Mata Pelajaran

Tingkatan
Bil. Murid
Tarikh
Masa
Tajuk
Tema
Bidang
Model Pengajaran

: Bahasa Melayu
: 2 Jujur
: 27 orang
: 04 Jan 2017
: 1,2
: Karangan Perbincangan
: Tinggal di Asrama Lebih Baik daripada Tinggal di Rumah
: Interpersonal
: Konstruktivisme

Objektif

:

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat menulis sekurang-kurangnya satu perenggan isi tentang
faktor tinggal di asrama lebih baik daripada tinggal di rumah yang disampaikan dalam
bentuk kumpulan masing-masing.
Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

HPU
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai
sumbangan dalam perbincangan.

ARAS 1
(ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan
untuk menghuraikan pendapat.

HPK
2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan
contoh dan bukti.

Kemahiran BahasaSistem Bahasa
Asrama
Rumah

:
:

Mendengar, bertutur, dan menulis
Kosa kata

Tatabahasa
Binaan ayat perenggan
Pengisian Kurikulum
Ilmu
: Pendidikan moral dan kemasyarakatan
Nilai
: berani, rasional, berkeyakinan, kreatif, bekerjasama dan
bertanggungjawab.
KBT
: Kemahiran Berfikir

Alat Bantu Mengajar
Gambar, sampul warna kertas A4, kertas sebak, pen marker, dan kertas A4.

Pengetahuan/ Kemahiran Sedia Ada
Pelajar sudah diajar tentang karangan perbincangan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Alat/KBT/Nilai Guru menunjukkan gambar seekor burung yang  keluar dari sarang dan kambing yang dikurung di dalam kandang kepada pelajar. Definisi tentang  asrama dan rumah. Hala tuju pelajaran Tinggal di asrama lebih baik daripada tinggal di rumah.  Soalan : 1. Apakah gambar yang dilihat oleh pelajar? 2. Penggabungjalinan: Hasil Pembelajaran HPK 8. Guru bersoal jawab dengan pelajar berkenaan  gambar yang ditunjukkan. Apakah yang difahami oleh pelajar mengenai gambar tersebut?   Fasa 1 : Orientasi (5  minit) (Menetapkan hala tuju pembelajaran). Gambar asrama dan rumah.     ABM Gambar Kaedah Bersoal jawab Nilai Bersedia Berfikiran rasional ABM Gambar KBKK Menghubungk aitkan Nilai Berkeyakinan Rasional Guru menyatakan hala tuju pelajaran hari ini. Fasa dan isi pelajaran Induksi Set (3 minit) (Menarik perhatianp elajar). Pelajar diminta memikirkan masalah yang timbul  ABM Gambar . Pelajar sudah mempunyai pengalaman tinggal di asrama.   Pelajar ditunjukkan gambar oleh guru.  Pengenalan. Pelajar mengaitkan gambar yang terdahulu dengan gambar yang baru. Pelajar diminta memberi pengertian tentang asrama dan rumah. Fasa 2 : Mencungkil idea  Huraian Hasil Pembelajaran ARAS 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.

  (5 minit)  Masalah yang timbul. Aktiviti pelajar dipantau oleh guru. Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan. Pelajar diminta menuliskan idea tersebut dalam  bentuk peta minda. pen marker. Belajar hidup  berdikari.       Fasa 3 : Penstrukturan  semula idea (5 minit) (Menyusun semula penge-tahuan hasil percampuran idea  lama dengan idea baharu). Fasa 4 : Aplikasi  idea (15 minit)  (Melaksanakan tugasan dalam  situasi sebenar) Membuat pembentangan mengikut kumpulan. Mencatat isi-isi penting yang diperolehi. kertas sebak. Setiap kumpulan diberi sampul surat berlainan  warna. Pelajar diminta menulis hasil perkongsian   maklumat tersebut di atas kertas A4. Setiap kumpulan dikehendaki membuat seberapa banyak isi-isi penting yang diperolehi berdasarkan tajuk. Dapat mendisiplinkan diri. dan kertas A4 KBKK Menjana idea KBT Kemahiran berfikir Nilai Bekerjasama Bertanggungja wab ABM Kertas sebak Pen marker Kertas A4 Nilai Bekerjasama Berkeyakinan Berani KBKK Menjana idea Membuat keputusan . (i) Faktor tinggal di asrama Mudah berbincang dengan rakan-rakan. Pelajar diminta memilih satu daripada tiga faktor tinggal di asrama yang telah dibentangkan dan  menulisnya dalam bentuk satu perenggan isi.       Setiap wakil kumpulan diminta untuk membaca hasil penulisan perenggan berdasarkan isi-isi yang KBT Kemahiran berfikir dan pembelajaran kontekstual Nilai Kreatif ABM Sampul warna kertas A4. Pelajar dikehendaki membentangkan hasil kerja   yang telah mereka lakukan berdasarkan tugas  mengikut kumpulan masing-masing. Kebaikan dan keburukan tinggal di asrama dan rumah. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan jawapan mereka yang telah siap di hadapan kelas. berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan. Faktor tinggal di  asrama dan rumah.

Buruk Belajar sambil lewa. telah dibincangkan. KBT Kemahiran berfikir Pelajar menilai hasil pembentangan setiap  kumpulan pelajar lain dan seterusnya diikuti oleh   guru. Isi utama yang diperoleh pelajar akan disimpulkan oleh guru. Dapat menolong ibu bapa. Tiada disiplin waktu. Banyak gangguan. Buruk Pengaruh rakan sebaya.  Fasa 5 : Refleksi (5 minit) (Membuat penilaian terhadap kesahihan  . (iv) Kebaikan dan keburukan tinggal di rumah Baik Dapat tolong ibu bapa. Hidup berdikari. Masa belajar fleksibel.             (ii) Faktor tinggal di  rumah Tidak terikat dengan disiplin. Semua kumpulan dianggap membentangkan hasil Nilai Yakin Bekerjasama Bertanggungja wab (iii) Kebaikan dan keburukan tinggal di asrama Baik Belajar mematuhi masa. Dapat fokus pada pelajaran. Disiplin yang ketat. Dapat tinggal bersama keluarga.

Penilaian berdasarkan cara pembentangan dan isi-isi penting yang diperolehi oleh setiap kumpulan. Penutup (2 minit)  Merumus dan membuat kesimpulan isi pelajaran. KBKK Menilai keputusan Nilai Bertanggungja wab .  maklumat/kemahiran yang diperoleh) Penilaian dibuat terhadap hasil pembentangan bagi setiap kumpulan.  Guru merumus isi pelajaran dan sekali gus  memberi kesimpulan terhadap isi pelajaran pada hari ini. kerja dengan baik. Setiap kumpulan mendapat ganjaran.