommentárjait. elveszted máris .Mi Buddha? .Későre jár már.Honnan tudhatnám.) A KÖZÖNSÉGES LÉLEK MAGA AZ ÚT Csao-csou megkérdezte Nan-csüantól: . . .hajlással búcsút vett mesterétől. mire Lung-tan azt kérdezte tőle: . (Kapujanincs átjáró 28) AZ ELME BUDDHA. majd fölemelte a bambuszfüggönyt. (Kapujanincs átjáró 12.válaszolta tüstént magának. és azt mondta Lung-tannak: .) JÜN-MEN HARANGOZÁSA Jün-men ekként szólott: .Mostantól fogva egy szemernyi kétely sem él bennem egy olyan öreg mester szavaival szemben. kivitte a csarnok közepére.A világ oly hatalmas és tágas.faggatta tovább Csao-csou.A közönséges lélek maga az Út . búcsút vett.tokon átrágtátok magatokat. A földre borult. Lung-tan végül így szólt: . A tudás tévedés.nek agyarai akár a kardfa..Hát veled meg mi történt? . Ám egyszer majd fölkapaszkodik a legmagasabb csúcsokra. Lung-tan egyszeriben elfújta a lángot. és így szólt a gyülekezethez: .Ezentúl ne engedd. Ha pedig valamennyi hagyományt és a világ összes titkát kitanultátok. Amikor Tö-san érte nyúlt volna. és kilépett a cellából. Másnap Lung-tan elfoglalta helyét a szószéken.mondta Tö-san. Miként is lehetne annak helyes vagy helytelen voltát mérlegre tenni? E szavak hallatán Csao-csou egyszeriben megvilágosodott.pant Űrt.gunkra hétrészes köpenyünket. majd útnak indult. Azzal elégette valamennyi irományát.Ha már az összes obskúrus tanokon és magyaráza. Mikor azon.felelte Nancsüan. ő még a fejét sem fogja felé.) FENG-HSZÜE HALLGAT És BESZÉL . szája pedig mint egy vértál. (Kapujanincs átjáró 19.válaszolta Tung-san. .tudás vagy nem-tudás dolga. hogy odakint koromsötét van.mondta Nan-csüan . hogy tévútra csaljanak mások! .mondta Nan-csüan. .figyelmeztette magát. Miért öltjük hát ma. Lung-tan elővett egy papírlámpást. és ott egy fáklyával meggyújtva így szólt: . hogy melyik az Út.kérdezte Csao-csou.Jó hírt közlök véletek. Ebben a pillanatban Tö-san megvilágosodott.felelte magának. és mély meg. Akad valaki közöttetek aki. meggyújtotta és felé nyújtotta.Mi az Út? . mintha egyetlen csöppet ejtenétek az óceán vizébe. (Kapujanincs átjáró 18. Buddha az elme ..Tessék! .Három font kender .Mihelyt keresed.) TONG-SAN HÁROM FONT KENDERE Egyszer egy szerzetes azt kérdezte Tung-santól: .) LUNG-TAN ELFÚJJA A LÁMPÁST Tö-san késő éjszakáig faggatta Lung-tant a Zenről. nem engedem! . ha a harang megszólal? (Kapujanincs átjáró 16. (Kapujanincs átjáró 30.ban látta. .Igenis.Mi Buddha? . hogy onnan hirdesse a Tant. ha egyszer nem is keresem? .Nem. Ha valóban elérted a helyes Utat. BUDDHA AZ ELME Ta-mej azt kérdezte Ma-cutól: .válaszolta. akit széles e világon mindenki tisztel . Nem akarsz még visszavonulni? Tö-san mélyen meghajolt.Légy éber . visszafordult.Az Út .tek fordítani. csak annyit értetek el vele mintha egyetlen hajszállal készülnétek kitölteni a rop. a nem-tudás pedig zűrzavar. Üssétek csak botjaitokkal.

és közölte ve. (Kapujanincs átjáró 33) BÓDHIDHARMA LECSILLAPÍTJA A LELKET Bódhidharma arccal a falnak fordulva üldögélt. Ezután leborult.im felhőit. Vu-cu megkérdezte tanítványaitól: .) SE NEM A SZÉL. és én lecsillapítom! . majd föltette a kérdését: .felelte Bódhidharma.Nincs elme. hogy ne vétsünk a tilalom ellen? Feng-hszüe a következőket válaszolta: Sosem felejtem Délnek tavaszát. kérlek. nincs Buddha. .lük. de nem tudtak megegyezésre jutni. (Kapujanincs átjáró 29. (Kapujanincs Átjáró 32. Levágta karját. (Kapujanincs átjáró 27. mester csillapítsd le! .) NINCS ELME. se nem Buddha . A Második Pátriárka a hóban álldogált. Két szerzetes ezen kezdett vitatkozni.Ha ezt nem . szakács volt.retett volna kijelölni egy főapátot a Ta-kuj-hegy kolosto. aki kérdésére a legjobb felele. hogy a szél mozog. a bölcsesség nem az Út. Nan-csüan a következő választ adta: . se a zászló.Nem mozog se a szél. majd távozott. és megnyitotta előttem az Utat.felelte a Nagy Megvilágosult. A máshitű filozófus ekkor így szólt: . melyik volt az igazi Csien-nü? (Kapujanincs Átjáró 35. mit tegyünk. érveltek. s nem szavak nélküli vá.kérdezte a szerzetes.Az elme nem Buddha. hogy a zászló mozog. Buddha csak ült némán. amelyet eleddig még sohasem hirdettek az embereknek? . A két szerzetes megszégyenülten oldalgott el. amit még nem tanítottak? . virágok illatát.Se nem elme. hogy oly nagyon cso. Összehívta hát a szerzeteseit.Egy szerzetes megkérdezte Feng-hszüentől: .Akkor lelked már meg is van nyugtatva válaszolta Bódhidharma.) A MÁSHITŰ BUDDHÁT KÉRDEZI Egy nap egy más hiten lévő filozófus tiszteletét tette Buddhánál. SE NEM A ZÁSZLÓ A szél lobogtatta a templom zászlaját. Aztán fogta.Mit értett meg ez a máshitű.Létezik-e olyan tanítás.tet adja.Amikor Csien-nü lelke eltávozott. (Kapujanincs átjáró 24. A Hatodik Pátriárka a következő szavakat intézte hozzájuk: .Mérhetetlen Buddha könyörülete! Elfújta tévedése. és Bódhidharmának nyújtva ekként könyörgött: .Létezik . .Nem szavakért jöttem én.Mi az az igazság. és egy üres vizeskorsót állított a csarnok padlójára. (Kapujanincs Átjáró 41. SE NEM BUDDHA Egy szerzetes azt kérdezte Ma-cutól: . a másik pedig azt. mozdulatlanul tovább. NINCS BUDDHA.dált téged? .Mi Buddha? .válaszolta Ma-cu. ami mozog. Csupán a ti elmé.panaszkodott a pátriárka. és így szólt: . SEMMI SINCS Egy szerzetes megkérdezte Nan-csüan mestertől: . .tek az. Paj-csan sze. de nem leltem sehol sem .Egy kiváló paripa már a korbács árnyékától is felszökken .) SE NEM ELME. hogy az lesz a főapát.Hozd elém a lelkedet.válaszolta Nan-csüan.Amikor egyaránt tilos hallgatni és beszélni.Már mindenütt kerestem a lelkem.) A BÖLCSESSÉG NEM AZ ÚT Nan-csüan azt mondotta: . semmi sincs.) A FELRÚGOTT KORSÓ Amikor még Kuj-san mester a Paj-csan vezetése alatt működő kolostorban szolgált. Ánanda megkérdezte Buddhától: . Foglyok kri-kri-jét.Lelkem oly nyugtalan. Hosszan vitatkoztak.rának élére.laszért jöttem én. Az egyik azt állította.

Hogy lehetséges. még a Magasztos idejében.nek neveznétek? A rangidős szerzetes így szólt: . Mandzsusrí háromszor körbejárta a lányt. közvetlenül Buddha trónusa mellett.ba tartotta mesterbotját. Jün-men közbevágott: .Egy bivaly halad keresztül az ablakon.) BIVALY AZ ABLAKBAN Vu-cu ekként szólott a gyülekezethez: .Ti szerzetesek! Ha ezt mesterbotnak nevezitek. (Kapujanincs átjáró 46. Nos. aki megparancsolta neki.Sákjamuni és Maitréja is azt tartják magukról.ni? (Kapujanincs átjáró 43. ujjával csettintett.De igen felelte a szerzetes. A következő pillanatban az említett bódhiszattva felröppent a földről. hogy ébressze föl a lányt.mondta Jün-men. akkor semmibe veszitek a tényeket. . mint a Gangesz homokja él egy Dzsáliniprabhákumára nevezetű bódhiszattva. meglepődve tapasztalta hogy már mindenki hazatért..) ELSZÓLNI AZ ÜDVÖSSÉGET Egy szerzetes Jün-menhez fordult.) TOVÁBBJUTÁS A PÓZNA TETEJÉRŐL? Su-siang mester a következő kérdést tette fel: . Mondjátok hát meg nekem.lyére igyekezett. én pedig nem? . szerze. Csak ő képes felébreszteni ezt a lányt a szamádhiból.tesek. Ám még mielőtt befejezhette volna.Hogy tudnátok tovább mászni egy száz láb magas pózna tetejéről? Egy másik kiváló Csan-mester ezt felelte erre: . és mutasd meg magad mindenütt a tíz égtájon.) KI A MÁSIK? A Tung-sanbeli Fa-jen így szólt: .Még százezer Mandzsusrí sem lenne képes fölébreszteni ezt a lányt a szamádhiból. és kérdését egy idézettel kezdte volna: Fények csöndje beragyog mindent.tintett.) SOU-SAN MESTERBOTJA Sou-san mester a szerzetesek gyülekezete előtt a magas. hogy már elértél valamit. A Magasztos ekkor ismét megszólalt: . de még nem az igazi célt. (Kapujanincs átjáró 40. hogy Mandzsrusrí bódhiszattva a buddhák gyülekezőhe.Akkor hát elszóltad az üdvösségedet . Juss hát tovább a pózna tetejéről. hogy fölébressze mély elmélkedéséből.nevezhetitek vizeskorsónak. ki a másik? (Kapujanincs átjáró 45. Ha viszont nem hívjátok mesterbotnak. majd kisétált. Paj-csang fölkacagott: . (Kapujanincs átjáró 42. varázsprak. De mélyen lent ezerkétszázmillió országon túl.hiába.tikáját.) A SZAMÁDHIBÓL FELÉBRESZTETT LÁNY Történt egyszer réges-régen. Mandzsusrí megkérdezte erről Buddhát: . csupán egyetlen lány ült ott szamádhi-pózban. A folyó valamennyi homokszemét. majd latba vetette valamennyi csodás képességét.válaszolta Buddha. de mind. Dzsáliniprabhákumára odalépett a lány elé. felragadta őt Brahmá mennyei birodalmába. mely oly megszámlálhatatlan. elmondhatod magadról.Ha már egyszer fenn ülsz egy száz láb magas pózna tetején.A rangidős szerzetes lemondhat a hegyről! Így lett Kuj-san az új kolostor főapátja. és kérdezd meg magad erről! . hogy csupán egy másik szolgái. tagadjátok a valóságot. és így szólt: .Ébreszd fel őt a szamádhiból. akkor mi. minek kellene hát nevez. Mikor odaért.. és leborult a Nagy Tanító előtt. mondjátok meg nékem.Hát éppen fatuskónak sem hívnám. Paj-csang ekkor a szakácsot szólította. Kuj-san felrúgta a korsót. és a lány abban a pillanatban fölébredt a szamádhiból. Feje. (Kapujanincs átjáró 39. ujjával cset. szarva és . hogy ez a lány ennyire közel jutott Buddhához.Nem Csang-csuo verse ez? .

. A császárt nagyon megdöbbentette a válasz. patakokban kezd zuhogni az eső. Még ha az egész birodalom is keresné. Bódhidharma ezt követően átkelt a Jangcén.Hát ha tisztelendőséged sem tudja. . ki ő? . amelyik a Nirvánába vezet. hol van hát természetetek igazi valója? .Írva van: "A tíz világtáj buddhái mind ráleltek arra az egyetlen útra.mondta a nagymester -.Ki vagy te? .Nem más ő magyarázta a mester -.. mint a nagy Avalókitésvara bódhiszattva. Később a császár fölkereste pao-cse mestert.De ha egyetlen szót is kiejt az ember.nyesség. amikor a négy elem szétesik? (Kapujanincs Átjáró 47. merre lehet az az egyetlen út? Csien-feng fölemelte botját.Nem tudom .Felséged semmiképpen ne próbáljon követtel a nyomára akadni.zethez: Az igaz Út nem oly nehéz.felelte a császár. . majd követet menesztett Bódhidharmáért. magyarázza el neki Bódhidharma szavait. és így szólt: .kérdezte tovább a szerzetes. (Kapujanincs átjáró 4. A császár tanácstalanul nézett rá.Kikapáltatok már minden gyomot.Ha bepillantottatok természetetek igazi valójába. és egy vonalat húzott ve. .felelte Bódhidharma.oldal) Az IGAZ ÚT NEM OLY NEHÉZ Csao-csou az egyik tanításakor ekként szólott a gyüleke.91.tenger pontya fölveti magát a vízből.Nem is tudom .Ez a legyező fölrepül egészen a harmincharmadik égig. Én magam nem vagyok birtokában a felhőtlen fényességnek.) VU CSÁSZÁR BÓDHIDHARMÁT KÉRDEZI A Liang-dinasztia Vu császára azt kérdezte Bódhidharmától: . máris a válasz. Ti vajon tudjátoke értékelni ennek a je.Ha valaki nincs birtokában a felhőtlen fényességnek..Elég legyen a faggatózásból! . és ne szeress.) (V. Ha a Keleti.Amikor függetlenné tettétek önnön magatokat élet-halál körforgásától. Jün-mennek. de ebben a pillanatban. aki Buddha szellemének pecsétjét őrzi.gyok kíváncsi. Jünmen fölemelte legyezőjét.négy lába ugyan keresztüljutnak. akkor mi a csudát értékeljünk benne? . Pao-cse pedig azt kérdezte tőle: Felséged csakugyan nem tudja.le a levegőben: .hangzott Csao-csou válasza. hogy a homály fénybe boruljon. de vajon hová tértek akkor. nincs benne semmi szent.Boruljatok le. és ott rákoppint Indra főisten orrára.: Vasfurulya 84. hogyan szabadultok meg élet-halál körforgásából? .Itt van." Arra va. és azt kérte. és Vejbe ment. A császár tovább kérdezett: .mondta Csaocsou. Mondjátok hát meg nékem. hogyha a végső pillanatban szemetek fénye kialszik. ni! Később a szerzetesek föltették ugyanezt a kérdést a kolostor rangidős szerzetesének. . De vajon miért nem megy által a farka? (Kapujanincs átjáró 38.tás és a szeretet csapdájába esik. hogy önön természetetek igazi valójába bepillanthassatok. Csak ne válassz.) TOU-SUAJ HÁROM SOROMPÓJA A Cung-jüebeli Tou-suaj a "három sorompóról" szóló tanítása kapcsán ezeket a kérdéseket tette föl tanítványainak: . vagy eljő a felhőtlen fé. pao-cse mester azonban azt tanácsolta: .A szent igazságnak mi a legvégső értelme? . hogy nincs birtokában ennek a felhőtlen fényességnek? . . soha nem fog visszatérni. megszabadultatok élet-halál körforgásától. Mondjátok meg hát nékem.Valóban nem tudom . akkor hogyan állíthatja.A nyitott üresség .lentését? Az egyik szerzetes szólásra emelkedett: . meglátjátok és megtudjátok majd végső sorsotokat. (Nefrit Szirt 1) CSIEN-FENG EGYETLEN ÚTJA Egy szerzetes azt kérdezte egyszer Csien-feng mestertől: .ö. és távozzatok! (Nefrit Szirt 2) MA-CU BETEGSÉGE .

csak azt állítottam. Egyszer hívasd majd el. ha nem akarnék életre kelni . A kolostor főapátja meglátogatta. melyekben tudosókként tisztelt férfiak okítják a gyülekezetet. az egész hatalmas világ nem lenne nagyobb egyetlen rizsszemnél.Tan-jüannak hívják.Tulajdonképpen kicsoda Csao-csou? . Kérlek.Naparcú Buddha. majd azt kérdezte: . Viszont mit mondanátok a tizenötödike utáni napokról? Halljam hát! .Hsziangtól Délre.Az egész világ kikacagna.) HUANG-PO MUSLICÁI Huang-po egyszer a következő szavakkal fordult a gyűlekezethez: . állapota súlyossá vált.Ha ujjaimmal fölcsippenteném. hívjátok össze az egész kolostort.A kérdését azonnal maga válaszolta meg: .hangzott a mester válasza. amit mondtam? .Mi a helyzet az Árjavéda-iskolával? .Hogyan érzi magát tisztelendőséged mostanság? .felelte Csao-csou. . és keressétek! (Nefrit Szirt 5) MINDEGYIK JÓ NAP Jün-men egyszer. elétek. Holdarcú Buddha . mint a cefrére szálló muslicák: a Csan tanulására hivatkozva épp úgy vándoroltok ide-oda. hogy mesterek nincsenek. (Nefrit Szirt 9. de ti ostobák. a következőt kérdezte tőle: . (Nefrit Szirt 11. hogy a Csan nem létezik. Tantól Északra mindenhol tiszta aranyterem.Életre akarsz kelni vagy sem? . Ő rendkívül járatos ezekben a dolgokban. és kikérdezte.kérdezte a császár.Tanítványod belülről akar feltörni.Tulajdonképpen nem értettem válaszolta a császár. a császár magához hívatta Tan-jüant. (Nefrit Szirt 6. . Északi Kapu és Déli Kapu .kérdezte Csing-csing. .Van egy tanítványom .mondta ekkor Csung nagymester.) HSZÜE-FENG RIZSSZEME Hszüe-feng ekként szólott a gyülekezethez: . (Nefrit Szirt 3.) CSAO-CSOU NÉGY KAPUJA Egy szerzetes azt kérdezte Csao-csoutól: . és kérdezd meg tőle! Miután Csung nagymester meghalt.Értetted. (Nefrit Szirt 16. Csung nagymester sokáig szótlanul töprengett. .Keleti Kapu. Ide vetem ni. ha betöltötted a századik évedet? .Ma-cu mester megbetegedett.No. a tanítás alkalmával ekként szólott: .Mit tegyek érted. és.Te is csak afféle záptojás vagy! mondta a mester.Nem kérdezek semmit a hónap tizenötödik napja előtti napokról. .) PA-LING EZÜSTCSÉSZÉJE Egy szerzetes azt kérdezte Pa-lingtól: .Hogyan lehetséges ez? Hisz' az ország telis-teli kolostorokkal. . mester törj fel kívülről! . öreg szerzetesnek egy varrás nélküli sztúpát! .Készíttess számomra.Mindegyik jó nap.Olyanok vagytok mindannyian. Nyugati Kapu. hogy az egész Tang-birodalomban egyetlen egy Csan-mester sincs? Egy szerzetes ekkor a következőkkel állott elő: .válaszolta a nagymester. még csak nem is látjátok! Üssétek hát meg gyorsan a gongokat.Havat gyűjteni ezüst csészébe. Tan-jüan ekként felelt: .Nem azt mondtam. Hát sohasem lesz már ennek vége? Hát nem tudjátok.felelte a szerzetes.) CSING-CSING TOJÁSTÖRÉSE Egy szerzetes a következőkkel fordult Csing-csinghez: . neki adtam megőrzésre a Tan Pecsétjét. (Nefrit Szirt 13) CSUNG NAGYMESTER VARRÁS NÉLKÜLI SZTÚPÁJA Szu-cung császár azt kérdezte Csung nagymestertől: . milyen legyen a formája? . .

) PAJ-CSANG A FENSÉGES CSÚCSON Egy szerzetes a következő kérdést intézte Paj-csanghoz: .Árnyatlan fa alatt a hajó mindenkit visz. én akkor is másképpen mondanám. Feltétlenül meg kell néznetek! Csang-csing megjegyezte: .ha élete során adott? . az pedig nem más. menni oda.kér. mire Paj-csang rácsapott egy nagyot. saját maga felelt: .Lótuszvirág . Vállra vetni a botot.Mi a lótusz. nem maradtak többé. Csang-csing így szólt: . (Nefrit Szirt 14.) Az EGYETLENHEZ SZÓLNI Egy szerzetes azt kérdezte Jün-mentől: . és ekként szólott tanítványaihoz: .kérdezte a szerzetes. amikor még nem bújt elő a vízből? . .) HSZÜ-FENG TEKNŐSORRÚ KÍGYÓJA Hszü-feng épp a gyülekezetet tanította. . (Nefrit Szirt 22) A LÓTUSZVIRÁG-CSÚCS REMETÉJE A Lótuszvirág-csúcs remetéje elővette botját.A régi időkben élt öregeknek az volt a szokásuk. ha egyetlen gondolatunk sem mozdul.Van itt ma köztünk valaki. hogy mihelyt elérték a megvilágosodást.) CSODAHEGY-CSÚCSA Pao-fu és Csang-csing a hegyek között sétálgattak.kérdezte Hszüan-sa.Erről csakis egyetlen ember tudna szólni.Mi az értelme azoknak a tanításoknak. hogy vajon ti hogyan álltok ezzel? kérdésére megint csak maga adott választ: Senkivel nem törődve. aki a következőket fűzte hozzá: . amikor a következőket mondotta: .felelte Jün-men. (Nefrit Szirt 18.És mi a csoda akkor.felelte Jün-men. A szerzetes mélyen meghajolva köszönt el tőle. (Nefrit Szirt 25. Azt kérdezem most tőletek. és úgy tett. aki a következőket mondta: . ahol ezer hegy mered.Ami barátunk megjegyzését illeti.Lótuszlevelek .Melyik évszak az. miért? De mivel senki sem tudott választ adni a kérdésére. Útközben Pao-fu így szólt: . (Nefrit Szirt 26) JÜN-MEN ARANY SZELE Egy szerzetes azt kérdezte Jün-mentől: . akinek rövid az élete.felelte Cse-men. mint Leng testvér.felelte Cse-men. az igaz. Mit gondoltok.Mert semmi haszna nem lett volna maradásuknak. Sajnos! Az egyik szerzetes elmesélte ezt Csing-csingnek. A Nefritpalotában mit sem tudnak a szentről.) FORDÍTVA AZ EGYETLENHEZ SZÓLNI Egy szerzetes azt kérdezte Jün-mentől: . .Ami igaz. Jün-men ekkor Hszüe-feng elé vetette botját.válaszolta Paj-csang. (Nefrit Szirt 21. amikor elhervadnak a fák és lehullanak . ha ő nem lenne.Fordítva az egyetlenhez szólni . Egy szerzetes beszámolt erről Hszüan-sának.Hogyhogy másképpen mondaná tisztelendőséged? . . ha már előbújt a vízből? .Mi a teendő akkor.Az ott a Csodahegy csúcsa.A hegy déli lankáin él egy teknősorrú kígyó. (Nefrit Szirt 15. amiket Budd. Ám ha ő helyesen válaszolna. mint aki nagyon megrémült.Az egyetlenhez szólni . és semmi sem akarja magát felfedni? . hát bizony holtak koponyái borítanák a mezőt! (Nefrit Szirt 23) CSE-MEN LÓTUSZA Egy szerzetes a következő kérdést tette föl Cse-mennek: .Miért kell annak pont a hegy déli lankáján élnie? . Csak menni.dezte tovább a szerzetes.Mi a legcsodálatosabb a világon? Egyedül ülni a Fenséges Csúcson .

mi a helyzet ott Délen Buddha Tanaival? .Helyes. .Írva vagyon: "Amikor fellángol a hatalmas kalpa-tűz.) AMIT A NAGY TANÍTÓK NEM TANÍTOTTAK Nan-csüan a Paj-csang hegyen felkereste Nie-pan mes.Akkor te sohasem voltál a Lu-hegységben .tert. amit a nagy tanítók nem tanítottak a népnek? .felelte Taj-szuj.Hát mondd csak. .Honnan jöttél? . emitt meg háromszor három . hogyan is tudnám megmondani.Van-e olyan Tan. hogy van . (Nefrit Szirt 31) HÁROM MEG HÁROM Mandzsrusrí bódhiszattva azt kérdezte Vu-csótól: .Egyik helyen lehetnek vagy háromszázan.Csang-csing helyesen mondta. Háromszor körbejárta Csang-csing elmélkedő ülő.No.válaszolta a szerzetes.) KÖVETKEZIK EGY MÁSIK Egy szerzetes a következő kérdést intézte Taj-szujhoz: .Jártál-e fönn az Öt Vén-csúcson? .kérdezte Vu-cso.. . Amikor hazatért.No. és mi a helyzet Buddha Tanaival itt. Háromszor körbejárta Nan-csüan elmélkedő ülőhelyét.S akkor következik egy másik ..) CSANG-SA SÉTÁRA INDUL Egy szép napon Csang-sa sétára indult. . (Nefrit Szirt 28. Téged csupán a szél sodor ide-oda.helyét.kérdezte Niepan. melyik az a Tan.Én sajnos nem tudok túl sokat .A szentek és a világiak együtt élnek.csi.Én már csak ilyen vagyok.hangzott a felelet. Csang-csing bólintott: .No és. Ma-jü ezt követően Nan-csüanhoz ment. . aki a következő kérdést intézte hozzá: . .Sem nem elme.felelte Nancsüan. akár sárkányok és a kígyók . .Ez a te tanításod? .felelte Taj-szuj.szögezte le Nie-pan.hoz. .faggatta tovább Mandzsusrí. .válaszolta Vu-cso. Tisztelendőséged ugyan miért mondta.Nem.válaszolta Mandzsusrí.tette fel újabb kérdését a szerzetes.válaszolta Nan-csüan. hogy helyes.Ott három meg három. hogy helytelen? .felelte Vu-cso. Mi erről tisztelendőséged véleménye? kérdezte Nan-csüan. egyáltalán semmi sem .Pedig én már épp eleget mondtam neked . és hányan vannak? .Amikor az arany szél teljes erejéből fúj .S akkor következik egy másik? . és így állt elébe.felelte Mandzsusrí.Ezt viszont nem értem .mondta Nancsüan.kérdezte Nie-pan.hangzott Nan-csüan válasza. de te helytelen vagy. mondd csak. Nan-csüan viszont a fejét ingatta: . ott még nem jártam . (Nefrit Szirt 27.kérdezte Jang-san. .Persze. Aztán ő tette fel a következő kérdést: .mondta Jang-san.felelte Nie-pan -. Majd a földhöz koppintotta végét. . elpusztul mind az ezer világ.Honnan jössz? . .kérdezte Mandzsusrí. . . így aztán nem juthatsz el sehova! .Ez semmi! Helytelen! Ma-jü ekkor így szólt: . sem nem Buddha.Csang-csing azt mondta nekem. miközben botját rázva csilingelt. ahol te felügyeled? .) MA-JÜ CSENGETTYŰS BOTJA Ma-jü kezében csengettyűs botjával elment Csang-csing. .felelt a szerzetes. hogy mit tanítottak a nagy tanítók és mit nem. a főkapu előtt a rangidős szerzetes .A Lu-hegységből . (Nefrit Szirt 29. amit a nagy tanítók nem tanítottak a népnek? .A Törvény kései korszakának szerzetesei alig-alig ügyelnek a Tan szabályaira .Elpusztul hát .a levelek? . a másikon meg tán ötszázan is . . kihúzta magát. hogy csakugyan elpusztule? .Halljam hát. (Nefrit Szirt 34." Arra vagyok kíván. amit mondott. és így állt elébe. (Nefrit Szirt 35.válaszolta Jün-men. miközben botját rázva csilingelt. .Délről . . Majd a földhöz koppintotta végét. és hányan vannak? . kihúzta magát.) SOSEM VOLTÁL A LU-HEGYSÉGBEN Jang-san a következőt kérdezte egy szerzetestől: .

Pang ekkor újra lekevert neki egyet. akik a Nagy Halálból visszatérnek az életbe? . . Lu Pej csak állt ott szótlanul.kérdezte Feng-hszüe.A hegyek között sétálgattam . hogy kikísérjék a kolostor kapujáig. ne jelölj meg a pecséttel! .ni.felelte Csang-sa. azt kérdezte: . . Fenghszüe leszállt székéből.mondta a kormányzó.förmedt rá Pang.Miért mondasz ilyeneket? .) PANG HÓPIHÉI Pang. hogy pocsolyában vergődő békára akadtam csupán.ereszteni téged! . hogy cethalra vadásszak a végtelen óceánban . Ha nem szeretnétek egyiket sem. avagy nem? Gyorsan feleljetek hát nekem! Az egyik idősebb szerzetes.Hát akkor vajon mégis hová hullanak? Pang lekevert neki egy pofont. név szerint Csüan. amikor elfoglalta helyét a hallgatóság előtt.Hozzászoktam már.Aranysörényű oroszlán válaszolta Jün-men. de igen elszomorodtam most.szólította meg: .felelte Csang-sa. világi tanítvány? kérdezett vissza gúnyosan a novícius.A jó öreg Jama bizony sosem fog el. . Ha nem veszítik el a pecsétet. az tíz no víciust rendelt mellé.Na és téged. (Nefrit Szirt 38. Az egyik novícius. A kormányzó így szólt: .) CSAO-CSOU És A NAGY HALÁL Csao-csou azt kérdezte Tou-cétól: .Buddha Törvénye és az uralkodó törvénye egy és ugyanaz. amibe belekezdtél? Lu Pej hebegetthabogott. és távozott.Elteltél a tavasszal! .mondta Csangsa. . név szerint Lu Pej ekkor előállt.mondta a rangidős szerzetes. (Nefrit Szirt 36.erősködött tovább a rangidős szerzetes. . . de Feng-hszüe abban a pillanatban rásózott egyet a légycsapójával.Egy világi hívőhöz nem illik.Ha elkerülhetetlen a büntetés.mondta Feng-hszüe -.Miért nem folytatod.Szépséges hópihék! Egyik a másik után.A pátriárkáknak a Tan-pecsétje épp olyan. oda kell-e nyomni a pecsétet. amikor elbúcsúzott mesterétől. mester? .A Három Világban sehol sincs a Tan. Ha elveszítenék a pecsétet. Pang egy szálldogáló hópihékre mutatott.Ne kószáljanak éjjel! Várják meg míg felvirrad. . Kérlek szépen.Csak . Máskülönben fölfordulás támad . Jao-santól. majd így szólt: . akár a Vasbivaly szelleme. . és így szólt: . . Hol lehetne rábukkanni az elmére? (Nefrit Szirt 37. majd a hulló virágszirmok nyomán tértem haza .) A HÁROM VILÁGBAN SEHOL SINCS A TAN Pan-san e szavakkal fordult tanítványaihoz: . majd így szólt: Emlékszel még az idézetre? Ismételd el! Lu Pej már mondta volna. . hogy így verekedjék panaszkodott Csüan.felelte Touce. Feng-hszüe erre úgy tett. és így szólt: .És még van merszed novíciusnak nevezni magad? . hogy Feng-hszüe. de mégsem hullnak sehova. majd így szólt: . így szólott: .Birtokomban van a Vasbivaly szelleme.Hol jártál.Először az illatos füveket követtem. (Nefrit Szirt 39.Ez vajon hogyan értendő? . .A gyógyfüves kert sövénye felelte Jün-men. nem érdemes halogat. mint amikor az őszi dér lepi a lótusz leveleit . és mélyen gondolkodott.Még mindig sokkal szebb.Mi történik azokkal. csak azután induljanak útra! .De merre jártál? . mintha légycsapójával meg akarná ütni. (Nefrit Szirt 41. Feng Hszüe ráhorkantott.kérdezte a szerzetes.) FENG-HSZfJE És A PÁTRIÁRKÁK TAN-PECSÉTJE Jing-csou kormányzóságban történt.) JÜN-MEN SÖVÉNYE Egy szerzetes a következőt kérdezte Jün-mentől: Mi Buddha teste? . annak lenyomata ott marad. a lenyomata nem marad ott.

. Egy szép napon Csien-jüan. hogy "Sem nem elme.válaszolta a mester. mintha keresne valamit.kérdezte Csien-jüan.felelte a szerzetes. de nem hagytam magam becsapni"? .Ha egy magasztos érkezne ide.Hát te meg mit csinálsz itt? .Mit akarsz azzal mondani.Én sem fogom megmondani neked. de nem hagytam magam becsapni .Mert nem. fel s alá járkált a gyülekező csarnokban.És mihez kezd az. az már túl van az igazságon is. akár egy vak.mondta a szerzetes. hogy "Ahol az igazi elme. Becsapják önmagukat. hogy "közel jártam ehhez.Miért nem akarod megmondani? . . Si-suang a következőket mondotta: . ott lakozik Buddha". A szerzetes azonban makacsul tovább faggatta őt: .mondta Csing-csing. hogy részvétét nyilvánítsa. és így szólt: .És te hogy vagy ezzel? .Megérteni a dobszót .Miben áll Buddha igazi tanítása? . hogyan fogadjuk? . . Csien-jüan megérintette a koporsót. E szavak hallatán Csien-jüan egyszeriben megvilágosodott. aki már túl van az igazságon? . de akkor sem mondom meg neked . és mégis olyan vagy.Hatalmas. Hsziu-hszien a következőket fűzte a történethez: .felelte Tao-vu. . Erre aztán Csien-jüan ígéretéhez híven meg is verte mesterét. zúgó hullámok áradnak mindenhol.felelte a mester.Megérti a dobszót válaszolta a mester. éppúgy. csak fecsegsz egyre. Az. tajtékos hullámok csapnak az égig.Az esőcseppek hangja . Csien-jüan felkereste Si-suangot.Megérteni a dobszót . hogy vajon mit jelent az. .Az emberek felforgatják a világukat. avagy halál? .Elhunyt mesterünk szellemi maradványait keresgélem .bámulsz egyre.Az elhunyt mester szellemi maradványai még mindig köztünk vannak.) NEM AKAROM MEGMONDANI Egy napon Tao-vu egyik tanítványa.Megérteni a dobszót . Si-suang megszólította: .kérdezte a szerzetes. akár egy néma. . avagy halál .felelte Csing-csing. légy oly jó. (Nefrit Szirt 42.kérdezte tovább a szerzetes. . és kész .Nem azt kérdeztem.válaszolta Tao-vu. Hazafelé menet így szólt Csien-jüan: Mester. hanem azt kérdeztem.) MEGÉRTENI A DOBSZÓT A mester ekként szólott a gyülekezethez: .kérdezte Csien-jüan. Később. meglásd megverlek! . kezében egy kapával. .mondta Si-suang. sem nem Buddha"? .válaszolta a mester.Kérlek. . név szerint Csien-jüan kíséretében egy családot látogatott meg.Ezzel tudok erőt gyűjteni .makacsolta meg magát Tao-vu. hogy mit jelent az. hiszen a családnál éppen haláleset történt. (Nefrit Szirt 44) Az ESŐCSEPPEK HANGJA Csing-csing azt kérdezte egy szerzetestől: . és eszüket vesztve rohannak a dolgok után .Hát verj csak meg. . de az átlényegülés birodalmában már annál nehezebb . és elmondta neki a történteket. mégis olyan vagy.De miért nem mondod meg te sem? . aki befejezte a tanulást: szomszéd. aki gyakorlással tanul: hallgató. ez most élet. Mert nem akarom. közöld velem.Mi ez a zaj odakinn? . Mikor megérkeztek a család éppen a temetési előkészületekkel foglalatoskodott.makacskodott Si-suang is. . (Nefrit Szirt 55. (Nefrit Szirt 46) A HAT ÉRTETLENSÉG .válaszolta Csien-jüan.válaszolta Csing-csing. . Egy szerzetes azt kérdezte tőle: .kérdezte a szerzetes. Miféle maradványait keresgéled elhunyt mesterünknek? . Aki viszont már túljutott ezen a kettőn.Én is nagyon közel jártam ehhez. hogy ez most élet-e. és mondd meg nekem! Ha nem mondod meg. és kész .A valóság birodalmában könnyű lenne ezt elmagyaráznom. .válaszolta Csien-jüan.Az. amikor Tao-vu már elment.Nem akarom megmondani neked. . hogy ez vajon élet-e avagy halál.

Gyakorta idézed azt a mondást.) VANG FŐHIVATALNOK És A TEASZERTARTÁS Vang főhivatalnok a Csang-csing-kolostorba látogatott. és kiment a szobából. de nem láttad a kőhidat . akkor miért van ráborítva az üst? . . hogy részt vegyen a teaszertartáson. Hogyan tudsz hát így másoknak segíteni? . és ne szeress! .Miért. amikor kiborította azt. (Nefrit Szirt 48. aztán egy nap bekövetkezik a szerencsétlenség! .Miért nem mondod végig az idézetet? . (Nefrit Szirt 57. . A főhivatalnok meglendítette ruhaujját.) CSAO-CSOU KŐHÍDJA Egy szerzetes ekként szólott Csao-csouhoz: .Falusi bunkó! Hogy lenne már ez választás és szeretet . . Csak ne válassz.válaszolta Jün. víz a vödörben . (Nefrit Szirt 52) ÉGEN ÉS FÖLDÖN ÉN VAGYOK AZ EGYETLEN IGAZ Egy szerzetes e szavakkal fordult Csao-csouhoz: . (Nefrit Szirt 58. és ne szeress! De vajon mi a "nem-választás" és a "nem-szeretés"? .kérdezte Csao-csou. csupán egy rakás tipegőkövet találtam.szállt vitába a szerzetes.válaszolta Csao-csou. (Nefrit Szirt 50.Mert csak ennyit tudok megjegyezni belőle .Az a mondás járja: Az igaz Út nem oly nehéz.Mi van az üst alatt? . .mondta Csao-csou. Csak ne válassz és ne szeress! De mondd csak.Ezer napig hűségesen látod el hivatalod. De amikor ellátogattam oda. A rangidős szerzetes.kérdezte a szerzetes.Már egyszer kérdezte ezt tőlem valaki. . .mondta a szerzetes.Egyedül magadat okolhatod. Lang. Ming-csao ekkor így szólt: . . . és máris eltűnik a választás és a szeretet. . .Egy szerzetes azt kérdezte Jün-mentől: . amelyiken még a szamarak és a lovak is át tudnak kelni .kérdezte Vang főhivatalnok. hogy: Az igaz Út nem oly nehéz. . . .) MIÉRT NEM MONDOD VÉGIG? Egy szerzetes e szavakkal fordult Csao-csouhoz: Az igaz Út nem oly nehéz.rivallt rá Csao-csou. most aztán foghatod vándorbotod. szerinted mit kellett volna mondanom? . és mehetsz a barbárok közé! . (Nefrit Szirt 47.felelte Jünmen.men.Miért.A hat értetlenség .Illenék tudnod: Az igaz Út nem oly nehéz. éppen az üstöt vitte Ming-csaónak.Csao-csou kőhídja messze földön híres. ha a gonosz szellem túljárt az eszeden! .A kőhíd az. A szerzetes erre már nem tudott mit felelni. egészen a mai napig békésen etted a Csao-csing-kolostor rizsét.) JÜN-MEN PARÁNYI SZAMÁDHIJA Egy szerzetes azt kérdezte Jün-mentől: . Csak ne válassz. Csak ne válassz és ne szeress! De elég egyetlen szó is.Milyen egy parányi szamádhi? . de én öt esztendő múlva sem találtam mentséget a számára felelte Csao-csou.felelte Csao-csou.) NINCS RÁ MENTSÉG Egy szerzetes e szavakkal fordult Csao-csouhoz: .Ha csakugyan ott van a tűzhely istene.Mi a Tan igazi teste? .kérdezte Lang.A tűzhely istene felelte Lang.Ez is csak választás és szeretet .felelte Lang.Lang testvére. mi az a kőhíd? .Égen és földön én vagyok az egyetlen igaz felelte Csao-csou.kérdezte a főhivatalnok. nem éppen ebben áll a te szereteted? .Rizs a csészében.Mert te csak a tipegőköveket láttad.felelte Ming-csao.

Vu-feng és Jün-jen együtt álltak Paj-csang színe előtt.Miért nem a mestert kérded erről? .Ma pokolian hasogat a fejem. . (Nefrit Szirt 73) VU-CSIU MÉLTATLAN CSAPÁSAI Egyszer Csao-csou kolostorából egy szerzetes állított be Vu-csiu kolostorába. ajkaid pedig összeszorítod.. s már le is szállt az emelvényről.Az ember olykor elszenved ilyeneket is! . nem értettem semmit. mire Pao-cse a következő szavakkal fordult hozzá: . A császár meghökkent. Vu-csiu azt kérdezte tőle: .felelte a szerzetes. és így szólt: . Haj feje fekete.Az ember olykor méltatlan csapásokat szenved el! A szerzetes visszafordult.Ha botodnak szeme lenne. a te kezedben van a bot! . hogyan mondanád ki azt? .Ha idáig jutottunk. . kiragadta kezéből a botot. Másnap a szerzetes beszámolt minderről Ma-cu Nagymesternek.Ha csukva a szád.Ha csukva a szád.Éppen el is árulhatnám .Ha csak ez kell. . a Nagy Tanító.felelte Ma-cu. aki azt mondta neki: .mondta Vu-csiu. és még három botütést mért rá. ÁRULD EL! Vej-san. és háromszor ráhúzott vele Vu-csiura.óbégatott Vu-csiu. a Nagymesterhez: . hogy tartson számára magyarázatot a Gyémánt szútráról.A négy alaptételtől és a száz tagadástól függetlenül.) A NAGY TANÍTÓ SZÚTRAMAGYARÁZATA A Liang-dinasztia Vu császára felkérte Fu-csiut. Paj-csang e szavakkal szólott Vejsanhoz: . A szerzetes elindult kifelé. nem tudom elmondani ezt neked. (Nefrit Szirt 61. a tied úgy van? . Menj. akitől a következő választ kapta: .Ha egyetlen porszem fölszáll. amit itt találtál? Semmiben sem különbözik .sóhajtott Paj-csang.) KÉRLEK. (Nefrit Szirt 72.) MA-CU ÉS A SZÁZ TAGADÁS Egy szerzetes e szavakkal fordult Ma-cuhoz. hogy ugyan mi értelme annak. mester. Kérdezd meg inkább Cse-cangtól! . . akkor miért nem akarsz visszatérni oda? ..idézte Vu-csiu . én már semmit sem értek. ajkaid pedig összeszorítod. (Nefrit Szirt 67. a Nagy Tanítót. A TIED ÚGY VAN? Paj-csang azt kérdezte Jün-mentől: . megütötte botjával a pulpitust. hogyan mondanád ki azt? .(Nefrit Szirt 59. kérdezd meg inkább Hajtól. Fu.) MIÉRT. a birodalom létezni fog. hogy utód nélkül maradnék.rivallt rá Vu-csiu. amelyik fölszállhatna.Mit találtál Csao-csou tanításában? Különbözik-e bármiben is attól.Sajnos. a rangidős testvértől! A szerzetes föltette kérdését Haj testvérnek is. de ha megtenném.Ma egy szerzetessel akadtam össze .Hát. mondd meg nekem a legegyszerűbb szavakkal.Kérlek. . majd így szólt: . nem tudom neked ezt megmondani. föllépett a szószékre. a birodalom el fog pusztulni.Miért.Nem.Értette felséged a tanítást? . félő. Ha viszont nincs porszem. és botjával rásózott. aki így szólott: . ám Vu-csiu visszaparancsolta.Hát mert éppen ő küldött hozzád! . . mégsem lesz utódom! . áruld el! szólt Vej-san.Cang feje fehér.Ma már nagyon fáradt vagyok.Pedig a Nagy Tanító már végzett a prédikációjával mondta Pao-cse. .Méltatlan csapások! Méltatlan csapások! .kérdezett vissza Jün-men.) FENG-HSZÜE EGYETLEN PORSZEME Feng-hszüe e szavakkal fordult a gyülekezethez: . nem mertél volna így rám verni! . A szerzetes odalépett.Hát ha nem különbözik. (Nefrit Szirt 70.mondta Vu-csiu.közölte a szerzetes.mondta Paj-csang -. A szerzetes így is tett. . hogy Bódhidharma idejött a messzi Nyugatról? . . tessék odaadom neked! .felelte a szerzetes.

" Igaz ez? .Így van ez bizony! Így van ez! (Nefrit Szirt 75.Az áll a szútrában: "A durva és a finom szavak is az első alapelvhez vezetnek.A réten él egy szarvascsorda.Azt mondják: "Minden hang Buddha hangja. A szerzetes újabb kérdést tett fel: .Mester. mire Tou-ce ráhúzott egyet a botjával.Mester! Ha egyszer így áll a dolog.Majd hozzátette: .A szezámmagos pogácsa . Jao-san így szólt: . meg ne halljam hát a szellentésedet! .Mi is átéltük a finom és tiszta érintést.) FÜRDŐZŐ BÓDHISZATTVÁK Régen összesen tizenhat bódhiszattva volt.Mi az a tanítás. hogyhogy távozni készülsz? A szerzetes felkacagott. mi a bódhiszattva kapuja. Csak akkor lesztek képesek elérni a tökéletességet.Igen. és így szólt: .Az emberi test legvégül felbomlik.) AZ EL-NEM-OSZLÓ TEST Egy szerzetes e szavakkal fordult Taj-lunghoz: .Igen. (Nefrit Szirt 82.. mire Vu-csiu felkiáltott: .Mester. igaz .válaszolta Jünmen. mondhatom rólad.kérdezte a szerzetes.válaszolta Mandzsusrí . igaz . (Nefrit Szirt 78) A SZARVASKIRÁLY Egy szerzetes e szavakkal fordult Jao-sanhoz: . amit el akartunk mondani. de vajon milyen az el-nem-oszló test? Taj-lung a következő verssel válaszolt: Virágszőnyeg borítja a domboldalt Sötét homályba bújt a mély völgy.válaszolta Tou-ce.szavait a szerzetes.mondta Vu-csiu. amely az Egyetlen Egyedülvalóhoz vezet? (Hszüe-tou hozzáfűzte: .Sose lesz már vége ennek a homokpogácsával játszadozó népségnek! (Hszüe-tou hozzáfűzte: Három lépésig még eleven lehet. A szerzetes abban a pillanatba földre vágta magát. és távozott. nem létezik prédikáció.Tulajdonképpen mi a bódhiszattva kapuja.Na és. Ti vajon.rikkantott Jao-san. ha már túljutottatok a hét döfésen és a nyolc áttörésen. ami túlmutat Buddhán és a pátriárkákon is? . amely az Egyetlen Egyedülvalóhoz vezet.Fiam! Takarítsd el innen ezt a hullát! A szerzetes nyomban fölpattant. (Nefrit Szirt 77. Amikor elérkezett a tisztálkodás ideje.Mindketten elmondtuk.." Igaz ez? . mire Tou-ce .kérte a szerzetes. és eliszkolt. Most én kérdeznék tőled valamit: tulajdonképpen. és köztük a szarvaskirály.Vigyázz! Nyílvessző! . .Keresztülláttam rajta!) (Nefrit Szirt 84) MINDEN HANG BUDDHA HANGJA Egy szerzetes a következővel fordult Tou-céhoz: . Az a kapu túl van minden kérdésen és minden válaszon. s ott is maradtunk. sem pedig szellemi tevékenység.de az ötödiknél már nem!) (Nefrit Szirt 81.felelte Tou-ce. sem vita. megértitek-e szavukat? .) AZ EGYETLEN EGYEDÜLVALÓHOZ VEZETŐ KAPUJA Vimalakírti azt kérdezte Mandzsusrítól: . Hogyan lehetne eltalálni köztük ezt a szarvaskirályt? . Ilyenkor a víz érintésére váratlanul átélték a megvilágosodást. amely az Egyetlen Egyedülvalóhoz vezet? Szerintem a Tanokban nem léteznek szavak .. Jao-san magához intette segédjét. Ezzel a tudattal kell belépned a kapun. hogy egy nagy szamár vagy? . . mit mondott Vimalakírti? . . Csantanítványok.) JÜN-MEN SZEZÁMMAGOS POGÁCSÁJA Egy szerzetes azt kérdezte Jün-mentől: . eljutottunk a buddhaság szintjére. Vu-csiu így sóhajtozott: . ők maguk is megfürödtek. A szerzetes ekkor mély meghajlással tisztelgett előtte.Én egészen véletlenül tettem . Ezt követően azt mondta még Vimalakírtinek: .

szünet nélkül . maga adta meg kérdésére a feleletet: .) A VÉN BUDDHA MEG AZ OSZLOP Jün-men ekként tanította a szerzetesek gyülekezetét: . Magvető kiadó. Budapest 1987. csak állt ott némán.Mit jelent az. ezek közül itt csak azokat közöljük. mint aki nagyon megijedt.mondta a mester.Az újszülött csecsemő vajon már birtokában van a hat érzéknek? . sötétbe borul minden. Zennel kapcsolatos könyvek. a szerzetes pedig ekként gyalázta őt: .Mintha golyót dobnál a patak vizébe . Mit gondoltok.) (Nefrit Szirt 85.Egyik év a másik után. kiadványok.A vén Buddha az oszloppal tanácskozik.A csarnokok és a kapu. A mester fölkacagott. Majd hozzátette: . A szerzetes egy mukkot sem bírt kinyögni. Helikon Kiadó.Mindenkinek megvan a maga lámpása. Helikon Kiadó. a tanítványok helyett maga adja meg a választ kérdésére: .A déli domb fölött fellegek gyűlnek.Mindketten vén majmok! Bedugták volna a fülüket.T. Suzuki: Zen-buddhizmus és pszichoanalízis. Budapest 1989. Budapest 1978.felelte Csao-csou. zápor veri az északi hegyet. . (Nefrit Szirt 83.még egyet húzott rá a botjával. Kínai Csan-buddhista példázatok.) Hazánkban is egyre magyobb számban jelennek meg a Csannal. úgysem tudsz nekem ártani! . amelyek a mi munkánkhoz is segítséget jelentettek.) AZ ÚJSZÜLÖTT CSECSEMŐ Egy szerzetes azt kérdezte Csao-csoutól: . Miklós Pál: A Zen és a művészet. A szerzetes úgy tett. Miklós Pál: Kapujanincs Átjáró.Bármivel próbálkozhatsz. a szellemi tevékenység melyik fokozatában lehetséges ez? A válaszra nem várva. és azt kérdezte tőle: . egyszer csak összeakadnál egy tigrissel? Erre a mester elbődült.Áldást osztani a dolgokra: egyáltalán nem különb semmi másnál! (Nefrit Szirt 86.) A TUNG-FENG-HEGY REMETÉJE A TIGRISÜVÖLTÉST UTÁNOZZA A Tung-feng-hegy remetéjét felkereste egyszer egy szerzetes. és szakértői igénnyel készültek: E. hogy harangot lopjanak. (Nefrit Szirt 80. Mihelyt megpróbálják megkeresni. ha itt a vadonban. hogy "golyót dobni a patak vizébe"? . akár egy tigris.D. (Hszüe-tou hozzáfűzte: .) MINDENKINEK MEGVAN A MAGA LÁMPÁSA Jün-men azt tanította a szerzetesek gyülekezetének: .Mitévő lennél.Vén majom! .válaszolta Tou-ce. Micsoda hát a mindenki lámpása? Nem sokkal később. Fromm . A szerzetes később megkérdezte Tou-cétól: . (Nefrit Szirt 79.