ხანგრძლივობა

:
1 სემესტრი
საათების განაწილება:
საკონტაქტო დრო- 32 საათი
ინტერაქტიული ლექცია - 11 სთ;
თეორიის პრეზენტაცია /სემინარი - 17სთ;
შუალედური შეფასება -2სთ;
დასკვნითი გამოცდა - 2სთ.
დამოუკიდებელი სამუშაო-118 საათი
ლექტორი:
დამოუკიდებელი სამუშაო-118 საათიქეთევან მაყაშვილი ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი
ketevan_makashvili@iliauni.edu.ge
ტელ: 593 27 04 03
დაშვების წინაპირობები:
სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები
სწავლის მეთოდები:

ვერბალური მეთოდი,

პრაქტიკული მეთოდი,

დემონსტრირების მეთოდი,

დისკუსია,

გონებრივი იერიში ,

ჯგუფური მუშაობა,

ინდუქციური და დედუქციური მეთოდები.

მიზანი:
სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:

მისცეს ცოდნა განწობის თეორიის, მისი განვითარების ისტორიული კონტექსტის, დ.
უზნაძის განწყობის ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგიური და მეთოდური ხასიათის შესახებ(
ზოგადფსიქოლოგიურობა და მთლიანპიროვნულობა);

მისცეს ცოდნა პიროვნების შრმსწავლელი ძირითადი თეორიული მიდგომების
შესახებ. გაანალიზებინოს მათი სპეციფიურობა, მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები და

ძირითადი თემები: 1. ფსიქოდინამიუკური მიდგომა და მისი სკოლები 5. პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითადი მეთოდოლოგიური საკითხები.ურთიერთშევსების შესაძლებლობა. ასკვნის გამოტანისათვის. პიროვნების მეცნიერული კვლევა. ძირითადი კვლევების შესახებ. განწყობის კვლევის მეთოდები და ძირითადი ემპირიული შედეგები.  გამოუმუშაოს პიროვნების კვლევის უნარები პიროვნების დონეზე განწყობის კვლევის კონკრეტული მეთოდების. მისცეს ცოდნა პიროვნების თეორიული მოდელებისა და კვლევის მეთოდების შესატყვისობის შესახებ. განწყობის ფსიქოლოგია პიროვნების ნომოტეტური და იდეოგრაფიული ხედვის სივრცეში. 2. ისტორიული რაკურსი ისტორიული წინაპირობები . სწავლის თეორიის მიდგომა და პიროვნება 8. 3. 4. სტუდენტს შეუძლია: განწყობის თეორიისა და შესაბამისი მეთოდიკური ცოდნა უშუალო ხელმძღვანელობით შეუძლია გამოიყენოს კვლევითი სამუშაოს შესრულებისას. განწყობის სკოლის განვითარების საფეხურები –განწყობის ანტროპული თეორია. სინთეზის დასკვნის უნარი. შედეგები და კომპედენციები: დარგობრივი კომპეტენციები: სტუდენტს აქვს: ფართო და ზოგადი ცოდნა პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითადი თეორიებისა და შესაბამის კვლევის მეთოდებზე. სპეციფიური ცოდნა განწყობის თეორიის ასევე მისი სამუშაო ტერმინოლოგიების. პიროვნების კოგნიტური და სოციალურ კოგნიტური თეორია 9. პიროვნების განვითარებისა და თავისუფლების პრობლემა და განწყობის დინამიური მოდელის საჭიროება. პიროვნული ნიშნების მიდგომა 7. ფენომენოლოგიური ჰუმანისტური თეორია 6.დეკარტესა და სპინოზას პილოსოფიური მიმართულებები. . ზოგადი კომპეტენციები: დარგობრივ საკითხებზე ანალიზის.

შეუძლია დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა. ადევატურად აფორმებს პრეზენტაციას სლაიდ- .კრიტიკული აზროვნების უნარი. ერთვება დისკუსიაში. ჯგუფური მუშაობის. ხმის მოდულაცია).სტუდენტი აქტიურობს. პრეზენტაცია . ეფექტურად იყენებს პარა-ენას (მიმიკაპანტომიმიკა. 10 . შერჩეულ საკითხზე პრეზენტაციის უნარი. 19. ახდენს მის ილუსტრირებას მაგალითებით.15 ქულა .(მაქს. დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.30 ქულა განმეორებითი გამოცდა -30 ქულა აქტიურობა სემინარებზე (მაქს.სტუდენტი აქტიურობს. არგუმენტირებისა და ინტერპრეტაციის უნარი.პასუხობს შეკითხვებზე.სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება (F) 0-40 ჩაიჭრა. 1-4 ქულა . მაგრამ ვერ პასუხობს შეკითხვებზე ხშირად შეუძლია დასმულ საკითხე საუბარი. ზეპირად გადმოსცემს თეორიულ მასალას.პასუხობს შეკითხვებზე.არ ერთვება დისკუსიაში. მაგრამ ზოგჯერ არ შეუძლია დასმულ საკითხზე საუბარი. 5. ვერ პასუხობს შეკითხვებზე და ზოგჯერ არ შეუძლია დასმულ საკითხზე საუბარი. შეფასების წესი: შეფასება 100 ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს.25 ქულა სტუდენტი აკეთებს პრეზენტაციას. ქულები გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად: (A)91-100 ფრიადი (B) 81-90 ძალიან კარგი (C) 71-80 კარგი (D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი (E) 51-60 საკმარისი (FX) 41-50 ვერ ჩააბარა. 25 ქულა) 22. 0 ქულა . მეორე შუალედური შეფასება( ტესტი .სტუდენტი ერთვება დისკუსიაში. ვერ პასუხობს შეკითხვებზე და არ შეუძლია დასმულ საკითხზე საუბარი.20 ქულა პირველი შუალედური შეფასება (თეორიული საკითხის პრეზენტაცია სემინარებზე). სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი სტუდენტთა აქტივობა სასემინარო ჯგუფში .25 ქულა. შეუძლია კონტაქტის დამყარება აუდიტორიასთან და მისი დაინტერესება პრეზენტაციით. 20 ქულა): 16-20 ქულა . შეუძლია დასმულ საკითხზე საუბარი და დისკუსიაში ჩართვა. ზეპირად გადმოსცემს თეორიულ მასალას.9 ქულა . პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ეთიკური ნორმების დაცვის უნარი. ადექვატურად აფორმებს პრეზენტაციას სლაიდშოუთი. ახდენს მის ილუსტრირებას მაგალითებით. კვლევის ანგარიშის წარმოდგენა .სტუდენტი ერთვება დისკუსიაში.21 ქულა სტუდენტი აკეთებს პრეზენტაციას.25 ქულა) დასკვნითი შეფასება.

30 ქულა კვლევითი ნაშრომის შეფასება (როგორც შუალედურის ისე საბოლოოს) მოიცავს ოთხ კომპონენტს: ემპირიული მონაცემების ანალიზი დარგობრივი ცოდნის საფუძველზე.2. საინტერესო და სრულყოფილია. ზეპირად გადმოსცემს თეორიულ მასალას. მაგრამ უჭირს თეორიული მასალის ზეპირი გადმოცემა. სტუდენტი ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე. მეორე შუალედური შეფასება: შუალედურ შეფასებაზე გამოყენებული იქნება ტესტი. ასევე. ვერ ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან და ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე. სლაიდები არასრულად და არადამაკმაყოფილებლად ასახავენ პრეზენტაციის თემას. თითოეული კომპონენტის ფარგლებში მოქმედებს შეფასების შემდეგი კრიტერიუმები: დარგობრივი ცოდნა (20 ქულა): . 11-14 ქულა სტუდენტი აკეთებს პრეზენტაციას. შეუძლია კონტაქტის დამყარება აუდიტორიასთან და მისი დაინტერესება პრეზენტაციით. ვერ იყენებს პარა-ენას და ვერ ახდენს კონტაქტის დამყარებას აუდიტორიასთან 1-5 ქულა სტუდენტი აკეთებს პრეზენტაციას. მაგრამ ზედაპირულია. ადევატურად აფორმებს პრეზენტაციას სლაიდშოუთი.5 ქულა – პასუხი შემოიფარგლება მშრალი ფაქტების ძალზე ზოგადი გადმოცემით. სტუდენტი ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე. ასევე. მაგრამ ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე. 0. დამაჯერებელი. მაგრამ სლაიდები არასრულად და არადამაკმაყოფილებლად ასახავენ პრეზენტაციის თემას. ეფექტურად იყენებს პარა-ენას. ვერ იყენებს პარა-ენას და ვერ ახდენს კონტაქტის დამყარებას აუდიტორიასთან 0 ქულა . ფორმა და ენობრივი გამართულობა.5 ქულა – პასუხი ვრცელი. მსჯელობა და არგუმენტაცია. ზეპირად გადმოსცემს თეორიულ მასალას.სტუდენტი ან საერთოდ არ აკეთებს პრეზენტაციას ან ვერ გადმოსცემს თეორიულ მასალას ზეპირად. აგებულება. მაგრამ ვერ ახდენს პრეზენტაციის ილუსტრირებას მაგალითებით. 1 ქულა – პასუხი საკმაოდ ვრცელია. ადევატურად აფორმებს პრეზენტაციას სლაიდ-შოუთი და იყენებს პარა-ენას. ახდენს მის ილუსტრირებას მაგალითებით.შოუთი. ზეპირად გადმოსცემს თეორიულ მასალას. მაგრამ აკლია ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 6-10 ქულა სტუდენტი აკეთებს პრეზენტაციას. ორიგინალური. 15-18 ქულა სტუდენტი აკეთებს პრეზენტაციას.პასუხი სრულიად მცდარია. მოკლეა. ვერ იყენებს პარაენას და ვერ ახდენს კონტაქტის დამყარებას აუდიტორიასთან. ღია კითხვებით. შეიცავს უზუსტობებს. 0 ქულა . ღია ტიპის კიხვის შეფასების რუბრიკა: 2 ქულა – პასუხი ვრცელი. საბოლოო შეფასება კვლევის ანგარიში მაქს. სიღრმისეული. სლაიდები არასრულად და არადამაკმაყოფილებლად ასახავენ პრეზენტაციის თემას. თითოეულის მაქსიმალური ქულა . სტუდენტი ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე. იყენებს პარა-ენას. დასაბუთებული. დამაჯერებელი და სიღრმისეულია. 1. ასევე. მაგრამ ვერ ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან და ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე.

13-10 ქულა . მასში თითქმის არ გვხვდება ენობრივი შეცდომები .5 ქულა ნაშრომში დაცულია მართლწერისა და სასვენი ნიშნების გამოყენების წესები . 9-6 ქულა .5 ქულა ორიგინალური დაკვირვება .ნაშრომი არ არის წარმოდგენილი.0.5 ქულა თეზა.სტუდენტი სრულყოფილად გადმოსცემს საკითხთან დაკავშირებულ მონაცემებს.0.20-18 ქულა .1 ქულა აგებულება (3 ქულა): ნაშრომის შეიცავს შესაბამისად გამართულ სატიტულო გვერდსა და სარჩევს . გამოყენებული ტერმინოლოგია ძალზე მწირია. დარგობრივი ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. უმართებულოდ იყენებს დარგობრივ ტერმინოლოგიას.5 ქულა დასკვნები . 17-14 ქულა .სტუდენტი გადმოსცემს საკითხთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ინფორმაციას.0.5 ქულა ნაშრომს დართული აქვს შესაბამისად გამართული (ჩიკაგოს სტილი) გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა . მართებულად იყენებს დარგობრივ ტერმინოლოგიას.0.0.კვლევის ფარგლებში დასმული ამოცანა საერთოდ არ ჩანს. 5-2 ქულა .1 ქულა . მასში არ გვხვდება მაღალფარდოვნება და პათოსი .სტუდენტი გადმოსცემს საკითხთან დაკავშირებულ არასრულ არასრულ ან არაზუსტ მონაცემებს. იცნობს შესაბამის ძირითად ლიტერატურას. 0 . რომელშიც გამოკვეთილია კვლევის მიზანი. არგუმენტები .1 ქულა ნაშრომის ენა სტილისტურად სადაა. სინთეზი (ობიექტურობა) – 0. შესაბამისი ლიტერატურა არ არის დამუშავებული.5 ქულა მაგალითები. ქვეთავები. კოჰერენტულობა . მსჯელობა და არგუმენტაცია ( 3 ქულა): შინაგანი ბმულობა.5 ქულა ნაშრომის ძირითად ნაწილში გამოყოფილია აზრობრივი ერთეულები (ნაწილები.1 ქულა ფორმა და ენობრივი გამართულობა ( 4 ქულა): ანგარიში ენობრივად გამართულია. იცნობს შესაბამის ძირითადსა და დამხმარე ლიტერატურას.0.მონაცემები ნაკლოვანია. სტუდენტი იყენებს არარელევანტურ ლიტერატურას. იყენებს დარგობრივ ტერმინოლოგიას. იცნობს შესაბამისი ლიტერატურის მხოლოდ ნაწილს. ანტითეზა. აბზაცები) – 0. საგანი და მეთოდი . თავები.0.5 ქულა ნაშრომში ადეკვატურადაა დამოწმებული ყველა ციტატი .1 ქულა ნაშრომი დაბეჭდილია .5 ქულა ნაშრომის შეიცავს შესავალს.0.5 ქულა ნაშრომის ბოლოს გამოიყოფა ლოგიკური დასკვნა .

პიროვნების ხუთფაქტორიანი მოდელი. განწყობის ექსპერიმენტალური საფუძვლები] 04. განწყობის ფუნქციონირება სუბიექტის დონეზე . IV 1985 / 02.დეკარტესა და სპინოზას ფილოსოფიური მიმართულებები. ალმანახი. მეს კვლევის მეთოდები. პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითადი მეთოდოლოგიური საკითხები [ლიტ: მ. ბალიაშვილი ‘’პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები’’ (159-193გვ)] .ინდივიდის განწყობა [ლიტ: დ. პიროვნების განვითარებისა და თავისუფლების პრობლემა და განწყობის დინამიური მოდელი [ლიტ: 01. უზნაძე ზოგადი ფსიქოლოგია ტ. პიროვნების მეცნიერული კვლევა. ფროიდის ფსიქოანალიზი და ფსიქოდინამიური თეორია. უშუალობის პოსტულატე და დ. განწყობის სკოლის განვითარების საფეხურები – დ უზნაძის ნებელობის საკითხიდან განწყობის ანტროპულ თეორიამდე. ბალიაშვილი ‘’პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები’’ 2012. სტრუქტურა. 2013] 06. სილაბუსის გაცნობა. ობიექტივაციის ცნება. (3-51გვ)] 03. ფსიქოლოგიის მაცნე. ისტორიული წინაპირობები . [ლიტ: მ. უზნაძის ფსიქოლოგიის სასაფუძვლო მახასიათებლები. ფსიქოდინამიური მიდგომის წიაღში აღმოცენებული სკოლები [ლიტ: მ.თემატიკა კვირების მიხედვით: 01. დ. უზნაძე. ნადირაშვილი – განწყობის ანტროპული თეორია 2014 / 03. ჰანს აიზენკის. პროცესი. ბალიაშვილი ‘’პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები’’ (135-157 გვ)] 08. როჯერსის კლიენტცენტრირებული მიდგომა პიროვნების ცვლილებისათვის [ლიტ: მ. განწყობისფუნქციონირება პირველ დონეზე .განწყობის ფუნქციონირების მეორე დონე [ლიტ: შ. ფენომენოლოგიური ჰუმანისტური თეორია . რეიმონდ კეტელის შეხედულებები და პიროვნულ ნიშანთა ერთიანი მოდელის შექმნის ტენდენცია. დისკუსია კურსის მიზნებსა და ფორმატზე 02. შ. პიროვნული ნიშნის თეორია(განზოგადებული დისპოზიციები): გოლდონ ოლპორტის. ბალიაშვილი ‘’პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები’’ (52-132 გვ)] 07. სალექციო თემების მიმხოლივა. ნადირაშვილი – განწყობის ანტროპული თეორია 2001] 05.

რწმენები. უზნაძე ბავშვის ფსიქოლოგია ტV  შ. კლასიკური განპირობებულობა. უოტსონის ბიჰევიორიზმი. მოლოდინები. IV 1985  დ. თბილისი  Энциклопедия Психологических тестов. лидерство. . სწავლის თეორიის შემდგომი განვითარება.. საყვარელიძე] 13. პიროვნების კოგნიტური და სოციალურ კოგნიტური თეორიები: კოგნიტური კომპეტენციები. როგორც მომავალზე ორიენტირებული ქცევის რესურსი 14. ჰალი. განწყობის ფსიქოლოგია პიროვნების ნომოთეტური და იდეოგრაფიული ხედვის სივრცეში [ლიტ: ფსიქოლოგიის მაცნე ალმანახი 2013 რ. ახალი ჯგუფური კვლევის დაგეგმვა / კვლევის მიმდინარეობაზე უკუკავშირი 16. ბალიაშვილი ‘’პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები’’ (199-224გვ)] 10. ნადირაშვილი – განწყობის ანტროპული თეორია 2001  ფსიქოლოგიის მაცნე ალმანახი 2013 დამხმარე ლიტერატურა და სხვა რესურსები:  შ. [ლიტ: ფსიქოლოგიის მაცნე ალმანახი 2013] 15. კვლევის პროექტების შერჩევა: მეს ობიექტივაცია და თვითშეფასება / განწყობის ფორმალური მახასიათებლების კავშირი ფსიქოლოგიურ აქცენტუაციებთან / წარმოსახვით განწყობის შემუშავება. ნადირაშვილი –განწყობის თეორია და ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები “განწყობის ზოგადფსიქოლოგიური თეორიის ძირითადი დებულებები და პიროვნების ფორმირება “ მეცნიერება 1990  დავით ჩარკვიანი.ტესტირება კურსის თეორიულ მასალაზე 12.ფსიქიკურ მოვლენათა კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიყრი საკითხები’’. სასაფუძვლო კვლევის პრეზენტაცია. ბალიაშვილი პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2012  დ. საბოლოო შეფასება ძირითადი ლიტერატურა:  მ. В трёх томах. შერჩეული კვლევითი თემის შესატყვისი. Москва «Акт» 1997. ბალიაშვილი ‘’პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები’’ (228-276გვ)] 11. .სკინერი. უზნაძე ზოგადი ფსიქოლოგია ტ.09. Общение. მიზან სტანდარტები. II შუალედური შეფასება . межличностные отношения. დოლარდი და მილერი [ლიტ: მ. თვითრეგულაციის ფუნქციები [ლიტ: მ.

Москва «Акт» 1997. В трёх томах. . Мотивационниые. интелектуальные асректи. Энциклопедия Психологических тестов.