You are on page 1of 5

BẢNG THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC SINH

Họ và tên : …………………………………………………………………………...............
Ngày sinh :……………………………………

Giới tính:……………………………………

Địa chỉ( theo GKS)………………………………………………………………………………..
Địa chỉ( theo học bạ)………………………………………………………………………………...
Địa chỉ( theo CMT)………………………………………………………………………………...
Địa chỉ( theo SHK)………………………………………………………………………………...
Tình trạng hôn nhân:…………………………………………………………...........
Số CMTND: …………………, Ngày cấp: ………………, Nơi cấp: Công an tỉnh .........................
Email:……………………………………………………………………….…..........
Mobile/ Tel :………………………………………………………………………............

THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH
Tên bố:…………………… .
Ngày sinh:……………………….

Tên mẹ:………….……….....

Số CMTND:…………..........

Ngày sinh:……………………….

Ngày cấp…………………………………........

Số CMTND:…………..........

Nơi cấp: Công an tỉnh: .....................................

Ngày cấp…………………………………........

Địa chỉ(theo CMT):……………………….

Nơi cấp: Công an tỉnh: .....................................

Địa chỉ(theo SHK):……………………….

Địa chỉ(theo CMT):……………………….

Mobile/ Tel:………………………..

Địa chỉ(theo SHK):……………………….

Nghề nghiệp hiện tại:………………............…

Mobile/ Tel:…………………….…..

Nơi làm việc:………………..………..

Nghề nghiệp hiện tại:………………................

Chức vụ…………………………….

Nơi làm việc:………………..………..

Địa chỉ nơi làm việc :………………...………

Chức vụ…………………………….

Điện thoại nơi làm việc :………………….......

Địa chỉ nơi làm việc :………………....………

Mức lương……………………..….......

Điện thoại nơi làm việc :………………….......

Điện thoại nơi làm việc :………………….......

Mức lương……………………..….......
Điện thoại nơi làm việc :………………….......

1

........................................................................................../ . Kỳ 2............................. Số điện thoại nhà trường………………… Tên GVCN lớp 12:………………… Số điện thoại GVCN lớp 12:……………....................... Địa chỉ: .............. Chuyên ngành: ./ ..................... Số điện thoại nhà trường/ khoa…………… Tên GVCN :…………………………… Điện thoại GVCN :…………………… Tên Trường: ............../ ........./ ./ ........ Từ ( ............) Kỳ 2................. Kỳ 2.......…Cả năm……..…Cả năm……........../ ....../ ....../ .) Không .................. Học lực lớp 12: Kỳ 1…............../ ...............…............../ ................... Địa chỉ: ...... Tên hiệu trưởng:…………………………............................./ .....) Hạnh kiểm lớp 11: Kỳ 1…..... THPT Trung cấp Cao đẳng Tên Trường: .......…Cả năm……............) Đến( .................... Kỳ 2................. Từ ( ................................................................................................ Hạnh kiểm lớp 10: Kỳ 1…..... Số buổi nghỉ lớp 11: 3................................. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC Cấp học Thông tin trường Thời gian (ngày/ tháng/ năm) Tiểu học Tên Trường: . Đến( . Địa chỉ: ../ ... Địa chỉ: .............…Cả năm…….........../ ..................................../ .....) Từ ( ..................................................... Học lực lớp 10: Kỳ 1…..........…Cả năm……../ .... Hạnh kiểm lớp 12: Kỳ 1…................ Học lực lớp 11: Kỳ 1….......) Đến( ......) THCS Tên Trường: ........ Mối quan hệ: ........ Số buổi nghỉ lớp 12: Không Từ ( ............ Kỳ 2............... Chuyên ngành: ...Người bảo lãnh:…………………………………………………………......................................................./ ....................................) Tên Trường: .. Thành tích học tập Không Không 1........ Số buổi nghỉ lớp 10: … 2. Từ ( ........) Đến( ........./ ...../ ......./ ........................... Kỳ 2.............../ ...............................................................…Cả năm……................................) Đến( .......

............................./ ..../ ... Mức lương:…………… Tên cơ quan: ............ Sau đại học Số điện thoại nhà trường/ khoa…………… Tên GVCN :…………………………… Điện thoại GVCN :…………………… Đi làm Tên cơ quan: ...................................Địa chỉ: ......../ ...../ ..../ .............................) Đến( .......................) Đến( .................................................................................. Số điện thoại lãnh đạo: ………………………………................................................/ .......... Số điện thoại lãnh đạo: ………………………………..../ ..................................... Địa chỉ: ................................................... Số điện thoại nhà trường/ khoa…………… Tên GVCN :…………………………… Điện thoại GVCN :…………………… Đại học Tên Trường: .......................) Đến( .........../ ................................./ . Vị trí làm việc: ............................................................................. Số điện thoại nhà trường/ khoa…………… Tên GVCN :…………………………… Điện thoại GVCN :…………………… Tên Trường: ........) Đến( ........................................../ ...... Địa chỉ: ................. Mức lương:…………………………… Địa cơ quan:................................. Không Từ ( ................................ .........../ ...................... Chuyên ngành: .................................. ....................................................... Chuyên ngành: .............................................................. Số điện thoại cơ quan…… Tên lãnh đạo:……………………………............................) Không Từ ( ............... Số điện thoại cơ quan…… Tên lãnh đạo:……………………………......./ ......................................................../ ........ Vị trí làm việc: ..................) Từ ( ........./ ....) ..........) Từ ( ..../ ......./ ................ Mức lương:…………………………… Địa cơ quan:..

... Tư cách lưu trú:…………………………………………………...... mẹ.Mức lương:…………… THÔNG TIN VỀ ÔNG BÀ NỘI NGOẠI........ Mobile/Tel:………………………………………………………………...... anh chị em ruột) Họ và tên:…………………………………………………………………….......... BỐ MẸ.......……. ....... ANH CHỊ EM RUỘT TT Họ tên Quan hệ Ngày sinh Nghề nghiệp hiện tại Địa chỉ hiện tại THÔNG TIN VỀ NGƯỜI THÂN TẠI NHẬT ( nếu có) ( Bố......................................................….................................... Địa chỉ:…………………………………………………………..……… Mối quan hệ:……………………………………………………………...... Ngày sinh:……………………………………………………………….

........ ngày ...... Bắc Giang... Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai ở trên là đúng sự thật.. mẹ...... Mobile/Tel:……………………………………………………………….................. tháng ............ Ngày sinh:………………………………………………………………......... ghi rõ họ tên) ........................ Chuyên ngành muốn học tại Nhật :………………………………………………………………… Lý do muốn đến Nhật:……………………………………………………………………….........THÔNG TIN VỀ NGƯỜI THÂN ĐÃ TỪNG LÀM HỒ SƠ ĐI NHẬT ( nếu có) ( Bố............. anh chị em ruột) Họ và tên:…………………………………………………………………….......………… Loại visa( Lao động/Du học):……………………………………...................…………………. Tình trạng hồ sơ ( Đỗ/trượt)………………………………………………………………………... Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm............... Trường:………………………………………………………………………………..... năm .......... Người kê khai (Ký......................... Lý do trượt( nếu có):……………………………………………………………………………… NGUYỆN VỌNG MUỐN ĐẾN HỌC TẬP Ở ĐÂU TẠI NHẬT Vùng:……………………………………………………………………………………………….. Mối quan hệ:……………………………………………………………...