You are on page 1of 45

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.

com/ -‬‬

‫ٿڀ٘‪٬‬ذ حٿ‪٬‬ڀڄْش ‪:‬‬
‫ ‪٫‬ڀٌځ طـَّزْش‬‫ ٍّخ‪ْٟ‬خص‬‫ طٸنِ ٍّخ‪ِٟ‬‬‫ طَْْٔ ً حٷظ‪ٜ‬خى‬‫ا‪٫‬يحى ‪ :‬ڃٌحص ٗڄْ حٿيّن‬
‫ك‪َّٜ‬خ ٿڀڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ‬
‫‪http://ency-education.weebly.com‬‬

‫انفهرس ‪:‬‬
‫حٿن‪ ٌٜٙ‬حألىرْش‬

‫‪ٙ‬‬

‫حٿڄ‪٤‬خٿ‪٬‬خص حٿڄٌؿيش‬

‫‪ٙ‬‬

‫حٿن‪ ٌٜٙ‬حٿظٌح‪ٛ‬ڀْش‬

‫‪ٙ‬‬

‫حٿنِ‪٫‬ش حٿ‪٬‬ٸڀْش ٳِ حٿ٘‪َ٬‬‬

‫‪20‬‬

‫حٿي‪ٌ٫‬س اٿَ حٿـيّي ً‬
‫حٿٔوَّش ڃن حٿٸيّڂ‬
‫ڃن ٗ‪ َ٬‬حٿِىي‬

‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪00‬‬

‫حٿظٸڀْي ً حٿظـيّي ٳِ حٿنظخؽ‬
‫حٿ٘‪َُ٬‬‬
‫ن٘خ‪ ١‬حٿنؼَ‬

‫‪03‬‬

‫حٿلڄخڃش ً حٿؼ‪٬‬ڀذ ً ڃخٿٺ‬
‫حٿلِّن‬
‫ٷ‪ٜ‬ش أىپ حٿز‪َٜ‬س ڃن‬
‫حٿڄٔـيّْن‬
‫ڃٸظ‪٤‬ٴخص ڃن ٍٓخٿش‬
‫حٿٰٴَحڅ‬
‫حٿڄٸخڃش حٿ‪٬‬ڀڄْش‬

‫‪22‬‬

‫‪04‬‬

‫‪06‬‬

‫هٌح‪ َ٣‬ٳِ رنخء حٿل‪٠‬خٍس‬

‫‪02‬‬

‫حٿلټڄش ً حٿٴڀٔٴش ٳِ حٿ٘‪َ٬‬‬

‫‪00‬‬

‫أػَ حٿظنخٷ‪٠‬خص حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش‬
‫ٳِ حٿنظخؽ حألىرِ‬
‫ڃن ٷ‪٠‬خّخ حٿ٘‪ َ٬‬ٳِ ‪٫‬يي‬
‫حٿيًٿش حٿَٓظڄْش‬
‫حٿ٘‪ َ٬‬ٳِ ‪٧‬پ حٿ‪َٜ‬ح‪٫‬خص‬
‫حٿيحهڀْش ‪٫‬ڀَ حٿٔڀ‪٤‬ش‬
‫ً‪ٛ‬ٲ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ً حٿڄيحثن‬
‫حٿـڄْڀش‬
‫ٍػخء حٿڄڄخٿٺ ً حٿڄيڅ‬

‫‪03‬‬

‫كِ رن ّٸ‪٠‬خڅ ( حٿـِء‬
‫حألًٽ )‬
‫كِ رن ّٸ‪٠‬خڅ ( حٿـِء‬
‫حٿؼخنِ )‬
‫حٿ٘خ‪ َ٫‬حٿڄ‪٤٠‬يي‬

‫‪01‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫كِڅ أد‬

‫‪11‬‬

‫‪13‬‬

‫ٻظخد حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش‬

‫‪15‬‬

‫أػَ حٿنِ‪٫‬ش حٿ‪٬‬ٸڀْش ٳِ‬
‫حٿٸ‪ْٜ‬يس حٿ‪َ٬‬رْش‬
‫حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬رْن حٿٸيڃخء ً‬
‫حٿڄليػْن‬
‫حٿي‪ٌ٫‬س اٿَ حإل‪ٛ‬الف ً‬
‫حٿڄْپ اٿَ حٿِىي‬
‫ڃن ڃ‪٨‬خىَ حٿظـيّي ً حٿظٸڀْي‬
‫ٳِ حٿ٘‪َ٬‬‬
‫حٿلَٻش حٿ‪٬‬ڀڄْش ً أػَىخ‬
‫‪٫‬ڀَ حٿٴټَ ً حألىد‬
‫حٿلَٻش حٿ‪٬‬ٸڀْش ً حٿٴڀٔٴْش‬
‫ٳِ حٿلٌح‪ َٟ‬حٿ‪َ٬‬رْش‬
‫حٿلْخس حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ً ڃ‪٨‬خىَ‬
‫حٿ‪٨‬ڀڂ‬
‫ني‪٠‬ش حألىد ٳِ ‪٫‬يي‬
‫حٿيًٿش حٿَٓظڄْش‬
‫حٓظٸالٽ رالى حٿڄَٰد ‪٫‬ن‬
‫حٿڄَ٘ٵ‬
‫ه‪ٜ‬خث‪ َ٬ٗ ٚ‬حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش‬

‫‪24‬‬

‫‪17‬‬

‫كڄخٍ حٿلټْڂ‬

‫‪22‬‬

‫حٿڄٌٗلخص‬

‫‪20‬‬

‫أٿٲ ٿْڀش ً ٿْڀش‬

‫‪22‬‬

‫ٍػخء حٿڄڄخٿٺ ً حٿڄيڅ ً‬
‫ه‪ٜ‬خث‪ٜ‬و حٿٴنْش‬
‫حٿڄٌٗلخص ً حٿٰنخء‬

‫‪07‬‬

‫‪1‬‬

‫‪02‬‬
‫‪01‬‬

‫‪05‬‬

‫‪00‬‬
‫‪02‬‬
‫‪05‬‬
‫‪02‬‬
‫‪02‬‬
‫‪06‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫َض أدثً ‪ :‬انُزػخ انؼقهٍخ فً انشؼر‬
‫رؼرٌف انشبػر أثً رًبو ‪:‬‬
‫أَرٌ طَڄّخځ‪ 010 - 066‬ىـ ‪ 623 - 621 /‬ځ‬
‫ىٌ كزْذ رن أًّ رن حٿلخٍع حٿ‪٤‬خثِ ‪ ،‬أكي أڃَحء حٿزْخڅ ‪ً ،‬ٿي رـخٓڂ ‪ ،‬ڃن ٷٍَ كٌٍحڅ رٌٍّٔش ؛ ًىِ ٷَّش ٷَد‬
‫ىڃ٘ٶ ‪٫‬ڀَ ‪َّ٣‬ٶ ‪٣‬زَّش ‪ًً ،‬ٿٺ نلٌ ٓنش ‪574‬ځ حٿڄٌحٳٶ ٿـ ‪ 062‬ىـ ‪ً ،‬ٷْپ ‪ 621‬ځ حٿڄٌحٳٶ ٿـ ‪066‬ىـ‪.‬‬
‫ٍكپ أرٌ طڄخځ اٿَ ڃ‪ً َٜ‬حٓظٸيڃو حٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڂ اٿَ رٰيحى ٳؤؿخُه ًٷيڃو ‪٫‬ڀَ ٗ‪َ٬‬حء ًٷظو ٳؤٷخځ ٳِ حٿ‪َ٬‬حٵ ػڂ ًٿِ رَّي‬
‫حٿڄٌ‪ٛ‬پ ٳڀڂ ّظڂ ٓنظْن كظَ طٌٳِ ريخ‪.‬‬
‫ٻخڅ أٓڄَ‪ٌّ٣ ،‬الً‪ ،‬ٳ‪ْٜ‬لخً‪ ،‬كڀٌ حٿټالځ‪ ،‬ٳْو طڄظڄش َّْٔس‪ّ ،‬لٴ‪ ٦‬أٍر‪٬‬ش ‪ َ٘٫‬أٿٲ أٍؿٌُس ڃن أٍحؿِْ حٿ‪َ٬‬د ٯَْ‬
‫حٿٸ‪ٜ‬خثي ًحٿڄٸخ‪.٪ْ٣‬‬
‫ٳِ ٗ‪َ٬‬ه ٷٌس ًؿِحٿش ‪ً ،‬حهظڀٲ ٳِ حٿظٴ‪ْ٠‬پ رْنو ًرْن حٿڄظنزِ ًحٿزلظَُ ‪ ،‬ٿو ط‪ٜ‬خنْٲ‪،‬‬
‫ٔذَ اٿْو ًٿ‪٬‬ڀو ٿأل‪ٛ‬ڄ‪ِ٬‬‬
‫ڃنيخ‪ :‬ٳلٌٽ حٿ٘‪َ٬‬حء‪ً ،‬ىٌّحڅ حٿلڄخٓش‪ً ،‬ڃوظخٍ أٗ‪٬‬خٍ حٿٸزخثپ ‪ً ،‬نٸخث‪ ٞ‬ؿََّ ًحأله‪٤‬پ‪ُ ،‬ن ِ‬
‫ٻڄخ ٍَّ حٿڄْڄنِ‬
‫ًًىذ أكي حٿزخكؼْن اٿَ أڅ ًحٿي أرِ طڄخځ ٻخڅ ن‪َٜ‬حنْخً ّٔڄَ ػخىًّ‪ ،‬أً ػٌْىًّ ‪،‬‬
‫ًحٓظزيٽ حالرن ىٌح حالٓڂ ٳـ‪٬‬ڀو أًٓخً ر‪٬‬ي ح‪٫‬ظنخٷو حإلٓالځ ًً‪ٛ‬پ نٔزو رٸزْڀش ‪ِ٣‬ء‪ً ،‬ٻخڅ أرٌه هڄخٍحً ٳِ ىڃ٘ٶ‬
‫ً‪٫‬ڄپ ىٌ كخثټخً ٳْيخ ػڂَ حنظٸپ اٿَ كڄ‪ً ٚ‬ريأ ريخ كْخطو حٿ٘‪َّ٬‬ش‪.‬‬
‫ًٳِ أهزخٍ أرِ طڄخځ ٿڀ‪ٌٜ‬ٿِ ‪ :‬أنو ٻخڅ أؿٖ حٿ‪ٌٜ‬ص ّ‪٤ٜ‬لذ ٍحًّش ٿو كٔن حٿ‪ٌٜ‬ص ٳْن٘ي ٗ‪َ٬‬ه رْن ّيُ حٿوڀٴخء‬
‫ًحألڃَحء‬
‫يُبسجخ انقظٍذح ‪:‬‬
‫ٻظذ أرٌ طڄخځ ىٌه حٿٸ‪ْٜ‬يس ر‪٬‬ي حٿن‪ َٜ‬حٿٌُ كٸٸو حٿوڀْٴش حٿ‪٬‬زخِٓ حٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڂ كْنڄخ ٳظق ‪٫‬ڄٌٍّش ڃٔٸ‪ٍ ٢‬أّ‬
‫حإلڃزَح‪ ٌٍ٣‬حٿًَڃخنِ طٌْٳپ ‪ ً ،‬ٻخنض ىٌه حٿڄ‪َ٬‬ٻش رڄؼخرش ٍى ‪٫‬ڀَ ح‪٫‬ظيحء اڃزَح‪ ٌٍ٣‬حٿًَځ ‪٫‬ڀَ رڀيس ُر‪َ٤‬س حٿ‪َ٬‬رْش‪،‬‬
‫حٿظِ ‪٫‬خع ٳْيخ حٿًَځ ٳٔخىح ًٷظال ً طيڃَْح‪ ً ،‬حنظٸخڃخ ٿڄخ كپ رظڀٺ حٿڄَأس حٿ‪َ٬‬رْش كْنڄخ ح‪٫‬ظيٍ ‪٫‬ڀْيخ ٳِ حٿٔـٌڅ‬
‫حٿًَڃخنْش‪ ،‬ٳيظٴض ڃٔظنـيس ((ًحڃ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڄخه!))‪ٓ ...‬وَ حٿـنٌى ريظخٳيخ ًط‪٬‬ـزٌح ٻْٲ ّٔظ‪ ٪ْ٤‬حٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڂ أڅ ّٔڄ‪٬‬يخ‪ ،‬رپ‬
‫ٻْٲ ّٸٌٍ ‪٫‬ڀَ حٿل‪ٌٜ‬څ حٿڄنْ‪٬‬ش الڃزَح‪ٌّ٣‬ش ‪ْ٨٫‬ڄش طي‪ًٍ َ٫‬ڃخ‪ً ،‬ٿڄخ ٓڄ‪ ٪‬حٿوڀْٴش حٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڂ ر٘ؤڅ حٿڄَأس ٷخٽ ٷٌٿظو‬
‫حٿ٘يَْس ‪ً :‬حهلل ٓطْنيڂ رـْٖ أًٿو ‪٫‬نيىڂ ًآهَه ‪٫‬نيُ ‪ .‬ٿټن حٿڄنـڄْن كًٌٍح حٿوڀْٴش ڃن حٿيِّڄش اڅ ڃ‪٬َّٓ َ٠‬خ ‪،‬‬
‫ًٷخٿٌح أنو ّظٌؿذ ‪٫‬ڀْو حالنظ‪٨‬خٍ اٿَ ُڃن ن‪٠‬ؾ حٿظْن ًحٿ‪٬‬نذ‪ ،‬ٿټنو حٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڂ ٿڂ ّئڃن رظنـْڄيڂ‪ً ،‬آڃن رظٸيّڂ حألٓزخد‬
‫ڃن أؿپ حٿن‪ ، َٜ‬ٻڄخ ‪٫‬ڀڄنخ حهلل ‪ً ..‬ڃ‪ َ٠‬اٿَ حٿل‪ٌٜ‬څ ٳخٻظٔق أنٸَس‪ً ،‬حطـو اٿَ ‪٫‬ڄٌٍّّش ٳيٹ ٷال‪٫‬يخ ًىِځ ؿْ٘يخ‬
‫‪ً ،‬كٍَ طڀٺ حٿڄَأس حٿ‪َ٬‬رْش ‪ .‬ٳنَ‪٨‬ـَڂَ أرٌ طڄخځ ىٌه حٿٸ‪ْٜ‬يس ًٷي ٗيي حٿڄ‪َ٬‬ٻش حٿٴخ‪ٛ‬ڀش‪.‬‬
‫ًٳِ حٿٸ‪ْٜ‬يس ٓوَّش ڃن حٿڄنـڄْڄْن‪ ،‬كْنڄخ كًٌٍح حٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڂ ڃن ٳظق ‪٫‬ڄٌٍّش‪ً ،‬طؤٻْي ٷخ‪٫ ٪٣‬ڀَ أڅ ٷٌس حٿلَد ىِ‬
‫ًكيىخ حٿلي حٿٴخ‪ٛ‬پ ٿظلٸْٶ حٿن‪.َٜ‬‬
‫أثري رطٍذي انهغىي‪:‬‬
‫*إَجبء ‪ :‬اهزخٍح (ڃن أنزؤ ّنزت انزخء أُ حهزَ ّوزَ اهزخٍح)‬
‫*انذذ ‪ :‬حٿٴ‪ٜ‬پ *انظفبئخ ‪ :‬ؿڄ‪ٛ ٪‬ٴْلش ًىِ حٿليّيس ًحٿڄٸ‪ٌٜ‬ى ىنخ حٿٌْٔٱ‬
‫*األرٌت ‪ :‬ؿڄ‪ٍّ ٪‬زش ‪ :‬حٿ‪٨‬ن * ‪ .‬شهت األريبح ‪ :‬حٿَڃخف ٍإٓيخ طڀڄ‪ ٪‬ڃؼپ حٿ٘يذ‬
‫*انخًٍسٍٍ ‪ :‬ڃؼنَ حٿوڄْْ ًىٌ حٿـْٖ ؛ ًٓڄِ هڄْٔخ ألنو ّنٸٔڂ ‪٫‬ڀَ هڄٔش أٷٔخځ‬
‫*انسجؼخ انشهت ‪ :‬ىِ حٿټٌحٻذ حٿْٔخٍس حٿٔز‪٬‬ش؛ ًىِ ‪٫‬ني حٿ‪َ٬‬د ‪٤٫( :‬خٍى ‪ ،‬حٿِىَس ‪ ،‬حٿ٘ڄْ ‪ ،‬حٿٸڄَ ‪ ،‬حٿڄَّن ‪،‬‬
‫حٿڄ٘ظَُ ‪ُ ،‬كپ)‬
‫*رخرّطب ‪ :‬ٻٌرخ * ‪َ .‬جغ ‪ٗ :‬ـَ ‪ٛ‬ڀذ ّظوٌ ڃنو حٿٸِّٔ ‪.‬‬
‫*غرة ‪ٗ:‬ـَ ٍهٌ ّنزض ‪٫‬ڀَ ٗخ‪٣‬ت حٿنيَ * ‪ .‬يجفهخ ػُهٍ ‪:‬ڃن حٿٴ‪٬‬پ أؿٴپ رڄ‪٬‬نَ أَٓ‪ً ، ٩‬حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى أڅ حألّخځ‬
‫ٓظټ٘ٲ ‪٫‬ن ‪٫‬ـخثذ رَٔ‪٫‬ش‬
‫*دهٍبء ‪ :‬ٻخٍػش * ‪ .‬دُفّال ‪ :‬حٿنخٷش حٿظِ حڃظأل ‪٫َٟ‬يخ رخٿڀزن‬

‫‪2‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫َّڃِ حٿْٔٲ ٿڀٸٌس ‪ًّ ،‬ٸ‪ٜ‬ي رخٿټظذ حٿظڄخثڂ‬‫ٳ‪ّ٠‬پ أرٌ طڄخځ حٿْٔٲ ‪٫‬ن حٿټظذ ٳِ ڃـخٽ حٿلَد‬‫ ‪٫‬ٸي حٿ٘خ‪ َ٫‬ڃٌحُنش رْن أىًحص حٿٸظخٽ حٿظِ طلٸٶ حٿن‪ً َٜ‬رْن ڃِح‪٫‬ڂ حٿڄنـڄْن حٿظِ طؼز‪ ٢‬حٿيڄڂ ‪ ،‬ٳؤڃخ أىًحص حٿٸظخٽ‬‫ٻخٿَڃخف ڃؼال طئىُ ىًٍىخ حٿٴ‪ّ٬‬خٽ ٳِ حٿڄ‪َ٬‬ٻش رڀڄ‪٬‬خنيخ ًكَٻظيخ ًطؤػَىخ ‪٫‬ڀَ حٿڄلخٍرْن ‪ً ،‬أڃخ حٿظنـْڂ ٳال ٷْڄش ٿو ‪،‬‬
‫اً أػزض ٳ٘ڀو ٳِ طلٸْٶ حٿن‪ً َٜ‬ىٌ حٿٌُ ُ‪٫‬ڂ أڅ حٿيِّڄش ٓظڀلٶ رـْٖ حٿڄٔڀڄْن اڅ ڃ‪ َ٠‬ٿظٌه اٿَ حٿڄ‪َ٬‬ٻش ٿټن‬
‫حٿڄٔڀڄْن حنظ‪ًَٜ‬ح رٴ‪٠‬پ ڃ‪ْ٠‬يڂ‬
‫ًٷٲ حٿ٘خ‪ َ٫‬ڃن أٷٌحٽ حٿڄنـڄْن ڃٌٷٲ حٿٔخهَ حٿڄٔظيِة ريڂ حٿڄظليُ ٿيڂ أڅ ّؤطٌح رخٿلٸْٸش ٷزپ ًٷٌ‪٫‬يخ‬‫‪٫‬الٷش حٿڄنـڄْن رؤهزخٍ حٿنخّ ىِ حٿِّٲ ًحٿټٌد ‪٫‬ڀْيڂ‪ً ،‬اكزخ‪ِ٫ ١‬حثڄيڂ‬‫ ٷْڄش حٿٴظق أنو ٳظق ‪ْ٨٫‬ڂ‪ً ،‬حٿيٿْپ ‪٫‬ڀَ ‪٨٫‬ڄظو أڅّ حٿ٘‪ً َ٬‬حٿنؼَ ّ‪٬‬ـِ ‪٫‬ن حٿٌٳخء رلٸو ًً‪ٛ‬ٴو‬‫حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى رٴظق حٿٴظٌف ىٌ حٿٴظق حٿ‪ْ٨٬‬ڂ حٿٌُ ال ن‪ َْ٨‬ٿو‬‫حنيِځ ٿًَځ َٗ ىِّڄش ‪ً ،‬أٿلٶ حٿيڃخٍ رڄيّنظيڂ ٳخٓظٌك٘ض ٓخكظيخ ًڃْيحنيخ‪ً ،‬أٻڀظيخ حٿنَْحڅ ڃن ٻپ ؿخنذ ‪ ،‬ٳٰيص‬‫ًٿْڀش‬
‫ حٿڄوخ‪َ٣‬ـذُ حٿوڀْٴش حٿڄ‪٬‬ظ‪ٜ‬ڂ ‪ ،‬حٿٌُ ٻخڅ ىًٍه ٳِ حٿڄ‪َ٬‬ٻش أنو ٻخڅ ٷٌّخ ‪ٛ‬ڀزخ ٷخى حٿـْٖ ٿڀن‪ َٜ‬رٴ‪٠‬پ حهلل‬‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫ريأ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٷ‪ْٜ‬يطو رلټڄش ّڄـي ٳْيخ حٿْٔٲ ًّٔوَ ڃن حٿڄنـڄْن‬‫حٿظنـْڂ ىٌ ‪٫‬ڀڂ حٿظنزئ حٿْٰزِ‪ .‬ن٘ؤ ٳِ رالى ڃخرْن حٿنيَّن ر٘ڄخٽ حٿ‪َ٬‬حٵ ‪ً.‬ٻخڅ ّ‪٬‬نِ رخٿ‪٤‬خٿ‪ ٪‬ٿڀظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬پ أڃٌٍ‬‫ڃٔظٸزڀِ‪ً .‬ڃخٍّ حٿٌٔڃٌَّڅ ًحٿزخرڀٌْڅ ٳن حٿظنـْڂ ڃن هالٽ ڃَحٷزش حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ ًحٿنـٌځ ًحٿڄٌنزخص ًأٷٌحّ ٷِف‬
‫ٿڀظنزئ رخألًرجش ًحٿڄلخ‪ْٛ‬پ ًحٿلًَد‪ً .‬ٳِ ٓنش ‪ 0222‬ٵ‪.‬ځ‪ .‬أ‪ٛ‬زق ٿيُ حٿزخرڀْْن ًحٌٍّْٓٗن ڃـڄٌ‪٫‬ش ىالثپ نـڄْش‬
‫ٿڀٸْخّ حٿظنزئُ ‪٫‬ڀْيخ‪ .‬ٳليىًح ڃن هالٿيخ حألّخځ حٿْٔجش حٿ‪٤‬خٿ‪ً ٪‬أّخځ حٿٔ‪٬‬ي‬
‫ڃټخنش حٿظنـْڂ ٳِ حٿڄـظڄ‪ ، ٪‬رْن ڃئڃن رو ٿ‪٬٠‬ٲ نٴٔو ًٻؼَس ىڄو ‪ً ،‬رْن ڃنټَ ٿو ‪٫ ،‬ڀڄخ أنو أٻؼَ حنظ٘خٍح ٳِ حٿزڀيحڅ‬
‫حٿٴٸَْس ًحٿڄظوڀٴش‬
‫أ‪٫‬ڀپ طلڀْپ حٿٴټَس ً‪٫‬ڄٸيخ‪ ،‬رخ‪٫‬ظڄخى حٿوْخٽ ( حٿ‪ ٌٍٜ‬حٿزْخنْش) ًحٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴش حٿٸٌّش‬‫ٓزذ ًځ حٿوَحٳخص ًحٿنٴٌٍ ڃنيخ أنيخ أ‪ٟ‬خٿْپ طز‪٬‬ي حإلنٔخڅ ‪٫‬ن حٿلٶ ًحٿلٸْٸش ًڃن ػڂ ٳيِ ڃي‪٫‬خس اٿَ حٿظوڀٲ‬‫ًحٿَؿٌ‪ ٩‬اٿَ حٿٌٍحء څ ًحٿٴ٘پ حٿٌٍّ‪٪‬‬
‫ّ‪٬‬ټْ حٿن‪ ٚ‬ر‪ ٞ٬‬ڃ‪٨‬خىَ حٿزْجش حٿٴټَّش ًحٿڄخىّش الْٓڄخ طڀٺ حٿظِ طڄؼڀض ٳِ ‪٬ٟ‬ٲ حٿٌحُ‪ ٩‬حٿيّنِ ًحإلّڄخڅ‬‫رخٿوَحٳخص ًحٿوٌٱ ڃنيخ‪ ،‬ٻڄخ ًٍى ٳِ حٿزْض حٿٔخر‪٪‬‬
‫أفكبر انُض األسبسٍخ هً ‪:‬‬
‫‪1‬طڄـْي حٿٸٌس ًحٿٔوَّش ڃن حٿڄنـڄْن (ڃن حٿزْض ‪ 0‬اٿَ ‪) 6‬‬‫‪2‬ط‪ْ٨٬‬ڂ حٿٴظق ًحٿٴَف رخٿن‪( َٜ‬ڃن حٿزْض ‪ 7‬اٿَ ‪)00‬‬‫‪3‬ط‪ ٌَّٜ‬حٿيڃخٍ ًحٿلَّٶ حٿٌُ هڀٴظو حٿڄ‪َ٬‬ٻش ٳِ ‪٫‬ڄٌٍّش (ڃن حٿزْض‪ 00‬اٿَ ‪)01‬‬‫انظىر انجٍبٍَخ فً انُض ‪:‬‬
‫انجٍذ األول ‪ :‬حٿْٔٲ أ‪ٛ‬يٵ انزخءً‪ :‬حٓظ‪٬‬خٍس ڃټنْش كٌٱ حٿڄ٘زو رو ًىٌ" حإلنٔخڅ" ‪ً ،‬أرٸَ ‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬ٴش ڃن ‪ٛ‬ٴخطو ًىِ‬
‫حٿ‪ٜ‬يٵ ٳِ حإلنزخء ‪ ،‬أػَىخ ىٌ طٌ‪ْٟ‬ق ڃ‪٬‬نَ حٿن‪ َٜ‬ال ّټٌڅ اال رخٿْٔٲ ٳِ ڃْيحڅ حٿڄ‪َ٬‬ٻش ‪ً ،‬طٸٌّش ىٌح حٿڄ‪٬‬نَ ٳِ‬
‫نٴْ حٿٸخٍة‬
‫انجٍذ انثبنث ‪ٗ :‬زو حٿَڃخف رخٿ٘يذ حٿالڃ‪٬‬ش حٿظِ ط‪٨‬يَ ٳِ حٿٔڄخء ‪ًً ،‬ؿو حٿ٘زو رْنيڄخ ىٌ حٿڀڄ‪٬‬خڅ ‪ً ،‬أىحس حٿظ٘زْو‬
‫ڃلًٌٳش ‪ ،‬ٳيٌ ط٘زْو ڃٴ‪ٜ‬پ ڃئٻي‬
‫يالدظخ ‪:‬‬
‫‪٫‬نيڃخ طٌٻَ أىحس حٿظ٘زْو ّٔڄَ ڃَٓال‪٫ً ،‬ني كٌٳيخ ّٔڄَ ڃئٻيح ‪٫ً ،‬نيڃخ ٌّٻَ ًؿو حٿ٘زو ّٔڄَ ڃٴ‪ٜ‬ال ‪٫ً ،‬نيڃخ‬
‫ّلٌٱ ّٔڄَ ڃـڄال‬

‫‪3‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫رذذٌذ ثُبء انُض‪:‬‬
‫حٿَٰ‪ ٝ‬ڃن حالٓظٴيخځ ٳِ حٿزْض حٿَحر‪ ٪‬ىٌ‪:‬حٿٔوَّش ڃن حٿڄنـڄْن ًحالٓظيِحء ريڂ ‪ًٓ ،‬زذ طټَحٍه ىٌ طؤٻْي حإلنټخٍ‬‫حٿ٘يّي ‪٫‬ڀَ حٿڄنـڄْن ً‪٫‬ڀَ طنـْڄيڂ‬
‫طٌكِ ٻڀڄش ُ‪٫‬ڄٌح ً‪ٛ‬خٯٌه ‪ ،‬رخ‪٤ٛ‬نخ‪ ٩‬حٿٴټَس ً‪٣‬زويخ ٿڀنخّ ڃن نٔؾ هْخالطيڂ‬‫حٓظڄي حٿ٘خ‪ٌٍٛ َ٫‬ه ڃن حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ‪ً ،‬ڃن ًحٷ‪ ٪‬حٿلْخس ًحٿڄ‪َ٬‬ٻش‬‫حٿنڄ‪ ٢‬حٿٰخٿذ ‪٫‬ڀَ حٿن‪ ٚ‬ىٌ حٿٌ‪ٛ‬ٲ ًحٿَٔى ًحٿلـخؽ‬‫ كـؾ حٿڄنـڄْن ًحىْش رخ‪٣‬ڀش ال أٓخّ ٿيخ ڃن حٿ‪ٜ‬لش ٳيِ ڃٔظڄيس ڃن نٔؾ حٿوْخٽ‪ ،‬أڃخ أىٿش حٿ٘خ‪ َ٫‬ٳڄن‪٤‬ٸْش طٔظني‬‫اٿَ حٿٌحٷ‪ً ٪‬حٿظـَرش‪ً ،‬حٿظـَرش هَْ ىٿْپ ًرَىخڅ‬
‫رفذض االرسبق واالَسجبو ‪:‬‬
‫حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ٘خ‪ َ٫‬أڅ ّٸْڂ ؿَٔح ٿْ‪٬‬زَ ‪٫‬ڀْو ڃن ٳټَس اٿَ ٳټَس ‪ّٔ ،‬ڄَ ىٌح رخٿٌكيس حٿ‪ٌّ٠٬‬ش‬

‫يطبنؼخ يىجهخ ‪ :‬انذًبيخ و انثؼهت و يبنك انذزٌٍ‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪241‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪4‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫‪.‬‬

‫‪:‬‬
‫‪1-‬‬

‫‪:‬‬

‫‪2-‬‬

‫‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪3‬‬‫‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫هجبهح ىه‪٪٠‬ا "‪٩:‬ا‪ ٩‬ا‪ٛ‬غ‪٠‬بهخ" ُٮ ‪٧‬ن‪ ٥‬ا‪ٛ‬غ‪ٜ٠‬خ‪ ،‬رو‪٪‬ك ‪ٛ‬ؾ٘‪٠‬بء ا‪٤٨ٛ‬ل‪ٓ٩ ،‬ل اٍزو‪٨ٜ٠‬ب ا‪٘ٛ‬برت ‪ٰٛ‬جول ه‪ ٦٤‬ر‪٠٨‬خ ا‪٘ٛ‬زبة‪٩ ،‬ث‪٪‬اٍـخ‬
‫‪٧‬ن‪ ٥‬ا‪ٛ‬وجبهح ٯِ‪ ٞ٨‬ا‪ٔٛ‬بهة أ‪٧ ١‬ن‪ ٥‬اٳ‪ٟ‬ض‪ٛ٪‬خ رؾ‪ ٚ٠‬ا‪ٛ‬ز٘نٯت أ‪ ٩‬ا‪ٛ‬زظلٯْ‪.‬‬
‫ا‪ٛ‬ؾ‪٠‬ب‪ٟ‬خ ‪:‬ا‪ ١‬ا‪ٛ‬ؾ‪٠‬ب‪ٟ‬خ رزظوٍ ؽَت ًوٯير‪٨‬ب‪َََّٰٟ ،‬وح ثٌوٯيح ا‪ٛ‬ز‪٤‬بٍ‪ ٚ‬رول هش‪٨‬ب ُٮ ؽٰ‪٩ ٦٤‬رقبٍ ه‪ُ ٬ٜ‬واف‪٨‬ب ‪٩‬ر‪ ٚٔ٤‬هش‪٨‬ب‬
‫ا‪ ٬ٛ‬هأً ‪٣‬ق‪ٜ‬خ ثبٍٔخ‪٨ُ ،‬ٮ رجول ثظٌبه‪٧‬ب ‪٩‬ال رله‪٨‬ب ُٮ ‪ٟ‬ز‪٤‬ب‪ ٢ٟ ٙ٩‬ٯؼ‪٠‬و ‪٨ٛ‬ب ا‪ٛ‬شو‪٧ ٚٗ .‬نا ؿجٰوٮ ‪٩٩‬آوٮ‪ ٢٘ٛ .‬ا‪ٛ‬ضو‪ٜ‬ت‬
‫أفبُ‪٨‬ب ‪ٗ٩‬ب‪٣‬ذ ر‪ٜٔ‬ٮ ‪ُ ٦ٛ‬واف‪٨‬ب ‪٘ٛ‬ٮ ر‪٤‬غ‪ ٪‬ث‪٨َِ٤‬ب‪ُ .‬ب‪ٛ‬ؾ‪٠‬ب‪ٟ‬خ رو‪ٟ‬ي ا‪ً ٬ٛ‬وٯيح اٳ‪ٟ٪ٟ‬خ ‪٩‬ؽِق ا‪٩ َٚ٤ٛ‬ؽت ا‪ٛ‬جٔبء‪.‬‬
‫‪ٟ‬ب‪ ٖٛ‬ا‪ٛ‬ؾيٯ‪ ٪٧٩: ٢‬ٯو‪ٟ‬ي ا‪ُ ٬ٛ‬ئخ ‪ ٢ٟ‬ا‪٤ٛ‬بً ا‪ٛ‬نٯ‪ ٢‬ٯَل‪ ١٩‬ا‪ٛ‬قٰو ‪ٛ‬ٲفوٯ‪٩ ٢‬ال ٯووُ‪ ١٪‬فٰو أ‪ ٪٧٩ .ٞ٨َِ٣‬ٯجل‪ ٩‬أٗضو مٗبءً ‪٢ٟ‬‬
‫ا‪ٛ‬ؾ‪٠‬ب‪ٟ‬خ‪ ،‬ٯِـ‪ ٢‬ا‪٩ ٬ٛ‬آن اٳشٰبء ‪ٟ٩‬وـٰبر‪٨‬ب ‪٩‬ٯ‪ِ٤‬ن ‪ ٦٤ٟ‬ا‪ ٬ٛ‬ا‪٤ٛ‬غبح‪ُٔ .‬ل هوٍ أ‪ ١‬ا‪ٛ‬ضو‪ٜ‬ت ال ٯزَ‪٩ ْٜ‬أ‪ ١‬ا‪ٛ‬ؾ‪٠‬ب‪ٟ‬خ رَزـٰن‬
‫ا‪ٛ‬ـٰوا‪ٟ ٢٘ٛ .١‬ووُز‪٣ ٦‬بٓظخ‪ ٪٨ُ ،‬ه‪ ٬ٜ‬مٗبئ‪ ،٦‬ٯَِل هٔ‪ ٦ٜ‬ا‪ٌٛ‬و‪٩‬ه ؽٰ‪ٟ ٢‬لؽ‪ ٦‬ا‪ٛ‬ضو‪ٜ‬ت ‪٩‬طلّ ٓ‪ ٙ٪‬ا‪ٛ‬ضو‪ٜ‬ت أ‪ٟ ٦٣‬زِ‪ ّ٪‬ه‪٬ٜ‬‬
‫ًٰو‪ .٥‬ا‪ ٬ٛ‬أ‪ٗ ١‬ب‪٣‬ذ ‪٨٣‬بٯز‪.٦‬‬

‫‪5‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ا‪ٛ‬ضو‪ٜ‬ت ‪:‬ٯ‪٠‬ض‪ ٚ‬ا‪ٌٛ‬له أ٭ ا‪ٛ‬ؤ‪ ،ٚ‬ه‪٤‬ل‪ٟ‬ب ٯؼن ‪ُ ٦َِ٣‬ٮ فل‪ٟ‬خ ا‪ٛ‬شو ‪ٰٛ‬ؼبهَ ‪ٓ ٢ٟ‬لهر‪ ٦‬ه‪ ٬ٜ‬اٳم‪ُ .٫‬ب‪ٛ‬ضو‪ٜ‬ت ٯَ٘ت هىٓ‪٢ٟ ٦‬‬
‫‪ٛ‬ؾ‪ ٝ٪‬اٱفوٯ‪ .٢‬ا‪ ٦٣‬ه‪ٟ‬ي اٳ‪٣‬ب‪ٰ٣‬خ ا‪ٌٛ‬بكهح ا‪ٛ‬زٮ رَزؾ‪ ٚٗ ٚ‬ؽوا‪ٛ ٝ‬زؾْٰٔ ‪٧‬لُ‪ُ ٪٧٩ .٦‬ٮ مٗبئ‪ ٦‬ٯَزِٰل ‪ً ٢ٟ‬جبء اٱفوٯ‪ٔٛ .٢‬ل أ‪ٞٛ‬‬
‫ثب‪ٛ‬ؾ‪٠‬ب‪ٟ‬خ ‪٩‬أٗ‪ُ ٚ‬واف‪٨‬ب ثول أ‪ ١‬اٍزِبك ‪ ٢ٟ‬ف‪٨ُ٪‬ب ‪ً٩‬جبئ‪٨‬ب‪ٗ٩ .‬ؤ‪ ١‬ا‪٘ٛ‬برت ٯو‪ٟ‬ي ا‪ ٬ٛ‬ا‪ ٙ٪ٔٛ‬أ‪ ١‬ػوِٰٮ ا‪ٛ‬ؾٰ‪ٜ‬خ ‪٩‬ا‪ٛ‬زلثٰو ُٮ‬
‫ا‪٪ٛ‬ع‪٪‬ك ‪ ٞ٧‬ػؾبٯب م‪٩‬٭ ا‪ٛ‬ؾٰ‪ٜ‬خ ‪٩‬ا‪٘٠ٛ‬و ‪.‬‬
‫ًبٯخ ا‪٘ٛ‬برت‪:‬‬
‫‪ -1‬أ‪ ١‬ا‪ٛ‬ؤ‪ُ ٌٰٛ ٚ‬ؼٰ‪ٜ‬خ اما اٍزقل‪ ٦ٟ‬طبؽج‪ُ ٦‬ٮ ٍجٰ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬شو‬
‫‪ -2‬أ‪ ١‬أطؾبة ا‪٘٠ٛ‬و ‪٩‬ا‪ٛ‬ؾٰ‪ٜ‬خ ‪ ٞ٧‬ا‪٤ٛ‬بعؾ‪ُ ١٪‬ٮ ا‪٪ٛ‬آن‪،‬‬
‫ٯؾٰ‪ُ ٢ٟ ١٪‬ؼ‪ٟ ٚ‬ب ٯ‪٤‬ي‪ ٦٣٪ٛ‬ثبٱفوٯ‪ ٢ٟ ٢‬فَبئو‬
‫ا‪ٛ‬ؾ‪٠‬ب‪ٟ‬خ ُٮ ‪٩‬كاهز‪٨‬ب ‪٩‬هٓز‪٨‬ب ‪٩‬ف‪٨ُ٪‬ب أطٰجذ ثب‪ٛ‬ض٘‪ٟ٩ ٚ‬ب‪ ٖٛ‬ا‪ٛ‬ؾيٯ‪ٔٛ ٢‬ٮ ‪ٟ‬ظوه‪ ٢ٟ ٦‬ا‪ٛ‬قٰو ا‪ٛ‬ن٭ أٍلا‪٪َٛ ٥‬ا‪ ٞٛ٩ ،٥‬ٯؾق ‪٩‬ٯِي‬
‫اال ا‪ٛ‬ضو‪ٜ‬ت ‪ ٪٧٩‬اٳشل ‪ٛ‬ئ‪ٟ‬ب ‪٩‬اٳٗضو ًلها‪.‬‬
‫*‪ٟ‬الؽلخ‪ٟ :‬ب‪ ٖٛ‬ا‪ٛ‬ؾيٯ‪ ٪٧ ٢‬ؿبئو ‪ ٢ٟ‬ؿٰ‪٪‬ه ا‪٠ٛ‬بء ىه‪٪٠‬ا أ‪ ٦٣‬كهٮ ثن‪ ٖٛ‬ٳ‪ ٦٣‬ال ٯيا‪ ٙ‬ٯٔول ثٔوة ا‪ٰ٠ٛ‬ب‪٪ٟ٩ ٥‬اػن ‪٣‬جو‪٨‬ب ‪٢ٟ‬‬
‫اٳ‪٨٣‬به‪ُ ،‬بما ‪٣‬شِذ ٯؾي‪ ١‬ه‪ ٬ٜ‬م‪٧‬بث‪٨‬ب ‪٩‬ٯجٔ‪ ٬‬ؽيٯ‪٤‬ب‪ٗ ،‬ئٰجب‪٩ ،‬هث‪٠‬ب روٕ ا‪ٛ‬شوة ؽز‪ ٬‬ٯ‪٪٠‬د هـشب‪ ،‬ف‪ُ٪‬ب ‪ ٢ٟ‬ىٯبكح ‪ٔ٣‬ظ‪٨‬ب اما‬
‫شوة ‪٨٤ٟ‬ب‪.‬‬
‫اهواة ا‪ ّ٢ّ٘٣‬رلهٯ‪:٢‬‬
‫"‪" :‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫"‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬أثر انُزػخ انؼقهٍخ فً انقظٍذح انؼرثٍخ‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪6‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫‪-‬‬

‫ـ حألٓزخد حٿظِ ؿ‪٬‬ڀض حٿ٘خ‪ّ َ٫‬ظؤػَ رخٿلْخس حٿ‪٬‬ٸڀْش ىٌ ٍٷْيخ ٍٷْخ ر‪ْ٬‬يح ‪ً ,‬ڃخ ٻخنٌح ّـيًڅ ٳِ ًٿٺ ڃن ٿٌس ‪٫‬ٸڀْش‪.‬‬
‫ـ ڃن حٿ٘‪َ٬‬حء حٿٌّن طؤػًَح رخٿلْخس حٿ‪٬‬ٸڀْش ٳِ حٿ‪ َٜ٬‬حٿ‪٬‬زخِٓ ر٘خٍ رن رَى ‪ً ,‬أرٌ نٌحّ ‪ ً ,‬أرٌ حٿ‪٬‬ظخىْش ‪ً ,‬رَ٘ رن‬
‫حٿڄ‪٬‬ظڄَ‬
‫ـ ڃ‪ٜ‬يٍ حٿڄن‪٤‬ٶ ‪٫‬ني حٿ‪َ٬‬د ىٌ حٿؼٸخٳش حٿٌْنخنْش‬
‫ـ طؤػَ أرٌ نٌحّ رخٿؼٸخٳش حٿينيّش ٳِ ‪٫‬ڀڂ حٿ‪٤‬زخث‪ ٪‬ألڅ حٿيني نِ‪٫‬ڂ أڅ حٿِ٘ء اًح أٳَ‪ ١‬ٳِ حٿزَى ‪٫‬خى كخٍح ڃئًّخ‪...‬‬
‫ال ّ‪٬‬ـذ حٿٔخڃ‪ٌ٬‬څ ڃن ‪ٛ‬ٴظِ ٻٌٿٺ حٿؼڀؾ رخٍى كــخٍ‬
‫ًٻخڅ طؤػَْ حٿؼٸخٳش حٿٴخٍْٓش ٳِ حٿ٘‪ً َ٬‬حٿ٘‪َ٬‬حء أٗي ‪ ً ,‬ال ٍّذ ٳِ أڅ حٿؼٸخٳش حٿٌْنخنْش ٻخڅ طؤػَْىخ ٳِ حٿ٘‪َ٬‬‬
‫ًحٿ٘‪َ٬‬حء أ‪٫‬ڄٶ رڄخ ٳظلض أڃخڃيڂ ڃن أرٌحد حٿٴټَ حٿٴڀٔٴِ ًأرٌحد حٿڄن‪٤‬ٶ ڃٸخّْٔو‬
‫ڃنخٷ٘ش حٿڄ‪ْ٤٬‬خص‬
‫ـ ىپ ىٌه حٓػخٍ ٓڀزْش أځ اّـخرْش ؟ أري ٍأّٺ ٳْيخ‪.‬‬
‫االسزخالص وانزسجٍم‪:‬‬
‫ـ ڃخ ٓزذ ٍٷِ حٿلْخس ًحُىىخٍىخ ؟‬
‫ـ ٻْٲ ٻخڅ أػَه ٳِ حٿ٘‪ َ٬‬ر‪ٜ‬ٴش هخ‪ٛ‬ش ‪٫ً ,‬ڀَ حٿڄـظڄ‪ ٪‬ر‪ٜ‬ٴش ‪٫‬خڃش ؟‬
‫ـ حًٻَ ر‪ ٞ٬‬حألڃڂ حٿظِ أػَص ىٌح حٿـخنذ‬
‫حإلؿخرش‬
‫ـ ىٌه حٓػخٍ ٻخنض اّـخرْش ‪ ,‬ألڅ ػٸخٳش أڃش ڃن حألڃڂ ال ّڄټن أڅ طِىَ اال اًح طؤػَص رَْٰىخ‪.‬‬
‫ـ ٍٷض حٿلْخس حٿ‪٬‬ٸڀْش ٳِ ىٌح حٿ‪ َٜ٬‬نظْـش حٿټظذ حٿټؼَْس حٿظِ طَؿڄض ‪٫‬ن حٿينٌى ًحٿٴَّ ًحٿٌْنخڅ ‪ ,‬ٻڄخ ىْؤص ٿو‬
‫حٿڄلخًٍحص ًحٿڄنخ‪َ٧‬حص رْن أ‪ٛ‬لخد حٿڄڀپ ًحٿنلپ ًحألىٌحء‪.‬‬
‫ـ ٻخڅ أػَ ىٌح حٿَٷِ ًح‪ٟ‬لخ ٳِ حٿ٘‪ َ٬‬كْغ ٻخڅ ڃن حٿ٘‪َ٬‬حء ڃن أٿٲ ٳِ حٿڄن‪٤‬ٶ كظَ ّ٘لٌ ًىنو ًأًىخڅ حٿ٘‪َ٬‬حء‬
‫ڃن كٌٿو ‪ً.‬ىټٌح حٓظټ٘ٴٌح ألنٴٔيڂ ‪٫‬خٿڄيڂ " حٿ‪٬‬ٸپ " ًحٗظٸٌح ٿيڂ آٍحء ؿيّيس ّي‪٫‬ڄيخ حٿ‪٬‬ٸپ حٿٌُ ٰٗٴٌح رو ًرؤىٿظو‬
‫ًرَحىْنو ‪ً .‬حنٸٔڂ حٿڄـظڄ‪ ٪‬رْن ڃئّي ٿيٌح ًڃ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬ٿٌحٹ‪.‬‬
‫ـ حألڃڂ حٿظِ أػَص ىٌح حٿـخنذ ىِ حألڃش حٿينيّش ًحٿٴخٍْٓش ًحٿٌْنخنْش‬

‫َض أدثً ‪ :‬انذػىح إنى انجذٌذ و انسخرٌخ يٍ انقذٌى (وطف انخًر )‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫حٿ٘ٸِ ٳِ حٿزْض حألًٽ ىٌ حٿٌُ ّزټِ ‪٫‬ڀَ حأل‪٣‬الٽ‬
‫ّيخؿڂ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٳِ حٿزْض حألًٽ حٿزټخء ‪٫‬ڀَ حأل‪٣‬الٽ ًىِ ‪٫‬خىس حٿ٘‪َ٬‬حء حٿ‪َ٬‬د ٳِ حٳظظخف ٷ‪ٜ‬خثيىڂ‬
‫ٳِ كْن ّظٰنَ ىٌ رخٿوڄَ ًٗخٍريخ ًٳِ ًٿٺ ٓوَّش ڃن حٿـنْ حٿ‪َ٬‬رِ ًٗ‪َ٬‬حثو أ‪ٛ‬لخد حٿڄٸيڃخص‬
‫حٿ‪٤‬ڀڀْش ٳِ رنخء حٿٸ‪ْٜ‬يس حٿ‪َ٬‬رْش‪.‬‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ڃٌىذ حٿ٘خ‪ َ٫‬ڃن هالٽ حٿن‪ ٚ‬ڃٌىذ حٿڀيٌ ًحٿڄـٌڅ آػَ ُّنش حٿلْخس ًٯَه ٿيٌىخ ٳَحف ّظلـؾ رؤڅ الثڄو كٌٔى‬

‫‪7‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ًأٳخ‪ ٝ‬ٳِ حٿٔوَّش ڃن حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حٿ‪َ٬‬رِ ڃن هالٽ حٓظ‪٬‬ڄخٽ حإلن٘خء ٳِ حٿزْض حٿؼخنِ ًحٿؼخٿغ‬
‫رذذٌذ ثُبء انُض ‪:‬‬
‫نڄ‪ ٢‬حٿن‪ًٛ ٚ‬ٴِ كـخؿِ ڃن هالٽ ً‪ٛ‬ٲ حٿوڄَ ًحٿزټخء ‪٫‬ڀَ حأل‪٣‬الٽ ػڂ حالنظ‪ٜ‬خٍ ٿڄٌٷٴو حٿٔخهَ ڃن‬
‫كْخس حٿ‪َ٬‬رِ ‪ً ,‬حٿن‪ ٚ‬ىٌح ّنڂ ‪٫‬ن ‪َٛ‬ح‪ٌ٬ٗ ٩‬رِ ‪َ٫‬ٳظو حٿلْخس حٿ‪٬‬زخْٓش نظْـش حهظال‪ ١‬حألؿنخّ ًْٓ‪َ٤‬س‬
‫حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حٿ‪٬‬ـڄِ ‪٫‬ڀَ ڃٸخٿْي حٿلټڂ‪.‬‬
‫االَسجبو واالرسبق فً رركٍت فقراد انُض ‪:‬‬
‫ريأ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٷ‪ْٜ‬يطو رٌځ حٿٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ حأل‪٣‬الٽ ًحإلٗخىس رٌ‪ٛ‬ٲ حٿوڄَ ًٳِ ىٌح طـيّي ٳِ رنخء حٿٸ‪ْٜ‬يس حٿ‪َ٬‬رْش‬
‫حٿظِ ٻخنض طزيأ رخٿٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ حأل‪٣‬الٽ‪.‬‬
‫يجًم انقىل فً رقذٌر انُض ‪:‬‬
‫ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿن‪ٓ ٚ‬وَّش ڃن رټخء حٿٌَٓځ ًحٿيڃن ً اٗخىس رخٿوڄَ ًَٗريخ ًٳِ ًٿٺ ػٌٍس ‪٫‬ڀَ ٻپ ڃخىٌ ٷيّڂ‬
‫ٳٸي ى‪٫‬خ حٿ٘خ‪ َ٫‬ڃن هالٽ ٷ‪ْٜ‬يطو اٿَ نزٌ حٿ‪٬‬خىحص حٿٸيّڄش ًڃٌحٻزش حٿلْخس حٿـيّيس ًطَٹ ‪٫‬يي حٿزيحًس ًحٿزٔخ‪٣‬ش‬
‫اٿَ حٿڄينْش ًحٿل‪٠‬خٍس رَ٘د حٿوڄَ ًحٿـٌى ٳِ ٓزْڀيخ ًٷي ٷٔڂ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٷ‪ْٜ‬يطو اٿَ أٳټخٍ أٓخْٓش ىِ‪:‬‬
‫‪ً1‬ځ رټخء حأل‪٣‬الٽ ًحٿٔوَّش ڃن أ‪ٛ‬لخرو‬‫‪2‬حإلٗخىس رخٿوڄَ ًحٿلغ ‪٫‬ڀَ ‪٣‬ڀزيخ‬‫‪٫3‬ظخد الثڄو ٳِ حٿوڄَ‬‫ّظـڀَ ٳِ حٿن‪َٛ ٚ‬ح‪ ٩‬ٳټَُ ًڃخىُ أڃخ حألًٽ ٳ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿ٘‪ٌ٬‬رْش رْن حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حٿ‪َ٬‬رِ ًحٿٴخٍِٓ ًىِ نِ‪٫‬ش ىيحڃش‬
‫ألڅ حإلٓالځ ٿڂ ّٴَٵ رْن ‪َ٫‬رِ ًال ‪٫‬ـڄِ اال رخٿظٸٌٍ أڃخ حٿؼخنِ ٳ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿلْخس حٿڄخىّش ً‪٣‬زْ‪٬‬ظيخ رْن كْخس حٿزيحًس‬
‫ٻڄخ ‪َ٫‬ٳيخ حٿ‪َ٬‬د ًٳْيخ حٿ‪٬‬ٴش ًنٸخء حٿََّٔس ًكْخس حٿڀيٌ ًحٿڄـٌڅ ًحٿ‪َ٬‬ريس ٻڄخ ‪َ٫‬ٳظيخ حٿل‪٠‬خٍس حٿ‪٬‬زخْٓش‬
‫ؿَحء حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حألؿنزِ هخ‪ٛ‬ش حٿٴخٍِٓ‬

‫َض أدثً ‪ :‬انذػىح إنى انجذٌذ و انسخرٌخ يٍ انقذٌى ( وطف انُخم )‬
‫أرؼرف ػهى طبدت انُض‪:‬‬
‫ىٌ أرٌ ‪٫‬ڀِ حٿلٔن رن ىخنت حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ رؤرِ نٌحّ ًٿي رخألىٌحُ ڃن رالى ٳخٍّ ٓنش ‪145‬ىـ ڃن أځ ٳخٍْٓش‪ .‬ن٘ؤ ٳِ‬
‫حٿز‪َٜ‬س ‪ ،‬ىٍّ حٿّ٘‪ٍ َ٬‬كپ اٿَ حٿټٌٳش ٳؤهٌ ‪٫‬ن أثڄظيخ حٿڀٰش ً حٿنلٌ ً حألىد‪ ،‬حٗظيَ رخٿڀيٌ ً حٿڄـٌڅ ًً‪ٛ‬ٲ‬
‫ٻئًّ حٿوڄَ ‪َ٫ ،‬ٱ ر٘‪ٌ٬‬رْظو ً أ‪ٛ‬ڀو حٿٴخٍِٓ ‪،‬طٌٳِ ٓنش ‪077‬ىـ ‪ ً ،‬ٷي ن‪٨‬ڂ ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حألٯَح‪ ً ٝ‬أؿٌى ٗ‪َ٬‬ه‬
‫هڄَّخطو‪.‬‬
‫اثري رطٍذي انهغىي‪:‬‬
‫ٍَٓ ‪َّٓ َُّٔ:‬خ‪:‬ڃ‪ًً َ٠‬ىذ حٿڀْپ ٷ‪٬٤‬و رخٿَْٔ ‪ /‬ٳظپ‪ :‬حٿلزپ ٿٌحه ًحٿِ٘ء حنيڃؾ ًٷٌٍ ًحٿٌٍح‪ٜ٫ ٩‬زيخ‬
‫ٳ‪ٜ‬خكزيخ أٳظپ حٳظالء ٳظپ ‪ /.‬رْيحء‪ :‬ىِ حٿٴالس حٿٸٴَ (ؽ )رْي‪ /‬حٿنوپ ‪ :‬حٿ‪٤٬‬خء حٿِ٘ء حٿڄ‪ َ٤٬‬طزَ‪٫‬خ ( حٿيزش)‪ /‬ارخڅ ‪:‬‬
‫هالٽ‪ /‬ٳْجش‪:‬حٿ٘ـَ ‪٧‬ڀپ ًحٿَّق حٿٰ‪ٌٜ‬څ كَٻظيخ ‪ /‬ٿزڀزڀش ‪ :‬حٿڀزالد نزخص ّڀظٌُ ‪٫‬ڀَ حٿ٘ـَ ٿو ًٍٵ ٻٌٍٵ حٿڀٌرْخ‬
‫ًّٔڄَ ‪٫‬خٗٶ حٿ٘ـَ ًكزپ حٿڄٔخٻْن ‪ /‬هزپ ‪ّ :‬وزپ هزال ‪ :‬حٿلِڅ أً حٿيڂ ‪ ،‬حٿَؿپ أٳٔي ‪٫‬ٸڀو‪.‬‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫* حطوٌ حٿ٘خ‪ َ٫‬ڃٌٷٴخ هخ‪ٛ‬خ ڃن حٿٌَٓځ ًحأل‪٣‬الٽ رلْغ ٿڂ ّزخٽ ريخ ًٿڂ ّلِڅ ٻڄخ ّلِڅ حٿ‪َ٬‬رِ ‪٫‬ني طٌٻَىخ رپ‬
‫ٍٳ‪ ٞ‬حٿٌٷٌٱ ‪٫‬نيىخ ٻ‪٬‬خىس حٿ٘‪َ٬‬حء ٳِ ٷ‪ٜ‬خثيىڂ‪.‬‬
‫*ڃ‪٨‬خىَ كْخس حٿزيً حٿظِ ٍٳ‪٠‬يخ حٿ٘خ‪ َ٫‬طزَُ ڃن هالٽ ػالع نٌحكِ ‪ :‬حٿلْخس حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش رلْغ طـڀض ڃ‪٨‬خىَىخ ڃن‬

‫‪8‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫هالٽ ٓټن حٿوْخځ ًحٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿلزخٽ ٿظڄخٓټيخ" حٿ‪٤‬نذ"ًٻٌح ڃ‪٨‬خىَ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ڃن ٓيٌٽ ًؿزخٽ ًًٻَ ٿڀلٌْحنخص ٳْيخ‬
‫ٻخٿلَرخء ًحٿٌٍٽ ًحٿ‪٠‬ذ ًحٿـڄخٽ‪.‬‬
‫*ّييٱ حٿ٘خ‪ًٍ َ٫‬حء نٴْو ٿڄ‪َ٬‬ٳش حٿزيً ًكْخس حٿزيحًس اٿَ حٿظـيّي ًڃْڀو اٿَ حٿلْخس حٿ‪َّٜ٬‬ش ًٍٯزش ڃنو ٳِ حٿ‪ْٖ٬‬‬
‫حٿَٯْي‪.‬‬
‫* ى‪٫‬خ حٿ٘خ‪ َ٫‬ڃ‪٬‬خ‪َّٛ‬و اٿَ ً‪ٛ‬ٲ ڃ‪٨‬خىَ حٿلْخس حٿ‪َّٜ٬‬ش ڃن هالٽ حٿظـيّي ٳِ أٗ‪٬‬خٍىڂ ڃ‪ٍ ٪‬ٳ‪ ٞ‬حٿٸيّڂ ڃنو‬
‫ًحالٻظٴخء رٌ‪ٛ‬ٲ ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ًحٿـخڃيس ٻخٿٸ‪ ٌٍٜ‬حٿٴخهَس ‪ .‬طَٹ كْخس حٿزيحًس ًحٿزٔخ‪٣‬ش اٿَ حٿڄينْش‬
‫ًحٿل‪٠‬خٍس‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫*ّي‪ ٌ٫‬حٿ٘خ‪ َ٫‬ڃ‪٬‬خ‪َّٛ‬و اٿَ حٿ‪ٜ‬يٵ حٿٴنِ ٳِ ٷ‪ٜ‬خثيىڂ ً‪ٟ‬ق ًٿٺ ڃن هالٽ حٿن‪.ٚ‬‬
‫* حألٓزخد حٿظِ ؿ‪٬‬ڀض حٿ٘خ‪ّ َ٫‬ي‪ ٌ٫‬اٿَ حٿؼٌٍس ‪٫‬ڀَ حٿظٸخٿْي ً‪٫‬ڀَ ٻپ ٷيّڂ طَؿ‪ ٪‬اٿَ نِ‪٫‬ظو حٿ٘‪٬‬زْش ًڃْڀو اٿَ أ‪ٛ‬ڀو‬
‫ڃن هالٽ ٻَحىْظو اٿَ ٻپ ڃخ ىٌ ‪َ٫‬رِ ًى‪ٌ٫‬حطو اٿَ حٿظـيّي‪.‬‬
‫*ط‪٨‬يَ ى‪ٌ٫‬س حٿ٘خ‪ َ٫‬اٿَ حٿ‪ٜ‬يٵ حٿٴنِ ڃن هالٽ حٿزْض حألهَْ‪.‬‬
‫ادذد ثُبء انُض‪:‬‬
‫*ّ‪٨‬يَ حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿٴټَُ ڃن هالٽ نِ‪٫‬ش حٿ٘خ‪ َ٫‬حٿ٘‪ٌ٬‬رْش ًىِ ‪َٛ‬ح‪ ٩‬رْن حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حٿ‪َ٬‬رِ ًحٿٴخٍِٓ ٯَْ أنيخ‬
‫نِ‪٫‬ش ىيحڃش ألڅ حإلٓالځ ٿڂ ّٴَٵ رْن ‪َ٫‬رِ ًأ‪٫‬ـڄِ اال رخٿظٸٌٍ أڃخ ‪َٛ‬ح‪ ٩‬حٿلْخس حٿڄخىّش ّ‪٨‬يَ رْن كْخس حٿزيحًس‬
‫ًحٿلْخس حٿَٯيس ٳِ حٿلٌح‪ً َٟ‬حٿٸ‪ ٌٍٜ‬ٻڄخ ‪َ٫‬ٳظيخ حٿل‪٠‬خٍس حٿ‪٬‬زخْٓش ؿَحء حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حألؿنزِ هخ‪ٛ‬ش حٿٴخٍِٓ‪.‬‬
‫*ٌّٻَنخ حٿزْض حألًٽ رخٿڄٸيڃش حٿ‪٤‬ڀڀْش حٿِٰٿْش‪.‬‬
‫*حألٿٴخ‪ ٥‬حٿيحٿش ‪٫‬ڀَ ًٿٺ ‪ :‬ال ٗـخنِ ال ٌٍٓځ ال حرټِ رْيحء ڃٸٴَس ال ٗيىص ريخ هْڄش ‪ ..‬ٷ‪َٜ‬ح ڃنْٴخ ٯنخٹ ‪٣‬خثَىخ‬
‫*نڄ‪ ٢‬حٿن‪ًٛ ٚ‬ٴِ كـخؿِ‬
‫رفذض االرسبق واالَسجبو‪:‬‬
‫*طټَحٍ حٿنٴِ ٳِ حٿـِء حألًٽ ّ‪ٌ٬‬ى اٿَ ٍٳ‪ ٞ‬حٿ٘خ‪ َ٫‬ٿټپ‬
‫ڃ‪٨‬خىَ حٿزْجش حٿزيًّش ًى‪ٌ٫‬طو اٿَ حٿـيّي‪.‬‬
‫*حألٳټخٍ ‪ٍ )5-0 ( :‬ٳ‪ً ٞ‬طَٳ‪٫ ٪‬ن حٿزيحًس‬
‫)‪( 8- 14‬ى‪ٌ٫‬س اٿَ حٿـيّي ٳِ حٿ٘‪ َ٬‬ڃن هالٽ ً‪ٛ‬ٲ حٿـٌحنذ حٿل‪٠‬خٍّش‪.‬‬
‫*حڃظخُص حٿزْجظْن حٿڄوظڀٴظْن حٿڀظْن ً‪ٛ‬ٴيڄخ حٿ٘خ‪ َ٫‬د‪ - :‬حٿزْجش حٿزيًّش رخٿزٔخ‪٣‬ش ڃن حٿنخكْش حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٳَٻِ ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿڄؤًٍ ًحٿلٌْحنخص ًحٿٰ‪٤‬خء حٿنزخطِ أڃخ حٿزْجش حٿ‪َّٜ٬‬ش ٳخڃظخُص رخٿٴوخڃش ًحٿـڄخٽ‪.‬‬
‫أجًم انقىل فً رقذٌر انُض‪:‬‬
‫حٿڄـخالص حٿظِ طنخًٿيخ حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬ىِ حٿلْخس حٿٴټَّش ًحٿڄخىّش رلْغ ى‪٫‬خ حٿ٘خ‪ َ٫‬اٿَ حٿظـيّي ٳِ حٿ٘‪ َ٬‬ڃن هالٽ حٿظـيّي‬
‫ٳِ حٿڄٌ‪٫ٌٟ‬خص ًىٌح ؿخنذ حّـخرِ أڃخ حٿٔڀزِ ٳيِ حٿٔوَّش ڃن حإلٍع حٿ‪َ٬‬رِ ًٻٌح حٿ‪٤‬خر‪ ٪‬حٿييحځ هخ‪ٛ‬ش ًأڅ‬
‫حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬حٿٴټَُ ىيحځ اً ّليع كَرخ ‪٫‬ن‪َّٜ‬ش رْن حٿ‪َ٬‬د ًحٿٴَّ ًحإلٓالځ ٿڂ ّٴَٵ رْن ‪َ٫‬رِ ًأ‪٫‬ـڄِ اال رخٿظٸٌٍ‬
‫‪.‬‬
‫* حألٓزخد حٿظِ أًؿيص ىٌح حٿ‪َٜ‬ح‪ ٩‬ىِ حٿنِ‪٫‬ش حٿ٘‪ٌ٬‬رْش ًٻٌح حٿ‪ٜ٬‬زْش ًحٿٔ‪ ِ٬‬اٿَ حٿظـيّي ٳِ حٿ٘‪ َ٬‬هالٽ حٿ‪َٜ٬‬‬
‫حٿ‪٬‬زخِٓ‪.‬‬
‫*ط‪٬‬ڀپ ٓيٌٿش حٿڀٰش ‪٫‬ني حٿ٘خ‪ َ٫‬رڄْڀو اٿَ حٿظـيّي‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬

‫ڃ‪٤‬خٿ‪٬‬ش ڃٌؿيش ‪ :‬ٷ‪ٜ‬ش أىپ حٿز‪َٜ‬س ڃن حٿڄٔـيّْن‬
‫انزؼرٌف ثظبدت انُض‪:‬‬
‫ًٿي حٿـخك‪ ٦‬ٳِ ڃيّنش حٿز‪َٜ‬س ٳِ ‪٫‬يي هالٳش حٿڄييُ ػخٿغ حٿوڀٴخء حٿ‪٬‬زخْْٓن ‪ ,‬ن٘ؤ ٳٸَْح ٷزْلخ ً ؿخك‪ ٦‬حٿ‪ْ٬‬نْن ‪٣ ,‬ڀذ‬
‫حٿ‪٬‬ڀڂ ٳِ ٓن ڃزټَس ٳٸَأ حٿٸَآڅ ً ڃزخىة حٿڀٰش ‪٫‬ڀَ ٌْٗم رڀيه ٿټن حٿْظڂ ً حٿٴٸَ كخٽ رْنو ً رْن طٴَٯو ٿ‪٤‬ڀذ حٿ‪٬‬ڀڂ ٳ‪ٜ‬خٍ‬
‫ّزْ ‪ ٪‬حٿٔڄٺ ً حٿوزِ ٳِ حٿنيخٍ ً ّټظَُ ىٻخٻْن حٿٌٍحٷْن ٳِ حٿڀْپ ٳټخڅ ّٸَأ ڃن حٿټظذ ڃخ ّٔظ‪ ٪ْ٤‬ٷَحءطو ‪٫ ,‬خٕ ٳِ‬
‫حٿٸَڅ حٿٌُ ٻخنض ٳْو حٿؼٸخٳش حٿ‪َ٬‬رْش ٳِ ًًٍس حُىىخٍىخ ‪ ,‬أهٌ ‪٫‬ڀٌځ حٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش ً آىحريخ ‪٫‬ڀَ ّي نوزش ڃن حٿ‪٬‬ڀڄخء أڃؼخٽ‬
‫حأل‪ٛ‬ڄ‪ ً ِ٬‬أرِ ‪٫‬زْيس حٿظڄْڄِ ‪ ,‬ٻڄخ حىظڂ رخٿؼٸخٳخص حٿٌْنخنْش ً حٿينيّش ً حٿٴخٍْٓش ػڂ طٌؿو اٿَ رٰيحى أّن طڄِْ ً رَُ ٳْيخ‬
‫ً طٌٿَ ىٌّحڅ حٿَٓخثپ ٿڀوڀْٴش حٿڄؤڃٌڅ ‪ ,‬طٌٳِ ٓنش ‪ 003‬ىـ ‪ 646 /‬ځ ‪٫‬ن ‪٫‬ڄَ ّٸخٍد ‪٫ 72‬خڃخ ‪ ,‬ڃخص اػَ ًٷٌ‪ٛ ٩‬ٲ‬
‫ڃن حٿټظذ ‪٫‬ڀْو رْنڄخ ٻخڅ ّ‪٤‬خٿ‪ ٪‬ر‪ ٞ٬‬حٿټظذ حٿڄلززش اٿْو ٳِ ڃټظزظو ٳڄخص ڃيٳٌنخ رخٿټظذ ڃوڀٴخ ٻظزخ ً ڃٸخالص ڃخُحٿض‬
‫طوڀيه ‪ ,‬أىڂ ڃئٿٴخطو ٻظخد حٿزوالء ‪.‬‬
‫رؼرٌف كزبة انجخالء‪ :‬ىٌ ٻظخد أىد ً ‪٫‬ڀڂ ً ٳټخىش ً‪ٛ‬ٲ ٳْو حٿـخك‪ ٦‬حٿلْخس حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٳِ حٿ‪ َٜ٬‬حٿ‪٬‬زخِٓ ٳټ٘ٲ ‪٫‬ن‬
‫كيّغ حٿٸٌځ ٳِ ٗئًنيڂ حٿوخ‪ٛ‬ش ً حٿ‪٬‬خڃش ً ‪٫‬ن حٿټؼَْ ڃن حٿ‪ٜ‬ٴخص ً حٿ‪٬‬خىحص ً حٿظٸخٿْي ٳٸي ‪ ٌٍٛ‬حٿـخك‪ ٦‬حٿزوالء‬
‫ط‪ٌَّٜ‬ح ًحٷ‪ْ٬‬خ كْٔخ ٳټخىْخ ٳِ ڃٌحٷٲ ىِٿْش طَرٌّش ٷ‪َْٜ‬س ‪ ,‬ٳټظخد حٿزوالء ڃٌٌٓ‪٫‬ش ‪٫‬ڀڄْش أىرْش ط‪ ٌٍٜ‬حٿلْخس ٳِ‬
‫ڃـخالطيخ حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ً حٿـَٰحٳْش ً حٿظخٍّوْش ‪.‬‬
‫*ڃنيؾ حٿـخك‪ ٦‬ٳِ حٿټظخرش ‪ :‬حنظيؾ حٿـخك‪ ٦‬ٳِ ٻظزو ً ٍٓخثڀو أٓڀٌرخ رلؼْخ ّٸخٽ ‪٫‬نو أنو رلغ ‪٫‬ڀڄِ ڃ‪٠‬زٌ‪ ً ١‬ىٷْٶ‬
‫*‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿٸ‪ٜ‬ش‪ :‬حٿڄٌ‪ – ٩ٌٟ‬حٿٴټَس – حٿليع – حٿلزټش – حٿِڃخڅ ً حٿڄټخڅ – حٿ٘و‪ْٜ‬خص – حٿ‪٬‬ٸيس ً حٿلپ‬
‫*حٿٸ‪ْ٠‬ش حٿظِ ّظنخًٿيخ حٿن‪ ٚ‬ىِ ‪٧‬خىَس حٿزوپ‬
‫*حٿڄٔـيّْن ‪ :‬ىڂ نخّ ّـظڄ‪ٌ٬‬څ ٳِ حٿڄٔـي ً ّنظلڀٌڅ حالٷظ‪ٜ‬خى ٳِ حٿنٴٸش ً حٿظؼڄَْ ٿڀڄخٽ‬
‫*أ‪ٛ‬لخد حٿـڄ‪ ً ٪‬حٿڄن‪ : ٪‬أُ ڃن ّـڄ‪ٌ٬‬څ حٿڄخٽ ً ّڄن‪ٌ٬‬څ نٴٸظو‬
‫*ڃٌىذ حٿڄٔـيّْن ىٌ ڃٌىذ حٿـڄ‪ ً ٪‬حٿڄن‪٬ّ ً ٪‬ظزًَنو ڃلٌٍ ؿڄ‪٬‬يڂ ً طلخريڂ‬
‫*ّٸ‪ ٚ‬حٿْ٘ن كيػخ ڃن ًحٷ‪ ٪‬كْخطو حٿٌْڃْش ٿْٔظوڀ‪ ٚ‬ڃنو ٷٌڃو ‪٫‬زَس ً ٳخثيس كْغ ّٸيځ ٿيڂ حٿن‪ْٜ‬لش‬
‫*حٿڄٌٍ٘س حٿظِ ّن‪ٜ‬ق ريخ حٿْ٘ن ٷٌڃو ىِ ن‪ْٜ‬لش حالٷظ‪ٜ‬خى رڄٌىذ حٿـڄ‪ ً ٪‬حٿڄن‪٪‬‬
‫* " أً ٿْْ ٻٌٿٺ ڃخء حٿزلَ ؟ " أٓڀٌد ان٘خثِ نٌ‪٫‬و ‪ :‬حٓظٴيخځ ٯَ‪ٟ‬و ‪ :‬حٿظؤٻْي‬
‫*حٿڄلٔنخص حٿزيّ‪ْ٬‬ش ‪ :‬ؿڄ‪ – ٪‬ڃن‪٪‬‬

‫‪٣‬زخٵ اّـخد‬

‫←‬

‫‪٣‬زخٵ اّـخد‬

‫ٻَىض حٿټڀٴش ً ٍؿٌص حٿ‪٬‬خٳْش ←‬
‫أػَىڄخ ‪ :‬طٸٌّش حٿڄ‪٬‬نَ ً طٌ‪ْٟ‬لو‬
‫*حٿٴټَس حٿ‪٬‬خڃش‪ :‬ڃٌىذ حٿـڄ‪ ً ٪‬حٿڄن‪٫ ٪‬ني حٿڄٔـيّْن‬
‫*حألٳټخٍ حألٓخْٓش‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫حؿظڄخ‪ ٩‬حٿڄٔـيّْن ً حطٴخٷيڂ ‪٫‬ڀَ ڃٌىذ ڃ٘ظَٹ ٳْڄخ رْنيڂ‬
‫نٸپ هزَس حٿْ٘ن اٿَ ٷٌڃو ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ ن‪ٜ‬ليڂ‬
‫أػَ ٷ‪ٜ‬ش حٿْ٘ن اّـخرِ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔـيّْن‬

‫*حٿنڄ‪ ٢‬حٿٰخٿذ ‪٫‬ڀَ حٿن‪ ٚ‬ىٌ حٿنڄ‪ ٢‬حٿَٔىُ‬
‫*حٿْ٘ن ال ّنظ‪ َ٨‬ؿٌحرخ ‪٫‬ڀَ ٓئحٿو ‪ " :‬أ ً ٿْْ ٻٌٿٺ ؟" ألنو حٓظ‪٬‬ڄپ حالٓظٴيخځ ٿڀظٌٻْي ً حٿظٌ‪ْٟ‬ق‬
‫*حٿـخك‪ّ ٦‬نٸپ ٿنخ ًٷخث‪ ٪‬حألكيحع ر‪ٌٍٜ‬س ًحٷ‪ْ٬‬ش ڃـٔيح حألٳټخٍ ر‪ٌٍٜ‬س ىٷْٸش‬

‫‪10‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬انظراع ثٍٍ انقذيبء و انًذذثٍٍ‬
‫انزؼرٌف ثظبدت انُض ‪:‬‬
‫ـ ‪٣‬و كْٔن أىّذ ڃ‪ َُٜ‬ڃ‪٬‬خ‪ َٛ‬ڃن ڃٌحٿْي ٓنش ‪ 9881‬ځ ىٍّ ٳِ حٿټظخد ًٳِ حألُىَ ‪ ,‬ػڂ أطڂ ىٍحٓظو رٴَنٔخ ‪,‬‬
‫حٗظٰپ ٳِ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ‪ ,‬ػڂ أ‪ٛ‬زق ًَُّح ٿڀظَرْش ًحٿظ‪٬‬ڀْڂ ‪ ,‬طٌٳِ ٓنش ‪9191‬ځ ‪ ,‬ڃن ڃئٿٴخطو كيّغ حألٍر‪٬‬خء ‪ً ,‬ڃن طخٍّن‬
‫حألىد حٿ‪َ٬‬رِ‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫ـ ٻخڅ أڃَ حٿ‪َ٬‬د ڃ‪ ٪‬حٿٴَّ ٻؤڃَ حٿًَڃخڅ ڃ‪ ٪‬حٿٌْنخڅ ڃن ًؿٌه ٻؼَْس ‪ ,‬ٳٸي ٓزٶ حٿٴَّ اٿَ حٿل‪٠‬خٍس ًحٿن‪٨‬خځ ‪ ,‬ٳڀڄخ‬
‫ؿخء حإلٓالځ‬
‫ًٻخڅ حٿٴظق ‪ ,‬ٻخڅ حٿـيخى ًحٿظٰخٿذ رْن حٿل‪٠‬خٍس حٿٴخٍْٓش ًحٿزيحًس حٿ‪َ٬‬رْش‪.‬‬
‫ـ ٻخڅ أرٌ نٌحّ ّي‪ ٌ٫‬اٿَ طـنذ أٓخٿْذ حٿٸيڃخء ‪,‬ٳِ ً‪ٛ‬ٲ حأل‪٣‬الٽ ًحٿزټخء ‪٫‬ڀْيخ ‪ً ,‬اٿَ طـنذ ٓنش حٿٸيڃخء ٳِ‬
‫حٿڄ‪٬‬خنِ ًحألٿٴخ‪ ٥‬ؿڄْ‪٬‬خ‪.‬‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫ـ ٻخڅ حٿـيخى ‪٫‬نْٴخ ر‪ ٞ٬‬حٿ‪٬‬نٲ كْن ٻخنض حٿلْخس حٿ‪٬‬ٸڀْش ڃٌ‪٫ٌٟ‬خ ٿو ‪ ,‬ٳخٗظي حٿن‪٠‬خٽ رْن أن‪ٜ‬خٍ حٿ‪٬‬خىحص حٿ‪َ٬‬رْش‬
‫حٿٸيّڄش ًحٿٔنن حٿ‪َ٬‬رْش حٿڄًٌٍػش ‪ً ,‬أن‪ٜ‬خٍ حٿ‪٬‬خىحص ًحٿٔنن حٿٴخٍْٓش ‪.‬‬
‫ـ حٿنڄ‪ ٢‬حٿٔخثي ٳِ حٿن‪ ٚ‬ىٌ حٿنڄ‪ ٢‬حٿَٔىُ ‪ ,‬ألڅ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬طخٍّوْش‬
‫االسزخالص و انزسجٍم ‪:‬‬
‫ـ ٻخڅ أرٌ نٌحّ ّي‪ ٌ٫‬اٿَ طـنذ أٓخٿْذ حٿٸيڃخء ٳِ ً‪ٛ‬ٲ حأل‪٣‬الٽ ًحٿزټخء ‪٫‬ڀْيخ ‪ ,‬ٻڄخ ٻخڅ ّي‪ ٌ٫‬اٿَ طـنذ ٓنش‬
‫حٿٸيڃخء ٳِ حٿڄ‪٬‬خنِ ًحألٿٴخ‪ً , ٥‬ىٌ ّ‪٤‬خٿذ حٿ٘‪َ٬‬حء رؤڅ ّټٌنٌح ‪ٛ‬خىٷْن ٯَْ ڃنخٳٸْن ڃ‪ ٪‬أنٴٔيڂ ‪.‬‬
‫ـ ٻخڅ َّڃِ ٗ‪ َ٬‬أرِ نٌحّ ٳِ حٿوڄَ اٿَ ٯَ‪ْٟ‬ن حػنْن ىڄخ‪:‬‬
‫حال‪٫‬ظَحٱ رخٿـيّي ٳِ حألىد ‪ً ,‬حال‪٫‬ظَحٱ رخٿـيّي ٳِ حٿلْخس‪.‬‬

‫َض أدثً ‪ :‬شؼر انزهذ ألثً انؼزبهٍخ‬
‫انزؼرف ػهى طبدت انُض ‪:‬‬
‫‪012‬‬

‫‪526‬‬
‫‪002‬‬

‫‪11‬‬

‫‪603‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬

‫ ث‪٠‬ب اٍز‪ ٚ٨‬ا‪ٛ‬شّبهو ٓظٰلر‪٦‬؟ ال أكي ٌّحؿو حٿڄٌص‬‫ ‪ ٚ٧‬ا‪٪٠ٛ‬د ٯ‪ٰ٠‬ي ثٰ‪ ٢‬ا‪ٛ‬قبص ‪ ٩‬ا‪ٛ‬وب‪ٝ‬؟ ال‬‫ ‪ ٢ٟ‬أٯ‪ ٢‬اٍز‪٠‬ل ا‪ٛ‬شّبهو ا‪ٛ‬ؾ٘‪٠‬خ؟ ڃن حٿٸَآڅ حٿټَّڂ‪ً،‬ٻپّ ڃخ ‪٫‬ڀْيخ ٳخڅ‬‫ ٗ‪ ٚ‬شٮء ُب‪ٟ،١‬ب ‪ َٓ٪ٟ‬ا‪ّ٤ٛ‬بً ‪ ٢ٟ‬ا‪ٛ‬ؾٰبح ُٮ ‪٣‬لو ا‪ٛ‬شّبهو؟ ال ڃزخالس‬‫ ه‪ٜ‬ٮ أ٭ّ شٮء ٯؾش ا‪ٛ‬شّبهو ا‪ّ٤ٛ‬بً؟ ‪٫‬ڀَ ‪٫‬يځ حطوخً حٿلْخس ڃظخ‪ً٫‬خ‬‫ َٰٗ ٯ‪٤‬لو ا‪ّ٤ٛ‬بً ا‪ ٬ٛ‬ا‪٪٠ٛ‬د؟ حٿټَه‬‫ ‪ ٚ٧‬االٓززب‪ ٙ‬ؽ‪ ٙ٪‬أ‪٪ٟ‬ه ك‪٪ٰ٣‬ٯخ ‪ ٦ٛ‬أ‪ٰ٠٧‬خ؟ ًال ٳخثيس‬‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫‪ٟ‬ب ا‪ِٛ‬بئلح ‪ ٢ٟ‬افجبه ا‪ّ٤ٛ‬بً ه‪ ٢‬ا‪٪٠ٛ‬د؟ ٿظلٌَّىڂ ڃن ڃظخ‪ ٩‬حٿيّنْخ‪.‬‬‫ ‪ ٢ٟ‬أٯ‪ ٢‬اٍز‪٠‬ل ا‪ٛ‬شّبهو اٳك‪ٛ‬خ؟ حٿٸَآڅ ً حٿٔنّش ً حٿظـَرش‪.‬‬‫ ‪ٟ‬بما رِٰل ا‪ٛ‬وجبهح اٯّبٕ اٯّبٕ؟ حٿظلٌَّ‪.‬‬‫ ‪ٟ‬ب ‪ٍ٩‬بئ‪ ٚ‬اإلٓ‪٤‬بم ا‪ٛ‬زٮ أ‪٩‬هك‪٧‬ب ا‪ٛ‬شّّبهو؟ ال ٯڀزش ً ال طڄِْْ ٿڀڄٌص‪.‬‬‫ ؽلّك ا‪ٛ‬ظ‪٪‬هح ا‪ٛ‬جٰب‪ٰ٣‬خ ُٮ ا‪ٛ‬جٰذ ا‪ٛ‬زبٍن ثٰ‪ ٢‬أصو‪٧‬ب‪ .‬حٿڄنْش كٌ‪ ٝ‬طذ‪.‬‬‫ ‪ٟ‬ب ‪٪٣‬م اٳٍ‪٪ٜ‬ة ُٮ ا‪ٛ‬جٰذ ا‪ٛ‬وبشو؟ ان٘خثِ‪ ،‬حٿظ‪٬‬ـذ ً حٿظلَٔ ‪.‬‬‫االرسبق و االَسجبو ‪:‬‬
‫ أٍوٍ ا‪ٛ‬شّبهو ُٮ اٍزو‪٠‬ب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ؾو‪ ٍ٩‬ا‪٠ٛ‬قز‪ِٜ‬خ ؽلّك ثوؼ‪٨‬ب ‪٩‬ثّٰ‪ٟ ٢‬ب أُبكر‪ .٦‬ال حٿنخٳْش ٿنٴِ حٿٌٷٌٱ أڃخځ حٿلٶ ًنٴِ حٿظَٹ‬‫ً حٿل‪ٜ‬خى‬
‫ ‪ ٚ٧‬رو‪ ٫‬ا‪َ٣‬غب‪ٟ‬ب ثٰ‪ ٢‬أثٰبد ا‪ٔٛ‬ظٰلح؟ ‪ٟ‬ب ٍجت م‪ٖٛ‬؟ ن‪٬‬ڂ ‪ ،‬ڃن ط‪َّ٬‬ٲ حٿڄٌص اٿَ أهٌ كٸّو ڃ‪َْٜ‬ح ٿو‬‫ ‪ ٚ٧‬ارَ‪٠‬ذ ا‪ٔٛ‬ظٰلح ثب‪٪ٛ‬ؽلح ا‪٪٠ٛ‬ػ‪٪‬هٰخ؟ ‪٫‬ڀّپ‪ .‬ن‪٬‬ڂ ألڅ حٿڄٌ‪ً ٩ٌٟ‬حكي‬‫يجًم انقىل ‪:‬‬
‫ ‪ٟ‬ب ‪٪ٟ‬ػ‪٪‬م ‪٧‬ن‪ ٥‬اٳثٰبد؟ ا‪ٛ‬ي‪٧‬ل ُٮ ا‪ٛ‬لّ‪ٰ٣‬ب ه‪٪٤‬ا‪٨٣‬ب ا‪ِ٠ٛ‬ؼ‪ٚ‬‬‫ ‪ٟ‬ب ا‪ِٛ‬وّ ثٰ‪ ٢‬ا‪ٛ‬ي‪٧‬ل ‪ ٩‬ا‪ٛ‬زظ‪ٍ٪‬؟‬‫روٕ ا‪ٛ‬ل‪ٰ٣‬ب ٗ‪٨ٜ‬ب ‪٩‬ؽتّ ا‪٪٠ٛ‬د‪،‬ا‪ٛ‬زَظ‪ ٍُُ٪‬فـ‪ ْ٢َ٠َُ ،ٌْٜ‬ىاك ه‪ٜ‬ـَٰٖ ُـٮ ا‪ٛ‬ـقـ‪ ،ِْٜ‬ىاكَ ه‪ٜ‬ـَٰٖ ُـٮ ا‪ٛ‬زَظ‪.ٍُ٪‬ا‪ٛ‬زظ‪ٟ ٍ٪‬الى‪ُ ٟ‬خ‬
‫ظ‪َُِْٰ٪‬خ‪َِٞٛ :‬‬
‫ا‪٘ٛ‬زبة ‪٩‬ا‪َ٤َُٛ‬خ‪٩ ،‬روُٕ اٳ‪٪٧‬اءِ ‪٩‬ا‪ٛ‬جِلَم‪٩ .‬هإٯخُ أهناه ا‪ٛ‬ق‪٩ ،ْٜ‬ا‪٠ٛ‬لا‪ٟ٩‬خُ ه‪ ٬ٜ‬اٳ‪٩‬هاك‪٩ ،‬روُٕ ا‪ٛ‬وُفَض‪ُ ُٞ٨ْٛ٪َٓ .‬ٮ ا‪ُ ٛ‬‬
‫ط‪َُِْٰ٪‬خ‬
‫ظ‪َُِْٰ٪‬خُ ُ‬
‫ٍُ‪ّٰ٠‬ذ ا‪ُ ٛ‬‬

‫‪12‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ٓب‪ٛ‬ذ ؿبئِخ‪ ":‬ا‪٠٣‬ب ٍ‪ٰ٠‬ذ ا‪ٛ‬ظ‪ُٰ٪‬خ ط‪ُٰ٪‬خ‪ٛ :‬ظِبء أٍواه‪٧‬ب‪ٔ٣٩ ،‬بء آصبه‪٧‬ب "‪.‬‬
‫‪ٓ٩‬ب‪ ٙ‬ثشو ث‪ ٢‬ا‪ٛ‬ؾبهس‪ ":‬ا‪ٛ‬ظ‪ُ٪‬ٮ‪ ٢ٟ :‬طِب ٓ‪ٜ‬ج‪ ٦‬هلل "‪ٓ٩.‬ب‪ ٙ‬ثوؼ‪ ":ٞ٨‬ا‪ٛ‬ظ‪ُ٪‬ٮ‪ ٢ٟ :‬طِذ هلل ‪ٟ‬وب‪ٜٟ‬ز‪ُ ،٦‬ظِذ ‪ ٢ٟ ٦ٛ‬اهلل‬
‫ٗوا‪ٟ‬ز‪ٓ٩." ٦‬ب‪ ":ٝ٪ٓ ٙ‬ا‪٠٣‬ب ٍ‪٪٠‬ا ط‪ُٰ٪‬خ‪ :‬ٳ‪ُ ٞ٨٣‬ٮ ا‪ٛ‬ظَ اٳ‪ ٙ٩‬ثٰ‪ ٢‬ٯل٭ اهلل‬
‫ثٔ‪٪ٜ‬ث‪ ٞ٨‬ه‪ ٞ٨ُ٪ٓ٩٩ ،٦ٰٜ‬ثَوائو‪ ٞ٧‬ثٰ‪ ٢‬ٯلٯ‪." ٦‬‬

‫؛ ثبهرِبم ‪ ٞ٨٠٠٧‬ا‪٩ ،٦ٰٛ‬آجب‪ٞ٨ٛ‬‬

‫"‪ٓ٩ .‬ب‪ٙ‬‬
‫‪ٓ٩‬ب‪ ":ٝ٪ٓ ٙ‬ا‪٠٣‬ب ٍ‪٪٠‬ا ط‪ُٰ٪‬خ‪ٔٛ :‬وة أ‪٩‬طبُ‪ ٢ٟ ٞ٨‬أ‪٩‬طبٍ أ‪ ٚ٧‬ا‪ٛ‬ظَُِخ‪ ،‬ا‪ٛ‬نٯ‪ٗ ٢‬ب‪٪٣‬ا ه‪ ٬ٜ‬ه‪٨‬ل هٍ‪ ٙ٪‬اهلل‬
‫ٓ‪ ":ٝ٪‬ا‪٠٣‬ب ٍ‪٪٠‬ا ط‪ُٰ٪‬خ‪ٜٛ :‬جَ‪ ٞ٨‬ا‪ٛ‬ظ‪٩ ." ٍ٪‬أ‪ٟ‬ب ‪َ٣ ٢ٟ‬ج‪ ٞ٨‬ا‪ ٬ٛ‬ا‪ٛ‬ظَُِخ ‪٩‬ا‪ٛ‬ظ‪ُ :ٍ٪‬ب‪ ٦٣‬هجو ه‪ ٢‬كب‪٧‬و أؽ‪٪‬ا‪ٞ٨ٛ‬؛ ‪٩‬م‪ ٖٛ‬أ‪ٞ٨٣‬‬
‫ٓ‪ٓ ٝ٪‬ل روٗ‪٪‬ا ا‪ٛ‬ل‪ٰ٣‬ب ُقوع‪٪‬ا ه‪ ٢‬اٳ‪٩‬ؿب‪٧٩ ،١‬غو‪٩‬ا اٳفلا‪ٍ٩ ،١‬بؽ‪٪‬ا ُٮ ا‪ٛ‬جالك‪٩ ،‬أعبه‪٪‬ا اٳٗجبك‪٩ ،‬أهو‪٩‬ا اٳعَبك‪ٞٛ ،‬‬
‫ٯؤفن‪٩‬ا ‪ ٢ٟ‬ا‪ٛ‬ل‪ٰ٣‬ب اال ‪ٟ‬بال ٯغ‪٪‬ى روٗ‪ٍ ٢ٟ ٦‬زو ه‪٪‬هح‪ٍ٩ ،‬ل ع‪٪‬هخ‪ُٜ .‬قو‪٩‬ع‪ ٞ٨‬ه‪ ٢‬اٳ‪٩‬ؿب‪٪٠ٍ ١‬ا‪ً ":‬وثبء "‪.‬‬
‫‪٘ٛ٩‬ضوح أٍِبه‪٪٠ٍ ٞ٧‬ا‪ٍٰ ":‬بؽٰ‪ٍٰ ٢ٟ٩ ." ٢‬بؽز‪ُ ٞ٨‬ٮ ا‪ٛ‬جواه٭ ‪٩‬اٯ‪٪‬ائ‪ ٞ٨‬ا‪ ٬ٛ‬ا‪ ٍ٪٨٘ٛ‬ه‪٤‬ل ا‪ٛ‬ؼو‪٩‬هاد ٍ‪٠‬ب‪ ٞ٧‬ثوغ أ‪ٚ٧‬‬
‫ا‪ٛ‬لٯبه‪ ":‬شِ٘زٰخ " ‪٩‬ا‪ٛ‬شِ٘ذ ث‪ٌٜ‬ز‪ :ٞ٨‬ا‪ٌٛ‬به ‪٩‬ا‪.َ٨٘ٛ‬‬
‫ ‪ٟ‬ب ا‪ٛ‬ل‪٩‬اُن ا‪ٛ‬زٮ عو‪ٜ‬ذ ا‪ٛ‬شّبهو ٯوب‪ٛ‬ظ ‪٪ٟ‬ػ‪٪‬م ا‪ٛ‬ي‪٧‬ل؟ ا‪٣‬زشبه ا‪َِٛ‬بك ‪ ٩‬ا‪ ٩ ٪٨ّٜٛ‬ا‪٠ٛ‬غ‪ ١٪‬أفن ا‪ٛ‬ؾ‪ٰ٠‬خ ا‪ٛ‬لٯ‪ٰ٤‬خ ه‪ُ ٬ٜ‬وع‬‫ا‪ٛ‬ؾٰٔٔخ ه‪ ٬ٜ‬ا‪٠ٛ‬وبهػخ‬
‫ ا‪ٛ‬شّبهو ا‪٣‬ز‪٨‬ظ أٍ‪٪ٜ‬ثب ‪٠ٛ‬ؾبهثخ ا‪٠ٛ‬غ‪ٟ .١٪‬ب ‪٪٧‬؟ ا‪ٛ‬ي‪٧‬ل‬‫ َٰٗ رجل‪ ٩‬شقظٰخ ا‪ٛ‬شّبهو ‪ ٢ٟ ٖٛ‬فال‪ ٙ‬ا‪ٔٛ‬ظٰلح؟ ه‪ .ّٜٚ‬ىا‪٧‬لح ُٮ ا‪ٛ‬لّ‪ٰ٣‬ب ال ‪ٟ‬زبم ‪ ٩‬ال ًو‪٩‬ه ‪ٟ ،‬زشجوخ ا‪ٛ‬ضٔبُخ ا‪ٛ‬ووثّٰخ‬‫اإلٍال‪ّٰٟ‬خ ‪ ٩‬كاهٰخ ا‪ ٬ٛ‬اإلطالػ ‪٨ٟ ٩‬ز‪٠‬خ ث‪٠‬غز‪٠‬و‪٨‬ب‪.‬‬

‫يطبنؼخ يىجهخ‪ :‬يقزطفبد يٍ رسبنخ انغفراٌ‬
‫انزؼرٌف ثبنكبرت ‪:‬‬
‫أرٌ حٿ‪٬‬الء حٿڄ‪ َُ٬‬ىٌ أكڄي رن ‪٫‬زي حهلل رن ٓڀْڄخڅ حٿٸ‪٠‬خ‪ ِ٫‬حٿظنٌهِ حٿڄ‪ً َُ٬‬ٿي ‪141‬ىـ‪751/‬ځ‪ٗ ،‬خ‪ً َ٫‬ٳْڀٌٔٱ ًأىّذ‬
‫‪َ٫‬رِ ڃن حٿ‪ َٜ٬‬حٿ‪٬‬زخِٓ‪ً ،‬ٿي ًطٌٳِ ٳِ ڃ‪َ٬‬س حٿن‪٬‬ڄخڅ ٳِ حٿ٘ڄخٽ حٿٌٍُٔ‪ .‬ٿٸذ رـَىْن حٿڄلزْٔن ر‪٬‬ي أڅ ح‪٫‬ظِٽ حٿنخّ‬
‫ٿز‪ ٞ٬‬حٿٌٷض ٍىْن حٿڄلزْٔن ٻظذ ٻؼَْح ًٿڂ ّزٶ ٌٍٓ حٿٸڀْپ ‪.‬حٗظيَ رآٍحثو ًٳڀٔٴظو حٿڄؼَْس ٿڀـيٽ ٳِ ًٷظو‪ ,‬ىخؿڂ ‪٫‬ٸخثي‬
‫حٿيّن ًٍٳ‪ ٞ‬حالى‪٫‬خء رؤڅ حإلٓالځ ّڄظڀٺ أُ حكظټخٍ ٿڀلٸْٸش طٌٳِ ٓنش ‪227‬ىـ‪0235/‬ځ ‪.‬‬
‫اثراء انرطٍذ انهغىي‪:‬‬
‫حٿڄْڄْش ‪ :‬ٷ‪ْٜ‬يس كَٱ حٿًَُ ٳِ ٻپ رٌْطيخ ڃْڂ‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ّوخ‪٣‬ذ حرن حٿٸخٍف ٳِ حٿٴٸَس حألًٿَ نٴٔو ً ڃ‪٠‬ڄٌڅ حٿلٌحٍ ‪ :‬ألرڀٰن ىٌّن حٿٸ‪َّٜ‬ن ٳؤٓؤٽ ٿڄن ىڄخ ؟‬
‫ـ أً‪ٛ‬خٱ حٿـنش ‪ٗ :‬زخد أىڀيخ – حٿٸ‪ ً ٌٍٜ‬حألَٗرش حٿټؼَْس‬
‫ـ أً‪ٛ‬خٱ حٿنخٍ ‪ :‬حألٯالٽ – حٿٔالٓپ – ڃٸخڃ‪ ٪‬حٿليّي ً حٿنټخٽ‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ نٔظٴْي ڃن حٿن‪ ٚ‬ڃ‪َ٬‬ٳش أً‪ٛ‬خٱ حٿـنش ً حٿنخٍ ً ‪ٌ٫‬حد حٿنخٍ‬
‫ـ ‪٫‬نٌحڅ آهَ ٿڀن‪ : ٚ‬ڃخ رْن حٿـنش ً حٿنخٍ‬
‫ـ حٿنڄ‪ ٢‬حٿٔخثي َٓىُ ٿټؼَس حألٳ‪٬‬خٽ حٿڄخ‪ْٟ‬ش ً أىًحص حٿَحر‪ ً ٢‬حٿظٔڀٔپ حٿڄن‪٤‬ٸِ‬
‫اسزثًبر يؼطٍبد انُض‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ـ ڃخ ًىذ اٿْو حٿڄ‪ َُ٬‬ڃِؽ رْن حٿوْخٽ ً حٿلٸْٸش ٳيٌ ّظوْپ ڃخ ْٓټٌڅ رؤىٿش ڃن حٿٸَآڅ ً ىٌ ڃخ ْٓليع رخًڅ حهلل كٸخ ٿټن‬
‫ر‪ ٞ٬‬حألڃٌٍ هْخٿْش ڃؼپ حٿلٌحٍ ڃ‪ ٪‬ارڀْْ ً ٍإّش ر‪ ٞ٬‬حٿ٘‪َ٬‬حء ٳِ حٿـنش ً آهَّن ٳِ حٿنخٍ ً ىٌح حألٓڀٌد ّٔڄَ‬
‫ڃـخُ ٯَ‪ٟ‬و ‪ :‬ح‪٫‬ظزخٍ ڃخ ْٓټٌڅ‬
‫ـ حإل‪َ٫‬حد ‪:‬‬
‫ّخ‪ :‬كَٱ نيحء ڃزنِ ‪٫‬ڀَ حٿٔټٌڅ ال ڃلپ ٿو ڃن حإل‪َ٫‬حد‬
‫‪٫‬يً‪ :‬ڃنخىٍ ڃن‪ٌٜ‬د ً ‪٫‬الڃش ن‪ٜ‬زو حٿٴظلش حٿ‪٨‬خىَس ً ىٌ ڃ‪٠‬خٱ‬
‫حهلل‪ :‬ٿٴ‪ ٦‬ؿالٿش ڃ‪٠‬خٱ اٿْو ڃـًٍَ ً ‪٫‬الڃش ؿَه حٿټَٔس حٿ‪٨‬خىَس‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬انذػىح إنى اإلطالح و انًٍم إنى انزهذ‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫ڃخًح ط‪٬‬نِ ٻڀڄش حٿِّىي؟ طَٹ ڃظخ‪ ٩‬حٿيّنْخ ً حإلٷزخٽ ‪٫‬ڀَ حٿڄٌص‬
‫ىخ حنظ٘خٍ حٿڄـٌڅ ً حٿِنيٷش ّ‪٬‬نِ حنلالٽ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿ‪٬‬زخِٓ؟ ڃخًح ر‪٬‬ي ىٌح‬
‫ڃن حٿٌّّن كڄڀٌح ٿٌحء حٿؼٌٍس ‪٫‬ڀَ حٿڄـظڄ‪٪‬؟ ڃن أهٌطيڂ حٿلڄْش حٿيّنْش ً حٿ‪ِّ٬‬س ‪٫‬ڀْو‪.‬‬
‫ڃخ حألٓزخد حٿظِ أىّص اٿَ ‪٧‬يٌٍ حٿڄ‪ٜ‬ڀلْن؟ حنظ٘خٍ حٿ‪٬‬زغ ً ٯڀٌ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿ‪٬‬زخِٓ ٳِ حٿڄظخىخص‬
‫ىپ حٷظ‪ َٜ‬حٿٌ‪٫ ٦٫‬ڀَ ‪٫‬خڃش حٿنّخّ أځ ٗڄپ حٿوڀٴخء ً حألڃَحء؟ ٗڄڀيڂ ؿڄْ‪٬‬خ‪.‬‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫ڃخ ڃ‪٨‬خىَ حٿڀّيٌ حٿڄـٌڅ ٳِ حٿ‪ َٜ٬‬حٿ‪٬‬زخِٓ؟ حٿوڄَ حٿٸْخڅ حٿٰنخء‬
‫‪٫‬ڀّپ أٓزخد حنظ‪ٜ‬خٍه‪ .‬نٸ‪ ٚ‬حٿٌحُ‪ ٩‬حٿيّّنِ‪،‬ى‪ٌ٫‬س حٿوڀٴخء اٿْو‪...‬‬
‫ڃخ حٿ‪ًَ٨‬ٱ حٿظِ أًؿيص كَٻش حإل‪ٛ‬الف؟ كَٻش حٿڄـظڄ‪ ٪‬نلٌ حٿيخًّّش‬
‫ڃخ حٿٌٓخثپ حٿظِ حٓظ‪٬‬ڄڀيخ حٿٌ‪٫‬خ‪٥‬؟ حٿڄٌحؿيش ‪ ،‬حٿِىي ‪ ،‬حالٷظلخځ ‪ ،‬كڀٸخص ‪ ،‬حٿڄٔخؿي‬
‫ڃخ حٿٴَٵ رْن حٿِّىي ً حٿظ‪ٌٜ‬ٱ؟ حن‪ َ٨‬ىٍّ "ڃن ٗ‪ َ٬‬حٿِىي"‬
‫حًٻَ ر‪ ٞ٬‬أٓڄخء حٿِّىخى ً حٿڄ‪ٜ‬ڀلْن؟ حٿلٔن حٿز‪،َُٜ‬ڃخٿٺ رن ىّنخٍ‪،‬أرٌ كنْٴش‪،‬أرٌ حٿ‪٬‬ظخىْش‪٫،‬ڄًَ رن ‪٫‬زْي‪ٛ،‬خٿق رن‬
‫‪٫‬زي حٿـڀْپ‪،‬أرٌ حٿٔڄٺ‪.‬‬
‫رّْن أػَ حٿلَٻش ٳِ حٿّ٘‪ .َ٬‬حٓظ‪٬‬ڄخٿو ٻٸخٿذ ٿيخ ٳِ حٿٌ‪ ً ٦٫‬حإلٍٗخى ‪ ،‬ٻڄخ أنّو أ‪ٛ‬زق ڃيٌرخ‪.‬‬
‫االسزخالص و انزسجٍم‪:‬‬
‫ڃخ حٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿٌُّ ‪٫‬خٿـو حٿټخطذ ً ڃخ نڄ‪٤‬و؟ حالٓظٰنخء ‪٫‬ن ڃآػَ حٿـخىڀْش ‪ ،‬طَٹ ڃظخ‪ ٩‬حٿيّنْخ‬

‫‪14‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫كيّى ڃ‪٨‬خىَ حٿزْجش ڃن هالٽ حٿنّ‪ .ٚ‬ڃـظڄ‪ ٪‬ڃخؿن اله ٳِ ڃڀٌحص حٿينْخ ‪ ،‬حٿٴٌ‪ ً َٟ‬حٿٸڀٶ ‪ ،‬حنظ٘خٍ ى‪٫‬خس حٿ‪ٜ‬ڀق ً حٿٌ‪، ٦٫‬‬
‫ط‪َ٤‬ٱ حٿوڀٴخء ‪ ْٖ٣ ،‬حٿّ٘‪َ٬‬حء‪.‬‬
‫أػَ ػٸخٳخص حألڃڂ حٿڄٔظ‪َ٬‬رش ىپ ٻخڅ ٓڀزْخ أځ اّـخرْخ؟ ى‪ّ٫‬ڂ ٍأّٺ رؤڃؼڀش‪ٓ .‬ڀزِّ ٿڄّخ أٷزڀٌح ‪٫‬ڀَ ڃوخٿٴش ط‪٬‬خٿْڂ حٿيّّن (ٿيٌ رٌم‬
‫طَٱ ُنيٷش ڃـٌڅ ٷْخڅ ٯنخء هڄٌَ‪ ً )...‬اّـخرِّ ٿڄّخ أٷزڀٌح ‪٫‬ڀَ حنظٸخء ڃخ ّويڃيڂ ٳِ ا‪٣‬خٍ حٿَ٘‪ ( ٩‬حٿظـيّي حٿظَؿڄش حٿٴټَ‬
‫حإلٓالڃِ حالٷظ‪ٜ‬خى حٿظـخٍس ) ‪.‬‬

‫َض أدثً ‪ :‬انزقهٍذ و انزجذٌذ فً انُزبج انشؼري‬

‫أرؼرف ػهى‬
‫طبدــــــــت‬
‫انـُـــــــــض‬

‫حٿٌٿْي رن ‪٫‬زْي رن ّلِ حٿ‪٤‬خثِ أرٌ ‪٫‬زخىس حٿزلظَُ ‪ٗ ،‬خ‪ َ٫‬ٻزَْ ّٸخٽ ٿّ٘‪َ٬‬ه ٓالٓپ حٿذٌىذ ً أكذي حٿؼالػذش حٿذٌّّن‬
‫ٻذخنٌح أٗذذ‪ َ٬‬أرنذذخء ‪ٜ٫‬ذذَىڂ حٿڄظنزذذِ أرذذٌ طڄذذخځ حٿزلظذذَُ ‪ ،‬ٷذذخٽ أرذذٌ حٿ‪ْ٤‬ذذذ حٿڄظنزذذِ‪ :‬أنذذخ ًأرذذٌ طڄذذخځ كټْڄذذخڅ ًانّڄذذخ‬
‫حٿّ٘خ‪ َ٫‬حٿزلظَُ‪.‬‬
‫ًٿي ٓنش ‪ 024‬ىـ رڄنزؾ رْن كڀذ ًحٿٴذَ حص ‪ٍ ،‬كذپ اٿذَ حٿ‪٬‬ذَحٵ ً حط‪ٜ‬ذپ رخٿوڀْٴذش حٿڄظٌٻذپ حٿ‪٬‬زخٓذِ‪ .‬طذٌٳِ ٓذنش‬
‫‪ 062‬ىـ رڄنزؾ‪ .‬ٿو ٻظخد حٿلڄخٓش ‪٫‬ڀَ ڃؼخٽ كڄخٓش أرِ طڄخځ‪.‬‬

‫أثــــــــــــري‬
‫رطٍـــــــذي‬
‫انهغـــــــــىي‬

‫ىڃنش‪ :‬أػخٍ حٿيّّّخٍ ً حٿنّخّ ً ڃخ ٌٓىًّح ‪ ،‬ىؿڀش ‪ :‬نيَ رخٿ‪َ٬‬حٵ ‪ ،‬حٿّٔزخثٺ‪ :‬حٿٴ‪ّ٠‬ش حٿڄًٌرش ‪ّ ،‬ئحُّيذخ‪َّّٰ :‬يذخ ً ٳذِ‬
‫حٿٸَآڅ حٿټَّڂ { َطئُُُىُڂْ أَُّحً}‬

‫ڃخ حٿِ٘ء حٿٌُ َّّي حٿّ٘خ‪ َ٫‬ؿڀذ حٿنّخّ اٿْو؟ حٿزَٻش حٿلٔنخء‬
‫أكزشــــــــف‬
‫يؼطٍـــــــبد‬
‫انُــّــــــــض‬

‫ڃخ ڃيٍ طٴ‪ْ٠‬پ حٿّ٘خ‪ َ٫‬ٿڀزَٻش؟ ٷزپ حٿزلَ‬
‫رڄخًح ٗزّو ڃخء ڃـخٍّيخ؟ رخٿٴ‪٠‬ش‬
‫طِىحى حٿزَٻش ؿڄخال كْنڄخ ط‪ٜ‬خكزيخ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش‪.‬رّْن‪ .‬ىؿڀش طنخٳٔيخ ‪ ،‬ڃخإىخ ٳ‪٠‬ش ‪ ،‬كخؿذ حٿّ٘ڄْ ّٰخُٿيخ ‪ ،‬حٿنـٌځ ‪،‬‬
‫حٿٔڄٺ‪...‬‬
‫ىپ حٿٔڄٺ ّزڀٮ ‪٫‬ڄٸيخ؟ ال‬
‫ٻْٲ ىِ رٔخطْن حٿزَٻش؟ ن‪َ٨‬س ‪ ،‬هالرش ‪ ،‬ؿڄْڀش ‪ٗ ً ،‬خٓ‪٬‬ش‪.‬‬
‫ڃخ حٿٔزْپ ٿَإّش حٿزَٻش؟‬

‫‪15‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ّټ٘ٲ حٿنّ‪٫ ٚ‬ن رْجش حٿّ٘خ‪ .َ٫‬رّْنيخ‪ .‬حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿـڄْڀش ًحالىظڄخځ رٌ‪ٛ‬ٴيخ رَّح رلَح ً ٳ‪٠‬خء ‪ ً ،‬رٴن حٿَٓڂ‪.‬‬
‫أَبقــــــــــش‬
‫يؼطٍـــــــبد‬
‫انُــــــــــض‬

‫أّن ّټڄپ حٿظـيّي ٳِ حٿنّ‪ ً ، ٚ‬ڃخ ڃذٌح‪٣‬ن حٿظٸڀْذي؟ حطـذخه حٿّ٘ذ‪ َ٬‬نلذٌ ً‪ٛ‬ذٲ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ذش ر‪٬‬ذي ڃذخ ٻذخڅ ٳْخ‪ٟ‬ذخ ‪٫‬ڀذَ‬
‫حٿوڀٴخء ً حٿڄڀٌٹ ‪ ،‬حٿظؤػَ رخٿل‪٠‬ذخٍحص ‪ ،‬حطٔذخځ حٿّ٘ذ‪َ٬‬حء رخٿوْذخٽ حٿٌحٓذ‪ ، ٪‬حٿٌكذيس حٿڄٌ‪ٟ‬ذٌ‪ْ٫‬ش ‪٫ ،‬ذيځ حٿٌٷذٌٱ‬
‫‪٫‬ڀَ حأل‪٣‬الٽ ‪ًٛ ،‬ٲ حٿڄ‪٨‬خىَ حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش ٻٌ‪ٛ‬ٲ حٿزَٵ ً حٿَّ‪٫‬ي ( حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿـخىڀْش )‬
‫ّزيً ڃن هالٽ حٿنّ‪ ٚ‬أڅّ ٿڀزَٻش أًٿٌّش ‪٫‬ڀَ حٿزلَ‪ .‬ٿڄخًح؟ حٓنٔخص ً حٿيالٽ ً ٳ‪٠‬ش ڃخثيخ‬

‫أدذّد ثُــــبء‬
‫انُـــّـــــــض‬

‫ِ‬
‫ٿوّ‪ ٚ‬حٿنّ‪ .ٚ‬انّيخ رَٻش كٔنخء طيح‪٫‬زيخ حٿَّّق طٴٌٵ حٿزلذَ ٍطزذش ً ط‪٠‬ذخىِ حٿيؿڀذش ؿڄذخال ‪ ،‬ڃخإىذخ ٳّْذخ‪ ٝ‬ٳ‪٠‬ذ ّ‬
‫حٿّ٘ڄْ ً حٿْٰغ ً نـٌځ حٿڀّْپ ًحٿّٔڄٺ ً حٿ‪ ً ٌٍّٜ‬حٿزٔخطْن ٻڀّيخ طالُځ حٿزَٻش ٿظ‪٬‬زَ ر‪َّ٤‬ٸظيخ حٿوخ‪ٛ‬ش ‪٫‬ن ڃيٍ‬
‫ڃٰخُٿظيخ ٿڀزَٻش‬
‫ڃخ نڄ‪ ٢‬حٿنّ‪ٚ‬؟ ً ڃخ ه‪ٜ‬خث‪ٜ‬و؟ ً‪ٛ‬ٴِ ‪ ،‬ط‪٬‬يحى حٿ‪ٜ‬ٴخص ‪ ،‬ىٷّش حٿظ‪.ٌَّٜ‬‬

‫أرفذـــــــض‬
‫االرســــــبق‬
‫واالَسجــبو فً‬
‫رركٍـــت فقـــــــــراد‬
‫انُّــــــــــضّ‬

‫أٓذذَٱ حٿّ٘ذذخ‪ َ٫‬ٳذذِ حٿظ‪ٜ‬ذذٌَّ حٿزْذذخنِ‪ .‬كذيّى ڃذذن ًٿذذٺ ‪ٛ‬ذذٌٍطْن‪ .‬حٿظ٘ذذزْو ‪ :‬ٻؤنّڄذذخ حٿٴ‪٠‬ذذش حٿزْ‪٠‬ذذخء‪ ،...‬حالٓذذظ‪٬‬خٍس‬
‫حٿڄټنْش ‪ :‬طٰنِ رٔخطْنيخ‪.‬‬
‫ىپ حطٔڄض حٿٸ‪ْٜ‬يس رخٿٌكيس حٿڄٌ‪ْ٫ٌٟ‬ش؟ ‪٫‬ڀّپ‪ .‬ن‪٬‬ڂ ‪َ٣ ،‬ٵ حٿّ٘خ‪ َ٫‬ٿڄٌ‪ً ٩ٌٟ‬حكي‪.‬‬
‫ڃخ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حألٿٴخ‪ ٥‬حٿڄٔظويڃش؟ ڃؤٿٌٳش ‪ٓ ،‬يڀش ‪ٌ٫ ،‬رش ‪ً ،‬ح‪ٟ‬لش‪.‬‬
‫ڃخ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿٸ‪ْٜ‬يس؟ ً‪ٛ‬ٲ حٿزَٻش‬

‫أجًم انقـىل فً‬
‫رقذٌـــــر انُّـــــــــض‬

‫أّن ّټڄپ حٿظنخٓٶ حٿٴنِّ ٿڀزَٻش؟ ٳْيخ ً ڃخ كٌٿيخ‬
‫ڃخ حٿيًّحٳ‪ ٪‬حٿظِ أٿڄض رخٿّ٘خ‪ َ٫‬ٿن‪٨‬ڂ ىٌه حٿٸ‪ْٜ‬يس؟ ٗيّس ا‪٫‬ـخرو رخٿزَٻش‬

‫يطانعح يىجهح ‪ :‬انًقايح انعهًٍح‬
‫رؼرٌف يخزظر نظبدت انُض ‪*:‬ريّ‪ ٪‬حٿِڃخڅ حٿيڄٌحنِ*‬
‫ىٌ أرٌ حٿٴ‪٠‬پ كڄي رن حٿلْٔن حٿڄڀٸذ رخٿيڄٌحنِ‪ً ،‬ٿي ربَّحڅ ٓنش ‪ 136‬ىـ‪ ،‬طڀٸَ ط‪٬‬ڀْڄو حألًٽ رڄٔٸ‪ٍ ٢‬أٓو ػڂ ٻؼَص‬
‫ٍكالطو حألىرْش ٻخڅ ڃٌٿ‪٬‬خ رخألىد ً حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬أڅ ّزَُ ٳِ ڃـخٽ حٿڄٸخڃخص‪.‬ڃن أىڂ ڃئٿٴخطو‪ :‬حٿڄٸخڃخص حٿ‪٬‬ڀڄْش ً حألىرْش حٿَ‬
‫ؿخنذ حٿنؼَ حألىرِ ً حٿٸ‪.ِٜٜ‬‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ؿَص أكيحع ىٌه حٿٸ‪ٜ‬ش ٳِ اكيٍ ڃ‪٤‬خٍف حٿَٰرش ً‪٫‬خٿؾ ٳْيخ حٿ‪٬‬ڀڂ‪ ،‬ٳزْن ٿنخ حٿټخطذ أىڂ ‪ٛ‬ٴخص حٿ‪٬‬ڀڂ‪ ،‬ٳيٌ ‪٬ٛ‬ذ حٿڄنخٽ ال‬
‫ّ‪٤ٜ‬خى ال ٌٍّع ً ال ٍَّ‪ ،‬ٻڄخ أٗخى رؤىڂ ڃَحكپ حٿ‪٬‬ڀڂ ڃنيخ اىڃخڅ حٿٔيَ‪ ،‬ح‪٤ٛ‬لخد حٿٔٴَ ً ح‪٫‬ڄخٽ حٿٴټَ ًٻؼَس حٿن‪،َ٨‬‬
‫ػڂ هظڂ ٷ‪ٜ‬ظو رخالٓظٴخىس ڃن اىٍحٹ حٿ‪٬‬ڀڂ‪.‬‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫‪٫‬خٿؾ حٿټخطذ ڃٸخڃش ًحٷ‪ْ٬‬ش ڃٔظ‪٬‬ڄال كٸْٸش ‪٫‬ڀڄْش ًىِ ٻْٴْش اىٍحٹ حٿ‪٬‬ڀڂ ًڃن ه‪ٜ‬خث‪ٜ‬يخ‪:‬‬
‫‪-‬كٸْٸش ‪٫‬ڀڄْش‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫طٌ‪ْ٧‬ٲ حٿٔـ‪ ٪‬ٳِ حٿن‪.ٚ‬‬‫حألٿٴخ‪ ٥‬حٿيٷْٸش حٿڄالثڄش ٿڀَٰ‪.ٝ‬‬‫حطز‪ ٪‬حٿټخطذ حٿنڄ‪ ٢‬حٿَٔىُ حٿٌ‪ٛ‬ٴِ كْغ حطز‪َّ٣ ٪‬ٸش ڃٌ‪ْ٫ٌٟ‬ش ‪٫‬ڀڄْش ‪ً،‬حٿ‪٬‬زَس ڃن ىٌح حٿن‪ ٚ‬ىِ ‪ :‬حٿٸيٍس ًحٿزَح‪٫‬ش ٳِ‬
‫اىٍحٹ حٿ‪٬‬ڀڂ‪.‬‬
‫اسزثًبر يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ڃَحكپ حٻظٔخد حٿ‪٬‬ڀڂ‪:‬‬
‫اىڃخڅ حٿٔيَ‬‫ح‪٤ٛ‬لخد حٿٔٴَ‬‫ا‪٫‬ڄخٽ حٿٴټَ‬‫ٻؼَس حٿن‪َ٨‬‬‫طيٽ حٿ‪٬‬زخٍس *ٳٔڄ‪٬‬ض ڃن حٿټالځ ڃخ ٳظٶ حٿٔڄ‪٫ *٪‬ڀَ أنو ‪٫‬نيڃخ ٓڄ‪ ٪‬ىٌح حٿټالځ أىٍٹ ٷْڄش حٿ‪٬‬ڀڂ‪.‬‬
‫حإل‪َ٫‬حد‪:‬‬
‫اًح حڃظلن حٿينْخ‬
‫اًح‪ :‬أىحس َٗ‪ ١‬ٯَْ ؿخُڃش ‪َ٧‬ٱ ٿڄخ أٓظٸزپ ڃن حٿِڃن ڃزنِ ‪٫‬ڀَ حٿٔټٌڅ ٳِ ڃلپ ن‪ٜ‬ذ ‪٫‬ڀَ حٿ‪َ٨‬ٳْش‪.‬‬
‫حڃظلن‪ :‬ٳ‪٬‬پ ڃخ‪ ٝ‬ڃزنِ ‪٫‬ڀَ حٿٴظق‬
‫حٿينْخ‪ :‬ڃٴ‪ٌ٬‬ٽ رو ڃن‪ٌٜ‬د ‪٫‬پ حٿٴظلش حٿڄٸيٍس ‪٫‬ڀَ حألٿٲ‪.‬‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬يٍ يظبهر انزجذٌذ و انزقهٍذ فً انشؼر‬
‫انتعرٌف تانكاتة ‪:‬‬
‫ش‪ٓ٪‬ٮ ػَٰ ‪٣‬بٓل ‪ٟ‬ظو٭ ‪ٛ٩‬ل ثل‪ٰٟ‬بؽ ٍ‪٤‬خ ‪ ٝ1911‬ر‪ ٬ٜٔ‬ه‪ ٦ٟ٪ٜ‬اٳ‪ ٬ٛ٩‬ثبٳى‪٧‬و ؽبئي ه‪ ٬ٜ‬كٗز‪٪‬ها‪ُ ٥‬ٮ اٱكاة ٯو‪ ٚ٠‬أٍزبما‬
‫ث٘‪ٰٜ‬خ اٱكاة ثب‪ٔٛ‬ب‪٧‬وح ‪َٟ٩‬زشبها ‪ٛ‬لاه ا‪٠ٛ‬وبهٍ ‪٩‬هؼ‪٪‬ا ثب‪٠ٛ‬غ‪٠‬ن ا‪٪ٌٜٛ‬٭ ‪٩‬ا‪٠ٛ‬غ‪ ٌٜ‬اٳه‪ٜٛ ٬ٜ‬ش‪٪‬ه‪ ٫‬اإلٍال‪ٰٟ‬خ ‪ .‬روث‪ُ ٬‬ٮ‬
‫أؽؼب‪ ١‬أٍوح ‪ٟ‬زلٯ‪٤‬خ ُؤث‪ٗ ٥٪‬ب‪ٟ ١‬و‪٠ٜ‬ب ‪ٜٔٛ‬وا‪ٟ ٢ٟ . ١‬ئ‪ِٛ‬بر‪ : ٦‬ا‪ٟ٩ ٢ِٛ‬نا‪٧‬ج‪ُ ٦‬ٮ ا‪٤ٛ‬ضو ا‪ٛ‬ووثٮ ‪ُ -.‬ٮ ربهٯـ اٳكة ا‪ٛ‬ووثٮ ‪٢ٟ‬‬
‫ا‪ٛ‬وظو ا‪ٛ‬غب‪ٜ٧‬ٮ ا‪ ٬ٛ‬ا‪ٛ‬وظو ا‪ٛ‬وجبٍٮ ‪ – .‬ا‪ٛ‬جالًخ رـ‪٪‬ه ‪٩‬ربهٯـ ‪ -.‬ا‪٠ٛ‬لاهً ا‪٤ٛ‬ؾ‪٪‬ٯخ ‪ٟ -.‬وٮ – ا‪ِ٘ٛ‬ب‪٧‬خ ُٮ ‪ٟ‬ظو ‪.‬‬
‫رؾلٯل ا‪ِ٘ٛ‬وح ا‪ٛ‬وب‪ٟ‬خ ‪:‬رـ‪٪‬ه ُٮ اٳٍ‪٪ٜ‬ة ‪٩‬ا‪٪٠ٛ‬اػٰن ‪ٟ‬ن ‪ٟ‬ؾبُلخ ا‪ٛ‬شوو ا‪ٛ‬ووثٮ ه‪ ٬ٜ‬فظ‪٪‬طٰز‪.٦‬‬
‫اٳُ٘به اٳٍبٍٰخ ‪:‬‬
‫اٳًواع ا‪ٛ‬شووٯخ ا‪ٔٛ‬لٯ‪٠‬خ ‪٩‬ثوغ ٍ‪٠‬بر‪٨‬ب‬‫رؤصٰو ا‪ٛ‬ؾٰبح ا‪ٛ‬غلٯلح ه‪ ٬ٜ‬اٳًواع ا‪ٛ‬شووٯخ‪.‬‬‫ا‪ٛ‬زٌٰواد ا‪ٛ‬زٮ ؿوأد ه‪ ٬ٜ‬ا‪٪ٛ‬طَ ‪٩‬ا‪ِٛ‬قو ‪٩‬ا‪ٛ‬ؾ‪٠‬بٍخ ‪.‬‬‫رؤصٰو ا‪ٛ‬ؾوٗخ ا‪ٛ‬و‪ٰ٠ٜ‬خ ‪٩‬ا‪ٛ‬زوع‪٠‬خ ه‪ ٬ٜ‬أُ٘به ا‪ٛ‬شوواء ‪٩‬أ‪ِٛ‬بك‪. ٞ٨‬‬‫ا‪ٛ‬زغلٯل ُٮ ‪ٟٔ‬ل‪ٟ‬بد ا‪ٔٛ‬ظبئل ‪ُ٩‬ٮ أ‪٩‬ىا‪٨٣‬ب ‪.‬‬‫ا‪ٛ‬ؾِبف ه‪ ٬ٜ‬فظ‪٪‬طٰخ ا‪ٛ‬شوو ا‪ٛ‬ووثٮ‪.‬‬‫اكتشاف يعطٍاخ اننض ‪:‬‬
‫‪ٟ‬ب ‪٧‬ٮ اٳًواع ا‪ٛ‬شووٯخ ا‪ٔٛ‬لٯ‪٠‬خ ؟‬
‫ا‪ِٛ‬قو ‪٩‬ا‪٨ٛ‬غبء ‪٩‬ا‪٠ٛ‬لػ ‪٩‬ا‪ٛ‬وصبء ‪٩‬ا‪٪ٛ‬طَ ‪٩‬ا‪ٌٛ‬ي‪٩ ٙ‬ا‪ٔ٤ٛ‬بئغ ‪٩‬ا‪ٛ‬ؾ‪٠‬بٍخ‪.‬‬‫ٳ٭ ٍجت ٯوعن ا‪٘ٛ‬برت رٌٰو ُ٘و ا‪ٛ‬شوواء ؟‬

‫‪17‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ال‪ٟ‬زياط ا‪ٛ‬ضٔبُبد ‪ ٢ٟ‬ؽ٘‪٠‬خ ا‪٪٤٨ٛ‬ك ا‪َُِٜ ٬ٛ‬خ اإلًوٯْ ا‪ ٬ٛ‬ى‪٣‬لٓخ ا‪ِٛ‬وً‪...‬‬‫‪ٟ‬ب ‪٧‬ٮ ‪ٟ‬لب‪٧‬و رؤصٰو ا‪٨٤ٛ‬ؼخ ا‪ٛ‬و‪ٰ٠ٜ‬خ ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬شوو ا‪ٛ‬ووثٮ ُٮ ‪٧‬نا ا‪ٛ‬و‪٨‬ل ؟‬
‫ؽَ‪ ٢‬االهز‪٤‬بء ثبٳُ٘به ‪ ٢ٟ‬ر‪٤‬لٰ‪٩ ٞ‬رورٰت ‪٤ٟ‬ـٔٮ ‪ٍ...‬وخ ا‪ٛ‬قٰب‪٩ ٙ‬اٍزقلا‪ ٝ‬اٳ‪ِٛ‬بف ا‪ٛ‬ونثخ ‪٩‬اٳ‪ٰٔ٣‬خ كف‪٠ٜٗ ٙ٪‬بد أهغ‪ٰ٠‬خ‬‫‪٩‬روٕ ثوغ ا‪ٛ‬شوواء ‪ٔ٠ٜٛ‬ل‪ٟ‬بد ا‪ٛ‬ـ‪ٰٜٜ‬خ ‪٩‬ا‪ٌٛ‬ي‪ٰٛ‬خ ‪٩‬ك‪٪٨‬ه ا‪ٛ‬ؾ٘‪٠‬خ اٍزو‪٠‬ب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬جؾ‪٪‬ه ا‪ٔٛ‬ظٰوح ا‪٤٠ٛ‬بٍجخ ‪٤ٌٜٛ‬بء ‪٩‬ؽب‪ ٙ٩‬ثوؼ‪ٞ٨‬‬
‫هل‪ ٝ‬اال‪ٛ‬زيا‪ ٝ‬ثب‪ٔٛ‬بُٰخ ا‪٪٠ٛ‬ؽلح‪.‬‬
‫يناقشح يعطٍاخ اننض ‪:‬‬
‫‪ ٞٛ ٞٛ‬ٯؾِ‪ ٚ‬ا‪٤ٛ‬ض ثب‪ٛ‬ظ‪٪‬ه ا‪ٛ‬جٰب‪ٰ٣‬خ ‪٩‬ا‪٠ٛ‬ؾَ‪٤‬بد ا‪ٛ‬جلٯوٰخ ؟‬
‫ا‪٘ٛ‬برت ثظلك اإلعبثخ ه‪ٍ ٬ٜ‬ئا‪ ٙ‬هٔ‪ٜ‬ٮ ‪٤ٟ‬ـٔٮ ‪:٪٧٩‬‬‫‪ٟ‬ب ‪ ٪٧‬اصو ا‪ٛ‬ؾٰبح ا‪ٛ‬غلٯلح ‪٩‬ا‪ٛ‬وظو ا‪ٛ‬غلٯل ُٮ أًواع ا‪ٛ‬شوو ؟ ‪٪ٟ ٪٧٩‬ػ‪٪‬م ‪ٔ٣‬ل٭ ٯزـ‪ٜ‬ت ا‪٪٠ٛ‬ػ‪٪‬هٰخ ‪٩‬ا‪ٛ‬جول ه‪ ٢‬ا‪ٛ‬قٰب‪ٙ‬‬
‫‪٩‬ا‪ٛ‬ز٘‪ٟ. َٜ‬بهلا ثوغ ا‪ٛ‬ـجبٓبد ا‪ٛ‬وِ‪٪‬ٯخ ا‪ٛ‬زٮ عبءد ‪ٛ‬ز‪٪‬ػٰؼ ‪٩‬رٔ‪٪‬ٯخ ا‪٠ٛ‬و‪٨٤ٟ . ٬٤‬ب ٓ‪ : ٦ٛ٪‬ا‪ٛ‬غل ‪٩‬ا‪٨ٛ‬ي‪. ٙ‬ٯٔ‪٩ ٫٪‬ٯؼوَ ‪.‬‬
‫ٓلٯ‪٠‬خ علٯلح ‪.‬‬
‫أ‪ٟ‬ب ا‪ٛ‬قٰب‪ُٔ ٙ‬ل ‪٩‬كِ‪ٛ ٦‬ز‪٪‬ػٰؼ أُ٘به‪٩ ٥‬آ‪٤‬بم ا‪ٔٛ‬بهة * اثٔ‪٪‬ا ‪ٜٛ‬شوو ا‪ٛ‬ووثٮ ه‪ ٬ٜ‬شقظٰز‪ ٦‬ا‪٪٠ٛ‬ه‪٩‬صخ * اٍزوبهح ‪ٰ٤ٟ٘‬خ اٍزوبه‬
‫طِخ ا‪ٛ‬شقظٰخ ‪ ٢ٟ‬اإل‪َ٣‬ب‪٩ ١‬عو‪٨ٜ‬ب ‪ٜٛ‬شوو ‪ ٪٧٩‬شٮء ‪ٟ‬و‪٪٤‬٭ ‪.‬‬
‫*ؽٰبر‪ ٞ٨‬ا‪ٛ‬ؤ‪ٰٜ‬خ ا‪ٛ‬قظجخ * اٍزوبهح ‪ٰ٤ٟ٘‬خ أٯؼب‪.‬‬
‫‪ ٚ٧‬رل‪٨‬و هبؿِخ ا‪٘ٛ‬برت ع‪ٰٜ‬خ ‪٩‬اػؾخ ‪ ٢ٟ‬فال‪ ٙ‬ا‪٤ٛ‬ض ‪.‬؟ ه‪.ٜٚ‬‬
‫هبؿِخ ا‪٘ٛ‬برت ًٰو ثبهىح ٳ‪ ٦٣‬ٯز‪٤‬ب‪٪ٟ ٙ٩‬ػ‪٪‬هب ‪ٔ٣‬لٯب ال هالٓخ ‪ ٦ٛ‬ث‪٠‬شبهو‪٩ ٥‬أؽبٍَٰ‪.٦‬‬‫‪ ٚ٧‬اٍزـبم ا‪٘ٛ‬برت رورٰت أُ٘به‪ ٥‬؟‬
‫‪٣‬و‪ٓ ٞ‬ل‪٤ٛ ٝ‬ب ا‪ٛ‬لٗز‪٪‬ه ش‪ٓ٪‬ٮ ػَٰ أُ٘به‪ٟ ٥‬ورجخ ثبؽ٘ب‪ ٝ‬شلٯل ُغبءد ‪ٟ‬زالؽ‪٠‬خ ؽٰش اٍز‪٨ٜ٨‬ب ثَئا‪ . ٙ‬ص‪ ٞ‬ثلا اعبثز‪ ٦‬ثش٘‪ٚ‬‬
‫‪ٟ‬ورت ماٗوا اٳًواع ا‪ٔٛ‬لٯ‪٠‬خ ص‪ ٞ‬رٌٰو ا‪ٛ‬ؾٰبح ُٮ ا‪ٛ‬وظو ا‪ٛ‬وجبٍٮ ا‪ٛ‬ن٭ اصو ه‪ ٬ٜ‬ؽٰبح ا‪ٛ‬شبهو ا‪ٛ‬ووثٮ ُزٌٰود ‪٩‬رغلكد‬
‫ثوغ اٳًواع ٗب‪٪ٛ‬طَ ‪٩‬ا‪ِٛ‬قو ‪٩‬ا‪ٛ‬ؾ‪٠‬بٍخ ٗ‪٠‬ب علك ُٮ أٍب‪ٰٛ‬ت ا‪ٛ‬زوجٰو ‪ٟ‬ن ا‪٠ٛ‬ؾبُلخ ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬ـبثن ا‪ٛ‬وب‪ٜٛ ٝ‬شوو ا‪ٛ‬ووثٮ‬
‫ا‪٪ٛ‬علا‪٣‬ٮ‪.‬‬
‫االتستلاص وانتسجٍم ‪:‬‬
‫‪٠٣‬ؾ ا‪٤ٛ‬ض ‪٩‬طِٮ ال‪ ١‬ا‪٘ٛ‬برت ثظلك ‪٩‬طَ أ‪ ٞ٧‬ا‪ٛ‬زٌٰواد ا‪ٛ‬زٮ ؿوأد ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬شوو ا‪ٛ‬ووثٮ ُٮ ه‪٨‬ل ث‪٤‬ٮ ا‪ٛ‬وجبً‪.‬‬
‫* ‪-‬ك‪ ٚ‬ا‪ٛ‬وجبٍٰ‪ ١٪‬ٯ‪٤‬ل‪ُ ١٪٠‬ٮ ا‪٪٠ٛ‬ػ‪٪‬هبد ا‪ٔٛ‬لٯ‪٠‬خ ‪ ٢ٟ‬ا‪٠ٛ‬لٯؼ ‪ًٰ٩‬و‪٧‬ب ‪٠ٟ‬ب ٗب‪ ١‬ٯ‪٤‬ل‪ ٦ُٰ ٞ‬ا‪ٛ‬غب‪٩ ١٪ٰٜ٧‬اإلٍال‪٩ ١٪ٰٟ‬ثن‪ٖٛ‬‬
‫اثٔ‪٪‬ا ‪ٜٛ‬شوو ا‪ٛ‬ووثٮ ه‪ ٬ٜ‬شقظٰز‪ ٦‬ا‪٪٠ٛ‬ه‪٩‬صخ‪.‬‬

‫نض أدتً ‪ :‬نشاط اننثر‬
‫أرؼرف ػهى‬
‫طبدــــــــت‬
‫انـُـــــــــض‬

‫أثــــــــــــري‬
‫رطٍـــــــذي‬
‫انهغـــــــــىي‬

‫ىٌ أرٌ ‪٫‬ؼڄخڅ ‪٫‬ڄًَ رن رلَ رن ڃلزٌد حٿڄڀٸذ رخٿـخك‪ً،٦‬ٿي ٓنش ‪037‬ىـ‪،‬أٷزپ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڀڂ ً حألىد ً حٿڀّٰش ّؤهٌىخ‬
‫‪٫‬ن أثڄش حٿز‪َٜ‬س‪ ً،‬رڀٮ ٳِ ٓ‪٬‬ش ػٸخٳظو ً ‪٫‬ڄٸيخ ڃخ ٿڂ ّزڀٰو أكي ٳِ ‪َٜ٫‬ه‪٫.‬خٕ ڃخ ّٸَد ڃخثش ‪٫‬خځ ٻخنض أُىَ أّخځ‬
‫حألىد حٿ‪َ٬‬رِ ‪ ،‬ٻخڅ رخٍ‪٫‬خً ٳخ‪ٟ‬الً ٷي أطٸن ‪٫‬ڀٌڃخً ٻؼَْس‪ًٛ ،‬نٲ ٻظزخً ؿڄش طيٽ ‪٫‬ڀَ ٷٌس ًىنو ًؿٌىس ط‪َٜ‬ٳو‪.‬طٌٳِ‬
‫ٓنش ‪033‬ىـ‪.‬ڃن أػخٍه حٿزوالء‪،‬حٿلٌْحڅ‪،‬حٿزْخڅ ًحٿظزْْن‪...‬‬
‫رخٿ‪٬‬نزَ‪:‬رنِ حٿ‪٬‬نزَ ‪ْٰٛ,‬ض ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿنلٌ ٿڀظوٴْٲ‪ .‬حڃظن‪٬‬ض حألٍ‪: ٝ‬حڃظن‪ ٪‬حٿَْٔ ٳْيخ ٿ٘يس حٿلَحٍس ‪.‬‬
‫حٿـنيد‪:‬حٿـَحى‪.‬ؿ‪٬‬پ‪:‬حٿـ‪٬‬پ كَ٘س ‪َْٰٛ‬س ٌٓىحء‪.‬‬
‫ىأريخ‪٫:‬خىحطيخ‪.‬حٿيخؿَس‪ً:‬ٷض حٗظيحى حٿلَ ‪٫‬ني حٿ‪٨‬يَْس‪.‬حٿـيٽ‪:‬رٸْش ؿٌ‪ ٩‬حٿ٘ـَس ّزٔض ًًىزض ٳًَ‪٫‬يخ‪.‬ٷڀش حٻظَحع‪:‬ٷڀش‬
‫حىظڄخځ‪.‬حٿڄڀش‪:‬حٿَڃخى حٿلخٍ حٿٌُ طوڀٴو رٰي حن‪٤‬ٴخثيخ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ڃن ىٌ ٍحًُ حٿٸ‪ٜ‬ش؟ أرٌ ؿ‪٬‬ٴَ حٿڄټٴٌٱ حٿنلٌُّ‬
‫أكزشــــــــف‬
‫يؼطٍـــــــبد‬
‫انُــّــــــــض‬

‫ڃخ حٿلْڀش حٿظِ حىظيص ٯڀْيخ حٿلّْش؟ ً‪ ٪ٟ‬حٿٌنذ ٳِ حٿَڃپ ً ن‪ٜ‬ذ ٍأٓيخ‬
‫ڃڂّ ّظ‪٬‬ـذ حٿـخك‪٦‬؟ ٳِ ط‪َٜ‬ٱ حٿلّْش ٳِ ٓيّ ؿٌ‪٫‬يخ‬
‫حًٻَ ڃن حألٓزخد ڃخ أًٍىه ٳِ ًٿٺ‪ .‬ٿزٸخء كْخطيخ‬
‫ڃخ ٷْڄش ٷٌٽ حٿـخك‪ ":٦‬كيػنخ ‪ ...‬حٿ‪٬‬نزَ "؟ حألڃخنش حٿ‪٬‬ڀڄْش ً حٿٸٌٽ ڃنٸٌٽ‬
‫ٿڀـخك‪ ٦‬كيّغ ًٍحه ً أهَأطَ رو ىٌ‪ .‬كيّىىڄخ‪".‬كيػنخ ‪ ...‬حٿَڃپ" "ًٳِ ىٌح‪...‬حٿلْخص "‬
‫ڃخ حٿٌُ طٴْيه ٻڀڄش ُ‪٫‬ڄٌح؟ حٿلټخّش‬

‫أَبقــــــــــش‬
‫يؼطٍـــــــبد‬
‫انُــــــــــض‬

‫" حڃظن‪٬‬ض حألٍ‪٫ ٝ‬ڀَ حٿلخٳِ ً حٿڄنظ‪٬‬پ " ىنخٹ ‪ٌٍٛ‬س رْخنْش ً ڃلٔن ريّ‪ .ِ٬‬حًٻَىڄخ‪ .‬حألٍ‪ ٝ‬ال طڄظن‪ ٪‬ٳـٔيىخ‬
‫حٿلخٳِ = حٿڄنظ‪٬‬پ – ‪٣‬زخٵ اّـخد‪.‬حإلّ‪٠‬خف ً‬
‫حٿټخطذ ٳِ ‪ٌٍٛ‬س انٔخڅ ّڄظن‪٫ ٪‬ن حٿِ٘ء ‪ -‬حٓظ‪٬‬خٍس ڃټنْش ‪،‬‬
‫حٿظزْٔ‪ ً ٢‬طٸَّذ حٿ‪ٌٍٜ‬س اٿَ حٿٌّىن‪.‬‬
‫ڃخًح ّ‪٬‬نِ حٿټخطذ ٳِ ٷٌٿو ‪٫‬ن حٿلّْش" ٻؤنّيخ ٍڃق ڃَٻٌُ أً ‪ٌ٫‬ى ػخرض" ً ڃخ ٷْڄش حٿظ٘زْو ىنخ؟ ٿظٸَّذ حٿٴټَس ً ٳيڂ‬
‫حٿڄ‪٬‬نَ‬
‫حٿنّ‪ ٚ‬ىٿْپ ‪٫‬ڀَ ػٸخٳش أىپ حٿ‪ًٟ . َٜ٬‬ق ًٿٺ‪ .‬أهزخٍ حٿّ٘‪َ٬‬حء ً حٿوڀٴخء ً حٿلٌْحنخص‪.‬‬
‫ڃخ نڄ‪ ٢‬حٿن‪ٚ‬؟حًٻَ ر‪ ٞ٬‬ه‪ٜ‬خث‪ٜ‬و‪َٓ .‬ىُ ‪ ،‬أٓڀٌد حٿٸ‪ٜ‬ش‬

‫أدذّد ثُــــبء‬
‫انُـــّـــــــض‬
‫أرفذـــــــض‬
‫االرســــــبق‬
‫واالَسجــبو فً‬
‫رركٍـــت‬
‫فقـــــــــراد‬
‫انُــــــــــض‬

‫أهزَٹ ‪ٛ‬يّٸٺ أڅ ؿخٍه رْنڄخ ٻخڅ ٳِ ٷخٍرو ّ‪٤ٜ‬خى حٿٔڄٺ ‪ٍ,‬أٍ ْٗجخ ٯَّزخ ٳِ حٿٴ‪٠‬خء ‪ ,‬ػڂ حٷظَد ًٿٺ حٿِ٘ء كظَ‬
‫‪ٛ‬خٍ ‪٫‬ڀَ ڃٸَرش ڃنو ٳظؤٻي أنّو ‪ٛ‬لن ‪٣‬خثَ''حطڄڂ أكيحع ىٌه حٿٸ‪ٜ‬ش ڃظز‪٬‬خ ‪َّ٣‬ٸش حٿـخك‪ .٦‬أُنِٽ ڃن حٿ‪ٜ‬لن ‪ٛ‬نيًٵ‬
‫ٻزَْ ڃڄڀٌء رخألٓڄخٹ ‪ ً ،‬ٿڄّخ ٍآىخ حٿ‪ّْٜ‬خى أٷزپ ّٴَ٭ ً ىٌ ىحهپ حٿ‪ٜ‬نيًٵ‪ ،‬ٳبًح رخٿ‪ٜ‬نيًٵ ُّٰڀٶ ً ّٔلذ نلٌ‬
‫حٿ‪ٜ‬لن‪.‬ىټٌح طظڂ ‪٫‬ڄڀْش ‪ْٛ‬ي حٿزَ٘‪...‬‬
‫ڃخ ‪٫‬الٷش حٿٴٸَس حألهَْس رخٿٸ‪ٜ‬ش ‪ٍ .‬أُّ ٳِ أكيحػيخ‬‫ط‪٠‬ڄن ىٌح حٿن‪ ٚ‬ٳټَطْن أٓخْٓظْن ‪,‬حًٻَ ٿټپ ڃنيڄخ ‪٫‬نٌحنخ ڃنخٓزخ ‪.‬كْڀش حٿلّْش ‪ٍ ،‬أُّ حٿـخك‪٦‬‬‫ڃخ حٿڄ‪٬‬خنِ حٿظِ طٴْيىخ كًَٱ حٿ‪٤٬‬ٲ ‪:‬ػڂ‪,‬أً‪,‬حٿٴخء‪ .‬حٿظَحهِ ً ّٔظي‪ً ِ٫‬ٷظخ ٿظؼزْض نٴٔيخ طلض حٿَڃپ ً حٿظَطْذ ً‬‫حٿظ‪٬‬ٸْذ ٿظٌحٿِ أكيحع حٿٸ‪ٜ‬ش‬
‫‪-‬حٓظوَؽ حألٿٴخ‪ ٥‬حٿظِ حٓظ‪٬‬ڄڀض ٿٌ‪ٛ‬ٲ حٿزْجش‪ .‬حٗظيّ حٿلَّ‪ ،‬حٿ‪ْٜ‬ٲ ‪ ،‬حٿٸْ‪٦‬‬

‫‪-‬كيى ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿن‪ ٚ‬حٿ‪٬‬خځ ‪,‬أىٌ ؿيّي أً ٷيّڂ؟ ڃن كّْپ حٿلْخص – ؿيّي حٿ‪ ْٖ٬‬كْپ ٹ طيرَْ‬

‫أجًم انقـىل فً‬
‫رقذٌـــــر‬
‫انُّـــــــــض‬

‫حٓظنظؾ ڃن حٿن‪ ٚ‬حٿّٔڄخص حٿ‪٬‬خڃش ٿ‪َّ٤‬ٸش حٿـخك‪ً .٦‬حألٓڀٌد أكي حٿڄڄِْحص حٿټزٍَ حٿظِ طڄظ‪ ٪‬ريخ حٿـخك‪ ،٦‬ٳيٌ‬‫ٓيپ ًح‪ٟ‬ق ٳْو ‪٫‬ن‪ َٜ‬حٿظٌّ٘ٶ ‪ ،‬ٿيخ طؤػَْ ًح‪ٟ‬ق ٷٌُ ‪ .‬ٻٔذ هزَحص ًطـخٍد‪.‬‬
‫ّزيً حٿـخك‪٫ ٦‬خٿڄخ رخكؼخ ڃلٸٸخ ‪٫,‬ڀپ‪ .‬ٿڄخ ٌّٿْو ڃن حىظڄخځ رخٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿلٌْحنْش ً ٻ٘ٲ أٯٌحٍ حٿ‪٫ ْٖ٬‬نيىخ‬‫حٓظوَؽ ‪ٌٍٛ‬طْن رْخنْظْن ػڂ رْن أػَىڄخ ٳِ حٿڄ‪٬‬نَ‪ .‬أڅّ حٿ‪ٌ٬‬ى كّْش ‪ْٓ /‬ٸٌځ ٿو ڃٸخځ حٿـٌٽ ٿڀلَرخء‪ .‬ط٘زْو ‪ٟ‬ڄنِ‪-‬‬‫حٿ‪ٌ٬‬ى كّْش ط٘زْو رڀْٮ ‪ُ ،‬حىح حٿڄ‪٬‬نَ ٷٌس ً ً‪ٌٟ‬كخ رٸٌس ً رَح‪٫‬ش حٿظ‪ ً ٌَّٜ‬ؿ‪٬‬پ ‪ٌٍٛ‬س حٿڄ٘زو ىِ ‪ٌٍٛ‬س حٿڄ٘زو‬
‫رو نٴٔو‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬

‫يطانعح يىجهح ‪ :‬خىاطر فً تناء انحضارج‬
‫اكزشبف و يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫أّن ّڄټن أڅ ن‪ٜ‬نٲ ىٌح حٿن‪ٚ‬؟ ًٿڄخًح ؟ ‪ٟ :‬ڄن حٿنؼَ حٿ‪٬‬ڀڄِ الڅ ڃخٿٺ رن نزِ ّنظيؾ حٿڄنيؾ حٿ‪٬‬ڀڄِ ٳِ ىٍحٓظو ٿڄ٘ټڀش‬
‫حٿل‪٠‬خٍس ٿڀٌ‪ٌٛ‬ٽ اٿَ اىٍحٹ حٿلٸْٸش ٻڄخ أڅ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿن‪٫ ٚ‬ڀڄْش‪.‬‬
‫ڃن ىڂ حٿٌّن ٓخىڄٌح ٳِ كَٻش حإل‪ٛ‬الف ًڃييًح حٿ‪َّ٤‬ٶ ٿزنخء حٿل‪٠‬خٍس؟‬
‫ؿڄخٽ حٿيّن حألٳٰخنِ حٿٌُ ‪٫‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ا‪ٛ‬الف ڃنخىؾ طيٍّْ حٿ‪٬‬ٸْيس ڃٌحٻزش ٿظ‪ٌٍ٤‬حص حٿ‪ َٜ٬‬ٻڄخ ‪٫‬خٿؾ حٍٓحء حٿڄنلَٳش‬
‫حٿظِ طڄْ ڃ‪ٜ‬يحٷْش حٿ‪٬‬ٸْيس حإلٓالڃْش ًى‪٫‬خ اٿَ ڃلخٍرش حالٓظ‪٬‬ڄخٍ‪ً .‬ال ننَٔ ڃلڄي ‪٫‬زيه‪.‬‬
‫‪٫‬ٸي ڃخٿٺ رن نزِ ڃٸخٍنش رْن حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿْخرخنِ ًحٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿ‪َ٬‬رِ ٳْڂ طـڀض؟‬
‫اڅ حٿٴَٵ ٗخٓ‪ ٪‬رْن ط‪٬‬خڃپ حٿڄٔڀڄْن ڃ‪ ٪‬حٿَٰد ًط‪٬‬خڃپ حإلنٔخڅ حٿْخرخنِ ڃ‪٬‬و كْغ أڅ ىٌح حألهَْ طَٹ حٿٸٌٍ٘ ًحىظڂ‬
‫رخٿـٌىَ ٳڀڂ ّئى رو ًٿٺ اٿَ ٳٸيحڅ ىٌّظو أً حٿٔٸٌ‪ ١‬ٳِ حٿظز‪ْ٬‬ش ًحٿظٸڀْي ڃؼڀڄخ ىٌ كخ‪ٛ‬پ ‪٫‬ني حٿڄٔڀڄْن‪ ،‬ٳخٿْخرخڅ رنَ‬
‫ڃـظڄ‪٬‬خ ڃظل‪َ٠‬ح ألنو ىٍّ حٿل‪٠‬خٍس حٿَٰرْش ٿْٔظٴْي ڃنيخ ًّي‪٫‬ڂ ريخ كخؿخطو ًٿْْ رخٿنٔزش ٿ٘يٌحطو‪.‬‬
‫ڃخ ىٌ حٿ‪َّ٤‬ٶ حٿٌُ ٓخٍص ٳْو حٿْخرخڅ؟ حنو ‪َّ٣‬ٶ حٿزنخء‪.‬‬
‫ڃخ ىٌ حٿ‪َّ٤‬ٶ حٿٌُ ٓخٍ ٳْو حٿ‪َ٬‬د؟ حنو ‪َّ٣‬ٶ حٿظټيّْ‪.‬‬
‫ً‪٫‬ڀْنخ حڅ نيٍٹ حڅ طټيّْ ڃنظـخص حٿل‪٠‬خٍس حٿَٰرْش ال ّلٸٶ حٿل‪٠‬خٍس ٳخٿل‪٠‬خٍس ىِ حٿظِ طټٌڅ ڃنظـخطيخ ًٿْٔض‬
‫حٿڄنظـخص ىِ حٿظِ طټٌڅ حٿل‪٠‬خٍس‪.‬‬
‫ڃخ ىِ حٿڄ‪٬‬خىٿش حٿظِ كيىىخ ڃخٿٺ ٿلپ ڃ٘ټڀش حٿل‪٠‬خٍس ؟ حإلنٔخڅ ‪ +‬حٿظَحد ‪ +‬حٿٌٷض‪.‬‬
‫ىپ ىٌه حٿ‪٬‬نخ‪ً َٛ‬كيىخ ٻخٳْش ڃن حؿپ رنخء حٿل‪٠‬خٍس؟ الري ڃن طٌٳَ ‪٫‬ن‪ َٜ‬حٿيّن ألنو رڄؼخرش حٿٸخنٌڅ حٿٌُ طظَٻذ رو ىٌه‬
‫حألْٗخء ٿزنخء حٿل‪٠‬خٍس‪.‬‬
‫يجًم انقىل‪:‬‬
‫اڅ حٿل‪٠‬خٍس حنـخُ ال ّڄټن أڅ ٌّىذ أً ّ٘ظٍَ أً ّٔظٌٍى‪ ،‬ٳڄخٿٺ رن نزِ أًٿَ حىظڄخڃخطو ٿظلَّٺ حإلنٔخڅ حٿٌُ ّڄؼپ‬
‫ؿٌىَ حٿل‪٠‬خٍس اٿَ حٿٴ‪٬‬خٿْش ًحٿ‪٤٬‬خء ًحإلنظخؽ رخ‪٫‬ظزخٍه حكي ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿڄ‪٬‬خىٿش ا‪ٟ‬خٳش اٿَ ‪٫‬ن‪ َٜ‬حٿظَحد ًأهَْح ‪٫‬ن‪َٜ‬‬
‫حٿِڃن كْغ َّؿ‪ٓ ٪‬زذ حُىىخٍ حٿل‪٠‬خٍس حإلٓالڃْش حٿٔخرٸش ٳِ َٓ‪٫‬ش ڃٌىڀش اٿَ طٸيّْ حٿڄٔڀڄْن ٿڀٌٷض‪.‬‬
‫اًڅ ڃخٿٺ رن نزِ ٍَّ أڅ حٿل‪٠‬خٍس ىِ رنخء ڃَٻذ حؿظڄخ‪ ِ٫‬ٿؼالػش ‪٫‬نخ‪ً َٛ‬ٿْٔض ‪٫‬ڄڀْش طټيّْ ٿڄنظـخص حٿل‪٠‬خٍس‬
‫حإلنٔخنْش ًىٌه حٿ‪٬‬نخ‪ً َٛ‬كيىخ ٯَْ ٻخٳْش ألنو الري ڃن ڃلَٹ ّلٌٿيخ ڃن كخٿش هخځ ؿخڃيس اٿَ كخٿش ڃظلَٻش ‪ٛ‬خن‪٬‬ش‬
‫ٿڀل‪٠‬خٍس ىٌح حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬ىٌ حٿ‪٬‬ٸْيس حٿيّنْش‪.‬‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬انذركخ انؼهًٍخ و أثرهب ػهى انفكر و األدة‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫ـ ٷخڃض حٿيًٿش حٿ‪٬‬زخْٓش ر‪٬‬ي ٓٸٌ‪ ١‬حٿيًٿش حألڃٌّش ٳِ حٿ٘خځ‬
‫ـ طلٌٿض حٿ‪٬‬خ‪ٛ‬ڄش ڃن ىڃ٘ٶ اٿَ رٰيحى ٿٸْخځ حٿيًٿش ‪٫‬ڀَ أٻظخٱ حٿٴَّ‪.‬‬
‫ـ ڃنق حٿ‪٬‬زخٌْٓڅ كَّش حٿظٴټَْ ًكَّش حٿظ‪٬‬زَْ ًكَّش حٿ‪٬‬ٸْيس ‪ ,‬ىٌه حٿلَّخص حٿڄڄنٌكش ؿ‪٬‬ڀض حٿ‪٬‬ٸٌٽ طن‪٤‬ڀٶ ًطزلغ ٳِ‬
‫ٗظَ حٿ‪٬‬ڀٌځ ًحٿڄ‪٬‬خٍٱ ڃخ ؿ‪٬‬پ حٿڄـظڄ‪ ْٖ٬ّ ٪‬ٳِ طٸيځ ًحُىىخٍ ٳِ ٗظَ حٿڄـخالص‪.‬‬
‫ـ ٗـ‪ ٪‬حٿوڀٴخء حٿ‪٬‬زخٌْٓڅ أنٴٔيڂ حٿلَٻش حٿ‪٬‬ڀڄْش ٳِ ٗظَ نٌحكْيخ ًأڃيًىخ رڄخٿيڂ ًؿخىيڂ ‪ً ,‬ؿ‪٬‬ڀٌح رال‪٣‬يڂ ڃٌ‪٣‬ن ٻزخٍ‬

‫‪20‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫حٿ٘‪َ٬‬حء ًحٿټظخد ‪ً ,‬طنخٳٌٔح ٳِ ٳظق ىًٍ حٿ‪٬‬ڀڂ ‪ ,‬ٻڄخ ٗـ‪ٌ٬‬ح كَٻش حٿنٸپ‬
‫ًحٿظَؿڄش ًحٿنٔن‪.‬‬
‫ـ ٻخنض حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿٌْنخنْش ًحٿ‪٬‬ٸپ حٿٌْنخنِ ڃن رٌح‪٫‬غ حٿظ‪ٜ‬نْٲ ًحالٗظٰخٽ رخٿ‪٬‬ڀٌځ ‪ً ,‬ٻخڅ حٿ‪٬‬ٸپ حٿينيُ ڃن رٌح‪٫‬غ حٿِىي‬
‫ًحٿلټڄش ًٻخنض حٿل‪٠‬خٍس حٿٴخٍْٓش ڃن رٌح‪٫‬غ حٿِهَٳش ًحٿظٴوْڂ ًحٿڄٌْٓٸَ‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫ـ ٻخڅ ٿيٌح حالنٸالد أػَ ٳِ حٿ٘‪ َ٬‬حٿ‪َ٬‬رِ ًٷي ‪٧‬يَ ًٿٺ حألػَ ٳِ أٯَح‪ٟ‬و ًٳنٌنو ًأٓخٿْزو ‪ ,‬ٳڄن كْغ أٯَح‪ٟ‬و ٳبنيخ ٿڂ‬
‫طټي طوَؽ ‪٫‬ن ن‪٤‬خٵ حٿنٌ‪ ٩‬حٿٰنخثِ ‪ً,‬ٷي ‪٬ٟ‬ٲ حٿ٘‪ َ٬‬حٿْٔخِٓ ًٗ‪ َ٬‬حٿٴوَ ًحٿلڄخٓش ‪٧ً ,‬يَ حٿ٘‪ َ٬‬حٿٴڀٔٴِ ‪ً ,‬حٿ٘‪َ٬‬‬
‫حٿ‪ٌٜ‬ٳِ ‪ً ,‬حٿ٘‪ َ٬‬حٿظ‪٬‬ڀْڄِ ‪ً ,‬حٿ٘‪ َ٬‬حٿظيټڄِ ًحٿيِٿِ ‪ً,‬حٿظَحٓپ رخٿ٘‪ً , َ٬‬ٷي حٓظٸپ ر‪ ٞ٬‬حألرٌحد ٻخٿوڄَ ًحٿِىي ‪,‬‬
‫ًً‪ٛ‬ٲ حٿ‪ْٜ‬ي‪.‬‬
‫ًٷي كخٳ‪ ٦‬حٿ٘‪َ٬‬حء ٳِ رنخء حٿٸ‪ْٜ‬يس ‪٫‬ڀَ حألً‪ٟ‬خ‪ ٩‬حٿڄًٌٍػش ‪٫‬ن حألٷيڃْن ‪ً.‬أؿًَح طـيّيح ٳِ طَٹ حالرظيحء رٌٻَ حأل‪٣‬الٽ‬
‫أكْخنخ اٿَ ً‪ٛ‬ٲ حٿٸ‪ً ٌٍٜ‬حٿوڄٌٍ ‪ً ,‬حٿڄْپ اٿَ ىـَ حٿَّٰذ ڃن حٿظَحٻْذ ًحألٿٴخ‪ً , ٥‬حٿظِحځ حٿزيّ‪ً ٪‬أٓخٿْذ حٿزْخڅ ‪.‬‬
‫ـ ‪٧‬يَ أػَ حٿلَٻش حٿ‪٬‬ڀڄْش ٳِ حٿنؼَ أٻؼَ ًأ‪٫‬ڄٶ ڃڄخ ىٌ ٳِ حٿ٘‪َ٬‬‬
‫ال‪٫‬ظڄخىه ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ٸپ‪.‬‬
‫ـ ‪٧‬يَ أػَ حٿٴڀٔٴش ًحٿ‪٬‬ڀٌځ ٳِ حٿنؼَ حٿ‪٬‬زخِٓ ‪ ,‬ٳخطٔ‪ ٪‬ڃـخٽ حٿظٴټَْ ً‪٫‬نِ حٿټظخد رَر‪ ٢‬حألٓزخد رخٿڄٔززخص ‪ً ,‬حڃظيص‬
‫حٿ‪٬‬ٸٌٽ رظؤػَْ حٿنٸپ ًحٿظَؿڄش اٿَ ً‪ ٪ٟ‬حٿټظذ ‪ ً ,‬حطزخ‪ ٩‬حألٓخٿْذ حٿظ‪ٜ‬نْٴْش ٳْيخ ‪.‬‬
‫االسزخالص و انزسجٍم‬
‫ـ أٓزخد حُىىخٍ ًٍٷِ حٿٴټَ حٿ‪َ٬‬رِ ًحإلٓالڃِ ٳِ حٿ‪٬‬يي حٿ‪٬‬زخِٓ‪:‬‬
‫‪1‬طڄخُؽ حٿ٘‪ٌ٬‬د حٿڄوظڀٴش حألؿنخّ‬
‫‪ 0‬حُىىخٍ كَٻش حٿظَؿڄش‬
‫‪3‬ط٘ـْ‪ ٪‬حٿوڀٴخء ًحألڃَحء ٿڀ٘‪َ٬‬حء ًحٿڄٴټَّن ًحٿ‪٬‬ڀڄخء‬
‫‪4‬حنظ٘خٍ حٿڄټظزخص ًكڀٶ حٿيٍّ‬

‫َض أدثً ‪ :‬انذكًخ و انفهسفخ فً انشؼر‬

‫أرؼرف ػهى‬
‫طبدـت انـُّض‬

‫ىٌ أكڄي رن حٿلْٔن حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ رخٿڄظنزِ ًٿي ٓنش ‪703‬ځ \‪121‬ىـ ‪ ،‬ڃن ٻزخٍ ٗ‪َ٬‬حء حٿ‪َ٬‬د ‪ً ،‬ٿي ٳِ حٿټٌٳش ً حٗظيَ رليس‬
‫حٿٌٻخء‪ ،‬طـٌٽ ٳِ حٿ٘خځ ً حٿ‪َ٬‬حٵ ‪ ،‬ٻخڅ ٗخ‪َ٫‬ح ٿْٔٲ حٿيًٿش ‪ ،‬ٻخڅ ڃظټزَح ٗـخ‪٫‬خ ‪٣‬ڄٌكخ ڃلزخ ٿڀڄٰخڃَحص ‪ .‬ٳِ ٗ‪َ٬‬ه‬
‫ط‪ٜ٬‬ذ ٿڀ‪ًَ٬‬رش ‪ ً ،‬ط٘خإځ ً حٳظوخٍ رنٴٔو ‪ ،‬أٳ‪٠‬پ ٗ‪َ٬‬ه ٳِ حٿلټڄش ً ٳڀٔٴش حٿلْخس ًً‪ٛ‬ٲ حٿڄ‪٬‬خٍٹ ‪٫‬ڀَ ‪ْٛ‬خٯش ٷٌّش‬
‫ڃلټڄش ‪.‬‬
‫ٷظپ ً ىٌ ٳِ ‪َّ٣‬ٶ ‪ٌ٫‬ىطو اٿَ حٿ‪َ٬‬حٵ ٓنش ‪743‬ځ \ ‪132‬ىـ ‪.‬‬
‫ٿو ىٌّحڅ ٗ‪ّ َ٬‬ـڄ‪ ٪‬أىڂ حألٯَح‪ ٝ‬حٿّ٘‪َّ٬‬ش حٿڄ‪ًَ٬‬ٳش ‪ ،‬حٿڄيف ‪ ،‬حٿَّػخء ‪ ،‬حٿيـخء ‪ ،‬حٿِٰٽ ‪ ،‬حٿٌ‪ٛ‬ٲ ً حٿلټڄش َٗكو‬
‫‪٣‬خثٴش ڃن ٻزخٍ حألىرخء ٻخرن ؿنِ ‪ ً ،‬أرِ حٿ‪٬‬الء حٿڄ‪ ً َُ٬‬حٿٌ حكيُ ً حٿ‪٬‬ټزَُ ً حٿْ٘ن ارَحىْڂ حٿْخُؿِ‪.‬‬

‫أثـري رطٍـذي‬
‫انهّغىي‬

‫‪٫‬نخنخ ‪:‬أىڄنخ ًٰٗپ رڀنخ ‪.‬طٌٿٌح ‪ً:‬ىزٌح ًُحٿٌح ‪ٍّ ,‬ذ حٿيّىَ ‪:‬كٌحىػو ‪ٓ ،‬نخنخ ٍأّ حٿَڃق ‪ ,‬ن‪ٜ‬ڀو‪ ,‬ٷ‪٬٤‬ش كخىس طٌ‪ ٪ٟ‬ٳِ‬
‫ٍأٓو ‪.‬ٻخٿلخص ‪٫:‬خرٔخص حٿٌؿو ‪ .‬ٯ‪ٜ‬ش‪ :‬حٿُٰ‪َٜ‬شُ‪ ،‬رخٿ‪٠‬ڂ‪ :‬حٿَ٘ـخ ‪،‬ؽ‪ :‬ٯُ‪ً ،ٌَٜٚ‬ڃخ ح‪ْ٫‬ظَََ‪ َٝ‬ٳِ حٿلَ ْڀٶِ ٳََؤْٗ ََٵَ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ڃخ ڃٌٷٲ حٿنّخّ ڃن حٿينْخ ؟ حالٍطزخ‪ ً ١‬حالىظڄخځ ريخ‪.‬‬
‫ڃخ ڃيٍ ط‪٬‬ڀٶ حٿنخّ رخٿينْخ؟ ط‪٬‬ڀٶ ٗيّي‬
‫ىپ كٸٶ حٿنّخّ ٻپ أڃخنْيڂ؟ ً ڃنيڂ ڃن ڃخص رٰ‪ٜ‬ظو‬
‫أكزشـف‬
‫يؼطٍبد‬
‫انُـّــض‬

‫ىپ ًؿـي حٿنّخّ حٿٔ‪٬‬خىس حٿڄ‪٤‬ڀٸش ٳِ ىٌه حٿينْخ؟ ًڃنيڂ ڃن طزوَص أڃخنْو‬
‫ڃخ ڃ‪ٜ‬يٍ ىٌه حٿڄ‪ٜ‬خثذ حٿظِ ّ‪٬‬خنِ ڃنيخ حٿزَ٘؟ طٸڀزخص حٿيّىَ ً ڃ‪ٜ‬خثذ حٿيّنْخ‪.‬‬
‫ڃخ حٿيًحٳ‪ ٪‬حٿظِ ؿ‪٬‬ڀض حٿنخّ ّنټڀٌڅ رز‪٠٬‬يڂ حٿز‪ ٞ٬‬؟ ‪٣‬ڄ‪٬‬يڂ ٳِ حٿزٸخء ً ‪٫‬يًحطيڂ ‪٫‬ڀَ ك‪٤‬خځ حٿلْخس حٿٴخنْش ً ڃخ طَّيه‬
‫أنٴٔيڂ ڃن ؿخىيخ‪.‬‬
‫ڃخ ڃ‪ َْٜ‬حإلنٔخڅ ٳِ ىٌه حٿينْخ ؟ حٿزٸخء ٿڀّو‪.‬‬
‫ڃخ ڃ‪ َْٜ‬ٻپ ڃن حٿ٘ـخ‪ ً ٩‬حٿـزخڅ؟ حألڃَ ّْٓخڅ ٯَْ أڅّ ڃٌص حٿّ٘ـخ‪ ٩‬أٳ‪٠‬پ ًأٯڀَ ڃن ڃٌص حٿـزخڅ‬
‫رڂ ٌّكِ حٿٴ‪٬‬پ "‪ٛ‬لذ"ٳِ ڃ‪٤‬ڀ‪ ٪‬حٿٸ‪ْٜ‬يس؟ حٿڄالُڃش‬
‫ڃخ حألٓزخد حٿظِ ؿ‪٬‬ڀض حٿنّخّ ّ‪٬‬خنٌڅ ٳِ حٿيّنْخ؟ حٿٸ‪٠‬خء ً ڃخ كڄّپ حٿيىَ ڃن نٌحثزو‪.‬‬
‫ڃخ ڃيٿٌٽ ٿٴ‪٨‬ش "ٯ‪ٜ‬ش" ٳِ حٿزْض حٿؼخنِ؟ ڃن ٿڂ ّزڀٮ ٳِ حٿيّنْخ ڃَحىه ً أڃڀو ً ڃخص رٰ‪ٜ‬ظو‪.‬‬
‫ٿإلنٔخڅ ٳِ حٿڄؤٓخس حٿظِ ّ‪ْ٘٬‬يخ ّيّ ‪ًّٟ ،‬ق‪ ً .‬ڃخ ‪٣‬ڄ‪٬‬و ً ؿٌٍه ً حٓظ‪٬‬الإه ً ڃخىّظو اال ٿٌٿٺ‬

‫أَبقـش يؼطٍبد‬
‫انُّـــض‬

‫ڃخ حٿ‪٬‬زَس حٿظِ طٔظوڀ‪ٜ‬يخ ڃن كټڂ حألرْخص ‪ 1‬حألًٿَ؟ حٿلْخس ىٍّ هٌ ڃنيخ ً ط‪٬‬ڀڂ ٻٔذ حٓهَس‪.‬‬
‫ألُّ ِٗء ّي‪ ٌ٫‬حٿّ٘خ‪ َ٫‬ٳِ حألرْخص (‪ )7 –6 –5‬حٿڄٌص كٶ ً حٿڄٌص ‪٫‬ڀَ ڃزيأ حٿَؿٌّٿش أ‪٨٫‬ڂ‪.‬‬
‫ّٸٌٽ حٿّ٘خ‪ِِّ٫ ٖ٫ " َ٫‬ح أً ڃض ً أنض ٻَّڂ " حٿزْض حٿظخٓ‪٪‬‬
‫أُّ حألرْخص ّظـڀَ ٳْيخ ىٌح حٿڄ‪٬‬نَ؟ حٿزْض حٿٔخر‪ ً ٪‬حٿؼخڃن‬
‫ىپ طٍَ ‪٫‬الٷش رْن ىٌه حٿلټڄش ً نٴْٔش حٿڄظنزِ؟ ڃن أّن حٓظڄيىخ؟ ً ڃخ ٷٌٽ حٿلټْڂ اال ىًحٳ‪ ٪‬نٴْٔش ‪ ً ،‬ٷْپ أڅّ ڃٸظپ‬
‫حٿڄظنزِ ٳْو ‪َ٫‬حٹ ڃ‪ ٪‬ٷُ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪َ٤‬ٵ ً ڃخص ٗـخ‪٫‬خ ىٌ ٻٌٿٺ‪ ً .‬حٓظڄيىخ ڃن ن‪َ٨‬طو حٿڄظٴل‪ٜ‬ش ٿوزخّخ ٿڀلْخس‪.‬‬
‫ٳِ حٿزْض ‪ٌٍٛ 1 ً ،0‬طخڅ رْنْظخڅ‪ .‬أٻ٘ٲ ‪٫‬نيڄخ ڃزّْنخ أػَىڄخ ٳِ حٿڄ‪٬‬نَ‪.‬‬
‫ًَ َطٌَٿٌَح رُِٰ‪َٜ‬شٍ ‪ :‬ٻنخّش ‪٫‬ن حٿوْزش أُ ًىزٌح رخٿَّ٘ ً حٿيڂّ ً ٳخٍٷٌح حٿلْخس ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿنلٌ‪.‬‬
‫ٍُرَڄخ طُلِٔنُ حٿ‪َٜ‬نْ‪ َ٪‬ٿَْخٿْوِ ‪:‬حٓظ‪٬‬خٍس ڃټنْش حٿڀْخٿِ ال طلٔن حٿ‪ٜ‬نْ‪ ٪‬ٳـٔيىخ ٳِ ‪ٌٍٛ‬س حٿڄلٌّٔ ً أرٸَ ‪٫‬ڀَ ڃنخ َّْ٘‬
‫ٿڀڄلًٌٱ (حإلنٔخڅ)‪.‬‬

‫أدذّد ثُبء‬
‫انُـــّــض‬

‫ڃخ نڄ‪ ٢‬حٿنّ‪ٚ‬؟ ً ڃخ ه‪ٜ‬خث‪ٜ‬و؟ ‪٫‬ڀّپ‪ .‬كـخؿِ‪ .‬طٌ‪ْ٧‬ٲ حٿلـؾ ًحٿزَحىْن ًحألڃؼڀش ڃن حٿٌحٷ‪ ً،٪‬ح‪٫‬ظڄخىه حٿ‪ٜ‬زٰش حٿ‪٬‬ٸڀْش ‪،‬‬
‫ً حٿًَحر‪ ٢‬حٿڄن‪٤‬ٸْش‬
‫حٿنّ‪ّ ٚ‬ټخى ّوڀٌ ڃن حٿ‪ٌ٬‬ح‪٣‬ٲ‪٫ .‬ڀّپ‪ّ .‬وخ‪٣‬ذ حٿ‪٬‬ٸٌٽ ال حٿٸڀٌد ً ٿٰش حٿ‪٬‬ٸپ أر‪٬‬ي ڃن ًحطْش حٿٸڀذ‪.‬‬
‫ڃخ حٿڄوخ‪٣‬ذ ٳِ ىٌح حٿنّ‪ :ٚ‬حٿ‪٬‬ٸپ أځ حٿٸڀذ؟ حٿ‪٬‬ٸپ حن‪٤‬الٷخ ڃن حٿڄن‪٤‬ٶ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ّظـڀَ طؤػَ حٿڄظنزِ رخٿڄن‪٤‬ٶ ً‪ّٟ‬ق‪ .‬حٿلْخس ٳخنْش ً حٿزٸخء ٿڀٌحكي حألكي‪ (.‬ٻپّ ڃخ ‪٫‬ڀْيخ ٳخڅ )‬
‫حَٗف حٿزْض حٿوخڃْ ڃزيّخ ٍأّٺ ٳْو‪،‬اٿَ أُ ڃيٍ ّن‪٤‬زٶ ىٌح حٿزْض ‪٫‬ڀَ ‪َٜ٫‬نخ ىٌح‪.‬‬
‫حٿٸنخس ‪ٌ٫‬ى حٿَڃق ً حٿّٔنخڅ ُؿو حٿٌُ ّ‪٬٤‬ن رو‪ّ .‬ٸٌٽ‪ :‬اًح حنظزٌص حٿِڃخڅ ٿإلٓخءس رڄخ ؿزپ ‪٫‬ڀْو ‪ٛ‬خٍص ‪٫‬يحًس حٿڄ‪٬‬خىُ‬
‫ڃيىح ٿٸ‪ٜ‬يه نلٌٹ ‪ ،‬ٳـ‪٬‬پ حٿٸنخس ڃؼال ٿڄخ ٳِ ‪٣‬ز‪ ٪‬حٿِڃخڅ ً ؿ‪٬‬پ حٿٔنخڅ ڃؼال ٿڀ‪٬‬يحًس‪.‬‬
‫أرفذــض‬
‫االرسـبق‬
‫واالَسجـبو‬
‫فً رركٍـت‬
‫فقـــراد‬
‫انُّــــض‬

‫ىپ طٍَ ‪٫‬الٷش رْن ىٌه حٿلټڂ؟ ٻڀّيخ ط‪ٜ‬ذ ٳِ رلَ ّڄوَ ‪٫‬زخرو ‪٫‬ٸٌٽ حٿنّخّ‬
‫‪٫‬ڀَ ڃن ّ‪ٌ٬‬ى ‪ٟ‬ڄَْ حٿيخء ٳِ‪ٗ :‬ؤنو ‪ ،‬ڃنو ‪ ،‬ٿْخٿْو ‪ ،‬أ‪٫‬خنو؟ ّ‪ٌ٬‬ى ‪٫‬ڀَ حٿِّڃخڅ‬

‫‪َّ٫‬ٱ حٿلټڄش‪ .‬ٿٰش‪ :‬ڃن حٿلټڂ ًىٌ حٿڄن‪ٓ .٪‬ڄْض حٿلټڄش رٌٿٺ‪ ،‬ألنيخ طڄن‪ٛ ٪‬خكزيخ ڃن أهالٵ حألًٍحٽ‪ .‬ح‪٤ٛ‬الكخ‪ :‬ط‪٤‬ڀٶ‬
‫أجًم‬

‫‪٫‬ڀَ ‪٫‬يس ڃ‪٬‬خڅ ڃنيخ‪ :‬حٿ‪٬‬يٽ‪ً ،‬حٿ‪٬‬ڀڂ‪ً ،‬حٿلڀڂ‪ً ،‬حٿنزٌس‪ً ،‬حٿٸَآڅ‪ً ،‬حٿٔنش‪ً،‬حٿٴٸو رخٿيّن‪ً ،‬حٿ‪٬‬ڄپ رو‪ .‬ٷٌٿو ط‪٬‬خٿَ‪(:‬‬
‫) حٿزٸَس‪047:‬‬

‫انقـىل‬
‫فً رقذٌـر‬

‫ٳيِ ٷٌح‪٫‬ي انٔخنْش ‪٫‬خڃش ٳ‪٠‬ڀيخ ًٳخثيطيخ حٿظنزْو ًحإل‪٫‬الځ ًحٿٌ‪.٦٫‬‬

‫انُّــض‬

‫ڃخ أٓزخد ‪٧‬يٌٍىخ ٳِ ىٌح حٿ‪ ً ، َٜ٬‬ڃخ ڃ‪ٜ‬يٍىخ؟ أرخ‪ْ٣‬پ حٿڄـظڄ‪ ً ٪‬هِ‪٫‬زالطو طَىخطو ‪ ،‬حٿي‪ٌ٫‬س ً كَٻش حإل‪ٛ‬الف‪.‬‬
‫ٿڄخًح هخٿٲ حٿڄظنزِ حٓظيالٽ ٷ‪ْٜ‬يطو ‪٫‬ڀَ ٯَحٍ حٓهَّن؟ ألنّو ڃن ى‪٫‬خس حٿظـيّي ٳِ حٿٸ‪ْٜ‬يس حٿ‪َ٬‬رْش‬
‫ىپ طٍَ ر‪ ٞ٬‬ڃالڃق حٿلْخس حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش؟ ‪٫‬ڀّپ‪ .‬حالىظڄخځ ر٘ئًڅ حٿيّنْخ ‪ ،‬حٿلًَد ‪ ،‬ڃ‪٨‬خىَ حإلىخنش‪.‬‬

‫يطبنؼخ يىجهخ‪ :‬دً ثٍ ٌقضبٌ(انجزء األول )‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫*ڃن حٿٌُ ٿزَ نيحء حٿ‪٤‬ٴپ كْن نٴٌ ٯٌحءه ؟ ٿزَ نيحءه ‪٧‬زْش ٳٸيص ‪٣‬الىخ‬
‫*ٻْٲ ٻخنض حٿ‪٨‬زْش ط‪٬‬خڃپ حٿ‪٤‬ٴپ؟ ًٳْڂ ٻخڅ ّلخٻْيخ؟‪-‬ٻخنض حٿ‪٨‬زْش ط‪٬‬خڃپ حٿ‪٤‬ٴپ ڃ‪٬‬خڃڀش حألځ ٿٌٿْيىخ ًطڀزِ ‪٣‬ڀزو ٻڀڄخ حكظخؽ اٿْيخ‪.‬‬
‫ٻخڅ ّلخٻْيخ ٳِ نزَحص ‪ٌٛ‬طيخ‪.‬‬‫*ٿڄخًح ٿڂ طيخؿڂ حٿلٌْحنخص حٿڄٴظَٓش حٿ‪٤‬ٴپ؟‬
‫ٿڂ طيخؿڂ حٿلٌْحنخص حٿڄٴظَٓش حٿ‪٤‬ٴپ ألنو أٿٴيخ ًحٿٴظو‪.‬‬‫*ٻْٲ ٻخڅ كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ ّظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬ڃلْ‪٤‬و؟ًٻْٲ ريأ ّنيڃؾ ٳْو؟‪-‬ٻخڅ ّظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬حٿڄلْ‪ ٢‬حٿٌُ ‪٫‬خٕ ٳْو رِ٘ء ڃن حالٓظَٰحد‬
‫ًحالنيىخٕ‪.‬‬
‫ريأ ّنيڃؾ ڃ‪٬‬و طيٍّـْخ‪.‬‬‫*ريأ حٿ‪٤‬ٴپ ّٸخٍڅ رْنو ًرْن حٿلٌْحنخص ڃخ حٿٌُ حٓظنظـو؟‬
‫‪-‬حٓظنظؾ كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ ‪٫‬نيڃخ ريأ ّٸخٍڅ رْنو ًرْن حٿلٌْحنخص أنو ڃوظڀٲ ‪٫‬نيڂ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫*ڃخ حٿ٘‪ ٌٍ٬‬حٿٌُ حنظخرو كْن أىٍٹ حٿٴًَٷخص رْنو ًرْن حٿلٌْحنخص؟‪ َ٬ٗ-‬رخٿنٸ‪ً ٚ‬حٿ‪٬‬ـِ ًحٿ‪٬٠‬ٲ‪.‬‬
‫*رڂ ‪ ٌٝ٫‬حٿٌُ ًؿيه ٳِ ؿٔڄو؟‪ ٌٝ٫-‬ىٌح حٿنٸ‪ ٚ‬رڄخ ٻخڅ ڃظخكخ ٳِ ىٌه حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ٻـڀٌى حٿلٌْحنخص ًأًٍحٵ حٿ٘ـَ ًٯَْىخ‪.‬‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫*ڃن ىٌ ر‪٤‬پ حٿٸ‪ٜ‬ش؟‬
‫ر‪٤‬پ ىٌه حٿٸ‪ٜ‬ش ىٌ كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ ًىٌ ٳظَ ًٳي حٿـَِّس ٍ‪٬ْٟ‬خ ٳڀٸْظو ‪٧‬زْش ٍ‪٫‬ظو كظَ ٻزَ‪.‬‬‫*ٳْڂ ّظڄؼپ ط‪ ٌٍ٤‬كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ حٿًَكِ؟‬
‫ّظڄؼپ ط‪ ٌٍ٤‬كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ حٿًَكِ ڃن حٿـٔڄِ اٿَ حٿ‪٬‬ٸڀِ اٿَ حٿڄ‪٬‬نٌُ ٳټخڅ ّزلغ ‪٫‬ن ٯٌحء ً‪٫‬ن ڃڀزْ ً‪٫‬ن ٗزْو ٿو ًكْن‬‫ڃَ‪ ٝ‬حٿ‪٨‬زْش أّن حهٌ ّزلغ ٿيخ ‪٫‬ن ٓزذ نيحثيخ أّن حٍطٸَ كٔو اٿَ حٓظ‪٬‬ڄخٽ ‪٫‬ٸڀو‪.‬‬
‫*ّظيٍؽ حرن ‪٣‬ٴْپ ڃن حٿڄ‪َ٬‬ٳش حٿلْٔش اٿَ حٿ‪٬‬ٸڀْش ٳخٿًٌٷْش ‪٫‬ڀپ؟‬
‫ حٿڄ‪َ٬‬ٳش حٿلْٔش طظـڀَ ٳِ اىٍحٻو ٿالهظالٱ حٿٌُ رْنو ًرْن ٓخثَ حٿلٌْحنخص ًحٿڄ‪َ٬‬ٳش حٿ‪٬‬ٸڀْش طظـٔي ٳِ ڃ‪َ٬‬ٳظو ٿٌ‪٧‬خثٲ ؿڄْ‪٪‬‬‫حأل‪٠٫‬خء أڃخ حٿڄ‪َ٬‬ٳش حٿًٌٷْش ٳظظ‪٬‬ڀٶ رڄخ طنخُ‪ ٩‬اٿْو نٴٔو ٻخطوخًه ًنزخ ڃن أًنخد حٿٌكٌٕ ًحرظ‪٬‬خىه ‪٫‬ن حٿـْٲ ڃن حٿلٌْحنخص‪.‬‬
‫اسزثًبر يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫*أ‪َ٫‬د ڃخ طلظو ه‪ ٢‬ٳِ حٿ‪٬‬زخٍس‬
‫حإل‪َ٫‬حد ‪:‬‬
‫‪٧‬خىَس‪ :‬ن‪٬‬ض ڃن‪ٌٜ‬د ً‪٫‬الڃش ن‪ٜ‬زو حٿٴظلش حٿ‪٨‬خىَس ‪٫‬ڀَ آهَه‪.‬‬
‫ّ‪٤‬ڄ‪ :٪‬ٳ‪٬‬پ ڃ‪٠‬خٍ‪ ٩‬ڃَٳٌ‪٫ً ٩‬الڃش ٍٳ‪٬‬و حٿ‪٠‬ڄش حٿ‪٨‬خىَس ‪٫‬ڀَ آهَه ًحٿٴخ‪٫‬پ ‪ٟ‬ڄَْ ڃٔظظَ طٸيَّه "ىٌ‪".‬‬
‫أڅ‪ :‬كَٱ ن‪ٜ‬ذ ڃ‪ٜ‬يٍ ًحٓظٸزخٽ‪.‬‬
‫ّ‪٬‬ؼَ‪ :‬ٳ‪٬‬پ ڃ‪٠‬خٍ‪ ٩‬ڃن‪ٌٜ‬د د "أڅ" ً‪٫‬الڃش ن‪ٜ‬زو حٿٴظلش حٿ‪٨‬خىَس ‪٫‬ڀَ آهَه ًحٿٴخ‪٫‬پ ‪ٟ‬ڄَْ ڃٔظظَ طٸيَّه "ىٌ " ً حٿـڄڀش حٿٴ‪٬‬ڀْش‬
‫" ّ‪٤‬ڄ‪ ٪‬أڅ ّ‪٬‬ؼَ " ٳِ ڃلپ ن‪ٜ‬ذ هزَ ٻخڅ‬
‫*كٌٽ حٿٴٸَس حٿَ ‪ْٰٛ‬ش حٿـڄ‪.٪‬‬
‫‪-"...‬ٳټخنٌح ّن‪ًَ٨‬څ اٿَ أًنْيخ ًحٿَ ‪ْ٫‬نْيخ‪ ،‬ٳال ًَّڅ ريخ آٳش ‪٧‬خىَس‪ً ،‬ٻٌٿٺ ٻخنٌح ّن‪ًَ٨‬څ اٿَ ؿڄْ‪ ٪‬أ‪٠٫‬خثيخ ٳال ًَّڅ رِ٘ء ڃنيخ‬
‫آٳش‪ .‬ٳټخنٌح ّ‪٤‬ڄ‪ٌ٬‬څ أڅ ّ‪٬‬ؼًَح ‪٫‬ڀَ ڃٌ‪ ٪ٟ‬حٓٳش ٳِّْڀٌنيخ ‪٫‬نيخ‪ ،‬ٳظَؿ‪ ٪‬اٿَ ڃخ ٻخنض ‪٫‬ڀْو‪ ،‬ٳڀڂ ّظؤص ٿيڂ ِٗء ڃن ًٿٺ"‪.‬‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬انذركخ انؼقهٍخ و انفهسفٍخ فً انذىاضر انؼرثٍخ‬

‫ٻْٲ ن٘‪٤‬ض حٿلْخس حٿٴټَّّش؟ كْنڄخ حڃظِؿض حٿ‪٬‬ٸڀْظخڅ حٿٴخٍْٓش ً حٿ‪َ٬‬رّْش طٌٿيص كْخس ٳټَّّش ؿيّيس ٿڂ طټن ڃ‪٬‬يٌىس‬
‫ٳِ طخٍّن حٿ‪َ٬‬د اً ن٘‪٤‬ظيخ كَٻش حٿظَؿڄش ٳڀـخ حٿڄظَؿڄٌڅ اٿَ ٻظذ حٿٌْنخڅ ً حٿٴَّ ٷ‪ٜ‬ي اػَحء ً طټْْٲ حٿِحى‬
‫حٿڄ‪َ٬‬ٳِ ًٳٶ حٿنّڄ‪ ٢‬حٿلْخطِ ٿيٍ حٿ‪َ٬‬د‪.‬‬

‫أكزشـف يؼطٍبد‬
‫انُـّــض‬

‫ڃخ ڃيخځ حٿڄينّْش حإلٓالڃْش؟ ‪َ٫‬ٳض حٿڄينْش حإلٓالڃّْش ط‪٬‬ٸيح ً ط٘‪٬‬زخ ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬ڃـخالطيخ ڃڄّخ أنظؾ ؿْال ؿيّيح ً رؤْٓ‬
‫ڃظْنش ڃن ٍؿخٽ حٿٴټَ(حٿڄ‪٬‬ظِٿش)‪ .‬حطوٌ ىئالء حٿ‪٬‬ٸپ ً حٿٴڀٔٴش ً حٿڄن‪٤‬ٶ ڃنيـخ ٿيڂ ‪ً ،‬ڃنو ‪٧‬يَ حٿټالځ أً ‪٫‬ڀڂ‬
‫حٿظٌكْي(حٿزلغ ٳِ ًحص حهلل ً ‪ٛ‬ٴخطو)‬
‫اٿَ ڃخ طَؿ‪ ٪‬أٓزخد حٿني‪٠‬ش؟ طَؿ‪ ٪‬أٓزخد حٿني‪٠‬ش اٿَ ‪٫‬خڃڀْن أٓخْٓن ىڄخ‪٧ :‬يٌٍ ‪٣‬زٸش حٿڄ‪٬‬ظِٿش (ًح‪ٛ‬پ رن‬
‫‪٤٫‬خء ‪ ،‬أرٌ ىٌٽ حٿ‪٬‬الٱ) ‪ ً ،‬حٿ‪٬‬خڃپ حٿؼخنِ ن٘خ‪ ١‬كَٻش حٿظَؿڄش ڃن حٿٌْنخنْش (ڃيٍٓش حٿظَؿڄش كنْن رن آلخٵ ‪،‬‬
‫كزْٖ حأل‪ٜ٫‬ڂ)‬
‫ىپ ٍهّ‪ٜ‬ض ىٌه حٿني‪٠‬ش ٿألىد ْٗجخ ؟ ٿٸي ٿٸِ حألىد ك‪٨‬خ ‪ْ٨٫‬ڄخ ڃن حٿني‪٠‬ش حٿٴټَّش اً ط‪ٜ‬يٍص ٻظخرخص حٿـخك‪٦‬‬

‫‪24‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ً أكڄي رن ىإحى ٿڄٔخص حٿڄن‪٤‬ٶ ً حٿٴڀٔٴش ‪ً ،‬كظَ حٿّ٘‪ َ٬‬ٿڂ ّټن رڄنؤٍ ‪٫‬نيخ ٳن‪٨‬ڂ حٿڄظنزِ ً حرن حٿًَّڃِ ٳِ ًٿٺ‪.‬‬
‫رڄخ طو‪ٜٜ‬ض حٿل‪٠‬خٍس حٿٴخٍْٓش ٳِ حٿظؤػَْ؟ حطـو أػَىخ اٿَ طٸيّڂ حٿڀٴ‪٫ ٦‬ڀَ حٿڄ‪٬‬نَ ‪ ،‬حٿِهَٱ ً حٿظًِّٶ ‪ً ،‬‬
‫اكيحع حٿنٰڂ حٿڄٌْٓٸِ ‪ ً ،‬طوَْْ حألٿٴخ‪ ً ٥‬كٔن حنظٸخثيخ ‪ ً ،‬ڃن ًٍّحى ىٌح حالطـخه حرن حٿڄ‪٬‬ظِ‪.‬‬

‫أَبقـش يؼطٍبد‬
‫انُّـــض‬

‫طَ‪ٛ‬ي حٿ‪َ٬‬د ريّٷّش ڃظنخىْش رٔخ‪٣‬خ ٳټَّّخ رنٌح ٷٌح‪٫‬يىڂ ‪٫‬ڀْو ‪ ،‬ٳْڂ طڄؼپ ًٿٺ؟ حٿٴڀٔٴش حٿٌْنخنْش ً ‪٫‬ڀڂ حٿټالځ ً‬
‫حٿظ‪ٌٜ‬ٱ ‪ ً ،‬حٿظَؿڄش ‪ ،‬اً َٗرٌح ڃن ٻپّ ٍحٳي ّلڄپ ػڄخٍ حٿظٸيځ ً حٿظْٰـــَْ ً ڃخ ّظٌحٳٶ ڃ‪ ٪‬حٿ‪٬‬ٸْيس نٔزْخ ً‬
‫رظو‪ ٢ْ٤‬ڃلټڂ طٌ‪ٛ‬ڀٌح اٿَ ڃخ ّٔڄَ رخٿل‪٠‬خٍس‪.‬‬
‫ىپ أكټڂ حٿ‪َ٬‬د ُڃخځ حألڃٌٍ ً حنٰ٘ڀٌح رڄخ ّويڃيڂ؟ طٴَ٭ حٿ‪َ٬‬د الطوخً ٷَحٍ ّويڃيڂ ً ّڀيڄيڂ حٿٸٌّس حٿٴټَّّش ‪،‬‬
‫ٳؤىٍٻٌح ًٿٺ ر‪٬‬ي نٸڀيڂ ً طَؿڄظيڂ ً طٔوَْ ڃخ كٌٿيڂ ً حٿْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀْو طڄلْ‪ٜ‬خ ً ٯَرڀش‪.‬‬
‫ٻْٲ طنز‪ ٞ‬ك‪٠‬خٍس حٿ‪َ٬‬د ر‪٬‬ٸڀْظيخ حٿـيّيس؟ ً‪ّٟ‬ق‪ .‬كْنڄخ رِ٭ اٿَ ىنّْخىخ ڃٴټًَڅ كڄڀٌّح ٿٌحء حٿظـيّي ڃن أىپ‬
‫حٿ‪٬‬ٸپ (حٿڄ‪٬‬ظِٿش) ٳِ حٿنٸپ ً حٿظَؿڄش ٳخن‪٬‬ټْ طَحع حٿٌْنخڅ ً حٿٴَّ ‪٫‬ڀَ انظخؿيڂ ٳ‪٨‬يَص حٿٴڀٔٴش ً حٿلټڄش ً‬
‫حٿڄن‪٤‬ٶ ٿيٍ حٿټظخد ٳِ نؼَىڂ ً ٿيٍ حٿّ٘‪َ٬‬حء ٗ‪َ٬‬ىڂ ‪ًٍ ،‬حف أىپ حٿِهَٳش ً حٿظًِّٶ ً كُٔن حٿ‪ّْٜ‬خٯش ٳِ‬
‫طَ‪ ٪ْٛ‬حٿنظخؽ ً طَ‪ ٪ْٛ‬حٿ‪ َٜ٬‬ٻټپّ‪.‬‬
‫اٿَ أُ ڃيٍ نـق حٿ‪َ٬‬د ٳِ ڃَْٔطيڂ؟ كْنڄخ ٗيي ٿيڂ حٿظخٍّن رڄخ أنـًِه ً كڄپ ٿٌحء حٿ‪٬‬ڀڂ ڃيس ٷًَڅ أٓيڄض ٳِ‬
‫طٸيځ حإلنٔخنْش‪ ً .‬ٿڄّخ نن‪ َ٨‬رڄن‪٨‬خٍ حٿڄٌ‪ْ٫ٌٟ‬ش نلٌ حٿَٰد نيٍٹ ٳ‪٠‬پ حٿ‪َ٬‬د ٳِ آيخڃخطيڂ ٷيڃخ نلٌ حٿڄټخنش‬
‫حٿڄَڃٌٷش ٳِ طخٍّن حٿٴټَ حإلنٔخنِ‪.‬‬
‫ڃخ ڃيخځ حٿلَٻش حٿ‪٬‬ٸڀّْش ؟ كڄڀض حٿلَٻش حٿ‪٬‬ٸڀّْش ڃ‪٨‬خىَ طـيّيّش ٗڄڀض حألىد ٳؤُػَُّ نؼَه ً ن‪٨‬ڄو ً هُ‪٪٠‬‬
‫ٿڀظـَرش حٿٴڀٔٴْش ‪ ُُِّ٫ ً ،‬رـڄخٽ حٿ‪٬‬زخٍس ً اَٗحٷيخ ً ڃخ طلڄڀو ڃن ڃ‪٬‬خنِ طَطخف كْن ٓڄخ‪٫‬يخ حًٓحڅ ً ط‪٤‬ڄجن ڃ‪٪‬‬
‫ًٻَىخ حٿٸڀٌد‪.‬‬

‫أسزخهض‬
‫و أسجم‬

‫كيّى ڃ‪٨‬خىَ حٿزْجش‪ .‬رْجش ‪َ٫‬رْش طظوڀڀيخ ٍطٌٗخص ً ٿڄٔخص حٿڄينْش ً حٿَّٷِ ّ حٿٴټَُّ ً حٿظٸيّځ حٿ‪٬‬ڀڄِّ ٳِ حٿٴڀٔٴش ً‬
‫حٿڄن‪٤‬ٶ ً ط‪٬ٌّ٤‬يڄخ ٿڀټظخرش ً حٿّ٘‪.َ٬‬‬
‫أىٍٹ حٿ‪َ٬‬د ٯخّظيڂ ‪٫‬زَ ٻٴخف ڃٔظڀيڂ ڃن ك‪٠‬خٍحص؟؟؟‪ًّٟ.‬ق‪ .‬حٿٌْنخڅ‪،‬حٿٴَّ حڃظ‪ ّٚ‬حٿ‪َ٬‬د ڃنيڂ ڃخ ّويڃيڂ ً‬
‫ِّٻِ أكٌحٿيڂ ً ّڀيڄيڂ حٿٸٌّس حٿًَكْش ً حٿ‪٬‬ڀڄْش ً حإلٓظَحطـْش ٿظټٌّن ك‪٠‬خٍس طلض ‪ َٕ٫‬طظَ‪ ٪ٛ‬كٌحْٗو ًىزخ‪.‬‬

‫َض أدثً ‪ :‬أثر انزُبقضبد االجزًبػٍخ فً انُزبج األدثً‬
‫أتعرف عهى طاحــــــــة انـنـــــــــض‪:‬‬
‫‪ ٪٧‬أثــــ‪ ٪‬ا‪ٛ‬ؾَ‪ ٢‬ه‪ٜ‬ٮ ث‪ ٢‬ا‪ٛ‬وجبً ث‪ ٢‬عوٯــــظ‪.‬ا‪٠ٛ‬وو‪ ٍ٩‬ثبثـــ‪ ٢‬ا‪ٛ‬و‪ٟ٩‬ٮ‪ٛ٩.‬ل ثجٌلاك ٍ‪٤‬خ‪٧221‬ـ ‪ ٢ٟ‬أة ه‪ٟ٩‬ٮٍ ‪ ٩‬أُ‪ٍٝ‬‬‫ُبهٍٰــــــــــخ‪.‬‬
‫‪٣‬شؤ ُٮ ثٌلاك ‪٤ٟ‬زِوب ث‪٠‬ب ٗب‪٣‬ذ ريفو ث‪ٟ ٢ٟ ٦‬وبهٍ ‪٩‬ه‪ ٝ٪ٜ‬ؽز‪ ٬‬أػؾ‪ ٬‬ما صٔبُخ ‪٩‬اٍوخ ‪٩‬ه‪ُٰ٩ ٜٞ‬و‪.‬اٗزَت ُظبؽخ ا‪َٜٛ‬ب‪١‬‬
‫ا‪ٛ‬ووثٮ ‪ ٩‬كا‪ ٦ٛ ١‬ؽز‪ ٬‬أ‪٤ِٛ ٦ّٜ٧‬ل‪ ٞ‬ا‪ٛ‬شوو ‪ ٩‬ا‪٤ٛ‬ج‪٪‬ى ُٰ‪٩.٦‬اؽز‪ ٚ‬ثن‪ ٖٛ‬هُٰــــن ا‪٘٠ٛ‬ب‪٣‬خ ُٮ شوواء ا‪ٛ‬وظو ا‪ٛ‬وجبٍٮ ا‪ٛ‬جبهىٯ‪.٢‬ر‪ٰ٠‬ي‬
‫ثو‪٧‬بُخ ا‪ٛ‬ؾــٌ ‪٩‬كٓخ ا‪ٛ‬زظ‪٪‬ٯو ‪٩‬اٗز‪٤‬بى ا‪ٛ‬قٰب‪ٟ.ٙ‬بد ‪ٟ٪٠َٟ‬ب ٍ‪٤‬خ‪٧282‬ـ‪.‬هُــــوٍِ ثزشبإ‪ ٩ ٦ٟ‬رـُٰو‪ٍ٩ ٥‬ـ‪٪‬ح ‪٧‬غ‪٠ٟ.٥٪‬ب أُصِوَ‬
‫ه‪ُ ٦٤‬ٮ ‪٩‬طَ ا‪ٛ‬يالثٰـــخ ٓ‪:٦ٛ٪‬‬
‫ظتِ‬
‫هأٯز‪ٍَ ٦‬ؾَوًا ٯٔ‪ٜ‬ٮ ىالثٰـــخ ُٰوَٓخِ ا‪ِٔ ٛ‬شْ ِو ‪ ٩‬ا‪ٛ‬زَغ‪٪‬ٯَ ٗب‪َ َٔٛ‬‬

‫‪25‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ٗؤ‪٠٣‬ب ىٯز‪ ٦‬ا‪ٜٔ٠ٛ‬ٮُ ؽٰ‪ ٢‬ثلا ٗب‪ٰ٠ٰ٘ٛ‬بء ا‪ٛ‬زٮ ٓــب‪ٛ‬ــ‪٪‬ا ‪ ٞٛ ٩‬رُظِـتِ‬
‫ٯ‪ٜٔ‬ٮ ا‪ٛ‬وغٰ‪ُٛ َ٢‬غَْٰ‪ً٤‬ب ‪ ٢ٟ‬أ‪٣‬ب‪ََْٰ ُ ٦ٜٟ‬زَؾٰ‪ُ ٚ‬شجبثٰــً٘ب ‪ َ٢ٟ‬ا‪ٛ‬نَ‪َ٧‬ــــــــــتِ‬
‫أثــــــــــــري رطٍـــــــدي انهغـــــــــىي‪:‬‬
‫ٓبة ا‪ٛ‬ؤبة ‪ٍٰ:‬ل ا‪ .ٝ٪ٔٛ‬هٍب‪ :‬ر‪ .َٓ٪‬ؿِب ُ‪ ّ٪‬ا‪٠ٛ‬بء‪ :‬هال ‪ٛ‬قِخ ‪٩‬ى‪.١‬‬
‫أ‪٣‬ز‪٤‬ذ‪ُ :‬بؽذ ه‪٩‬ائؼ ٗوٯ‪٨‬خ‪ .‬ا‪ٜٛ‬غخ‪ :‬ا‪٠ٛ‬بء‪.‬ا‪ٛ‬لجبء‪،‬ط كجٮ‪:‬ا‪ٌٛ‬يا‪. ٙ‬‬
‫أكتشــــــــف يعطٍـــــــاخ اننــــــــــض‪:‬‬
‫ ‪ٟ‬ب ‪٤ٟ‬ي‪ٛ‬خ ا‪ٛ‬غ‪٨‬الء ‪٩‬ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ُٮ ‪ٟ‬غز‪٠‬ن اث‪ ٢‬ا‪ٛ‬و‪ٟ٩‬ٮ؟ ‪ ٞٛ٩‬م‪ ٖٛ‬؟‬‫*ك‪٪٨‬ه ا‪٠ٛ‬غ‪٪٠‬هخ اٳ‪ُ ٬ٛ٩‬ٮ ا‪٠ٛ‬غز‪٠‬ن ‪٩‬افزِبء ا‪ٛ‬ضب‪ٰ٣‬خ‪.‬‬
‫ال‪٧‬ز‪٠‬ب‪ ٝ‬ا‪٤ٛ‬بً ثن‪٩‬٭ ا‪٠ٛ‬ب‪ ٙ‬ال ثن‪٩‬٭ ا‪ٛ‬ؤ‪٩ ٙ٪‬ا‪٠ٛ‬وبهٍ ‪٩‬ا‪ٛ‬و‪. ٝ٪ٜ‬‬
‫‪ ٚ٧‬اهزجو ا‪ٛ‬شبهو ه‪ ٪ٜ‬ا‪ٛ‬غ‪٨‬الء هُوخ ؟ ‪٠ٛ‬بما ؟‬‫*اهزجو‪ ٥‬ؿِ‪٪‬ا‪ .‬ٳ‪ َ١‬ا‪ٛ‬غِٰخ ال ٰٓ‪٠‬خ ‪٨ٛ‬ب ‪٩‬ال ه‪٩‬ػ ُٰ‪٨‬ب ُ‪٨‬ٮ ُبهًخ‪ٛ .‬ن‪ ٖٛ‬رـِ‪.٪‬‬
‫ث‪ ٞ‬شج‪ًٰ ٦‬و‪ ٢ٟ ٞ٧‬ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ا‪ٛ‬ؤالء ؟ ‪٠ٛ٩‬بما ؟‬‫*شج‪ ٞ٨٨‬ثب‪ٛ‬له ٯٌ‪٪‬ص ُٮ ٓبم ا‪ٛ‬جؾبه ‪٠ٰٔٛ‬ز‪ ٩ ٦‬صٔ‪٩ ٚ‬ى‪. ٦٣‬‬
‫ث‪٠‬شج‪ ٦‬رغّبه ا‪ٛ‬ل‪ٰ٣‬ب ؟ ‪ٟ٩‬ب ‪ ٢ٟ ٦ِٓ٪ٟ‬ا‪ٛ‬ل‪ٰ٣‬ب ؟‬
‫*شج‪ ٞ٨٨‬ثب‪ٛ‬ج‪٨‬بئ‪ ٞ‬رغو٭ ف‪ َٜ‬ثـ‪٨٣٪‬ب ال هٔ‪٨ٛ ٙ٪‬ــب ‪ .‬أ‪ٟ‬ب ‪ِٓ٪ٟ‬ــ‪٨٤ٟ ٦‬ــــب ُٰز‪٠‬ضــ‪ُ ٚ‬ٮ ‪٧‬غبئ‪٨‬ب ٳ‪٨٣‬ب رٔجــ‪ ٚ‬ه‪ ٬ٜ‬أ‪ٟ‬ضب‪٧ ٙ‬ن‪٥‬‬
‫ا‪ٛ‬غٰــَ ‪٩‬رَزلثـــــــو ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ‪٩‬ا‪ٛ‬ؤُّب‪. ٙ‬‬
‫*ُِٰ َ‪ ٞ‬ك‪٨‬ود ص‪٪‬هر‪ ٦‬ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬غ‪٨‬ب‪٩ ٙ‬ا‪ٛ‬ل‪ٰ٣‬ب ؟ ‪٩‬اال َ‪ ٝ‬ٯلهـــــ‪ ٪‬اِمًا ؟‬
‫*ك‪٨‬ود ُٮ اثواى ‪٤ٟ‬بٰٗو أ‪ ٚ٧‬ا‪٠ٛ‬ب‪ ٢ٟ ٙ‬ا‪ٛ‬غ‪ٜ٨‬خ ‪ً٩‬له‪٧‬ــــــــــ‪ ٞ‬ا‪٠ٛ‬ؤف‪٪‬م ه‪ ٢‬ا‪ٛ‬نئبة‪ُ.‬ب‪٘ٛ‬الة‪،‬امًا‪،‬أؽَ‪ ٢‬ؽبالً ‪ٓ٩ .ٞ٨٤ٟ‬ل كهب‬
‫ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬ل‪ٰ٣‬ب ‪ٛ‬ل‪٨٠ٜ‬ب ‪ٛ ٩‬زٔ‪ُٜ‬ج‪٨‬ب ‪٩‬هل‪ ٝ‬اٍزٔواه‪٧‬ب‪٩ .‬كهب أ‪ ١‬رَزٔــو ا‪ٛ‬ضــو‪٩‬ح ُٮ أٯل٭ ا‪ٛ‬ؤالء ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ‪ ،‬ال ُٮ أٯل٭ ا‪َِٜٛ‬خ ‪٢ٟ‬‬
‫ا‪ٛ‬غُ‪َ٨‬ب‪. ِٙ‬‬
‫أناقــــــــــش يعطٍـــــــاخ اننــــــــــض‪:‬‬
‫– ‪ٟ‬ب أصو طٌٰخ ا‪ِٛ‬و‪ ٚ‬ا‪٠ٛ‬بػٮ ( ؿبه‪ -‬هٍب ) ُٮ كال‪ٛ‬خ ا‪ٛ‬جٰزٰ‪ ٢‬؟‬
‫*‪ٜٛ‬لال‪ٛ‬خ ه‪ ٬ٜ‬اٍز‪٠‬واه ‪٩‬اٍزٔــواه ‪٩‬عب‪٧‬ـــخ ا‪ٛ‬غ‪٨‬ب‪٩ ٙ‬اؽزوا‪ ٝ‬ا‪٤ٛ‬ـبً ‪٨ٛ‬ــ‪٩ . ٞ‬ا‪٠ٌ٣‬به ‪٩‬افزِـــبء م‪٩‬٭ ا‪ٛ‬ؤ‪ ٙ٪‬ا‪ٛ‬واعؾـــخ ‪.‬‬
‫ٳ‪ ١‬ا‪٠ٛ‬بػــٮ ٯل‪ ٙ‬ه‪ ٬ٜ‬االٍز‪٠‬واه ‪٩‬االٍزٔواه‪.‬‬
‫‪ٟ‬ب ا‪ِٛ‬وّ ثٰ‪ ٢‬ا‪ٛ‬و‪٩ ٪ٜ‬ا‪ٛ‬ـِ‪ُ ٪‬ٮ ا‪٤ٛ‬ض ؟‬‫*ا‪ِٛ‬وّ ثٰ‪٠٨٤‬ب ُٮ أ‪ ١‬اٳ‪ ٙ٩‬ٯؤرٮ ال‪ٟ‬زــالء ا‪ٛ‬شٮء ‪٠ٰٓ٩‬ز‪ُٰ ٦‬وُوــ‪ ٦‬ا‪٤ٛ‬بً ‪ .‬أ‪ٟ‬ب ا‪ٛ‬ضب‪٣‬ٮ ُ‪ِٜ‬واًــ‪٩ ٦‬فَزــ‪ ٦‬ٯـِ‪ ٪‬ث‪َِ٤‬ـــ‪. ٦‬‬
‫‪ٟ‬ب أصو ا‪ِ٤ٛ‬ٮ ه‪ ٬ٜ‬كال‪ٛ‬خ ا‪ٛ‬جٰزٰ‪ ٢‬ا‪َٛ‬بكً ‪٩‬ا‪َٛ‬بثن؟‬‫*ٯل‪٨‬و ُٮ ر‪ ٖٜ‬اٳه‪٠‬ب‪ ٩ ٙ‬اٳ‪٩‬طبٍ ا‪ٛ‬زٮ ٯزظَ ث‪٨‬ب م‪ ٩٩‬ا‪٠ٛ‬ب‪ ٢ٟ ٙ‬ا‪ٛ‬غ‪٨‬الء‪ ٞ٨ُ.‬ال ٯلاُو‪ ١٪‬ه‪ ٢‬ا‪ٛ‬ووع ث‪ ٚ‬ٯل‪٩،٦٣٪َ٣‬ال‬
‫ٯزو‪١٪٠ٜ‬‬
‫‪ٟ‬ب عبء ُٮ ا‪ٔٛ‬وآ‪ ٢ٟ ١‬ا‪ٛ‬و‪٩ ٝ٪ٜ‬اٳؽ٘ب‪٩،ٝ‬أ‪ ٞ٨٣‬ال ٯَظْ‪ٜ‬ؾُ‪ ١٪‬ؽز‪ ٬‬أ‪ ١‬ٯ٘‪٪٣٪‬ا هجٰل ا‪٠ٛ‬ض‪٧ ٚ‬ئالء ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ٳ‪ ٞ٨٣‬ٯؼو‪ ١٩‬أٗضو ‪٠ٟ‬ب‬
‫ٯ‪ِ٤‬و‪.١٪‬‬
‫ؽلَك طِبد ا‪ٛ‬غ‪٨‬الء ا‪ٛ‬نٯ‪ٍ ٢‬بك‪٩‬ا ا‪٤ٛ‬بًَ‪.‬‬‫*فِــخ ا‪٪ٛ‬ى‪ -١‬ا‪ٛ‬ـِـــ‪ -٪‬عٰــَ – ث‪٨‬بئـــ‪ - ٞ‬ال ٯلاُن ه‪ ٢‬ؽو‪ٟ‬خ ‪-‬ال ٯزو‪ٜ‬ــ‪ -ٞ‬ال ٯظ‪ٜ‬ؾ‪ٜٛ ١٪‬قل‪ٟ‬خ ‪ -‬أ‪٘٤ٟ ٚ٧‬و‪ -‬أ‪ً ٚ٧‬له ‪.‬‬
‫أحدد تنــــاء اننــــــــــض‪:‬‬
‫َٰٗ ط‪ّ٪‬ه افزِبء ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء؟ ‪ َٞٛ٩‬؟ ‪ *-‬ط‪٪‬ه‪ ٞ٧‬ثوٍ‪٪‬ؿ ا‪ٛ‬غجب‪ ٙ‬ٳ‪ ٞ٨٣‬ال ٯ‪٤‬ؾ‪. ١٪٤‬‬‫اٍزقوط ‪ٟ‬جوهاد ا‪ٛ‬شبهو‪ *-.‬فِخ ا‪٪ٛ‬ى‪ ١‬أكد ا‪ : ٬ٛ‬االؽزٔبه(‪ ٩ ).‬ا‪ٛ‬ـِ‪ٗ ٪‬ب‪ٛ‬غَٰ ‪٩‬ا‪ٌٛ‬له ٗب‪ٛ‬نئبة ‪٩‬ك‪ ٜٞ‬ا‪ٛ‬ؼوِبء عج‪٤‬ب‪...‬‬‫‪ ٚ٧‬رو‪ٟ ٫‬جوِه ا‪ٛ‬شبهو ِثـُ ُِ‪ ِ٪‬ا‪ٛ‬غ‪٨‬الء ‪٪ٟ‬ػ‪٪‬هٰب ‪ٟٔ٩‬ج‪٪‬ال ؟‬‫*‪٣‬وــ‪ .ٞ‬ٳ‪ ١‬ا‪ٛ‬غِٰخ ا‪ٛ‬زٮ ال ر‪ِ٤‬ن رظول ُ‪ ّ٪‬ا‪٠ٛ‬بء ‪٩‬ا‪ٛ‬لُهّ ُا‪ٛ‬ض‪ٰ٠‬ــ‪٠ٰٔٛ ٢‬ز‪ ٦‬ٯٌ‪٪‬ص ُٮ ا‪٠ٛ‬بء ‪.‬‬
‫‪ٟ‬ب ا‪٠٤ٛ‬ؾ ا‪ٌٛ‬ب‪ٛ‬ت ه‪ ٬ٜ‬ا‪٤ٛ‬ض؟ ‪٠٣ ٪٧ *-‬ؾ رَِٰو٭ ‪.‬‬‫ٳ‪َُّ ٦٣‬ــــــَو ‪ ٩‬هَ‪ ََٜٚ‬رظله ا‪ٛ‬غ‪٨‬الء ا‪٤٠ٛ‬بى‪ ٙ‬ا‪ٛ‬و‪ٰٜ‬ب ُٮ ا‪٠ٛ‬غز‪٠‬ن‬
‫‪٩‬افزِــــــــبء ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ‪٣ ٪٨ُ .‬بٓل ٳفالّ ا‪٠ٛ‬غز‪٠‬ن ‪.‬‬
‫ٯ‪٤‬ز‪٠‬ٮ ‪٧‬لا ا‪ٛ‬شوو ا‪ ٬ٛ‬ا‪ٛ‬شوو االعز‪٠‬بهٮ‬
‫أتفحـــــــض االتســــــاق واالنسجــاو فً تركٍـــة فقـــــــــراخ اننــــــــــض‪:‬‬
‫‪ٟ -‬ب اٳصو ا‪ٛ‬ن٭ روٗ‪ ٦‬ر‪ٰ٘٤‬و( ٓ‪ -ٝ٪‬عَٰ‪ -‬رغبه ) ُٮ ا‪٠ٛ‬و‪ ٬٤‬؟‬

‫‪26‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫‪ٟ٩‬ب أُبك رووٯَ(ا‪ٛ‬واعؾ‪ )١٪‬؟‬
‫* ‪ٛ-‬زجٰب‪ٗ ١‬ضوح ا‪ٛ‬غ‪٨‬ب‪ٜٓ٩ ٙ‬خ ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء‪.‬‬
‫اٍزقوط أٍ‪٪ٜ‬ة َٓ‪ٟ ٞ‬جٰ‪٤‬ب أصو‪ُ ٥‬ٮ ا‪٠ٛ‬و‪. ٬٤‬‬‫*ُٮ ا‪ٛ‬جٰذ ا‪ٛ‬ضب‪ٛ‬ش (ٯ‪ٛ.)َ٢ٰ٠‬زؤٰٗل ؽ٘‪ُ ٞ‬واى ا‪ٛ‬غ‪٨‬الء ‪ ٢ٟ‬أ٭ ٰٓ‪٠‬خ‪.‬‬
‫‪ٟ‬ب ‪٪٣‬م ا‪ٛ‬ؼ‪٠‬بئو ا‪ٛ‬زٮ اٍزو‪ ٦ٜ٠‬؟ ‪ٟ٩‬ب أصو‪٧‬ب ُٮ ا‪٠ٛ‬و‪ ٬٤‬؟‬‫*اٍزو‪ ٚ٠‬ػ‪ٰ٠‬و ا‪ٌٛ‬بئت ُٮ ‪ٟ‬ول‪ ٞ‬أثٰبد ا‪ٔٛ‬ظٰلح ‪٩ ،‬ػ‪ٰ٠‬و ا‪٠ٛ‬ز٘‪ُ ٜٞ‬ٮ ثٰزٰ‪ُٔ ٢‬ؾ ‪٠٧٩ .‬ب ا‪ٛ‬جٰذ ا‪ٛ‬ضب‪ٛ‬ش ‪ ٩‬ا‪ٛ‬زبٍن‪ٟ ٪٨ُ.‬قجو‬
‫‪ٟ‬ؾ‪ ٜٚ‬ؿجٰوخ ا‪ٛ‬غ‪٨‬الء ا‪َِٰ٤ٛ‬خ ث‪٪‬اٍـخ ػ‪ٰ٠‬و ا‪ٌٛ‬بئت‪ .‬أ‪ٟ‬ب ث‪٪‬اٍـخ ػ‪ٰ٠‬و ا‪٠ٛ‬ز٘‪ُ٘ ٜٞ‬ب‪ ١‬ٯظله ا‪ٛ‬ؾ٘‪ ٞ‬اطلاها صج‪٪‬رٰب ال روكُكَ‬
‫ُٰ‪. ٦‬‬
‫ٗ‪٠‬ب أثوى ُٮ ا‪ٛ‬زبٍن رؤ‪ ٩ ٦َ٠ٛ‬ر‪٪‬عُوَ‪٣٩ ٦‬لثَزَ‪. ُ٦ََِْ ٣ ٦‬‬
‫ه‪ ٢ٟ ٬ٜ‬ٯو‪٪‬ك ا‪ٛ‬ؼ‪ٰ٠‬و ُٮ ا‪ٛ‬جٰذ ا‪ٛ‬ضب‪ٛ‬ش هشو؟‪٠َ٣ َٰٗ٩ -‬ٮ أٍ‪٪ٜ‬ة ‪٧‬نا ا‪ٛ‬جٰذ ؟ ‪ٟ٩‬ب ‪٧‬ٮ ؿوٯٔز‪ ٦‬؟ ‪ٟ٩‬ب ‪٪٣‬ه‪ ٦‬؟‬‫*ٯو‪٪‬ك ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬لَ‪٧‬ـو ‪ ٩‬أٍ‪٪ٜ‬ث‪٧ ٦‬ـــ‪ ٪‬أٍ‪٪ٜ‬ة ٓظو ثـوٯٔخ ا‪ِ٤ٛ‬ـــٮ ة( ال ) ‪٩‬االٍزض‪٤‬بء ة( االّ َ) ‪ٓ ٪٧ ٩‬ظو اػبُٮ ‪.‬‬
‫‪٧‬بد ‪ٟ‬ضبال ‪ٜٔٛ‬ظو اإلػبُٮ ثز‪٪٤‬ٯن ا‪ٛ‬ـوائْ ‪.‬‬‫*ا‪٠٣‬ب ٯ‪٤‬زظو ا‪ٛ‬وب‪ ٞٛ‬ثب‪ٛ‬ز‪٪‬اػن ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬غب‪.ٚ٧‬‬
‫*ثب‪ٛ‬ز‪٪‬اػن ‪٩‬ا‪ٛ‬ظجو ٯ‪٤‬زظو ا‪ٛ‬وب‪ ٞٛ‬ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬غب‪.ٚ٧‬‬
‫*‪ ٌٰٛ‬ا‪ٛ‬وب‪٤ٟ ٞٛ‬زظوا ثب‪٠ٛ‬ب‪٩ ٙ‬ا‪ٛ‬ز٘جو ث‪ ٚ‬ثب‪٤ٔٛ‬بهخ ‪ ٩‬ا‪ٛ‬ز‪٪‬اػن‪.‬‬
‫*‪ ٌٰٛ‬ا‪ٛ‬وب‪٤ٟ ٞٛ‬زظوا ثب‪٠ٛ‬ب‪٩ ٙ‬ا‪ٛ‬ز٘جو ‪ ٢٘ٛ‬ثب‪٤ٔٛ‬بهخ ‪ ٩‬ا‪ٛ‬ز‪٪‬اػن ‪.‬‬
‫أجًم انقـىل فً تقدٌـــــر اننـــــــــض‪:‬‬
‫ ‪ٟ‬ب ‪٪ٟ‬ػ‪٪‬م ا‪٤ٛ‬ض ا‪ٛ‬ن٭ أصبه‪ ٥‬ا‪ٛ‬شبهو؟ ‪ٟ٩‬ب ‪٧‬ٮ ٓؼبٯب‪ ٥‬؟‬‫*ر‪٤‬ب‪٪ٟ ٙ٩‬ػ‪٪‬م ا‪ٔ٤ٛ‬ل االعز‪٠‬بهٮ ‪ٍٰ .‬ـوح ا‪ٛ‬غ‪٨‬ب‪ ٙ‬ثؤ‪٪ٟ‬ا‪ ٞ٨ٛ‬ه‪ ٬ٜ‬ا‪٠ٛ‬غز‪٠‬ن ‪ ٩‬ا‪٤ٛ‬بً ‪ًٰ٩‬بة أ‪ ٩‬رٌٰٰت ك‪٩‬ه ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ‪ِٔٛ‬و‪. ٞ٧‬‬
‫‪ٟ‬ب ‪٧‬ٮ ‪ٟ‬ال‪ٟ‬ؼ شقظٰخ ا‪ٛ‬شبهو؟ ‪٩‬هال‪ ٝ‬ٯل‪ ٙ‬م‪ ٖٛ‬؟‬‫*ر‪ٰ٠‬يد شقظٰز‪ ٦‬ثب‪ٛ‬زشبإ‪٩ ٝ‬اال‪ِ٣‬وب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ؾبك ‪ ٢ٟ‬افزال‪٪ٟ ٙ‬اىٯ‪ ٢‬ا‪٠ٛ‬غز‪٠‬ن ُٮ رٔلٯو ا‪ٛ‬وعب‪.ٙ‬ٯل‪ ٙ‬م‪ ٖٛ‬ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬ل‪ٜٞ‬‬
‫االعز‪٠‬بهـــٮ ا‪ٛ‬ن٭ ٯٔ‪٪‬ك‪ ٥‬أطؾبة ا‪٪ِ٤ٛ‬م ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ‪ٛ‬غ‪ ٩ ٞ٨ٜ٨‬رظبًو‪٧‬ــ‪ ٞ‬أ‪ٟ‬ــــــب‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ول‪٠‬بء‬
‫ڃ‪٨‬خىَ حٿزْجش ڃن هالٽ حٓرْخص‪:‬‬
‫رْجش ‪٧‬خٿڄش طَٳ‪ ٪‬حٿڀجخځ ًطٌٿِ ‪٧‬يَىخ ٿڀَ٘ٳخء أ‪ٛ‬لخد حٿڄزخىة حٿ‪٬‬خٿْش ًحٿ‪٬‬ٸٌٽ حٿَحؿلش ‪.‬‬‫رْجش ٻؼَ ٳْيخ حٿٰيٍ ًحنٸڀزض حٿڄٌحُّن ٳخڃظڀٺ أ‪ٛ‬لخد حٿ‪٬‬ٸٌٽ حٿوَرش حٿؼًَس ًطيڄٖ ٳْيخ أ‪ٛ‬لخد حٿلٶ ‪.‬‬‫‪-‬رْجش كخٓش كخٷيس ‪٫‬ڀَ ًًُ حٿ‪٬‬ڀڂ ًحٿ‪٬‬ٸپ‪.‬‬

‫يطبنؼخ يىجهخ ‪ :‬دً ثٍ ٌقضبٌ ( انجزء انثبًَ )‬
‫* ّ٘ټٌ كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ ڃن ‪ً ٌ٠٫‬ىِ ‪٫‬ڀش ٯَْ ‪٧‬خىَس ٿټنيخ ڃٌؿٌىس كظڄخ ‪.‬‬
‫* ًىذ رو طٴټَْه اٿَ أڅّ حٿ‪٬‬ڀش ڃٌؿٌىس ٳِ حٿ‪ٜ‬يٍ‪.‬‬
‫حٓظنظؾ أڅّ حٿلٌْحڅ ّظٌٷٲ ‪٫‬ن حٿلَٻش ًال ط‪ٌ٬‬ى اٿْو حٿلْخس ػخنْش ‪.‬‬
‫* ر‪٬‬يڃخ ‪٫‬ـِ كِ ‪٫‬ن اّـخى ڃ‪٤‬ڀٌرو ٷٍَ أڅْ ّ٘ٶ حٿ‪٨‬زْش‪.‬‬
‫* حأل‪٠٫‬خء حٿظِ ‪٫‬ؼَ ‪٫‬ڀْيخ‪ ،‬ىِ‪ :‬حٿَثش ًحٿٸڀذ‪.‬‬
‫* حٿٌُ ٗيّ حنظزخىو ‪٫‬ني ‪٫‬ؼٌٍه ‪٫‬ڀَ حٿٸڀذ‪ ،‬ىٌ ٗټڀو حٿ‪٬‬ـْذ ٳزيأ ّٴل‪ٜ‬و ػڂ ‪ِ٫‬ځ ‪٫‬ڀَ ٗٸو‪ ،‬ٳٌؿي طـٌّٴْن ٳْو‪ :‬ىځ ڃن‪٬‬ٸي‬
‫ٳِ حٿظـٌّٲ حألّڄن‪ً ،‬ٳَح٭ ٳِ حٿظـٌّٲ حألَّٔ‪.‬‬
‫* َّڃِ كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ اٿَ حٿ‪٬‬ٸپ حٿزَُ٘ حٿٌُ حٍطٸَ ڃن حٿلٌْحنْش اٿَ حٓىڃْش حٿڄٴټَس ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫* أىٍٹ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿڄ‪َ٬‬ٳش ‪:‬‬
‫‪ً -0‬حؿذ حٿٌؿٌى ( حهلل ٓزلخنو ًط‪٬‬خٿَ) ‪.‬‬
‫‪ًٍ -0‬كخنْش حٿنٴْ ‪.‬‬
‫‪ -1‬هڀٌى حٿنٴْ‪.‬‬
‫‪٬ٓ -2‬خىس حٿنٴْ ٳِ طؤڃپ ًحؿذ حٿٌؿٌى ‪.‬‬
‫* طڀوْ‪ ٚ‬حٿٸ‪ٜ‬ش‪:‬‬
‫ٳِ ؿَِّس ڃيـٌٍس ڃن ؿٍِ حٿيني ىًڅ ه‪ ٢‬حالٓظٌحء‪ ،‬ن٘ؤ ‪٣‬ٴپ ال ّ‪َ٬‬ٱ أرخ ًال أڃّخ‪ّٔ ،‬ڄَ كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ‪ٍ .‬رظو ٯِحٿش‬
‫كٔزظو ًٿيىخ حٿڄٴٸٌى‪ً ،‬ٻزَ حٿ‪٤‬ٴپ ًٻخڅ ًح ڃٌىزش ٳٌس‪ ،‬ٳالك‪ً ٦‬ٳټَ ٳخىظيٍ اٿَ أٳټخٍ ٻؼَْس طڄض ر‪ٜ‬ڀش اٿَ ڃخ ًٍحء‬
‫حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ػڂّ حىظيٍ رخٿٴ‪٬‬پ ٻٌٿٺ اٿَ ڃخ حىظيٍ اٿْو حٿٴالٓٴش حإلَٗحٷٌْڅ ڃن حٿٴنخء ٳِ حهلل ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿٌؿي ًحٿيْخځ ٳِ ڃ‪٬‬نخىخ‬
‫حٿ‪ٌٜ‬ٳِ ‪.‬‬
‫* ڃ‪٤‬ڀٌرو ٳِ ىٌه حٿٴٸَس ىٌ حٿٌ‪ْ٧‬ٴش حٿظِ ّٸٌځ رو حٿٸڀذ ڃن حٓظڄَحٍ حٿلْخس‪ً ،‬ٿيٌح ٷخٽ‪ً " :‬اٿْو ٻخڅ حنز‪٬‬خػو حألًّٽ‪"...‬‬
‫* أٓڀٌد حٿٸ‪ ،َٜ‬ىٌ ٳِ ٷٌٿو‪ً " :‬أنخ ٿْْ ڃ‪٤‬ڀٌرِ ْٗجخ‪...‬‬
‫انڄخ ڃ‪٤‬ڀٌرِ حٿِ٘ء حٿٌُ ّوظ‪ ٚ‬رو‪"...‬‬
‫ ‪َّ٣‬ٸظو‪ ،‬ىِ‪ :‬ٿْْ ‪ ...‬انڄخ ‪.‬‬‫* ٳِ ٷ‪ٜ‬ش كِ رن ّٸ‪٨‬خڅ ر‪ ٞ٬‬ؿٌحنذ حٿن‪٠‬ؾ حٿٸ‪ ِٜٜ‬ٳِ حٿَ٘ف ًحٿظزََّ ‪٫‬ڀَ حٿَٯڂ ڃن أڅّ حٿٸخٿذ حٿٸ‪ً ِٜٜ‬ٻَ‬
‫ٿڀليّغ ‪٫‬ن حٍٓحء حٿٴڀٔٴْش‪ً ،‬رَح‪٫‬ظو طټڄن ٳِ ڃِؿو ىٌه حٍٓحء حٿٴڀٔٴْش رخٿٸ‪ ٜٚ‬حٿ٘‪٬‬زِ‪ً ،‬ٿيٌح ‪٫‬يىخ حٿنٸخى هَْ ٷ‪ٜ‬ش‬
‫ٳِ حٿ‪ ٌٍٜ٬‬حٿٌٓ‪ َ٤‬ٻڀّيخ ‪.‬‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬انذٍبح االجزًبػٍخ و يظبهر انظهى‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫حألٳټخٍ حٿَثْْٔش‬
‫‪1‬طؤػَْ حٿل‪٠‬خٍحص حٿڄوظڀٴش ٳِ طټٌّن حٿل‪٠‬خٍس حإلٓالڃْش‬
‫‪2‬نڄ‪ ٢‬رنخء حٿٸ‪ً ٌٍٜ‬حٿيًٍ ٳِ ڃن‪٤‬ٸش ٓخڃَحء‬
‫‪ٌٍٛ3‬س ٿڀظنخٷ‪٠‬خص حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٳِ حٿ‪ َٜ٬‬حٿ‪٬‬زخِٓ (حٿٴَٵ رْن كْخس حٿوڀٴخء ً‪٫‬خڃش حٿنخّ)‬
‫‪4‬ڃ‪٨‬خىَ طَٱ حٿوڀٴخء ًحألڃَحء ٳِ حٿ‪ َٜ٬‬حٿ‪٬‬زخِٓ‬
‫‪5‬ڃ‪٨‬خىَ حٿزئّ ًحٿڄ٘ٸش ٿ‪٬‬خڃش حٿنخّ‬
‫‪6‬حألػَ حٿٔڀزِ ٿيٌه حٿظنخٷ‪٠‬خص ‪٫‬ڀَ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿ‪٬‬زخِٓ‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫حٿٴجخص حٿظِ ڃٔيخ حٿزٌم‬
‫حٿوڀٴخء ًكٌحْٗيڂ ڃن حٿزْض حٿ‪٬‬زخِٓ حٿٌٍُحء حٿٸخىس ٻزخٍ ٍؿخٽ حٿيًٿش حٿٴنخنٌڅ حٿڄٰنٌْڅ حٿ٘‪َ٬‬حء حٿ‪٬‬ڀڄخء حٿڄؼٸٴٌڅ‬

‫‪28‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ڃ‪٨‬خىَ رٌم هڀٴخء حٿيًٿش حٿ‪٬‬زخْٓش‬
‫حكظټخٍ أڃٌحٽ حٿيًٿش ًڃٌحٍىىخ حٿ‪٠‬وڄش‬
‫ٻخنض هِحثن حٿيًٿش ىِ حٿڄ‪ْ٬‬ن حٿٌكْي حٿٌُ ىْخ ٿټپ ىٌح حٿظَٱ‬
‫حٓظټؼَ نٔخء حألڃَحء ًحٿوڀٴخء ڃن حٿ‪ً ٌٍ٤٬‬حٿـٌحىَ حٿؼڄْنش‬
‫حٿنظخثؾ حٿٔڀزْش ٿييه حٿظنخٷ‪٠‬خص‬
‫ٻؼَس حٿؼٌٍحص ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬زخْْٓن‬
‫ن٘ؤص حٿـڄ‪ْ٬‬خص حٿَّٔش‬
‫ح‪٫‬ظنخٵ حٿنخّ ٿ‪٬‬ٸْيس حٿڄْٔق‬
‫االسزخالص و انزسجٍم‪:‬‬
‫ڃٴَىحص حٿٴٸَ‬
‫ّټيف حٿزئّ حٿ٘ٸخء أ‪٫‬زخء ّظلڄپ ّلظټًَڅ حٿ‪٠‬نٺ حٿ‪ْ٠‬ٶ ح‪٫‬ظ‪ٜ‬خٍ حٿ٘‪٬‬ذ‬
‫ڃٴَىحص حٿٰنَ‬
‫حٿزيم حٿن‪ْ٬‬ڂ حألڃٌحٽ حٿڄٌحٍى هِحثن حٿظَٱ حٿٌىذ حٿٴ‪٠‬ش حألنيخٍ حٿيحٳٸش ڃن حألڃٌحٽ حٿ‪ ٌٍ٤٬‬حٿِّنش حٿؼْخد حٿـٌحىَ‬

‫َض أدثً ‪ :‬يٍ قضبٌب انشؼر فً ػهذ انذونخ انرسزًٍخ‬
‫انتعرٌف تانشاعر‪:‬‬
‫اُ‪ٜ‬ؼ ث‪ ٢‬هجل ا‪٧٪ٛ‬بة ‪ ٪٧ :‬اإل‪ٟ‬ب‪ ٝ‬اُ‪ٜ‬ؼ ث‪ ٢‬هجل ا‪٧٪ٛ‬بة ث‪ ٢‬هٍز‪ ٞ‬صب‪ٛ‬ش اٳئ‪٠‬خ ا‪ٛ‬وٍز‪٣ ٢ٰٰ٠‬شب ُٮ ثٰذ ه‪٩ ٜٞ‬عب‪ُ ٥‬ؤث‪ ٪٧ ٥٪‬اإل‪ٟ‬ب‪ٝ‬‬
‫هجل ا‪٧٪ٛ‬بة ث‪ ٢‬هجل ا‪ٛ‬وؽ‪ٟ ٢٠‬ئٌٍ ا‪ٛ‬ل‪ٛ٩‬خ ا‪ٛ‬وٍز‪ٰ٠‬خ ‪ٛ٩‬و‪ ٚ‬ه‪٨‬ل‪ ٥‬ٯول أهٓ‪ ٬‬هظ‪٪‬ه ا‪ٛ‬ل‪ٛ٩‬خ صٔبُخ ‪ُ٘٩‬وا ٗب‪ٓ ١‬ج‪ ٚ‬أ‪ ١‬ٯز‪٬ٛ٪‬‬
‫اإل‪ٟ‬ب‪ٟ‬خ ٓل هٔل ثٰ‪ ٢‬ٯلٯ‪ ٦‬صالصخ ؽ‪٧ ْٜ‬ٮ ه‪ ٜٞ‬ا‪٩ ٦ِٔٛ‬ا‪٘ٛ‬ال‪٩ ٝ‬ا‪ٌٜٛ‬خ ا‪ٛ‬ووثٰخ افن ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬ه‪ ٢‬أثٰ‪٩ ٦‬عل‪ ٢ٟ٩ ٥‬هبطو‪ٗ ٢ٟ ٞ٧‬جبه‬
‫ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ؽز‪ ٬‬ث‪ٜ‬ي كهعز‪٩ ٞ٨‬رِ‪ ّ٪‬ه‪ ٬ٜ‬ثوؼ‪ ، ٞ٨‬ا‪ِ٣‬وك ثؤٓ‪٪‬ا‪ُ ٙ‬ٮ ه‪ ٜٞ‬ا‪٘ٛ‬ال‪٩ ٝ‬اهزجو ‪ ٢ٟ‬اع‪٨ٜ‬ب ا‪ٟ‬ب‪ٟ‬ب ‪ٓ٩‬ل روٕ اُ‪ٜ‬ؼ ا‪ٛ‬ولٯل ‪٢ٟ‬‬
‫ا‪ٛ‬وٍبئ‪٠ٗ ٚ‬ب أ‪ ٦ٛ ١‬ا‪٧‬ز‪٠‬ب‪ٟ‬بد ثب‪ٛ‬ؾلٯش ‪٩‬ه‪٩‬اٯز‪ ٦‬ع‪٠‬وذ ُٮ ( ‪ٟ‬وز‪٠‬ل اإلثبػٰخ ُٮ ا‪ٛ‬ؾلٯش) ‪ ٞٛ‬ٯ‪ ٢٘٠‬شبهوا ثٔله ‪ٟ‬ب ٗب‪٣ ١‬بصوا‬
‫‪٩‬فـٰجب ال‪ٟ‬وب ‪ ،‬هوٍ ُٮ ‪ٰٟ‬لا‪ ١‬ا‪ٛ‬شوو ثٔظٰلح هائٰخ ٯزٰ‪٠‬خ ٯؾش ُٰ‪٨‬ب ه‪ ٬ٜ‬ؿ‪ٜ‬ت ا‪ٛ‬و‪٩ ٜٞ‬اٗزَبث‪٩ ٦‬ٯجغ‪٨ُٰ ٚ‬ب ا‪ٛ‬و‪٩ ٜٞ‬ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء‬
‫‪٩‬ٯؾؾ ‪٠ٰٓ ٢ٟ‬خ ا‪ٛ‬غ‪٩ ٚ٨‬ا‪ٛ‬غ‪ٜ٨‬خ ‪ ٢٘ٛ ،‬شوو‪ٗ ٥‬شوو ٗ‪ ٚ‬ا‪٨ِٔٛ‬بء ٯٌ‪ٜ‬ت ه‪ ٦ٰٜ‬ا‪ٛ‬ـبثن ا‪ٛ‬زو‪٠ٰٜ‬ٮ‪.‬‬
‫اكتشاف يعطٍاخ اننض‪:‬‬
‫‪ٜٛ‬و‪٠ٰٓ ٜٞ‬خ ًب‪ٰٛ‬خ ال رؼب‪٨ٰ٧‬ب ٰٓ‪٠‬خ أ٭ شٮء ‪ُ ٌِٰ٣‬ٮ ‪٧‬نا ا‪٪ٛ‬ع‪٪‬ك ‪٨ٛ‬نا اُوك ‪ ٦ٛ‬ا‪ٛ‬شبهو اإل‪ٟ‬ب‪٧ ٝ‬ن‪ ٥‬ا‪ٔٛ‬ظٰلح ا‪ٰٛ‬زٰ‪٠‬خ ‪ٟ‬شٰلا ث‪٦‬‬
‫‪٩‬ثآصبه‪ ٥‬ا‪ِٛ‬بػ‪ٜ‬خ ه‪ ٬ٜ‬ا‪ِٛ‬وك ‪٩‬ا‪٠ٛ‬غز‪٠‬ن ‪.‬‬
‫اما ٗب‪ٜٛ ١‬و‪٧ ٜٞ‬ن‪ ٥‬ا‪٠ٰٔٛ‬خ ا‪َٛ‬ب‪ٰٟ‬خ ُ٘‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ظوبة ‪ ٦ٰٜ٤ٛ‬ر‪٧٩ ١٪٨‬نا ‪ٟ‬ب كهب ا‪ ٦ٰٛ‬ا‪ٛ‬شبهو ُٮ ا‪ٛ‬جٰزٰ‪ 8 ٩7 ٢‬ؽٰش ؽش ا‪٠ٛ‬وء ه‪٬ٜ‬‬
‫ؿ‪ٜ‬ت ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬أ‪٩ ٬٣‬عل ‪ٟ‬زؾ‪٠‬ال ُٮ م‪ٟ ٚٗ ٖٛ‬شبّ ا‪َِٛ‬و ‪ ٩‬ا‪ٛ‬زوؽب‪ ٙ‬طبثوا ه‪ ٬ٜ‬أ‪٪٧‬ا‪ ٙ‬ا‪٩ ٰٜٚٛ‬أفـبه ا‪ِٰٛ‬بُٮ ‪.‬‬
‫‪ٟ٩‬بكا‪ ٦ٰٜ٣ ٝ‬طوجب ‪٩‬رِٔ‪ً ٦٨‬ب‪ٰٛ‬ب ُ‪ ٢ٰٜ٘‬طبؽج‪ٟ ٦‬ز‪٪‬اػوب ٯغو‪ ٦ٜ‬هلل ال ٯ‪ٜ‬جَ‪ِٟ ٦‬قوح ‪٩‬رجب‪ٰ٧‬ب‪.‬‬
‫ٯ‪٨٤‬ٮ ا‪ٛ‬شبهو أثٰبر‪ٟ ٦‬ؾنها ‪ ٢ٟ‬ا‪٠ٛ‬غبك‪ٛ‬خ ‪٩‬ا‪٠٠ٛ‬بهاح ُٮ ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬ثٌٰو ؽْ ‪ُ ،‬جئٌ ا‪٠ٛ‬غبك‪ُ ٙ‬ٮ ا‪ٛ‬ؾْ ُ‪٠‬ب ‪٣‬ب‪٧ ٢ٟ ٙ‬نا اال‪٣‬ؾواٍ‬
‫ًٰو اٱصب‪.ٝ‬‬
‫يناقشح يعطٍاخ اننض‪:‬‬
‫شج‪ ٦‬ا‪ٛ‬شبهو ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬ثب‪ٛ‬له ُٮ ٓ‪ :٦ٛ٪‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬كه ‪ُ ٦ٛ‬ؼ‪٩ ٚ‬ال اؽل ُٮ ا‪٤ٛ‬بً ٯله٭ ‪ٛ‬ن‪ ٖٛ‬ا‪ٛ‬له ‪ٟٔ‬لاه‬
‫ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬كه ‪ :‬رشجٰ‪ ٦‬ث‪ٰٜ‬ي ؽنُذ ‪ ٦٤ٟ‬اٳكاح ‪٩٩‬ع‪ ٦‬ا‪ٛ‬شج‪ٛ ٦‬غو‪ ٚ‬ا‪ٛ‬و‪٩ ٜٞ‬ا‪ٛ‬له ‪ٟ‬زَب‪٩‬ٯٰ‪ُ ٢‬ٮ ا‪ِ٤ٛ‬بٍخ ‪ .‬أطجؼ ا‪٠ٛ‬شج‪٩ ٦‬ا‪٠ٛ‬شج‪ ٦‬ث‪٦‬‬
‫‪َٟ‬زٌوٰٓ‪.٢‬‬
‫اٳصو‪ :‬اثواى ٰٓ‪٠‬خ ا‪ٛ‬و‪ُ٩ ٜٞ‬ؼ‪ ٦ٜ‬ه‪ ٢‬ؿوٯْ ‪َٟ‬ب‪٩‬ار‪ ٦‬ثب‪ٛ‬له‬
‫ُٮ ا‪ٛ‬جٰزٰ‪ 6٩5 ٢‬آزجبً ‪ ٢ٟ‬ا‪ٛ‬ؾلٯش ا‪ٛ‬شوٯَ‪ :‬ه‪ ٢‬آثٮ ا‪ٛ‬له كاء ه‪ ٢‬ا‪٤ٛ‬جٮ ط‪ ٬ٜ‬اهلل ه‪ٓ ٍٜٞ٩ ٦ٰٜ‬ب‪ ٍٖٜ ٢ٟ :(ٙ‬ؿوٯٔب ٯزـ‪ٜ‬ت‬
‫ُٰ‪ ٦‬ه‪٠ٜ‬ب ٍ‪ ٖٜ‬اهلل ث‪ ٦‬ؿوٯٔب ا‪ ٬ٛ‬ا‪ٛ‬غ‪٤‬خ ‪٩‬ا‪ ١‬ا‪٠ٛ‬الئ٘خ ‪ٛ‬زؼن أع‪٤‬ؾز‪٨‬ب هػب ‪ٛ‬ـب‪ٛ‬ت ا‪ٛ‬و‪٩ ٜٞ‬ا‪َٰٛ ٦٣‬زٌِو ‪ٜٛ‬وب‪ُ ٢ٟ ٞٛ‬ٮ ا‪٠َٛ‬ب‪٩‬اد‬
‫‪٩‬اٳهع ؽز‪ ٬‬ا‪ٛ‬ؾٰزب‪ُ ١‬ٮ ا‪٠ٛ‬بء ‪ُ٩‬ؼ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬وب‪ ٞٛ‬ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬وبثل ِٗؼ‪ ٚ‬ا‪٠ٔٛ‬و ه‪ٍ ٬ٜ‬بئو ا‪٪٘ٛ‬اٗت أ‪ ١‬ا‪ٛ‬و‪٠ٜ‬بء ‪٩ ٞ٧‬هصخ اٳ‪٣‬جٰبء ‪ٞٛ‬‬
‫ٯ‪٪‬هص‪٪‬ا كٯ‪٤‬بها ‪٩‬ال كه‪٠٧‬ب ‪٩‬ا‪٠٣‬ب ‪٩‬هص‪٪‬ا ا‪ٛ‬و‪ ٢٠ُ ٜٞ‬أفن‪ ٥‬افن ثؾق ‪٩‬اُو )‬
‫اهز‪٠‬ل ا‪ٛ‬شبهو ه‪ ٬ٜ‬اٳٍ‪٪ٜ‬ة اإل‪٣‬شبئٮ ُٮ ‪ : 9-8-7‬اشلك ‪-‬ط‪ - ٚ‬اطجو‪ :‬أٍ‪٪ٜ‬ة ا‪٣‬شبئٮ ؿ‪ٜ‬جٮ رؼ‪ ٢٠‬اٳ‪ٟ‬و ًٰو ا‪ٛ‬ؾٰٔٔٮ‬
‫ًوػ‪]٦‬ا‪٤ٛ‬ظؼ ‪٩‬اإلهشبك‬
‫أٗو‪ ٝ‬ثؤ‪ ٚ٧‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬ى‪٩‬اها ‪ :‬أٍ‪٪ٜ‬ة ا‪٣‬شبئٮ ًٰو ؿ‪ٜ‬جٮ رؼ‪ ٢٠‬ا‪ٛ‬زوغت ًوػ‪ ٦‬اإلٗوا‪٩ ٝ‬اإلعال‪ ٙ‬ٳ‪ ٚ٧‬ا‪ٛ‬و‪ٜٞ‬‬

‫‪29‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ا‪ٛ‬ظ‪٪‬هح ا‪ٛ‬جٰب‪ٰ٣‬خ ا‪ٛ‬زٮ رؼ‪٨٤٠‬ب ا‪ٛ‬جٰذ ‪: 12‬‬
‫أ‪٩‬ال ‪ :‬ٯظـبك ثب‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬أ‪٪ٟ‬ا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬وجبك ‪:‬شج‪ ٦‬اٳ‪٪ٟ‬ا‪ ٙ‬ثِوٯَخ ‪٩‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬ثَ‪ ٞ٨‬ؽنٍ ا‪٠ٛ‬شج‪ ٦‬ث‪ُ ٦‬ٮ ٗ‪ٜ‬زب ا‪ٛ‬ظ‪٪‬هرٰ‪٩ ٢‬أثٔ‪ ٬‬ه‪ ٬ٜ‬شٮء ‪٢ٟ‬‬
‫طِبر‪٧٩ ٦‬ٮ االطـٰبك ه‪ٍ ٬ٜ‬جٰ‪ ٚ‬االٍزوبهح ا‪ٰ٤٘٠ٛ‬خ ا‪٠ٛ‬يك‪٩‬عخ ا‪٠ٛ‬شقظخ ‪٠ٜٛ‬و‪٪٤‬٭ ُٮ ط‪٪‬هح ‪ٟ‬ؾَ‪ٍ٪‬خ ‪ٟ‬بكٯخ رٔوة ا‪٠ٛ‬و‪٬٤‬‬
‫‪ ٢ٟ‬ا‪ٛ‬ن‪.٢٧‬‬
‫صب‪ٰ٣‬ب ‪ُ :‬ٮ ا‪ٛ‬جٰذ ٗ‪ ٦ٜ‬رشجٰ‪ ٦‬ر‪٠‬ضٰ‪ٜ‬ٮ ؽٰش ‪ ٞٛ‬ٯؤد ا‪٠ٛ‬شج‪٩ ٦‬ا‪٠ٛ‬شج‪ ٦‬ث‪ِٟ ٦‬وكاد ث‪ ٚ‬ط‪٪‬هح ‪ٟ‬ز٘ب‪ٜٟ‬خ أ‪ٟ‬ب ‪٩‬ع‪ ٦‬ا‪ٛ‬شج‪٤٠ُ ٦‬زيم ‪٢ٟ‬‬
‫‪ٟ‬زولك ‪٩‬ا‪ٛ‬زشجٰ‪ ٦‬ا‪ٛ‬ز‪٠‬ضٰ‪ٜ‬ٮ ٯجوى ط‪٪‬هح ا‪٠ٛ‬شج‪٩ ٦‬ٯ‪٪‬ػؾ‪٨‬ب ‪.‬‬
‫تحدٌد تناء اننض‪:‬‬
‫رؾلٯل ‪ٟ‬ياٯب ا‪ٛ‬و‪ : ٜٞ‬اثوى ا‪ٛ‬شبهو ‪ٟ٘‬ب‪٣‬خ ا‪ٛ‬و‪ٟ ٜٞ‬ؼِٰب ه‪ ٦ٰٜ‬طِبد ‪ٟ‬زولكح ‪ :‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬كه ‪ُ ٦ٛ‬ؼ‪ ٚ‬ه‪ ٬ٜ‬اٳه‪٠‬ب‪ٓ ٙ‬بؿجخ ‪.‬‬
‫ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬ٯ٘شَ أً‪٪‬اه ا‪ٛ‬شقظٰخ ‪٩‬كٓبئْ اٳشٰبء‪ُ -‬ؼ‪ ٚ‬ؿب‪ٛ‬ت ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬اٍ‪٠‬ٮ ‪ُ ٢ٟ‬ؼ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬وبثل ‪.............‬‬
‫‪٧ ٢ٟ‬نا ا‪٤٠ٛ‬ـ‪٠٣ ْٜ‬ؾ ا‪٤ٛ‬ض ‪٩‬طِٮ ٯزق‪ ٦ٜٜ‬ا‪ٛ‬ؾغبط ‪.‬‬
‫فظبئظ‪ : ٦‬االهز‪٠‬بك ه‪ ٬ٜ‬ا‪ٛ‬غ‪ ٚ٠‬االٍ‪ٰ٠‬خ ‪ٟ‬ض‪ : ٚ‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬أثٔ‪ ... ٬‬ؽٮ ‪٩‬ا‪ٟ ١‬بد ‪ ...‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬كه ‪....‬‬
‫ر‪٪‬كَٰ ا‪ٛ‬زشجٰ‪ٟ ٦‬ض‪ : ٚ‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬كه ‪ -‬ٯظـبك ثب‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬أ‪٪ٟ‬ا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬وجبك ٗ‪٠‬ب ٯظـبك ‪ٟٔ‬ز‪٤‬ض ثب‪ٛ‬جبى أؿٰبها ‪............‬‬
‫ر‪٪‬كَٰ اٳؽ‪٪‬ا‪ ٢ٟ : ٙ‬هبثل ٍ‪٤‬خ اهلل ‪ٟ‬غز‪٨‬لا ‪ -‬أؽٰ‪ ٬‬ا‪ ٰٜٚٛ‬اٍ‪٨‬وا ‪-‬اطجو ه‪ ٬ٜ‬ك‪ٛ‬ظ االًَبّ ‪ٟ‬وزَِب‪.‬‬
‫أ‪ٟ‬ب ‪ٟ‬ئشواد ا‪ٛ‬ؾغبط ُززغَل أ‪٩‬ال ُٮ ا‪٪ٛ‬كِٰخ ا‪ٛ‬ؾغبعٰخ ا‪ٛ‬زٮ ٯو‪ٟ‬ٮ ا‪٨ٰٛ‬ب ا‪٤ٛ‬ض ثبإلػبُخ ا‪ ٬ٛ‬آز‪٤‬بء ‪ٟ‬غ‪٪٠‬هخ ‪ ٢ٟ‬ا‪ٛ‬ؾغظ‬
‫ٗبالٍزوب‪٣‬خ ثبالٓزجبً ‪ ٢ٟ‬ا‪٤َٛ‬خ ا‪ٰٛ٪ٔٛ‬خ ‪ :‬ا‪ٛ‬جٰزب‪6٩ 5 ١‬‬
‫االٍزوب‪٣‬خ ثب‪٤٠ٛ‬ـْ ‪ :‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬أثٔ‪ ٬‬ٳ‪ ٚ٧‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬آصبها ‪ -‬ؽٮ ‪٩‬ا‪ٟ ١‬بد م‪ ٩‬ه‪٩ ٜٞ‬م‪٩ ٩‬هم‬
‫تفحض االتساق واالنسجاو‪:‬‬
‫ٗوه ا‪ٛ‬شبهو ‪ِٛ‬لخ ا‪ٛ‬و‪ٜٛ : ٜٞ‬لال‪ٛ‬خ ه‪ ٬ٜ‬أ‪ٰ٠٧‬خ ‪ٟ٘ ٪٠ٍ٩‬ب‪٣‬ز‪٩ ٦‬اإلٓ‪٤‬بم ثٰٔ‪٠‬ز‪ ٦‬ا‪ِٛ‬بػ‪ٜ‬خ ‪ُ٩‬ٮ ‪٧‬نا ا‪ٛ‬ز٘واه ر‪ٰٗ٪‬ل ‪٩‬روٍٰـ ‪٠ٜٛ‬و‪. ٬٤‬‬
‫ر٘وهد ؽو‪ ٍ٩‬ا‪ٛ‬غو ُٮ اٳثٰبد ا‪ٛ‬زَوخ اٳ‪ٛ٩ ٬ٛ٩‬وجذ ك‪٩‬ها ُوبال ُٮ ه‪ٰٜ٠‬خ االرَبّ ‪٩‬ا‪ٛ‬وثؾ ثٰ‪ ٢‬أعياء ا‪ٛ‬غ‪٠ٗ ٚ٠‬ب ك‪ٛ‬ذ‬
‫ه‪ٟ ٬ٜ‬وب‪ٟ ١‬قز‪ِٜ‬خ ‪ٟ‬ض‪ : ٚ‬ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬أثٔ‪ ٬‬ٱ‪ ٚ٧‬ا‪ٛ‬و‪ : ٜٞ‬رِٰل االفزظبص‬
‫‪ٟ‬ب ‪ٟ‬بد هجل ٓؼ‪ ٢ٟ ٬‬م‪ ٖٛ‬أ‪ ٩‬ؿبها ‪ :‬رِٰل رؾلٯل ا‪ٛ‬غ‪ ٌ٤‬أ٭ ‪ ٢ٟ‬ا‪ٛ‬و‪ٜٞ‬‬
‫ُٮ ا‪٤ٛ‬بً ‪ :‬رِٰل االشز‪٠‬ب‪ - ٙ‬ه‪ ٬ٜ‬اٳه‪٠‬ب‪ : ٙ‬رِٰل االٍزوالء ‪ُ -‬ٮ ا‪ٛ‬و‪ : ٜٞ‬ث‪٠‬و‪ ٬٤‬ؿب‪ٛ‬جب ا‪ٛ‬و‪ ٜٞ‬كاهٍب ‪ - ٦ٛ‬اشلك ا‪ ٬ٛ‬ا‪ٛ‬و‪ : ٜٞ‬رِٰل‬
‫ا‪٪ٛ‬ع‪٨‬خ ‪٩‬ا‪٘٠ٛ‬ب‪.١‬‬
‫‪٣‬الؽق رالؽ‪٩ ٞ‬رواثـب ‪٩‬صٰٔب ثٰ‪ ٢‬ا‪ٛ‬جٰزٰ‪ُِ 12٩ 11 ٢‬ٮ ا‪ٛ‬جٰذ اٳ‪ ٙ٩‬ٯن‪ ٝ‬ا‪ٛ‬شبهو ا‪٠ٛ‬غبك‪ ٙ‬ثٌٰو ؽْ أ‪ٟ‬ب ُٮ ا‪ٛ‬جٰذ ا‪ٛ‬ن٭ ٯ‪٦ٰٜ‬‬
‫ُِٰظ‪ُ ٚ‬ٮ ا‪ٛ‬ـوٯٔخ ا‪ٛ‬زٮ ٯزوب‪ ٟٚ‬ث‪٨‬ب ‪٧‬نا ا‪٤٠ٛ‬ؾوٍ ا‪ٛ‬غب‪ٟ ٚ٧‬ن ا‪٤ٛ‬بً ‪ٟ‬زقنا ا‪ٛ‬و‪ٍٰٜ٩ ٜٞ‬خ ‪ٛ‬الثزياى ‪ُ :‬ب‪ٛ‬شبهو ُٮ ا‪ٛ‬جٰذ اٳفٰو‬
‫ٯجوه ٍجت م‪٧٩ ٦ٟ‬غبئ‪. ٦‬‬

‫يطانعح يىجهح ‪ :‬انشاعر انًضطهد‬
‫‪0705225223‬‬
‫‪0747‬‬
‫‪0756 0752‬‬
‫‪0737‬‬

‫‪0734‬‬
‫‪0740‬‬

‫‪0756224220‬‬
‫‪0742‬‬
‫‪0740‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0736‬‬
‫‪0740‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫َض رىاطهً ‪َ :‬هضخ األدة فً ػهذ انذونخ انرسزًٍخ‬
‫اكتشاف و يناقشح يعطٍاخ اننض‬
‫ثوى اٳكة ا‪ٛ‬ووثٮ ا‪ ٬ٛ‬ا‪٪ٛ‬ع‪٪‬ك ه‪٤‬ل رشغٰن ا‪ٛ‬ؾ٘ب‪ٜٛ ٝ‬ؾوٗخ ا‪ِ٘ٛ‬وٯخ ‪٩‬ع‪ٜ‬ت ا‪٠ٛ‬ئ‪ِٛ‬بد ‪٩‬ا‪٘ٛ‬زت ‪ ٢ٟ‬ا‪٠ٛ‬شوّ ثبإلػبُخ ا‪٬ٛ‬‬
‫ا‪َ٠ٛ‬بعل ‪ ٩‬ا‪ٛ‬ي‪٩‬اٯب ‪٠ٟ‬ب ‪ٛ٩‬ل رـ‪٪‬ها ُٮ ا‪٤ٛ‬ضو ‪ ٩‬ا‪ٛ‬شوو ‪ ٢٘ٛ ،‬ا‪٤ٛ‬ضو ش‪٨‬ل اٗجو ا‪٧‬ز‪٠‬ب‪ ٢ٟ ٝ‬ا‪ٛ‬ضب‪٣‬ٮ ‪ُ ،،،‬زوع‪٠‬ذ ٗزت ٗضٰوح ش‪ٜ٠‬ذ‬
‫ا‪ٛ‬قـت ‪ ٩‬ا‪٪ٛ‬طبٯب ا‪ٛ‬لٯ‪٪‬ا‪ٰ٣‬خ ‪ ٩‬اٳٓبطٰض‪.‬‬
‫ٗ‪٠‬ب رـ‪٪‬ه ا‪ٛ‬شوو ثل‪٪٨‬ه أًواع ‪٩‬أ‪٠٣‬بؽ علٯلح ‪ٟ‬ض‪ ٚ‬ا‪٪ٛ‬طَ ‪ ٩‬ا‪٠ٛ‬لػ ‪ ٩‬ا‪٨ٛ‬غبء ‪ ٩‬ا‪ٛ‬وصبء ‪..........‬ا‪ٛ‬ـ‬
‫االتستلاص و انتسجٍم‬
‫هوٍ ا‪ٛ‬شوو ا‪ٛ‬وٍز‪٠‬ٮ رـ‪٪‬ها ُٮ ٗ‪٧ َ٤‬ن‪ ٥‬ا‪ٛ‬ل‪ٛ٩‬خ ؽٰش رولكد أًواػ‪٪ٟ ٩ ٦‬اػٰو‪٩ ٦‬ا‪٧‬ز‪٠‬ب‪ٟ‬بر‪،٦‬‬
‫أػَ ا‪ ٬ٛ‬م‪ ٖٛ‬ا‪٤ٛ‬ضو ا‪ٛ‬ن٭ ٗب‪٣‬ذ ُٰ‪ٟ ٦‬لٯ‪٤‬خ رٰ‪٨‬ود ‪َ٤ٛ .‬ز‪٤‬زظ أ‪٪ٟ ١‬ه‪٩‬ص‪٤‬ب ا‪ٛ‬زبهٯقٮ ‪٩‬اٳكثٮ ٗب‪ ١‬ٯ‪٤‬جغ ثب‪٤ٛ‬شبؽ ُٮ ه‪٨‬ل‬
‫ا‪ٛ‬ل‪ٛ٩‬خ ا‪ٛ‬وٍ‪ٰ٠‬خ‬

‫‪31‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬

‫َض أدثً ‪ :‬انشؼر فً ظم انظراػبد انذاخهٍخ‬
‫‪:‬‬
‫‪417‬‬
‫‪570‬‬

‫اكتشــاف يعطٍـــــــاخ اننــــــــــض‬

‫‬‫‬‫‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫‪.‬‬
‫يناقــــــــــشح يعطٍـــــــاخ اننــــــــــض‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫‪4‬‬
‫تحدٌد تناء اننض ‪:‬‬

‫‪.‬‬
‫‪0‬‬

‫تفحض االتساق واالنسجاو ‪:‬‬
‫‪0‬‬

‫‪.‬‬
‫يجًم انقـىل فً تقدٌـــــر اننـــــــــض‬

‫يطبنؼخ يىجهخ‪ :‬دزٌ أة‬
‫انزؼرٌف ثبنكبرت‪:‬‬
‫ڃلڄٌى طْڄٌٍ ىٌ ‪٫‬ڄْي حٿٴن حٿٸ‪ ِٜٜ‬ٳِ حٿزالى حٿ‪َ٬‬رْش ً ٻخڅ ڃ‪ ٪‬أهْو ڃلڄي طْڄٌٍ أٓزٶ حألىرخء اٿَ هيڃش حٿڄَٔف ً‬
‫حٿٸ‪ٜ‬ش ‪ ,‬ط‪٬‬يي ػٸخٳظو أرٌه أكڄي طْڄٌٍ رخٗخ ً ‪َ٫‬ٱ حٓىحد حٿ‪َ٬‬رْش ً حٿَٰرْش ‪ ,‬ٻخڅ ٳِ ٷ‪ٜٜ‬و حألًٿَ ٓيپ حٿ‪٬‬زخٍس ٿټنو ٿڂ‬
‫ّټي ّڄ‪ ِ٠‬ٳِ ٓزڀو حٿٴنْش كظَ ‪٫‬يٽ اٿَ حٿ‪٬‬نخّش رڀٰظو ً أٓڀٌرو ‪٫‬نخّش ٳخثٸش ً حنظوذ ‪ٌ٠٫‬ح ٳِ ڃـڄ‪ ٪‬حٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش رڄ‪َٜ‬‬
‫‪ ,‬ڃن أٗيَ ٷ‪ٜٜ‬و ‪ :‬ڃټظٌد ‪٫‬ڀَ حٿـزْن ‪ ,‬رنض حٿْ٘‪٤‬خڅ ‪ ,‬ٻڀٌْرخطَح ٳِ هخڅ حٿوڀْڀِ ‪ ,‬كٌحء حٿـيّيس ‪ ,‬ٷخٽ حٿَحًُ ‪.‬‬
‫حٿٸ‪ٜ‬ش أٻؼَ أنٌح‪ ٩‬حألىد ًٌّ‪٫‬خ ٳِ ‪َٜ٫‬نخ ٿڄخ طظڄِْ رو ڃن حٓظـخرش ٿظ‪٤‬ڀ‪ ٪‬حإلنٔخڅ حٿيحثڂ اٿَ ڃ‪َ٬‬ٳش حألهزخٍ ً حألكيحع ً‬
‫ٿڄخ ٳْيخ ڃن اڃظخ‪ ٩‬ٳخٿنخّ ٌّىًڅ ڃ‪َ٬‬ٳش ڃخ ٳِ حٿټٌڅ ً حٿظـَرش حٿنخٳ‪٬‬ش ً حٿليّغ حٿڄَٗي ‪ ً ,‬حٿٸ‪ ٜٚ‬حٿظِ ّٸَإىخ‬
‫حإلنٔخڅ ‪٫‬ڀَ ىٍؿخص كٔذ ٷ‪َٜ‬ىخ أً ‪ٌ٣‬ٿو ٳنـي حألٷ‪ٌٜٛ‬ش ) ‪ ً ( le conte‬حٿٸ‪ٜ‬ش ) ‪ ً ( la nouvelle‬حٿًَحّش (‬
‫) ‪ ً le roman‬حٿلټخّش ) ‪( le récit‬‬
‫‬‫‪-0‬‬
‫‪-0‬‬
‫‪-1‬‬

‫حط‪ٜ‬ٴض ىٌه حٿٸ‪ٜ‬ش رڄخ ّڀِ ‪:‬‬
‫أنيخ ٷ‪ٜ‬ش ًحص ڃٍِٰ اً ىيٱ حٿټخطذ ڃن ًٍحثيخ اٿَ طليّي ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿ‪٬‬الٷش حٿظِ ّـذ أڅ طَر‪ ٢‬حألرنخء رخٓرخء‬
‫كظَ اڅ ٿڂ طټن ىٌه حٿٸ‪ٜ‬ش ًحٷ‪ْ٬‬ش ٳبنيخ ڃڄخ ّڄټن أڅ ّليع ٳِ حٿٌحٷ‪٪‬‬
‫أڅ حٿٸ‪ٜ‬ش ڃٌ٘ٷش ط٘ي حٿٸخٍة اٿْيخ‬

‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى رخٿَحًّش ىٌ حٿٌُ ًَُّ حٿليّغ أً حٿ٘‪ ً َ٬‬حٿظخء ٿڀڄزخٿٰش‬

‫‪33‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ؿَص أكيحع حٿٸ‪ٜ‬ش ٳِ حٿ‪٬ْ٠‬ش‬
‫ڃٌح‪ٛ‬ٴخص حٿْ٘ن ‪ٗ :‬خكذ حٿڀٌڅ ‪ ,‬ط‪٬‬ظَّو نٌرخص ‪ٛ‬ڄض ً ًؿٌځ‬
‫ن‪٬‬ڂ ‪ ,‬طٌح‪ٛ‬ڀض حٿِّخٍحص رْن حٿَحًّش ً حٿْ٘ن‬
‫ڃ‪٨‬خىَ حٿٴٸَ ‪ :‬هَحد ّوْڂ ‪٫‬ڀْو حإلىڄخٽ ٗزْو رٸزَ ڃييځ‬
‫‪٣‬ڀذ حٿْ٘ن ڃن حٿَحًّش حٿٌىخد ڃ‪٬‬و اٿَ حٿڄيّنش‬
‫نيخّش حٿٸ‪ٜ‬ش ٻخنض ربٿٸخء حٿْ٘ن نٴٔو طلض ‪٫‬ـالص حٿٸ‪٤‬خٍ‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ٗو‪ْٜ‬خص حٿٸ‪ٜ‬ش حٿَثْْٔش ‪:‬‬
‫حٿْ٘ن ‪ٔ٫‬خٱ ً َّڃِ حٿټخطذ ڃن هالٽ ىٌه حٿ٘و‪ْٜ‬ش اٿَ ط‪ ٌَّٜ‬كَ‪ ٙ‬حٓرخء ‪٫‬ڀَ أرنخثيڂ ً حٓظ‪٬‬يحىىڂ ٿڀظ‪٠‬لْش‬
‫ٳِ ٓزْڀيڂ‬
‫حالرن ً نڀل‪ ٦‬أنو ٗو‪ْٜ‬ش ؿخىِس حنظيض ڃؼڀڄخ ريأص ٯَْ أڅ ڃٌطو ٻخڅ ڃلَٻخ أٓخْٓخ ٿألكيحع ً ٷي ٍڃَ حٿټخطذ ڃن‬
‫هالٿو اٿَ ‪ًٍَٟ‬س رَ حألرنخء اٿَ آرخثيڂ‬
‫أڃخ حٿَحًّش ٳْ‪٣ ٌٍٜ‬زْ‪٬‬ش حٿ‪٬‬الٷش حٿظِ ّـذ أڅ طَر‪ ٢‬رْن حأل‪ٛ‬يٷخء ً حٿظِ طٸٌځ أٓخٓخ ‪٫‬ڀَ حٿٌٳخء ً حٿٌٷٌٱ اٿَ‬
‫ؿخنذ حٿ‪ٜ‬يّٶ أًٷخص حٿ٘يس‬
‫ٗو‪ْٜ‬خص حٿٸ‪ٜ‬ش حٿؼخنٌّش‪:‬‬
‫حٿٴالف ‪ ,‬نخ‪ َ٧‬حٿٍِح‪٫‬ش‬
‫طيحهڀض حألنڄخ‪ ١‬ٳينخٹ حٿَٔى ً حٿٌ‪ٛ‬ٲ ً حٿلٌحٍ ٯَْ أڅ حٿنڄ‪ ٢‬حٿٔخثي ىٌ حٿَٔى ً ىٌح ٿٰڀزش حٿِڃن حٿڄخ‪, ِٟ‬‬
‫طٔڀٔپ حألكيحع ً طٌحطَىخ ‪ ,‬طٌحٳَ ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿِڃخڅ ً حٿڄټخڅ ً حٿ٘و‪ْٜ‬خص ‪ ,‬حٿظ‪ ٌَّٜ‬حٿڄظظخر‪ ٪‬ٿألكيحع‬
‫ٗټپ حٿټخطذ ‪٫‬ٸيس ىٌح حٿن‪ ٚ‬رڄٌص حرن حٿْ٘ن‬
‫حٿٸ‪ٜ‬ش ڃؤٓخس ً حٿلپ ڃؤٓخًُ‬
‫اسزثًبر يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ حألٿٴخ‪ ٥‬حٿيحٿش ‪٫‬ڀَ حٿٴٸَ ‪ :‬نټزش ‪ ,‬هَحد ‪ ,‬اىڄخٽ ‪ ,‬أٿڂ‬‫حٿٌْٓڂ ‪ :‬كٔن حٿٌؿو ً ؿڄْپ‬
‫ًٳخىطِ ‪ْٟ :‬خٳظِ ً طٔظ‪٬‬ڄپ ‪٫‬خىس ًٳخىس ٿ‪ْ٠‬خٳش أ‪ٛ‬لخد حٿ٘ؤڅ ٻخٿڄڀٌٹ ً حألڃَحء‬
‫حٷظَحف نيخّش ڃٰخَّس ٿڀٸ‪ٜ‬ش ‪:‬‬
‫ٷڀض ‪ :‬ٿڂ ّزٶ ‪٫‬ڀَ ً‪ٌٛ‬ٽ حٿٸ‪٤‬خٍ اال هڄْ ىٷخثٶ ً ٓڄ‪٬‬نخ ر‪٬‬يىخ ىيَّ حٿٸ‪٤‬خٍ ً ٿڂ أؿي حٿْ٘ن ‪ٔ٫‬خٱ ‪ ,‬ػڂ ٗخىيص‬
‫حُىكخڃخ كٌٽ حٿٸ‪٤‬خٍ َّحٳٸو ‪ْٛ‬خف ً حٓظ‪٬٤‬ض أڅ أ‪٫‬ڀڂ رؤڅ ٗو‪ٜ‬خ ڃخص طلض ‪٫‬ـالص حٿٸ‪٤‬خٍ ‪٧‬ننظو حٿْ٘ن ‪ٔ٫‬خٱ ‪.‬‬
‫ػڂ أكٔٔض أڅ ّيح ‪٫‬ڀَ ٻظٴِ ً ‪ٌٛ‬طخ ّٸٌٽ ‪ :‬ڃخًح كيع ؟ ڃخًح ّـَُ ىنخ ّخ ْٓيُ ؟ ً اًح رو حٿْ٘ن ‪ٔ٫‬خٱ ‪ ,‬ٷي ًىذ‬
‫إلك‪٠‬خٍ ڃًَ٘د ً ‪٫‬خى ً ٷڀض ٿو ‪ :‬أّن ٻنض ّخ ْٗن ‪ٔ٫‬خٱ ؟ ٳٸخٽ ‪ :‬ىپ ٻنض ط‪٨‬ننِ أنخ حٿٸظْپ ّخ ْٓيُ ؟ ! ال طٸڀٶ‬
‫ّخ ْٓيُ ٳٸي ٷٍَص حٿٌىخد اٿَ حٿڄيّنش ً ڃلخًٿش ٍڃِ حٿٌٻَّخص حٿلِّنش ًٍحء ‪٧‬يَُ‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬اسزقالل ثالد انًغرة ػٍ انًشرق‬
‫انتعرٌف تظاحة اننض ‪:‬‬

‫‪34‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫اكتشــاف يعطٍـــــــاخ اننــــــــــض‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪042‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪016‬‬

‫‪000‬‬
‫‪022‬‬
‫‪042‬‬

‫‪3‬‬
‫يناقــــــــــشح يعطٍـــــــاخ اننــــــــــض‪:‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫يجًم انقـىل فً تقدٌـــــر اننـــــــــض‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫َض أدثً ‪ :‬وطف انطجٍؼخ و انًذائٍ انجًٍهخ‬
‫‪:‬‬
‫‪0236 232‬‬

‫‪.‬‬

‫‪0016 311‬‬

‫‪35‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪.‬‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ً‪ٛ‬ٲ حٿ٘خ‪ َ٫‬حٿـزپ رؤنو أٍ‪٫‬ن ‪٣ ,‬ڄخف حٿٌإحرش ‪٤ّ ,‬خًٽ أ‪٫‬نخڅ حٿٔڄخء ‪ّٔ ,‬ي ڃيذ حٿَّق ڃن ٻپ ًؿيش ‪ِّ ,‬كڂ ٿْال‬
‫ٗيزو رخٿڄنخٻذ‬
‫ًٷٌٍ ‪٫‬ڀَ ‪٧‬يَ حٿٴالس ‪ّ,‬ڀٌع ‪٫‬ڀْو حٿْٰڂ ٌٓى ‪٫‬ڄخثڂ‪.‬‬
‫ـ ّٔي ُ‪َُ٣‬ٵ حٿَّق ڃن ٻپ نخكْش ألنو ڃَطٴ‪ َّٞ٫ ً ٪‬ؿيح‬
‫ـ حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى ر‪٬‬زخٍس "ّ‪٤‬خًٽ أ‪٫‬نخڅ حٿٔڄخء " أنو ڃَطٴ‪ ٪‬ؿيح‬
‫ـ طوْپ حٿ٘خ‪ َ٫‬حٿـزپ ٳِ حٿزْض حٿؼخٿغ ٍؿال ٍُّنخ ؿخٿٔخ ٳِ حٿ‪ٜ‬لَحء ‪ّ ,‬ٴټَ ٳِ ڃٔظٸزپ حألّخځ‪.‬‬
‫ـ ـ ‪ٟ‬خٵ حٿـزپ رلْخطو ًٓجڂ كخٿو ‪ ً .‬حألرْخص حٿيحٿش ‪٫‬ڀَ ًٿٺ ىِ ڃن حٿزْض حٿٔخىّ اٿَ حٿزْض حٿؼخنِ ‪. َ٘٫‬‬
‫ـ كيع حٿـزپ حٿ٘خ‪ َ٫‬رؤنو ٻڂ ڃَس ٻخڅ ڃڀـؤ ٿٸخطپ ًٿ‪٬‬خري ‪ً ,‬ٻڂ ڃَ رِ ڃن ٓخٍ ًٍحؿ‪ً ٪‬ٻڂ حٓظ‪٨‬پ ر‪٨‬ڀِ ًنخځ ٳِ حٿيخؿَس‬
‫‪ً,‬ٻڂ ًحؿيض ڃن ٍّخف ًأڃٌحؽ حٿزلَ ‪ ,‬ٻڀيڂ ُحٿٌح ‪ً ,‬ڃخ حىظِحُ أٗـخٍُ ًنٌف كڄخثڄِ اال ىٿْپ ‪٫‬ڀَ كِنِ ‪ً ,‬ٿڂ ٌّىذ‬
‫حٿ‪ٜ‬زَ ىڃٌ‪ً ِ٫‬ٿټننِ أٳنْظيخ ٳِ رټخثِ ‪٫‬ڀَ أ‪ٛ‬لخرِ ‪.‬‬
‫ـ طزيً ‪ٌ٫‬ح‪٣‬ٲ حٿ٘خ‪ً َ٫‬أكخْٓٔو كِّنش نظْـش ًٳخس أ‪ٛ‬لخرو ًرٸخثو ًكْيح‪.‬‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ٿٸذ حرن هٴخؿش رٌ‪ٛ‬خٱ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿڄَف ‪ً ,‬ىٌح ىٿْپ ڃن حٿن‪ٚ‬‬
‫ًأٍ‪٫‬ن ‪٣‬ڄـخف حٿٌإحرش رخًم ّ‪٤‬خًٽ أ‪٫‬نخ حٿٔڄخء رٰـخٍد‬
‫ّٔي ڃيذ حٿَّق ڃن ٻپ ًؿيش ًِّكڂ ٿْال ٗيزو رخٿڄنـخٻذ‬
‫ًٷٌٍ ‪٫‬ڀَ ‪٧‬يَ حٿٴالس ٻؤنـو ‪ٌ٣‬حٽ حٿڀْخٿِ ڃٴټَ ٳِ حٿ‪ٌ٬‬حٷذ‬
‫ـ أ‪ٟ‬ٴَ حٿ٘خ‪٫ َ٫‬ڀَ حٿـزپ ‪ٛ‬ٴخص حإلنٔخڅ ‪ ً .‬حألرْخص حٿظِ ط‪٠‬ڄنض ًٿٺ ىِ ‪ :‬ڃن ‪3‬اٿَ ‪91‬‬
‫ـ أٓڀٌد حٿزْض حٿؼخنِ ‪ َ٘٫‬أٓڀٌد ان٘خثِ ألنو أٓڀٌد حٓظٴيخځ‬
‫ًٯَ‪ٟ‬و حٿزالٯِ ىٌ حٿظ‪٬‬زَْ ‪٫‬ن حٿلَٔس ًحألَٓ ‪.‬‬
‫ـ أٓڀٌد حٿٸ‪ : َٜ‬ٳڄخ ٻخڅ اٽ أڅ ‪ٌ٣‬طيڂ ّي حٿَىٍ‬
‫‪َّ٣‬ٸو ‪ :‬حٿنٴِ ًحٓظؼنخء‪.‬‬
‫حهظخٍ حٿ٘خ‪ َ٫‬حٿټڀڄخص حٿڄ‪٬‬زَس ‪٫‬ن أٳټخٍه ‪ً ,‬حٓظ‪٬‬خڅ رـڄڀش ڃن حٿ‪ ٌٍٜ‬حٿزْخنْش ٿظٌ‪ْٟ‬ق ڃ‪٬‬خنْو ڃنيخ حٿټنخّش ًحالٓظ‪٬‬خٍس‬
‫حٿڄټنْش ًحٿظ٘زْو ‪ .‬ٻڄخ أنو ً‪٧‬ٲ حألٓڀٌرْن حٿوزَُ ًحإلن٘خثِ ٿټنو أٻؼَ ڃن حٿوزَُ ‪.‬‬
‫ـ ط‪٬‬ي ىٌه حٿٸ‪ْٜ‬يس ڃن حألىد حٿٌ‪ٛ‬ٴِ ‪ ,‬ألڅ حٿ٘خ‪ًٛ َ٫‬ٲ ٳْيخ ؿزال ً‪ٛ‬ٴخ ىٷْٸخ‪.‬‬
‫ـ طٌكِ حٿ‪٬‬زخٍس "ٳبنخ ڃن ڃٸْڂ ًًحىذ رؤڅ حالٳظَحٵ ال ري ڃنو ڃيڄخ ‪٣‬خٽ ُڃن حٿ‪ٜ‬يحٷش ًحألٿٴش ‪.‬‬
‫رذذٌذ ثُبء انُض‪:‬‬
‫ـ نڄ‪ ٢‬حٿن‪ًٛ : ٚ‬ٴِ‬
‫ـ ه‪ٜ‬خث‪ٜ‬و حٿٴنْش ‪ :‬حإلٻؼخٍ ڃن حٿوزَ ‪ ،‬حٿن‪٬‬ض ‪ ،‬حٿلخٽ حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿڄڄخػڀش ً حٿڄ٘خريش حٓظويحځ حٿٴ‪٬‬پ حٿڄخ‪ ً ِٟ‬حٿٴ‪٬‬پ‬
‫حٿڄ‪٠‬خٍ‪ ٩‬ٿڀيالٿش ‪٫‬ڀَ حٿلٌّْش ً حٿلَٻش ً حالٓظڄَحٍ ‪ .‬حٓظ‪٬‬ڄخٽ حألٓخٿْذ حالنٴ‪٬‬خٿْش ( حٿظ‪٬‬ـذ ‪ ،‬حٿظڄنِ ‪ ،‬طؤًه ‪ ،‬ڃزخٿٰش ‪،‬‬
‫طٴ‪ْ٠‬پ ‪ ،‬ڃيف ‪ً ،‬ځ ‪ّ. ).....‬ييٱ اٿَ ارَحُ حٿ‪ٜ‬ٴخص حٿوخٍؿْش ً حٿيحهڀْش‬
‫ـ حٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴش حٿڄْٔ‪َ٤‬س ‪٫‬ڀَ حٿ٘خ‪ َ٫‬ىِ ‪٫‬خ‪٣‬ٴش حإل‪٫‬ـخد ريٌح حٿـزپ‬
‫ًٷي ؿ‪٬‬ڀض حٿ٘خ‪ّٜ َ٫‬ٲ حٿـزپ رؤً‪ٛ‬خٱ طٌكِ ر‪٨٬‬ڄظو‬
‫رفذض االرسبق و االَسجبو فً رركٍت فقراد انُض‪:‬‬
‫ـ طنخًٽ حٿ٘خ‪ًٛ َ٫‬ٲ ًؿزپ‬
‫ـ كًَٱ حٿَر‪ ٢‬حٿظِ حٓظ‪٬‬ڄڀيخ حٿ٘خ‪ً َ٫‬ڃ‪٬‬خنْيخ‪:‬‬
‫ـ كًَٱ حٿـَ‪ :‬د رٰخٍد ‪ :‬حٿٌْٓڀش ‪ ,‬ڃن ڃن ٻپ ؿيش ‪ :‬حٿڄټخڅ‬
‫ـ ‪٫‬ڀَ ‪٫ ,‬ڀَ ‪٧‬يَ حٿٴالس ‪ :‬حالٓظ‪٬‬الء‬

‫‪36‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ـ كَٱ حٿ‪٤٬‬ٲ ‪ًِّ ً :‬كڂ ‪ :‬حٿـڄ‪٪‬‬
‫ـ حٿزْض حألًٽ ريأ حٿ٘خ‪ َ٫‬رٌ‪ٛ‬ٲ حٿـزپ ‪ً ,‬حٿزْض حألهَْ حن‪َٜ‬ٱ ‪٫‬نو‬
‫يجًم انقىل فً رقذٌر انُض‪:‬‬
‫ـ حألٓخٿْذ حٿظِ ح‪٫‬ظڄيىخ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٳِ حٿظ‪٬‬زَْ ‪٫‬ن أٳټخٍه ىِ حألٓخٿْذ حٿوزَّش ‪ً ,‬ٷي حألٓڀٌد حإلن٘خثِ ٿټنو ٷڀْپ‪.‬‬
‫ـ ‪٫‬ټْ حٿن‪ ٚ‬نٴْٔش حٿ٘خ‪ َ٫‬حٿڄْخٿش اٿَ كذ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ًحٿظٴخ‪٫‬پ ڃ‪٬‬يخ‪.‬‬
‫ـ ط‪٨‬يَ حٿزْجش ڃن هالٽ حٿن‪ ٚ‬أنيخ رْجش ًحص ‪٣‬زْ‪٬‬ش هالرش ڃن ؿزخٽ ڃڀْجش رخألٗـخٍ ًحٿ‪ّ , ٌٍْ٤‬لْ‪ ٢‬ريخ حٿزلَ ‪.‬‬
‫ـ ؿٌحنذ حٿظـيّي ٳِ حٿن‪ ٚ‬ىِ ‪٫ :‬يځ حالٓظيالٽ رخٿٌٷٌٱ ‪٫‬ڀَ حأل‪٣‬الٽ ‪ً ,‬ط٘وْ‪ ٚ‬حٿـزپ ‪ً ,‬ڃلخًٍطو‬

‫يطانعح يىجهح‪ :‬كتاب انطثٍعح‬
‫يٍخبئٍم َؼًٍخ ‪ :‬ٻخطذ ًنخٷي ًٗخ‪ َ٫‬ٿزنخنِ ڃن أىرخء حٿڄيـَ ٓخىڂ ٳِ اػَحء حألىد حٿ‪َ٬‬رِ ًٿي ‪٫‬خځ حٿ‪٬‬زخٷَس ‪0667‬ځ ًىٌ‬
‫‪ ٌ٠٫‬رخٍُ ٳِ حٿَحر‪٤‬ش حٿٸڀڄْش ‪.‬ىخؿَ ڃن ٿزنخڅ اٿَ ًٍْٓخ ٿڀيٍحٓش ًڃنيخ اٿَ حٿٌالّخص حٿڄظليس كْغ حٓظٸَ رنٌٌٍّْٹ‪.‬‬
‫طٌٳِ ٓنش ‪0766‬ځ ڃن آػخٍه ‪ :‬ٳِ ڃيذ حٿَّق‪ .‬حٿنٌٍ ًحٿيّـٌٍ ‪.‬حٿَٰرخٽ ‪...‬‬
‫أٓڀٌرو ‪ :‬أٓڀٌرو ٓيپ ڃڄظن‪ .٪‬ٿٰظو ٓيڀش ًح‪ٟ‬لش‪٬ّ .‬ظڄي ‪٫‬ڀَ حٿلـش ًحإلٷنخ‪ .٩‬ال َّٔٱ ٳِ حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿوْخٽ اال رخٿٸيٍ‬
‫حٿڄ‪٤‬ڀٌد‪ .‬ر‪ْ٬‬ي ‪٫‬ن حٿظټڀٲ ًحٿظ‪ٜ‬ن‪ًٍ.٪‬ڃخنِٔ حالطـخه‪.‬‬
‫رقذٌى انُض ‪:‬‬
‫اًح ٻخڅ حٿڄظنزِ ٍَّ هَْ ؿڀْْ ٳِ حألنخځ ٻظخد ٳِ ٷٌٿو‪:‬‬
‫أ‪ ِ٫‬ڃټخڅ ٳِ حٿينخ َٓؽ ٓخرق ** ًهَْ ؿڀْْ ٳِ حألنخځ ٻظخد‬
‫ٳبڅ ڃْوخثْپ ن‪ْ٬‬ڄش ٍَّ أڅ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش هَْ ؿڀْْ ً أٳ‪٠‬پ ڃيٍٓش ىِ حألٓظخً ًحٿټظخد ًحٿڄيٍٓش ‪ّ ،‬ظ‪٬‬ڀڂ ٳْيخ حٿڄَء حٿ‪٬‬ڀڂ ً‬
‫حٿلټڄش ً حٿظـَرش حٿ‪ٜ‬لْلش ‪ .‬ٳبٿَ أُ كي ًٳٶ ن‪ْ٬‬ڄش ٳِ حٿظ‪٬‬زَْ ‪٫‬ن ٳټَطو ؟‪.‬‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ٻْٲ ّن‪ َ٨‬حٿټخطذ اٿَ ‪٫‬يى أٓخطٌطنخ ً ڃ‪٬‬ڀڄْنخ ؟‬
‫ٍَّ حٿټخطذ أنو ال ّڄټن أڅ نل‪ َٜ‬أً نل‪٫ ِٜ‬يىىڂ ً انيڂ أٻؼَ ڃن أڅ طٔظٌ‪٫‬زيڂ ًحٻَس‪.‬‬
‫ـ ىپ ّٸٲ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ‪٫‬ني كيًى حٿڄ‪٬‬ڀڄْن ؟ ال رپ ّظ‪٬‬يحىڂ اٿَ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش‬
‫ـ ڃخ ىٌ أٯنَ ٻظخد ٳِ ٍأّو ؟ أٯنَ ٻظخد ىٌ ٻظخد حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿڄٴظٌف‬
‫ـ ڃخ ىِ حٿٴجش حٿظِ طٔظٴْي ڃن ٻظخد حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿڄٴظٌف؟ ىِ حٿٴجش حٿظِ طلٔن حٿٸَحءس ٳْو ً طٴيڂ ڃخ طٸَأ طلْ ًط‪.ِ٬‬‬
‫ـ ٻْٲ ّظ‪٬‬خڃپ حٿنخّ ڃ‪ ٪‬حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ؟ ّ‪٤‬ڀٌڅ ‪٫‬ڀْيخ رؤر‪ٜ‬خٍ ڃٔلٌٍس ٳبًح أٿٴٌىخ حن‪َٜ‬ٳٌح ‪٫‬ن ٳظنظيخ ً ٓلَىخ ٻڄخ ّٴ‪٬‬پ‬
‫حٿ‪٤‬ٴپ ڃ‪ ٪‬ٻظخد ؿڄْپ ‪٫‬خڃَ رخٿٌَٓڃخص حٿزيّ‪٬‬ش نَحه ّٸزپ ‪٫‬ڀْو رخىة حألڃَ رٰ٘ٲ ػڂ ڃخ ّڀزغ َّڃْو ًّيڄڀو‪.‬‬
‫أَبقش يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ االځ ّي‪ ٌ٫‬حٿټخطذ ٳِ ىٌح حٿن‪ ٚ‬؟ ّي‪ ٌ٫‬اٿَ حٿظؤڃپ ً حٿظيرَ ٳِ ٻظخد حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش‬
‫ـ ڃخ حٿ‪٬‬الٷش حٿظِ طَر‪ ٢‬حإلنٔخڅ رخٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ؟ ىِ ‪٫‬الٷش ط‪٬‬ڀڂ ً حٓظٴخىس‪.‬‬
‫ـ ٻْٲ ح‪٫‬ظزَ حٿټخطذ ڃخ نيٍٓو ٳِ حٿټظذ ؟ ح‪٫‬ظزَ حألىّذ حٿيٍحٓش ‪٫‬ڀَ ّي ڃ‪٬‬ڀڂ أً ٻظخد ِٗء ‪ٟ‬جْپ اًح ٷْْ رڄخ نيٍٓو‬
‫ڃن ٯَْ ٻظخد أً ڃ‪٬‬ڀڂ ٳِ ٻظخد حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿڄٴظٌف ىحثڄخ ًڃيٍٓظيخ حٿظِ ال طٰڀٶ أرٌحريخ ‪٫‬ڀَ ڃيحٍ حٿٔنش‪.‬‬
‫ـ ‪٫‬ٸي حٿټخطذ ڃٸخٍنش ٳڄخ ًؿو ىٌه حٿڄٸخٍنش ؟ ٷخٍڅ حٿټخطذ رْن حٿټظخد حٿٌُ ّظ‪٬‬يٍ ٻٌنو طلظٌّو ىٳظخڅ ً حٿڄيٍٓش حٿظِ ال‬
‫طوَؽ ‪٫‬ن ٻٌنيخ ڃ‪٬‬ييح ٯخّظو ڃليًىس رِڃخڅ ً ڃټخڅ ً رْن حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش " حٿټظخد " حٿٌُ ىٳظو حألُٽ ً حألهٍَ حألري‪.‬‬
‫ـ رڂ ‪َ٫‬ٱ حٿټخطذ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ؟ ىِ ڃيٍٓش ال ر‪٤‬خٿش ٳْيخ ً ال ط‪ْ٤٬‬پ رپ ىًٍّ ڃظالكٸش طالكٶ حٿٴ‪ٌٜ‬ٽ رخٿٴ‪ٌٜ‬ٽ ً‬
‫ڃظٌح‪ٛ‬ڀش طٌح‪ٛ‬پ حٿؼٌحنِ رخٿؼٌحنِ‪.‬‬
‫أسزثًر يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ٷيځ حٿټخطذ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿظ‪٬‬خٍّٲ ٿټظخد حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ‪.‬حًٻَىخ‬
‫•ٻظخد ىٳظْو حٿٌكْيس حألُٽ ً حألهٍَ حألري‬
‫•ىٌ حٿټظخد حٿٌُ ال ّڄؼپ ٍأُ انٔخڅ ًحكي ً ال ٍأُ ٻپ حٿنخّ ‪ّ ،‬ڄؼپ حٿلٸْٸش حٿظِ طظٔخڃَ ٳٌٵ حٿ‪٨‬نٌڅ ً حٍٓحء‬
‫•ىٌ حٿڄ‪٬‬ڀڂ حٿٌُ ً‪ٓ َ٫‬خثَ حٿ‪٬‬ڀٌځ ً حٿٴنٌڅ‪...‬‬
‫•ىٌ حٿڄيٍٓش حٿظِ ال طل‪َٜ‬ىخ ٓٸٌٱ ً ؿيٍحڅ ً رَحڃـيخ ڃنٔٸش‪....‬‬
‫ـ اٿَ أُ ٳن أىرِ ّڄټن ط‪ٜ‬نْٲ ىٌح حٿن‪ ٚ‬؟ ّنظڄِ حٿن‪ ٚ‬اٿَ ٳن حٿڄٸخٽ حألىرِ ّظ‪٬‬ڀٶ ڃٌ‪٫ٌٟ‬و رخٿټظخد حٿڄٴظٌف حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش‬
‫ـ ڃخ نڄ‪ ٢‬حٿن‪ ٚ‬؟ نڄ‪ ٢‬حٿن‪ ٚ‬طٴَُْٔ ى‪٫‬ڄو حٿَٔى إلٷنخ‪ ٩‬حٿٸخٍة‪.‬‬
‫ـ حٓظنظؾ ه‪ٜ‬خث‪ ٚ‬أٓڀٌد حٿټخطذ‬

‫‪37‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫أٓڀٌرو ٓيپ ڃڄظن‪ ، ٪‬أٿٴخ‪٧‬و ٓيڀش ًح‪ٟ‬لش ٷَّزش ڃن ٿٰش حٿظوخ‪٣‬ذ ‪٬ّ ،‬ظڄي ‪٫‬ڀَ حألكټخځ حٿڄ٘ٴٌ‪٫‬ش رخٿلـش ًحٿيٿْپ ًا‪٤٫‬خء‬
‫حألڃؼڀش ڃن حٿٌحٷ‪ ٪‬ٿْٸن‪ ٪‬حٿٸخٍة ‪ًٍ ..‬ڃخنِٔ حالطـخه اً ّٔظٸِ ؿپ ڃٴَىحطو ً‪٫‬زخٍحطو ڃن حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ّٔظ‪٬‬ڄپ حٿوْخٽ رخٿٸيٍ حٿٌُ‬
‫ّـڀِ حٿٴټَس ًّنٸپ حإلكٔخّ إلكيحع حألػَ حٿڄ‪٤‬ڀٌد ٳِ ًىن حٿٸخٍة ًٷڀزو‬

‫َض رىاطهً‪ :‬خظبئض شؼر انطجٍؼخ‬
‫انزؼرٌف ثبنكبرت ‪:‬‬
‫‪٫‬زي حٿ‪٫ ِِّ٬‬ظْٶ‬
‫ـ ًٿي ٳِ حٿٸڀٌْرْش ‪٫‬خځ ‪ً 0724‬طٌٳِ ‪٫‬خځ ‪0754‬‬
‫ـ ك‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ ىٍؿش حٿيٻظٌٍحه ڃن انټڀظَح‬
‫ـ ‪٫‬ڄپ ٳِ حٿظيٍّْ ػڂ ٳِ ًُحٍس حٿؼٸخٳش‬
‫ـ ‪ٛ‬يٍ ٿو ڃن حٿيًحًّن " ىٌّحڅ ‪٫‬ظٸِ " ‪ " 0710‬أكالځ حٿنوْپ ‪٫ً 0713‬يى ڃن حٿڄئٿٴخص حألىرْش‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ٗ‪ َ٬‬حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ىٌ ڃخ ّظوٌ ڃن ‪٫‬نخ‪ َٛ‬حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿلْش ً حٿ‪ٜ‬خڃظش ڃخىطو ً ڃٌ‪٫ٌٟ‬خطو‬
‫ـ طظڄِْ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حألنيٿْ حٿَحث‪٬‬ش حٿوالرش ر‪ْ٤‬ذ حٿظَرش ً ٯِحٍس حألنيخٍ ً ‪ًٌ٫‬رش حٿ‪ٌْ٬‬څ ً رظنٌ‪٫‬يخ كْغ نـي حٿزَ ً حٿزلَ ً‬
‫حٿٔيپ ً حٿٌ‪ ً َ٫‬حٿلٸٌٽ ً حٿزٔخطْن ً حٿليحثٶ ً حٿَّخكْن ٻڄخ طڄظخُ رخ‪٫‬ظيحٽ حٿيٌحء ً حٿـٌ ً حٿنْٔڂ ً رٌ‪ٌٟ‬ف ٳ‪ٌٜ‬ٿيخ‬
‫ڃن ٍرْ‪ ً ٪‬هَّٲ ً ڃ٘ظَ ً ڃ‪ْٜ‬ٲ‬
‫ـ ٻخنض حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ڃ‪ٜ‬يٍ حٿيخځ ٿڀ٘خ‪ َ٫‬ٳيِ ڃَؿ‪٬‬و ٳؤهٌ ّڄـيىخ ًّڄـي ً‪٣‬نو‬
‫ـ حٿڄـخالص حٿظِ ً‪ٛ‬ٴيخ حٿ٘‪َ٬‬حء ‪ :‬ؿڄخٽ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش – حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش ٳِ حألٍ‪ ً ٝ‬حٿٔڄخء – ڃـخٿْ حألنْ ً حٿ‪َ٤‬د – ٷ‪ٌٍٜ‬‬
‫حألڃَحء ً حٿڄڀٌٹ ً حٿوڀٴخء‬
‫ـ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿلْش ىِ حإلنٔخڅ ًحٿلٌْحڅ ًحٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿ‪ٜ‬خڃظش حٿظِ ّڄټن أڅ ط‪ٜ‬زق كْش ‪٫‬ني رغ حٿًَف ٳْيخ ‪ً .‬ط٘وْ‪ٜ‬يخ ڃن‬
‫هالٽ حٿ‪ ٌٍٜ‬حٿزْخنْش ‪ً ،‬أڃخ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿ‪ٜ‬خڃظش ٳيِ حٿنزخص ًحٿـزخٽ ً حألنيخٍ ‪ً ،‬أڃخ حٿ‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿڄ‪ٜ‬نٌ‪٫‬ش ىِ ٻپ ڃخ ‪ٛ‬ن‪٬‬و‬
‫حإلنٔخڅ ڃن رَٹ ً ڃآًڅ ً ڃٔخؿي‪....‬‬
‫يناقشح يعطٍاخ اننض‪:‬‬
‫ـ ‪ ٢ٟ‬ا‪٠َٛ‬بد ‪ :‬رٌ‪ٰٜ‬ت ا‪ٛ‬زشجٰ‪٩ ٦‬االٍزوبهح ه‪ ٬ٜ‬أٍب‪ٰٛ‬ج‪٩ ٞ٨‬رشقٰض اٳ‪٪ٟ‬ه ‪٩‬م‪ ٖٛ‬ثبثواى‪٧‬ب ُٮ ط‪٪‬ه شق‪٪‬ص ‪ٗ٩‬بئ‪٤‬بد ؽٰخ‬
‫‪٩‬ثش ا‪ٛ‬ؾٰبح ‪٩‬ا‪٤ٛ‬ـْ ُٮ ا‪ٛ‬غ‪٠‬بك ٗ‪٠‬ب اٍزوب‪٪٣‬ا ثوٍ‪٩ ٞ‬ر‪٪ٜ‬ٯ‪ ٢‬ا‪ٛ‬ظ‪٪‬ه ا‪َ٠ٛ‬ز‪٪‬ؽبح ‪ ٢ٟ‬ا‪ٛ‬ـجٰوخ ثجوغ ُ‪ ١٪٤‬ا‪ٛ‬جلٯن ا‪٠ٛ‬و‪٪٤‬٭‬
‫‪٩‬ا‪ِٜٛ‬لٮ ‪٩‬افزٰبه اٳ‪ِٛ‬بف ا‪ٛ‬زٮ ‪٧‬ٮ ‪ٟ‬بكح ‪ٛ‬زظ‪٪‬ٯو ا‪ٛ‬ـجٰوخ ‪٩‬اثلاه‪٨‬ب ُٮ ع‪٩ ٚ٠‬هجبهاد رقوط ثـجٰوز‪٨‬ب ‪ٗ٩‬ؤ‪٨٣‬ب ا‪ٛ‬ز‪ٰٓ٪‬ن‬
‫ا‪ٍٰٔ٪٠ٛ‬ٮ ‪٩ ،‬ط‪٪‬ه ا‪ٛ‬ـجٰوخ ا‪ٛ‬ؾٰخ ‪٩‬ا‪ٛ‬ظب‪ٟ‬زخ ‪٩‬ا‪٠ٛ‬ظـ‪٤‬وخ‪.‬‬
‫ـ ا‪ٛ‬غ‪٪‬ا‪٣‬ت ا‪ٛ‬زٮ رِ‪٨ُٰ ّ٪‬ب شوواء اٳ‪٣‬ل‪٩ ٌٛ‬علك‪٩‬ا ُٰ‪٨‬ب ‪٧‬ٮ ‪٩‬طِ‪ٜٛ ٞ٨‬ـجٰوخ ثو‪٤‬بطو‪٧‬ب ا‪ٛ‬ـجٰوخ ا‪ٛ‬ؾٰخ ‪٩‬ا‪ٛ‬ظب‪ٟ‬زخ ‪٩‬ا‪٠ٛ‬ظـ‪٤‬وخ‬
‫‪.‬ؽٰش ثض‪٪‬ا ا‪ٛ‬ؾٰبح ُٰ‪٨‬ب ‪ ٞ٧٩‬ٯغ‪ُ ١٪ٛ٪‬ٮ ثَبرٰ‪٨٤‬ب ‪٩‬ؽلائٔ‪٨‬ب ‪...‬ث‪ ٚ‬اٍز‪٤‬ـٔ‪٪‬ا ؽز‪ ٬‬ا‪ٛ‬غجب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ظب‪ٟ‬زخ ‪٩‬عو‪٧٪ٜ‬ب رز٘‪.ٜٞ‬‬
‫ـ اٳٍجبة ا‪ٛ‬زٮ عو‪ٜ‬ذ شوواء اٳ‪٣‬ل‪ ٌٛ‬ٯزِ‪ ١٪ٓ٪‬ه‪ًٰ ٢‬و‪٧ : ٞ٧‬ٮ ر‪ ٖٜ‬ا‪ٛ‬ـجٰوخ ا‪ٛ‬وائوخ ا‪ٛ‬قالثخ ا‪ٛ‬زٮ هجود ُٰ‪٨‬ب اٳهع ه‪٢‬‬
‫‪٨َِ٣‬ب أع‪ ٚ٠‬روجٰو ثغ‪٠‬ب‪٨ٛ‬ب ا‪ٛ‬قالة ‪ٟ٩‬ب ‪٣‬ضور‪ُ ٦‬ٮ شز‪ ٬‬أهعبئ‪٨‬ب ‪ ٢ٟ‬أ‪٨٣‬به ‪٩‬هٰ‪ ١٪‬هنثخ ‪ ٢ٟ٩‬ثو ‪٩‬ثؾو ‪٩ ٚ٨ٍ٩‬ؽٔ‪٩ ٙ٪‬اهزلا‪ٙ‬‬
‫ُٮ ا‪ٛ‬غ‪..................٪‬‬
‫ـ ثوغ ا‪ٛ‬شوواء ا‪ٛ‬نٯ‪ ٢‬رِ‪٪ٓ٪‬ا ُٮ ‪٧‬نا ا‪٠ٛ‬غب‪ : ٙ‬اثوا‪ ٰٞ٧‬ث‪ ٢‬أثٮ ا‪ِٛ‬زؼ ‪ ،‬فِبعخ ‪ ،‬أث‪ ٪‬ث٘و ث‪ ٢‬هجبك ‪ ،‬اث‪ ٢‬ىه‪ ، ٖٟ‬اث‪ ٢‬ىٯل‪، ١٩‬‬
‫ا‪٠ٛ‬وز‪٠‬ل ث‪ ٢‬هجبك‬
‫االتستلاص وانتسجٍم‪:‬‬
‫ا‪٪٠ٛ‬ػ‪٪‬م ا‪ٛ‬ن٭ هب‪ٛ‬غ‪ ٦‬ا‪ٛ‬شبهو ‪ ٪٧‬فظبئض شوو ا‪ٛ‬ـجٰوخ ‪٩‬ثٰب‪٩ َٰٗ ١‬طَ ا‪ٛ‬شوواء ا‪ٛ‬ـجٰوخ‪.‬‬
‫ـ ر‪ٜ‬قض أُ٘به ا‪٤ٛ‬ض ‪ -:‬رووٯَ شوو ا‪ٛ‬ـجٰوخ‬
‫أٍجبة ا‪ٛ‬زٮ عو‪ٜ‬ذ شوواء اٳ‪٣‬ل‪ ٌٛ‬ٯزِ‪ ١٪ٓ٪‬ه‪ ٬ٜ‬شوواء ا‪٠ٛ‬شوّ‬‫ارغب‪٧‬بد شوواء ا‪ٛ‬ـجٰوخ‬‫‪-‬فظبئض ‪٠ٍ٩‬بد شوو ا‪ٛ‬ـجٰوخ اٳ‪٣‬ل‪َٰٛ‬خ‬

‫‪38‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ـ ا‪٠٤ٛ‬ؾ ا‪ٛ‬ن٭ ٯ‪٤‬ز‪٠‬ٮ ا‪٤ٛ‬ض ا‪ : ٦ٰٛ‬اإلفجبه٭ ٳ‪ ١‬ا‪٘ٛ‬برت ٯقجو‪٣‬ب ه‪ ٢‬رووٯَ ‪٧‬نا ا‪ٛ‬شوو ‪٩‬ع‪٠‬ب‪ ٙ‬ؿجٰوخ اٳ‪٣‬ل‪٠ٗ ٌٛ‬ب ٯ‪٪‬عل ا‪٠٤ٛ‬ؾ‬
‫ا‪َٛ‬وك٭‪.‬‬
‫ـ أصو ا‪ٛ‬جٰئخ ُٮ اىك‪٧‬به شوو ا‪ٛ‬ـجٰوخ ُٮ اٳ‪٣‬ل‪ : ٌٛ‬ث‪٠‬ب أ‪ ١‬أهع اٳ‪٣‬ل‪ٰ٤ً ٌٛ‬خ ثشز‪ ٬‬ا‪٤٠ٛ‬بكو ا‪ٛ‬زٮ رؤٍو ا‪ٜٔٛ‬ت ٗب‪٨ٛ ١‬ب اٳصو‬
‫ا‪٪ٔٛ‬٭ ُٮ هٔ‪٩ ٙ٪‬أفالّ ‪٩‬أ‪ٟ‬يعخ ‪٩‬ه‪٧‬بُخ ؽٌ ‪٩‬فٰب‪ ٙ‬أث‪٤‬بئ‪٨‬ب‪.‬‬

‫َض أدثً ‪ :‬رثبء انًًبنك و انًذٌ‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض ‪:‬‬
‫حٿظڄْ حٿ٘خ‪ َ٫‬حٿظؤِٓ ڃن ٳٸيحڅ حٿ‪َ٬‬د ٿڄڀټيڂ ٳِ رالى حألنيٿْ كْغ أ‪ٛ‬زلٌح ‪٫‬زْيح ٳْيخ‪.‬‬‫حألڃَ حٿٌُ ىىَ حٿـَِّس ٓٸٌ‪ ١‬ڃڀٌٹ حٿ‪َ٬‬د ٳِ كټڂ رالى حألنيٿْ ً ٓٸٌ‪ ١‬ىّن حإلٓالځ ٳْيخ‪.‬‬‫حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى رخٿـَِّس حٓزخنْخ أً رالى حألنيٿْ‪.‬‬‫طٸ‪ ٪‬حٿڄيڅ حٿظِ ًٻَىخ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٳِ حٓزخنْخ‪.‬‬‫حٿَٰ‪ ٝ‬ڃن حالٓظٴيخځ ٳِ حٿزْظْن ‪ 5 ً 4‬حٿظلَٔ ‪٫‬ڀَ ٓٸٌ‪ ١‬ىٌه حٿڄيڅ‪.‬‬‫ٿڂ ّڄي حٿڄٔڀڄٌڅ ٳِ ٗظَ حألٷ‪٤‬خٍ ّي حٿ‪ٌ٬‬څ اٿَ حألنيٿْ نلٌ ٷٌٽ حٿ٘خ‪ : َ٫‬ٳڄخ ّيظِ انٔخڅ‪.‬‬‫أ‪ٛ‬زق حٿڄڀٌٹ ً ٍ‪ْ٫‬ظيڂ ٳِ حألنيٿْ ‪٫‬زْيح‪.‬‬‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫َّػِ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٳِ حٿن‪ٓ ٚ‬ٸٌ‪ ١‬حألنيٿْ ً ال َّػِ حألڃٌحص ٳيٌ ٳِ ڃٌٷٲ حٿظلَٔ ‪٫‬ڀَ حٿلټخځ حٿڄٔڀڄْن‪.‬‬‫ٳِ حٿٸ‪ْٜ‬يس ط‪ ٌَّٜ‬ٿييځ حٿٸْڂ حإلنٔخنْش حألٓخْٓش ڃن ‪َ٣‬ٱ حالٓزخڅ ً ىِ ڃټخنش حٿلټخځ ً حٿڄڀٌٹ حٿظِ طلٌٿض اٿَ ‪٫‬زْي‬‫‪.‬‬
‫رْجش حٿ٘خ‪ َ٫‬حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٿڄټخنش حٿڄَڃٌٷش طڂ ًُحٿيخ ڃن حٿڄڀٌٹ اٿَ حٿ‪٬‬زْي رْنڄخ حٿظخٍّوْش ٓٸٌ‪ ١‬حٿ‪َ٬‬د ‪٫‬ڀَ ّي حإلنٔخڅ‪.‬‬‫* ‪-‬طزټِ حٿلْنْٴش * ‪ * ،‬حٿڄلخٍّذ طزټِ* حٓظ‪٬‬خٍحص ڃټنْش ٗو‪ٜ‬يخ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٳِ ػٌد ڃلٌّٔ ‪ ،‬ىًٍىخ ٳِ حٿڄ‪٬‬نَ‬
‫طٌ‪ْٟ‬لو ً طٸٌّظو‪.‬‬
‫رذذٌذ ثُبء انُض ‪:‬‬
‫نڄ‪ ٢‬حٿن‪ : ٚ‬طيحهپ رْن حٿَٔى رخٿٌ‪ٛ‬ٲ‪.‬‬‫حٿټڀڄخص ً حٿ‪٬‬زخٍحص حٿيحٿش ‪٫‬ڀَ ‪٣‬خر‪ ٪‬حٿلِڅ ً حألَٓ ‪ :‬طزټِ حٿلنْٴش حٿزْ‪٠‬خء ‪ ،‬ٳَحٵ ‪ ،‬طَػِ ‪ّٔ ،‬ظْٰغ ‪ً ،‬ٿش ‪٫ ،‬زيحڅ څ‬‫رټخثيڂ‪..‬‬
‫أرفذض االرسبق و االَسجبو ‪:‬‬
‫‪ٌ٫‬ح‪٣‬ٲ حٿ٘خ‪ َ٫‬ڃن هالٽ حٿنخ‪ : ٙ‬اكٔخٓو ڃَىٲ ً ّظؤػَ رٔيٌٿش‪.‬‬‫حٿزْض حألهَْ ىِ هخطڂ ٿڀزْض حألًٽ‪.‬‬‫ٻٍَ حٿ٘خ‪ َ٫‬ٿٴ‪٨‬ش حإلٓالځ ً حٿټٴَ ً حٿڄٔخؿي ً حٿټنخثْ ّيٽ ‪٫‬ڀَ حنٸالد ؿٌٍُ ٳِ رالى حألنيٿْ كْغ طلٌٿض حٿڄٔخؿي‬‫اٿَ ٻنخثْ ً حإلٓالځ اٿَ ٻٴَ‪.‬‬
‫يجًم انقىل‪:‬‬
‫ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿن‪ : ٚ‬حٿَػخء‪.‬‬‫حٿَػخء ًؿي ڃن ٿْٸيځ ٳيٌ ٷيّڂ‪.‬‬‫حٿ‪ٌٍٜ‬س حٿزْخنْش ‪ :‬حٿڄلخٍد طزټِ حٓظ‪٬‬خٍس ڃټنْش كٌٱ حٿڄ٘زو رو ً ىٌ حإلنٔخڅ ً طَٹ ْٗجخ ڃن ٿٌحُڃو ً ىٌ طزټِ‪.‬‬‫‪-‬حٿڄلٔن حٿزيّ‪َٓ : ِ٬‬ه ‪ ،‬أٓخءه ‪٣‬زخٵ حإلّـخد‬

‫‪39‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬

‫يطانعح يىجهح‪ :‬حًار انحكٍى‬
‫أرؼرف ػهى طبدت انُض‪ :‬أكڄي ٍ‪ٟ‬خ كٌكٌ ڃن ڃٌحٿْي ْٓيُ ‪٫‬ٸزش رزٔټَس ‪٫‬خځ ‪1911‬نخٷي ٓخهَ ّيٌٍ حٿٴن ًحٿظڄؼْپ‬
‫ًحٿڄٌْٓٸَ ىٍّ رخٿڀٰظْن حٿٴَنْٔش ًحٿ‪َ٬‬رْش ىٍّ رخٿڄيّنش حٿڄنٌٍس ًطوَؽ ڃن ڃيٍٓش حٿ‪٬‬ڀٌځ حٿَ٘‪ْ٫‬ش ٻخڅ ‪ٌ٠٫‬ح( ٳِ‬
‫ؿڄ‪ْ٬‬ش حٿ‪٬‬ڀڄخء ځ ؽ )ڃن أ‪٫‬ڄخٿو ‪ٛ ":‬خكزش حٿٌكِ ‪ ،‬ڃ‪ ٪‬كڄخٍ حٿلټْڂ ‪ ،‬نڄخًؽ رَّ٘ش "‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫األسئهخ‪:‬‬
‫‪ 0/‬ڃخ ٓزذ ُّخٍس حٿلڄخٍ ٿڀټخطذ ؟‬
‫‪2/‬ٿڄخًح ٯَْ حٿټخطذ ڃـٍَ حٿليّغ ؟‬
‫‪3/‬ڃخ حٿڄ٘ټڀش حٿظِ حٷظَكيخ حٿلڄخٍ ٿڀڄنخٷ٘ش ؟ ًٿڄخًح ٍٳ‪ ٞ‬حٿټخطذ ڃنخٷ٘ظيخ ؟‬
‫‪4/‬ٻْٲ ن‪ َ٨‬اٿَ حٿڄَأس ًحٿيّن ًحٿظ‪٬‬ڀْڂ ؟‬
‫‪5/‬ڃخ ڃٌٷٴو ڃن ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬حالٷظ‪ٜ‬خى ًحٿٴټَ ًحٿـيپ ؟‬
‫‪6/‬كْن حٓظْٸ‪ ٦‬حٿټخطذ ڃخ حٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿٌُ ٓڄ‪٬‬و ؟‬
‫األجىثخ‪:‬‬
‫‪ٓ /0‬زذ ُّخٍس حٿلڄخٍ ٿڀټخطذ أنو أٓظي‪ ِ٫‬ه‪ْٜٜ‬خ ٿْٰنِ ٳِ ڃل‪٤‬ش حإلًح‪٫‬ش حٿـِحثَّش ‪.‬‬
‫‪2/‬ٯَْ حٿټخطذ ڃـٍَ حٿليّغ هٌٳخ ڃن أڅ ٌّىذ رخٿلڄخٍ حٿلڄخّ اٿَ ٍٳ‪٫ ٪‬ٸَْطو رخٿٰنخء‬
‫‪3/‬حٿڄ٘ټڀش حٿظِ حٷظَكيخ حٿلڄخٍ ٿڀڄنخٷ٘ش ىِ حٿْٔخٓش ًٷي ٍٳ‪٠‬يخ حٿټخطذ ألنو ِّ‪٫‬ڂ رؤنيخ ٿڂ طن‪٠‬ؾ ر‪٬‬ي ًالُحٿض ط‪٬‬ظڄي‬
‫‪٫‬ڀَ حٿڄ‪ٜ‬خٿق حٿ٘و‪ْٜ‬ش ًحٿوَحٳخص حٿٴَىّش أٻؼَ ڃن حال‪٫‬ظڄخى ‪٫‬ڀَ حٿڄزخىة ًحألٳټخٍ ًحٿڄ‪ٜ‬ڀلش حٿ‪٬‬خڃش ٿٌٿٺ ٳيٌ ال َّّي‬
‫أڅ ّڀ‪٤‬ن نٴٔو ريخ‬
‫‪4/‬ن‪ َ٨‬اٿَ حٿڄَأس ‪٫‬ڀَ أنيخ ڃلظٸَس ًىِ ڃـَى آٿش ٿڀنٔپ ً حٿيّن أنو ىّنخڅ ‪ :‬ىّن طَ٘ٱ ‪٫‬ڀْو حٿلټٌڃش ًڃٌ‪٧‬ٴٌىخ ٳِ‬
‫حٿڄٔخؿي ًىّن كَ ّ‪٬‬ظٸيه حٿ٘‪٬‬ذ ًّظِ‪٫‬ڄو ٍؿخٽ حإل‪ٛ‬الف أڃخ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ٳيٌ ڃزنِ ‪٫‬ڀَ ٷخ‪٫‬يس ٳڀٔٴْش ط‪٬‬ڀڂ ٿظـيپ ًىٌ حٿظ‪٬‬ڀْڂ‬
‫حٿَٓڄِ أڃخ حٿظ‪٬‬ڀْڂ حٿلَ ٳڀو ٿـنش ‪٫‬ڀْخ طٔظ‪ ٪ْ٤‬حالط‪ٜ‬خٽ ريخ ‪.‬‬
‫‪ ٍَّ5/‬أڅ ٍؿخٽ حالٷظ‪ٜ‬خى ٿْْ ٿيّيڂ ًٷض ٿال‪٣‬ال‪٫ ٩‬ڀَ حٿوزَحص حالٷظ‪ٜ‬خىّش حٿظِ طِّيىڂ ٳيڄخ ًڃٌٷٴو ڃن حٿـيپ أنو‬
‫ِٗء ال ّٔظلٶ حٿڄنخٷ٘ش‬
‫‪ 6/‬كْن حٓظْٸ‪ ٦‬حٿټخطذ ًرلَٻش آٿْش ٳظق ؿيخُ حٿَحىٌّ ًاًح ر‪ٌٜ‬ص ڃِ‪٫‬ؾ ّن‪٤‬ڀٶ ڃنو ًٓڄ‪ٌٛ ٪‬ص حرنو ّٸيٸو ‪٫‬ڀَ ڃٸَرش‬
‫ڃنو‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫األسئهخ‪:‬‬
‫‪ 0/‬ڃن ىٌ طٌٳْٶ حٿلټْڂ ًڃخ ‪٫‬الٷظو رخٿڄَٔكْش ؟‬
‫‪2/‬ڃخ حٿ‪َّ٤‬ٸش حٿٴنْش حٿظِ حطز‪٬‬يخ حٿټخطذ ٿڄ‪٬‬خٿـش ر‪ ٞ٬‬ٷ‪٠‬خّخ ً‪٣‬نو ؟‬
‫‪3/‬ڃخًح طٴيڂ ڃن ٷٌٽ حٿټخطذ " طٴيڂ طـيپ "؟‬
‫‪4/‬ڃخ ڃٌٷٲ حٿټخطذ ڃن حٿٰنخء ؟‬
‫‪5/‬حٓظ‪٬‬ڄپ حٿټخطذ أٓڀٌد حٿٔوَّش ڃؼپ ٿٌٿٺ‪.‬‬
‫‪6/‬أُ حٿ‪٬‬زخٍحص أرڀٮ ‪ ":‬أنخ حٿٌُ ٷ‪ْ٠‬ض ػالػْن كـش " أځ " أنخ حٿٌُ ٷ‪ َ٠‬ػالػْن كـش " ؟‬
‫األجىثخ‪:‬‬
‫‪ /0.‬طٌٳْٶ حٿلټْڂ أىّذ ڃ‪ َُٜ‬حٗظيَ رؤ‪٫‬ڄخٿو حٿڄَٔكْش ڃؼپ أىپ حٿټيٲ – ٗيَُحى – حٿڀ‪ٍ – ٚ‬حىذ رْن حٿنٔخء‪.....‬‬
‫‪ 2/.‬حٿ‪َّ٤‬ٸش حٿٴنْش حٿظِ حطز‪٬‬يخ حٿټخطذ ٿڄ‪٬‬خٿـش ر‪ ٞ٬‬ٷ‪٠‬خّخ ً‪٣‬نو ٻخنض ‪َّ٣‬ٸش حٿلٌحٍ ًحٿڄنخٷ٘ش كْغ ً‪ٛ‬پ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٸيخ‬
‫اٿَ حٿَٰ‪ ٝ‬حٿڄنٌ٘ى‬
‫‪3/‬نٴيڂ ڃن ٷٌٽ حٿټخطذ " طٴيڂ طـيپ " رؤڅ ًٿٺ حٿظ‪٬‬ڀْڂ حٿَٓڄِ ڃزنِ ‪٫‬ڀَ ٳڀٔٴش ‪٫‬ٸْڄش ٯخڃ‪٠‬ش ًحڅ ‪ٛ‬خكزيخ ّـذ أڅ‬
‫ّظ‪٬‬ڀڂ ًٿټن ّـذ أڅ ّ‪٤‬زٶ ڃخ َّحه ڃنخٓزخ ٿَؿخٽ حٿْٔخٓش‬
‫‪4/‬ڃٌٷٲ حٿټخطذ ڃن حٿٰنخء حٿټَحىْش ًحٿڄٸض ٳ‪٠‬ال اًح ٻخڅ حٿٰنخء ڃن كڄخٍ‬
‫‪5/‬حٓظ‪٬‬ڄپ حٿټخطذ أٓڀٌد حٿٔوَّش ڃؼپ ‪ :‬حٓظي‪ْ٫‬ض ه‪ْٜٜ‬خ ألٯنِ ٳِ ڃل‪٤‬ش حإلًح‪٫‬ش حٿـِحثَّش – ال ‪٫‬يڃض رَٹ‬
‫ًاكٔخنٺ‪..‬‬

‫‪40‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫‪6/‬حٿ‪٬‬زخٍس حألرڀٮ ‪ ":‬أنخ حٿٌُ ٷ‪ْ٠‬ض ػالػْن كـش " ًًٿٺ ٿٌؿٌى حٿ‪٠‬ڄَْ حٿڄنٴ‪ٜ‬پ أنخ ًىٌح حٿ‪٠‬ڄَْ أ‪ َ٤٫‬حٿـڄڀش ٷٌس‬
‫ًطؤٻْيح‪.‬‬
‫اسزثًبر انًؼطٍبد‪:‬‬
‫األسئهخ‪:‬‬
‫‪1/‬أًٻَ حٿوڀپ حٿٌحٍى ٳِ " ٌٓٱ ال طؤَ ْٗجخ ‪" .‬‬
‫‪2/‬كٌٽ حٿٴٸَس حٿظِ طزيأ ڃن ٳٸڀض ‪ :‬أڃخ ٍؿخٽ حٿڄخٽ ًحٿظـخٍس …‪..‬اٿَ آهَ حٿن‪ ٚ‬ڃن حٿنڄ‪ ٢‬حٿلٌحٍُ اٿَ حٿنڄ‪ ٢‬حٿَٔىُ‬
‫األجىثخ‪:‬‬
‫"‪/ 0:‬حٿوڀپ حٿٌحٍى ٳِ " ٌٓٱ ال طؤَ ْٗجخ " حٓظويحځ ال ًحٿڄٴًَ‪ ٝ‬حٓظويحځ ٿن ٿڀن‪ٜ‬ذ‬
‫‪2/‬طلٌّپ حٿٴٸَس حٿظِ طزيأ ڃن ٳٸڀض‪ :‬أڃخ ٍؿخٽ حٿڄخٽ ًحٿظـخٍس ‪...‬اٿَ آهَ حٿن‪ ٚ‬ڃن حٿنڄ‪ ٢‬حٿلٌحٍُ اٿَ حٿنڄ‪ ٢‬حٿَٔىُ‪:‬‬
‫"أًٍُ ٿټڂ ڃخ ٓڄ‪٬‬ظو ‪٫‬ن كڄخٍ ّليع ٻخطزخ ‪٫‬ن ٍأّو ٳِ ٍؿخٽ حٿڄخٽ ًحٿظـخٍس كْغ ً‪ٛ‬ٴيڂ رؤنيڂ ال ّ‪ٌ٬ْ٠‬څ ًٷظيڂ‬
‫حٿؼڄْن ٳِ حٿٸَحءس ًڃخ ّيڂ ىٌ حٿوزَحص حالٷظ‪ٜ‬خىّش ًٿټن حٿلڄخٍ ٿڂ ّ‪٬‬ـزو ٻالځ حٿټخطذ ٳ‪٤‬ڀذ ڃنو حٿليّغ ‪٫‬ن حٿٴٸَ‬
‫ًحٿـيپ ‪ ،‬ٿټن حٿټخطذ ٿڂ ّ‪٬‬ـزو حٿڄٌ‪ً ٩ٌٟ‬أٿٸَ ن‪َ٨‬حص اٿَ ٓخ‪٫‬ظو ٳظٌؿو اٿَ ‪٫‬ڄڀو" ‪...‬‬

‫َض رىاطهً ‪ :‬رثبء انًًبنك و انًذٌ و خظبئظه‬
‫اكزشبف انًؼطٍبد‪:‬‬
‫‪1/‬ڃخ حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى رَٰ‪ ٝ‬حٿَػخء؟‬
‫*ىٌ نيد حٿڄْض ً حٿزټخء ‪٫‬ڀْو ًط‪٬‬يحى ٳ‪٠‬خثڀو حٿظِ ٳٸيص رٴٸيه ر‪٬‬زخٍحص ڃ٘ـْش ً أٿٴخ‪ ٥‬ڃلِنش‬
‫‪2/‬ڃخ ڃ‪٨‬خىَ حُىىخٍ ىٌح حٿَٰ‪ ٝ‬ٳِ حألىد حألنيٿِٔ ؟‬
‫*ٿڂ ّٸٲ حألنيٿٌْٔڅ ‪٫‬ني كي ٍػخء حٿڄٌطَ رپ ‪ًٌٍ٣‬ح ڃٴيٌڃو ً طٌٓ‪ٌ٬‬ح ٳْو رن‪٨‬ڄيڂ ٳِ ٍػخء حٿڄيڅ‬
‫‪3/‬ىپ حألنيٿٌْٔڅ ىڂ حٿڀٌّن حٓظليػٌح ٍػخء حٿڄيڅ؟‬
‫*ال ٳٸي ٓزٸيڂ اٿْو حٿڄ٘خٍٷش ٿټنيڂ ٿڂ ّظٌٓ‪ٌ٬‬ح ٳْو طٌٓ‪ ٪‬حألنيٿْْٔن ً ٿڂ ّ‪٨‬يَ ‪٫‬نيىڂ ٻڄخ ‪٧‬يَ ‪٫‬ني حألنيٿْْٔن ٳنخ ٷخثڄخ‬
‫رٌحطو‬
‫‪4/‬ڃخ حٿ‪٤‬خر‪ ٪‬حٿٰخٿذ ‪٫‬ڀَ ىٌح حٿنٌ‪ ٩‬ڃن حٿَػخء؟‬
‫*حألَٓ حٿ‪٬‬ڄْٶ ‪،‬حٿظڄخّ حٿظؤِٓ ٳِ حٿيًٽ ً حألڃڂ حٿڄخ‪ْٟ‬ش‪،‬ط‪ ٌَّٜ‬ڃخ أ‪ٛ‬خد حإلٓالځ ً حٿڄٔڀڄْن ٳِ حألنيٿْْٔن ًٽ ً‬
‫ىٌحڅ‪،‬حٓظنيخ‪ ٝ‬ىڄڂ حٿڄٔڀڄْن ٿڄي ّي حٿ‪ٌ٬‬څ‬
‫‪5/‬ڃخ حٿو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حٿٴنْش ٿَػخء حٿڄيڅ ً حٿڄڄخٿٺ؟‬
‫*ٯڀزش ‪٫‬ن‪ َٜ‬حٿ‪٬‬خ‪٣‬ٴش ‪،‬حال‪٫‬ظڄخى ‪٫‬ڀَ حٿظ‪ ٌَّٜ‬إلرَحُ حٿڄ‪٬‬خنِ ً رغ حٿلَٻش ٳْيخ‪ .‬حإلٻؼخٍ ڃن أٓڀٌد حالٓظٴيخځ‬
‫يُبقشخ انًؼطٍبد‬
‫‪1/‬ڃخًح ط‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ن ٍػخء حٿڄيڅ ٳِ حٿڄَ٘ٵ؟‬
‫* ‪َ٫‬ٱ ٷيٍح ڃن ىٌح حٿَػخء ‪٫‬نيڃخ ط‪َٟ٬‬ض حٿڄيڅ حٿ‪٬‬زخْٓش ٿڀظيڃَْ هالٽ حٿٴظنش حٿظِ ًٷ‪٬‬ض رْن حألڃْن ً حٿڄؤڃٌڅ ػڂ ٿڄخ‬
‫ٻخڅ هَحد حٿز‪َٜ‬س ‪٫‬ڀَ ّي حٿِنؾ ػڂ طٌحٿض حٿٸ‪ٜ‬خثي حٿظِ طَػِ حٿڄيڅ حٿظِ أٓٸ‪٤‬يخ حٿڄٌٰٽ ًڃن أٗيَ حٿ٘‪َ٬‬حء حرن حٿًَڃِ‬
‫ًٗڄْ حٿيّن حٿټٌٳِ‬
‫‪2/‬ٿڄخًح ٿڂ ِّىىَ ىٌح حٿڀٌڅ ٳِ حٿَ٘ٵ حُىىخٍه ٳِ حألنيٿْ؟‬
‫*ّ‪ً ٍِ٬‬ٿٺ اٿَ أڅ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿظٸڀزخص حٿْٔخْٓش ٳِ حألنيٿْ ٻخنض حٗي كيس ً أَٓ‪ ٩‬اّٸخ‪٫‬خ ً حطوٌص ٗټپ حٿڄٌحؿيش رْن‬
‫حٿڄٔڀڄْن ً حٿن‪ٜ‬خٍٍ‬
‫‪3/‬كيى حرَُ حٿٔڄخص حٿڄٌ‪ْ٫ٌٟ‬ش ٿو؟‬

‫‪41‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ *‪ٛ‬يٵ حٿ٘‪َ٬‬حء ٳِ رْخڅ أٓزخد ٓٸٌ‪ ١‬حألنيٿْ(ٳٔخى حٿلټڂ ًطنخكَ حٿلټخځ ًحٓظ‪٬‬خنظيڂ رؤ‪٫‬يحثيڂ‪،‬حٿظَٱ حٿ٘يّي حٿٌُ‬‫حنٰڄْ ٳْو حألنيٿٌْٔڅ)‬
‫ حٿظَٻِْ ‪٫‬ڀَ حٿنخكْش حٿيّنْش ً ڃِؿيخ رخٿنخكْش حإلنٔخنْش‬‫ حٿڄٸخرڀش رْن ڃخ ٻخنض ‪٫‬ڀْو حألنيٿْ ً ڃخ آٿض اٿْو‬‫ حالٓظ‪َٜ‬حم ً ‪٣‬ڀذ حٿنـيس‬‫‪5/‬ٳِ ٍأّٺ أّيڄخ أٻؼَ طؤػَْح ٍػخء حٿڄيڅ أځ ٍػخء حٿڄٌطَ ؟‬
‫*ٍػخء حٿڄيڅ ألنو ّ‪ٜ‬يٍ ‪٫‬ن طـَرش ٷخْٓو ‪٫‬ڄْٸش طظـخًُ آالځ حٿ٘و‪ ٚ‬حٿوخ‪ٛ‬ش اٿَ ڃټخريس حٿو‪ٌ٤‬د ً حٿيڄٌځ حٿ‪ْ٨٬‬ڄش‬
‫حٿ‪٬‬خڃش‬
‫‪6/‬حًٻَ ر‪ ٞ٬‬ڃن حٗظيَ ٳِ ىٌح حٿنٌ‪ ٩‬ڃن حٿَػخء ؟‬
‫*أرٌ حٿزٸخء حٿَنيٍ‪ ،‬حرن حٓرخٍ‪ ،‬أرٌ رټَ رن ‪٫‬زي حٿ‪ٜ‬ڄي‪ ً،‬حرن حٿڀزخنش‬
‫االسزخالص و انزسجٍم‬
‫‪َ٫1/‬ٱ ٍػخء حٿڄيڅ ًحٿڄڄخٿٺ؟‬
‫*ىٌ ٿٌڅ ڃن حٿظ‪٬‬زَْ ّ‪٬‬ټْ ‪٣‬زْ‪٬‬ش حٿظٸڀزخص حٿْٔخْٓش حٿظِ ّـظخف ‪ ٌٍٜ٫‬حٿلټڂ ٳِ ڃَحكپ ڃوظڀٴش‬
‫‪2/‬ٳْڂ طٍَ أىڄْش ٍػخء حٿڄيڅ ً حٿڄڄخٿٺ حألنيٿِٔ ؟‬
‫*ّټ٘ٲ ‪٫‬ن ؿٌحنذ ػَّش ڃن حٿظخٍّن حٿْٔخِٓ رْن حٿڄٔڀڄْن ً حالٓزخڅ ٳِ حألنيٿْ ٻڄخ ّټ٘ٲ ؿخنزخ ڃن حٿنٸي حٿٌحطِ حٿٌُ‬
‫ًحؿو رو حألنيٿٌْٔڅ أنٴٔيڂ كْن أىٍٻٌح أڅ حالنٰڄخّ ٳِ حٿظَٱ أىٍ اٿَ ٓٸٌ‪ٍ ١‬حّش حٿـيخى ً أڅ ڃڀٌٹ حٿ‪ٌ٤‬حثٲ كْن‬
‫كَ‪ٌٛ‬ح ‪٫‬ڀَ ڃڀټيڂ حٿٴَىُ أ‪ٟ‬خ‪ٌ٫‬ح ڃڀټخ أ‪٨٫‬ڂ‬
‫‪3/‬ڃخ نڄ‪ ٢‬حٿن‪ ٚ‬؟‬
‫*حٿن‪ ٚ‬ڃن حٿنڄ‪ ٢‬حٿظٴَُْٔ‬

‫َض أدثً‪ :‬انًىشذبد‬

‫‪423‬‬

‫‪,‬‬

‫‪427‬‬

‫‪.‬‬

‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫‪:‬‬
‫‪.‬‬

‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫رذذٌذ ثُبء انُض‪:‬‬
‫"‬

‫‪042‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫رفذض االرسبق و االَسجبو فً رركٍت فقراد انُض‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0 0‬‬
‫)‪1‬‬
‫‪5 1‬‬
‫)‪2‬‬
‫‪00 6‬‬
‫)‪3‬‬
‫‪04 01‬‬
‫)‪4‬‬

‫يجًم انقىل فً رقذٌر انُض‪:‬‬

‫‪43‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫يطبنؼخ يىجهخ‪ :‬أنف نٍهخ و نٍهخ‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ‪٫‬ڀَ ڃٔخڃ‪ ٪‬ڃن ٻخنض طلټَ ىٌه حٿلټخّش ؟ ٻخنض طلټَ ‪٫‬ڀَ ڃٔخڃ‪ ٪‬حٿڄڀٺ‬
‫ـ ڃخ حٿٌُ ًؿيه حٿ‪ْٜ‬خى ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬ڃلخًالطو أػنخء حٿ‪ْٜ‬ي ؟ ًؿي كڄخٍح ڃْظخ ػڂ َُّح ٻزَْح ڃڀِء رخٿَڃپ ً حٿ‪ْ٤‬ن ػڂ ٗٸخٳش ً‬
‫ٷٌحٍَّ ً أهَْح ٷڄٸڄخ نلخْٓخ‬
‫ـ ٳْڄخ ٳټَ حٿ‪ْٜ‬خى ٿڄخ ٍأٍ حٿٸڄٸڂ ؟ ٳټَ ٳِ رْ‪٬‬و‬
‫ـ ٻْٲ ً‪ٛ‬پ حٿ‪٬‬ٴَّض اٿَ حٿٸڄٸڂ ‪٫‬پ كٔذ ٻالڃو ؟ ‪ٓ َٜ٫‬ڀْڄخڅ ‪٫‬ڀْو حٿٔالځ ٳلزٔو نزِ حهلل ٳِ حٿٸڄٸڂ ً هظڂ ‪٫‬ڀْو‬
‫رخٿَ‪ٛ‬خ‪ٙ‬‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ڃخ نڄ‪ ٢‬حٿن‪ ٚ‬؟ َٓىُ‬
‫ـ ىپ أكيحع حٿٸ‪ٜ‬ش كٸْٸْش أً هْخٿْش ؟ ‪٫‬ڀپ‪ .‬هْخٿْش ٳال ّڄټن أڅ ّـي حٿ‪ْٜ‬خى ‪٫‬ٴَّظخ ڃَ ‪٫‬ڀْو أٻؼَ ڃن أٿٲ ‪٫‬خځ ىحهپ ٷڄٸڂ‬
‫ـ ڃخًح ط‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ن ٻظخد أٿٲ ٿْڀش ً ٿْڀش ؟ ىٌ ٻظخد أٓ‪ٓ ٌٍُ٤‬خكَ ڃڀِء رخٿلټخّخص حٿ‪٬‬ـْزش ً حٿٸ‪ ٜٚ‬حٿڄڄظ‪٬‬ش ً‬
‫حٿڄٰخڃَحص حٿَّٰزش أ‪ٛ‬ڀو ڃٴٸٌى ً ڃئٿٴو ڃـيٌٽ ً ُڃخڅ ً‪٬ٟ‬و ڃزيڂ ٯخڃ‪ ً ٞ‬ىٌ انـخُ أىرِ ‪ٟ‬وڂ ٷيٍه حٿَٰرٌْڅ‬
‫ٳظَؿڄٌه اٿَ ٿٰخطيڂ ً أڃ‪٬‬نٌح ٳْو ىٍحٓش ً طلڀْال‬
‫االسزخالص و انزسجٍم‪:‬‬
‫ـ ڃخ حٿ‪٬‬زَس ڃن حٿٸ‪ٜ‬ش ؟ ڃن ٳ‪٬‬پ ڃ‪ًَ٬‬ٳخ ٳِ ٯَْ أىڀو ؿٌُُ ٌٓء حٿـِحء‬
‫ـ ڃخ ه‪ٜ‬خث‪ ٚ‬نڄ‪ ٢‬حٿن‪ ٚ‬؟ ه‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حٿنڄ‪ ٢‬حٿَٔىُ ‪ :‬حٿظٔڀٔپ حٿڄن‪٤‬ٸِ ‪ ,‬ٻؼَس حألٳ‪٬‬خٽ حٿڄخ‪ْٟ‬ش ‪ ,‬حٿِڃخڅ ً حٿڄټخڅ ‪,‬‬
‫حألٳ‪٬‬خٽ حٿڄ‪٠‬خٍ‪٫‬ش حٿيحٿش ‪٫‬ڀَ حٿلخٽ ‪ ,‬أىًحص حٿَر‪... ٢‬‬

‫َض رىاطهً‪ :‬انًىشذبد و انغُبء‬
‫انزؼرٌف ثكبرت انُض‪:‬‬
‫أكڄي ‪٫‬زي حٿڄٸ‪ٌٜ‬ى ىْټپ‪.‬‬‫ًٿي ‪٫‬خځ ‪ 0700‬رڄلخٳ‪٨‬ش حٿَ٘ٷْش‪ ،‬ڃ‪.َٜ‬‬‫ك‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ ٿْٔخنْ ڃن ىحٍ حٿ‪٬‬ڀٌځ ؿخڃ‪٬‬ش حٿٸخىَس ‪ً ،0726‬حٿيٻظٌٍحه ڃن ؿخڃ‪٬‬ش ڃيٍّي ‪0732‬ځ‪.‬‬‫ ‪٫‬ڄپ رخٿظيٍّْ ٳِ ٻڀْش ىحٍ حٿ‪٬‬ڀٌځ كظَ ً‪ٛ‬پ اٿَ ىٍؿش أٓظخً ًٍثْْ ٷٔڂ حٿيٍحٓخص حألىرْش‪ ،‬ػڂ ‪ْ٫‬ن ‪٫‬ڄْيحً ٿڀټڀْش‬‫‪ ،0762‬ٳنخثزخً ٿَثْْ ؿخڃ‪٬‬ش حٿٸخىَس ‪1984‬ٳٌَُّحً ٿڀؼٸخٳش ڃن ‪ً ،0765-0763‬ىٌ حٓڅ أٓظخً ڃظٴَ٭ رـخڃ‪٬‬ش حٿٸخىَس‪.‬‬
‫ ‪٫‬ڄپ ڃيَّحً ٿڀڄ‪٬‬يي حٿڄ‪ َُٜ‬رڄيٍّي‪ً ،‬ڃٔظ٘خٍحً ػٸخٳْخً ٿڄ‪ً ،َٜ‬أٓظخًحً ُحثَحً ٳِ ر‪ ٞ٬‬حٿـخڃ‪٬‬خص حٿ‪َ٬‬رْش ًحألًًٍرْش‪.‬‬‫حنظوذ ‪ٌ٠٫‬حً رڄـڀْ حٿ٘‪٬‬ذ ‪٫‬ن ڃلخٳ‪٨‬ش حٿـِْس ىًٍطْن‪٫ً ،‬ڄپ ٍثْٔخً ٿڀـنش حٿظ‪٬‬ڀْڂ رڄـڀْ حٿ٘‪٬‬ذ‪ ،‬ٻڄخ ‪ْ٫‬ن ‪ٌ٠٫‬حً‬‫رخٿڄـڀْ ًحهظَْ ٳِ حٿڀـنش حٿ‪٬‬خڃش ٿو ٓنش ‪0772‬ځ‪.‬‬
‫ڃٸٍَ ٿـنش حٿ٘‪ َ٬‬رخٿڄـڀْ حأل‪٫‬ڀَ ٿڀؼٸخٳش‪ ٌ٠٫ً ،‬رخٿڄـڀْ حٿٸٌڃِ ٿڀظ‪٬‬ڀْڂ‪ً ،‬حٿڄـڀْ حأل‪٫‬ڀَ ٿڀ٘ئًڅ حإلٓالڃْش‪،‬‬‫ًڃـڀْ أڃنخء حطلخى حإلًح‪٫‬ش ًحٿظڀٴٌِّڅ‪ً ،‬حألٻخىّڄْش حٿڄڀټْش حإلٓزخنْش ٿڀظخٍّن‪ً ،‬حٿڀـنش حالٓظ٘خٍّش ٿڀزَحڃؾ حٿؼٸخٳْش‪.‬‬
‫ىًحًّنو حٿ٘‪َّ٬‬ش‪ :‬أ‪ٛ‬يحء حٿنخُ‪ -‬كٴْٲ حٿوَّٲ ‪.0770‬‬‫‪-‬ڃئٿٴخطو ڃنيخ‪ :‬ط‪ ٌٍ٤‬حألىد حٿليّغ رڄ‪ -َٜ‬حألىد حٿٸ‪ً ِٜٜ‬حٿڄَٔكِ ٳِ ڃ‪ -َٜ‬حألىد حألنيٿِٔ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫حٿڄٌٷ‪ ٪‬حألًٽ ٿڀيٍحٓش ٳِ حٿـِحثَ ‪http://ency-education.weebly.com/ -‬‬
‫ك‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ ؿخثِس حٿيًٿش حٿظ٘ـْ‪ْ٬‬ش ‪ً ،0752‬حٿظٸيَّّش ‪ً ،0762‬ڃنق ‪٫‬يىحً ڃن حألًٓڄش ڃن ٍثْْ ؿڄيٌٍّش ڃ‪َٜ‬‬‫حٿ‪َ٬‬رْش‪ً ،‬ڃڀٺ آزخنْخ‪ًٍ ،‬ثْْ ؿڄيٌٍّش حألٍؿنظْن‪.‬‬
‫اكزشبف يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ط‪ٌ٬‬ى ن٘ؤس حٿڄٌٗلخص ٳِ حألنيٿْ اٿَ أًحهَ حٿٸَڅ حٿؼخٿغ ىـَُ حٿڄٌحٳٶ ٿڀٸَڅ حٿظخٓ‪ ٪‬ڃْالىُ‬
‫ـ أٓزخد ن٘ؤطيخ ‪ :‬حُىىخٍ حٿڄٌْٓٸَ ً حٿٰنخء – حكظټخٹ حٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حٿ‪َ٬‬رِ رخٿ‪٬‬ن‪ َٜ‬حالٓزخنِ‬
‫ـ ٍُّخد ٳنخڅ ڃَ٘ٷِ ٓخٳَ ٿألنيٿْ حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬أڅ َّّٰ أ‪ٌٛ‬ٽ حٿڄٌْٓٸَ ً حٿٰنخء ٳِ طَرش حألنيٿْ حٿو‪ٜ‬زش‬
‫ـ حٿ‪٨‬خىَس حالؿظڄخ‪ْ٫‬ش حٿظِ أًؿيص حٿڄٌٗلخص ىِ حڃظِحؽ حٿ‪َ٬‬د ڃ‪ ٪‬حالٓزخڅ‬
‫ـ أػَ حٿ‪٨‬خىَس ‪٫‬ڀَ حٿڄٌٗق‪ :‬هڀٸض حٿ‪٨‬خىَس حُىًحؿخ ٿٌّٰخ نخطؾ ‪٫‬ن حُىًحؽ ‪٫‬ن‪ َُٜ‬ٳټخڅ ال ري أڅ ّن٘ؤ أىد ّڄؼپ طڀٺ‬
‫حٿؼنخثْش حٿڀٌّٰش ٳټخڅ حٿڄٌٗق‬
‫ـ ط‪ٌٍ٤‬ص حٿڄٌٗلخص ٳِ حٿٸَڅ حٿوخڃْ ىـَُ‬
‫يُبقشخ يؼطٍبد انُض‪:‬‬
‫ـ ٻڀڄش ڃٌٗق ط‪٬‬نِ ‪ :‬ڃٌٗق أً ڃٌٗلش أً طٌْٗق‪ً ،‬طـڄ‪٫ ٪‬ڀَ ڃٌٗلخص أً طٌحْٗق ڃن ًٗق رڄ‪٬‬نَ ُّن أً كٔن أً‬
‫ٍ‪.٪ٛ‬‬
‫ـ حٓظليع حألنيٿٌْٔڅ حٿڄٌٗق ٿظڄؼْپ حالُىًحؽ حٿڀٌُٰ رْن حٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش ً حالٓزخنْش‬
‫ـ رنْض حٿڄٌٗلخص ‪٫‬ڀَ أٯخنِ أنيٿْٔش ڃلڀْش ً ن‪٨‬ڄض رخٿ‪٬‬خڃْش حألنيٿْٔش حٿظِ طڄظِؽ ٳْيخ حٿ‪َ٬‬رْش رخالٓزخنْش‬
‫ـ ن‪٬‬ڂ ‪ ,‬ٻخڅ ٿڀڄٌْٓٸَ حٿ‪َ٬‬رْش أػَ ٳِ حُىىخٍ حألٯنْش حألنيٿْٔش‬
‫االسزخالص و انزسجٍم‪:‬‬
‫ـ نڄ‪ ٢‬حٿن‪َٓ ٚ‬ىُ اهزخٍُ‬
‫ـ حٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬حٿڄ‪٬‬خٿؾ ىٌ حٿڄٌٗلخص‬
‫ـ حٿٴَٵ رْن حٿڄٌٗق ً حألُؿخٽ ّټڄن ٳِ أڅ حٿڄٌٗلخص طټظذ رخٿڀٰش حٿٴ‪ٜ‬لَ رْنڄخ حألُؿخٽ طټظذ رخٿڀٰش حٿ‪٬‬خڃْش‬

‫حنظيَ رٴ‪٠‬پ حهلل‬
‫ٿٸي ٷڄنخ رؤٷ‪ َٜ‬ڃخ ٿيّنخ ً نظڄنَ أننخ ٻنخ ‪٫‬ني كٔن ‪٧‬نټڂ‬
‫ٿڄ‪َ٬‬ٳش ٻپ ؿيّي ڃخ ‪٫‬ڀْٺ اال ُّخٍس ڃٌحٷ‪٬‬نخ حالٿټظًَنْش‬

‫يٍ يىاقؼُب ‪:‬‬
‫‪http://ency-education.weebly.com/‬‬
‫‪http://ency-games.weebly.com/‬‬
‫‪http://ency-webmaster.weebly.com/‬‬
‫‪http://ency-techno.weebly.com‬‬
‫‪http://ency-group2.ahlamontada.com/‬‬
‫ٗټَ هخ‪ ٙ‬أل‪٠٫‬خء ڃنظيّخص حٿـڀٴش ً حٿڄنظيّخص حٿ٘خڃڀش ً ٓظخٍ طخّڄِ ً ٻؼَْ ڃن حٿڄنظيّخص حٿـِحثَّش‬

‫‪45‬‬