You are on page 1of 5

1.

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
Функција је правило по коме се једном скупу вредности ( x ) додељује скуп других
вредности ( y ). x је оригинал односно независно променљива, y је зависно променљива,
одн. слика. Израз који изражава вредност y преко вредности независно променљиве x
је,уствари, функција.
y = f ( x) = k ⋅ x + n
Пириказана функција је линеарна, јер у изразу функције присутан само члан првог
степена променљиве x ( k ⋅ x ) и слободани члан – члан нултог степена ( n ). k и n су
реални бројеви.
График линеарне функције је права са коефицијентом правца k , док је n одсечак
на y оси. y = k ⋅ x + n је експлицитни облик функције. − y + k ⋅ x + n = 0 је имплицитни
облик функције.
Коефицијент правца показује колики је нагиб праве у односу на x осу и какав је
(растући или опадајући). Што је већа апсолутна вредност за k нагиб праве је већи, тј.
права је стрмија. За k > 0 нагиб је позитиван, тада y вредности расту са порастом x
вредности. График са позитивним делом x осе гради оштар угао. За k = 0 нема нагиба,
права је паралелна са x осом. y вредности се не мењају са променом x вредности.
Кажемо да је функција константна ( y = n ). График са позитивним делом x осе гради угао
једнак нули. За k < 0 нагб је негативан, тада y вредности опадају са порастом x
вредности. График са позитивним делом x осе гради туп угао.

1

y1 ) = (1. Одредити: 2 . 2) ( x1 .5 1. −2 ) Функција је дата формулом f ( x ) = 2 ⋅ x − 3 . То је вредност за x када је y = 0. Одредите да ли је график растући или опадајући. Које од њих је линеарна и зашто? x 1 3 5 7 9 f(x) -4 4 20 45 76 g(x) -4.5 4. 4) ( −1.5 Из вредности координата две тачке на графику израчунати нагиб функције.5 -1.Δy y2 − y1 .11) . 3) ( −1.5 7. Када график сече негативан део y осе. вредности њихових координата унети у једначину и израчунати нагиб. Када график сече позитиван део y осе.3) и ( −1. n > 0 . Ако је n = 0 график пролази кроз координатни почетак. 0 ) и ( 2. y2 ) = ( 5. Израз по коме се рачуна нагиб графика функције: k = Одсечак се одређује тако што се x изједначи са нулом: y = k ⋅0 + n ⇒ y = n На графику се n чита као y вредност у тачки где график сече y осу. n < 0 . Потребно је = Δx x2 − x1 одабрати две погодне тачке са графика.5 ) . Нула функција је место пресека графика са x осом.3) и ( x2 . n 0= k⋅x+n ⇒ x = − k ЗАДАЦИ 1) У табели су путем бројних вредности проказане две функције.

нулу функције и напишите функцију у експлицитном облику: 15) 16) 17) Одредите нагиб. 8) f ( x + 1) .5) f ( 0 ) . 7) f ( −1) . Величина једног квадратића је јединица. 9) f ( 2 ⋅ x − 1) . 10) f ( f ( −2 ) ) . 13) 2 ⋅ x + 5 ⋅ y + 10 = 0 14) Одаберите прави график функције y = −1. 11) f ( f ( x ) ) Одредити пресечне тачке коордиатних оса и праве: 12) 3 ⋅ x − 2 ⋅ y = 12 . одсечак. Одредите нагиб. 6) f (1) . нулу функције и напишите функцију у имплицитном облику: 18) 19) 3 . одсечак.5 ⋅ x + 4 .

y = − x . 26) x = 3 . 28) x = 0 . 10) −17 . 25) y = 1 . n = 0 . 31) y = −2 ⋅ x + 1 2 32) Одредити вредност параметра k тако да график функције y = ( k − 1) ⋅ x − ( k + 1) буде паралелан графику функције конструисати график функције. x0 = . n = −1 . 16) k = −1 . 35) y = ( −3 ⋅ m − 11) ⋅ x + 2 ⋅ m + 3 . 30) y = 2 ⋅ x . 24) y = 0 . y = 2 ⋅ x + 5 . 38) 0 = 2 ⋅ x − 3 ⋅ y + m + 1 4 РЕШЕЊА 2 опадајућа. 5) −3 . 2) k = 0 растућа. n = −1 . 13) x0 = −5 .20) 21) Нацртати график функције: 22) y = 1 . 34) y = ( −7 ⋅ m + 5 ) ⋅ x + m . 14) горе десно. 8) 2 ⋅ x − 1 . 17) k = . 11) 4 ⋅ x − 9 . 9) 3 4 ⋅ x − 5 . 23) y = −2 . n = −6 . 6) −1 . 15) 1 1 k = 2 . y = 2 ⋅ x − 1 . x0 = 0 . 29) 1 y = ⋅ x − 2 . n = −2 . За добијену вредност функције Одредити све вредности параметра m за које ће дата финкција бити растућа: 33) y = ( 2 ⋅ m − 4 ) ⋅ x − 3 . 3) k = ∞ . 2 2 1) g ( x ) . 4) k = − 4 . 12) x0 = 4 . 27) x = −1 . 36) 0 = ( 5 − m ) ⋅ x − 2 ⋅ y + 4 Одредити вредност параметра m за коју ће график финкције садржати координатни поћетак: 3 37) y = m ⋅ x − ⋅ m + 1 . 7) −5 .

y + 2 ⋅ x − 4 = 0 . y = 5 . 33) m > 2 .1 1 ⋅ x − 1 . 19) k = 2 . y − 3 ⋅ x + 1 = 0 . n = −1 . n = 2 . 2 5 11 y + 4 ⋅ x − 2 = 0 . 20) k = −2 . 32) k = 3 . 21) k = −4 . 37) m=4/3 38) m=7 3 1 x0 = 2 . x0 = . 2 3 1 y − 2 ⋅ x − 4 = 0 . 35) m < − . 36) m < 5 . 34) m < . x0 = . x0 = −2 . n = 4 . 18) k = 3 . x0 = 2 . n = 4 .