Corporate Standard

Dept / Issued by

6857 Hans Lilja

Issue

4

Established

STD 5062,15

2003-01 JB

Page

1(18)

NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01
This standard is valid when there is a reference to it.
”Not for new design” is only an indication to our design departments.

FORM- OCH LÄGETOLERANSER

GEOMETRICAL TOLERANCES

Referenser och referenssystem

Datums and datum-systems

Orientering

Orientation

Denna standard är baserad på SS-ISO 5459-1984. En
viktig skillnad gentemot SS-ISO 5459 är att vid bestämning av en referens skall referenselementet i
första hand läggas upp som tangerande linje/yta mot
det simulerade referenselementet.

This standard is based on SS-ISO 5459-1984. An important difference when compared to SS-ISO 5459 is
that when establishing a datum, the datum feature
shall preferably be arranged as tangent line/surface to
the simulated datum feature.

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 3 genom att
standarden ej längre gäller för nykonstruktion.

This issue differs from issue 3 in that the standard no
longer applies to new design.

Vid nykonstruktion gäller STD 112-0002 för Volvo
Group och VCS 5062,159 för AB Volvo Personvagnar.

In case of new design, STD 112-0002 applies to the
Volvo Group and VCS 5062,159 applies to Volvo Car
Corporation.

Innehåll

Contents

1

Allmänt

1

General

2

Definitioner

2

Definitions

3

Bestämning av referenser

3

Establishing datums

4

Tillämpning av referenser

4

Application of datums

5

Angivning av referenser och referenssystem

5

Indication of datums and datum-systems

6

Lokala referenser

6

Datum targets

7

Treplans referenssystem

7

Three-plane datum-system

8

Grupper av element valda som referenser

8

Groups of features nominated as datums

9

Referenser

9

References

1 Allmänt

1 General

I denna standard beskrivs referenser och referenssystem för form- och lägetoleranser, hur de definieras
och praktiskt uttyds samt hur de anges på ritningar.

This standard describes datums and datum-systems
for geometrical tolerances, their definitions, practical
embodiments and their indications on drawings.

2 Definitioner

2 Definitions

2.1 Referens

2.1 Datum

Teoretiskt exakt geometriskt element (t ex centrumlinje, plan, rät linje) till vilket toleranssatt element är
hänfört.

A theoretically exact geometric reference (such as
axis, plane, straight line, etc.) to which a toleranced
feature is related.

Referens kan vara baserad på ett eller flera referenselement på objektet.

A datum may be based on one or more datum
features of a part.

UNREGISTERED COPY - Possible changes will not be notified

och kontrollutrustningen för att bestämma erforderliga referenser i avsikt att säkerställa funktionskraven.3 Datum feature Verkligt element på ett objekt (t ex kantlinje. the form of the datum features will deviate from the theoretically exact form.2 Datum-system Grupp bestående av två eller flera separata referenser. Anmärkning: Simulerade referenselement används för att praktiskt förverkliga de angivna referenserna under tillverkning och kontroll. or a mandrel.3 Referenselement 2. hål) använt (ensamt eller tillsammans med andra referenselement) för att bestämma en referens läge. konkav eller konisk form. These may take the form of convex. en planskiva. vilken används för anliggning (kontakt) mot tillverknings. etc.5 Simulerat referenselement 2.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. ANM. vilka används som en kombinerad referens för ett toleranssatt element. a surface or a hole) which is used (alone or together with other datum features) to establish the location of a datum.Possible changes will not be notified . Actual surface of adequately precise form (such as a surface plate. a bearing.4 Lokal referens 2. 2. NOTE: When manufactured.5 Simulated datum feature Verklig yta av tillräckligt noggrann form (t.ex. UNREGISTERED COPY . yta. linje eller begränsad area på objektet. For this reason. Features indicated as datums have inherent inaccuracies resulting from the production process. tolerances of form shall be specified for the datum features where required. ”Not for new design” is only an indication to our design departments. Actual feature of a part (such as an edge.4 Datum target Punkt. The following methods indicate how datums shall be established.Corporate Standard STD 5062. to determine the required datums in order to satisfy the functional requirements. 2. A point. Note: Simulated datum features are used as the practical embodiment of the datums during manufacture and inspection.2 Referenssystem 2. Dessa avvikelser kan ha konvex. concave or conical deviations. 3 Bestämning av referenser 3 Establishing datums Element angivna som referenser har avvikelser till följd av tillverkningsprocessen.) contacting the datum feature(s) and used to establish the datum. line or limited area on the object to be used for contact with the manufacturing and inspection equipment. A group of two or more separate datums used as a combined reference for a toleranced feature.: När referenselementen är tillverkade kommer deras form att avvika från den teoretiskt riktiga och därför skall formtoleranser anges för referenselementen där så är nödvändigt. Följande metoder anger hur referenser bestäms. 2. Issue 4 Page 2 2. ett lager eller en dorn) som ligger an mot referenselementet/elementen och används för att fastställa referensen.

1 Skulle referenselementet inte bli stabilt mot kontaktytan kan lämpliga stöd placeras mellan de två elementen på praktiskt avstånd från varandra. Linjen/ ytan skall då uppriktas så att det maximala avståndet mellan referenselementet och det simulerade referenselementet är så litet som möjligt . In figure 1.1 Datum being a straight line or a plane Referenselementet skall läggas upp som tangerande linje/yta mot det simulerade referenselementet. See figure 2. Should the datum feature not be stable against the contacting surface.Corporate Standard STD 5062. 2 UNREGISTERED COPY . the datum feature has been arranged as tangent plane against the simulated datum feature.Possible changes will not be notified . Issue 4 Page 3 3. The datum feature shall be arranged as tangent line/surface against the simulated datum feature. För linjer används två stöd och för plana ytor tre stöd. Stöd Supports Referenselement A Datum feature A Referens A Datum A Simulerat referenselement = Kontaktyta Simulated datum feature = Contact surface Fig. the datum being the plane which passes through the tangent points of the datum feature and the simulated datum feature. suitable supports should be placed between them a practical distance apart. ”Not for new design” is only an indication to our design departments. Se figur 2. som går genom tangeringspunkterna för referenselementet och det simulerade referenselementet. The line/surface shall then be aligned in such a way that the maximum distance between the datum feature and the simulated datum feature is minimized. Two supports shall be used for lines and three supports shall be used for flat surfaces. This alignment results in the datum constituting superimposed line/plane to the line/surface.1 Referens som utgörs av en rät linje eller ett plan 3. Referenselementet har i figur 1 lagts upp som tangerande yta mot det simulerade referenselementet och referensen är det plan.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. A Referenselement A Datum feature A Simulerat referenselement = Kontaktyta Simulated datum feature = Contact surface Referens A Datum A Fig. Denna uppriktning medför att referensen utgör närliggande linje/ plan till linjen/ytan.

Denna uppriktning medför att referensen utgör närliggande linje till mantelytan.2 Referens som utgörs av en centrumlinje 3. the datum is constituted by: − − centrumlinjen i den minsta omskrivna cylindern. The axis of the cylinder shall be aligned in such a way that the maximum distance between the datum feature and the simulated datum feature (cylinder surface) is minimized. the datum constitutes superimposed line to the cylinder surface. By this alignment.3 Datum being the common axis or common median plane I exemplet enligt figur 4 är referensen den gemensamma centrumlinjen som formas av de två minsta omskrivna koaxiala cylindrarna.Possible changes will not be notified . ”Not for new design” is only an indication to our design departments. the datum is constituted by: − − centrumlinjen i den största inskrivna cylindern the axis of the largest inscribed cylinder och för en axel utgörs referensen av: and for a shaft.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it.Corporate Standard STD 5062. Issue 4 Page 4 3.3 Referens som utgörs av en gemensam centrumlinje eller ett gemensamt mittplan 3. See figure 3. 3 3. the datum is the common axis formed by the two smallest circumscribed coaxial cylinders. the axis of the smallest circumscribed cylinder. the following applies when establishing the datum: Cylinderns centrumlinje uppriktas så att det maximala avståndet mellan referenselementet och det simulerade referenselementet (cylinderns mantelyta) i alla riktningar är så litet som möjligt. Simulerat referenselement Simulated datum feature Referenselement A Datum feature A A Gränsfall Extreme orientations Referens A Datum A Fig. Se figur 3. När inget stabilt läge erhålls för cylindern gäller följande vid bestämning av referensen: If no stable position can be obtained for the cylinder.2 Datum being the axis of a cylinder För ett hål utgörs referensen av: For a hole. A B Referenselement A Datum feature A Referenselement B Datum feature B Referens B Datum B 0.1 A-B Referens A Datum A Simulerat referenselement = Kontaktyta Simulated datum feature = Contacting surface Referens A -B Datum A -B Fig. In the example shown in figure 4. 4 UNREGISTERED COPY .

The datum A is the plane represented by the contacting flat surface.4 Referens som utgörs av en centrumlinje vinkelrät mot ett plan 3. A is the primary and B the secondary datum (see 5. Note: In the above example.Possible changes will not be notified . The datum B is the axis of the largest inscribed cylinder. B A ØX A B Referenselement B Datum feature B Referens B Datum B Referenselement A Datum feature A 90° Simulerat referenselement = Kontaktyta Simulated datum feature = Contacting surface Referens A Datum A Fig.3). perpendicular to the datum A.Corporate Standard STD 5062.2. 5 Anmärkning: I exemplet ovan är A den primära och B den sekundära referensen (se 5.4 Datum being the axis of a cylinder and perpendicular to a plane Referensen A är det plan som representeras av den plana kontaktytan. UNREGISTERED COPY . vinkelrät mot referensen A. Referensen B är centrumlinjen i den största inskrivna cylindern.3). ”Not for new design” is only an indication to our design departments.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. Issue 4 Page 5 3.2.

7 Fig. Följande tabell visar The following table shows: − angivelse av referenser − indication of datums − referenselement − datum features − hur referenser bestäms med hjälp av simulerade referenselement. The quality of datum features must be adequate for function requirements. ”Not for new design” is only an indication to our design departments. Med hänsyn till toleransstorleken måste noggrannheten på simulerade referenselement vara tillfredsställande. With regard to the tolerance size the quality of simulated datum features must be adequate. 6 Fig. 8 UNREGISTERED COPY . Tabell/Table 1 Exempel / Examples Angivelse av referenser Indications of datums Referenselement Datum features Referenscentrum Datum centre point Centrum i en sfär Centre point of a sphere A Verklig yta Real surface Bestämning av referenser Establishment of datums Referens = Centrum i den minsta omskrivna sfären Datum = Centre point of the smallest circumscribed sphere Simulerat referenselement = fyra kontaktpunkter (representerar den minsta omskrivna sfären) i Vblocken Simulated datum feature = four contacting points (representing the smallest circumscribed sphere) on the V-blocks Fig.Possible changes will not be notified . Issue 4 Page 6 4 Tillämpning av referenser 4 Application of datums Referenser och referenssystem används som bas för att fastställa geometrisk samverkan av samhörande element.Corporate Standard STD 5062. Datums and datum-systems are used as a basis for establishing the geometrical relationship of related features. Noggrannheten på referenselement måste vara tillfredsställande med hänsyn till funktionskraven. − how datums are established by means of simulated datum features.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it.

13 Fig.Possible changes will not be notified . Angivelse av referenser Indications of datums Referenselement Datum features 4 Page 7 Bestämning av referenser Establishment of datums Centrum i en cirkel Centre point of a circle Verklig profil Real profile A Issue Simulerat referenselement = största inskrivna cirkeln Simulated datum feature = largest inscribed circle Referens = centrum i den största inskrivna cirkeln Datum = centre of the largest inscribed circle Fig. 12 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 9 Fig. 11 Simulerat referenselement = minsta omskrivna cirkeln Simulated datum feature = smallest circumscribed circle Referens = centrum i den minsta omskrivna cirkeln Datum = centre of the smallest circumscribed circle Fig.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. 17 UNREGISTERED COPY . ”Not for new design” is only an indication to our design departments.Corporate Standard STD 5062. 10 Centrum i en cirkel Centre of a circle A Verklig profil Real profile Fig. 14 Simulerat referenselement = största inskrivna cylindern Referenslinje Datum line Centrumlinjen för ett hål Axis of a hole Simulated datum feature = largest inscribed cylinder A Verklig yta Real surface Referens = centrumlinjen i den största inskrivna cylindern Datum = axis of the largest inscribed cylinder Fig.

25 Fig.Possible changes will not be notified .Corporate Standard STD 5062. 23 Mittplan Median plane Verkliga ytor Real surfaces B Simulerat referenselement = de plana anliggningsytorna Simulated datum feature = contacting flat surfaces Referens = mittplanet till de två plana anliggningsytorna Datum = median plane of the two contacting flat surfaces Fig. 20 Referens = plan bestämt av ytan på planskivan Datum = plane established by the surface plate A Verklig yta Real surface Fig.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. 18 Fig. ”Not for new design” is only an indication to our design departments. 21 Fig. Angivelse av referenser Indications of datums Referenselement Datum features Issue 4 Page 8 Bestämning av referenser Establishment of datums Simulerat referenselement = minsta omskrivna cylindern Centrumlinjen för en axel Axis of a shaft B Verklig yta Real surface Simulated datum feature = smallest circumscribed cylinder Referens = centrumlinjen i den minsta omskrivna cylindern Datum = axis of the smallest circumscribed cylinder Fig. 26 UNREGISTERED COPY . 19 Referensplan Datum plane Plan Plane Fig. 24 Fig. 22 Simulerat referenselement = ytan på planskivan Simulated datum feature = surface of the surface plate Fig.

Issue 4 Page 9 5 Angivning av referenser och referenssystem 5 Indication of datums and datum-systems 5.2. UNREGISTERED COPY . See figure 28. Följande angivningssätt används.2. If the tolerance frame can be connected in a clear and unambiguous manner with the datum triangle by a leader line.Possible changes will not be notified . 29 5. 30 5.1. anges referensen i den tredje rutan i toleransrektangeln med två bokstäver som är åtskilda med ett bindestreck. See figure 29. Ø 0.2 Referensbokstav 5.1 A Fig. När toleransrektangeln på ett klart och entydigt sätt kan anslutas till referenstriangeln med en hänvisningslinje kan referensbokstaven uteslutas. Where the datum is established by two features.2 Datum established by two features När en referens är fastlagd med hjälp av två element. 28 Fig.1.2 Datum and datum-systems specified in the tolerance frame En referens kan fastläggas av ett eller flera element.2 Referens och referenssystem angivna i toleransrektangeln 5. The datums are indicated by a leader line terminating in a filled triangle (according to SS-ISO 1101 the datum triangle may be unfilled). A datum may be established by one or more features. Se figur 27. Where the datum is established by a single feature. som sätts i en ram (referensram). 5. the datum is indicated in the third compartment of the tolerance frame by two letters separated by a hyphen.1 Datum triangle Referenser markeras med en hänvisningslinje avslutad med en fylld triangel (enligt SS-ISO 1101 får referenstriangeln vara ofylld).1.1 Datum established by a single feature När referensen är fastlagd av ett enskilt element.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. 5.1 Referens fastlagd av ett enskilt element 5. Se figur 29. A Fig.2 Referens fastlagd av två element 5. See figure 27. Se figur 28.2 Datum letter För identifiering av en referens används en referensbokstav (versal). anges referensen med en ensam bokstav i den tredje rutan i toleransrektangeln. the datum is indicated by a single letter in the third compartment of the tolerance frame.2.1 Datum symbols 5.1 Referenssymboler 5.1 Referenstriangel 5. ”Not for new design” is only an indication to our design departments.2. To identify a datum a datum letter (capital) is enclosed in a frame (datum frame) connected to the datum triangle. the datum letter may be omitted. vilken ansluts till referenstriangeln.1. 27 Fig.Corporate Standard STD 5062. The following ways of indication shall be used.

2. 32 5. 33 UNREGISTERED COPY .01 Issue 4 Page 10 A-B Fig. Referensbokstäverna anges i den tredje och efterföljande rutor i toleransrektangeln i enlighet med referensernas ordningsföljd.025 B A-B 0.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. Sekundär referens Secondary datum A B C Primär referens Primary datum Tertiär referens Tertiary datum Fig.Possible changes will not be notified .Corporate Standard STD 5062.2. 31 0.05 A-B A 0. 0.3 Datum-system established by two or more features Referenssystem fastläggs med två eller flera element. A datum system is established by two or more features. The datum letters shall be indicated in the third and subsequent compartments of the tolerance frame in accordance with the sequence of the datums.01 A-B Fig.3 Referenssystem fastlagt av två eller flera element 5. ”Not for new design” is only an indication to our design departments.

1 A B 90° B B Fig.Possible changes will not be notified . 37 B = Primär referens/Primary datum A = Sekundär referens/Secondary datum UNREGISTERED COPY . Issue 4 Page The sequence of the datums is decisive for the result obtained. 34 Fig. Referensernas ordningsföljd är av avgörande betydelse för resultatet. 35 A= Primär referens/Primary datum B= Sekundär referens/Secondary datum A A Ø 0.1 B A 90° B B Fig. 36 11 Fig.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. ANGIVELSE PÅ RITNING RESULTAT INDICATION ON DRAWING RESULT A A Ø 0. ”Not for new design” is only an indication to our design departments.Corporate Standard STD 5062.

this may vary significantly from its ideal form.Corporate Standard STD 5062.Possible changes will not be notified . Exempel Issue 4 Page 12 Example C 60° B A 90° 0.02 A B C Ø 0. 39 UNREGISTERED COPY . som görs från ytan.01 A Fig. Att ange hela ytan som referens kan därför medföra dålig repeterbarhet vid de mätningar.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it.025 M C B M 2 x ØD Ø 0. It may therefore be suitable to introduce datum targets. ”Not for new design” is only an indication to our design departments.125 M C A M B M Fig. Det kan därför vara lämpligt att införa lokala referenser. See figures 39 and 40.075 M A M 0. In the case of a surface. To specify the entire surface as a datum may therefore lead to poor repeatability at the measurements made from the surface. 38 6 Lokala referenser 6 Datum targets När det gäller en yta kan denna variera betydligt från sin ideala form. C B A Ø 0. Se figurer 39 och 40.

15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. When datum targets are used. The datum target frame is connected to the datum target symbol by a leader line. such as dimensions of the target area. The upper compartment is reserved for additional information. linjer eller areor. när de lokala referenserna vid funktionen ersätts av anliggningsytan.1. the datum targets are replaced by the contacting surface. lines or areas. See figure 41. 40 När lokala referenser används sker bestämningen av referensens läge genom att de lokala referenserna utvärderas med hjälp av simulerade referenselement (punkter. ”Not for new design” is only an indication to our design departments. The letter represents the datum and the digit the datum target number. kan informationen placeras utanför och förbindas med det avsedda fältet med en hänvisningslinje. 6. the information may be placed outside and connected to the appropriate compartment by a leader line. Därför skall beaktas. Before datum targets are specified. Bokstaven representerar referensen och siffran numret på den lokala referensen. avslutad med en pilspets. 41 Referenscirkeln är förbunden med markeringen för den lokala referensen med en hänvisningslinje. Innan lokala referenser anges är det nödvändigt att överväga.1 Indication of datum targets on a drawing 6. Se figurer 42-44. om objektets funktion kan komma i fara genom att referensens läge skall bestämmas från lokala referenser istället för från hela ytan. The lower compartment is reserved for a letter and a digit.1. se avsnitt 7). Om det ej finns tillräckligt utrymme inom fältet. the location of the datum is determined by evaluating the datum targets by means of simulated datum features (points. it is necessary to consider if the function of the object might be endangered by determining the location of the datum by means of datum targets instead of the entire surface. in operation. The effect on the direction and location of the toleranced feature shall therefore be considered when. som är delad i två fält med ett horisontalt streck. Det övre fältet är reserverat för tilläggsinformation. hur det toleranssatta elementets riktning respektive läge påverkas.1 Referenscirkel för lokal referens 6. See figures 42-44. terminated by an arrow.Corporate Standard STD 5062. Se figur 41.1 Datum target frame Lokala referenser anges med en referenscirkel. UNREGISTERED COPY . see section 7). Det nedre fältet är reserverat för en bokstav och en siffra.1 Ritningsangivelse av lokala referenser 6.Possible changes will not be notified . 20 x 20 Ø5 A1 B2 Fig. exempelvis den lokala referensens utsträckning. If there is not sufficient space within the compartment. B C Issue 4 Page 13 A Fig. The datum targets are indicated by a datum target frame (circle) divided into two compartments by a horizontal line.

44 UNREGISTERED COPY . Issue 4 6. sammanbundna med en heldragen fin linje − a line. markeras den med två kryss. Lägena för de lokala referenserna skall entydigt måttsättas och måtten skall inramas.1.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it.2 Indication of datum targets Om den lokala referensen är If the datum target is − en punkt.Corporate Standard STD 5062. it is indicated by a hatched area surrounded by a thin line Page 14 Markeringen skall göras i den vy på ritningen som tydligast visar den yta där den lokala referensen skall placeras.1. Exempel Example = Lokal referenspunkt = Datum target point A1 Fig. Se figur 45. The locations of the datum targets shall be unambiguously dimensioned and the dimensions framed. Indication shall be made in that view of the drawing which most clearly shows the surface where the datum target is to be placed. markeras den med ett kryss − a point. it is indicated by two crosses connected by a thin continuous line − en area. markeras den med en streckad area omgiven av en fin linje − an area. 43 = Lokal referenslinje = Datum target line B1 Fig.2 Markering av lokala referenser 6.Possible changes will not be notified . it is indicated by a cross − en linje. 42 = Lokal referensarea = Datum target area Ø4 A1 Fig. ”Not for new design” is only an indication to our design departments. See figure 45.

05 A Ø0.2 Tillämpning av lokala referenser 6.Corporate Standard STD 5062. 45 Förklaring: Interpretation: Läget för referens A (primär referens) bestäms när de lokala referenserna A1. Issue 4 Page 6. The location of datum A (primary datum) is determined when datum targets A1.1 A B C A3 Ø4 B1 Ø4 B2 Fig. A2 och A3 utvärderas. UNREGISTERED COPY . ”Not for new design” is only an indication to our design departments. Läget för referens B (sekundär referens) bestäms när de lokala referenserna B1 och B2 utvärderas. Läget för referens C (tertiär referens) bestäms när den lokala referensen C1 utvärderas. The location of datum C (tertiary datum) is determined when datum target C1 is evaluated. A2 and A3 are evaluated. The location of datum B (secondary datum) is determined when datum targets B1 and B2 are evaluated.2 Application of the datum targets Exempel 1 Example 1 B C 15 A A1 C1 A2 Ø0.Possible changes will not be notified .15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it.

Exempel 2 Issue 4 Page 16 Example 2 Ø5 A1 C Ø5 A3 Ø5 A2 Ø0.6 M A B C A B1 B2 C1 B Fig. A2 och A3 utvärderas. The location of datum B (secondary datum) is determined when datum targets B1 and B2 are evaluated. The location of datum C (tertiary datum) is determined when datum target C1 is evaluated.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. Läget för referens C (tertiär referens) bestäms när den lokala referensen C1 utvärderas.Corporate Standard STD 5062. The location of datum A (primary datum) is determined when datum targets A1. A2 and A3 are evaluated. Läget för referens B (sekundär referens) bestäms när de lokala referenserna B1 och B2 utvärderas.Possible changes will not be notified . ”Not for new design” is only an indication to our design departments. UNREGISTERED COPY . 46 Förklaring: Interpretation: Läget för referens A (primär referens) bestäms när de lokala referenserna A1.

however.Possible changes will not be notified . line or area. It is often necessary to decide the order of precedence. linjer eller areor. Secondary datum = 2 datum targets evaluated by means of simulated datum features consisting of points. these planes shall be regarded as: Primärt referensplan Primary datum plane Sekundärt referensplan och Secondary datum plane and Tertiärt referensplan Tertiary datum plane 90° Sekundärt referensplan Secondary datum plane Tertiärt referensplan Tertiary datum plane 90° 90° Primärt referensplan Primary datum plane Fig. Sekundär referens = 2 lokala referenser utvärderade av simulerade referenselement. linje eller area Anmärkning: Treplans referenssystem har tidigare ofta benämnts 6-punktsprincipen. Beroende på placeringen i toleransrektangeln skall dessa plan betraktas som: Depending on where in the tolerance frame they have been indicated.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. Det är oftast nödvändigt att besluta om ordningsföljden. ”Not for new design” is only an indication to our design departments. UNREGISTERED COPY . they shall be applied as follows: Primär referens = Primary datum = 3 datum targets evaluated by means of simulated datum features consisting of points or areas. 47 När lokala referenser är lämpliga i treplans referenssystem gäller följande: When datum targets are suitable in the three-plane datum-system. i vilket de tre planen är vinkelräta i förhållande till varandra. Issue 4 Page 17 7 Treplans referenssystem 7 Three-plane datum-system Vanligtvis är bara en eller två referenser erforderliga för riktningstoleranser. Tertiär referens = Tertiary datum = 1 datum target evaluated by means of datum features consisting of point. lines or areas. often require a three-plane datum-system in which the three planes are mutually perpendicular. Usually only one or two datums are required for orientation tolerances. 3 lokala referenser utvärderade av simulerade referenselement. Lägetoleranser kräver emellertid ofta ett treplans referenssystem. 1 lokal referens utvärderad av simulerat referenselement. som utgörs av punkter. Positional relationships. som utgörs av punkt.Corporate Standard STD 5062. som utgörs av punkter eller areor.

kan detta anges på ritningen enligt figur 48 med referenstriangeln ansluten till toleransrektangeln.15 NOT FOR NEW DESIGN AS OF 2003-01-01 This standard is valid when there is a reference to it. Hålgrupp H. a closer positional tolerance between the features of the group than the positional tolerance of the entire group relative to datum C. The group of 4 holes (G) establishes datum C.Possible changes will not be notified . The group of 3 holes (H) requires.05 M D Fig. fordrar i detta exempel en snävare inbördes lägeriktighet än lägeriktigheten för hela hålgruppen i förhållande till referens C. When it is a design requirement that the actual position of a group of features (holes in the example shown below) is to be the datum for another feature or group of features.2 A 4 x ØD 1 Ø 0. ”Not for new design” is only an indication to our design departments. UNREGISTERED COPY . 48 Hålgrupp G. 3 hål. in this example. Issue 4 Page 18 8 Grupper av element valda som referenser 8 Groups of features nominated as datums Om det är ett konstruktionskrav att det verkliga läget för en grupp av element (i exemplet nedan hål) skall vara referens för ett annat element eller en grupp av element.15 M D C M ø 0.05 M D A B C G H A 3 x Ø D2 ø 0.Corporate Standard STD 5062. 4 hål. this can be indicated on the drawing as shown in figure 48 with the datum triangle connected to the tolerance frame. fastlägger referens C. Exempel Example D B 0.