You are on page 1of 58

Minggu

/
Tarikh

Bidang
Pembelajaran

TAJUK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN DESA, KUALA LUMPUR
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSKP 2016
MATA PELAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 1
Standard Prestasi

Standard
Kandungan

1.1 Integer

Standard Pembelajaran
1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif
berdasarkan situasi sebenar.

M1
3
JAN - 6
JAN

Nombor dan Operasi

NOMBOR NISBAH

1.1.2

TP
1

Mengenal dan memerihalkan integer.

1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan
membuat perkaitan antara nilai integer dengan
kedudukan
integer tersebut
berbanding
integer
lain
1.1.4 Membanding
dan menyusun
integer
mengikut
pada
garis
nombor.
tertib.
1.2 Operasi asas 1.2.1 Menambah dan menolak integer menggunakan 2
aritmetik yang garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya
melibatkan integer membuat generalisasi tentang penambahan dan
penolakan integer.
1.2.2 Mendarab dan membahagi integer
3
menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membuat
generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian
integer.
1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan 4
operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib
operasi.

1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu
Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum Kalis
Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan.

TAFSIRAN
Mempamerkan
pengetahuan asas tentang
integer, pecahan dan
perpuluhan.

Mempamerkan kefahaman
tentang nombor nisbah.

Mengaplikasikan
kefahaman tentang nombor
nisbah untuk melaksanakan
operasi
asas dan gabungan
Mengaplikasikan
operasi
asas aritmetik.
pengetahuan
dan
kemahiran yang sesuai
tentang nombor nisbah
dalam konteks
penyelesaian masalah rutin
yang mudah.

Bidang
Pembelajaran

TAJUK

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan

Standard Prestasi

Standard Pembelajaran

1.2 Operasi asas 1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan
aritmetik yang
menggunakan hukum operasi asas aritmetik.
melibatkan integer

TP
5

Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran yang sesuai
tentang nombor nisbah dalam
konteks penyelesaian
masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan
pengetahuan dan
kemahiran yang sesuai
tentang nombor nisbah
dalam konteks
penyelesaian masalah
bukan rutin.

1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
integer.

M2
9JAN
-13JAN

Nombor dan Operasi

NOMBOR NISBAH

1.3 Pecahan
positif dan
pecahan negatif

TAFSIRAN

1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan
negatif pada garis nombor.
1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif
dan pecahan negatif mengikut tertib.
1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan
pecahan negatif mengikut tertib operasi.
1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pecahan positif dan pecahan negatif.

1.4 Perpuluhan 1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan
positif dan
negatif pada garis nombor.
perpuluhan negatif
1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif
dan perpuluhan negatif mengikut tertib.
1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan
perpuluhan negatif mengikut tertib operasi.
1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
perpuluhan positif dan perpuluhan negatif.

M2
9JAN
-13JAN

Bidang
Pembelajaran

Nombor dan Operasi

TAJUK
NOMBOR NISBAH

Minggu/
Tarikh

Standard Prestasi

Standard
Kandungan

1.5 Nombor
nisbah

Standard Pembelajaran
1.5.1

Nombor dan Operasi

FAKTOR & GANDAAN

TAFSIRAN

Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah.

1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut
tertib operasi.
1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
nombor nisbah.
2.1 Faktor, faktor 2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi
perdana dan faktor nombor bulat, dan seterusnya membuat generalisasi
sepunya terbesar tentang faktor.
(FSTB)

M3
16JAN
-20JAN

TP

2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor perdana
bagi suatu nombor bulat dan seterusnya
mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk
pemfaktoran perdana.

1 Mempamerkan
pengetahuan asas tentang
nombor perdana, faktor dan
gandaan.
2 Mempamerkan kefahaman
tentang nombor perdana,
faktor dan gandaan.

2.1.3 Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi 3 Mengaplikasikan
nombor bulat.
kefahaman tentang nombor
perdana, faktor dan
gandaan untuk
melaksanakan tugasan
mudah yang melibatkan
FSTB dan GSTK.

Bidang
Pembelajaran

TAJUK

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan

Standard Prestasi

Standard Pembelajaran

2.1 Faktor, faktor 2.1.4 Menentukan FSTB bagi dua dan tiga nombor
perdana dan faktor bulat.
sepunya terbesar
(FSTB)

M4
23JAN 24JAN

TAFSIRAN

4 Mengaplikasikan pengetahuan

dan kemahiran yang sesuai
tentang nombor perdana, faktor
dan gandaan dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang
mudah.

5 Mengaplikasikan pengetahuan
Nombor dan Operasi

FAKTOR & GANDAAN

M3
16JAN
-20JAN

TP

2.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
FSTB.

2.2 Gandaan,
2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan sepunya
gandaan sepunya bagi nombor bulat.
dan gandaan
sepunya terkecil
(GSTK)

dan kemahiran yang sesuai
tentang nombor perdana, faktor
dan gandaan dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang
kompleks.

6 Mengaplikasikan pengetahuan

dan kemahiran yang sesuai
tentang nombor perdana, faktor
dan gandaan dalam konteks
penyelesaian masalah bukan
rutin.

2.2.2 Menentukan GSTK bagi dua dan tiga nombor
bulat.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
GSTK.
CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA 26 JAN - 1 FEB

M5
2 FEB- 3
FEB

Bidang
Pembelajaran

Nombor dan Operasi

TAJUK
KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA & PUNCA KUASA TIGA

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan

Standard Prestasi

Standard Pembelajaran

TP

TAFSIRAN

3.1.1 Menerangkan maksud kuasa dua dan kuasa
dua sempurna.

1 Mempamerkan pengetahuan asas

3.1.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah
kuasa dua sempurna.

2 Mempamerkan kefahaman

3.1.3 Menyatakan hubungan antara kuasa dua dan
punca kuasa dua.

3 Mengaplikasikan kefahaman

3.1.4 Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa
dan dengan menggunakan alat teknologi.

4 Mengaplikasikan pengetahuan

3.1 Kuasa dua
dan punca kuasa
dua

tentang kuasa dua, punca kuasa
dua, kuasa tiga dan punca kuasa
tiga.

tentang kuasa dua, punca kuasa
dua, kuasa tiga dan punca kuasa
tiga.

tentang kuasa dua, punca kuasa
dua, kuasa tiga, dan punca kuasa
tiga untuk melaksanakan operasi
asas dan gabungan operasi asas
aritmetik.

dan kemahiran yang sesuai
tentang kuasa dua, punca kuasa
dua, kuasa tiga dan punca kuasa
tiga dalam konteks penyelesaian
masalah rutin yang mudah.

dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua.8 Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan (i) punca kuasa dua nombor yang sama.Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.1.1. kuasa tiga dan punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.6 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor 3. M6 6 FEB 10 FEB Nombor dan Operasi TAJUK KUASA DUA.1. . (ii) punca kuasa dua suatu nombor. 6 Mengaplikasikan pengetahuan 3.7 Menganggar (i) kuasa dua suatu nombor. punca kuasa dua. KUASA TIGA & PUNCA KUASA TIGA Minggu/ Tarikh Standard Prestasi TP TAFSIRAN 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua.5 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. kuasa tiga dan punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.1 Kuasa dua positif dengan menggunakan alat teknologi. 3. punca kuasa dua. (ii) punca kuasa dua nombor yang berbeza.1. dan punca kuasa dua 3. PUNCA KUASA DUA.

2.1 Kuasa dua 3. 3. KUASA TIGA & PUNCA KUASA TIGA Minggu/ Tarikh Standard Prestasi M7 13 FEB 17 FEB 3.2.1.4 Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa dan punca kuasa dan dengan menggunakan alat teknologi.Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.2. Nombor dan Operasi TAJUK KUASA DUA.9 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang dan punca kuasa melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.1 Menerangkan maksud kuasa tiga dan kuasa tiga sempurna. 3.2. tiga TP TAFSIRAN . dua M6 6 FEB 10 FEB 3.2 Kuasa tiga 3. PUNCA KUASA DUA.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa tiga sempurna.3 Menyatakan hubungan antara kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

7 Menganggar 3. kuasa tiga dan punca kuasa tiga. tiga 3. 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang nisbah.Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standard Prestasi Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN M7 13 FEB 17 FEB M9 27 FEB 3 MAC Nombor dan Operasi 3. . 3. KUASA TIGA & PUNCA KUASA TIGA NISBAH.1. PUNCA KUASA DUA.2 Mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka.9 Menjalankan pengiraan yang melibatkan penambahan.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga.5 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi.1 Nisbah 4. geometri atau situasi harian.2.1 Mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c. dan punca kuasa (ii) punca kuasa tiga suatu nombor. 3. Perkaitan Algebra TAJUK KUASA DUA.6 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi.1. 4. 4.2. pembahagian dan gabungan operasi tersebut ke atas kuasa dua.2. MINGGU 8 UJIAN PENILAIAN 1 20 FEB .2 Kuasa tiga (i) kuasa tiga suatu nombor. punca kuasa dua. pendaraban. KADAR & KADARAN Minggu/ Tarikh 3.3 Mengungkapkan nisbah dua dan tiga kuantiti dalam bentuk termudah.2. kadar dan kadaran.2.1.24 FEB 4. penolakan.

1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. 3 Mengaplikasikan kefahaman 4. dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah.3 Kadaran 4.3.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. tentang nisbah. kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks. kadar 4. kadar dan kadaran untuk melaksanakan tugasan mudah.3. 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah. 4.2 Kadar 4. 2 Mempamerkan kefahaman tentang nisbah.2.1 Menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua dan kadaran atau lebih nisbah dua kuantiti diberi.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Perkaitan Algebra NISBAH. kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.4. . 4 Mengaplikasikan pengetahuan 4. KADAR & KADARAN M9 27 FEB 3 MAC M10 6 MAC 10 MAC Standard Kandungan Standard Prestasi Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN 4. kadar dan kadaran.2 Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran.4 Nisbah.

termasuk membuat anggaran. kadar dan kadaran dengan peratusan.5 Perkaitan 4.5. kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin. kadar dan kadaran. kadar dan kadaran dengan peratusan. 4. Seterusnya menyatakan ungkapan algebra sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberi justifikasi. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 18 MAC .1 Menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti ubah dan yang tidak diketahui nilai. Perkaitan Dan Algebra UNGKAPAN ALGEBRA NISBAH.4. pecahan dan perpuluhan.1 Menentukan hubungan antara peratusan dan antara nisbah.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah.26 MAC .Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Perkaitan Dan Algebra M10 6 MAC 10 MAC M11 13 MAC 17 MAC M11 13 MAC 17 MAC 4.4. nisbah.1 Pemboleh 5. KADAR & KADARAN 4. (ii) nisbah tiga kuantiti dan nilai satu kuantiti.2 Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi (i) nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti.4 Nisbah. 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra.5. 4. pecahan dan perpuluhan 4.1. 4. kadar dan kadaran TAFSIRAN 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah.4.3 Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar.2 Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran.5. TP 5.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah. 4.

M13 3 APR 7 APRIL Perkaitan Dan Algebra UNGKAPAN ALGEBRA M12 27 MAC . melibatkan operasi 5. ungkapan algebra 5.2 Menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi.2 Ungkapan 5.31 MAC tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra.1.1.1 Persamaan 6.1. 5.1.2 Membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi.3 Mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. 3 Mengaplikasikan kefahaman tentang ungkapan algebra untuk melaksanakan tugasan mudah.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN 5.2. 5. .1 Mengenal pasti persamaan linear dalam satu linear dalam satu pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan pemboleh ubah tersebut.1 Pemboleh nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan ubah dan dengan situasi yang sesuai.1 Menambah dan menolak dua atau lebih asas aritmetik ungkapan algebra.4 Mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. M14 10 APR 15 APRIL 2 Mempamerkan kefahaman 6.1.2.5 Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan algebra yang tidak serupa. 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang persamaan linear.3 Menentukan nilai ungkapan algebra apabila 5. 6. 5. dan sebaliknya.2 Membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra. Seterusnya menyatakan pekali yang mungkin bagi sebutan algebra. 5. 2 Mempamerkan kefahaman tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak.1.2.

1 Mengenal pasti persamaan linear dalam dua linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan pemboleh ubah tersebut.1 Persamaan 6.2.2 Persamaan 6. 4 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran 6. M15 17 APR 21 APRIL 6. TP Standard Prestasi TAFSIRAN 3 Mengaplikasikan kefahaman tentang penyelesaian persamaan linear dan persamaan linear serentak. 6.1. .2 Membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi. 6 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.2.1.3 Menyelesaikan persamaan linear dalam satu linear dalam satu pemboleh ubah. pemboleh ubah M14 10 APR 15 APRIL PERSAMAAN LINEAR Perkaitan Dan Algebra 6. dan sebaliknya. 5 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

3. 6.4 Mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf.2 Persamaan 6.2. M15 17 APR 21 APRIL M16 24 APR 28 APRIL Standard Prestasi Standard Kandungan 6.2. 1 MEI CUTI UMUM HARI PEKERJA TAFSIRAN .1 Membentuk persamaan linear serentak linear serentak berdasarkan situasi harian.3.3 Menentu dan menjelaskan penyelesaian yang linear dalam dua mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah pembolehubah. Seterusnya mewakilkan dalam dua persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah pemboleh ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Perkaitan Dan Algebra PERSAMAAN LINEAR Standard Pembelajaran TP 6.3 Persamaan 6.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah.2 Menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan pelbagai kaedah. 6.3. 6.

2 Membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan (i) sifat akas dan transitif. memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra. songsangan terhadap penambahan dan pendaraban.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan 7. . linear dalam satu pemboleh ubah 4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.2. 3 Mengaplikasikan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk melaksanakan tugasan mudah.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran M17 2 MEI .1 Ketaksamaan 7.1 Membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan harian.1. 7. dan sebaliknya.1. 2 Mempamerkan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. TP TAFSIRAN 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah.1 Membanding nilai nombor. 7.2.5 MEI Perkaitan Dan Algebra KETAKSAMAAN LINEAR 7.2 Ketaksamaan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. 7. (ii) operasi asas aritmetik.

26 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 27 MEI . sudut refleks.2.2 Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah 8. 22 MEI . 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.1. 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang garis dan sudut.1.1 Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut.19 MEI Perkaitan Dan Algebra M18 8 MEI 12 MEI SUKATAN DAN GEOMETRI GARIS DAN SUDUT KETAKSAMAAN LINEAR 7. 2 Mempamerkan kefahaman tentang garis dan sudut.3 Mengenal. 8.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Kandungan Standard Prestasi Standard Pembelajaran M19 15 MEI .1 Garis dan sudut TP TAFSIRAN 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks. dan sudut putaran lengkap. 8.11 JUN) . 3 Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah.3 Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. 8. 7. membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus.1.2 Menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh.

2. (ii) pembahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis. 4 Mengaplikasikan kefahaman dan 8.23 JUN 8. sudut penggenap dan sudut konjugat. kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah. .1.1 Garis dan sudut SUKATAN DAN GEOMETRI GARIS DAN SUDUT M21 13 JUN 16 JUN 8.7 Membina sudut dan pembahagi dua sama sudut serta menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan.1.1 Mengenal pasti. (iii) garis serenjang kepada suatu garis lurus. 5 Mengaplikasikan kefahaman dan 8. termasuk garis serenjang. (iv) garis selari dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. 8.1. sudut penggenap dan sudut konjugat. M22 19 JUN . 8. 6 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.2. menerangkan dan melukis berkaitan dengan sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang garis bersilang.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap.1.6 Membina (i) tembereng garis.2 Sudut yang 8.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap.2 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Kandungan Standard Prestasi Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN 8. kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

2 Mengenal. MINGGU 23 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 25 JUN .3.3.2.1 Menyatakan hubung kait antara bilangan sisi. 8. 9.23 JUN SUKATAN DAN GEOMETRI GARIS DAN SUDUT 8. 9.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis rentas garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lintang lain diberi.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan 8. menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.23 JUN M22 19 JUN . sudut selang-seli dan sudut pedalaman.1.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. 8. garis selari dan 8.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Kandungan Standard Prestasi Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN POLIGON ASAS 8. bucu dan pepenjuru poligon. M22 19 JUN .1.2 Melukis poligon.30 JUN .3.1 Mengenal.3 Sudut yang berkaitan dengan dengan garis rentas lintang. melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel. 8. 8.1 Poligon 9.3. menerangkan dan melukis sudut sepadan.3.

7 JULY SUKATAN DAN GEOMETRI POLIGON ASAS 9. (ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan.2.3 Sifat sisi empat dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi empat Menyelesaikan masalah yang melibatkan segi 2 Mempamerkan kefahaman tentang segi tiga dan sisi empat.1 Mengenal dan menyenaraikan sifat geometri 1 Mempamerkan bagi pelbagai jenis segi tiga. poligon.2 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang (i) hasil tambah sudut pedalaman. sudut peluaran segi tiga 9.3 tiga.2. 9.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN M24 3 JULY . 9. kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah. Seterusnya mengkelaskan sisi empat pengetahuan dan berdasarkan sifat geometri.2 Sifat segi tiga (iii) hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah dan sudut sudut pedalaman yang bertentangan pedalaman serta suatu segi tiga. 9. .1 Menghuraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis 4 Mengaplikasikan sisi empat.3. Seterusnya mengkelaskan pengetahuan asas tentang segi tiga berdasarkan sifat geometri. 9. 3 Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah yang berkaitan dengan sudut pedalaman dan sudut peluaran segi tiga dan sisi empat.2.

1 Menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukur.2 Menganggar perimeter pelbagai bentuk.2 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang (i) hasil tambah sudut pedalaman suatu sisi empat. 9. 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin. M25 10 JULAI 14 JULAI 10. 10.Bidang Pembelajaran TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran PERIMETER ASAS M25 10 JULAI 14 JULAI SUKATAN DAN GEOMETRI POLIGON ASAS 9.3 Sifat sisi empat dan sudut 9. 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang perimeter. (ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi empat.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segi tiga dan sisi empat.3.3.1.1.3. dan (iii) hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi empat selari. 9. Perimeter seterusnya menilai ketepatan anggaran secara membandingkannya dengan nilai yang diukur. sudut peluaran sisi empat TP TAFSIRAN 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.1 10. .3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi pedalaman serta empat .

2 Mempamerkan kefahaman tentang perimeter dan luas.M26 17 JULAI 21 JULAI Bidang Pembelajaran SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK PERIMETER ASAS Minggu/ Tarikh Standard Kandungan 10. 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.2 Menerbitkan rumus luas segi tiga. dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.1 Menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah. lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. lelayang. 5 Mengaplikasikan pengetahuan 10.3.2.1 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang perkaitan antara perimeter dan luas. 10. segi empat tepat.1. segi empat selari.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga. 10. segiempat selari.2 Luas segitiga. trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut. segi empat selari.3 Perkaitan antara perimeter dan luas Standard Prestasi Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN 10. trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut.2. 4 Mengaplikasikan pengetahuan 10. lelayang.2. 3 Mengaplikasikan kefahaman 10. tentang perimeter dan luas untuk melaksanakan tugasan mudah. dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas segi tiga. . segi empat sama. segi empat selari. lelayang dan trapezium 10.3.

11. . pelengkap bagi suatu set dan 11. 3 Mengaplikasikan kefahaman tentang set.2 Mewakilkan (i) hubungan suatu set dengan set semesta.M27 24 JULAI 28 JULAI M28 31 JULAI -4 OGOS Bidang Pembelajaran Standard Prestasi Standard Kandungan 11. 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang set.1.2 Gambar rajah Venn. 11.1 Mengenal pasti dan menghuraikan set semesta dan pelengkap bagi suatu set. dan subset (ii) pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. 11.2. 11.3 Mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol.1. 11.1 Set MATEMATIK DISKRET TAJUK PENGENALAN SET Minggu/ Tarikh Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN 11. 11. (ii) penyenaraian. dan (iii) tatatanda pembina set.2 Menghuraikan suatu set dengan menggunakan: (i) perihalan.2.1.1 Menerangkan maksud set.5 Membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama. dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set.1.1. set semesta. 2 Mempamerkan kefahaman tentang set.4 Menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol.

set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. pengorganisasian dan perwakilan data. pengorganisasian dan perwakilan data.2.3 Mengenal pasti dan menghuraikan subset yang Venn. serta pentafsiran perwakilan data 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang pengumpulan. 12.11 OGOS TP 12. set mungkin bagi suatu set. pelengkap bagi suatu set dan 11.5 Mewakilkan perkaitan antara set.1 Proses pengumpulan.2. subset.2. semesta.1 Menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. subset 11. M29 7 OGOS .2 Gambar rajah 11. .1.M28 31 JULAI -4 OGOS Bidang Pembelajaran MATEMATIK DISKRET TAJUK PENGENALAN SET Minggu/ Tarikh Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN PENGENDALIAN DATA TAFSIRAN 11.4 Mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Venn.

1.1.2 Mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan. 4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah. 3 Mengaplikasikan kefahaman tentang perwakilan data untuk membina perwakilan data. pentafsiran perwakilan data 12.1. pengorganisasian dan perwakilan data.PENGENDALIAN DATA M30 14 OGOS 18 OGOS M31 21 OGOS 25 OGOS Bidang Pembelajaran STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK Minggu/ Tarikh Standard Kandungan Standard Prestasi Standard Pembelajaran TP TAFSIRAN 12.5 Mentafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inferens atau ramalan.1. serta perwakilan lain yang sesuai serta memberi justifikasi. 12. 2 Mempamerkan kefahaman tentang pengumpulan. pengorganisasian dan perwakilan 12. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 26 OGOS .4 Menukar satu perwakilan data kepada data.1 Proses pengumpulan. 12.3 Membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data.3 SEPTEMBER ) . 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

(ii) gabungan bentuk geometri.6 Membincangkan kepentingan mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan.1.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Teorem Pythagoras.1. 2 Mempamerkan kefahaman tentang hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak. 3 Mengaplikasikan kefahaman tentang teorem Pythagoras. 4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah. 1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang sisi segi tiga bersudut tegak. 13.1. Seterusnya menerangkan Teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut. .3 Menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi (i) sebuah segi tiga bersudut tegak.M33 11 SEPT -15 SEPT M34 18 SEPT 22 SEPT Bidang STATISTIK Pembelajaran DAN KEBARANGKA LIAN M32 2 SEPT 8 SEPT SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK PENGENDALIAN DATA TEOREM PYTHAGORAS Minggu/ Tarikh Standard Prestasi Standard Kandungan 13.2 Menentukan hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak. 13.1 Teorem Pythagoras Standard Pembelajaran TP 12. TAFSIRAN 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.1 Mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegak. 13. 13.1.

13.2.M35 25 SEPT 29 SEPT Bidang Pembelajaran SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK TEOREM PYTHAGORAS Minggu/ Tarikh Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran 13.31 OKTOBER .2.20 OKTOBER) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( 23 OKTOBER .1 Menentukan sama ada suatu segi tiga adalah segi tiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas Teorem Pythagoras. MINGGU 37 .MINGGU ULANGKAJI MINGGU 38 CUTI DEEPAVALI ( 16 OKTOBER .2 Akas Teorem Pythagoras TP TAFSIRAN 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas 6 Teorem Pythagoras. 13. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

bahan manipulatif maya dan perisian GSP. Kaedah lain seperti bahan konkrit (cip berwarna). ke atas dan ke bawah. .A LUMPUR 6 Catatan Kaitkan dengan situasi kehidupan sebenar seperti pergerakan ke kiri dan ke kanan. Jalankan aktiviti penerokaan.

.Catatan Contoh pengiraan efisien yang melibatkan Hukum Kalis Agihan: 2030 × 25 = (2000 + 30) × 25 = 50 000 + 750 = 50 750 Pengiraan yang efisien mungkin berbeza antara murid.

q dengan q  0. p dan q. iaitu p bagi dua integer.Catatan Nombor nisbah ialah nombor yang ditulis dalam bentuk pecahan. Pertimbangkan juga kes yang melebihi tiga nombor bulat. .

. Pertimbangkan juga kes yang melebihi tiga nombor bulat. Gunakan pelbagai kaedah termasuk pembahagian berulang dan penggunaan pemfaktoran perdana.Catatan Gunakan pelbagai kaedah termasuk pembahagian berulang dan penggunaan pemfaktoran perdana.

9.. . Punca kuasa dua suatu nombor bernilai positif dan negatif. Nombor kuasa dua sempurna ialah 1..Catatan Teroka pembentukan kuasa dua dengan pelbagai kaedah termasuk penggunaan bahan konkrit. . Hubungan dinyatakan berdasarkan hasil penerokaan. 4.

sama ada dalam bentuk julat. . nombor bulat atau ketepatan yang dinyatakan. Bincangkan cara membaiki anggaran sehingga mendapat anggaran terbaik. Generalisasi dibuat berdasarkan hasil penerokaan.Catatan Hadkan kepada: a) kuasa dua sempurna b) pecahan dengan keadaan pengangka dan penyebutnya adalah kuasa dua sempurna c) pecahan yang boleh dipermudahkan kepada pecahan yang pengangka dan penyebutnya adalah kuasa dua sempurna d) perpuluhan yang boleh ditulis dalam bentuk kuasa dua perpuluhan yang lain.

Hubungan dinyatakan berdasarkan hasil penerokaan. 8. 27.Catatan Teroka pembentukan kuasa tiga dengan pelbagai kaedah termasuk penggunaan bahan konkrit. b) pecahan yang boleh dipermudahkan kepada pecahan yang pengangka dan penyebutnya adalah kuasa tiga sempurna. Hadkan kepada: a) pecahan dengan keadaan pengangka dan penyebutnya adalah kuasa tiga sempurna. . . Nombor kuasa tiga sempurna ialah 1... c) perpuluhan yang boleh ditulis dalam bentuk kuasa tiga perpuluhan yang lain.

Contoh nisbah setara dalam konteks geometri: 1:2 2:4 Termasuk yang melibatkan pecahan dan perpuluhan.Catatan Bincangkan cara membaiki anggaran sehingga mendapat anggaran terbaik. sama ada dalam bentuk julat. nombor bulat atau ketepatan yang dinyatakan. .

Jalankan ak+A57:H62tiviti penerokaan. Libatkan pelbagai situasi seperti laju. . pecutan.Catatan Jalankan aktiviti penerokaan. Libatkan pertukaran unit. Gunakan pelbagai kaedah termasuk pendaraban silang dan kaedah unitari. Libatkan situasi kehidupan sebenar. Libatkan situasi kehidupan sebenar. Kadar ialah kes khas nisbah yang melibatkan dua ukuran yang berbeza unit. tekanan dan ketumpatan.

Huruf sebagai pemboleh ubah.Catatan Jalankan aktiviti penerokaan. . Libatkan pelbagai situasi. Libatkan situasi kehidupan sebenar.

Jalankan aktiviti penerokaan yang melibatkan ungkapan dan persamaan algebra. .Catatan Hubung kaitkan pendaraban berulang dengan kuasa dua atau lebih.

pematahbalikan.Catatan Pelbagai kaedah seperti cuba jaya. iaitu ax + by = c. . Nyatakan bentuk umum persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. dan pengaplikasian kefahaman tentang konsep kesamaan.

Gunakan perisian untuk meneroka kes yang melibatkan garis: (i) Bersilang (penyelesaian unik) (ii) Selari (tiada penyelesaian) (iii) Bertindih (penyelesaian tak terhingga) Libatkan kaedah graf dan algebra (penggantian. (ii) x berubah dan y tetap.Catatan Termasuk kes (x. . penghapusan ). y) apabila (i) x tetap dan y berubah. Libatkan semua sukuan sistem Cartes.

Libatkan nombor negatif. ‘>’ . . ‘≥’ dan ‘≤’. Jalankan aktiviti penerokaan. Boleh menggunakan garis nombor untuk menyelesaikan masalah.Catatan Gunakan garis nombor untuk mewakilkan hubungan ketaksamaan. ‘<’ .

Catatan .

b) sebarang alat geometri. . c) perisian geometri untuk pembinaan. Gunakan a) jangka lukis dan alat tepi lurus sahaja. Gunakan sudut 60 sebagai contoh pertama bagi pembinaan yang menggunakan jangka lukis dan alat tepi lurus sahaja.Catatan Jalankan aktiviti penerokaan.

.Catatan Termasuk yang melibatkan sudut dongak dan sudut tunduk. Jalankan aktiviti penerokaan.

Catatan Sifat geometri termasuk bilangan paksi simteri. . Sifat geometri termasuk bilangan paksi simetri. Libatkan pelbagai kaedah penerokaan seperti penggunaan perisian dinamik. Gunakan pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik. Libatkan pelbagai kaedah penerokaan seperti penggunaan perisian dinamik.

Pelbagai bentuk termasuk yang melibatkan garis lurus dan garis lengkung. .Catatan Gunakan pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik.

Catatan Termasuk penggunaan kertas grid bersisi 1 unit. . Jalankan aktiviti penerokaan yang melibatkan bahan konkrit atau penggunaan perisian dinamik.

x nombor genap} Perkenalkan simbol  dan . Libatkan penggunaan tatatanda set. . Termasuk set kosong dan simbolnya. Perkenalkan simbol n(A). Contoh tatatanda pembina set: A = {x: x ≤ 10. Perkenalkan simbol untuk set semesta (). { } dan .Catatan Jalankan aktiviti mengisih dan mengklasifikasi termasuk yang melibatkan situasi kehidupan sebenar. pelengkap bagi suatu set (A’) dan subset ().

Memaparkan/Mewakilkan data 4. Menganalisis data 5. . Mentafsir dan membuat kesimpulan 6. Mengkomunikasikan hasil Soalan statistik – soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman/ kebolehubahan dalam data tersebut.Catatan Gunakan pendekatan inkuiri statistik untuk tajuk ini.Mengemukakan/Merumuskan masalah (kehidupan sebenar) 2. Merancang dan mengumpulkan data Mengorganisasikan data 3. Inkuiri Statistik 1.

. graf garis. Libatkan histogram dan poligon kekerapan. Plot titik – dot plot Plot batang-dan-daun – stem and leaf plot Gunakan pelbagai kaedah untuk membina perwakilan data termasuk perisian. plot titik dan plot batang-dandaun. carta pai.Catatan Data numerik – diskret atau selanjar Perwakilan data termasuk pelbagai jenis carta palang.

Tentukan panjang sisi dengan mengaplikasikan Teorem Pythagoras. .Catatan Jalankan aktiviti penerokaan dengan melibatkan pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik.

KTOBER) 1 OKTOBER Catatan .

TAJUK TAJUK TAJUK TAJUK TAJUK TAJUK TAJUK TAJUK .

Gunakan alat teknologi untuk meneroka dan .TAJUK Libatkan kaedah graf dan algebra (penggantian. penghapusan).

Minggu/ Tarikh Minggu/ Tarikh Minggu/ Tarikh Minggu/ Tarikh Minggu/ Tarikh Minggu/ Tarikh Minggu/ Tarikh Minggu/ Tarikh .

Minggu/ Tarikh .

Bidang Pembelajaran Bidang Pembelajaran Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standar d Pembela jaran Standard Prestasi TP TAFSIRAN Standard Prestasi Standard Kandungan Standar d Pembela jaran Standard Kandungan Standar d Pembela jaran TP TAFSIRAN Standard Prestasi TP TAFSIRAN Bidang Bidang Bidang Bidang Pembela Pembela Pembelaj Pembela jaran jaran aran jaran Bidang Pembelajaran Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Kandungan Standard Kandungan Standard Kandungan Standard Kandungan Standar d Pembela jaran Standar d Pembela Standar jaran d Pembela Standar jaran d Pembela Standar jaran d TP TAFSIRAN Standard Prestasi TP TAFSIRAN Standard Prestasi TP TAFSIRAN Standard Prestasi TP TAFSIRAN Standard Prestasi .

Bidang Pembela jaran Standard Kandungan d Pembela jaran TP TAFSIRAN .

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan .

Catatan .