Μζςη ςφήκασ

Η μζςη-ςφήκασ είναι μια γυναικεία μόδα για τθν
ςιλουζτα, που δθμιουργείται από ζνα είδοσ κορςζ
και ηϊνθ, που γνϊριςε διάφορεσ περιόδουσ
ο
ο
δθμοτικότθτασ τον 19 και τον 20 αιϊνα. Το κφριο
χαρακτθριςτικό τθσ είναι θ απότομθ μετάβαςθ
από τον φυςικοφ πλάτουσ κϊρακα ςε μια
εξαιρετικά μικρι μζςθ, με τα ιςχία να ςχθματίηουν
καμπφλθ προσ τα ζξω και προσ τα κάτω. Παίρνει
το όνομά τθσ από τθν ομοιότθτά τθσ με το
διαιρεμζνο ςε τμιματα ςϊμα τθσ ςφικασ. Η
απότομα ςφιγμζνθ μζςθ μεγαλοποιεί τα ιςχία και
το μποφςτο.

Η Πολζρ, μια Γαλλίδα ηθοποιόσ, διάςημη για την μζςη
ςφήκασ που είχε.

ο

Τον 19 αιϊνα, ενϊ ο μζςοσ όροσ των διαςτάςεων
τθσ μζςθσ με κορςζ ποίκιλε μεταξφ 23 και 31
ιντςϊν, οι διαςτάςεισ τθσ μζςθσ-ςφικασ των 16 με
18 ιντςϊν ιταν ςπάνιεσ και δεν κεωροφνταν
ιδιαίτερα ελκυςτικι κθλυκι ομορφιά εκείνθ τθν
περίοδο. Τα γυναικεία περιοδικά μιλοφςαν για τισ
παρενζργειεσ
του
ςφιχτοφ
δεςίματοσ,
αποκαλφπτοντασ ότι “το κορίτςι που περιδζνεται
και ςφίγγεται ςτισ 23 ι 21 ίντςεσ κα διαπιςτϊςει,
δυςτυχϊσ, ότι ζχει αποκτιςει και μια κόκκινθ
μφτθ”. (Σθμειϊςτε ότι οι 23 ίντςεσ κεωροφνταν
μικρό, ςε αντίκεςθ με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ
Φωτογραφία του 1890.
ότι οι 17 ίντςεσ ιταν το κομψό). Αντ’ αυτοφ, οι
μόδεσ δθμιοφργθςαν τθν ψευδαίςκθςθ τθσ μικρισ μζςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυμμετρία, τθν
τοποκζτθςθ λωρίδασ, το χρϊμα, κλπ. Το ζξτρα ςφικτό δζςιμο (14’’-18’’) ιταν “μανία” ςτα τζλθ τθσ
1,2
δεκαετίασ του 1870/αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1880, τελειϊνοντασ περίπου το 1887.
Ανάμεςα ςτο πλικοσ των ιατρικϊν προβλθμάτων που υπζςτθςαν οι γυναίκεσ για να πετφχουν αυτζσ
τισ αυςτθρζσ διαςτάςεισ ιταν τα παραμορφωμζνα πλευρά, οι αποδυναμωμζνοι κοιλιακοί μφεσ, τα
παραμορφωμζνα και μετατοπιςμζνα εςωτερικά όργανα, και οι αναπνευςτικζσ πακιςεισ. Η
μετατόπιςθ και θ παραμόρφωςθ των αναπαραγωγικϊν οργάνων αφξθςε ςθμαντικά τον κίνδυνο τθσ
3
αποβολισ και τθσ μθτρικισ κνθςιμότθτασ.
Παραπομπζσ
1

Kunzle, D."Fashion and Fetishism", Accessed June 20, 2007
Klingerman, K.M. "Binding Femininity: The Effects of Tightlacing on the Female Pelvis", Accessed June 20, 2007
3
O'Connor, E. "Medicine and Women's Clothing and Leisure Activities in Victorian Canada", Accessed June 20,
2007
2

Το παραπάνω κείμενο είναι μετάφραςθ του λιμματοσ Wasp waist τθσ en.wikipedia.
Μετάφραςθ: Αντϊνθσ Αρβανίτθσ.
Αναρτικθκε: 03/01/2017 Scribd.

1

Related Interests