You are on page 1of 10

Fakultet politikih nauka u Sarajevu

Predmet: Javno mnijenje

Istraivanje o stavovima graana BiH o


radu policije
nacrt

Dui Arslan
politologija 2440/P

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

Sadraj
Odreenje i opis problema..................................................................................... 3
Politika javnost...................................................................................................... 4
Dosadanje aktivnosti, razgovori, stavovi politike javnosti o problemu................5
UPITNIK................................................................................................................... 6

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

Odreenje i opis problema


Policija kao vid unutarnjeg ureenja Bosne i Hercegovine, kao i veina drugih oblasti,
predstavlja organizacionu i strukturalnu manjkavost sistema. Tako smo u prilici da imamo
razliita zakonska rijeenja na teritoriji svakog od deset kantona, posebne zakonske propise na
teritoriji dva entiteta, a na nivou drave one ovlasti koje su date Anexom IV Dejtonskog
mirovnog sporazuma. Tako se moe rei da u Bosni i Hercegovini trenutno egzistira preko 16
(esnaest) tijela za sprovedbu zatite ivota i imovine, kao i drugih prava i sloboda utvrenih
pozitivnim zakonskim propisima. Sudei prema navedenom u BiH bi stopa kriminaliteta
trebala da bude u granici najnie u Europi, meutim statistika i injenice sa terena govore
drugaije.
Sve gore navedeno oteava svako ozbiljnije istraivanje, jer se svaka policijska agencija moe
smatrati kao pojedinani subjekat, a istraivanje se moe primjeniti posebno za svaku od njih.
U javnosti je zastupljena ocjenjuja da rad policije je vrlo slab, a njihovi napori u borbi protiv
korupcije su nedovoljni. Veliki uticaj politiara na rad policije jo uvijek postoji;
transparentnost i izvjetavanje nije zadovoljavajue kada su u pitanju istrage ozbiljnih
sluajeva korupcije i upravljanje ljudskim resursima. Finansiranje zahtijeva ozbiljne reforme,
kako bi snage bile funkcionalnije u borbi protiv korupcije, nije nailo na politiku volju; dok
interne i eksterne kontrole zahtjevaju ozbiljne promjene kako bi bile nezavisne i funkcionalne.
Jedan od krucijalnih preduvjeta za pristupanje Bosne i Hercegovine europskim strukturama je
poveanje nivoa sigurnosti graana i zatite ljudskih prava. Ovi preduvjeti su ostvarljivi samo
ukoliko se pokrenu mehanizmi za unapreenje profesionalizma i efikasnosti rada policijskih
organa kroz afirmaciju kolovanih kadrova, specijalizacije i edukacije policijskih slubenika,
ali i ope informisanosti ire javnosti.
Ovaj rad moe da pomogne razmatranje integriteta policije sa vanih taki gledita,
ukljuujui pravni okvir i stavove graana.

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

Politika javnost
Ukupan broj registriranih krivinih djela u Bosni i Hercegovini u 2015. godini (31.090) je
manji za 10,41% u odnosu na 2014. godinu (34.705). Sve ovo ukazuje na to da se bazina
sigurnost u Bosni i Hercegovini stabilizuje i pored niza sigurnosnih izazova i rizika, za koje
treba nai prave mjere i odgovore, kao i injenice da se policija susree sa sve sloenijim
krivinim djelima, od kojih neka unose strah meu graane. Tako glasi dio akta pod nazivom
Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2015. godini datog od strane
Ministarstva sigurnosti BiH. S druge strane slika koju graani imaju o policiji u Bosni i
Hercegovini je, ipak, podijeljena dok jedni imaju dosta pozitivno miljenje, drugi kao prve
asocijacije na policiju navode korupciju, neljubaznost i neprijatnost. este su diskusije i
polemike putem javnih i privatnih medija, interneta ak i protestne etnje zbog nezadovoljstva
javnosti akpektima sigurnosne situacije, kako u glavnom gradu, tako i ire.
Smatra se da graani vjeruju da je korupcija rasprostranjena u policiji, ali kada pogledamo
pojedine dijelove policije, vidimo da ta ocjena varira i, uglavnom, se odnosi na saobraajnu
policiju, graninu policiju, kao i najblie saradnike ministara unutranjih poslova. Takoer,
gjavno mnijenje istie da je problematian i sam proces zapoljavanja u policiji, tj. da se taj
proces vri putem prijateljskih, rodbinskih, politikih veza i podmiivanjem.
Prisustvo medija esto nije dobrodolo u policijskim krugovima kada su u pitanju odreeni
osjetljivi sluajevi. To se dogaa prilikom hapenja visokih zvaninika, politiara, itd., a koji
se esto vre u prisustvu medija, posebno TV ekipa, koje se potom emituju u javnosti. To
stvara situaciju da su, u oima javnosti, uhapeni ve unaprijed proglaeni krivim, tj. prije
suenja i pravnih presuda. Kasnije, ako budu puteni na slobodu ili osloboeni optubi, javno
mnijenje proglaava situaciju stanja manjeg povjerenja u policiju po pitanju borbe protiv
korupcije.

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

Dosadanje aktivnosti, razgovori, stavovi


politike javnosti o problemu
esto se deava da se velike policijske operacije i spektakularna hapenja politikih lidera
provode tokom izbornih kampanja, a ubrzo nakon izbora i formiranja nove vlade, po pravilu,
ili se istraga vie ne vodi ili su predmeti odbaeni zbog nedostatka dokaza protiv sumnjienih.
Primjera radi, nekadanji predsjednik Federacije BiH, ivko Budimir, je uhapen 2013.
godine pod sumnjom da je pojedinim odlukama o pomilovanju osuenika prekrio zakon i
zloupotrijebio ovlasti, odnosno da je poinio krivina djela organizovanog kriminala,
zloupotrebe poloaja i ovlatenja, protuzakonito posredovanje, te davanje i primanje mita. Po
hapenju mu je odreen jednomjeseni pritvor, a Tuilatvo BiH predlagalo je produenje
pritvora za jo dva mjeseca, meutim Sud BiH je vrlo brzo donio rjeenje o njegovom
putanju iz pritvora. Sve se to odvijalo u periodu rekonstrukcije vlasti u Vladi Federacije BiH.
Slika koju graani imaju o policiji u Bosni i Hercegovini je, ipak, podijeljena dok jedni
imaju dosta pozitivno miljenje, drugi kao prve asocijacije na policiju navode korupciju,
neljubaznost i neprijatnost Povjerenje graana moe se vratiti kako se istie i Akademijom
koja je nekad slovila za jednu od najboljih u Jugoslaviji. Bez jake akademije, nema jake
policije. Nove generacije kadeta na Akademiji treba obuiti kao, struan i profesionalan kadar.
Obuavajti ih za in policajca i mlaeg inspektora. Nakon toga, rasporediti ih po kantonalnim
MUP-ovima i FMUP-u. Treba da

se prate moderni trendovi, kako u obuci, tako i u

materijalno-tehnikim sredstvima i u naunim pomagalima i udbenicima.


Poasti novog doba, kao to su terorizam i nasilje, sve uestaliji napadi na civile diljem
svijeta, svakako nas veoma brinu. Drava treba da uini sve da sprijei naruavanje sigurnosti
i mira. Ipak, mi smo mala drava. Moramo svi zajedno tijesno suraivati kako bismo se
odbranili od poasti dananjeg doba. to se tie graanskog bunta on predstavlja neiskoriteno
demokratsko pravo svih ljudi. Meutim, neophodno je potcrtati da smo protiv nasilja.
Pogotovo nasilja kad trajno izgubimo neprocjenjiva blaga, poput Arhiva koji je izgorio u
zgradi Predsjednitva. Ukratko, policija treba da bude represivni aparat za sve one koji kre
zakon, ugroavaju mir, red, sigurnost i stabilnost. Jer policija je tu radi graana, a ne radi
same sebe.
5

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

UPITNIK
1. Da li ste zadovoljni nivom sigurnosti u BiH?

da
ne

2. Koliko povjerenja imate u policiju?

uope nemam povjerenje


uglavnom nemam povjerenje
uglavnom imam povjerenje
imam potpuno povjerenje
ne znam

3. Kada mislite na policajku (ena policajac), koja je u direktnom kontaktu sa


graanima, kako biste je opisali?

lijepe i armantne
ljubaznost srdanost
neprijatnost i odbojnost
rade svoj posao
ne znam

4. Kada mislite na policajca koji je u direktnom kontaktu s graanima, kako biste ga


opisali?

zgodan, muevan i siguran


ljubazan i na usluzi
nekulturan i bahat
radi svoj posao
ne znam

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

5. U kojem svojstvu policija u Bosni i Hercegovini djeluje najvie ?

kao servis graana


kao sredstvo za zatitu pol. partija
kao sredstvo za zatitu vlade
kao sredstvo za zatitu interesa ljudi u vrhu policije
ne znam

6. Po Vaem miljenju, u kojoj mjeri politiari imaju utjecaja na operativni rad policije?

u potpunosti
u prilinoj mjeri
u maloj mjeri
nemaju uticaj
ne znam

7. ta mislite, na koji nain se vri izbor kandidata i zapoljava kadar u policiji?

javnim konkursom
prijateljske i rodbinske veze
politike veze
podmiivanje
ostalo
ne znam

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

8. U kojoj mjeri je korupcija rasprostranjena u policiji ?

uope nije rasprostranjena


rasprostranjena u maloj mjeri
donekle rasprostranjena
rasprostranjena do najvieg nivoa.
ne znam

9. Koji dijelovi policije su najkorumpiraniji?

granina policija
specijalne jedinice policije
upravni poslovi-izdavanje linih dokumenta
saobraajna policija
policija zaduena za javni red i mir
kriminalistika policija
najblii saradnici
ministra unutranjih poslova

10. Da li biste prijavili sluaj korupcije u policiji (ako je Vama neko traio mito), ukoliko
morate da date svoje line podatke?

da
ne
bez odgovora

11. Da li biste prijavili sluaj korupcije u policiji (ako je Vama neko traio mito), ukoliko
ne morate da date svoje line podatke?

da
ne

Istraivanje o stavovima graana BiH o radu policije

bez odgovora

12. Kome biste prvom prijavili sluaj korupcije u policiji?

10

lokalnoj policijskoj stanici


agenciji za prevenciju korupcije
komandiru policijske stanice
medijima
prijatelju koji radi u policiji
nevladinim organizacijama