Λεωφόροσ Νέφςκι

Η Λεωφόροσ Νέφςκι (ρωςικά: Не́вский
проспе́кт) είναι ο κεντρικόσ δρόμοσ ςτθν πόλθ
τθσ Αγίασ Πετροφπολθσ. ΢χεδιαςμζνθ από τον
Μζγα Πζτρο ωσ αρχι του δρόμου για
Νόβγκοροντ και Μόςχα, θ λεωφόροσ
εκτείνεται από το Ναυαρχείο ωσ τον
΢ιδθροδρομικό ΢τακμό Μόςχα και, αφοφ
κάνει μια ςτροφι ςτθν Πλατεία Βοςτάνιγια,
ωσ το μοναςτιρι Αλεξάντερ Νζφςκι.

Λεωφόροσ Νζφςκι

΢τα κφρια αξιοκζατα περιλαμβάνεται το
Η Λεωφόροσ Νζφςκι τον Ιανουάριο του 2010
Ανάκτορο ΢τρογκανόφ του Ραςτρζλι, ο
Αγία Πετροφπολθ
τεράςτιοσ νεοκλαςικόσ Κακεδρικόσ Καηάν, θ Τοποθεςία:
Βιβλιοθήκη Αρτ Νουβό (΢φγχρονθσ Σζχνθσ), το
Συντεταγμένεσ:
59.9318°N 30.3527°E
Ελιςζγιεφ Εμπόριουμ, μιςι ντουηίνα εκκλθςίεσ
ου
ου
του 18 αιϊνα, ζνα μνθμείο τθσ Αικατερίνθσ τθσ Μεγάλθσ, ζνα τεράςτιο εμπορικό κζντρο του 18
ου
αιϊνα, ζνα πολυκατάςτθμα των μζςων του 19 αιϊνα, θ Ρωςικι Εκνικι Βιβλιοκικθ, θ Γζφυρα
Ανίτςκοφ με τα αγάλματα αλόγων και ο Οίκοσ ΢ίνγκερ. Η πυρετϊδθσ ηωι τθσ λεωφόρου
περιγράφθκε από τον Νικολάι Γκόγκολ ςτο μυκιςτόρθμά του “Λεωφόροσ Νζφςκι”. Ο Φιοντόρ
Ντοςτογιζφςκι ςυχνά χρθςιμοποιοφςε τθν Λεωφόρο Νζφςκι ωσ ςκθνικό ςτα ζργα του, όπωσ το
Έγκλημα και Τιμωρία και Ο Σωςίασ: Ένα Ποίημα τησ Πετρούπολησ.

Η λεωφόροσ κοντά ςτο Γκόςτινι Ντβορ, το 1799
ζργο του Μπζτηαμιν Πάτερςεν.

Κατά τα πρϊτα ΢οβιετικά χρόνια (1918-44) το όνομα Λεωφόροσ Νζφςκι άλλαξε, πρϊτα ςε
1
“Προλετκοφλτα Οφλιτςα” προσ τιμιν τθσ οργάνωςθσ ΢οβιετικϊν καλλιτεχνϊν. Μετά τθν διάλυςθ τθσ
θσ
Προλετκοφλτ το όνομα άλλαξε πάλι, τθν φορά αυτι ςε “Λεωφόρο 25 Οκτωβρίου”, αναφερόμενο
ςτθν θμζρα τθσ Οκτωβριανισ Επανάςταςθσ.

Η λεωφόροσ κοντά ςτο ςτακμό Νίκολασ, τθν δεκαετία του 1890.

1

Η Νζφςκι ςιμερα λειτουργεί ωσ θ κφρια οδικι αρτθρία ςτθν Αγία Πετροφπολθ. Η πλειοψθφία των
αγορϊν και τθσ νυκτερινισ ηωισ βρίςκονται πάνω ι δίπλα ςτθν Λεωφόρο Νζφςκι.
Ο δρόμοσ εξυπθρετείται από τουσ ςτακμοφσ Αντμιραλτζςκαγια, Νζφςκι Πρόςπεκτ, Γκόςτινι Ντβορ,
Μαγιακόβςκαγια, Πλόςτςαντ Βοςτάνιγια και Πλόςτςαντ Αλεξάντρα Νζφςκογκο Ι του Μετρό τθσ
2
Αγίασ Πετροφπολθσ.
Παραπομπέσ
1

Lynn Mally, Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley, CA: University of
California Press, 1990; pg. 44.
2
http://www.nevsky-prospekt.com/home.html

Σο παραπάνω κείμενο είναι μετάφραςθ του λιμματοσ Nevsky Prospect τθσ en.wikipedia
Μετάφραςθ: Αντϊνθσ Αρβανίτθσ
Αναρτικθκε: 03/01/2017 Scribd

2