...

c_~---

,

'"",,- "<,,,,--,,"~""H -"""'~

-~. ..,

S.N. lAZAREV

"t~
-< '

s.

KARMA
SAU ARMONIA DINTRE FIZIC,
PSIHIC ~I DESTT~
:"
1

,
,

1
1

. i

\

1

~

'1

\
~
'~
\

S.N.

LAZAREV

'K"-RMA
SA-':'J
I<'IZIC:,

ARl'vI0.NXA
PSII-IIC:

DINTR
~..: DESTI
'"
;~

I.S.B.N.: 973..5 .

"

t

MOLDOVA

,-..=-~=\

r

.

''"

'"

::'i.

S.N

LAZAREV
\

KARMA

il

SAU ARMONIA DINTRE FlZIC, PSIIDC, SPIRIT ~I
" DESTIN"

"

Traducere. prefata ~i note:'

il

Hie J;>anilov

1t

.

1

. ,

1
,.

l
!, ,...
.

"

.

(:«'111,"11 1111""".1<1"1111'1.
',U''I'''II
.1//f/"///Jull//I,'1
Idll'.III"
Il.; I;11;ln'.II,':lIIIII'IIII1L/I'1l1
;:,

'Toate
drept~n'e
M,,!dm'lIla~l - (,(,00

asupra

:

IJ)/) 1

(:;111"111/''''''''0''
acestei

.edq"

apartin

~mlll'III~I~

B.~:~~~~ASI

~

Edlturll

.

1
~.,~
.j

MOLDOVA

!
....

....

~

.

..,

"

""':-

.."
,'<"',,,-.-',."

.,,"

'>";:: ~;\;'~>_:;-::, .,~'.
,',

..

JI

.
,~
.'

~o'..;..

1
,

;'

,

/1

1.

.t.
\o~'

)

1
f

"";

PREFATA

~..

;t

Via/a ff()a.vtrilactualil poote fi psemllitil (;1/ 0 inde/ungata
riltilcire printr./111 imel/s lahirint. Mulf( dintre noi, accept6nd

Related Interests

  itlla!ia .çqà cllm e.W~i considerillld lahirilltul ca pece\Ja
  I/orma{ 'se gill/desc ca a~a trebute sa fie via/a, flJra .vci
  hiilluidSCa ce .fi'umos, ce pla,-wi este dillmlo de zirJuriie
  lahirinmllli. De aceea nici ml-~i PlIIIprohlema sa iasa vrÙx/atii
  Jill 'e/: Allii, dimpo/rivll, sunt col/~'Ii<'llflde fap/II/ cd acest

  ~I

  lahirim

  reprezinta

  0 f,Îtercare;'

  ~Pedeap.\ti

  .vau 0 gluma pro<l61ll

  ,!j,

  '

  ,~'ia.vpira sa ajllnga cat mai. repede la II/milla, insQ nu ~tlu
  tllcotro s~oapllce fiindca 'lUau /a fl/demina Imfif' af Ariadnei.
  $ totWi un asenrel/eafil' calauzitiH' existli! Recent a apiirll/
  -.

  ;'.

  ,

  .<
  '10.

  '.

  lucmriJ, . Serghei Nikolaevici 'Lazarev,
  lm cu1tOSCu1
  hioenergettCian 1'I{s,cu 0 hogata practica in domenful te1'i!lpiei
  n~fionale,
  a jlIcut 0 descoperire senzaliondlli care ar
  PI/!fa revolUfiona fl/treaga concepfie. contemporana asupra
  -

  .
  ~

  IS.B.N:

  .'

  Rusia,coIIComltent la doua editufi diferite, if C!ilrte,care,I»:-ill
  "'
  argume"re fn/emeiale pe fapte concrele, a dinamitat fntreg
  edijfChl/ Jilo,vofiei materialiste , afirmiJ[fd $i demonstrtind cu fapte
  grer(rJe contrazis pripritatea spiritului avupra ma/eriei. Autorol

  973-572-019-J

  ....

  /

  diagl'/OSticiirii ~i tratiirii' holilor. Aplicand

  "ma.fajul".

  hif!l!nergetic fI/ tratarea pacienlilor sai, el a oh.vervat ca boala,
  de f°1>1,nu se vindeca Cimigreaza de la un organ la a/tu/, /ucn!
  JoVidit # fn cazul metode/of convenfiona/e de trat(l11lent, la
  care recu;.ge medicina contempotana "oficia/a".' De pi/da, un
  pacient vindecal de IIlcer gavtric revine dupa aproximaliv doua
  ll1ni '-71a serioasa qfec/iul/e rel/ala, iar, la ~ave sap/amani dupii

  r
  J

  0 -.

  Related Interests

   Untdotafi de la natura .il'!f(Jrmarieiereditare? gravidei HI Învataturi'i.. .DqJ:fÇ.$itcu mult grani/eie .~tiin/elor medicak. (. ale eticii ~i moralei cre§tine..~cientul se Îmbolniive~tede plamiini. (În bine .. .a a alltorului.\ ~ ./. convmgator. neMmtindÎn.yi mai ales cum? Sunt. ln prezent . If/talfllte cusutele În pracÜca sa. mai importa. vindeca ... ..p structura cu mu/t mai.orientale (În ~pecial ale celellndlene)..care slInt codate În karma .cu . cauia riinuiniind IÎt..uz!lor bolii # al restahilirii .indete ca o'flulnu~$e llkntifica d04r çu organismul fizic. Îh ~pinia autorului.S. hlocâÎnpurilor În scopul fudepartarii cq. .capacitafile hÎoenergetice ale. . \ CitilUi flceasta carte. care ne-au fo.tiirÙsale..stinuilli.arev ne da. civem tati.a caZ/m. . .eliminate acestea? Cum pot 'deveni copiii IlOijtrimai cl/minfi ~i maisilitori la . .Lazarev' În cllprinsul qcestei carfi. multeaitel'e. ]eoria 1i. se.multe. KaI'ma. . I~i~decareaacest~ia. de trclrtsmitere 7 /ff1:lpulsarcinii7 Care sunt cauzele sterilitafii . autorul car/ii "Karma~sau .l'Cine. pana ~i giindwile care ne trec prin mitite În:rltomentele d'lnd stam la masa.ecQPÙ safllito. mai ales.l'au un camportament. etic irepro§ah!l: ~.!(i1). <if:el. sanata/ii.lJzic. .hlulte ori cu destiiUll. pr~r:a }erapelltic.l'-a ..cazuri!or rezolvatç.' . fapt pentru cflre. În l'au). ci reprezinta. vindeça singuri de cele niai grave boli ~i ne. lor?. ferl/l de boil ~'I7tenorociri? . . . : "'/ Cunt ne plltem schimhÇl soarta În bine? . spirit.metoda elahora/a de auforu!. acesteic(up este confirmata de mU!limea . cQZ/AriÎn fara carora. putea . aclionandu-se aSllpra bolii. [Yutaea dea "vedea".' la valorile primordiale ale' eti~ii §i motalitatÙ futruciit ig~orareaacestora consfltUle. pamenUorau crescutincredihi/ de mult. .Billenergie.. idet1ti!icata de. t. .~t harazite ~i. doar () slQgura ctmlponenta (~i poote ca nici cea. dovedlt afi nepuÜncioosii. aceasta notiune preluata din filosofia orientala $i . de fapte.terdepemkn/a dmtre . Armonill dintre fizic. . . bioenergetice ie~ite din comun autoru/. a elahorat 0 metoda proprie În care se Îngemiineaza cele mai .oriçe intel'Vi!ntie la nivelul hiocttmpuri/or poote fi 'paguhitoare pentru p~cient: daca cel ce arealizeaza nu are 0 pregattre . ri1sPflrtzatoare fIlnnai' genele .yi'Clintpotfi.. ' Ne put:m .~i. a itffelege. Însa purini aameni '.dllpa cum afirma s. Cilind aceastiicarte. psihic..e Într-adeviir sfiirJitullumii? È-xistiÎ vrajitorii iji blesteme? Cum ne putem apiira Împatriva.reak din Pootefiprelungitii viara omului? Cat? .. lrt.. ne vom. . . 'C/Q1IplexiiÎn care fizicul este.i.çJJUnzatoare " .ru~#fiuta de <P'~mente convlllgatoare ~i. yom descoperi plini de~ilrpJ. ln ceea' ce prive~te. . În vbunea /1{1 . ale ciirui rezultate În diagnosticarea ~i tratarea holilo~ (chiaI' ~i de la distanfli) au de[Jii. La. Ne paij. mareimportanfa nu numai regimul alimentaI' ci $i modul În care 1 itfgttrgitam alimentele. cauza princiwl4 à ~ecrudescenlel holI/or ~lnenorocirilor care ne hiintuie fu :peCÎa! If/ ultlmuldecenill §i jumJitate.emem. aC/lOneaza. . A.. mec(icina oficiala . domenitJl . spirit # desÜn este. 1 Care este regimUl alimentaI" ~icomporlamentul . Cel mai important loc fusa 1/ ()cmpa sfaturilesale privind "igiena" iji profilaxia spiritlllui Cartea' sa este. .alimentafia.dar iji a celor mai cumplite nenorociri pe car(f mai' ltft6tdeauna.fiira sa fughilim medicamente ~ifara sa ne operam? 1 ".~ Ce trebuie sa facem pentru a aduce pe lu"". .§i destin" afirmaca are O. '.'-. vreme COTl4I11llfr!le noastre: '.'~ ' core.yom pazi de multe nenorociri..psihic.'f a . . cont!nuqre nesçhimbatii.1. Vfahtle principÙ ale filosofiei clasice . un ta~pUlt\. hranim? .z pledoarie' convingatotue pentru Întoarcerea. meditând asupra ~'(1::urilorexpuse ~i urmândll-i prescrip/iile..za 0 serie lk Întrebiiri care framiinta demulta ..iji a corecta structur~'. doar asupra efectulu. .sau . Dotal Cllni~te calitali.. fiecrfruia dintre no. .yi.saca fatalitatea iji destinul'se ajla În noi ÎJl~'ine~i ca este la Îndemiina noastra :sa le inf/uenfl!m. stlf/tem tenta(isa le punefIJpe seamafatalitafii}i a de. cu cele mai fl(li . il duc pe Sc Lazarev ~a concluzia ca. $tim . ouceriri fu.. condifie primordiala Î11prevepirea nu numai' et celor mai gr~ave holi. 'reprezinti't.

   ... .
   l

   ":

   8
   ,

   S.Ldzarev,

   "1IfI~canism.

   .

   derlisp/litire

   a ftlptelorpiimante:fti

   Cuno~~

   ~st

   ,

   omullft poat#! ImblP'ldtif1t siindtate.a ~i soarta.

   ,;

   '.

   ~ .

   ~
   .~

   Related Interests

    "
    .\,~~.

    '

    <.

    ,

    .,

    - :-:1'\ '

    ,.

    ".

    mecan~$m. (10/ scopul cdrlii apesta :fi este)
    .

    ,

    .

    . . Traducerea.~ipubli~,!,ea ÎnRomania aacestei ciirp ;!ferii
    :ltltorliorno~tn
    I!°:'bli'tate,a de a iritra Înposesia unui veritabil
    .
    indrept(]J' de etlca, afiJ de necesar fteciiruia dintre noi la
    f:lCeastaC14f1Ipiinii
    de veacuri ce se consuma sub semnul unei
    profunde ~ penculoase crize spiritual-morale.

    pin partea autorului
    .

    /lie Danilov.

    ~..
    ,

    i

    ~,-

    "

    ,-

    "\U1iversulbioenergettcii,

    "

    ;

    f,1 ,$.cqpul prjl)cip~,..~. carpi este ,de, a' lirgi o~onturi~e
    "
    asupra IUD1IImconJura~oare" de ,a,descopen, ~1,,studia
    ,Ii
    ~~~~ve
    1,yj
    ~~'ilitp.ecanlSl1lelecare
    d guverneaza ~l ~e a expune. regulile d~

    ':'"

    .1'. 1
    : !
    1

    . .'.'..~det;e.mbi~e~etica
    .'

    '

    _. ., . '
    ''''lntegfilDtaa
    .
    ,

    '.

    "
    "

    , .,

    ~f;

    .;

    ,

    ..,

    ,

    ,

    structum

    ..

    .

    .

    .
    umvers'ulul.'

    lumll,mcof!Juraware,.,pnn

    ,

    erarea individului ca.parte

    '

    ".

    ,',

    :

    .

    ,

    ,

    L\!mea conte~porana ,$-a-Îndep!rtat .mult de izvoar~le :,~rin1;are ale ~pjr;tului. E!I searD.ana.~ un vas Înderivii, tira
    ,
    'càpÎtan, cu rnotQrulstricat; calaplina de br~e ~ echipajulcuprins
    .

    CIediscordie, Unii
    dintre
    rna.rinari Î~i dau searna de situat.i~,;. tragica
    .
    1
    ",
    '.

    /

    ,

    .
    ,.,"

    /.

    11 .

    ~.

    1
    1
    1

    '1"

    .

    '

    }ntrQcât,auto~eçfÎl?n8Joaomului

    .~!",tJ;ebUie~ lficeapa pnp. con~tJ.ent
    :
    ;: \ ~'~' .'~J elegereitlegilor aceste
    ., " ,ia,Prin.
    '

    ~.~

    .,:,

    Stimati ci~tori, ÎDaint

    Related Interests

     ; de~i trjjCe la lecturaacestei càrti.

     f,'erjficati-viis(area emopona!a. Va, reçomand cu ÎI!sistentii sa ~u
     d~apucatide ea dacapurtapcuiva;picii, daci suntep.iritapcsau
     '
     ;i.r#L~ nutrip.sentimentenegative fatiide c~vasau d" cÎneva.
     "<.p"vep Îl;lfatii nu doarQsimpl~"c~
     axata pe 0 tema del,arg
     'tef.~În contemporane!plte ci, defapt, expunl1reaWlei conceptÎÎ
     ,pginale. privirid pitrunderea le'gilorlumii
     spirituale care
     ~~verlleaza lumea m~r\ala, analiza posibilita!iior de penetrare ID

     ~~

     . ,

     .

     '

     ...

     ,.

     "
     .~. care, se afIii" ~l au' Începnt sa se Janse2ie
     apeluri pentru
     'rconciliere ~i pentru' repararea navei. Marele necaz Însa, ~i
     despre acest luclitt nu ~tie' nimeni,consta În faptul ca vasul se
     : <mdreapta spre recifi ~i ca nici 'l'nacar repararea m~inilor ny-I va
     salva de la catastrofa, daca nu va fi scj1imbati direcf.ia.
     1 Omenirea se 'afla,ID fata unei primejdii cu mult mai serioase
     decât cea nucleara. Este prime.jdia dezintegriirii spirituale. Cele
     mai cumplite pierderi silnt acelea pe care~noi nu le sesiziim, nu le
     simiim 'deoarece moiutea survinernaiÎntâila nivelul-biocâmpului

     \~
     ,."

     .

     ,

     JO

     Il
     '";;""

     "",

     ~i fizjca

     -,a urm~ilor

     rio~tri.

     ,

     '

     ,

     '

     "

     ,PotentialuJ

     spirimal" acumulat

     sfinji,

     "
     preziciitori,

     '

     '

     Imaginafi-va

     ullTlatoarea

     care

     dbre~te

     ::~ezultatele
     ,
     j,',~':'

     sa, ,

     de Vl'n

     a con,du ciit O r ' auto e s
     ezat
     la v 0 lan, legadao Chl' i se'
     ,
     aratii.
     j'Je ce ,pedala
     sa
     ap
     entru;
     a acce1era
     ~i cu aceasta
     '
     ,
     ' se
     Încheie'
     instruirea sa ca ,, er.Camacel~i
     este ~i nivelul'
     ,_
     ,
     ."
     "_
     CU1IO$tinteloractuale În - d6meniid
     bioenergeticii, cuno~tin'tl!care
     pot fi dobândite Într~un timp refativ scurt ~i la preturi destu! de
     piPerate Îh multimea ~colilor de parapsihologié. Aceste' ~coli
     difera'una de cealaltamlmai prin
     "marca ma~inii" ~i prin.
     "capacitatea cilindrica". De Început Însa trebuie sa se Înceapa cu
     studierea "regulilor de circulatie" ~ica,,,paqiJor componente aie
     atitomobiIuluL"
     .'

     '

     ,

     ,

     ,

     Related Interests

      ,

      Fii.ramteJegerea
      :'t

      ,

      ,

      ,

      ,

      ,,

      '

      ,',

      '

      ,

      "

      ,

      '

      Jumii Înconjuratoare,

      ,

      ,

      ,.,.

      ..

      _

      ,

      .

      , ,

      .o..

      -.",

      a propriei persoane,

      rara Q pregatire serioasa, consecihteJe patrunderii În bioen~rgeticil
      pot fi cu mult'mai pilgub!toare decât conducereaautoturismului
      cu Qchii legati. De aceea cartea este cotlsacrata normelor de
      comportament

      În ,sfera spiriinlui.

      ,

      '

      ~i Încii.unllll1iinuntl Pegtni tratarea exhaustiva 'a temei, rn-am
      vazut obligat sa abordez mecanismul penetriirii În structura
      ###BOT_TEXT###quot;

      f

      ,

      "

      ,

      ,

      un rbm

      ,

      ,

      ,

      situafie:

      :

      '

      'con~tientizareafiecjll1ia dit!.noi a rbptJnderii ce'o ,poarta pentru
      "

      '.

      .
      ..'S""

      ,',

      .,-,,

      ciiutiirileihdividualeale spirituluid~ catre fiecare om În parte Îh

      sparta oamenilor~iviafaUniversuluf '

      -

      '." tor °1~., onca'. -t VI. 5-aJ: par- ea de incredibile,
      <, Eu Însa sunt cerce",
      ,
      :t'I,
      ,
      .'
      va- asigur ca ele
      "le la oare
      amaJuns,
      Xfaptele expusesau conc"1UZIl
      1.
      'firIDatii.. nu o. data- de
      'iconstituie 0 realit;tte, probata- ~I con

      jnteil1~ietori ai religiilor monclialeesiein prezent aproape În

      fotalitate 'epuizat Ütrgândireastrategica neevoJuata reprezintii un
      pericol serias. Uria~ul potenpal al bioEinergeticiieste orientat nu
      spre Întelegerea ':Iumii ÎneonJuratoare,; spre, pronosticarea ~i
      " prevenirea uribr potenpaJe probleme ~i 'spre rezolvarea unor
      sarcini tictice' priri!itive; de moment. Omerorea a' ajuns În fara
      dilemei:sau fen~terea. spirituala, sau pieirea, Salvarea stii În

      '

      -~ Îh carte fapte n~teptate ~I cu '
      i~> În. fine, multl cltlton v?r gas
      -' dulla scene din literatura
      "".
      i:~totu1 mso Il' te , care-I vor tnmlte cu gan
      . F

      -

      ,

      .

      ~l~u efectuat 0 foarte, senoasa p

      C

      de

      w

      .'

      "

      Cuno~tintele pe cIVe le-am 'dobânclit prin studierea structurii

      biocâmpurilorumane sunt absolU\serioase.'

      '.

      '';':''' purilor. Nu SÏatulesCpe mmem, din cei
      . ce vor citi cartea, sa
      ,''''ou''
      .'
      ' 'A
      t IUCTU este pencu 10S nu numai pentru
      . .
      '?'~a la fel ca_mme. ~es
      '.
      frivolitate
      sa-mi
      repete
      experiehta.
      CI
      ~I
      'amuI care ar Incerca dm
      me se poate ocupa numal
      :~:
      De aceste pro bleau
      ,.,pentru rudele acestula.
      anumite puteri ~i 'care
      trâns
      de
      oamem
      care
      i':un cerc, foarte res
      .
      re tire În acest domemu."
      .

      nostru astâzi, cu atat va fi mai deteriorata maine sanata:tea
      spirituala

      ,

      <~:~'

      ~ mimai dupa ace~a la nivelul corpului, Acum acest proces se
      afla foarte aproape d,epunctul crjtic pentru ca ceea ce se giise~tc
      astâzi la nivelul spiritului nOstru, maine se aflaÎn corp,ul copiilor
      ,
      ~ihepotilor no~tri. Prin umwe, cu cat este mai deteri~ratspiritul

      i
      l

      !

      ~

      activitiitii
      mele.
      .
      "

      '

      ,

      Related Interests

       ,~

       ,
       IL

       {.
       j,

       CÀPITOLUL 1
       ...
       '",

       .

       .:.~
       \
       \

       1
       ~'

       .'

       .

       ,

       ,,'

       ,

       ~

       "

       , Conceppa sistemului de:au!oreglare a'clfmpurilor
       istoria 4ezvolt4rii acesteia.
       /'

       ~i'

       1

       ,:r

       "Cdnd un elllugiJr, care indecur..I' a ZII<iI!
       ,mi
       me""iali NI l'IIgat la Damnezeu sil°i dea' daral
       vi'fiilscllrii, prlmiluJu-l. s-a' dus 'III-i' co1numce
       'Itarelwui. veatflQ. DCellta i-a, pOTUncit 3iJ se .
       &J,toarcll&Jehi/~lilll s~r(J<!ge/QJ)ulrmezeu sII-i
       dea pe acela de a-§i vedea
       . ~a acesr dar lÎ sII i-l,
       .'
       '
       ,. propriik pl/cate",
       ,

       .
       ,
       ,",/-

       "

       .-

       ~

       ")
       1
       ~

       8,

       ....

       ~

       , ' 1
       'i,

       l

       ,.

       .'

       . .

       .

       ,ltezultatele cercetArilor mele in dorneniul bioenergeticiLau
       fost determinate de 0 activitate de pestli douAzeci.de ani, de 0
       intelegerefilosOficà a lumii cât ~ deconfirmarea tIfà echivoc,in
       activitatea practicâ a prlncipalelorpreinise teoretice ~ filosofite.
       ,Despre ,ce este yorba in aceastii Carte? În prezel1t in fata
       omenirii stau probleme roarte' serioase ~. de rezolvarea sau
       nerezolvarea acestora dePinde viitorul nostru al tuturor,
       'Îndeo~te se considera cà principalele probleme se datoresc
       dezeclUlibrului ecologic, pericO~ului nuclear ~ altor zeci de
       factori externi. în realitate insàcauza principalii a ràului sti chiar
       . În om ~i pentru casii putem sclUmbalumea, mlll mtlll ar trebul sa
       'ne ~hinibiim ,no!,~e,
       à te schimbi pe tine Îosuti ~'mult maC
       .----

       '

       "",,:,

       ,

       '

       1

       ..

       II " . sa . cuno~tem 1 giI d '.decat .' radu'1 dependentei n O astre fa'" .'dffioo. ' " Noua mea conceptie asupra lumii s"a cladit de-a lurigiJl În~egii 100le "lieti. . lucml cel màiinteresant Inteleptul i-a riispuns ca era deja prea1ârziu. 0 'IDcercare ". Întelegere~ lumii Înconjuriitoare ~i 0 Înalta autodisciplina tr~bliie sa stea la temelia. '. t~:rtmtâm .din.'~i atunci ~a intamplat. Universul con~tiinta' .data'.la pieire. fata de cr~terea' posibilitatilor umane.0rmatIv-energetice sub.' '.e.' ". \:. Poslbdltatile' bioenef ge '.tfel4e procese existâ deja În stRee embrionara.j. ~Ie .ignitde moarte...ca am simtit jntotdeauna ca' Întelegerea.mai ales ca Înyltimii câtiva ani s-au intensificat proceseleenergetice pe pâmânt ~i acu! ceea ce se .ZlC.' '. mcat patrundeœa'În acest domemu ' "trebuie fiicutâ .. pnCIDmm nu oame n 1' for.un slstemde securitate ÎlIsa proces serios trebuie bine.ajuta sa ne dâm seama de complexitatea problemelor care sulu astiizi În fata fieciirUi om. . " " ' ' ' ' . .' r'a re. ta e 1ume §I leg t d'> ' ' .J\deseori avem ' 0 reprezentare defo '..tituiecel mai b ' eticii ' anume aceste cuno~tinte sunt .l'mcepe ~He sfii~~te cu e ' safiziqi. regele i s-a aruncat la picioare ~i I-a implorat sa-I ieTte. a Iacut ni~te daruri foane bogate ÎntelePtilor'care I-au Întâmpinat ÎnsAl-a omis pe uilul din cei prezenp care. c. . .ar .._" . p'ârerea mea. subcon~tiinfa.prezIDta mceputuI h'Imbarn . " ' ' .asupra el trebuie mal'... 'ca acesta poaftffi transmis În/famili.un slstem rofi XISt enta " . " . e fapt noio distrugem ' çilStru!8âJ!du. .preveltir ea ID primul rân d cauzeleapari'. Cllte ~iilte.'" . . ~i a obligatorie a supra~etuirii.'.. .exerclta 0 influen'a . stiitÎi fizice alamUmte fi :.nostru ' . ' ". ." de probcmele s'anatatu " bohlor.-. . . ' ' ' . a concepJ:iiJpr .. ...ne totod at"' . ." 0 ' straturile mfi' . Întrucat" În(elegerea . ' . L c.1. ." . ' .15 -. ' ' . BlavatslGiia În cartea "Pin pe~terile ~i hati~urile .t . .. ' . 95 9 °1 constItule co rp ul 8 /0 teprezentândfi . Regele urma sii-~i piarda ' . .prezentarea materialistâ omu. ~i defiecare . .' ~I al transformârilor . propuse de fil~' contemp oram sunt."Încii din oo'pilarie.Cercetâr~e . " ~ . .. . con~tIentului atat de ne ale cunoscutenouâ c a ~I.. pomltIva confOnTI careia ' '. caut ~-ma umane ~Ide. asupra Întelegerii Ii ceea' ce reprezmtâ omul.' ~' 0lumiire . BlavatSkaia a discutat cu urm4ul unui rege foarte puternic ~i temut. ' ." sc ei.ate ru punem de un Slstem .~. . ~ .~p'ermitii sa descfftâm . Desconsiderarea acestel cennte. '1i sa indic posibilitatile ~i modalitatil~ de modificare a acesteiaprin intermediul corectiei structurilor fine ale câmpurilor. ~amenilor. 1 caz.'Blestemula Început sa actioneze ~i nu mai putea fi oprit. .cu'.. Am sa Încerc sa deslu~esc c!luZei~.prezent nu diS P' au. pe caream . . . " "ben~fice. Ire. sa pOJ:l . 'Omul est"e .spre .' 'l'# /4 ".' mtâi s-o ' În(ele". r econsl..am' sirntit În mine ni~ dispçmibilitati uri* Însa Ie-amdirijat În morl intuitiv nuin direcpa intensificiiriiIor ci asupra co~entizlirii lumii 1'1." noastre' a ~pmtualitapi " ' noa.Industanului". ' necesitatea. . Am àU~!!~:Inul(e oridespre puterea blestemului. foan e comp lex ' dl!1care doar . prezell. '. decat acumularea ~i dezvoltarea capacitatilor. Fi~care P:eglitJt. "" . ar trebui Can al ' c~ IZatespre Întele'gerea lmnii. Umverspl ÎnsU~Î. .. " .ca eva ptocente"OrmatIv-energetic 11 t . perfecponaru spirituale ~. maiirnportantâ '..'- . I-ablestemat l'lerege.1 g "p!Sa " ne con~tientizâm .~convigde " . Într~una <lin localitâple Indiei.:"~ . VlnmentulUl spiritual Acum aceasta l'eprezintâ conditia 1. 1 ace~t':'. ID ce nIaI feric't ' """"..tre . a. unit de cuno~tinte c VlrtU~le bioenergetice tara ~:'' sa .. . P . . " Noi'nu 'dis p ID de pârghiile InIJoacele ~i sist'~me1e necesare un: 1 ". citit-0 prin anii ~aptezeci.d . nume~te katma În bioenergeticii. poate -duc~ hi degeilerare ~. ' ' . sa definesc taportul corect fatii de bioenergie. dupa.. . " ".. C ".e~~e " Je electuez sunt onentate În primu! rand' . rm afa despre lume Încercând " . ~Ipe nOi Ar treb ' " .. .0 adevlirataLege 'aclioneazii de zece ori mai repede ca Înainte. pop schlmba lumea ca w " .care i-a povestit urmatoarele: Într~unadin câliitoriile sale.cu multâ prudenta În mod trebUle Începuta ri grada t ~I. mod!] 1 carea radicala a mo du l w nostru de gând'~"u .timpul sa . regele. Asupra \IIeaa awt un impact foarte puteraic intâmplarea descrisa de. '"ESte.. sunt amt de '.'. a1. i.- . ' ' 0 .. sâsOhimbilumeaÎn . . l '.". mca mult prea firave. sehimblirii spiritului :f [" . Etica ~i Întelegerea lumii ' cOns. 1?teJ-ectuaie a omu lui.dupa cum 0 cerpau obiceiurite pâmântului. ID 'Iocuf"ri . sufletului. " ' " ' . . conJuratoare.cândva . -Îngrozit. Informatiile confinuteÎn aceaSta carte ne.eforturiIe ' cautal'~' iiiIor"de autoperfecponare Ca sa '.E. P. .derare a bagajului.. Din paca~ astfel . Din 0.'.e' "_.man. ' . . F ."". .sa w subordonâmorb~e c' d d an.\L.n promovarea umarie. ' . atalionului.~ qmo~tmtelor noastre În timp.CUPM d w.de tendinte.iaiffu6u:1P I1ter-irturi'Deietnstica pof1i 'gasue iiiUiteastfel 'de exemple.lZâ ~i se dèivOlt:I~::~asta. 1 .. ' w. .

       .". Destinui ~i caracterul omului sunt de asemenea codate . ' " . Acest fapt a marcat 0 schimbare calitativa a cuno~tinteIor mele fiindca Îmi . " i . l care producea eaupter denie de energie. Cu cât ma ad'ânceam mai mult În acest studiu.'ener~ell. este cupmlsa III campul QlOenerge1:lc. . mea. sa. . amAUnor. . ~ 16 tronul i~ inteleptul i-a proinis si! fac' pentru a-.saaparadinnou ruPtI.Încetul cu Încetul Însa au Început sa se acumuleze faptec.. În procesul terapiei pacientilor Ii se modifica În mod sesizabil caracterul ~i destinul. rre bIOenergie a tre' " metodelor magiei cut pnn ..:: r~tacutdupa terapie. Acestea pot fi diverse boli. Pen!TUmine era I!.~.' caracterul ~i destinul se gâsesc Într-un fel de interdependenta ~i ca aceasti! conexiune este extrem de variata.' materializeze la nivel fizic ~ideci Îmi permitea nu numai sa tratez.nd ~este modificâri. ce existaInteleg aml1ucare se SUng~f boli ~edltare.pentru. Ironul i~r g a m die. ID ~~ntinuare . . prin careoie produc " ~ ' ' . D e. atentie asupra acestor fapte.' - .'e. . 1 unn'~u sai s-au ri.am c 8znit bIOenergeticuman. regele de~cendenplo r sât "" ~. -". nivel uu " '-'. cu atâtapareau fapte mai senzationale. .Vi .eX1stand 0 legatura dialectica Între câmpuri ~i structuri fizice care se influenteaza reciproc. Nr.fel În decurs de un an ~i amconsiderat ca aceste structuri determina numai starea corpului. /1 ~':I:_~_bunr:~tap~ire. le-am numit. a de dati .cu ative . ~. ~pulUl j. ' . ---. . ~i mltnn 9 --~ pap lI1ari ~i ale vrac ~l a prac. nu se circumscriau acestei reprezentari.' ". . ceea ce determinâ. mai ales ca pentru acest lucru !lU se cerea nici un fel de i . p at. Mi-am dat seama c..~ .2... a omului. e ~~p . " . ! ~I~~amstudiat." instruiti În aceastii metoda ~i care sa se ocupe de profilaxia muhor "maladii. medic ~ente. . 1 UIlIfldin sa:l a:t :sa.i transm nUÎnaiprin inte~ediulc~le is u~ilor .. . a tot Ce-l. JDte1pretatintotdeauna . Am sa Încerc sa dezviilui diapazonul de posibilitiiti ale metodei pe exempIele terapiei diverselor boli.a fI.defofIDarea ' "'.~bolnavului.~" ". -l~tamplator. În' structurile câmpurilor bioehergetice ~i.a.-.a Înacel camp am gasit ceea ce numim t Ii . a lntervenpa mâiniJe ni~te structUti. DrumUI meu '~x.". " . starea fizicâ. -. am ajuns la concluzia ca sanatatea.te~it IICest JuCi'!iJabiaIain '-. defonnarea patologicii a caracterului. . J boala.ifi crutatii viata suveranul .ap~ dm generape 'in c:mltate. Cântpul moale . strq~n~are indeplinesc ~i. fi :en~rat~e.fIcIlor ~(erea . l~abSolut institiUUJ . Aceste structuri Î1)' exÎ~~r. . traumatisme. Când rn-am aplecat mai cu .'.ce s-a i'ntântPlat'. vern 't u.e Izvorul " ..La GeJ:'u'. ..0 r ilar . '.' .ce~ ce cre d . cues-~ penollditde'timp. " ' ' .finumit cie va.stabJ~~..'.FeI~clti. ID ~l a Ultenor ~Ir" s-a ~ 1ntâm . am observat ca boala. .tranSltlit . piistr~a. ce-o ~evenit pentru mine ostiucturAC:'::D!e Juarn. 0 anUffiJta ~ Ceea-l. sa demonstrez virtutile metodei pe exemplul testarii unor evenimente.wU'-o amslm~t ca reac~oneaza l 'vida.faracterul. ..ea in "putinta 17 . Analizâ.Ira. . - ' . atUnci: caca.IIu"inare". drept rupturâ. ' Am decis ca se poate forma uri grup de operatori care sa fie . ci sa ~i previn bolile.lâmureasciuli caz bIOen~getiçieni JJI<oalli ' complicat. cunosc C8UZ11' ~lDfonnatlenoua doreamsi pl'imordial'a.'.~edicln!.cu puterni 'cI' care traversau >" -f ~pului. "Momentan . ' . mijloculanilor ~ ! ' : Am.riJ. al unor obiecte din lumea nevie ~i al altor cercetari. ". .l!\eto~~. .... a -. d.bsalut Clat c . ~Î chiar soarta omului sunt determinate de structurile ~mice. ---'-"'-.Când . insuccese În viata.'pe '" . Deformârile observate ale structurilor campurilor se produc În chip diferit. .e . carel~am ca porpune . '... tâmad uito... stat. devieri psihice.n~ n "'. 'tare est. . cu timpul ele ar putea fi ameliorate. Am cil' '~ a t'ont molt pnn tara '.. fiécare dat! cânct analizlim .'e1asti c.de. " - '.ns un / anUmlt . " "convlDgere a giisllSc inbiocântpuriie oum:: ::eramas' detât un "fleac": si! GCest roi.. " poate.dadea posibilitatea de a diagnostica bolile pâna ca ele sa se . ~t . mi s-a schimbat in treaga repcezefttare avusesem pana -' .. .LBolnavul av.aee as t -'... SCUpiiriinfuini ' oaror~. . locu1 SÎnCopei . .\ "" . ale corectiei unor situatii complicate din viata oamenilor.de pela (jptzeci ln.sipitprin intrea ~l-a pier d/u.r<roln1or familiale.'credelllJl. .' SIJrsa a g!'nele nu pot constItui acestel infonna~i Ea tJ: 'eb' sa S e fi piistral: . . Toa!a ~nfor~atia Iegata de-om ~est~ffiilcofpuluisa~ .. .'> . i .'$â 1~'14entiiic\in cântpul - .f!J1Qnu1uJ..c. Amtratat În acest. ca. . ". daca se va actiona asupra acestora.) . . 1iim'team.

       hotirât s-o '.meningita ~i congestie pulmonara.daca erau ~anse macar una la mie.in timp ce eu . La Îl'ICep"1I am lucrat cu metodele traditionaleale influentarii bioenergetice. nu s-a . fiind Într-o stare grava. 19 ':~'I_.am fiicut o'parere despre ac~unea bioenergetica asupra 'omului. Cauzele bolii Ie-am depistat nici eu Însa am reu~it sa-i restabilesc vederea. peste .zece ani mi i-am petrecut cercetjind ~istudiind literatura consacrata tehnicilor orientale ~i mi-.Nua fost evidentiata vreo infeqie .cevamai bine.sa mai spere În Însânato~ireaei. Femeia se Însânato~ea vâziind cu ochii. am reu~it s-o influentez. imbolnavit feti!a unor prieteni. 1 S-IIU administrat antibiotice ~i.. . nu ~tiam ca boala se poate muta dintr-un organ intr-altul ~i cu atât mai putin ~tiam ca din aceasta inlântuire fac parte ~i caracterul. dintr-o data. . Medicii curanti au Încetat. Antibioticele nu scâdeauinfectia. dupa amiaza. Pe atunci Însa nu intelegeam cât de stâns interactioneazâ organele. spiritualitatea ~i al!i' param~tri ai omului. Jlici un medicament nu a putut s-o ajute. pe la doua dupa masa.. nici un efect. era 0 dorin!a'imensa de a-mi face \~I!tQria ~i. sa alruze durerila rinichi." \ Un ait caz s-a Întâmplatcu ftatele meu. .. De a...acesta' Într-0 stare depJ'. medicii erau uimiti Însa viatif ei era În afara . . S-a ridic~t din pat ~i a cerut sa mânânce. in pofida tuturoreforturilor medicilor. a inceput sa paleasca pâna' când s-a f!icut alb ca varul.\I:'()iamfoarte mult s-o ajut. y. A trecut timpuL Fetita' avea vederea normala Însa. Prietena ta vatrai".Totul e in regula. CUm am Început sa vindec oamenii? Aproximativ. Am simtit În mod fizic ca cevas-a Întâmplat cu <hiine.Când s-a. Ea a fost adusa. M-a ÎndelJ1J1atcatre aceasta t:IÎ1episod care rn-a frapat din biografia lui Rasputin. A stat a~a vreodoua minute dupa' Care ~i-a recapatat culoarea normala ~i i-a spus: .Am . se insanâto~easca. mai Întâi de pojar. cu organismul foarte slabit. bolnava a renuntat la masca de oxigen. În 1988 am fost solicitat de mama und fetite a carei vedere. '1 s-a umflat mâna ~i ganglionii Jimfatici.cât!!Valuni a Început.apoi au inceput complica!iile . iar la cel drept de cinc. ' 1 .fuJctific. Dupa câtevaftle femeia a primit 0 telegrama prin care era anuntata ca priete. Vederea la ochiul stâng era ( e.am reu~it.am Început Sa tratez. I-a revenit culoarea În Qbraji. destinul. el s-a taiat la mâna. Fiind chirurg ~i operând 0 femeie În vârsta. am aflat ca era . in jurul orei doua. .i:nn dadea nici un fel de rezultate. a Început infectarea sângelui.imantâ fiindca la Kiev era pe moarte prietena ei. nici un fel de ameliorare.' Când miercuri rn-am Întâlnit cu tatiil . Eram fericit medicina era neputincioasa.la spital cu 0 criza acuta de colici renali.. ' Când s-a. Dupa un anumit timp de la Începerea actil!nii mele. Dupa 'un timp a fost extemata cu aMlizele proMte ~i cu dureri de rinichi. f~ceput sa scada vertiginos.tunciam capatat convingerea 1}tiipot fi de folos În acest fel. sub ochü vizitatoarei.din nou. Dupa câteva minute de la Începerea ~dintei a simtit Întepaturi ca de ac În ganglioni dupa care a Început sa se retraga tumefac~a iar peste 0 ora telnperatura a scâzut pâna la normal. pericolului. ". 1 insa. Fetita a fost internata la Institutul de :':medicina Nr.j 18 .produs ameliorarea? am intrebat eu.Acum doua zile. ( .'.'~- .~bservat 0 ameliorare ~i am propus sa continui tratamentul cu tncâ doua-trei ~edinte. Luni.izecila suta. rn-am concentrat am transmis fetitei doriDta mea sincera ca' ea sa se (.:.:!. Eu am efectullt cu ell patru ~edin!e $i din nou am vindecat-o complet. a fost raspunsul. Atunci am Încercat' sa-I tratez eu.a .. ceput sa lucrez cu fetita de la distan!a. La rugâmintea fiiCei bolnavei am Început s-o tratez de la distanta. '. Rasputin i-a promis ca 0 va salva. În spital era intemata 0 femeiecu 0 supuraiie a. . Medicii nu puteau pricepe ce Se Întâmplii.plamânilor.mi-ani amintitde Rasputin ~i am decis sa-mi Încerc influenta "I.: flltitei. Starea lui era destul de grava.a ei a Început si. Aflând despre acest jucru. antibioticele n-au avut . : r. continuând sa scada. Odata .~ . semn ta intervenise ameliorarea sanata~i. eram . de~i de câteva zile refuza brana. . ' ~. Dupa doua saptâmâni fetita S-:avindecat ~i il fost externata cu ~ederea restabilita În totalitate. Autoarea evocarilor despre Rasputin a venit la.. Dupa prima ~edintaam .iar tratamentul cu antlblOttce '. '. El s-a dus in mijlocul Încaperii ~i.~'putut stabili cauza bolii iar vederea continua sa se inrautateasca.inSânato~easca.

       l-am explicat ca moartea e a trecere II1tr-oalt~ stare ~I

       Related Interests

        idi ea nu trebUle pnvita atât de traglc Nu lrebUie sa regr~tj '. regretându-l.Cauzabolil nu dlspare !: ' ' ' ' .. Tara intelegerea cauzei care a generatboala. În subcon~tlent. Cazul evoca! a confirmat ca. Pnntr-o corectie 'energetica poate interveni . . destlnul. Întelescâ trebUie sa ma ocuP:de tratamCJi1tulorganismuJui ça Am sistem unitar. ~i. feaparut.. ea poate aC(iona Înt~-un ait k)c. Îl'lteles ca..'1' urmari din cele mai grave. am vazut ca ~e mima sanatoasa. Dar peste cateva zlle IOnzas-a repetat. Aceasta poate duce. slngur punet nodal al sistemului "om" 'am ~i le-am distrus pe toate celelalte.. pSlhlcul sunt indisolubile.anihila trebuia schimbata optica femeii.. sora. lntâlnind-o pe ~~a f~tItel am aflat cu amiiraciune ca aceasta. a mai crescut. atragându-mi atentia starea precara de sanatate a btmlcn acestora.. 'ibolnava. eu nu pot sa explrc I~ ce mod vindec ~i cu ce vindee.am slmtlt la mana 0 defonnatie ~ ciirnpului În reglUneamlmn. Bunica rn-a refuzat ~I-a spus ca din cauza stenoeardiei ei Îi vine sa1varea la u~a d~ cate clnel.Mi-a munt-. 1 unde rn-am Geupat de tratament ~i . . s~u regretarea trecutullll sustinute emo(lonal. se.po~te eXIstavreo ameliorare. dar ca ca s-a resenmat~i intermediul bolii la nivelul fizic. il' .fiecare d. ~Îl' / . cauzatuturor neplaceriJor pa:jen~el . mecanism :'C/lre Îmi era necunoscut. c~racterul. un. Analizând starea . sa-I .' . va/oarea parametrului destin er~ profund negativa.mele a eonstituit-o 0 suparare puternica a mamei pe tatal sau m tImpul SarelnlL Acest lueru a detenninat deformatia structunlor eiirnpuril0r bioenergetice responsabile de sanatatea' ~i . are un destin nefast. sistem unitar Înc'ITe sanatatea. _ . orgamsmul le bJocheaza pnn 'r' . ~ am. subcon~tient ~j provoaca maladn grave mtrucat creeaza deformatii ale structurilor câmpurilor bioenergetIce. aceasta nU-1 altceva decat 0 orbeeiiiala prin Întuneric. . amui Încearca. traiesc. de Vlata :J' ~i moarte.! Am Înteles care era cauza bolii: În sub.'cuno~tintelor mele. d~i perfect sanatoasa. . Atunci am. dep~zlteaza I~. ~. > pacientei am simtit ca aeeasta este determinata de un evemment {':din viata ei. dl. \ ': nu Întotdeauna ~i. a-I '.?ulte este lipsit de orice perspectiva.lucru. Eu am vindeeat omul Însa"nu Îndepartat cauza bolii sale ~I e~ s-~ mutat asupra parametrilor de~tinului. ' . Perfectionarea lliterioara a metodei a avut loe În cadrul Institulului de medicina Nr. fata era sanatoasa.. Pentru. sa dizloce ceea ce În nici un caz nu trebule ml~catdm Un stres puternic. Cereetându-i eiirnpul.-' J:. Prima oara am Înteles imperfectiun~a aeestel metode eu vreo einci ani În unna. luerat cu mâinile. Am Tacuteu ea cateva ~edinte ~i de . În decursul câtorva ani rn-am 'oeupat de terapia de la distanta .~. Am efectuat {OUfemeia câteva ~edinte de antrenament autogen ~i cnzele cardiace n-au maL.t Atunci' am presupus ca trebuie sa fie vorba de un .ata starea de sâna:ate a femeii se Îmbunatiitea. un dezacord În privinta unui . .Ce vi s-aÎntiirnplat acum doi ani? am Întrebat-o eu. . ~~i" -'... / Dupa cum au demonstrat-o teste]e. sehimbe. . Acesl lucru cere. '. '. gândindu-~a nu:nai." . tratiimen~l pe. cum ma vedeti.~\trecutul tiindcii. . aeele cauze reale eare vor Inf!uenta În mod dir~ct totu!.i' :JJocul sau.:. Au mai trecut doi ani.destlnulfiicei.la mari neplacen. eâmpul s~a uniformizat. Dac[\.nivelarea acestor structun Însa nu mal :rede :a . Am treeutde câteva ori cu mana pe deasupra ~i d~fonnatille au disparut.ceea ce-i mai'important. 0 una~ii che1tuialâ necontrolatii de ".~ase on pe saptamânii. ( ~i 20 21 Prin urfuare. de regulil. La a tre'a~edmta . Tratam copiii Într~o fa~U1II~~I.con~tienta ramas un :"$tres colo~al care-i provocacrizele de stenorcadie. mvelul .'energte. eu am promo vat u~ ~. Aceasta ml-a permis sa vad acele "simptome". La testare. la sanatate concentrându-ma numai asupra eorpului. '. În orice moment.Ce ati simtit atunci? . tara 0 metoda precIsa de dtagnostrcare.. atitudin:a el fata.Era' atat de sanàtoasa. de puternica ~i a murit iar eu. Pentru a stapa scurgenle de energle care pot ~uce la . am constat ca orgamsmul uman . Trebuia sa-I descifrez.este. Cand . i-am propus sa ma ajute.

        Suprasolicii:andu-mi ... deforma!iile biocâmpurilornu puteau fi rezultate al. la miRe 0 femeie cu un copil mie. ln doua ~edinte i-am eliminat durerile ~ii-am spus sa mai vina 0 data. am. Atunci ri-am baI1uit ea era vod9a-de 0 structura karmica considerând-o un rezultat alirithientei patologicegin partea unei alte persoane asupra biocampului.mcâmpul structura. organjsmul n-a g1isitcalea cea mai buna.[ "- v /"" .-am indepartat de principiile clasice de lucru ale oenergeticienilor conteniporani insa. Aveam la tratament 0 femeie tânara...!. am constatat ca metoda acumul1irii energiei ~i . culoarea fetei im} devenise verzuie. Apoi Însa auapiirutpacienti la care.Senzatiile erau neob~nuite. am' observat la ea ni~tt: modificari ciudate: devenise palida. " '::. ti~ice Dm. Ii furam energia. Prin locurile peste . pot fura bioenergie de la . Exact atunci rn-am decis sa-mi verifie capacitatea de efort maxim ~i am Început sa primesc zilnic cate treizeci-pRtruzeci de pacienti. trecut cu palmele s-au . deexemplu. Am lucrat lu!. Veneam acasa mai mult mort decat viu. Exact in aeea perioada am primit invitatia. . Eram curios sa aflu cum se va descurca organismul meu intr-o atare' sitllatie.. c} '. ~ - "_. Nu mai intelegeam nimic.. i-au aparut ni~te reactii alergice ~idevieri de ordin psihic.'care trecusem cu mana.:s~ .' . Insa am in!eles ca toate aceste metode pot "L. Vad ca atat ea cat ~i copilulprezinta deformatii identice ale structUn10r bioenergetic."poate fi bioritrnic ~i atn iI'11eles.'.: r: ~isà reflectez.' coÎ'ectat. Am in!eles ca .de la distan!a.vampirism. de-. .Fau aparut eruptii ~i mâncarimi.::~tonstitui simple paleative care nu-l pot vindeca pe om.~. deformatiilemamei aparând cu câtiva ani mai devreme.)M. Cand a venit data urmatoare.Ele nu duc la acea terapie patre care am tins toata via!a.-'-""'-- 23 J J . la un control de rutina. dl! rezolmea problemei. . Cand am citit insemnarea mamei . situatie ~ritica va alege aceasta cale furtul bioenergiei de la 0 alta 'versoana Întrucat lucrez la distan!a.atn fostpreqcupat \. Voiam sa ~tiiJ cat' pot ." ~_.ptm reglmul alimentar. pe deasupra ~i deformatiile . Era 0 situa!ie Iaraie~ire.'!iin~rinsâ prpgresele erau nesemnific\ltive. Am inteles acest lucru .protec!iei terapeutu11Jiimpo\:ri-vaaqiunii câmpurilor negative. deforma!ii prin Jt1ijloace magice de tipul vrajitoriei cu privirea sau cu mainile.torganismul mi-am provocat un vampirism subcon~tient ~i am j!hceput sa le fur energia pacientilor mei: Trebuia sa\ intrerup . tratand 0 femeiede deochi.~-".. ''... . .edeochiului.lucram. .ointei... Odatà. Eu pot trata prin intensificarea '....c-" . .'. Prin telefon am rugat-o pe mama tinerei sa noteze absolut tot ce 'se intâmpla cu fiica sa. . determinate de un eveniment concret in viata femeii. 22 . la 0 distanta de 20-30 cm de corp.indepârtând indepartat deoçhiul.""" ... nu dintr-o data. . Si inca În mod considerabil. I-am . '~illt1ipanesc bine metodele de tratament prin tehnicile respiratorii ~i .t:!ni-am dat seama cu groaza ~e ceea ce se intampla. Ea rn-a rugat sa nu trag concluzii pripite. . cerut telefonul de acasa ~i am incercat s-o tratez . Apoi am observat ca ceva se intâmpla cu/bioenergia ..'. cunosc toate tipurile de masaj punctural. atn v4ut structura acestei maladii. .. i S toti cei care au prezentatastfel de deformatii i-atn tratat prin indep1irtarea mecaniç1i a structurilor respective ~i pacientii S-llU simtit mai bine. Era un caz ie~it din comun: pentru prima 'data mi se intampla ca starea pacientului sa se inrautateasca dupa :)nterventia mea.ci. fetei . Puteam sa indepartez aceste.f".' - M-am decis sa renun! pentru totdeauna la bioenergetica indca /activitatea mea ulterioara n-ar fi' avut nici un sens. Vine. Am procedat insa ca un cercetitor: am continuat experimentul. '. sa ma odihnesc . Peste 0 saptamana am inceput sa obosesc.. 'Si trtasajulrara contact nu sunt eficiente.''.: atamentele deoarece organismul meu acum in orice. ..Am fost atunci sprijinit moral de doctori!it impreuna cu care .unde.f:'çeeace fac este... Aveam senzatia ca imi "fierb" creierii.j mea.Pe ~~ ..rezista....:-t . ~tiam deja ca deformatiile de Mest gen sunt legate detulbur1iri de ordin etic ~i ca ele apar atunci când omul ur~te sau e foarte suparat pe cineva. Nu .e.h\.. Întelegetea faptului ca ma a!lam nu in fata unui camp fizic ci a unui camp informativ a venit mai tarziu ~i de aceea metoda de tratament a ramas cea traditionalapentru bioenergetician: rn-am concentrat.. creindu-mi 0 stare de isaprasolicitare. . de la distan!a.

        c~ - 25 24 '. al . Atunci am Înteles ca viitorul apartine' . A' La finele anu]1. Am plecat la loeul Onega. al câmpurilor fizice ale obiectului.sa iovestighez doar boala. Noi doar I-am ignorat un timp. . Unul din meritele ~colii lui Polikov consta În faptul ca el aplica În mod Î constant~i cu mult succes'..Ji 1990 mi S-R cristalizat impresia ca izvorul maladiilor ÎI constituie dezechilibrul câmpurilor bioenergetice ~i ca trebuie. ~i Întrucât Între apari!ia .. cercetate. iar influen!areir pe planul al doilea. ramei ~i al pendulei. ocupându-mà insistent de depistarea câmpurilor informationale. \ '-'.. M-am scaldat În lac ~i.. pe cand de explicat cauzele bolii ~i ciiiie de a scapa de ea 0 pot face pentru milioane de pacien!i. Am vizitatbisericu!a din lemn din: .'J' ". ~.. ponderomotorografiei În diagnosticarea bolilor. cu / . atat la distan!à cât ~i prin contact.voi fi În miisura sa .' schimbarirapide În starea vremii:mai Întâi a nins.': odihnindu-ma~j. depinde de spirit ~iÎn' acela~i timp influenteazà spiritu!. El este expus În Carrile Sfinte. Giisind cauzele 'care au determinat deformarea structurilorkarmice le-am explicat pacientului. cu D. ). ~ Asimilând ponderomotorografia am continuat totu~i un timp . propriile noastre gre~eli sa ni le con~tientizam ~i. . . pentru ca e\e sunt primordiale. sa intràm În armonie cu Universul.. bioenergetica a omului prin con~tientizarea faptelor sale Întrucât corpul. ( Fiecare' caz a constituit 0 Încercare de a pàtrunde În : problemele de fOndale bolii. aceea actul terapeutic 'trebuie Îndrep~at ~ asupra trupului. ~i eu am Început s-o caut. apoi a plouat. am descifrat ceea ce era cel mai important pentru mine: pe primul plan era pus diiignosticul.. . Din aeel moment eu am devenit cercetator ~i' numai cercetator. reprezinta. ca mai Întâi ~i Întâi ttebuie gasite cauze1e" tulVurarilor karmice. Era oocazie cat se poate de potrivita. Boala.unul din mecanismele dezvoltiirii spiritului. Mi-a revenit Încrederea În faptul ca trebuie sa continui activitatea. ln ]986 am racut cuno~tin!a cu V:B. giisi solu!ia. M-am gandit cii. < .P1etoda.. Ziua de Pa!jti a fNt ciudatii.În subco~tient sa primesc un semn ' oarecare daca trebuie sau nu sa-mi continui activitatea ~i daca voi.'analizândÎn detaliu situa!ia. ~i rezultatele erau cu mult mai slabe fa!a de cele obtinute prin ac!iunea mainilor. nu Însà ~i cauzele iieesteia.partarea deforina!iei structurilor bioenergetice prin con~tientizare.. .. ~i asupra sufletului. Speram . Am Încercat saactionez asupra structurilor karmice pe care le vedeam fi Însu~i omul din fa!a mea. i :il . s-a Înseninat ~i.. au Început sa apara ~i rezultatele la care nu puteam ajunge actionând cu mâinile. De ~. Principalul e sa Înteregem . tratat nu organul' bolnav. ajuI'lgând la un Înalt grad de precizie a diagnosticului expres.În via!a omului Am explorat biocâmpul cu ajutorul mâinilor. . Vazând structurile karmice ale omului eu pot aprecia orice interventie terapeutica."" -. deformatiei biocâl11ijJurifor~i apari!ia bolii la nive\ul fizicului exista u~ anumit interval de timp. trebuie studiata infcirma!ia ~i transmisa oamenilor pentru ca de vindecat pot vindeca sute.~C-''''- '~""'. apiirut curcubeuJ. Am renun!at total la utilizarea mainilor. A fost 0 perioadil ~'hinuitoare pentru ca la Început nu stapaneam chiar foarte bine metoda.- . " \.. 0 tentativa de În!elegerea ceea ce reprezinta În fapt starea de boala. de aceea ~i remediul ei trebuie o~ientat catre con~tientizare. secolul al ~aisprezecelea. prin ciiin!a da rezultate uimitoare În :restabilirea sànata!ii oamenilor la flive\ul fizic. deodatii. Acest adevar ne este cunoscut de multa vreme. Doctrinele filosofice ale Orientului confirmau faptul ca baza 0 constituie structurile fine ale câmpurilor bioenergetice care sunt În legatura .m-am sim!it ca Llnnou niiscut. În primul rând asupra sufletului ~i spiritului .ivinitatea. metoda este de neÎnlocuit pentru un diagnostic precoce. Manifestarea.. catre scjJimbarea coneep!iei individului. i acestei metode.j.. ci câmpu!. Trebuia Însa giisita 0 metoda care sa perpÜtatratarea omului rara a-I influen!a energetic. prin spovedanie. În metoda de lucru a lui PQlikov eu . acestor dezechilibre. ~eful laboratorului de miisuratori biologice. . chiaI: deasupra capetelor noastre a'. de unde aaparut ~i ce roi joaca . Încetul cu Încetul. Cateva luni bune le-am pierd\lt cu perfectionarea metodei dupa care. medicul spitaluluidin satul Voznesenie de a veni la ei de Pa!jte. . iau 0 hotiirare. Eu vad eum se modifica structura fizica ~i .. Polikov. vampirismului În procesul activitatii terapeutice m-a determinat sa În!eleg faptul ca aparitia bolii este legata de dezechilibrul semnelor eticii. . Îndt.

        :~ . Acest fapt rn-a Îndemnat sastuqiez parametrispirtualita!iiumane. necunoscute noua ~i neÎntelese de n61. Era deScoperirea. Îritotdeauna noi am privit boala ca pe 0 catastrofii ..~~ mea. ~ efectul a fost superior celuia obtinut prin actionarea cu mâinile. . Când corectam deformatiile câmpului '..a cu greutate. sa caute noi CMde dezvoltare.. EiJ vad nu . jJnh con~tientizarea acestor dezechilibruri am aplicat tratamentul.1. E drept ca. V~deam structurile informationale aparute În cazul" diferitelor boli ~i.trei luni cu 0 boala grava era. de regula constitule motivul /i'traumatismului copilul\ji sau al Îmbolnavirii organelor dispuse În r' regiunea capului: pot apilrea tulburari ale vederii sau auzului. Liniei ~i paterne initial nu i-am dat atentie.5u~or de spusca el a pacatuit Într-o vlatii trecutii '~i ca acum . 0 informatie *.ca omul se afla . Apropiindu-mà de mal am viizut un pe~te nu prea mare care respir.ca În viata prezenta sau Î!!-tr-unadin cel€ trecute omul a Încii!cat ceva ~i acurn este bolnav. .. Aceastii informatie stii la baza formiirii destinului copilului.lraambii piirinti. de eercetare a. a-~i executa dansurile lor.Jcâmpurilor mamei ~ide aceea se impunea concluzia ca structurile . abia mai târziu arn Întelesca ':. Boala' este un "bec ro~u" care avertizeaza asupra faptului .'d. TrebUie sa milrturisesc ca acest lucru I-am intuit dintotdeauna ~itot ce se pi)trecea În jur confirma aceastii unitate. ~. Odatii. forma deformatiei structurilor ~i.Îl face pe copil sa fie supilracios. Copiliiria .çsupilrare puternica a mamei. alunecând pé suprafata apei sprijiniti În vârfurile coditelor. Convingându-mii: de faptul' ca' deformatiile campului ~etermina diverse deviatii la nivel fizic.s1. 0 ura 'l puternica.zece ani Înaihte de aparitia bolii la nive] fizic. sanatate. a bolilor prezente ci ~i a celor viitoare intrucat deformatia structurii campurilor Începe cu cinci . Am Înteles cat de '~. Încetul cu Încetul se cristalizau eleme. caracterului ~ispiritului acestuia. ~ special din 'ultimii cativa ani de dinaintea n~terii sale. karrnei poate fi numitii "Pfemon~iepractica". rn-am mul\Umit cu cercetarea celei' prezente."-"-" ". instan!ele eti~e. Priveam cum deasupra bancurilor de nisip se Învârto~eau pe~ti~bri miirunti siirind În cârduri din apa pentru.\tat evenimenteleca atare..:1)Faptele marnei determina soarta ~i sânatatea viitorului om. legile care au fost Înc~lcate. fiiceam corectiile de ' rigoare obtinand modificarea nu numai a stiirii fizice ci ~i'a altdf parametri informatico-energetici ai sistemului uman.pe un drum gre~it". omului.mi-am petrecut-o la Marea Azov.. ~ ! campurilor. Intrucat cercetarea vietilor trecute ale ornului .. confirma unitatea lurnii Înconjuratoare a naturii vii "§i nevii. structurilor ~" câmpurilor copilului corespunde cu deformatia structurilor . pe c!lfe eu ÎI simteam În subcon~tient Vedeam deformatiile campurilor care Înraureau starea fizica a .câmpurilor se transmit de la piirin~ la copii. . Cunoscând dependen!a omului de structura . mamei. Piiritltii le transmit copiilor.practicareaunei puternice influentein sensul vindecariinu numai . spre a ne saiva. . vild.. . Metoda . nutrita În timpul sarcinii. au fost unele nuan!e.con~tientizeze erorile comise. M-am prevaJat de notiunea clasica de Karma considerilf. ceea Ce s-a Întamplat. 0 . mi-am impus sa nu mai ac!ionezbiQenergetic. Cercetiirile pe care le efectuez. ' . unui nou mecanismal transmiterii :: informatiei congenitale. Într-0 forma abstracta.~iam Încercat s-o eliminam În timp ce ea constituie În fapt un avertisment În legatura cu ni~te erori~i actioneazJi.sa-~i. La fel se pot Înver~una copiii diferitelor fiinte . ~{ spiritul copilului sunt În egalii i'/1IlR. .responsabili pentru qorpul.trebuie sa plateasca. este deosebit' de dificila. '!'If '-'-~--~'''''''-

        Related Interests