You are on page 1of 114

{b

DOVESTEA
LUIAPICEL
Undevain mijloculpddurii, printre urbori
urioti, decupaltpercddin cdrlilede ha.\me,AriceljucLl

U'ttt. doi. ttti

l,fintico. r^ttn ', 'fnlp ntni

departeI
Nedjutot'dL prired .JprelocLi in alre se efla
mana Aricice.Auzindu-|,Aricica ldsii trehurileSi se
indreptd in grabd spre odorasul drag.
Aricel, in curdnd yei mergelascoald.Acolo,
doamna intdldtoare tc va inrdJa sd numeri, sd citesti
Simubealte lucrurireiofld. PandatLolci,ili voi ddrui
un caietcdrepo.trtd nutneletiiu: ,,Aricel Uoinicel"!

'{E
HKEN

sFlqaded
by$fef30

Autori: M.rcela Pen€9,Celim lo.dache
Re&ctori: C€lina lordehe, Nicu ptoscariu
DTP: Tudor St6nicl. cabriel lone.rm
ISBN 973-8473-58"6
Copyright O 2007Armis Prtnt &rl. ioatedrephuileiezervate.
AnDis Print i.rl. . Redlcfia tl rediul socirl:
B{ul Metalurgieitr 4G56, cod 041833.sector4.
Bucuresti.O.P.82 - C.P.38
t€l: (021)461.08.10/14115;
far (021)461.08.09/19.
E-mil: otrce@edituaammis.roi ofljce@megapress.ro
Dep.f trmentul desfAcerq t€l (O2l:) 46t.Og.08/ t2t 13| | 6,
ld: r02l) 46| .08.09/I e: r-mail: desfacere@edinnaammis.
ro
I-Edd la MEGA?M| hoAirys s.a.

t,r"'tb

.Prima zi de gcoali {Mini_tesq a $tiusd colorez! 12 . re f rrrf f tl t f f | |o \.-o @ (-) I t\ \\ \ \\ ll\ gcolare! a $tiuse desenezrechizite M @ .

Litere gj cifre . ca ta gridinild g a a aaaaaa.rrrrr.. ..

FJ € r*.Gu lorile culorile. a Denumegte I #w### O Coloreazddesenelealegandculorilepotrivite: / 0r) \Y/ ( a^ ffi i \ \^\ C---==. tfl f f lla & .-.4 rrrf.

. vfi& a Deseneazealtedoudobiectece au aceeasiculoare.Grupareaobiectelor dupi culoare a Grupeaze obiectele ce apa(infiecaruiextraterestru. f ffi"'n ooO oO O oO C I aaa a a a ta a ar i **r .. ffi"'n .

& ffrftfl ffl f o . . a Coloreazdcdrtilece sunt pozitionate in parteadejos a raftului.. pozilionatin cu fx-lpersonajul parteadreapte C l\4archeaz5 a imaginii. i .Poziliaobiectelor cu fx-l personajul pozitionatin O lvlarcheazd parteastang5a ugii.

joc dupdindrumdriie O Coloreazd invdFtorului: .oi 90! t! Vv- /[][ g f a rl t r t l r l r r . "r .Exerciliu . Copilulce se afldin parteade susa balansoarului etc. . i" t. Copaciidin parteastangda parcului. Ceamaiapropiata bancdj .

_ .Semne grafice: Punctul - . .. . aaaaatr Q . . .

. a ComDleteaza desenele.Linia orizontali a Coloreaze obiectul careestemaiscurt.e. I a a aaaaaaa a.a * .

f r. t f f l f f f l o .e$ .Linia verticale O Coloreazaobiectulcareeste maiinalt. f-Y has \-_-j desenele. a completeazd .

. 9 aaaataaa. O Marcheazd cu @ obiectelecarese aflAmaideparte.Linia oblici e Coloreazdperecheade ghetecarese afldmai aproape.arra*o.

r&f rrfr fl l f lf t & . O Denumegte \r. a Coloreazd tr A @ E r. 7"ii\ to""""o'' paiataconformcoduluidat.Figuri geometrice formelegeometrice ce pot completadesenele.

. ocolindobiectelece se ivescincale...'-.'ttt.'.1-i'c -r? -l-' ' I a aa a a a a ta a a a *e - .'.. Linia gerpuiti a Observdmodelut 9i continua Sirut: WWWrffitffir &AffiAAAA WCO ffi NCON O Traseazd drumulexlrateregtrilor.giruri de obiecte.. '' ? l-t... f.rtt i -'.''t. . f ..

a Taieobiectulce nu se potrivegtemultimii: .Mu ltimi d e o biecte a Observ5grupelede obiectegi numestecriteriulde grupare.rfffllIo .ffrfr.o.

*- .i. I aaaaataaaaai.Gorespondenfaintre elementele mullimilor a Observdmultimile$i completeaza astfelincatnumdrulde elemente sd fie acelasi.

S desenele ! Deseneazd doudobiectefolosjndliniiorizontale.Exerciliu.joc gi coloreaza-le. f r fafl f lf f l o . verticale si oblice.. a Completea. ri P ! : : .

W ?6ro F w.4 o /#0 O Taieobiectelecarenu fac partedin multimiledate.ar a ' " o ' . 6 \3_/ @ \\\ tt?itt-".Ce a invitat Aricel ? a coloreazaitustraliite fotosindculorilepotrivite. rw . \@/ d'I A I tr ffi/ I aaaa a a a a .'t@.

. carlige.l Scriecate un randcu: puncte.linii orizontale. verticale.oblicespre stanga.# ** ( r- tr# A{.5. * '. '/ l' r : : j + &.oblicespredreapta.p e fflfflIO .liniigerpuite.i.multimile de obiecte O incercuieste Ms# .

N u m d r usl l " i tr" i c:ff 1"pl" l- a' llo r.tr t Dt { l .

.cifrade casetace contineacela$inumdr de obiecte. a Continudgirulde obiecte.rrrfr fffl l f| & .O Unegte. ff i I f f iTI TTTT trT &AOAOAOAOAOA ffirfrlllnllI l i$ .printr-osegeatd..'.

Numirul si cifra

)w
\qfttsk
#*b

@ ) a aaaaaas a r r a ,

r .-

C

W
O

ffw
@

c\\

C

frN
qA

hr

&>

O

@

12

t 2;;
t2
21l
2

l

R,F
. : . , : ef

T

t r if

ff/l

wl

dL
ffl
a@

Num dr ulsl cifra

P;';l'

i. "D 3.'

"'. "t ^'. I
\,,,,,,,.,t.,,,
(,

@

@

@aaaaaaaa.r r r

d

O

{',

'. A Q) u it\ Ij 1 t | 2 t vt lal tvt t4l t.s 7 w ) !1J4) l-& s-t"$ n-r5t n_il rrF.l f3T-T-1 &&o l ll ooo a q .l 't I @@@ i i e+ . r r f f fff O ^.tro Cd* (.

Numirul 9i cifra :& ffii ffi @ O @ @ (q) a *r .

alr: f r r f f f fl f l3f"-fi ffi 0 3 3 0 .JJAIiIiA FT-r5] PT-fol rTzil fol-l-t ITT-I 0 2 3 1 .

'ffi Numdrulgici*a @ @ O @ e a a a aaaar$sro :'. @ .

H l o l I I l 4l r---r--_------- l .IIIJgIIJIJ l-ol-1a l-r-I_T+] t 4 l F-_---__1 l2l FWip.frfalaa@- .qEffi.-----1-_-_-T-----T--_.H l4l | | l 0 l t------]-.---.f .-- oooo o o o o CC CC .effi F-'i.-----1-_-__r----r--'--'.

Nurndrul si cif ra @ @ o @ @ @ )5 a 95 I a a a a a a a g i * . .o o .

.m..ffilF..ffi IIAI&g m='i..fl ffi.il ffiffil.4 rtill-T-Iot Offffiil 012345 ' 543210 i': .. FT.:lrT.Wtr# JiJJIJ mrTtsltri . : J srfrf ffl l f lf & ...:]r.-.

tl 6.1 .ttr .. u lii .* ... . t .. . " i"... .r . . i i :'ii-] I .. i| i. ..r l i . I a a a a aaaaraas. 66 .l l .r! rtitr : ' . . 6.: .6 l i i ..6$ 16l. . : u ) .% Num ir ul9i c if ra 6 W t. ..: . . t r.

l ll l l l ww rETTi F. f f lllll I . : F f f .ilIl$l$mffi ldadddfif.-trrl [of1-]-fl-T6l reT-fl-T-mot E t6-l t6-l E-] i6l db dL dL dLrdL & ra.

a.Numirul gi "itra ffi @ @ @ @ @ @ I a aaaaaas ' + .... .

. WW JJJIAI$& WW IJJJIJIJffil.-r---t___T_--|-'-r-.-.ffiffi Rm-ffi.-.. n Ttr ft f fg ...-1.-r-.iffiffi ....r--I.F- L9Lr-LL-]-1ZJ fu-L-ll-I-IE d+g'OOO' eeOOoOO \r# eoooooo \r# dooooo5.-r---"r.ry..--r.-.

.. 8 88 : s. i] . rl i :ri il'i. l. II.Numirul si cifra ffi -1f j*$*t 'i+**+f+E @ @ @ @ @ 8.iri l _l .i i iii .l . ] i i . . ILL . i I I I]l l rr I l l r. L i .i l i C aaa a a a a a laa i .rl rr ii iiiiillltil ri ririli i f l i .. :: 88 : . -=..i-f . r l . " . I. . . ir .

".ffi*ffi ilil&t$gg W lll||l ffi.r r r f t fff dL l ||| O .i +1 ffi @ @@ @@ @ oo a.& q?1--l A o"e-o-l t8l t-81 t'b . : .+.H JJJJTJJJJ W ffi ffi r+f_ i i.A a"^-.

Numirul gi cifra @ @ @ o @ g a aAaaaaalra r . . . o r .

q JIIIAAAggS W..W.'f ililIililt r3fii1l.*. .E trT | | | | I I llrt ffi ffi fdl r + .. f ffl fa a I dL f& .lffi-lff.6'l--+l FJryt. e ' f .f'.ffi.

.ffi Numdrul 9i cifra ! 0$ @ @ @ @ @ a a aaaaaiaaa.* - .

Z\ (9U rc db db db .A iiltat$ggtgffi l l l l l l lllll6r -r-ra rilTr4 aaaa&aa&aaa ffi l0 l I r | | r | | | I1 0 l ffi l1q | | | | | | | | l0l FO FO cb db FO . FO lio . rro l a a a ff fo .llllllll'.

..@ @! @. O Coloreazd 1 -E F----'1 ^ z-l I 3-m /6 \ 7 4-I 5-I 6-l 7-a 9aaaa aaa a aaat *'or ."%.%@b re. @."%*% BBB @@a @@@ potrivitcodutuidat.Ce a invilat Aricel? cartonul O Coloreaze ce conlinecifracareindicanumerul de obiecte.

-r^ db m{oaded ty Stef50 al numerelor a $iruldescrescetor cuprinse intreOgi1Oili indicedrumul parcursdefatamogneagului. . ra " @:.4. d ' f r r f ffffl l l |@ .. .s . r . Numesteobiectul surDrizd. 10 Z .6 .O Unestepunctelede la Ola 10in ordinecrescdtoare.u A m WI.

: I a a a a a trr Ita s r it .Adunareacu 1 ## j\hd i.iIilM I l 3 + 1 ='4: r-itii .

Scddereacu 1 d1 \*_/ O i. _i - 8 -1= ! 1 = 'l l5li t6 :- 1 = iir8'.|.'. 3 4 'i i 3 -r1 l= .4.. li ' a i i .- - i4 -t1l=l .: .1 = ri : 9-1= i t O- *r& &ffffl l | | @ l = 6 1= . 1-1=' . o X 'i . T?X ffi.

Adunareacu 0 o+1 o+2 0 +3 o +4 ooaoooo - o +B o * nl g A a a l ' l raas* e* .

es fffa f|. er . l'= 8i.. | | &t .0 I i' i l r d : .. r il.Sciderea cu 0 iil .

- 2 3.lz --:z toi s:- -)2 .: 2 2t 14 S f A rtoatarrro ei. .Adunareagi sciderea cu 2 ffiffie ffi& Ai -:-. .

f l. i ir.-". ..l l: i )l ffi qd} A N \.f r .X 4H W H 4W ir f. t .l.+: r.i f. r.al Fr 'ri . i l -l i i i l i i i l f f f lf | @ .

Adunareagi sciderea cu 3 Oa1lOlOO il * "'1 .

=3 u[ia of-lu n i .Z i.5 3i7 0 .lir. .0-tlL. q ":f rrrt f i t l i l 'i r'l f f f f f | .--l ii & ._i E-rl .''!-rt-r- . [ .6 ^ol i--i ^ lJ =8 'i. L-i.1=..j . zi"]s r -.ti f L9".-i.ll .i i i..

.: iii.. I -aaaa==----.Adunareagi scddereacu 4 !---=- -oa===-ooo==-ooo}rfOrO-- -OOOOOO- i. f j-ii . i 6l+ I a a aaaaaa. .'''fOOe1l-- ffi 5i* .

.A NA 1'eb*\/N \ot.! ffff fg |.l r l I j i i . ..l+/ \ s t l + /\a fl s / : \ j= _J \-- AN \ ofl+ / \ tflc I -/.. l i- . 1 t .\/\ ] "ffiffif ## ## ffidffiffi 'i - ' I 'rttl |+.: l i' l i i- ' I i t . f f f f f l l I i. | !..iii.

s.eL ffiv \&.rs Y- rr .+i =: . ti I z.l 7 .L llii 1 1 5i =r i i l i i i .-. sH -$e x.u& \& gBff$ff.Lx.S-x.rI ' 3 +i 5 = l Y r- rq _ q- w I aaaaaaaae*.5 =t i l o oo A AA o o oc A A A 0 +5 = ' l -.Adunareagi scddereacu 5 .r& !& €wtr s d.

i l i . .. : l 1.- e=5+4 . 9. .! Nlf f f f r f rf f _lrr f lf a.. 0.r .i ul r!l i i-r l i8 l ifu' W -ffi --MYweff # # # # # wwww /l a Scrietoatecifrelepe carele observiin desen.. - g . ..i 1 .- GC | . . I ' --- i '--' _ -.ii r.lD Compune exercitii de adunare9i sc6dere .

2+6= l 8.6= i :i r:i 3 ^. ..1 .. =2+6 = F-A =0+6 =9-6 I I 9-6= lQ = 10-6= 3 4 i5 a-6= 2 3 4 Iaaaaaat*rr* !.Adunareagi scddereacu 6 e \ PP lrl ri 1!i + 6 =Y 7_6= i .

-.l' .o=i l . t =lr. -I= . L l i- i ) i l- ti. rrf f ff l f ' . i e&&& e& i ir fl l f. I: l || g . .r t i .l . l- i. = i l. . '. t it 2+6 i@ _. .o 4 -'c m 4 t =i ..ffi 4 w I. l i ilir . .

8 .._ l .= il il 9aa a a a a a aaa a r i .l .i7 = i . -i .7l = ie l l f-r-i l i i ii ioi:l7l=i l i 1.Adunarea9i sciderea cu 7 i l |It-t="i l r l'i I l-f i .tL-l i l ttIttrl IT a)a) ))aaa ? ..

. rrf t tf f f f l f g r'i- i-i il..10 = 7 *I 9= 2 .1 ' l i li' . l . =:i .i.iil i . I I.l l u '..'-.ftfr . t 6 =l * 5 J- = 2 e .I = a 10 = i . {i.' .' i . r r ill ' . .i .L i i i llirLr-' .: I i.l l= r =i .r i i r r_ sss tofrfrftfr.. .

. in) rg $) i.Adunareagi sciderea cu g .r.) WH gAaaaaaaass*r*. I .#*+e M& #ffi T '$i ll' Sl ''&'' $) g #r G.

r t l f f t l f Q . .Adunareagi scddereacu 9 si 10 iltililil I i'' ::.|t..Q l 0 .. n o f r.

.

.l 4+4= i l 0+5 = t_l 0+6 = 2+5 = I tl 3+5 = s + 4= i l 5+5 = o* +=i I l rq s r f f r f t llf o+7= a.l ro*o=I .i 1+6 = ij fj 2+6 = it 2+7= l_l i .ri 9+ 0 = z*s=LT_i g* r = _I.Tablaadunirii 0+0 = f1 ' 1+0 = t] 2+O = TI _l 2+ 1 3+0 = L- 4+ 0 = 0r'1 u o+ 2= L l 1+) = 0+3 = T -l L l fl L--i 2+ 3 = n 3+ 1 2+2= n s+2= l_l 3+ 3 = |:] l--t 4+1 4+2 = i:: 4+3 = fl ! 5+1 5+2 = i_l l 6+1 6+2 = I 5+ 3= Lj 6+ 3= L l 7 +0 = T 7+1 7+2 = fl 8+ 0 = ii il 8+1 s+2 = L_I_.t 3+6 = n a+z=f_fl i_l 4+6 = 0+8 = l-l o+e= t -l 1+8 = L- 1+e=LT l I II tLr 2+8 = j+ 7 = Ljj llf @ .i l o+4= i_l 1 + 4= t i 2+4= L_r 3+4= i.

r_c = il e-6 = [-i 7-4 = l) 8-5 = Ll s-5 = [J s-+= Ll r o-+= [--] I l-i i +-a=tl 8 -4= i_] 10 .flr.u = . to-6 = i. * * .r.-1 fl 6-3 = t_r ft L--r 7-3 = fl L] 8-3 = LJ T 9-3 = fl 4 -0 = tl 5-1 -f--l L-l 5-0 = 6-'t _ril LJ n 8-0 = L] T 9-0 = il 7 -0 = 10 -0 = 2-2 = 6-2 = 7-1 _- l- a -2 = 8-1 -- i-l 9-2 = Ll Ll 9-1 -rl -L 10-1 u 1O-2 = u I c -c = I I o-o 5_4 = [l- o-c = i I o.r r 10_5= L-..r- Lr tl 5-3 = . .3 = = i s-o= Il 7-7= a i a-z= i l s-z = L-l t o-z = L.+=f .] a-e= Ll e-8 = i_] s-s = L-] 1 o -e= l l 9 aa a a a tT.Tablasciderii T - Ll l' r' - 2 -O = fj - 3 -0 = LI 0 -0 = L_l 3-3 = t---i ti i-t L] 4-3 = [.

Adunareacu mai multitermeni W O Fermadeanimale AAAA A o oooo lltlll II 0 3 4 sf&r y fffftl | | @ .

#6 *N ffi@ fr_ft_g# Fx=-B ?ZF S f f i t.6i ll.1 i19:9-.Itri:l T - ----- I 6 +2-31 -- i -l ..'l i -l it i:l 10i 9i i_ I -l l a aaaaaaa.1.a*r . f i+..

w & ffi Ce a invitat Aricel? * ffi i.l l. af lfl | | | .l +1 . . f f .t .l\ 6 152 a . "il iz .t i-' I +z 10 857 596 47 '1 + 0 i {r.

O Scrietoate scAderjle posibi # s @@ & Yi ffie 0 aaaa Aaaatrre ::. .

Probleme pt . : : s .l"r ' & ff. O Cete pdhdlete d o ic o p ii? 0 -0 = NEE nffiffi mffim E Catec54iaucopertd gatbend? S Catelocuride parCare SUnt libere? . & & alfffff ao .

l+l+lllt# ft+l++lltl i i l .lll l+t+llx# lr'8i iilo :tl n].:::--::.::+::::i l15i l aaa i. O Completeazd axanumerelor: 10 11 12 a Scrienumerelecareljpsesc: i i'.t|jl iilol l_ri! ilir. r++t{..Citegteaceste numere. s r .r i i17 r 19: -r i.' 1 a: .::.. . .I Observdcum se formeazagi O Scrie girul numerelor in ordine cumsuntscrisenumerele dela crescatoare..:_.apoi in ordine 10la20.t#):ti4l tl i.-i -.l t+t+ljjl+t tl i5i t+t+ut.1 t t+Hul.ltol ri:. descrescdtoare. l AaAaaaaa i .

a NumdrdSiscriecifrelecorespunzdtoare: l l l lilrll ! il LIt t Il L-trj nl il il-l gircrescdtor.u .n potrivit imaginea codului: a Coloreaze l . \s 1?? rcrrrf. ffl l l | | & . poidescrescdtor apoid a Ordoneazain numere too oo o l ooo Coloreazd atatcatitiindicdnumerul: .r ( G 11 (reL 20 @ 18 hN i(\ (G1z {&r s @w@.

.ADUNAAEA 5I 5CADEPEA NUIVFPFLOII NATUAALE *' DELAoLAro FApA rprcrpr prst opnrii Ad u n a reanum dr ului10c u u n n u md r formatnumaidin unititi I 0. -: iiiii:: C Compune o problemd folosindun numdrformatdintr_o zecegiunul[ormatnumaidin unit6ti: ...r.

3 'er(9 17 - ..Scddereaunui numdrcuprinsintre 10 gi 20 cu un numir format numaidin unititi sau numaidin zeci l : 1 4 -4 = a .i ni r = a o i < n- 9 = 16+'l 1 5 -5 = 17 47 1 91 n= l 13 . - trtrtr efl Q r tfl fl f f @ ..l l15lLjr .ti I ^ - a di- ll '1 8 -B = 1q+ a l .-10 n - O= 12-10 -\^ .-l a | E.

/.r .'.aa aa aa 4 /'. / 7Tr-7 ga a a a aaar**re :.

Catebilei-aumairemas? rr r f f ff ftflf lf l @ .Eaii ddluiMarius5.Scidereaunui numSrformatdin zeci9i uniGlicu un numdrformatdin unitifi 'l 7 5 1 9 6 'l I 1 9 7 1 I 5 1 5 7 4 1 2 I 4 1 3 2 6 4 1 4 3 Mirunaare intr-ocutie17bile.

# ffitl! ffiYi '1e i4 I'n?t --- 1 . .l'11 l.r i^ll?. j | il.! l ' l.1L AL l?lu u i.Eltr. 1g:_Iz = 19-15 = t5- 17- 14_12= i2 = 13= i 14-13 = i 8_17= trF.u-l 9Ft I ll . 4 : = l 'l tru atft IrOlll r l ii i i I ll.t | . ]8.l .fl 1.B t 14 _. lra' l rl i l--.'.l .1 I ll rl l...Eil rcfEl Mffi F C Compune o problemd..i l :- i.ill I '. 19.l '^ oi lAllol ill r |lt lt ...Scddereaunui numdrformatdin zeGII tltc uniitefi|a un numdrformatdinzeci9 i uIn9i itefi I ll o l Iil.

rrlil

zrl
z lz \
TrTil

2U
lz lc )
z lq l
iti'z l

tIA-'
I t ro l
L:.i

I

.4&rrfffrf

alf

lf

!

)

Eiq

o

O Completeazd
axanumerelor:

20

21

O ScrienumerelecareliDsesc:

a--r--

G?
t
:-:.

24:

28

i3o,

25

27.

-,r-:-

n,

-;i.

O Unegtenumereleinordinecrescdtoare:
24
26

2'l
20

jffi
19

30

1

34
5
6

'12 t11

7

't3 Q.t
O Ordoneaze
numerele
scriind
gidescrescetor:
$irulcrescetor
i;;.

:-:-I

."it

-:

:";

-?9

I a a a a at aaiaa.

21

,ir;

*.

Adunareagi scidereanumerelornaturalein
concentrul0.30(firi trecerepesteordin)
Adunarea
unuinumdrformatdin Scaderea
unuinumdrformatdin
zecicuunnumerformatdin
unitdti unitdtidintr-un
numerformatdin
zeq9run|Ia!
20 +

5=

Li_'l

20 +

6=

i,,il

20 +

7=

tt i

20 +

8=

!T

8+2 0 =
8 + 10 =

t_l_i

28-8=

lli

nr

26- 6=

i i-

i-l l
i_ir

29-s=

li r

3 +2 0 =

Lii

O+2 0 =

I

iJi
lTr
L:L]

23-3=

l

O Scriesubformauneisumenumerele:
)a

_

21 14

2

24 -

a lonicdare20decuburialbastre
9i9cuburigalbene..
C6tecuburiareionic6?
r' -;- l -:i j l

;l
O Maraare2Tdecreioane
colorate.lonicdare7 creioanecolorate.
gicucet?
Cinearemairhulte
"';i

:*

r , . , i " f f f t r fallf||

.

&

Dacaau decolat10.. . cate avioane aumai16mas peaerodrom? 9 aaaaaaaaaaarec. EriE E'--?E o @ .Scidereaunuinumir formatdin zecidintr_un numir formatdin zeci9i unitdli a Efectuati: 2 5 2 0 2 7 2 3 1 0 2 5 1 0 0 2 I 1 0 2 8 2 0 2 I 2 0 2 7 1 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 4 1 0 2 3 2 0 2 8 2 0 2 2 0 2 I 1 0 tr & VLa @ YlW f/r.<'@\ {v re re O Pe un aerodromsunt 22 de avioane.

f.fftfflll& 3 3 +21 .i e.= itivariantacorectS O Incercu de rdsDuns: O Calculati: 21 4 +2 24 5+0 +2 0 12 10+4 6 10 + 23+2 4 .Adunareaunui numir formatdin zecigi unitili cu un numir formatdin uniteti ' tizz.

q8sfftrtrtrtrtrtr ?trtrtrfftrfftrfftr w-w I aaaa a a a a ra r r a : . .Scddereaunui numir format din unitifi dintr. Catecd4iareacumMirceain biblioteca? -tl O Compune o problemd pebazaimaginii.ElimprumutdAurei4 certi. 3 2 o o O Mirceaarein bibliotecd 25decd4i. *.unnumerformatdinzeciSiunitali O Efectuati: I 3 2 6 5 2 9 6 2 7 6 2 2 1 2 9 8 2 2 7 3 2 8 5 2 5 4 2 2 7 3 2 8 7 .

Adunareanumerelor formatedin zecigi unititi. 1 s +14= t? 9 i 9 j tr .z9'. + . '14+14=1-z1i.r r ffflllllf & .n 13 + 14 = ||1y11)it 1s+ i4 = liiq Ei. t 4 = i. Scdderea unui numir formatdin zeci9i unitifi dintr-unnumir formatdin zeci9i unitili O Efectuati: rezultatul corect: a incercuiegte 1 4 + ' . exercitii deadunare: O Compune exercitii descddere: O Compune ffiffilni> q_ae {lze B "tr i . i!r .4zltt't 1 s +14= T j z l i i ' .

.' .lepuri16 9i 9 aa A a a a a a aa. Aricel.trH#) ft6]zs )2817 t-r t i-i l. FTii 6 4re1ii l!_-51?*a: to6 126 Participantii laconcurs. i'rd zo.. .r .

-ffrfffllff|| .-t oo-td il 6l alu tzl U] Lr--l tl rD ol ol ol ol ol (a) 6)K) l Q) o ol ol ol ol (.8&. io.Numereformatenumaidin zeci a Observecumaufostformalegiscrisenumerele: |o =o...' I l. i-i i al l gi descrescatora a ScrieSirulcrescetor '9 2'i tj't --'t - j t | erelorformate r-lol''i i.__-l & . i+t.)l iZtti.!.f iLi fi --i r r -oio i .-i . i.

*r r 85 .Numereformatedin zeci 9i unitdli O Scriegirulcrescdtor alnumerelor dela0la 100: 73 9 a aa a a a a a a a a .

fffff f f lf & .O Scriegirulcrescdtoralnumerelorde la0la 100: r .rf r.

s r . r . .Adundri 9i scdderi cu numereformate num aidinzeci O Efectuali: O Compune giprobleme exercitii pebazacelordou6imaqini: I a aaaaaaaaaa i .

Eaii da luiAndrei6 pdtrate.-. Corinaare in trusade matematice36 de petrate. Catetimbreau impreund? i33i.i/'i.' l50 i * i O Scrienumereleca diferentd.I . iori '... a Scrienumerele t ii . Oanaare6 timbre.\ l)' i lurl . r+: rrrf tlf f f f f l & .-:.. . CatepdtratemaiareCorina? i-il.. i "i O M irce aa re 20 de ti mbre.lsel .tf iltirt.Adunareaunui numir formatdin zecicu un numdrformatdin unititi Scddereaunui numir formatdin unititi dintr-un numir formatdin zeci9i unitdli O Efectueazd: casum6..i i a l-'''.l fubj .

1 .l 1O+ O+ 42 42= = . . . Z U + 3 3 = 3 0 + 5 14 = .2 A 6 + A 50+ 23= 4 0+34= 50+3 70+18= 2 O+ 6 ' 1 1 = 3 0+ 6 0+ 32=1 2 = A A + j 1 a' 7 _ o+25= +2 + u r+ 8 6+ 1 C intr-oexcursie au mers20de beieli9i 35defete. Caticopiiau mersin excursie? 9 a aaaa a a o sw*w.Adunareanumerelorformatedin zecicu numere formatedin zeci9i unitili O Efectueaza: 2 O+24= v a z 1=.

Ea a folosit30 la o prajitura.Scddereaunui numir format din zeci dintr-un numdrformatedin zeci 9i unitdfi @ lvamaavea44 de nuci.iar restuli-au ramaspentrutort. & i& &r f f f f f ||& . Catenucia folositla tort? .

Adunareanumerelorformatedin zeci gi unitili cu numereformatedin unitdti I3 +6 = C"ffi wffi g"& trt €rA r a a o r.rrr aai nr .

3 = 7 9-5= 3 6- 66 68-6= 1= 7 4-3= 54-2= : 82 1= l-. llf f i I 97-5= i i rl ri l ! Compune de scdderefolosindnumerele exercitii din casete.Scddereaunui numerformatdin unititi dintr-unnumerformatdin zeci9i unitdti '. -ll.-i.r. . ' ' l .l . i.iill.rrflfl ffl f@ .'f..iarrestulalbastre.. Catecuburialbastre are Ene? r f i ilttl .i l. a Eneare56 de cuburi...ltii.i-i 67_3= 96 59-7=: 'i ti8 r5 i_it 3i |= t 4= al|.r r..7 cuburisuntrogii..

* 4+ : .:# !o-z..i ^ = 51+ 25= : 664+ 4 : .i. 62+ 25 = z2i*z 2 +3 3z== 76+ 2' l= l 3 4 + 3 5 = 4 3 + 4 5 = 53+ 46= q2*t i=.32= + 3 2 = 5s + 21 t.. . 2= ..] tsz-r:i :i. 24+32= 2B+71= 36 + 22 ir4 ii63. 1's?'.7 .Adunareaunui numir format din zeci gi unitifi cu un numdrformat din zeci 9i unitifi l 2 44 |r332 2 = 6 ? 5 1+ 3 +2 s= 53 5o+t2+1 =2'.i: .1_-+f..1+.2:. .t = 44 44+3! 2 = 3 2:=: i q * ' . oe i3+= js .i Glr l r t a r rr' r.'6..

e$i42de bdieli.Ratu9ca CAticopiiau participatla spectacol? i . r. 14.ceau€te"au participat 33de fel.- i o problemd..aaaat a € . . a Laspectacolul .eleviiclaseiintAiau scris21. O Andreia completat Catecertide vizitdau fost comDletate? 5 O Lucr6ndpe grupuri.iar lvlarcel 12. Catepersoaneau fost invitatela serbare? . O Compune - . respectiv invitatiipentruserbarea9colar5.. |+it il-i ifi ri-l I r '.1 23 de cd(i de vizit6.

i l i. 15 4i -i 2i 2i = 9 l.14i $ffi FI F._{riffiq{$ffi iriliidffi [€-rh]jw j 87 I f--l is4i rl )78 | . .J iE-:Zffiffffi# is.2 1 = l i--t i-i 'i-8 isi -l'ti 2i.i7 r 6 I 4 t .Scddereaunui numir format din zeci unitdli 9i dintr-unnumir formatdin zeci9i unitali - 5 -)2 9i 7 .i6 1 3 L.t i.l ITrl Fil I a a aa a a a a ia a r o *.etl i:{iai F. i.

r.f .C Elenaare 78 de timbre. rf .Dacd54 de timbreau fost agezateintr-un clasor.aflecatetimbresuntin cel de-aldoileaclasor? O intr-olivaddsunt53 de pomi.. .suntciregi. O Compune r ..tf ll l l l o .iarrestulvi$ini.Dintreei 31. Cativisinisuntin livad6? o problemS.

cercul A o g a a aa a a a a a aa. .Patratul.r go.dreptunghiul. triunghiul.

O Continud @@oo oo iffiffifi-ni o oilooN oo a Folosindgabloane.girulrespectand regula. r r y*r.o magind.construie$te o case.rff fl f f llf e .un robolel.

O Alege unitateade m6surdpotrivitamdsurdriidistantelordintre obiecteleurmatoare: tablSSibance. ferestrele ctasei.Inregistreazd mesurdtorile efectuatein tabel. folosindunitatile de mdsurdindicate.Unitdfide mdsuri nestandardpentrulungime a Mesoaregi inregistreazd dimensiunile obiectelor reprezentate in imagini. table$i bance ultimabancegi catedrd @ a aaaa a a a a aar s+ .ultimabancd$icatedra. .

ffi li-r$ !:.7 TI ffi C6tepaharevor fi necesarepentrua completacantitateade lichid din vas? 5 pahare r e &f r f . f fa f lf f f @ .Unitili de misuri nestandardpentru capacitate pecarele potifolosipentrua mdsura cu ll_l obiectele O Marcheazd cantitateade lichid. O OrdoneazdcrescetorvaseledupAcapacitatea I tr ffi w 3 T T T . ry @ @ ffi Itr 9 & ffi tr T pe careo au.

O Explicdmotivulpentrucarebalantaesteechilibrate.. . @ aaaaaaaarario.. O Coloreazdfructulcu masa maimicd.".Unitdli de mesuri nestandardpentrumase O Coloreazdanimalulselbatic ce are o masdmai mare. atateamerecatecrezicesuntnecesare a Deseneazd pentru cabalanta seremand in echilibru.

Unitili de misurd pentrutimp a Ordoneazecronologicmomentele in ca16se petrecactiunile: O Scrieora pe careo indicafiecareceas. O Deseneazdaceleceasuluipentrua indicaora exacte. 'a * '44 4t- 4 9o rq&f rrf f f f lf lf | @ .

astdzieste Dacamaineva fi luni.maineva fi Dacdaziesteluni. i i . ffiflffiffiffiffiffi a propoziliile: Completeaza Dacdasteziestesambitd.astdzieste a Completeaze in girulde maijoslunileanului.O Completeaza in Sirulde maijos zilelesdptdmanii. ran u a n e I a aaa a decembrie ta i.maineva fi Dacdieri a fostjoi.

-.\-15-\ (\.vCFtrS\ \\^ r t^\ \\9E:!P r' s i f f r fafff llll q . Scrieclasamentul.Numeralia0-100 casulafieceruipersonaj a Gdsegte aucagtigat cursachiarinordinea a Maginutele in caresuntnumerotate. WW @ w w ffi W .

Atra r arr c rr - .4ama a folositpentrucozonac17 oua.N. Puneintrebarea potrivitd Sirezolvdproblema.30 I t Tntr-un cofragaufost28 de ouA.Adunareagi scederea0.

.aaaaaa a a @ . Parcearfiocoasa Nuvd temeli. Se indoaieugor Pe picior Gatul. Cifraunitetiloresteun numdrcuprinsintre8 9i 10.O Descoperdnumerulde telefonal roaner. .e camaga Cumil are lebeda. gugubdt.. Arecoadalunga Sd-iajungS. Se parece meingel E o secerede-olel Dardegiunealta-i nouA Coadaei e frantd-ndoue. Cifrazeciloresteun numdrcuprinsintre6 Si8.vezi. igi poaftechipultras Cu cozoroculpe nas. ' . ^ . Scaunar pdrea Cu sp5tarulin podea $i picioarelein sus Cineoareaga l-a pus? Parcee unbet. .nu-itdioasd.

ooo ! 3:?? I a a a aaaaa.aa a* r. .@A'l + oo O Compare masa. t aSL -oooa .

AricelhebuiesAgoleascd butoiulde . 6 s r f f f f tfllffIq lepuricatrebuiesAgoleasc5butoiul deapdfolosindo gSleatd.Cinea cegtigatconcursulde sdriturdin lungime? Scriein casetenumelelor. O Cineva terminamai repedetreaba?Argumenteaza raspunsul. .

.. . G a Aaoat r .a Completeaze lunileanului. rr ar.

-........& .... rf f f l l l l f l @ .. Poziliaobiec1elor...-....re Culorile...-......-. 5 6 7 10 11 ..........-.............. ..-.. Semnegrafice:Punctul.......Cuprins Elem6nlepregitlto... Grupareaobieclelordupd culoare.

.. .x:lll:lu*ljm1*Lr:. ii " .':l#::..ii... .'Iil?i:l:" :* ttllltl't33 t:......l:....i:. ."".#.........:.... .... m ale din z ec i $i unileli 85 86 Adunarea9i sci..! T.i....jii:i"{".. :::l... triunghiut..." ".::l:"Ii:... AdundrearJne etor ro."""'..:lJ... dinlr-unnumer cupnnsintre t0 $i 20....3? l9:l:.r"r......... ..r".ii.dr....100 dn.:..'"""..liii :::1:::_............r.."...ed Lnui num.... 73 unui numdrformatdin zeci 9i unitdticu un num6rformat din uniteti..::::[:]txJ:i::fil".1:n:l*t.ti:i#I" 88 ununumar rorrnai J" . i::i:i::..ii...l.r). ...n zeci .i'xl. .l:.t...ate cteta 0 la 20 Ad u n a r ea gi s c dder e a numerelor naturalede la 0 la 20 cu 10 a ur]uinum6rformatdrn unitdli 72 -.......i... ScAderea un!i numarformatdrn unitalrsau numaidr..ll!.i:ffi.i....." [1] zecr$i unrlati ""Jl..j:.... ...... 100 ..r Si formatdin zeci Si unitili ....:.....iil: l:il:l:.xT'""h:xHff:.i.:: bca 0 e re 6 unur num 6r f o rma t d i n !n i ta l i d i n t .'... 101 a aaaaaaaara.. .o*r..: t. .'..i.:: a4 Numeretenaturatein eoncentrut0 100 85 Nu me re fof m ale din z ec i N ume re fo.7q scad-A. .i"# ....74 Scdderea unuifumer formaidin uniletidinlr-unnum6fformatdin zeci 9i unitjli. ..dreplunghiul.r....i ...f t :: '".matedin zeci cu nJne-e rormare ".i # .irrornaro....ft.: :::l:[:Ji:.1".....1ir".."". ......Scdderea unui numarformatdin unjtetidinlr_unnun un rari.76 Nume. . unitalide mAsu16neslandardpentru Unilili de mAsu16nestandard peniru I 98 .Numero natu.. .......:d....:.... .l'...... cercul Uniciii de misuri nestanctard UnilSlide masuranestandard pentrutungimi... .....l:1..e naturatede ta 20 ta 30 Adunarea9i scader€anumeretornaturatein concentruro _ 30 Adunareanum€rejor formatedin zeci cu un numdrformaldin unitati. ..*]li:: :.i..i:t'l:t....::':lH...r.zec ..."..i|."..^ Figuri geometrjce Patratul..."i........75 Scddereaunui numbfformatdin zeci uniietidrntr-unnum.tereanumoretor0 _ 100tn concenirut0 .... ..

6 l..r.t..ur. lsBNs73-8473-58.' ..lruade*3 .:..ffilnillrtrl]]|ilLiLtilfil .