You are on page 1of 33

A QU JUGAVEN ELS

NOSTRES IAIOS?

MATERIALS UDI
UDI
rea Valenci
rea d'Artstica
rea d'Educaci Fsica
Tasca final

UDI.
REES: Valenci, Artstica (Msica i Plstica) i Educaci Fsica

ETAPA: Primria

CONTEXT: Escolar i local.

NIVELL: 1r i 2n

COMPETNCIES CLAU: comunicaci lingstica, competncia digital, competyncia social i cvica, concincia i expressions
culturals, aprendre a aprendre, sentit d'iniciativa i espirit emprenedor.
JUSTIFICACI: Triem esta tasca per a lalumnat de 1r i 2n de primria donat que la considerem molt significativa i singular ja que s
una tasca lligada a les tradicions del poble. s dirigida pels mestres tutors i especialistes amb la collaboraci dels iaios dels alumnes.
Permet el desenvolupament de moltes estratgies daprenentatge i dagrupaments. T una projecci familiar i social, reforant vincles
dafecte i respecte front a les persones majors, a ls dactituds i sensibilitats indispensables per a una societat ms humana.

QUJUGAVEN
JUGAVENELS
ELSNOSTRES
NOSTRESIAIOS
IAIOS
AAQU
Descripcide
delalatasca:
tasca:
Descripci
setmanacultural
culturalfarem,
farem,alalpati
patide
delescola,
lescola,una
unajornada
jornadade
dejocs
jocstradicionals
tradicionalsamb
amblalaparticipaci
participacide
delalagent
gentmajor
majordel
delpoble.
poble.
AAlalasetmana
Elsiaios
iaiosajudaran
ajudaranaalorganitzaci
lorganitzacide
deles
lesactivitats
activitatsi els
i elsalumnes
alumnestreballaran
treballaranels
elsjocs
jocsaaclasse
classei participaran
i participaranen
enlalajornada.
jornada. Els
Els
Els
jocsque
quehem
hemelegit
elegitsn:
sn:sambori,
sambori,xapes,
xapes,corda,
corda,mocador
mocadori pic
i pici pala.
i pala.AAlalajornada
jornadatamb
tambes
escantaran
cantarancanons
canonspopulars.
populars.
jocs

Els materials que presentem a continuaci sn una mostra dels treballs realitzats pels alumnes i imatges on mostrem tant la realitzaci
de l'UDI, com la tasca final.

REA DE VALENCI
A esta rea la UDI l'hem dut a terme del 16 al 27 de mar. Hem realitzat 4 activitats repartides en 8 sessions, algunes d'estes activiats
han sigut realitzades a casa i altres han ocupat ms d'una sessi.

Activitat 1

Activitat 2

Activitat 4
TEXT ADAPTAT PER ALUMNES DE PRIMER DE PRIMRIA AMB DIFICULTATS.

El sambori

El sambori s un joc que es juga al carrer.


Es pinten els quadres a terra.
Hem de llanar una pedra a un dels nmeros.
Desprs, hem de fer el recorregut sense xafar les ratlles.
Al pati de la nostra escola juguem al sambori.
Quan jugue al sambori m'ho passe molt b.

TEXT 1R DE PRIMRIA I ALUMNES DE 2N AMB DIFICULTATS

El sambori
El joc del sambori s un joc que es juga tradicionalment al carrer.
On es juga
Zona on es puga marcar el quadre de joc.
Nombre de participants
Lliure.
Com es juga / regles bsiques
En primer lloc es pinten els quadres de joc i es posen els nmeros (mnim de 7 caselles, amb
caselles simples i dobles).
En les caselles simples cal anar a peu coix; en les dobles es deixen els dos peus a terra, un en
cada casella.
Cal llanar la pedra al nmero que corresponga, sense que toque
ratlla.
Cal fer el recorregut sense xafar cap ratlla,.
Llana la primera persona al nmero 1, fa el recorregut si no fa cap
falta, passa al nmero 2, i aix fins que falla.
Ara s la segona persona qui intenta fer el mxim recorregut en el

quadre (casella 1,2,3,...).


Aix totes les persones fins que de nou li toca a la primera, la qual
continuar des de la casella on havia fallat.
Continuen llanant i fent el recorregut
tal com ha sigut pactat fins que totes les persones aconseguixen
acabar el quadre.

TEXT 2N DE PRIMRIA

El sambori
El joc del sambori, com la majoria, s conegut amb altres noms i el seu dibuix de joc
canvia dun poble a un altre.
On es juga
Zona on es puga marcar el quadre de joc.
Nombre de participants
Lliure.
Com es juga / regles bsiques
Una vegada tinguem pintat el quadre de joc i posats els nmeros (mnim de 7 caselles, amb caselles simples i
dobles) cal establir lordre de joc. En les caselles simples cal anar a peu coix; en les dobles es deixen els dos
peus a terra, un en cada casella. Cal llanar la tella al nmero que corresponga, sense que
toque ratlla. Cal fer el recorregut sense xafar cap ratlla, ni amb el peu ni amb la tella.
Llana la primera persona al nmero 1, fa el recorregut conforme ha sigut pactat; si no fa cap falta, passa
al nmero 2, i aix fins que falla. s la segona persona qui intenta fer el mxim recorregut en el quadre
(casella 1,2,3,...).
Aix totes les persones fins que de nou li toca a la primera, la qual continuar des de la casella on havia
fallat. Continuen llanant i fent el recorregut
tal com ha sigut pactat fins que totes les persones aconseguixen acabar el quadre.

Graella d'observaci valenci

JOCS TRADICIONALS

Mestre:
ALUMNES: COGNOM I NOM

Curs:

CEIP LUIS VIVES


Avaluaci:

ACTIVITAT 2
Pregunta a la
Busca
famlia sobre els informaci d'un
jocs tradicionals joc tradicional

SI

NO

SI

NO

ACTIVITAT 4

Completa la
informaci del
seu joc
tradicional

Llig informaci
dels jocs
tradicionals

Respon
preguntes orals
sobre els jocs
tradicionals

Comprn la
informaci del
seu joc
tradicional a
partir de la
lectura

A B C D A B C D A B C D A B C D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Excellent (A) Molt completa (B) Suficient (C) Incomplet (D).

REA D'ARTSTICA
Dins de l'rea d'artstica, msica s'ha vist allargada en quant a temporalitzaci. s a dir, s'ha dedicat ms dels quinze dies programats a
la UDI, s'ha ampliat el perode per tal d'adequar i rendibilitzar el treball de la UDI. La qual cosa ja estava prevista a la programaci de
msica. Esta opci es va contemplar perqu l'especialista va considerar motivador i contextualitzat, a l'hora que, tamb permetia
treballar els elements curriculars.
Cal destacar que l'rea de msica hem pogut gaudir d'un concert didctic d'artistes professional de la msica tradicional: Tio Fredo i
lex Torres El xiquet de la Plana.
https://www.facebook.com/video.php?v=375745952616077
Esta rea s'ha complementat amb l'rea d'Educaci Fsica, donat que els alumnes han aprs el joc amb la can que corresponia.

REA EDUCACI FSICA


A l'rea d'educaci fsica s'ha dedicat ms dels quinze dies programats a la UDI, s'ha ampliat el perode per tal d'adequar i rendibilitzar el
treball de la UDI. La qual cosa ja estava prevista a la programaci d'educaci fsica. Coincidint amb l'rea de msica, esta opci tamb
es va contemplar perqu l'especialista va considerar motivador i contextualitzat a l'hora que tamb permetia treballar els elements
curriculars d'aquesta rea. Est temporalitzaci ha perms no sols treballar els cinc jocs presentats a la UDI, sin altres aportats pels
alumnes.

rea Educaci Fsica

Graella d'observaci

JOCS TRADICIONALS

Mestre:
ALUMNES: COGNOM I NOM

CEIP LUIS VIVES

Curs:
SAMBORI
Participa.

Relac Habiions. litat.

XAPES
Participa.

Relac Habiions. litat.

Avaluaci:
CORDA
Participa.

Relac Habiions. litat.

CANUT
Participa.

Relac Habiions. litat.

MOCADOR
Participa.

Relac Habiions. litat.

TASCA FINAL