ხანგრძლივობა

:
1 სემესტრი
საათების განაწილება:
• სააუდიტორიო: 50
ლექცია -15
სემინარი/პრაქტიკული - 30
შუალედური გამოცდა - 2
საბოლოო გამოცდა - 3
• დამოუკიდებელი: 100
ლექტორი:
თამარ ცხადაძე
ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოცირებული პროფესორი
599516876, tamar.tskhadadze.1@iliauni.edu.ge
დაშვების წინაპირობები:
არ აქვს.
სწავლის მეთოდები:
ლექცია: ფრონტალური ლექცია ინტერაქციული ელემენტებით;
სემინარი: ჯგუფური მუშაობა, დისკუსია/დებატები, პრაქტიკული მუშაობა, შემთხვევის
ანალიზი, პრობლემის გადაჭრა;
დამოუკიდებელი მეცადინეობა: პირველადი და დამხმარე ლიტერატურის მოძიება და
დამუშავება, ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება საშინაო დავალების შესრულება ;
შუალედური შეფასებები: სემინარებზე/პრაქტიკულ მეცადინეობაზე/სამუშაო ჯგუფში
მუშაობისას აქტივობების შეფასება, ჯგუფური მუშაობა, კოლოკვიუმი.
მიზანი:
კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტს კლასიკური ლოგიკის ბაზისური ცნებები და სისტემები,
აგრეთვე, არაკლასიკური და მოდალური ლოგიკის ელემენტები, ლოგიკის ფილოსოფიის
ცენტრალური პრობლემები; აათვისებინოს მას ენის ლოგიკური ანალიზის ელემენტარული
ტექნიკა; შეასწავლოს შემეცნების, მეცნიერული ცოდნის, დასაბუთებისა და კამათის
ლოგიკური ანალიზის საფუძვლები.
ძირითადი თემები:
1. ლოგიკის ელემენტარული ცნებები (ჭეშმარიტება და მცდარობა, ბჭობა და დასკვნა,
მართებულობა, გამომდინარეობის ზოგადი წესები).
2. წინადადებათა ლოგიკა (საწინადადებო მაკავშირებლები და მათი თვისებები,
ჭეშმარიტების ცხრილები, გამომდინარეობის მიმართება წინადადებათა ლოგიკაში,
წინადადებათა ლოგიკის დასკვნის წესები, წინააღმდეგობაზე დაყვანის მეთოდი, უთავსობის
მიმართება).
3. კლასიკური ლოგიკის კრიტიკა. სამფასა ლოგიკის ელემენტები.

შეფასების წესი: (A) 91-100 ფრიადი (B) 81-90 ძალიან კარგი (C) 71-80 კარგი (D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი (E) 51-60 საკმარისი (FX) 41-50 ვერ ჩააბარა. 10. სიმრავლეები.4. ინდუქციის ლოგიკური ანალიზი. კვანტორების თვისებები. მარტივი კატეგორიული სილოგიზმის თეორია (მარტივი კატეგორიული წინადადებები. აგრეთვე. მისი შინაარსი და მოცულობა). ზოგადი კომპეტენციები: სტუდენტს შეუძლია ეფექტური არგუმენტაციის აგება. მათი ჭეშმარიტების პირობები. სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი შეფასების კომპონენტები: . წერილობითი თუ ზეპირი ტექსტის ლოგიკური სტრუქტურის რეკონსტრუქცია. 5. 8. მართებულობა პრედიკატთა ლოგიკაში). როგორც ჭეშმარიტებასთან მიახლოების საშუალების. კამათისა და დასაბუთების ლოგიკური ანალიზის ტექნიკებს. მოდალური ლოგიკის საფუძვლები (ალეთიკური და დეონტიკური მოდალობები). 9. მიმართებები და მათი თვისებები. ინტელექტუალური კეთილსინდისიერება. სტუდენტს უყალიბდება თანმიმდევრული არგუმენტაციისა და მეცნიერული კვლევა-ძიების მიმართ პატივისცემა. სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს დასკვნითი გამოცდის ჩაბარებიდან ათი დღის შემდეგ იმავე სემესტრში (F) 0-40 ჩაიჭრა. კამათის. სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება. სინგულარული კატეგორიული სილოგიზმი). შედეგები და კომპედენციები: (დარგობრივი და ზოგადი) დარგობრივი კომპეტენციები: კურსის გავლის შედეგად სტუდენტი იცნობს კლასიკური ლოგიკის ბაზისურ ცნებებსა და სისტემებს. ეფექტური კომუნიკაცია წერილობითი თუ ზეპირი სახით. კატეგორიული სილოგიზმის ფიგურები და მოდუსები. წარმოდგენილი არგუმენტაციის კრიტიკულად შეფასება თუ გაბათილება. ოპერაციები სიმრავლეებზე. მარტივ წინადადების სტრუქტურა (თვისებები. კვანტორები. ცოდნის. მიმართებების პრედიკატთა ლოგიკა. ცნება. ლოგიკის ფილოსოფიის ცენტრალურ პრობლემებს. პრედიკატთა ლოგიკის საწყისი ცნებები (სინგულარული და ზოგადი ტერმინები. აკადემიური ტექსტის ანალიზი და დასკვნების გაკეთება მიღებული ინფორმაციის სინთეზის გზით. 6. დიაგრამების მეთოდი. არაკლასიკური და მოდალური ლოგიკის ელემენტებს. 7. მიმართებები სიმრავლეთა შორის. კვანტორებიდ გამოყენება მიმართებებისთვის. ფლობს ენის. ღირებულების ცნობიერება. კატეგორიული სილოგიზმის წესები. დასაბუთების და კამათის თეორიის ელემენტები.

უთავსობის მიმართება. იქვე. საწინადადებო მაკავშირებლები სამფასა ლოგიკაში.30% შეფასების კრიტერიუმები: • სემინარებში/პრაქტიკულ მეცადინეობებში მონაწილეობა . ჯისიაი.იხ. ნ. 2003 ა.იხ. ჭეშმარიტების ცხრილები. .იხ. Introduction to Logic. მჭედლიშვილი. მართებულობა. Blackwell Publishers. სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების შეფასების კომპონენტების კრიტერიუმების რეკომენდაციები. სხდომის ოქმი # 4. ივანიძე. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა თბილისი. №4 – 20% • შუალედური გამოცდა . An Introduction to Logic through Language. Routledge. London. წინადადებათა ლოგიკის დასკვნის წესები. იქვე. წინადადებათა ლოგიკის კანონების შემოწმება ჭეშმარიტების ცხრილების გამოყენებით.20% საბოლოო წერითი გამოცდა(ტესტი) . კვირა 2 წინადადებათა ლოგიკა: საწინადადებო მაკავშირებლები. ბჭობა და დასკვნა. დამტკიცებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 2011 წლის 13 ივნისს. კვირა 3 წინადადებათა ლოგიკა: საწინადადებო მაკავშირებლების თვისებები. 2000 Harry Gensler.30% შუალედური წერითი გამოცდა .იხ. 2002 თემატიკა კვირების მიხედვით: კვირა 1 ლოგიკის ელემენტარული ცნებები: ჭეშმარიტება და მცდარობა. ტარსკი. Meaning and Argument. წინააღმდეგობაზე დაყვანის მეთოდი. კვირა 4 წინადადებათა ლოგიკა: გამომდინარეობის მიმართება წინადადებათა ლოგიკაში. თბილისი. იქვე. №3 – 30% ძირითადი ლიტერატურა:   ლ. დედუქცია და ინდუქცია. 1971 დამხმარე ლიტერატურა და სხვა რესურსები:   Ernest Lepore. ლოგიკა. №1 (დანართი №2. ლოგიკისა და დედუქციურ მეცნიერებათა მეთოდოლოგიის შესავალი. სამფასა და მრავალფასა სისტემების ფილოსოფიური საფუძვლები. №3 – 20% • საბოლოო გამოცდა .) – 30% • საშინაო დავალებები . გამომდინარეობის ზოგადი წესები.20% საშინაო დავალებები .• • • • სემინარებში/პრაქტიკულ მეცადინეობებში მონაწილეობა . კვირა 5 წინადადებათა ლოგიკა: კლასიკური სისტემის კრიტიკა.

ცნება. კვირა 15 დასაბუთების და კამათის თეორიის ელემენტები: შეცდომები დასაბუთებაში. ოპერაციები სიმრავლეებზე. მიზეზშედეგობრიობის დადგენის მეთოდები. კვირა 8 წინასაგამოცდო კონსულტაცია (ლექციის საათზე) და შუალედური გამოცდა (სასემინარო საათებზე) კვირა 9 მარტივი კატეგორიული სილოგიზმის თეორია: მარტივი კატეგორიული წინადადებები. კატეგორიული სილოგიზმის წესები. კვანტორების გამოყენება მიმართებებისთვის. მისი შინაარსი და მოცულობა. ჰიპეთეზისა და მისი ემპირიული დადსტურების მიმართების პრობლემები. კვირა 12 მიმართებების პრედიკატთა ლოგიკა: მიმართებები და მათი თვისებები. კვირა 7 მარტივი წინადადების სტრუქტურა: საგნები და თვისებები.კვირა 6 მოდალური ლოგიკის საფუძვლები: ალეთიკური და დეონტიკური მოდალობები. კვირა 16 დასკვნითი შეფასება . მარტივი კატეგორიული წინადადებების ჩაწერა კვანტორების გამოყენებით. შეჯამება. კრიტიკის ფორმები. კატეგორიული სილოგიზმის ფიგურები და მოდუსები. მოკამათეთა ურთიერთობის პრინციპები. მიმართებები სიმრავლეთა შორის. კვირა 11 კვანტორების თვისებები. კვირა 10 პრედიკატთა ლოგიკის საწყისი ცნებები: სინგულარული და ზოგადი ტერმინები. სოფიზმები. კვირა 14 ინდუქციის ლოგიკური ანალიზი: ინდუქციური დასკვნები. კამათის სახეები. მათი ჭეშმარიტების პირობები. კვანტორები. მართებულობის შემოწმება. სიმრავლეები. კვირა 13 მიმართებების პრედიკატთა ლოგიკა: კვანტორების მრავალჯერადი გამოყენება. სინგულარული კატეგორიული სილოგიზმი. მართებულობა პრედიკატთა ლოგიკაში. დიაგრამების მეთოდი.

Related Interests