ఎసమ చట

ట అ

‘ఎసన
న యల

సరతసస మయనరటననన యక
ట (అతతవసర సవల నరతహణ చట
ట అ)’ సఅకపస రపఅ

ఎసమ. సమమల, హరస ళ (బఅద) వఅట సఅదరరల
ప జల మ ద నఅదన జవననక ఇబబఅద
డ ప
కలగకఅడ, కనన రకల ‘అతతవసర సవల నరతహణ’ అవచచననఅగ కనసగల చసఅదక
1981 ల రపఅదఅచన చట
ట అ.

అతతవసర సవల అఅదఅచ ఉదతగల తమ వధలక హజర కకఅడ, ఆయ సవలక
వఘతఅ కలగల సమమ చపడత దనన ప
ప యగఅచ అధకరఅ ప
ప భతతలక ఉఅటఅద.
ఎసమన ఎపడ ప
ప యగసస ర ..?
నరఅతరఅ శ
ప మఅచ కరమకల తమ డమఅడ
డ పరషషరఅ కసఅ సమమబట పడతఅటర.
కరమక సఅఘల, ప
ద ల నడమ చరరల జరగతయ. కరషల నతయబద
ద మ
మ నవన
ప భతత పద

ద మణగతఅద. లన
ప భతతఅ భవఅచ సమసతల పరషషరసస ఆఅదళన వరమఅచ అఅతటత సద
పకఅల సమమ మరఅ త ఉధధతరపఅ దలరతఅద. అద సమయఅల ప
ప జ జవననక
అఅతరయఅ ఏరరడకఅడ అతతవసర సవలఅదససఅటర. మ ద నఅదన జవతనక ఆటఅకఅ ఏరరడ
మ ‘ఎసమ’ చట
పరస
స తల నలకనన సఅదరరల
ట నన ప
ప యగససఅద.
డ చవరక సరషర కరమకలప
ఒకసర ప
ట అ ఆర నలలపట అమల
మ న మరక
ప యగసస ఈ చట
డ ఉఅటఅద. అవసరమ
పడగఅచకన అధకరఅ ప
ట అప
ప భతతలక ఉఅటఅద. ఈ చట
ప కరఅ ప
ప జప
ప యజనల రతత
మ చరతల తసకవచర. ససరన
సమమ చససనన ఉదతగలప
న న, డసమస, మ జ ల శక, జరమన
వధఅచ హకష ప
ప భతతలక సఅక
ప మససఅద.
ఎపడచరఅద?
1980 ల కరమక సఅఘల నరసనలత దశఅ అట
ట డకపయఅద. మఖతఅగ కరమక చట
ట డల
కనన మరరల తవలనన ప
ప భతత ప
ప యతనలన వతతరకసస దశవతపసఅగ కరమక
సఅఘలనన ఉధధతస
స యల ఉదతమఅచయ. 1981 ల కరమక సఅఘల పర
డ మఅట మఅద
భర ఎతసన నరసన ప
ద ఎతసన
ప దరరన నరతహఅచయ. దశవతపసఅగ పరశ
ప మలననఅట పద
సరతత
ప క సమమ చయలన పలపనచరర. క
ప మప ఉదతమఅ తవ
ప రపఅ దలరతననట

సరష
ట మవడఅత ప
ర ననన
ప భతతఅ మఅదగ 12 పరశ
ప మల
డ సమమన నషధసస ‘ఎసమ’ ఆర
తసకచరఅద. తరతత ఈ ఆర
స నఅల ‘ఎసమ’ చట
ట అ తచరర. జమమ కశమరరతపట
ర ననన స
దశవతపసఅగ ఇద వరసససఅద.
ఉల
డ అఘస ?స
మ మ న న బలమ
ఎసమ నబఅధనలన అతక
మ న అనమనఅ ఉఅట,
ప మఅచ సమమక దగనట
డ ఎవరప
నరశకసమధత (సపస)త సఅబఅధఅ లకఅడన పలసల వరఅట లకఅడన అరస
ట చయవచర.
ఎసమ నబఅధనలక వరద
ద అగ సమమ ప
ప రఅభఅచ, పటఅచ ఉదతగలన డసమస
చయడఅతపట వవధ రకల క
ల అటనన వరక,
ట వచర. సమమల పల
ప మశకణ చరతల చపట

జరమన. గతఅల ఎకషడకషడ వధఅచర? మ ‘ఎసమ’ ప కఅద ట షప ప . లద రఅడ వధఅచవచర. అద ఏడద చమర. ఆసరత ప సబబఅదప ప ప ప దశరతపట దశ వతపసఅగ చల చట డ ఎసమ ప ప యగఅచర. 2006 ల మ పషవటకరణన వతతరకసస దశ వతపసఅగ వమనశ ప య సబబఅద సమమక దగనపడ. గతస సబబఅద సమమ చసనపడ. 2009 ల ట ప కష రవణ దరల సమమ చసనపడ.000 మఅదన వధల డ అచ తలగఅచఅద. రష ప భతతల సమమలప ప యగఅచన సఅదరరల అనకఅ ఉననయ.వరన ప ట అప ప తనహససనన వరక మ జ ల. డ ఎసమ ప . ఈ చట ప కరఅ సమమక ఆర స క సహకరఅ అఅదఅచవర శకర ర ల. ఇల పల సఅదరరల ప యగఅచర. సమమ మ ఉమమడ ఆఅధ కట ట న మ వ దతల.. ఆ సమయఅల జయలలత ప ప భతతఅ ఎసమ ప ప యగఅచ దదప 1.70. సదర ర నతయ పరటఅ తరతతగన వరఅత వధల డ చరలకపయర. 2003 ల తమళనడ ప ప భతత ఉపధతయల నరవధక సమమక పలపనచరర.