You are on page 1of 25

Rancangan PENGAJARAN tahunan PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

MINGGU
&
TARIKH
1

ÀñÒìÜÚ/
¾¨ÄôÒ

¯ûǼì¸õ ¾Ãõ

þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸ 1. þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸
இனசப மச நலசக மச
இறறறம

þ¨ÈÅý ¯ûÇ¡÷
±ýÀ¾¢Öõ
þù×Ĩ¸ô
À¨¼ò¾Å÷
±ýÀ¾¢Öõ
¯Ú¾¢
¦¸¡ûŧ¾¡Î
«ÅÃÐ ±øÄ¡ì
¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ
§¾º¢Â
§¸¡ðÀ¡ðÊø ÌÈ
¢ôÀ¢ðÎûÇÀÊ
¾ò¾õ ºÁÂ
¿õÀ¢ì¨¸ìÌ
²üÈÅ¡Ú À
¢ýÀüÚ¾ø.

தரசச சசனசற

¸üÈø ¾Ãõ

CUTI AM SEMPENA TAHUN BARU
B1D11E1
¸üÈø
þÚ¾¢Â¢ø
Boleh menyatakan pelbagai perayaan di
Á¡½Å÷¸û :
1.1.1 மலலசசயசவசலச
ககசணசடசடபசபடமச
பணசடறககறளபச
கறவரச.

பறசறசகச

1.1.2 பளசளசயசனரச ககசணசடசடமச
பணசடறககறளபச ப üÈ¢ì
ÜÚÅ÷.
1.1.3 பளசளசயசனரச ககசணசடசடமச
பணசடறககறள மதசகசகமச
வழசவறககறளபச
படசடயலசடவரச.

Malaysia
B2D11E1
Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang
disambut oleh warga sekolah
B2D11E2.
Boleh menyeneraikan cara menghormati
perayaan yang disambut oleh warga sekolah
B2D11E3
Boleh menjelaskan kepentingan menghormati
kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga
sekolah.
B3D11E1
Boleh mengamalkan sikap menghormati pelbagai
perayaan yang disambut oleh warga sekolah
mengikut arahan.

þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸ 1. þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸
2
இனசப மச நலசக மச
இறறறம

þ¨ÈÅý ¯ûÇ¡÷
±ýÀ¾¢Öõ
þù×Ĩ¸ô
À¨¼ò¾Å÷
±ýÀ¾¢Öõ
¯Ú¾¢
¦¸¡ûŧ¾¡Î
«ÅÃÐ ±øÄ¡ì
¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ
§¾º¢Â
§¸¡ðÀ¡ðÊø ÌÈ
¢ôÀ¢ðÎûÇÀÊ
¾ò¾õ ºÁÂ
¿õÀ¢ì¨¸ìÌ
²üÈÅ¡Ú À
¢ýÀüÚ¾ø.
1.1 பலசவறகயச

பணசடறககறள
அறசதலச
1.2
பலசவறகயசன
பணசடறககறள
மதசதசதலச

¸üÈø
Á¡½Å÷¸û :

þÚ¾¢Â¢ø

1.1.4 பளசளசயசனரச ககசணசடசடமச
பணசடறககறள மதசகசகமச
வழசவறககறளபச
படசடயலசடவரச.
1.1.4 பளசளசயசனரச
ககசணசடசடமச
பணசடறககறள மதசபசபதனச
மகசகசயதசதவதசறத
உணரசவரச.
1.1.5 பளசளசயசனரச
ககசணசடசடமச
பணசடறககறள மதசகசகமச
பணசபசறனகச கறடபசபசடபசபரச.

B4D11E1
Boleh mengamalkan sikap menghormati pelbagai
perayaan yang disambut oleh warga sekolah
tanpa disuruh
B5D11E1
Boleh mengamalkan dan memupuk sikap
menghormati pelbagai perayaan yang disambut
oleh warga sekolah
B6D11E1
Sentiasa mengamalkan sikap dan menghormati
perayaan yang disambut oleh warga sekolah
dalam pelbagai situasi dan boleh dicontohi

¿ýÁÉõ 2. ¸üÈø Á¡½Å÷¸û : B1D7E1 Boleh menyatakan cara membantu warga sekolah B2D7E1 2. B3D7E1 Boleh mengamalkan sikap membantu warga sekolah . ¸üÈø Á¡½Å÷¸û : þÚ¾¢Â¢ø B1D7E1 Boleh menyatakan cara membantu warga sekolah B2D7E1 2. Boleh menjelaskan kepentingan membantu warga sekolah.1.2 þÚ¾¢Â¢ø பளசள சயசனரகசக உதவமச மகசக சயதசத வதசற தபச ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.À¢È÷ ¿Äõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯½÷óÐ §¾¨ÅÂ¡É ¯¾Å ¢¨ÂÔõ ¯Çòàö¨ÁÂ¡É ¬¾ÃÅ¢¨ÉÔõ ÅÆí̾ø. ¿ýÁÉõ ¾ýÉÄõ.1 பளசள சயசனரகசக ¯¾×¾ø. Boleh menjelaskan kepentingan membantu warga sekolah.1.3 ¿ýÁÉõ நலமச நலசக மச நனசம னமச 4 ¿ýÁÉõ நலமச நலசக மச நனசம னமச 2. 2.1 பளசளசயசனரகசக உதவமச வழசமறறகறளகச கறவரச.

¿ýÁÉõ 2. B6D7E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap saling membantu warga sekolah dengan tulus ikhlas dan boleh dicontohi.4 பளசள சயசனரகசக உதவமச B5D7E1 Boleh mengamalkan dan membantu warga sekolah.4 பளசள சயசனரகசக உதவமச கசயலசக ளசலச ஈடபடவரச.3 பளசள சயசனரகசக உதவசய பசனச ஏறசப டமச மன ¯½÷றவ வசவரசபசப ரச. 2.1. .3 பளசள சயசனரகசக உதவசய பசனச ஏறசப டமச மன ¯½÷றவ வசவரசபசப ரச. ¿ýÁÉõ 2. ¸üÈø Á¡½Å÷¸û : þÚ¾¢Â¢ø 2. B3D7E1 Boleh mengamalkan sikap membantu warga sekolah B4D7E1 Boleh menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah B5D7E1 Boleh mengamalkan dan membantu warga sekolah.1 பளசள சயசனரகசக ¯¾×¾ø.5 ¿ýÁÉõ நலமச நலசக மச நனசம னமச 2.1. memupuk sikap memupuk sikap 2.1.1 பளசள சயசனரகசக ¯¾×¾ø. 6 ¿ýÁÉõ நலமச நலசக மச நனசம னமச 2. ¸üÈø Á¡½Å÷¸û : þÚ¾¢Â¢ø 2.1.

1 பளசளசயசலச ஆறசறலவணசடய ¸¼¨Á¸¨Ç கச கறசபசபசடவரச.கசயலசக ளசலச ஈடபடவரச. ¸¼¨ÁÔ½÷× ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡ÚôÒ½÷¨Å ²üÚì ¦¸¡ñÎ «¾¨Éî ¦ºùÅ§É ¦ºöÐ ÓÊìÌõ ¬üȨÄì ¦¸¡ñÊÕò¾ø.1 பளசளசயசலச ஆறசறலவணசடய ¸¼¨Á¸¨Ç கச கறசபசபசடவரச. ¸¼¨ÁÔ½÷× 3.1. 3.2 பளசள சகசக டறமகறள நசறறலவறசற மச வழசமறறகறளபச படசட யலசடவரச.1. B1D13E1 Boleh menyatakan contoh tanggungjawab di sekolah.2 பளசள சகசக டறமகறள நசறறலவறசற மச வழசமறறகறளபச படசட யலசடவரச. 3. B2D13E1 Boleh menyeneraikan cara melaksanakan di sekolah . 3.1. B2D13E1 Boleh menyeneraikan cara melaksanakan di sekolah . B3D13E1 Boleh mengamalkan sikap bertanggungjawab di sekolah B4D13E1 Boleh menceritakan perasaan setelah melaksanakan tanggungjawab di sekolah . கணசண சயமச நலசக மச கடறம 8 கணசண சயமச நலசக மச கடறம 3. ¸¼¨ÁÔ½÷× ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡ÚôÒ½÷¨Å ²üÚì ¦¸¡ñÎ «¾¨Éî ¦ºùÅ§É ¦ºöÐ ÓÊìÌõ ¬üȨÄì ¦¸¡ñÊÕò¾ø.1. 7 ¸¼¨ÁÔ½÷× 3. B3D13E1 Boleh mengamalkan sikap bertanggungjawab di sekolah B4D13E1 Boleh menceritakan perasaan setelah melaksanakan tanggungjawab di sekolah B1D13E1 Boleh menyatakan contoh tanggungjawab di sekolah.

2 பளசளசயசனரச வழஙசகமச லசறவகறள மதசகசகமச வழசமறறகறள வசளகசகவரச. 4.1.1. B3D8E1 Boleh mengamalkan cara menghargai sumbangan warga sekolah ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 4.3 பளசளசயசனரச வழஙசகமச லசறவகறள மதசகசறகயசலச ஏறசபடமச மன உணரசறவ வசவரசபசபரச. லநரசதத ச ச நலசகமச நனசறச B4D13E1 Boleh menceritakan perasaan setelah melaksanakan tanggungjawab di sekolah B5D13E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap bertanggungjawab di sekolah B6D13E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap bertanggungjawab di sekolah dengan sempurna dan boleh dicontohi 4.1. ¦¾¡ñÎ «øÄÐ ¯¾Å¢ ¬¸ ¢ÂÅüÈ¢üÌ ¯½÷×.1 À ளசளசயசனரச வழஙசகமச லசறவகறளகச கறசபசபரச. B1D8E1 Boleh menyatakan contoh sumbangan warga sekolah B2D8E1 Boleh menerangkan cara menghargai sumbangan warga sekolah. 4.4 பளசளசயசனரச வழஙசகமச லசறவகளகசக மதசபசபளசபசபறதசச கசயலசலச கசடசடவரச B4D8E1 Boleh menceritakan perasaan apabila menghargai sumbangan warga sekolah B5D8E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah. ¿ýÈ¢ ¿Å ¢ø¾ø ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 4. B6D8E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan ikhlas dan boleh dicontohi .1.1. 4.3 பளசள சகசக டறமகறள நசறறலவறசற சய பசனச ஏறசப டமச கறள மன உணரசற வ வசவரசபசப ரச. ¿ýÈ¢ ¿Å ¢ø¾ø §º¨Å. ¢¨È§ÅüÚ¾ø 3. 4.1 பளசளசகச ¸¼¨Á 3.1 பளசளசயசனரசனச லசறவகறள மதசதசதலச.1. ¦ºÂøÅÆ¢ ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðξø.4 பளசளசயசலச கடறமயணரசறவகசகறடபசபசடபசபரச . ¸¼¨ÁÔ½÷× கணசண சயமச நலசக மச கடறம 10 ¿ýÈ¢ ¿Å ¢ø¾ø லநரசதத ச ச நலசகமச நனசறச 11 ¿ýÈ¢ ¿Å ¢ø¾ø ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 3.9 ¸¼¨ÁÔ½÷× 3.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 ¿ýÈ¢ ¿Å ¢ø¾ø லநரசதத ச ச நலசகமச நனசறச 4.1 பளசள சயசனரசறடலய B1D9E1 Boleh menyatakan cara pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah .3 பளசளசயசனரச வழஙசகமச லசறவகறள மதசகசறகயசலச ஏறசபடமச மன உணரசறவ வசவரசபசபரச. B5D8E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah. ¿ýÈ¢ ¿Å ¢ø¾ø 4.1.1 பளசளசயசனரசனச லசறவகறள மதசதசதலச.1. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 4.1. ¯Â÷¦Åñ½õ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : «ýÈ¡¼ 5.4 பளசளசயசனரச வழஙசகமச லசறவகளகசக மதசபசபளசபசபறதசச கசயலசலச கசடசடவரச. B6D8E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan ikhlas dan boleh dicontohi 4. 13 ¯Â÷¦Åñ½õ 5.

1. 14 Á⡨¾ மதசபசப நலசகமச மரசயசறத 6.1 பளசள சயசனரசறடலய நனசன டதசற தறயகச கறடபசப சடதசத லச.2 பளசள சயசனறரயமச வரறகயசளறரயமச மதசபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச..1.1. B6D12E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk . B5D12E1 Boleh mengamalkan dan memupuk perlakuan menghormati warga sekolah dan pelawat.1. 5.ஏறசறமச நலசகமச எணசணமச ÅÆì¸ò¾¢ø À½ ¢¨ÅÔõ ¿ýɼò¨¾¨ÂÔõ ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 6. B4D9E1 Boleh mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dengan beradab. 6. 6. 5.1.1.3 பளசள சயசனரசறடலய நனசன டதசற தயடனச பழகவதனச மகசக சயதசத வதசற த உணரசவ ரச.1 பளசள சயசனறரயமச வரறகயசளறரயமச மதசதசத லச.3 பளசள சயசனறரயமச வரறகயசளறரயமச மதசபசப தசலச ஏறசப டமச மன உணரசற வ வசவரசபசப ரச.4 பளசள சயசனரசறடலய நனசன டதசற தயடனச பழகவரச. B1D12E1 Boleh menyatakan cara menhormati warga sekolah dan pelawat B2D12E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat B3D12E1 Boleh mengamalkan sikap menhormati warga sekolah dan pelawat. Á⡨¾ ¸üÈø Þú¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : ¾É¢ ÁÉ ¢¾¨ÃÔõ ºã¸ «¨Áô¨ÀÔõ Á¾ ¢òÐô §À¡Üè¢ Àñ§À¡Î ¿¼Òð¾ø. 5. 5. B5D9E1 Boleh mengamalkan dan memupuk pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah B6D9E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dan boleh dicontohi. நனசன டதசற தயடனச பழகமச வழசமறறகறளகச கறவரச.2 பளசள சயசனரசறடலய நனசன டதசற தயடனச பழகவதனசலச ஏறசப டமச நனசற மகறள வசவரசபசப ரச.1. 6.4 பளசள சயசனறரயமச B2D9E2 Boleh menjelaskan kepentingan pergaulan yang bersopan dalam galangan warga sekolah B3D9E1 Boleh mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah. 6. B4D12E1 Boleh menceritakan perasaan apabila menghormati warga sekolah dan pelawat.1 பளசள சயசனறரயமச வரறகயசளறரயமச மதசகசக மச Өȸ¨Ç கச கறசபசபசடவரச.

¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 7.1.15 «ýÒ¨¼¨Á தயசறம உணரசதசதமச அனசப 7. ¿¢¨ÄÂ¡É «ýÒ §¾¡ýÈø. B5D1E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap sayang terhadap sekolah B6D1E1 Sentiasa mengamalkan dan peka dalam memupuk sikap sayang terhadap sekolah dan boleh dicontohi.1. 7.1.3 பளசளசறய லநசசகசறகயசலச ஏறசபடமச மனவணரசறவ வசவரசபசபரச. 16 «ýÒ¨¼¨Á தயசறம உணரசதசதமச அனசப 7.1.2 பளசளசறய லநசசபசபதனச மகசகசயதசதவதசறதபச படசடயலசடவரச. 7. 7.1.1 பளசளசறய §¿º ¢ò¾ø வரறகயசளறரயமச மதசகசக மச பணசப சறனகச கறடபசப சடபசப ரச. B1D1E1 Boleh menyatakan cara menyayangi sekolah B2D1E1 Boleh menjelaskan kepentingan menyayangi sekolah.4 பளசளசறய லநசசகசகமச பணசறப கவளசபசபடதசதவரச. B3D1E1 . «ýÒ¨¼¨Á à ¯ûÇò¾¢Ä ¢ÕóÐ ¬ÆÁ¡É. ¿¢¨ÄÂ¡É «ýÒ §¾¡ýÈø.1 பளசளசறய §¿º ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 7. B3D1E1 Boleh mengamalkan sikap sayang terhadap sekolah B4D1E1 Boleh menceritakan perasaan apabila menyayangi sekolah.3 பளசளசறய லநசசகசறகயசலச B1D1E1 Boleh menyatakan cara menyayangi sekolah B2D1E1 Boleh menjelaskan kepentingan menyayangi sekolah. perlakuan saling menghormati warga sekolah dan pelawat dengan bersopan serta boleh dicontohi. «ýÒ¨¼¨Á à ¯ûÇò¾¢Ä ¢ÕóÐ ¬ÆÁ¡É.1 பளசளசறய லநசசகசகமச வழசமறறகறளகச கறவரச. 7. 7.2 பளசளசறய லநசசபசபதனச மகசகசயதசதவதசறதபச படசடயலசடவரச.1.1 பளசளசறய லநசசகசகமச வழசமறறகறளகச கறவரச. 7. 7.1.

B1D2E1 Boleh menyatakan cara bersikap adil di sekolah. 7.1. 8.2 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச.¢ò¾ø ஏறசபடமச மனவணரசறவ வசவரசபசபரச. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 8. B3D2E1 Boleh mengamalkan sikap adil di sekolah 8.1 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கவளசபசப டதசத மச மறறகறள வசவரசபசப ரச.1. B4D2E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap adil di sekolah. B6D2E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap adil tanpa pilih kasih di sekolah dan boleh . B2D2E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap adil di sekolah.1. B5D1E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap sayang terhadap sekolah 17 ¿£¾ ¢Ô¨¼¨Á நனசறம நலசகமச நநதச 8.1.4 பளசளசறய லநசசகசகமச பணசறப கவளசபசபடதசதவரச.1 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடதசத லச. B5D2E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap adil di sekolah. 8. ¿£¾¢Ô¨¼¨Á ¦ºÂøÀ¡ðÊÖõ ÓʦÅÎò¾Ä¢Öõ ¿Î¿¢¨Ä§Â¡Î ¦ºÂøÀξø. 8.1. B6D1E1 Sentiasa mengamalkan dan peka dalam memupuk sikap sayang terhadap sekolah dan boleh dicontohi. Boleh mengamalkan sikap sayang terhadap sekolah B4D1E1 Boleh menceritakan perasaan apabila menyayangi sekolah.4 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கவளசபசப டதசத வரச.3 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடகசற கயசலச ஏறசப டமச மனவணரசற வகச கறவரச.

¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 8.3 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடகசற கயசலச ஏறசப டமச மனவணரசற வகச கறவரச.1.1 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடதசத லச.1. B1D2E1 Boleh menyatakan cara bersikap adil di sekolah. 8.2 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச. 8.1 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கவளசபசப டதசத மச மறறகறள வசவரசபசப ரச. B6D2E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap adil tanpa pilih kasih di sekolah dan boleh dicontohi.4 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கவளசபசப டதசத வரச. ¿£¾¢Ô¨¼¨Á ¦ºÂøÀ¡ðÊÖõ ÓʦÅÎò¾Ä¢Öõ ¿Î¿¢¨Ä§Â¡Î ¦ºÂøÀξø.1.dicontohi.1. B3D2E1 . B1D2E1 Boleh menyatakan cara bersikap adil di sekolah. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 8.1 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கவளசபசப டதசத மச மறறகறள வசவரசபசப ரச. B2D2E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap adil di sekolah. 19 ¿£¾ ¢Ô¨¼¨Á நனசறம நலசகமச நநதச 8.1. 8. B2D2E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap adil di sekolah. 8. 18 ¿£¾ ¢Ô¨¼¨Á நனசறம நலசகமச நநதச 8. B5D2E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap adil di sekolah.2 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச. B4D2E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap adil di sekolah.1. B3D2E1 Boleh mengamalkan sikap adil di sekolah 8. ¿£¾¢Ô¨¼¨Á ¦ºÂøÀ¡ðÊÖõ ÓʦÅÎò¾Ä¢Öõ ¿Î¿¢¨Ä§Â¡Î ¦ºÂøÀξø.

B6D2E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap adil tanpa pilih kasih di sekolah dan boleh dicontohi.3 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசறகயசலச ஏறசபடமச மனவணரசறவ வசளகசகவரச. 9.2 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசபசபதனச மகசகசயதவதசறதபச படசடயலசடவரச. B5D2E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap adil di sekolah. н¢× ºÅ¡ø¸¨Ç ÁÉ ¯Ú¾¢§Â¡Îõ ¿õÀ ¢ì¨¸§Â¡Îõ ±¾ தசறமச நலசகமச ¢÷¦¸¡ûÇø.1 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடதசத லச. B2D6E1 Boleh menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik sekolah.1. B3D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik sekolah. B5D6E1 Boleh mengamalkan . பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசகமச மறறகறள வசவரசபசபரச.1 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசதசதலச ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 9. 9.1.1.8.1. Boleh mengamalkan sikap adil di sekolah 8.1.1.4 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசகமச தணசவசன கசயறல B1D6E1 Boleh menyatakan cara mempertahankan nama baik sekolah.3 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கச கறடபசப சடகசற கயசலச ஏறசப டமச மனவணரசற வகச கறவரச. 8.1.4 பளசள சயசலச நநத ச ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â கவளசபசப டதசத வரச. B4D6E1 Boleh menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik sekolah. தணசவ н¢× 9. CUTI PERTENGAHAN TAHUN 20 9. 9. B4D2E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap adil di sekolah.

9. தணசவ н¢× 9.1 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசதசதலச ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 9.1.3 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசறகயசலச ஏறசபடமச மனவணரசறவ வசளகசகவரச. B6D6E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah dengan cara yang bersopan dan boleh dicontohi.4 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசகமச தணசவசன கசயறல கவளசபசபடதசதவரச. 9. B2D6E1 Boleh menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik sekolah. B3D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik sekolah. 21 9. பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசகமச மறறகறள வசவரசபசபரச.கவளசபசபடதசதவரச.2 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசபசபதனச மகசகசயதவதசறதபச படசடயலசடவரச. B4D6E1 Boleh menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik sekolah.1.1. н¢× ºÅ¡ø¸¨Ç ÁÉ ¯Ú¾¢§Â¡Îõ ¿õÀ ¢ì¨¸§Â¡Îõ ±¾ தசறமச நலசகமச ¢÷¦¸¡ûÇø.1. Dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah. B5D6E1 Boleh mengamalkan Dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah. . 9. B6D6E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah dengan cara yang bersopan dan boleh dicontohi.1. B1D6E1 Boleh menyatakan cara mempertahankan nama baik sekolah.

10. B3D3E1 .1. 9. B5D6E1 Boleh mengamalkan Dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah. 9.1.2 பளசள சயசலச §¿÷¨Á B1D3E1 Boleh menyatakan contoh perlakuan jujur di sekolah.1.1 பளசள சயசலச லமறசக கசளசள மச §¿÷¨Á யசன கசயலசக றள வசவரசபசப ரச.22 9. B2D3E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap jujur di sekolah. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 10. 9. §¿÷¨Á ´ù¦Å¡Õ ¦ºÂÄ ¢Öõ ¯ñ¨ÁÔõ ¿¡½ÂÓõ ¯Çòàö¨ÁÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø. தணசவ н¢× 9. B6D6E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah dengan cara yang bersopan dan boleh dicontohi. B3D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik sekolah.1. B1D6E1 Boleh menyatakan cara mempertahankan nama baik sekolah.3 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசறகயசலச ஏறசபடமச மனவணரசறவ வசளகசகவரச.1 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசதசதலச ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 9.1. 23 10. §¿÷¨Á கநகசழசசசசச நலசகமச லநரசறம 10. н¢× ºÅ¡ø¸¨Ç ÁÉ ¯Ú¾¢§Â¡Îõ ¿õÀ ¢ì¨¸§Â¡Îõ ±¾ தசறமச நலசகமச ¢÷¦¸¡ûÇø.4 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசகமச தணசவசன கசயறல கவளசபசபடதசதவரச.2 பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசபசபதனச மகசகசயதவதசறதபச படசடயலசடவரச.1. B2D6E1 Boleh menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik sekolah.1. பளசளசயசனச நறசகபயறரதச தறசகசகசகமச மறறகறள வசவரசபசபரச. B4D6E1 Boleh menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik sekolah.

1. 10.1 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறய கவளசபசப டதசத தலச.1.1 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறய கவளசபசப டதசத தலச.2 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச.10. B6D3E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap jujur di sekolah dan boleh dicontohi.4 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறயகச ¸¨¼ôÀ ¢ÊôÀ÷. 10. §¿÷¨Á ´ù¦Å¡Õ ¦ºÂÄ ¢Öõ ¯ñ¨ÁÔõ ¿¡½ÂÓõ ¯Çòàö¨ÁÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø. . 10. மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச. 24 10. B2D3E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap jujur di sekolah. 10. B4D3E1 Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah dengan ikhlas.3 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச பயறன உணரசவ ரச. 10.1.1 பளசள சயசலச லமறசக கசளசள மச §¿÷¨Á யசன கசயலசக றள வசவரசபசப ரச. B5D3E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap jujur di sekolah. B3D3E1 Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 10.3 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச பயறன உணரசவ ரச. Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah.1.1.4 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறயகச ¸¨¼ôÀ ¢ÊôÀ÷. §¿÷¨Á கநகசழசசசசச நலசகமச லநரசறம 10. 10. B6D3E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap jujur di sekolah dan boleh dicontohi. B1D3E1 Boleh menyatakan contoh perlakuan jujur di sekolah.1. B5D3E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap jujur di sekolah. B4D3E1 Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah dengan ikhlas.

10.1. .1.1 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடகசக மச மறறகறளகச கறவரச.1. B1D3E1 Boleh menyatakan contoh perlakuan jujur di sekolah. B1D10E1 Boleh menyatakan cara bersikap rajin di sekolah 11.4 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறயகச ¸¨¼ôÀ ¢ÊôÀ÷. B2D10E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap rajin di sekolah.1.25 10. 10. §¿÷¨Á ´ù¦Å¡Õ ¦ºÂÄ ¢Öõ ¯ñ¨ÁÔõ ¿¡½ÂÓõ ¯Çòàö¨ÁÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø.3 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச பயறன உணரசவ ரச. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 10. B2D3E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap jujur di sekolah.2 பளசள சயசலச ஊகசக B5D3E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap jujur di sekolah.1. Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah dengan ikhlas. B3D10E1 Boleh mengamalkan sikap rajin di sekolah. §¿÷¨Á கநகசழசசசசச நலசகமச லநரசறம 10. B4D3E1 26 °ì¸Ó¨¼¨Á உயரசவ நலசகமச ஊகசகமச 11. B6D3E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap jujur di sekolah dan boleh dicontohi.1 பளசள சயசலச லமறசக கசளசள மச §¿÷¨Á யசன கசயலசக றள வசவரசபசப ரச. B3D3E1 Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah. 10.1.1 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறய கவளசபசப டதசத தலச. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 11. 10. °ì¸Ó¨¼¨Á ´Õ ¦ºÂ¨Äî ¦ºöž¢ø Å ¢¼¡ÓÂüº ¢Ô¼Ûõ ÓØÁÉòмÛõ ÍÚÍÚôÒ¼Ûõ þÕò¾ø.2 பளசள சயசலச §¿÷¨Á மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச.

B6D10E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap rajin di sekolah dan oleh dicontohi. .1.1. B4D10E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap rajin di sekolah.4 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறய அமலசப டதசத வரச.2 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச. B1D10E1 Boleh menyatakan cara bersikap rajin di sekolah B2D10E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap rajin di sekolah.1. °ì¸Ó¨¼¨Á ´Õ ¦ºÂ¨Äî ¦ºöž¢ø Å ¢¼¡ÓÂüº ¢Ô¼Ûõ ÓØÁÉòмÛõ ÍÚÍÚôÒ¼Ûõ þÕò¾ø. B5D10E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap rajin di sekolah. 11.1. B6D10E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap rajin di sekolah dan oleh dicontohi. 11.3 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடகசற கயசலச ஏறசப டமச மனவணரசற வ வசவரசபசப ரச.3 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடகசற கயசலச ஏறசப டமச மனவணரசற வ வசவரசபசப ரச. B3D10E1 Boleh mengamalkan sikap rajin di sekolah. 11. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 11.1 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடகசக மச மறறகறளகச கறவரச.4 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறய அமலசப டதசத வரச. 11. 11.1 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடதசத லச மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச.1. B5D10E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap rajin di sekolah. 11.1. B4D10E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap rajin di sekolah.1 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடதசத லச 27 °ì¸Ó¨¼¨Á உயரசவ நலசகமச ஊகசகமச 11.11.

1. 11.1.1. B4D10E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap rajin di sekolah. . 11.3 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடகசற கயசலச ஏறசப டமச மனவணரசற வ வசவரசபசப ரச. B1D14E1 Boleh menyatakan contoh aktiviti yang dilakukan bersama.2 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடபசப தனச மகசக சயதசத வதசற தபச படசட யலசடவரச. B6D10E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap rajin di sekolah dan oleh dicontohi. 11.4 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறய அமலசப டதசத வரச. B1D10E1 Boleh menyatakan cara bersikap rajin di sekolah B2D10E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap rajin di sekolah.1 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடகசக மச மறறகறளகச கறவரச. 29 ´òШÆôÒ 12.1 பளசள சயசலச ஊகசக மனபசப சனசற மறயகச கறடபசப சடதசத லச ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 11.28 °ì¸Ó¨¼¨Á உயரசவ நலசகமச ஊகசகமச 11.1 பளசளசயசலச ஒதசதறழபசப வழஙசகமச நடவடகசறககறளபச படசடயலசடவரச. ´òШÆôÒ «¨ÉÅâý கவறசறச நலசகமச ¿ÄÛ측¸ ´ýÈ ஒதசதசறழபசப ¢¨½óÐ ¦ºÂøÀξø. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 12.1.1. °ì¸Ó¨¼¨Á ´Õ ¦ºÂ¨Äî ¦ºöž¢ø Å ¢¼¡ÓÂüº ¢Ô¼Ûõ ÓØÁÉòмÛõ ÍÚÍÚôÒ¼Ûõ þÕò¾ø.sama di sekolah B2D14E1 Boleh menerangkan kebaikan bekerjasama di sekolah. B5D10E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap rajin di sekolah. 11. B3D10E1 Boleh mengamalkan sikap rajin di sekolah.

bekerjasama di sekolah untuk kebaikan bersama B6D14E1 12. ´òШÆôÒ «¨ÉÅâý கவறசறச நலசகமச ¿ÄÛ측¸ ´ýÈ ஒதசதசறழபசப ¢¨½óÐ ¦ºÂøÀξø. 12.1.2 பளசளச நடவடகசறககளகசக ஒதசதறழபசப வழஙசகவதசலச ஏறசபடமச நனசறமகறள வசவரசபசபரச. B4D14E1 Boleh menceritakanperasaan bekerjasama di sekolah.1 பளசளச நடவடகசறககளச கவறசறச கபற ஒதசதறழபசப வழஙசகதலச ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : B3D14E1 Boleh mengamalkan sikap bekerjasama di sekolah. .1.4 அறனவரசனச Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap நனசறமகசகசகபச பளசளச bekerjasama di sekolah dengan ikhlas untuk kebaikan bersama dan boleh dicontohi.1.12. 30 ´òШÆôÒ 12. நடவடகசறககளசலச ஒதசதறழபசபரச.3 பளசளச நடவடகசறககளகசக ஒதசதறழபசப B5D14E1 வழஙசகறகயசலச ஏறசபடமச Boleh mengamalkan dan memupuk sikap மனவணரசறவகச கறவரச. apabila 12.

கறடபசபசடகசகபசபடமச மசதமசன B1D5E1 Boleh menyatakan contoh perlakuan sederhana di sekolah. Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 13. B1DE1 Boleh menyatakan contoh perlakuan sederhana di sekolah.1 பளசளசயசலச ¾ýÉÄÓõ À¢È÷ ¿ÄÓõ À¡¾¢ì¸¡¾ Ũ¸Â¢ø º£÷àì¸ ¢ô À¡÷òÐ Á ¢¾Á¡É §À¡ì¨¸ì ¸¨¼ôÀ ¢Êò¾ø.1.31 Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á மகசழசசசசச நலசகமச மசதமச 13. B3D5E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana di sekolah. CUTI PENGGAL 2 32 Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á மகசழசசசசச நலசகமச மசதமச 13.2 பளசளசயசலச மசதமசன B3D5E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana di sekolah. B2D5E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap sederhana di sekolah. 13. கசயலசகறள வசவரசபசபரச. .1. மனபசபசனசறமறயகச ககசணசடரபசபதனச நனசறமறயபச படசடயலசடவரச. 13.1. கறடபசபசடகசகபசபடமச மசதமசன .1. மனபசபசனசறமறயகச கசயலசகறள வசவரசபசபரச.2 பளசளசயசலச மசதமசன ககசணசடரபசபதனச நனசறமறயபச படசடயலசடவரச. B2D5E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap sederhana di sekolah.1 பளசளசயசலச ¾ýÉÄÓõ À¢È÷ ¿ÄÓõ À¡¾¢ì¸¡¾ Ũ¸Â¢ø º£÷àì¸ ¢ô À¡÷òÐ Á ¢¾Á¡É §À¡ì¨¸ì ¸¨¼ôÀ ¢Êò¾ø. Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 13.

1. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á ÁÉôÀ¡ý¨Á ÅÇÁ¡É Å¡ú쨸ìÌô ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ வளமச நலசகமச ÍÂì¸ðÎôÀ¡ð¨¼Ôõ Å ¢ðÎ즸¡Î தசதலச Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ À¡ñ¨ÀÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø.33 Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á மகசழசசசசச நலசகமச மசதமச 13. B6D5E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap sederhana di sekolah dan boleh dicontohi.1 பளசளசயசலச மசதமசன மனபசபசனசறமறயகச 34 கறடபசபசடதசதலச. 14.1.1 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கசடசடமச சழலசகறள வசவரசபசபரச.2 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச B1D4E1 Boleh menyatakan contoh sikap toleransi sesama warga sekolah B2D4E1 Boleh menerangkan kebaikan bersikap toleransi sesama warga sekolah.3. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ 14. பளசளசயசலச மசதமசன மனபசபசனசறமறயகச ககசணசடரபசபதனச மகசகசயதசதவதசறத உணரசவரச. B3D4E1 . B4D5E1 Boleh mengamalkan Sikap sederhana di sekolah dengan beradab. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 14. Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á ¾ýÉÄÓõ À¢È÷ ¿ÄÓõ À¡¾¢ì¸¡¾ Ũ¸Â¢ø º£÷àì¸ ¢ô À¡÷òÐ Á ¢¾Á¡É §À¡ì¨¸ì ¸¨¼ôÀ ¢Êò¾ø. 13. B5D5E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap sederhana di sekolah.1.1.4 பளசளசயசலச மசதமசன மனபசபசனசறமயடனச கசயலசபடவரச. 13. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 13.

B5D4E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah. . Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á ÅÇÁ¡É Å¡ú쨸ìÌô ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ வளமச நலசகமச ÍÂì¸ðÎôÀ¡ð¨¼Ôõ Å ¢ðÎ즸¡Î தசதலச Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ À¡ñ¨ÀÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø. B6D4E1 Sentiasa mengawal emosi dalam mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah dan boleh dicontohi. கறடபசபசடதசதலச Boleh mengamalkan sikap tolenrasi sesama warga sekolah. B5D4E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah.4 பளசளசயசனரசறடலய கசணபசபடமச வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறய கவளசபசபடதசதவரச.3 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடபசபதசலச ஏறசபடமச மனவணரசறவகச கறவரச 14. B4D4E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap toleransi sesama warga sekolah. B4D4E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap toleransi sesama warga sekolah.1 பளசளசயசலச வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடதசதலச ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 14.1 பளசளசயசலச வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடபசபதசலச ஏறசபடமச நனசறமகறளபச படசடயலசடவரச. 35 14.14.1. B3D4E1 Boleh mengamalkan sikap tolenrasi sesama warga sekolah.1. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á 14. B6D4E1 Sentiasa mengawal emosi dalam mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah dan boleh dicontohi.

1.1. 14. ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 14. B1D4E1 Boleh menyatakan contoh sikap toleransi sesama warga sekolah B2D4E1 Boleh menerangkan kebaikan bersikap toleransi sesama warga sekolah. B5D4E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah.1. B6D4E1 Sentiasa mengawal emosi dalam mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah dan boleh dicontohi. B3D4E1 Boleh mengamalkan sikap tolenrasi sesama warga sekolah.1.1.2 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடபசபதசலச ஏறசபடமச நனசறமகறளபச படசடயலசடவரச.4 பளசளசயசனரசறடலய கசணபசபடமச வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறய கவளசபசபடதசதவரச. 37 14. .1 பளசளசயசலச வளமச நலசகமச வசடசடகசககசடகசகமச Å மனபசபசனசறமறயகச ¢ðÎ즸¡Î தசதலச கறடபசபசடதசதலச 14. 14.36 14.1 பளசளசயசனரசறடலய Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கசடசடமச சழலசகறள வசவரசபசபரச. B4D4E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap toleransi sesama warga sekolah.3 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடபசபதசலச ஏறசபடமச மனவணரசறவகச கறவரச 14. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á ÅÇÁ¡É Å¡ú쨸ìÌô ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ வளமச நலசகமச ÍÂì¸ðÎôÀ¡ð¨¼Ôõ Å ¢ðÎ즸¡Î தசதலச Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ À¡ñ¨ÀÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø.2 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடபசபதசலச ஏறசபடமச நனசறமகறளபச படசடயலசடவரச.

Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á ÁÉôÀ¡ý¨Á ÅÇÁ¡É Å¡ú쨸ìÌô ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ வளமச நலசகமச ÍÂì¸ðÎôÀ¡ð¨¼Ôõ Å ¢ðÎ즸¡Î தசதலச Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ À¡ñ¨ÀÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø. B4D4E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap toleransi sesama warga sekolah.1. 14.1. B5D4E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah.1 பளசளசயசலச ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 14.3 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடபசபதசலச ஏறசபடமச மனவணரசறவகச கறவரச 14.38 14.1 பளசளசயசலச வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடதசதலச sikap B2D4E1 Boleh menerangkan kebaikan bersikap toleransi sesama warga sekolah மனபசபசனசறமறயகச 39 B1D4E1 Boleh menyatakan contoh toleransi sesama warga sekolah ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û : 14.1 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கசடசடமச சழலசகறள வசவரசபசபரச. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á 14. B3D4E1 Boleh mengamalkan sikap tolenrasi sesama warga sekolah. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á ÅÇÁ¡É Å¡ú쨸ìÌô ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ வளமச நலசகமச ÍÂì¸ðÎôÀ¡ð¨¼Ôõ Å ¢ðÎ즸¡Î தசதலச Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ À¡ñ¨ÀÔõ ¦¸¡ñÊÕò¾ø.1. B6D4E1 Sentiasa mengawal emosi dalam mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga .2 பளசளசயசனரசறடலய வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறயகச கறடபசபசடபசபதசலச ஏறசபடமச நனசறமகறளபச படசடயலசடவரச.4 பளசளசயசனரசறடலய கசணபசபடமச வசடசடகசககசடகசகமச மனபசபசனசறமறய கவளசபசபடதசதவரச. 14.1. வசடசடகசககசடகசகமச கறடபசபசடதசதலச Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ 14.

40-43 ULANGKAJI & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN .sekolah dan boleh dicontohi.