You are on page 1of 15

WYKAD 12

PRAWO MIDZYNARODOWE WOBEC NOWYCH ZAGROE


I WYZWA DLA BEZPIECZESTWA

ZAGADNIENIA:
1.Prawne aspekty zwalczania terroryzmu.
2.Proliferacja BMR jako zagroenie dla bezpieczestwa.
3.Problem bezpieczestwa w cyberprzestrzeni.
4.Zwalczanie przestpczoci zorganizowanej.
5.Midzynarodowe inicjatywy zwizane z ochron rodowiska.

Zag.1
RAWNE ASPEKTY ZWALCZANIA TERRORYZMU
Oglnie terroryzm to sianie grozy, strachu, destabilizowanie
ustanowionego porzdku spoecznego.
To bezprawne rnie umotywowane(religia, ideologia, polityka, ekonomia)
wykorzystanie siy przeciwko ludnoci cywilnej, przedstawicielom wadzy,
biznesu, wojska, policji w celu zastraszenia, wywarcia nacisku, przymusu
na wadz, opini publiczn (ukazanie susznoci sprawy), spoeczestwo.

FORMY DZIAA TERRORYSTYCZNYCH:


*ZAMACHY BOMBOWE - 45%
*ZAMACHY ZBROJNE 31%
*PORWANIA 16%
*INNE 8%
AKTY PRAWNE ONZ
Od 1963 roku ONZ wypracowaa 14 uniwersalnych instrumentw
prawnych. Pozwalaj na ciganie i karanie sprawcw aktw terroru.
1963- Konwencja w sprawie przestpstw i niektrych innych czynw)
popenionych na pokadzie bezprawnego zawadnicia statkami
powietrznymi.
1970-Konwencja o zwalczeniu bezprawnego zawadnicia statkami
powietrznymi.
1971- Konwencja o zwalczeniu bezprawnych czynw skierowanych
przeciwko bezpieczestwu lotnictwa cywilnego
1973- Konwencja o zapobieganiu przestpstwom i karaniu sprawcw
przestpstw przeciwko osobom korzystajcym z ochrony
midzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom.
1979- Konwencja o zakazie brania zakadnikw

1980- Konwencja o ochronie fizycznej materiaw jdrowych


1988- Konwencja w sprawie przeciwdziaania bezprawnym czynom
przeciwko bezpieczestwu eglugi morskiej
1997- Midzynarodowa Konwencja o zwalczaniu atakw terrorystycznych z
uyciem bomb
1999-Midzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu
2005- Konwencja o zwalczaniu aktw terroryzmu nuklearnego
2010- Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynw zwizanych z
midzynarodowym lotnictwem cywilnym
Obecnie trwaj negocjacje nad wypracowaniem nowej konwencji
dotyczcej midzynarodowego terroryzmu.
Ma ona opiera si na istniejcych instrumentach i zasadach zawartych w
konwencjach antyterrorystycznych oraz nowych takich jak:
-uznanie aktw terrorystycznych za niezgodne z prawem,
-karanie i ekstradycja sprawcw przestpstw,
-usunicie zapisw prawnych, dopuszczajcych do nieprowadzenia aktw
terrorystycznych na tle politycznym, ideologicznym, religijnym,
pochodzenia rasowego i etnicznego,
-zapobieganie aktom terrorystycznym przez pastwa czonkowskie
-zwikszenie wsppracy w zakresie zwalczania terroryzmu i wymiany
informacji w tej dziedzinie.
GLOBALNA STRATEGIA ZWALCZANIA TERRORYZMU ONZ
Przyjta w 2006r. przez wszystkie kraje ONZ. Strategia w formie rezolucji z
zaczonym Planem Dziaania. Uzgodniono wsplne stanowisko i wzmacnia
wysiki w zwalczaniu terroryzmu. Cel- likwidacja przyczyn zjawiska poprzez
dziaania. Potpienie terroryzmu we wszelkich jego formach- stosowanego
przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodw. Strategia
ustanawia konkretne rodki dla eliminowania przyczyn rozprzestrzenienia
si terroryzmu oraz dla wzmacniania zdolnoci pastw w zapobieganiu i
zwalczania terroryzmu.
Inicjatywy zawarte w Strategii:
-poprawa spjnoci i skutecznoci dostarczania pomocy technicznej dla
zwalczaniu terroryzmu;

-organizowanie systemw pomocy dla ofiar terroryzmu


-przeciwdziaanie zagroeniu bioterroryzmem (baza danych)
-uniemoliwienie wykorzystania postpu w dziedzinie biotechnologii przez
terrorystw;
-angaowanie spoeczestwa obywatelskiego i organizacji do zwalczania
terroryzmu;
-opracowanie innowacyjnych rodkw przeciwdziaania rosncemu
zagroeniu uycia Internetu przez terrorystw;
-modernizacja systemw kontroli granicznej i celnej;
-wzmocnienie wsppracy w dziedzinie zwalczania procederu prania
brudnych pienidzy i finansowania terroryzmu;
Odpowiedzialno pastw za odmow finansowego i operacyjnego
schronienia, azylu politycznego oraz pociganie terrorystw do
odpowiedzialnoci karnej lub zastosowania w stosunku do nich procedury
ekstradycyjnej. Przegldy realizacji Strategii odbywaj si co 2 lata.
(wymiana dowiadcze i dobrych praktyk w zwalczaniu terroryzmu).
Kwestia terroryzmu staa si priorytetem dziaalnoci ONZ.
GRUPA ZADANIOWA DS. ZWALCZANIA TERRORYZMU
Ustanowiona zostaa przez Sekretarza Generalnego w 2005r. Dziaa w
oparciu o Globaln Strategi Zwalczania Terroryzmu z 2006r. Zadaniem
Grupy jest wzmocnienie wsppracy i spjnoci dziaa zwalczajcych
terroryzmu podejmowanych przez system ONZ. Skada si z 31
midzynarodowych podmiotw, podejmujcych wysiki na rzecz
przeciwdziaania terroryzmowi. Grupa zapewnia, by w dziaaniach
systemu NZ byy uwzgldnione potrzeby pastw czonkowskich odnonie
terroryzmu, udziela pastwom wsparcia przy przygotowaniu waciwej
polityki antyterrorystycznej oraz dostarcz pomocy technicznej w dziedzinie
wdraania strategii.
STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC TERRORYZMU
Przyjta w 2005r.
Gwne kierunki dziaa, zdefiniowane w strategii:
-zapobieganie rekrutacji terrorystw,
-skuteczniejsza ochrona potencjalnych celw aktw terrorystycznych,
-ledzenie czonkw istniejcych sieci,

-poprawa zdolnoci do reagowania na ataki terrorystyczne


ZOBOWIZANIA STRATEGICZNE
*zapobieganie
*ochrona
*ciganie
*reagowanie
EUROPEJSKI URZD POLICJI-EUROPOL
Rozpocz swoj dziaalno w 1.10.1998r. Cel: doskonalenie
odpowiedzialnych w pastwach UE za zapobieganie i walk z terroryzmem.
Instytucjonalny filar UE w walce z terroryzmem. Nie dysponuje adnymi
siami wykonawczymi (ok. 800osb). Wspiera policj i suby specjalne
pastw UE poprzez
-wielopoziomow wymian informacji i dowiadcze (wsppraca
strategiczna) (m.in. ze wsplnym centrum sytuacyjnym, zrzeszajcym
reprezentantw sub specjalnych krajw UE)
-prowadzenie bada wpywajcych na zwalczanie terroryzmu(m.in.
opracowanie bazy danych z lista narodowych rodkw prawnoinstytucjonalnym, oraz kompetencji antyterrorystycznych).
-prowadzi szkolenia pracownikw waciwych organw(we wsppracy z
Europejskim Kolegium Policji-CEPOL),
-prowadzi prace analityczne(sporzdza okresowe raporty).
EUROPEJSKA KONWENCJA O ZWALCZANIU TERRORYZMU Z 1977R.
Dokument RadyEuropy- Strasburg 1977r. (od 1978) Ustanawia standardy w
zakresie ekstradycji (ekstradycja jest skuteczny narzdziem, ktre
zapewnia, e sprawcy akt terroryzmu nie unikn osdzenia i kary)
Rozszerzya katalog przestpstw, ktre nie mogy by uznane za
przestpstwa polityczne.
Umoliwia ekstradycj osb popeniajcych szczeglnie powane
przestpstwa terrorystyczne ( porwanie samolotu: zamach na ycie,
nietykalno osobist lub wolno osb korzystajcych ze szczeglnej
ochrony midzynarodowej; porwanie albo wzicie zakadnikw; uycie
bomb, broni palnej; przestpstwa przeciwko mieniu, jeli stwarzaj one

zagroenie zbiorowe dla osb) Pastwo nie moe odmwi ekstradycji


sprawcy takiego czynu.
Peny obowizek ekstradycji sprawcy ogranicza:-klauzula niedyskryminacji
(art.5)
-moliwo zoenia przez pastwo owiadczenie, e zastrzega sobie
prawo odmowy wydania sprawcy przestpstwa, ktre uzna za
przestpstwo polityczne (prawa czowieka).
Pastwo powinno wzi pod uwage fakt, e przestpstwo spowodowao
zbiorowe zagroenie ycia, zdrowia i wolnoci osb, popeniono je na
szkode osb niezwizanych z motywami, dla ktrych je popeniono lub
popeniono je w sposb okrutny lub nieludzki.
Protok zmieniajcy do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu z
1977r. sporzdzony w Strasburgu dnia 15 maja 2003r.
KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU TERRORYZMOWI Konwencja
Warszawska I
Przyjeta podczas szczytu Rady Europy w Warszawie 16.05.2005r.
Zobowizuje pastwa do:
-podjcia odpowiednich rodkw na paszczynie edukacji, kultury,
informacji dla podnoszenia wiadomoci spoecznej;
-poprawy i rozwoju wsppracy midzy wadzami krajowymi (wymiana
informacji, poprawa ochrony osb i rzeczy, wzmocnienie szkolenia)
-promowania tolerancji poprzez wspieranie, popieranie dialogu midzy
kulturami i religiami (zapobieganie napiciom);
-wskazywania zagroe i zachcanie spoeczestwa do udzielania pomocy
wadzom.
Postanowienia Konwencji zobowizay pastwa czonkowskie do
wprowadzenia nowych kategorii przestpstw: publiczne nawoywanie do
przestpstw o charakterze terrorystycznym.
KONWENCJA RADY EUROPY O PRANIU, UJAWNIANIU, ZAJMOWANIU,
KONFISKACIE DOCHODW POCHODZCYCH Z PRZESTEPSTW ORAZ
O FINANSOWANIU TERRORYZMU (KONWENCCJA WARSZAWSKA II)
Przyjta na szczycie Rady Europy w Warszawie 16.05.2005r. Celzwikszenie efektywnoci przeciwdziaania finansowania terroryzmu dziki
mechanizmom stosowanym dotychczas do zwalczania prania pienidzy.

Zobowizuje pastwa do przyjcia rodkw zapewniajcych skuteczne


poszukiwanie, ledzenie, identyfikacj, zamraanie, zajmowanie i
konfiskowanie mienia, pochodzcego z legalnego lub nielegalnego rda,
przeznaczonego do finansowania terroryzmu lub dochodw z tego
przestpstwa. Obliguje pastwa do midzynarodowej wsppracy oraz
zobowizuje wprowadzenia rodkw umoliwiajcych konfiskat i
pocignicie osb prawnych do odpowiedzialnoci (art.10).
Zawiera wiele rozwiza organizacyjnych i administracyjnych.
ZAG.2
PROLIFERACJA BMR JAKO ZAGROENIE DLA BEZPIECZESTWA
Bro masowego raenia to rodzaj broni przeznaczonych do masowego
raenia ludzi, sprztu bojowego i obiektw rozmieszczony na duych
obszarach.
Proliferacja- rozprzestrzenienie, rozpowszechnianie-termin zapoyczony z
nauk biologicznych-rozmnaanie, rozrost komrek. Moe by pozioma i
pionowa.
Podzia z punktu widzenia zagroenia proliferacj:
-pastwa nieatomowe (w rozumieniu traktatu NPT)
-pastwa szczeglnej troski (Syria, Kuba, KRLD)
-pastwa osi za
DZIAANO ZWIZANA Z PROLIFERACJ
*nielegalne pozyskiwanie surowcw do produkcji BMR
*Nielegalny obrt urzdzeniami i maszynami do produkcji BMR
*Nielegalny transfer technologii
*Niegodziwe wykorzystanie dorobku naukowego
*Rozprzestrzenianie rodkw przenoszenia BMR

BRO MASOWEGO RAENIA NA WIECIE


Kraje podejrzewane o posiadanie broni chemicznej: Izrael, Syria, Libia,
Egipt, Korea Pn., Angola, RPA, Mozambik;

Kraje podejrzewane o posiadanie broni jdrowej: Izrael, Iran, Korea Pn.,


Libia;
Kraje podejrzewane o posiadanie broni biologicznej: Izrael, Chiny, Tajwan,
Wietnam, Algieria, Sudan;
TRAKTAT O NIEROZPRZESTRZENIANIU BRONI JDROWEJ
-podpisano 1 lipca 1968r. (od05.03.1970r.). Stronami jest 189 pastw (do
koca 2003r.). Polska przyja go 3 Maja 1969r. Podzia na pastwa
posiadajce bro jdrow oraz na pastwa, ktre zobowizujce si do
rezygnacji z posiadania tej broni i wykorzystywania materiaw jdrowych
w celach pokojowych (pod nadzorem Midzynarodowej agencji Energii
Atomowej). W zamian maj one dostp do pokojowych technologii
jdrowych. Pastwa posiadajce BJ zobowizay si do nieprzekazywania
jej innym krajom, niepomagania w uzyskaniu tej broni oraz wymiany
informacji i materiaw uniemoliwiajcych rozwj pokojowego
wykorzystania energii atomowej. Od 1993r. co 5 lat odbywaj si
konferencje przegldowe. Realizacje nadzoruje MAEA powoana w 1957r.
(137 pastwa) W 1995r. traktat zosta przeduony bezterminowo.

KONWENCJA O ZAKAZIE BRONI CHEMICZNEJ


Podpisana 13.02.1993r. obowizuje od kwietna 1997r. Zakazuje bada,
produkcji, skadowania i uycia broni oraz nakazuje zniszczenie broni
chemicznej w cigu 10 lat. Jej stronami jest 188 pastw. Posiadanie broni
chemicznej zadeklaroway takie kraje jak:
USA, Rosja, Korea Poudniowa, Libia.
Za weryfikacj postanowie konwencji odpowiada Organizacja ds. Zakazu
Broni Chemicznej (siedziba w Hadze). Pastwa skadaj deklaracje
dotyczce posiadania broni, a take na temat przemysu
chemicznego(substancje niebezpieczne). Deklaracje weryfikuj zespoy
inspekcyjne OPCW (200inspektorw).
KONWENCJA O ZAKAZIE BRONI BIOLOGICZNEJ I TOKSYCZNEJ
Obowizuje od 26.03.1975r. (3 lata po podpisaniu). Podpisao 151 krajw.
Pastwa zobowizay si do zaniechania bada, produkcji, skadowania
broni, do zniszczenia zapasw i rodkw przenoszenia tej broni. Jedyna
konwencja z zakresu BMR, ktra nie posiada systemu weryfikacyjnego(nie
wypracowano mechanizmw weryfikacji). Pastwa s zobligowane do
skadania corocznych deklaracji zwizanych z brodni biologiczn.
Konferencja Przegldowa BTWC- organ, ktry zbiera si co 5 lat w celu

oceny aktualnej sytuacji praz podjcia krokw zapewniajcych


skuteczniejsze przestrzeganie konwencji.

ZAG.3
PROBKEM BEZPIECZESTWA W CYBERPRZESTRZENI
Cyberprzestrze to nowe rodowisko bezpieczestwa. Konieczno zmian
prawno-organizacyjnych (trzy miliardy uytkownikw sieci Internet) Cztery
gwne kategorie zagroe cybernetycznych:
-cyberwojna
-szpiegostwo gospodarcze,
-cyberprzestpczo,
- i cyberterroryzm
Cyberwojna ro wszelkie wrogie dziaania w cyberprzestrzeni, ktre
podsycaj albo stanowi odpowiednik powanej przemocy fizycznej.
Cyberprzestpczo ma silny wymiar trans graniczny, (ciganie i karanie
przestpstw w sieci utrudnione)

KONWECJA W SPRAWIE CYBERPRZESTRZENI Z 2001R.


Podpisay pastwa Rady Europy w Budapeszcie 23.11.2001r. Pierwszy
dokument midzynarodowy dotyczcy przestpstw popenionych ze
porednictwem Internetu (sieci komputerowych). Reguluje przestpstwa:
*naruszanie prawa autorskiego, oszustw komputerowych, pornografii
dziecicej oraz pogwacanie bezpieczestwa sieci;
-zawiera postanowienia, ktre dotyczce uprawnie polegajcych na
przeszukiwaniu danych sieci komputerowych (przejmowania).
Cel konwencji:
-zapobieganie dziaaniom skierowanym przeciw poufnoci, integralnoci i
dostpno systemw, sieci i danych informatycznych.
-zapobieganie naduyciom zwizanym z tymi systemami, sieciami i
danymi poprzez uznanie karalnoci takiego postpowania.
Okrelono typy przestpstw:

-przestpstwa przeciwko poufnoci, integralnoci i dostpnoci danych i


systemw informatycznych (nielegalny dostp do systemu
informatycznego, nielegalne przechwytywanie danych naruszenie
integralnoci i dostpnoci danych, naruszenie integralnoci systemu,
niewaciwe uywanie urzdze)
-przestpstwa zwizane z uyciem komputera (faszerstwo komputerowe,
oszustwo komputerowe)
-przestepstwa stypizowane ze wzgldu na charakter informacji
stanowicych ich przedmiot (przestpstwa zwizane z pornografi
dziecic)
-przestpstwa zwizane z naruszeniem praw autorskich
Konwencja okrela uprawnienia:
-umoliwiajce skuteczne zwalczanie tego typu przestpstwa,
-uatwianie ich wykrywania, prowadzenia dochodze i cigania na szczeblu
krajowym i midzynarodowym (wsppraca).

DYREKTYWAPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/40/UE Z


DNIA 12 SIERPNIA 2013R. DOTYCZCA AKTW NA SYSTEMY
INFORMATYCZNE
Cel dyrektywy:
-zblienie prawa karnego pastwa UE w dziedzinie aktw na systemy
informatyczne; (definicja przestpstw i odpowiednich kar)
-poprawa wsppracy midzy waciwymi organami pastw UE, (policja,
organy cigania, wyspecjalizowane agencje i organy; Eurojust (organ
uprawnienia wsppracy sdw), Europol)
-zagwarantowanie, by ataki na systemy informatyczne byy karane we
wszystkich pastwach UE odstraszajcymi sankcjami karnymi;
-propagowanie wsppracy midzynarodowej w walce z terroryzmem.
ZAG.4
ZWALCZANIE PRZESTPCZOCI ZORGANIZOWANEJ
Przestpczo zorganizowana- zjawisko kryminalne wystpujce pod
wieloma postaciami w Kali midzynarodowej i krajowej, ktrego nie mona
cile ograniczy stanem faktycznym jednego, pojedynczego

przestpstwa. Obejmuje zbir jedno lub wielorodzajowych przestpstw,


popenionych przez zorganizowane grupy przestpcze poczone
wsplnym celem. Zorganizowanie uatwia dokonywanie przestpstw
przynoszcych stay i z reguy wysoki dochd.
Zorganizowana grupa przestpcza- oznacza posiadajc struktur, grup
skadajc si z trzech lub wicej osb, istniejca przez pewien okres oraz
dziaajc w porozumieniu w celu popenienia jednego lub wicej
powanych przestpstw okrelonych na podstawie niniejszej konwencji, dla
uzyskania, w sposb bezporedni lub poredni, korzyci finansowej lub
innej korzyci materialnej.
KONWENCJA PRZECIWKO MIDZYNARODOWEJ PRZESTEPCZOCI
ZORGANIZOWANEJ
Konwencja jest inicjatyw polsk (projekt przedtswi prezydenta A.
Kwaniewskiego w 1996r. na ZO ONZ) Zostaa przyjta przez ZO w 2000r.
(wesza w Zycie w 2003r.)
Konwencja reguluje w sposb kompleksowy problemtyk prewencji,
cigania i karania przestpczoci zorganizowanej. Zobowizuje ona
pastwa strony do penalizacji przestpstw:
-udzia w zorganizowanej grupie przestpczej
-pranie pienidzy
-korupcja funkcjonariuszy publicznych (czynna i bierna)
-przestepstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwoci
Wane:
pastwo przyjmie rodki w celu zapewnienia skutecznych dziaa w
zakresie zapobiegania, wykrywania oraz karania przekupstwa
funkcjonariuszy publicznych)
Konwencja nakada obowizek, aby na osoby prawne odpowiedzialne za
czyny zostay naoone odpowiednie sankcje karne bd pozakarne, w tym
sankcje pienine. Zawiera wiele regulacji dotyczcych wsppracy
midzynarodowej, (ekstarycja, wzajemna pomoc prawna, tworzenie
wsppracy grup dochodzeniowo-ledczych, wykorzystanie specjalnych
technik dochodzeniowo-ledczych, przesuchanie z wykorzystaniem
technologii komunikacyjnych)
Konwencj uzupeniaj przy protokoy dodatkowe przyjte przez ZO w
2001r,:

1. Protok o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu handlu ludmi, zwaszcza


kobietami i dziemi.
2. Protok przeciwko przemytowi migrantw drog ldow, morsk i
powietrzn.
3. Protok przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i handlowi broni palna
jej czciami i komponentami oraz amunicj.
Przyjta przez ZO NZ w 2003r.
Cel konwencji:
-popieranie i wzmacnianie rodkw w celu skuteczniejszego i
efektywniejszego zapobiegania w zwalczania korupcji;
-popieranie, uatwianie i spieranie midzynarodowej wsppracy i pomocy
technicznej w celu zapobiegania i zwalczania korupcji, w tym zwrotu
korzyci;
-popierania uczciwoci, odpowiedzialnoci i waciwego zarzdzania
sprawami publicznymi i mieniem publicznym.
PAKT NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTEPCZOCI ZORGANIZOWANEJ
Przyjty przez pastwa UE w Brukseli w 1998r. Okreslono w nim dziaania i
kierunki szczegowej wsppracy w walce z przestpczoci
zorganizowan. Przyjto 15 zasad regulujcych formy i rodki wsppracy i
sprawnego i skutecznego zwalczania przestpczoci.
Cel:
-stworzenie efektywnej administracji policyjnej:
-stworzenie efektywnego wymiaru sprawiedliwoci, posiadajcego
odpowiednie uprawnienie i wysokiej jakoci standardy merytoryczne i
procesowe:
-wzajemna pomoc w ledztwach i operacjach przeciwko przestpczoci.
ZAG.5
MIDZYNARODOWE INICJATYWY ZWIZANE Z OCHRONA
RODOWISKA
Zanieczyszczenie powietrza- wystpowanie w atmosferze rnych
substancji w takiej koncentracji i [rzez tak dugi czas, e prowadzi do
szkodliwych konsekwencji dla zdrowia ludzi, dla organizmw ywych albo

do uszkodze obiektw nieoywionych (np. korozja).Rocznie z powodu


zanieczyszczenia umiera 6 mln ludzi.
Skutkami degradacji rodowiska s:
Globalne ocieplenie, dziura ozonowa, smog, kwane deszcze, haas
Truciciele (co2 w tonach): Chiny)9,5mld), USA(5,9 mld), Indie (2,4mld),
UE(3,5mld), Rosja (1,8mld) i Japonia (1,2 mld).
SZCZYT ZIEMI- W RIO DE JANEIRO W 1992R.
Konferencja NZ na temat rodowiska i rozwoju z inicjatywy ONZ. (20 lat po
I Konferencji ONZ w Sztokholmie)
Uczestniczyy 172 kraje.
Przyjto dokumenty okrelajce fundamentalne zasady w polityce
spoeczno-gospodarczej nakazujce ochron rodowiska:
1. Ramowa konwencja NZ w sprawie zmian klimatu:
okrela zaoenia wsppracy dotyczcej ograniczenia emisji gazw
cieplarnianych
przystpio 196 pastw:
-nie zawiera wicych nakazw dotyczcych ograniczenia emisji
gazw:
2. Agenda 21-katalog celw ochrony do realizowania w XXIw.
3. Konwencja o zachowaniu rnorodnoci biologicznej.
4. Deklaracja dotyczca kierunku rozwoju, ochrony i uytkowania lasw.
KONFERENCJA STRON KONWENCJI W PARYU 2015R.
Uczestniczyo 195 pastw. Przyjto porozumienie klimatyczne.
Cel- ograniczenie wzrostu temperatury na wiecie do poniej 2 st. C ponad
poziom przedindustrialny oraz denie do nawet 1,5st,C (nie podjecie
dziaa- do 2100r. temperatura wzrosaby a o 4,5 st. C)
Do 2020r. kraje rozwiniete maj cznie przeznacza na walk ze zmianami
klimatycznymi 100 mld dolarow rocznie. Zobowizay si one take do
udzielania pomocy finansowej biedniejszy, pastwom rozwijajcym si.
Kraje bd spotyka si co pi lat, aby kontrolowa wypenienie
postanowie, oszacowa postp i wypunktowa co naley zrobi. Do
2050r. globalna redukcja emisji gazw cieplarnianych, w porwnaniu z
poziomem z 1990r. powinna wynie a 50 a w 2100-ok. 100%
PROTOK Z KIOTO

Traktat dotyczcy przeciwdziaania globalnemu ociepleniu. Jest


uzupenieniem Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu przyjtej
w Rio de Janeiro w 1992r.
Wynegocjowany na konferencji z Kioto w grudniu 1997r. wszed w ycie w
2005r. po ratyfikowaniu przez Rosj. Zosta podpisany przez 141 krajw,
wytwarzajcych w sumie 61% wiatowej emisji gazw (nie ratyfikoway
Chiny i USA)
Obecnie stronami protokou s 192 pastwa. Wygas z dniem 31.12.2012r.
ale UE zobowizay si przeduy swoje zobowizania do 2020r.
Postanowienia oglne:
Kraje zobowizay si do redukcji do 2012r. wasnych misji gazw o
wynegocjowanie wartoci (co najmniej 15% poziomu emisji z 1990r.)
UNIA EUROPEJSKA- POSTANOWIENIA
Cele w zakresie klimatu i energii do 2020r.
-ograniczenie emisji gazw cieplarnianych w UE o co najmniej 20% w
porwnaniu z poziomem z 1990r.
-zwikszanie o 20% udziau energii pochodzcej ze rde odnawialnych w
oglnym zuzyciu energii w UE
-zmniejszenie zuycia energii pierwotnej o 20% dziki racjonalnemu
wykorzystaniu energii.
Nowe cele przyjte w 2014 r. do 2030r.
-zmniejszenie o co najmniej 40% emisji gazw cieplarnianych w UE w
porwnaniu do poziomw z 1990r.
-poprawa o co najmniej 27% efektywnoci energetycznej.
UE zobowizay si, e do 2050r. ograniczy emisje o 80-95% w porwnaniu
do poziomw z 1990r.