You are on page 1of 2

ISL 13

:
Berdasarkan kod etika kaunselor, kenalpasti kandungan kod yang berkaitan
dengan aplikasi dalam kaunseling keluarga.
Kod Etika Kaunselor Lembaga Kaunselor (Malaysia)
Bahagian A : Perhubungan menolong
A.1. Kebajikan mereka yang diberi perkhidmatan oleh kaunselor
A.1. a. Tanggungjawab utama
A.1.b. Rekod
A.2. Persetujuan termaklum di dalam perhubungan kaunseling
A.2.a. Persetujuan termaklum
A.2.b. Jenis maklumat yang diperlukan
A.2.c. Kepekaan terhadap budaya dan perkembangan
A.2.d. Ketidakupayaan memberi persetujuan
A.4. Menghindari kemudaratan dan memaksa terima nilai-nilai
A.4.a. Menghindari kemudaratan
A.4.b Nilai-nilai peribadi
A.6. Peranan dan hubungan pada tahap individu, kelompok, institusi, dan
masyarakat
A.6.b Kerahsiaan dan advokasi
Bahagian B : Kerahsiaan, komunikasi privilej, dan privasi
B.1. Menghormati hak-hak klien
B.1.a. Pertimbangan multibudaya dan kepelbagaian
B.1.b. Menghormati privasi
B.1.c. Menghormati kerahsiaan
B.1.d. Penjelasan mengenai batasan
B.4 Kelompok dan keluarga
B.4.a. Kerja kelompok
B.4.b. Kaunseling keluarga dan pasangan
B.6. Rekod-rekod
B.6.a. Kerahsiaan rekod-rekod

mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. 10. Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien. 4.Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan. 5. 2. status. kawan karib. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. 8. Kaunselor hendaklah membimbing klien ke arah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama.Kod Etika Kaunselor Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) A. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Klien 1. sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi). kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien. 3. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan. KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. ikhlas. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. 11. emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun. 12. 9. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain. ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. 6. kecacatan fisikal. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. seksual. Kaunselor hendaklah memahami . 7. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya. . agama. Semasa perhubungan kaunseling. 13. ideologi. jantina. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. menghormati latar belakang sosiobudaya klien. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. 14.