You are on page 1of 5

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Fakulteti Juridik
Ekonomia
Bachelor
Obligative
Viti I, Semestri I
3+2
6
Amfiteatri i madh
Prof. Asoc. Dr. Mejdi Bektashi
Prof. Dr. Hivzi Sojeva
mejdi.bektashi@uni-pr.edu
h_fs_sojeva@hotmail.com
Studimi i lëndës “Ekonomia” është një hyrje e
përgjithshme mbi njohuritë dhe metodat e shtjellimit të
shkencës ekonomike. Shpjegimi i lëndës së ekonomisë
studentëve ju ndihmon që më mirë dhe më lehtë të
kuptojn, shpjegojn dhe t’i analizojnë çështjet që kanë të
bëjnë me kategoritë dhe ligjet ekonomike.
Qëllimet kryesore të lëndës janë që studentëve t’iu
shpjegohen nocionet elementare të shkencës
ekonomike, siç janë: resurset e limituara, zgjedhja,
dobia, inputet, outputet, shpenzimet, aktivitetet
ekonomike, të mirat ekonomike etj. Pas njohjes me këto
nocione do të shpjegohen burimet e njohurive
ekonomike, parimet e të menduarit ekonomik, për të
vazhduar me njohjen e llojeve të sistemeve ekonomike
dhe për të vazhduar me shpjegimin e ndërlidhjes në mes
ekonomiksit dhe të së drejtës.
Aftësitë dhe shkathtësitë që do t’i fitojnë studentët pas
përfundimit të sukseshëm të kësaj lënde, është që:
• Të kuptoni dhe të përshkruani në mënyra të
ndryshme të menduarit për fenomenet e ndryshme
ekonomike (mënyra ekonomike e të menduarit);
• Të përshkruani problemet parësore ekonomike me
të cilat ndeshet çdo individ: pamjaftueshmërinë dhe
zgjedhjen;
• Të përshkruani dhe të analizoni problemet bazike
ekonomike, terminologjinë (gjuhën e ekonomisë)
dhe që të zhvilloni logjikën racionale ekonomike;
• Të krahasoni marrëdhënjet në mes mungesës së
resurseve, vlerës, dobishmërisë, pasurisë dhe
shpenzimeve;

1

sc.5 orë Metodologjia e mësimëdhënies: Lënda do të organizohet në formë të ligjeratave. Grup autorësh: Hyrje në ekonomi.sc. 1993. Nysret Gacaferri: Ekonomia – Botimi i dytë i plotësuar. Dr. PEGI.• Të dini që të bëni dallimin në mes ekonomisë së tregut.seminare Detyra të shtëpisë Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi) Përgaditja përfundimtare për provim Koha e kaluar në vlerësim (teste. Fakulteti Juridik.etj Totali Orë 3 2 Ditë/javë 15 15 Gjithësej 45 30 10 min 15 1. Dr.sc.prezentimet . 2006. 1. SHBLU. 4.5 1 2 2 5 15 75 5 5 5 2 25 10 188.provim final) Projektet. 2 . 2004. 2002. Universiteti i Prishtinës. konceptet dhe zbatimet. Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) Aktiviteti Ligjërata Ushtrime teorike/laboratorike Punë praktike Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet Ushtrime në teren Kollokfiume. Tiranë. Prishtinë. Terli Mings: Studimi i ekonomisë. Tiranë. 2. Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 30% Vlerësimi i dytë: 30% Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera: 5% Vijimi i rregullt: 5% Provimi fina: 30% Total 100% Literatura Literatura bazë: Literatura shtesë: 1. Tiranë. John Kenneth Galbraith: Historia e ekonomisë. Ligjerata të autorizuara për studimet Master. Mejdi Bektashi: Analiza ekonomike e së drejtës. parimet. Prishtinë. Instituti i Dialogut & Komunikimit. ushtrimeve dhe konsultimeve. 2005. 3.kuiz. Mejdi Bektashi & Mr. socializmit ose ekonomisë së përzier (mikste).

918) Shkenca ekonomike dhe aktivitetet ekonomike. Botimi i parë. Tiranë. Subjektet ekonomike. 1993. 10. hyrje e shkurtër. Ekonomia pozitive dhe normative si qasje e analizës së fenomeneve ekonomike (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. fq. Mejdi Bektashi dhe Mr. Ekonomia institucionale. 2006. (në vijim: MB dhe NG Ekonomia 2005) fq. parimet. Ekonomia marksiste. Metodat e studimit të ekonomisë. Ekonomia kejnziane. fq. Co-PLAN. 2001. 6. Ekonomia neoklasike. Manfred B. Burimet e njohurive ekonomike. Prishtinë. 2006. 2002. 9. fq. Universiteti i Prishtinës. Steger: Globalizimi. Ekonomia 3 . Ndryshimi i institicioneve (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. funkcionet e shkencës ekonomike (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. Problemet parësore të ekonomisë së tregut. Fakulteti Juridik. Mendimet ekonomike në periudhën antike. Prishtinë. Zana Koli dhe Shyqyri Llaci: Manaxhimi i burimeve njerëzore. parimet e të menduarit ekonomik. Nysret Gacaferri: Ekonomia – Botimi i dytë i plotësuar.Globalizimi dhe dyshimet që i shkaktonë. nevojat dhe resurset. Definicionet dhe konceptet e ndryshme mbi ekonominë. 2002. Institucionet ekonomike. 8. Ekonomia klasike. fq. (ekonomia tradicionale. CoPLAN.64 dhe John Kenneth Galbraith: Historia e ekonomisë. fq. Dobia. Definicionet e ndryshme të ekonomisë (Literatura: Dr. Ndarja e ekonomisë. 2005.5. fq. Shkolla fiziokrate. Tiranë. Resurset dhe të mirat ekonomike. Analiza ex post dhe ex ante. Joseph Stiglitz: (Globalization and Its Discontents). Hyrje e shkurtër. PEGI. Shkolla merkantiliste. Gjuha e ekonomisë. Rrallësia dhe zgjedhja.64-79 dhe Terli Mings. 16-17 dhe 2425. 2005.17-18. Ekonomia moderne. Riinvest. Instituti i Dialogut & Komunikimit. Selman Selmanaj: Globalizimi dhe Tranzicioni. ekonomia komanduese dhe ekonomia mikste). John Pinder: Bashkimi Europian. Washington. Neoliberalizmi dhe kritikat. Plani i dizejnuar i mësimit: Java Java e parë: Java e dytë: Java e tretë: Java e katërt: Java e pestë: Ligjerata që do të zhvillohet Njohuritë elementare për kuptimin e ekonomisë. Tiranë. 23-39 dhe Grup autorësh: Hyrje në ekonomi. Tiranë. SHBLU. Tiranë. 483-489) Sistemet ekonomike dhe llojet e tyre. Tiranë. konceptet dhe zbatimet. 11-17 dhe Terli Mings: Studimi i ekonomisë. 41. 7. Prishtinë. SHBLU.sc. ekonomia e tregut. Lënda dhe objekti i studimit të ekonomisë. 2004.sc. 2004. Paul De Grauvve: Ekonomiksi i Unionit Monetar.

Tiranë.80-96. fq. Renta – e ardhura nga prona mbi tokën. Terli Mings. Sindikatat. Deflacioni (Dezinflacioni).140-158 ) Llojet e monopoleve. 195-222. Çmimi i tokës. 159167) Paraja dhe funksionet e parasë. Kapitali fiktiv. kapitali industrial dhe fitimi industrial. Zhvillimi historik i bankave (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. Shkaqet dhe llojet e inflacionit. Punësimi i forcës punuese dhe tregu i punës. Teoritë e zhvillimit ciklik të ekonomisë. 71-74 dhe Dr. Devalvimi (Devaluation).historiku dhe pasojat. fq. (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. fq. Sindikatat ndërkombëtare. fq. Renta absolute. fq.112-1122 dhe Grup autorësh: Hyrje në ekonomi. fq. Tiranë. Shkaqet e papunësisë. Stagflacioni. Anëtarësimi në sindikata. 2006. Punësia dhe papunësia. Banka dhe punët bankiere. 24-47. Çmimi i aksionit. Shoqëritë aksionare.) Oferta dhe Kërkesa. (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. Papunësia. 2006.sc. Bankat dhe sistemi bankar. fq. Çrregullimet në sasinë e parasë në qarkullim.) Kapitalizmi – ekonomia e tregut. PEGI. Konkurrenca dhe llojet e konkurrencës. fq. Firmat (Ndërmarrjet) dhe organizimi i tyre. 2002. Nulifikim (Denominimi). shpenzimet e kulluara (neto) të qarkullimit dhe shpenzimet heterogjene (prodhuese) të qarkullimit. Strategjitë kryesore të konkurrencës. Lidhjet monopolistike. 2002. Ekuilibrimi i ofertës dhe kërkesës.20. Diskriminimi në tregun e punës dhe dallimet në paga. Renta diferenciale I dhe II. firmat ortake dhe koorporatat. firmat individuale. Prishtinë. Botimi i parë. 134-159. Kapitali tregtar dhe fitimi tregtar. Ligjerata të autorizuara për studimet Master. Format e ulëta dhe të larta të lidhjeve monopolistike. Qiraja e tokës. 2002. Renta monopolistike. Rrethxhirimi i kapitalit. Format e monopoleve sipas numrit të pjesëmarrësve.) Kapitali aksionar dhe dividenta. Mejdi Bektashi: Analiza ekonomike e së drejtës. Dialogu social dhe kontratat kolektive të punës. Determinantet e ofertës së punës në tregun e punës.97-111 dhe Grup autorësh: Hyrje në ekonomi. fq.52-53.Java e gjashtë: Java e shtatë: Java e tetë: Java e nëntë: Java e dhjetë: Java e njëmbedhjetë: Java e dymbëdhjetë: dhe drejtësia. llojet dhe pasojat. Tiranë. Tregu dhe konkurrenca. 134138. analiza ekonomike e krimit (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. PEGI. Prishtinë. fq. Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. 5. 123-140. dhe Grup autorësh: Hyrje në ekonomi. Ligji i ofertës dhe kërkesës. Çka përmbanë 4 . Mekanizmi i veprimit të tregut. Shpenzimet e qarkullimit. fq.170-191 dhe Paul De Grauvve: Ekonomiksi i Unionit Monetar. Kapitali hua dhe kamata. 42-43 dhe 188-193) Ciklet ekonomike (Konjukturale). Pasojat ekonomike. Monopolet dhe konkurrenca. fq.) Format e avancimit të kapitalit. dhe Terli Mings. Inflacioni. PEGI. politike dhe sociale të inflacionit. Akumulimi i kapitalit. fq. fq.

Paraqitja e integrimeve. Steger: Globalizimi. Masat parësore që duhet të ndërmirren gjatë periudhës së tranzicionit .) Integrimet ekonomike. fq. NAFTA. • Shfrytëzimi i shenimeve ose librave të palejuara gjatë testit ose provimit. (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005.192-218. fq. Manfred B. fq. 2005. 2006. do të rezultojnë me humbje të pikëve për shkak të sjelljes joprofesionale. 235-247. • Dhënja e deklaratave të rrejshme për të arsyetuar dikë nga mësimi. Prishtinë. Kur shteti intervenon në ekonomi? Kush qeverisë në ekonomit moderne? (tregu apo shteti). punëdhënësit dhe sindikatat (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. Qeveria. fq. Përsëritje dhe pyetje dhe përgjegjje (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. Hyrje e shkurtër. Botimi i parë. Prishtinë. dhe Joseph Stiglitz: (Globalization and Its Discontents). 91-120.) Masat dhe legjislacioni antimonopolistik. Cilat janë qëllimet parësore të integrimit ekonomik?. • Lëshimi i sallës gjatë ligjeratave ose ushtrimeve (pa arsyeje të nevojshme). fq. Karakteristikat e ekonomive të tranzicionit. Tiranë. Tiranë. 5 . funksionimi dhe rezultatet. funksionimi dhe rezultatet. • Mbajtja e telefonit celular të hapur gjatë ligjeratave ose ushtrimeve. 13-45. fq. Politika tregtare e lirë dhe protekcioniste.Globalizimi dhe dyshimet që i shkaktonë. John Pinder: Bashkimi Europian. Tiranë. 2001.Java e trembëdhjetë: Java e katërmbëdhjetë: Java e pesëmbëdhjetë: marrëveshja kolektive e punës?. SHBLU. Selman Selmanaj: Globalizimi dhe Tranzicioni. 2006. 55-75. Riinvest. fq. • Shkëmbimi i informatave me një student tjetër gjatë provimit. Bashkimi Evropian. Organizata Botërore e Tregtisë. 219-234. Paul De Grauvve: Ekonomiksi i Unionit Monetar. mekanizmi. Co-PLAN. 19-20 dhe Zana Koli dhe Shyqyri Llaci: Manaxhimi i burimeve njerëzore. 2004. Shtimi dhe zhvillimi ekonomik. 255281) Ekonomia e hapur dhe tregtia ndërkombëtare. Tregu dhe infrastruktura e tregut. Globalizimi si model i zhvillimit dhe sfidat e globalizimit. Periudha e tranzicionit. Washington. (Literatura: MB dhe NG Ekonomia 2005. fq. ushtrimi apo provimi. • Tregimi i shenjave të qarta të mosinteresimit dhe të folurit të pandërprerë ose formave tjera të sjelljes që pengojnë procesin e rregullt të mësimit.248-254. Ndërmarrësi dhe ndërmarrësia. Co-PLAN. hyrje e shkurtër. Shkelja e integritetit akademik përfshin një ose më shumë nga veprimet në vijim: • Kopjimi gjatë provimit ose testit. fq. 2002) Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Sjelljet e poshtëshënuara janë në kundërshtim me politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: • Vonesa në ligjerata dhe ushtrime.