***********************************

SID MEIER'S CIVILIZATION III README
***********************************
INSTRUKCJA OBS£UGI
Do dysku z gr¹ do³¹czona jest elektroniczna wersja Instrukcji Obs³ugi do gry w formacie
pdf, program Adobe Acrobat Reader 5.0 (umo¿liwiaj¹cy przegl¹danie instrukcji w formaci
e.pdf), a tak¿e plik z Instrukcj¹ Instalacji na temat dostêpu i u¿ytkowania. Do pliku In
stalacja dostaæ siê mo¿na przez klikniêcie przycisku Start, a nastêpnie wybór Programy > Inf
ogrames Interactive > Civilization III > Instrukcja Instalacji.
Aktualizacje:
*
Sprawd

naj wie¿sze aktualizacje na stronie www.Civ3.com.

Rozwi¹zywanie problemów:

*
Gra Civilization III wymaga obs³ugi OpenGL. Je li natrafisz na problem, upew
nij siê, ¿e ci¹gn¹³e i zainstalowa³e najnowsze sterowniki dla karty graficznej oraz aktual
e do Twojego systemu operacyjnego.
*
Je li pojawi¹ siê problemy zwi¹zane z odbiorem obrazu w Windows 2000, wymieñ binkw
32.dll znajduj¹cy siê w katalogu, do którego zainstalowa³e Civilization III na binkw32.dl
l znajduj¹cy siê na p³ycie CD w katalogu \Bink\Win2k.
*

U¿ywaj¹c Windows XP, musisz zresetowaæ grê, je li prze³¹czasz miêdzy kontami u¿ytkown

*
Upewnij siê, ¿e przy pieszenie karty graficznej jest ustawione na maksimum. Gr
a wymaga DirectX 8.0a i je¿eli te ustawienia s¹ ni¿sze ni¿ maksymalne, niektóre sk³adniki DX
8 s¹ wy³¹czone. Mo¿esz mieæ dostêp do tych ustawieñ z Panelu sterowania.
*
Wyg³adzanie czcionek: Aby wyg³adziæ czcionki, otwórz Panel sterowania, kliknij n
a ikonê 'Ekran', wybierz przycisk 'Efekty', a nastêpnie zaznacz opcjê 'Wyg³adzanie krawêdz
i czcionek ekranowych'.
*

Pierwsze wersje systemu Windows 95 nie zawiera³y OpenGL, który jest wymagany
przez grê Civilization III. Program o nazwie 'opengl95.exe' mo¿na znale æ w katalogu g³ówny
m na p³ycie CD z gr¹, który zainstaluje wymagane sterowniki. UWAGA: Dotyczy to tylko p
ierwszych wersji Windows 95, które maj¹ problemy z obs³ug¹ Civilization III. Je li nie mas
z pierwszej wersji systemu Windows 95, b¹d nie masz problemów z uruchomieniem gry, ni
e instaluj tych sterowników!

*
W systemie Windows 2000, je li natrafisz na problemy z czcionkami lub teks
tem, upewnij siê, ¿e ci¹gn¹³e i zainstalowa³e najnowszy service pack dostêpny dla tego sys
eracyjnego. Najnowszy service pack znajdziesz na stronie www.microsoft.com.
POMOC TECHNICZNA (USA i KANADA)
Pomoc przez Internet
Najnowsze techniczne informacje o produktach Infogrames Interactive s¹ generalnie
dostêpne przez ca³¹ dobê, 7 dni w tygodniu na stronie:
http://www.ina-support.com
Na tej stronie masz dostêp do
ansmisji plików), sk¹d mo¿esz
Hints) i Kody U³atwieñ (Cheat
ytania, na które nie znalaz³e

FAQ (Najczê ciej zadawane pytania), obszaru FTP (Protokó³ tr
ci¹gn¹æ - je li s¹ one dostêpne - poprawki (patches), nasze Ws
Codes), oraz czê æ e-mailowa, gdzie mo¿esz uzyskaæ pomoc i zada
odpowiedzi w ramach FAQ.

Pomoc telefoniczna/faksowa lub e-mailowa w USA i Kanadzie

425-951-7108 zdecyduj¹. Ta umowa jest czê ci¹ pakietu ("Pakiet"). numer 04-12345 wymaga³by wpisania numerów "12345". Numer fabryczny znajduje siê w kilku miejscach (na ok³adce CD. Nasz system Interactive Voice Response and Faxback jest ge neralnie dostêpny ca³¹ dobê. Procedura zwrotu produktu w USA i Kanadzie Je li nasi technicy pod numerem tel. Inc. prosimy o zamieszczenie krótkiej notatki z wyja nieniami na temat t ego co jest przesy³ane i dlaczego. Materia³y nie zawieraj¹ce RMA# zostan¹ zwróco bez czytania. 04-12345. w przypadku gdyby my potrzebowali siê z tob¹ skontaktowaæ. opakowaniu i/lub p³ycie CD) i ma numer identyfikacy jny np. 2001 UMOWA LICENCYJNA *** WA¯NE *** To jest umowa prawna pomiêdzy u¿ytkownikiem programu ("Tob¹") a Infogrames Interactive .) My sami udzielamy pomocy w dni powszednie.(425) 951-7108. Box 180 Woodinville.00 (Pacific Time). Wspania³a wiadomo æ! Ulepszyli my nasz system pomocy automatycznej. b¹d p³ytê CD-ROM ( zbiorczo nazwan¹ tu "Programem") i pewne mate isane ("Dokumentacjê"). wpisz ostatnie piêæ cyf r z twojego numeru. S³u¿y on pomoc¹ i umo¿liwia przefaksowanie dok ntów FAQ bezpo rednio do ciebie. 13110 NE 177th Place Suite # B101. modernizacje. (Np. ¿e zawarty jest równie¿ podany prze z techników Merchandise Authorization Number (RMA#) oraz twój numer tel. prosimy o w³¹czenie komputera i przygotowanie nastêpuj¹cych informacji : · · * Me) · · Marka i model systemu Typ procesora System operacyjny. modyfik acje lub inne ulepszenia dostarczone przez Infogrames Interactive odno nie Oprogra . Attn: TS/CS Dept. Upewnij siê jednak. Kiedy system automatycznej pomocy poprosi. Jakiekolwiek poprawki. aktualizacje. 7 dni w tygodniu. zadzwoñ do Infogrames Interactive Tech Support na nume r tel. Inc.Aby uzyskaæ pomoc telefoniczn¹. Zanim zadzwonisz. kiedy zostaniesz o to poproszony. Uwa ga: W dni wi¹teczne mo¿emy nie pracowaæ. Musisz tylko podaæ numer fabryczny produkt u. Umowa u¿ytkownika koñcowego (USA i Kanada) June 28. W ten sposób bezpo rednio uzyskasz dostêp do wszy stkich znanych nam kwestii i rozwi¹zañ z danego tematu. Windows(r) 95. partnerami i filiami (zbiorowo pod nazw¹ "Infogrames Inter active"). Windows(r) Pamiêæ RAM Informacje o b³êdach z jakimi siê spotka³e (i gdzie) Mo¿esz równie¿ przefaksowaæ problemy lub pytania do Pomocy Technicznej na nastêpuj¹cy numer : (425) 806-0480. jej spó³k¹ macierzyst¹. wraz z numerem wersji (np. WA 98072-9965 RMA #: A.8:00-18. kasetê lub dysk z gr¹. które mo¿es n¹æ.. który równie¿ obejmuje pliki. b¹d napisaæ na adres poni¿ej. EULA Infogrames Interactive. Inc. ¿e musisz przes³aæ materia³y be zpo rednio do nas. wiêc mo¿esz uzyskaæ rozwi nie swojego problemu znacznie szybciej. w godz. Proszê przes³aæ materia³y na adres poni¿ej: Infogrames Interactive.

Osoby te mog¹ do wiadczyæ ataku epilepty cznego podczas ogl¹dania telewizji lub u¿ytkowania gier komputerowych. bêd¹ objête warunkami w ramach niniejszej Umowy z wy³¹czeniem poni¿szych przypadków. skontaktuj siê z lekarz em. niekontrolowane drgawki. Ostrze¿enie o zmêczeniu UWAGA Niektóre osoby mog¹ odczuwaæ zmêczenie lub z³e samopoczucie po tym jak u¿ywa³y programu przez d³u¿szy czas. OSTRZE¯ENIA I RODKI OSTRO¯NO CI DO WIADOMO CI U¯YTKOWNIKA: Ostrze¿enie o epilepsji UWAGA PRZECZYTAJ TO OSTRZE¯ENIE ZANIM TY LUB TWOJE DZIECKO ZACZNIECIE U¯YWAÆ TEGO PROGRAMU Niektóre nieliczne osoby mog¹ byæ nara¿one na ataki epileptyczne lub utratê przytomno ci pod czas patrzenia na pewne rodzaje migaj¹cego wiat³a. powiniene ZAWSZE robiæ sobie 10-15 minutowe pr zerwy co godzinê. Graj bêd¹c tak daleko od monitora jak to mo¿l iwe. Bez wzglêdu na samopoczucie. * Podczas u¿ytkowania rób sobie 10 . Je li tego . oznacza to. Je li bêdziesz mieæ j iek problem z uzyskaniem zwrotu pieniêdzy. POTWIERDZASZ. 425-951-7108. albo bonusy do gry dostarczone przez Infogrames Interacti ve bez dodatkowej op³aty. gdzie go naby³e . skurcze powiek i miê ni oczu. Je li Ty lub ktokolwiek z Twojej rodziny kiedykolwiek wykazywa³ objawy wskazuj¹ce na e pilepsjê (np. u których nigdy wcze niej nie stwierdzono epilepsji. ¯E KUPUJ¥C PAKIET OD AUTORYZOWANEGO DYST RYBUTORA INFOGRAMES INTERACTIVE. zaburzen ia b³êdnika lub konwulsje.mowania b¹d Dokumentacji.tel. nie ci¹gaj lub instaluj Programu. Je li nie zwrócisz ca³ego Pakietu w przeci¹gu 30 dni od zakupu. ZASTOSUJ PONI¯SZE RODKI OSTRO¯NO CI PODCZAS U¯YWANIA PROGRAMU: * Nie sied lub nie stój zbyt blisko ekranu. ¿e akceptujesz warunki niniejszej Umowy. NATYCHMIAST WY£¥CZ KOMPUTER i skontaktuj siê z lekarzem. jako czê æ Pakietu. Je li odczujesz zmêczenie w rêkach i d³oniach. s³uc haj sygna³ów p³yn¹cych z twojego cia³a. CI¥GAJ¥C LUB INSTALUJ¥C OPROGRAMOWANIE. PRZEWIDZIANYCH USTAWOWO LUB INACZEJ. prosimy o kontakt z Obs³ug¹ Techniczn¹ Infogr ames Interactive pod nr. zaburzenia wzro ku. ROZUMIE SIÊ. J e li odczuwasz natrêtne bóle lub masz z³e samopoczucie w trakcie lub po skoñczeniu gry. Zalecamy rodzicom nadzorowanie dzieci bawi¹cych siê grami komputerowymi. Je li stwierd zisz u siebie lub u Twojego dziecka nastêpuj¹ce objawy: zawroty g³owy. i zwróæ ca³y Pakiet tam. Je li nie zgadzasz siê z warunkami niniejszej Umowy. * Zawsze graj w dobrze o wietlonym pokoju. przerwij grê i odpocznij. B¥D ZMIENIANIA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. zanim uruchomisz Program. za pe³nym zwrotem pieniêdzy. Przerwij grê i skonsultuj siê z lekarzem.15 minutowe przerwy co godzinê. W IMIENIU INFOGRAMES INTERACT IVE. * Nie u¿ywaj Programu je li jeste zmêczony lub pozbawiony snu. NEGOCJOWANIA WARUKÓW L UB GWARANCJI. ¯E ZAPOZNA£E SIÊ Z WARUNKAMI NINIEJSZ UMOWY. ZROZUMIA£E I AKCEPTUJESZ JE. ataki epileptyczne lub nag³e utraty przytomno ci). utratê przytomno ci. DYSTRYBUTOR TEN NIE JEST PRZEDSTAWICIELEM INFOG RAMES INTERACTIVE I NIE JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA. Przypad³o ci te m og¹ wyst¹piæ te¿ u osób.

Infogra mes Interactive nie reklamuje stron internetowych tylko dlatego. dekompilowaæ. Je li twoje rêce. innymi miêdzynarodowymi umowami i konwencjami dotycz¹cymi praw w³asno ci. rozk³adaæ na czynniki pierwsze l b w inny sposób redukowaæ Programu. wypo¿yczanie. INNE OGRANICZENIA: Nie mo¿esz przyczyniaæ siê lub pozwalaæ na demonstrowanie. leasing. rozpowszechnianie lub inn¹ dystrybucjê Prog ramu i Dokumentacji w jakiejkolwiek formie. a Ty nie podejmiesz ¿adnych dzia³añ ³ami¹cych niniejsze pra wa. U¿ywanie funkcji chatu. nadgarstki lub d³onie s¹ zmêczone lub kontuzjowane w wyniku innych czynn o ci. niektóre osoby mog¹ do wiadczyæ zawrotów g³owy. a tak¿e patentów. Infogrames Interactive nie monitoruje . licencjonowanie. CZAT: Program mo¿e zawieraæ funkcje gry przez Internet. wraz ze stron¹ obs³ugiwan¹ przez Infogrames In teractive lub strony trzecie. Gra poprzez Internet mo¿e mieæ miejsce poprzez jedn o lub wiêcej niezale¿nych gaming lub innych stron internetowych (ka¿dy pod nazw¹ "Web Si te"). i w³asno ci dóbr intelektualnych dotycz¹cych Programu. lub innych us³ug dostêpn ych na stronie internetowej odbywa siê na Twoje ryzyko. i nie mo¿esz sprzedaæ lub przekazaæ kopii Programu lub Dokume ntacji innym osobom. Przed uruchomieniem gry. nale¿¹ tylko i wy³¹cznie do Infogrames eractive i jego licencjobiorców. wraz z nieograniczonymi lin ami do innych stron i komentarzy lub umów pomiêdzy u¿ytkownikami danej strony. Je li Ty lub Twoje dziecko do wiadczycie takich objawów. ochronê danych na tych stronach. musisz po³¹czyæ siê z Internetem. poszerzaæ. Dzieci mog¹ po³¹czyæ s iê z Internetem za zgod¹ rodzica b¹d opiekuna. przerwij grê i wróæ niej pó niej. Podczas baw ienia siê lub ogl¹dania pewnych obrazów. mo¿esz doprowadziæ do powa¿niejszych kontuzji lub schorzeñ. ¿e link do strony internetowej jest zasugerowany b¹d ustalony. u¿ywanie Programu mo¿e wp³yn¹æ na pogorszenie ich stanu.iechasz. PRAWA W£ASNO CI. Program lub Dokumentacja mog¹ wskazaæ ki do odpowiednich stron internetowych. Ostrze¿enie o zaburzeniach b³êdnika UWAGA Program wytwarza bardzo realistyczne obrazy i trójwymiarowe symulacje. zabu ka lub md³o ci. Zaleca siê nie podawanie to¿sa mo ci i innych osobistych danych za po rednictwem transmisji na czacie. Jakiekolwiek prawa n ie wymienione w niniejszej umowie s¹ zastrze¿one dla Infogrames Interactive i jego l icencjobiorców. war unki u¿ytkowania tych stron. Nie mo¿esz modyfikowaæ. kopiowani e. zainstalowaæ i uruchomiæ Program na pojedynczym termina u pod³¹czonym do pojedynczego komputera. PRAWA AUTORSKIE: Prawa do Programu i Dokumentacji. Je li chces z u¿yæ tych funkcji. Dostêp do stron obs³ugiwanych przez Infogrames Interac tive podlega warunkom chronionym prawami autorskimi takich stron. adaptowaæ. oraz zawarto æ i dostêpno æ poprzez stronê internetow¹. uzupe³niaæ. oraz zrzeka siê wszelkiej od powiedzialno ci za funkcjonowanie i dzia³anie jakichkolwiek stron internetowych. rekonstruowaæ. bez uprzedniej pisemnej zgody Infogr ames Interactive. tworzyæ produktów w oparciu Program. zakupów on-line b¹d te¿ em@il Game. kontroluje. . Program i Dokumentacja s¹ chronione prawem Stanów Zjednoczonych i Kanady. skon taktuj siê z lekarzem. OGRANICZONA LICENCJA: Masz prawo do ci¹gania. reklamuje i nie ponosi odpowiedzialno ci za tekst lub wiadomo ci g³osowe . obejmuj¹c¹ nieograniczony dostêp do funkcji c at. instalowania lub uruchomienia Program u tylko dla w³asnego u¿ytku. Nie mo¿esz u¿ywaæ Programu na wiêcej ni¿ jednym term nalu lub komputerze jednocze nie. obejmuj¹cych nieograniczon¹ MSN Gaming Zone prowadzon¹ przez Korporacjê Microsoft. przekazane za po rednictwem Programu. Infogrames Interactive nie przegl¹da i nie kontroluje. t³umaczyæ. GRA W INTERNECIE. Mo¿esz ci¹gn¹æ.

b¹d pliki. jednak¿e mo¿esz mieæ równie¿ inne uprawnienia w zale¿no ci od danego prawodawstw Je li my lisz. Suite # B101. Niektóre prawodawstwa nie zezwalaj¹ na wy³¹czen ie lub ograniczenie celowych. Na Tobie spoczywa odpowie dzialno æ za koszty. PRZYPADKOWE. adresem i numerem tel. Box 180. W ¯ADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNO Æ INFOGRAMES INTERACTIVE I JEGO LICENCJOBIORCÓW NIE WP£YNIE NA PODWY¯SZENIE CENY ZAKUPU TEGO PAKIETU. Niektóre prawodaw stwa nie pozwalaj¹ na ograniczenia d³ugo ci trwania gwarancji lub jej warunków. ¿e znalaz³e b³êdy b¹d defekty w Programie w trakcie okresu gwarancyjnego. A ODNOSZ¥CYCH SIÊ DO TEGO PROGRAMU. jako czê æ Pakietu. a ró¿ni¹ce siê. Niektóre prawodawstwa nie zezwalaj¹ na wy³¹czenie lub ograniczenie pomocy. Ta ograniczona gwarancja: (i) odnosi siê tylko do osoby dokonuj¹cej zakupu . które s¹ dostarczone na zasadzie "jak s¹". Warunki znajduj¹ce siê w zamówieniach. . zostanie ci wydany Return Merchandise Authorization Number (RMA#). a wiêc powy¿sze ograniczenie i wy³¹czenie mo¿e ciebie nie dotyczyæ. przypadkowych. w nastêpstwie. INFOGRAMES INTERACTIVE I JEGO LICENCJOBIORC Y NIE ZAPEWNIAJ¥ ¯ADNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW. b¹d innych podatków (z wyj¹tkiem podatku dochodowego Infogrames In teractive). a wiêc powy¿sze ograniczenie mo¿e Ciebie nie dotyczyæ.00 (Pacific Time). uaktualnieñ. lub ograniczenia odpowiedzialno ci wzglêdem okre lonych ilo ci. kasetê z g r¹ lub dysk. i innych ulepszeñ dokonanych przez Infogrames Interactive. ¿e no nik zawieraj¹cy Program bêdzie wolny od wad produkc yjnych. tak wiêc p owy¿sze ograniczenie mo¿e siê do ciebie nie odnosiæ. pe³nym imieniem i na m. c³a. sprzeda¿y onsumpcji lub VAT-u. WA 98072-9965. Attn: TS/CS Dept. PRZYK£ADOWE LUB INNE PO REDNIE USZKODZENIA. WYRA¯ONYCH B¥D ZASUGEROWANYCH. modernizacji. a Tob¹ odno nie nin iejszych tematów. modyfi kacji.OGRANICZONA GWARANCJA: Infogrames Interactive zapewnia gwarancjê na okres 90 dni od daty zakupu oryginaln ej kopii Programu. lub nie zawarte w tej Umowie. ZARÓWNO GWARANCJA PRZYST OSOWANIA DO OKRE LONEGO CELU JAK I GWARANCJA KUPIECKA S¥ OGRANICZONE DO OKRESU 90 DNI. Z WYJ¥TKIEM POWY¯SZEGO. PRZEWIDZIAN YCH USTAWOWO LUB INACZEJ. przypadkowych zniszczeñ. do Infogrames Interactive. lu bêd¹ce sprzeczne z. wyceny. nie stan¹ siê czê ci¹ tej Umowy. lub innych op³at narzucanych na Pakiet i regulowany ch przez w³adze rz¹dowe. które zwrócisz na ¿¹danie Infogrames Interactive. w rozs¹dnym terminie i bez op³aty. 425-951-7108 w dni pow szednie. Jakiekolwiek zmiany Umowy musz¹ byæ dokonane na pi mie i podpisane prz ez Infogrames Interactive i Ciebie. razem z RMA#. a odnosz¹cych siê do Programu i Dokumentacji. w godzinach 8. PRZEWIDZIANYCH USTAWOWO LUB INACZEJ. je li Infogrames Inter ctive bêdzie musia³ zap³aciæ jakiekolwiek podatki lub op³aty dotycz¹ce u¿ytkowania.00-18. dowodem zakupu. Je li natrafi³e na defekt fabryczny Programu. po rednich lub przyk³adowy ch uszkodzeñ. i (ii) nie odnosi siê do jakichkolwiek poprawek. Je li konieczny bêdzie zwrot... Infogrames Interactives i jego licencjo biorcy zobowi¹zuj¹ siê do wymiany Produktu. Inc. za wyj¹tkiem dni wolnych od pracy. b¹d do jakichkolwiek gier bonusowych dostarczonych przez Infogrames Interactive bez dodatkowych kosztów. TYCH I JAKICHKOLWIEK INNYCH SUGEROWANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI INFOGRAMES INTERACTIVE I JEGO LICENCJOBIORCY NIE BIOR¥ ODPOWIEDZIALNO CI ZA CELOWE. Wy lij oryginaln¹ p³ytê CD-ROM. i podaj numer fabryczny Produktu. Ograniczona gwarancja daje ci szcze gólne prawa. NIE STOSUJE SIÊ. taryfy. W NASTÊPSTWIE. za o Pomocy Technicznej Infogrames Interactive na numer tel. w którym uzyska³e go po raz pierwszy. OGÓLNE: Ta umowa stanowi porozumienie miêdzy Infogrames Interactive. ZASADY EKSPORTU I IMPORTU: W przypadku gdy eksportujesz Produkt lub Dokumentacjê z kraju. i zapewnia. z prawid³ow¹ w rsj¹ Produktu. 13 110 NE 177th Place. chyba ¿e tan¹ zaakceptowane przez Infogrames Interactive na pi mie. NAWET JE LI INFO GRAMES INTERACTIVE I JEGO LICENCJOBIORCY MOG¥ BYÆ WIADOMI ISTNIENIA TAKICH USZKODZEÑ. które ci¹gn¹³e . Woodinville. na Tobie spoczywa odpowiedzialno æ za stos owanie siê do wszelkich przepisów eksportowych i reeksportowych.

je li nie bêd¹ oni mogli doj æ do porozum enia. dla którego zosta³ on opracowany. Ta forma sprzeda¿y daje jej legalnemu w³a cicielowi prawo u¿ywania programu ograniczone do wczytywania programu z zakupionego no nika do pamiêci. Rozstrzygniêcie. ¿e bezprawne kopiowanie gier jest dzia³alno ci¹ kryminaln¹. Obowi¹zkiem nabywcy je st zapobieganie infekcji tego produktu wirusami komputerowymi w trakcie u¿ywania g ry. przez Prezydenta Amerykañskiego Stowarzyszenia Rozjemców ("AAA").. Prosimy o docenienie tych starañ oraz prosimy pamiêtaæ. U. wraz z jej interpretacj¹. ul.OBOWI¥ZUJÊCE PRAWO. a koszty rozstrzygniêcia (wraz z kosztami s¹dowymi st ron obecnych. jak zdecyduj¹ rozjemcy. (b) Konwencji Narodów Zjednoczonych odno nie Kontraktów na Miêdzynarodow¹ Sprzeda¿ Produktów. 1980 . rzygniêcie zostanie przeprowadzone przez trzech (3) rozjemców. (c) Konwencji z 1974 odno nie Okresu Ograni czenia w Miêdzynarodowej Sprzeda¿y Produktów ( "Konwencja z 1974"). 03-301 Warszawa. z wy³¹czeniem (a) sporów prawnych. Jagielloñska 74. Ka¿de dalsze u¿ycie. zostan¹ zakoñczone rozstrzygniêciem. Dla celów tego Paragrafu. moc¹ obowi¹zuj¹c¹ lub rozwi¹zaniem. firmy CD Projekt.S. dzier¿awê. . Spory i roszczenia wynikaj¹ce lub odnosz¹ce siê do tej Umowy lub jej pogwa³cenia. Rozstrzygniêci e bêdzie przeprowadzone w jêzyku angielskim i zgodnie z zasadami AAA odno nie rozstrzy gniêcia komercyjnego. które Pañstwo kupujecie. warunki s¹ naruszeniem praw autorskich wydawcy chyba. w celu wprowadzenia w ¿ycie niniejszych praw Infogrames Interactive za pomoc¹ wprowadzenia poprawek do kontraktu. wraz z wyegzekwowaniem odszkodowania. Ka¿da z wydawanych prze z nas gier jest owocem wielomiesiêcznej. odbêdzie siê w Nowym Yorku. Wadliwy dysk (dyski) prosimy przes³aæ poczt¹ wraz z opisem problemu bezpo rednio do wy³¹cznego dystrybutora gry w Polsce. stanowe i federalne s¹dy Stanu No wy York. i orzeczenie jej mo¿e byæ wprowadzone w ¿ycie przez s¹d który posiada odpowiedni zakres jury sdykcji. dokonanego w Wiedniu. obie trony podlegaj¹ pod zakres jurysdykcji. wypo¿yczanie i inne formy dystrybucji lub rozpowszechniania p roduktu naruszaj¹ce ww. lub komukolwiek dzia³aj¹cemu w Twoim imieniu. a wiêc do systemu komputerowego . nakazu s¹dowego lub podobnych s³usznych rodków. wynajem. oraz (d) Protoko³u z awieraj¹cego poprawki do Konwencji z 1974. w³¹czaj¹c kopiowanie. w tym jednego wskazan ego przez Infogrames Interactive. Jej celem jest nieustanne po dnoszenie standardu naszych gier. Decyzja roz jemców bêdzie decyzj¹ wykonawcz¹. Decyzja rozjemców bêdz ie obowi¹zywa³a wymienione strony. powielanie. i akceptuj¹. bez ograniczeñ) zostan¹ pokryte tak. PRAWA AUTORSKIE (PL) Wprowadzamy Pañstwa w wiat gier komputerowych najwy¿szej jako ci. Bez wzglêdu na cokolwiek co jest sprzeczne z tym co zosta³o zawarte w niniejszym Par agrafie. jednego wskazanego przez Ciebie. Wadliwy dysk (dyski) zostan¹ wymienione na prawid³owo dzia³aj¹ce w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania.A. 11 kwietnia. Infogrames Interactive ma prawo do wszczêcia postêpowania przeciwko Tobie. i bêdzie jedynym miejscem na to przeznaczonym. sp zeda¿. i trzeciego n ominowanego przez dwóch wcze niej wymienionych lub. WARUNKI GWARANCJI (PL) Gwarantuje siê dostarczenie nabywcy dysku (dysków) zapewniaj¹cego prawid³ow¹ eksploatacjê ni niejszej gry oraz niezainfekowanego wirusami komputerowymi. W przypadku stwierdzenia w ci¹gu 90 dni od daty zakupu wad produkcyjnych zakup ionych dysków. ROZSTRZYGNIÊCIA: Ta Umowa zawarta jest wed³ug prawa Stanu Nowy York . CD Projekt zapewnia bezp³atn¹ wymianê produktu na dyski prawid³owo funkcjon uj¹ce. Wy³¹czny dystrybutor na terenie Polski CD PROJEKT. ¿e wyraz i on na to pisemn¹ zgodê. specjaln ych dzia³añ. wytê¿onej pracy.