You are on page 1of 8

ROMANIA

JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

VIZAT,
PENTRU LEGALITATE
ZUZAN MIRCEA
PROIECT
H O T A R A R E A Nr.
Din _________________

privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între
Municipiul Paşcani şi judeţul Iaşi pentru implementarea amenajării unui heliport în
imediata vecinătate a Spitalului de Urgenţă Paşcani
Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul Iasi;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarul municipiului Paşcani în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. _________ /________
2012 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Paşcani aprobarea Parteneriatului
între Municipiul Paşcani şi judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru implementarea
amenajării unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului de Urgenţă Paşcani
Analizând raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentele Juridic
şi Contecios, Patrimoniu şi Contracte, Direcţia economică şi Serviciul Urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani, înregistrat sub nr. _______
/___________ 2012 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 56/29.01.2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii cadru a descentralizării nr. 195/2006 ;
Având în vedere structura organizatorică a Spitalului Municipal de Urgenţă
Paşcani aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 122 /
31.10.2012;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Paşcani nr. 65/06.07.2010 privind preluarea managementului asistenţei medicale aferent
Spitalului Municipal Paşcani, unitate sanitară publică, de către Consiliul Local al
municipiului Paşcani ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr.
176/21.11.2008 privind stabilirea amplasamentului pentru amenajarea unui parc în incinta
Spitalului Municipal Paşcani;

12. tineret. republicata cu modificarile si completarile ulterioare H OTARASTE : Art. silvicultură. sănătate.2012 înaintată de Primarul Municipiului Paşcani către Consiliul Judeţean Iaşi prin care se solicită a se analiza oportunitatea asigurării prin transfer către bugetul Consiliului Local al municipiului Paşcani a sumelor necesare pentru întocmirea Proiectului tehnic şi a lucrărilor de execuţie la heliport. Având în vedere Adresa nr. culte.2012 înaintată de Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani şi înregistrată la Consiliul Local al municipiului Paşcani sub nr. 215/2001. atragere de fonduri structurale şi relaţii externe. protecţie socială şi combaterea sărăciei.12. 11470/06. comerţ şi IMM-uri.2012 prin care se solicită includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 213 al Consiliului Local al municipiului Paşcani a sumelor necesare pentru realizarea unor obiective de investiţii – heliport. prestări servicii. 215/2001. 1 a prezentei hotărâri) în vederea amenajării unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani. (1) Se aproba parteneriatul între Municipiul Paşcani şi judeţul Iaşi în vederea amenajării unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani. In temeiul art.11. agricultură. programe europene. 45 alin (1) din Legea nr. 1311 / 13. In temeiul art.20140/29. privind administratia publica locala.Având în vedere Protocolul nr. industrie. finanţe. buget. 215/2001.2004 privind predarea în administrarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Paşcani a terenurilor şi clădirilor în care acesta îşi desfăşoară activitatea.1.11. imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului Paşcani. privind administratia publica locala. sport şi turism. Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani :  Comisia de prognoze economico-sociale. cultură. înregistrat sub nr. . muncă. privind administratia publica locala. drepturile omului şi libertăţi cetăţeneşti. Având în vedere Adresa nr. _______ /__________ 2012 . 14 din Legea nr. republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Având în vedere Adresa nr.  Comisia juridică. ordine publică. 15048/12. republicata cu modificarile si completarile ulterioare.  Comisia pentru învăţământ şi activităţi ştiinţifice. 22481/13.2012 înaintată de Consiliul Judeţean Iaşi către Municipiul Paşcani prin care se arată că în baza dispoziţiilor legale Consiliul judeţean Iaşi poate aproba cooperarea sau asocierea cu UAT Paşcani pentru realizarea unor proiecte de interes judeţean. 36 alin (1) din Legea nr. _______ /__________ 2012 . _______ /__________ 2012 . înregistrat sub nr. înregistrat sub nr. (2) Se însuşeşte Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Paşcani şi judeţul Iaşi (potrivit anexei nr.11. In temeiul art.

Spitalului de Urgenţă Paşcani. PRIMAR. iar avizele şi acordurile vor fi obţinute prin grija conducerii executive a Spitalului de Urgenţă Paşcani. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare: Institutiei Prefectului judetului Iasi . Dumitru Pantazi CONTRASEMNEAZA S E C R E T A R. Primarului municipiului Pascani . aflat în proprietatea publică a Municipiului Paşcani dat in administrare Consiliului de Administraţie a Spitalului de Urgenţă Paşcani. din Bugetul de venituri şi cheltuieli propriu. valoarea contribuţiei Consiliului Municipiului Paşcani fiind 300. Ing. INITIATOR. Art. situat în strada Grădiniţei nr.Art. Consiliului Judeţean Iaşi.000 lei şi a terenului în suprafaţa de 2400. Site-ul oficial al Primariei municipiului Pascani. (2) Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani va suporta dacă este cazul. 2 (1) Se aprobă implementarea.4. PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER . Consilier Juridic Mircea Zuzan . 3 Cheltuielile cu întocmirea Studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic vor fi suportate din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Unităţii Administrativ Teritoriale Paşcani. 5 . - Art.00 m. conform anexei nr. costurile suplimentare faţă de valoarea iniţială ale proiectului. 2 la prezenta hotărâre. în parteneriat. a Proiectului privind amenajarea unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani .

2012 DE ACORD PRIMAR. Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. Având în vedere Expunerea de motive a Primarul municipiului Paşcani în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre. imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului Paşcani.12. 95/2006.10.01.11. de către Consiliul Local al municipiului Paşcani . 122 / 31. înregistrată sub nr.12. Ing. cu modificările şi completările ulterioare. 56/29.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24480/13. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale. Având în vedere prevederile Legii cadru a descentralizării nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale. Având în vedere Protocolul nr. .2008 privind stabilirea amplasamentului pentru amenajarea unui parc în incinta Spitalului Municipal Paşcani. DUMITRU PANTAZI R A P O R T.2012. Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.20140/29.07.JUDETUL IASI PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI NR. privind reforma în domeniul sănătăţii.12. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 195/2006 . 24481/13. 65/06. prin care propune Consiliului Local al Municipiului Paşcani aprobarea Parteneriatului între Municipiul Paşcani şi judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru implementarea amenajării unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului de Urgenţă Paşcani Având în vedere prevederile Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare .2012. cu modificările şi completările ulterioare . Având în vedere structura organizatorică a Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 176/21. unitate sanitară publică.2004 privind predarea în administrarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Paşcani a terenurilor şi clădirilor în care acesta îşi desfăşoară activitatea.2010 privind preluarea managementului asistenţei medicale aferent Spitalului Municipal Paşcani.

12. 22481/13. Având în vedere Adresa nr. din cadru aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani avizeaza favorabil Proiectul de hotarare privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Paşcanişi judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru implementarea amenajării unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului de Urgenţă Paşcani. 15048/12.2012 înaintată de Consiliul Judeţean Iaşi către Municipiul Paşcani prin care se arată că în baza dispoziţiilor legale Consiliul judeţean Iaşi poate aproba cooperarea sau asocierea cu UAT Paşcani pentru realizarea unor proiecte de interes judeţean. Direcţia economică şi Serviciul Urbanism. Având în vedere Adresa nr.Având în vedere Adresa nr. . Compartimentul Juridic şi Contencios Serviciul Urbanism .2012 prin care se solicită includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 213 al Consiliului Local al municipiului Paşcani a sumelor necesare pentru realizarea unor obiective de investiţii – heliport.2012 înaintată de Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani şi înregistrată la Consiliul Local al municipiului Paşcani sub nr.11. Patrimoniu şi Contracte. Compartiment Patrimoniu şi Contracte Direcţia Economică. 11470/06. Compartimentele Juridic şi Contecios.2012 înaintată de Primarul Municipiului Paşcani către Consiliul Judeţean Iaşi prin care se solicită a se analiza oportunitatea asigurării prin transfer către bugetul Consiliului Local al municipiului Paşcani a sumelor necesare pentru întocmirea Proiectului tehnic şi a lucrărilor de execuţie la heliport.11.11. 1311 / 13.

2008 privind stabilirea amplasamentului pentru amenajarea unui parc în incinta Spitalului Municipal Paşcani. Având în vedere Adresa nr. Având în vedere prevederile Legii cadru a descentralizării nr.07. 22481/13.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 65/06.2012 EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Paşcanişi judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru implementarea amenajării unui heliport în imediata vecinătate a Spitalului de Urgenţă Paşcani Având în vedere prevederile Legii nr.11. cu modificările şi completările ulterioare.11. Având în vedere structura organizatorică a Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 122 / 31. Având în vedere Adresa nr. 15048/12.11.2012 înaintată de Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani şi înregistrată la Consiliul Local al municipiului Paşcani sub nr. 195/2006 . Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr.2012. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.12. 1311 / 13. privind reforma în domeniul sănătăţii.2010 privind preluarea managementului asistenţei medicale aferent Spitalului Municipal Paşcani.2004 privind predarea în administrarea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Paşcani a terenurilor şi clădirilor în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 56/29. 95/2006.2012 prin care se solicită includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 213 al Consiliului Local al municipiului Paşcani a sumelor necesare pentru realizarea unor obiective de investiţii – heliport. unitate sanitară publică. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale. cu modificările şi completările ulterioare . 24480/13.01. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului Paşcani.20140/29.PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Nr.2012 înaintată de Primarul Municipiului Paşcani către Consiliul Judeţean Iaşi prin care se solicită a se analiza .12.10. Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 176/21. cu modificările şi completările ulterioare . Având în vedere Protocolul nr.11. de către Consiliul Local al municipiului Paşcani .

Avân în vedere aceste considerente. DUMITRU PANTAZI .2012 înaintată de Consiliul Judeţean Iaşi către Municipiul Paşcani prin care se arată că în baza dispoziţiilor legale Consiliul judeţean Iaşi poate aproba cooperarea sau asocierea cu UAT Paşcani pentru realizarea unor proiecte de interes judeţean. Ing. Având în vedere Adresa nr. 11470/06.12. propun promovarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice PRIMAR.oportunitatea asigurării prin transfer către bugetul Consiliului Local al municipiului Paşcani a sumelor necesare pentru întocmirea Proiectului tehnic şi a lucrărilor de execuţie la heliport.