Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

Family ký hiệu đường
ống nước theo TCVN

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com

Company: www.huytraining.com

1

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

Lời giới thiệu
• Sau khi ra mắt khóa học Revit MEP tập 1, nhiều bạn khi thể hiện bản vẽ có
thắc mắc các vấn đề dưới đây. Do chưa có điều kiện thời gian để làm tập 2,
tôi làm silde này để giúp các bạn vượt qua khó khăn khi thể hiện bản vẽ
• Khi thể hiện bản trong Revit thường người dùng chọn phương án in màu để
phần biệt các loại đường ống.
• Nhưng không phải tất cả các bạn bạn đều có điều kiện in màu.
• Theo quy định đường nét của TCVN các đường ống và điện theo chữ.
• Nay Nguyễn Hoàng Anh hướng dẫn các bạn một phương pháp để vẽ nhanh
các ký hiệu này phù hợp với TCVN
• Trong tương lai có thể Chính Phủ có thể có quy định khác, hoặc revit
update các tính năng mới khắc phục việc này. Trong lúc chờ đợi các bạn có
thể sử dụng phương án này của tôi.
• Chúc các bạn thành công.

Company: www.huytraining.com

2

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

Các ký hiệu đường ống theo quy định

Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD

Company: www.huytraining.com

3

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

1. Tạo family
Bước 1: vào incon Revit
chọn New
Bước 2: chọn family
Bước 3: chọn template
family Metric Detail item
line based

1
2

3

Company: www.huytraining.com

Ghi chú: chọn template
Metric Detail item line
based để vẽ đường line cho
đơn giản

4

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

2. Vẽ đường ký hiệu
1

2
4
3

Bước 1: Chọn thẻ Create
Bước 2: Chọn đường line để vẽ phím tắt
“TL”
Bước 3: chọn nét cho đường line (ưu tiện
chọn nét mãnh) đề xuất Light Line
Bước 4: chọn đường line để vẽ
Bước 5: Kéo đường line từ đầu nút này sáng
đầu nút kia

5

Company: www.huytraining.com

5

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

3. Lưu lại Family
Bước 1: Chọn save phím tắt Ctrl –
S
Để lưu lại file family
Bước 2: đặt tên file family
Bước 3: chọn option
Bước 4: chọn số lượng file backup
là 1

4

1

2

Company: www.huytraining.com

3

6

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

4. Tạo family mới về ký hiệu
1

3

Bước 1: vào incon Revit
chọn New
Bước 2: chọn family
Bước 3: chọn template
Metric Generic Annotation

2

Company: www.huytraining.com

7

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

5. Tạo ký hiệu mới
2

Bước 1: Xóa ghi chú
Bước 2 vào tabs Create
Bước 3: thọn Label
Bước 4: Kich vào tâm giao
điểm của Reference Line

3

1

4

Company: www.huytraining.com

8

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

6. Tạo tham biến text
Bước 1: tạo tham biến mới
Bước 2: đặt tên tham biến đề
xuất text
Bước 3: Chọn Common thuộc
tính Text
Bước 4: chọn mũi tên gán tham
biến
Bước 5: OK

2

3

1

Company: www.huytraining.com

9

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

7. Lưu file family Annotation
Bước 1: Chọn save phím tắt Ctrl
–S
Bước 2: lưu tên file
Bước 3: chọn option
Bước 4: chọn số lượng file
backup
Bước 5: ok

4

5
2

3
5

Company: www.huytraining.com

10

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

8. Load vào family ký hiệu đường ống
1
2

Company: www.huytraining.com

Bước 1: chọn Tabs Modify
Bước 2: Chọn Load into
Bươc 3: chọn family ký
hiệu đường ống

11

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

9. Đặt Annotation vào đường family
2

3

4

1

Bước 1: Sau khi load vào
bạn đặt ngay
Nếu các bạn lỡ thoát hoặc
ấn Esc, mất di family này.
Bạn làm các bước tiếp theo
Bước 2: chọn tap Create
Bước 3: chọn Symbol
Bước 4: chọn family đã load
vào
Bước 5: Đặt vào vị trí cần

5

Company: www.huytraining.com

12

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

10. Vẽ Reference Plane
1

2

3

4

Company: www.huytraining.com

Bước 1: Chọn Create
Bước 2: Chọn Reference
Plane
Bước 3: Chọn khoảng
cách
Bước 4: rà vào 2 đường
biên để chọn ống

4

13

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

11. Đặt tham biến cho 2 đầu
3

7

Bước 1: dùng lệnh dim 2 đầu phím tắt “DI”
Bước 2: dim 2 đầu
Bước 3: kích vào ô để tạo tham biến mới
Bước 4: Đặt tên cho tham biến mới
Bước 5: Ok
Bước 6: Chọn dim đã tạo
Bước 7: Chọn thuộc tính đã tạo

1

4

6
2

Company: www.huytraining.com

2

5

14

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

12. Array ký hiệu chữ
Bước 1: chọn ký hiệu đã add
Chọn lệnh Array
Bước 2: chọn Last phân bố theo
chiều rãi
Bước 3: Chọn số lượng ký hiệu
Bước 4: Chọn điểm đầu điểm cuối

1
3

2

4

Company: www.huytraining.com

15

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

13. Khóa ký hiệu chữ vào Ref
Bước 1: Chọn Aline Phím tắt “AL”
Bước 2: Chọn đường dóng kéo chữa vào đường Ref
Bước 3: Chọn các chữ khác vào đường Ref
Bước 4: chọn 2 đầu Ref và khóa lại

1

2

4

3

3

Company: www.huytraining.com

16

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

14. Tạo tham biến cho số lượng chữ
Bước 1: Chọn vào số khi array
Bước 2: Chọn Label > add thuộc tính
vào
Bước 3: Đặt tên cho tham biến
Bước 4: ok

2

1
3

Company: www.huytraining.com

17

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

15. Edit Group
Bước 1: Chọn group
Bước 2: chọn edit Group
Bước 3: chọn lại chữ
Bước 4: chọn family Annotations

2

1
4
3

Company: www.huytraining.com

18

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

16. Gán tham biến text
Bước 1: Chọn Edit Type
Bước 2: Chọn vào ô trống để gán thuộc tính
Bước 3: chọn new để tạo thuộc tính mới
Bước 4: gán nhãn cho thuộc tính mới
Bước 5: ok

1

2

4

3
5

Company: www.huytraining.com

19

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

17. Tạo family con cấp nước
Bước 1: Chọn Family Types
Bước 2: tạo famiy con mới
Bước 3: thay đổi nội dung text
Bươc 4: Apply

1

2

3

4

Company: www.huytraining.com

20

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

18. Tạo family con thoát nước
Bước 1: Chọn Family Types
Bước 2: tạo famiy con mới
Bước 3: thay đổi nội dung text
Bươc 4: Apply

1

2
3

4

Company: www.huytraining.com

21

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

19. Load family vào file dự án
Bước 1: save lại file phím tắt Ctrl-S
Bước 2: Chọn load into
Bước 3: chọn dự án để load family vào

2

3

Company: www.huytraining.com

22

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

20. Kết quả
1

2

3

4

5

Company: www.huytraining.com

Bước 1: vào tabs Annotate
Bước 2: Chọn Component
Bước 3: chọn family ký hiệu
hiệu đường ống đã load vào
Bước 4: kéo đường thẳng để
vẽ
Bước 5: chọn family khác và
vẽ
Các bạn làm đến đây đã thành
công.
Chúc các bạn thành
Link down family các bạn vào
đây
http://revit.huytraining.com/re
vit-mep/family-ky-hieu-duongong-revit-mep.html

23

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com

Company: www.huytraining.com

24