You are on page 1of 5

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC HẰNG TUẦN và THÁNG

TẠI CHÙA PHÁP NHÃN NĂM 2017

THÁNG 01
Chủ Nhật, 01/01/17

Ngày Tu An Lạc có Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)

Chủ Nhật, 8/01/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 15/01/17

Thiền tập, tụng Kinh, niệm Phật, và Pháp thoại lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 22/01/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.

Thứ Sáu, 27/01/17

Chuẩn bị đón Tết truyền thống

28 - 29/01/17

Đón Tết năm Đinh Dậu
THÁNG 02

Chủ Nhật, 5/02/17

Khai Kinh Phúc Đức và Pháp thoại đầu năm lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 12/02 /17

Cúng Rằm tháng Giêng và Pháp thoại

Chủ Nhật, 19/02/17

Thiền tập, tụng Kinh, niệm Phật, và Pháp thoại lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 26/02/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.
THÁNG 3

Chủ Nhật, 05/3/17

Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)

Chủ Nhật, 12/3/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.

Chủ Nhật, 19/3/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và Pháp thoại lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 26/3/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.
THÁNG 4

Chủ Nhật, 02/4/17

Khóa Tu Mùa Xuân và Lễ vía Quan Âm có Pháp thoại (9:00 am tới
4:00 pm)

Chủ Nhật, 9/4/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện
Phật pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 16/4/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 23/4/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.

Chủ Nhật, 30/4/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am
THÁNG 5

Chủ Nhật, 7/5/17

Đại Lễ Phật Đản, Khóa Tu Mùa Hè, Lễ làm người Phật tử có
Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)

Chủ Nhật, 14/5/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật
Pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 21/5/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 28/5/17

Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)
THÁNG 6

Chủ Nhật, 4/6/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 11/6/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện
Phật pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 18/6/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 25/6/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.
THÁNG 7

Chủ Nhật, 2/7/17

Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)

Chủ Nhật, 9/7/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện
Phật pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 16/7/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 23/7/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.

Chủ Nhật, 30/7/17

Ngày Tu Học an lạc, Lễ Vía Quan Âm có Pháp thoại (9:00 am tới
4:00 pm).
THÁNG 8

Chủ Nhật, 6/8/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 13/8/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật
Pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 20/8/17

Khóa Tu Mùa Thu, Đại Lễ Vu Lan, Lễ làm người Phật tử có Pháp
thoại (9:00 am tới 4:00 pm)

Chủ Nhật, 27/8/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật
Pháp lúc 11:00 am
THÁNG 9

Chủ Nhật, 3/9/17

Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)

Chủ Nhật, 10/9/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện
Phật pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 17/9/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 24/9/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.
THÁNG 10

Chủ Nhật, 01/10/17

Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)

Chủ Nhật, 08/10/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện
Phật pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 15/10/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 22/10/17

Lễ vía Quan Âm có Pháp thoại (9 am tới 4 pm)

Chủ Nhật, 29/10/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.

THÁNG 11
Chủ Nhật, 05/11/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am.

Chủ Nhật, 12/11/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và câu chuyện Phật
Pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 19/11/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 26/11/17

Khóa Tu Mùa Đông - Lễ Tạ Ơn có Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)
THÁNG 12

Chủ Nhật, 3/12/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, và Năm điều đạo đức, và câu chuyện
Phật pháp lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 10/12/17

Ngày Tu Học An Lạc có Pháp thoại (9:00 am tới 4:00 pm)

Chủ Nhật, 17/12/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

Chủ Nhật, 24/12/17

Sám Hối, tụng Ba Nương Tựa, Năm điều đạo đức, và kể câu chuyện
Phật Pháp lúc 11:00 am.

Chủ Nhật, 31/12/17

Thiền Tập, Tụng Kinh, Niệm Phật, và học Phật Pháp bằng tiếng Anh
và Việt lúc 11:00 am

CHÚ THÍCH:
Thứ Bảy hằng tuần có thiền tập và học Phật pháp từ 10:30 am tới 12:00 at noon