You are on page 1of 8

AvqKi Aav`k, 1984 (1984 Gi 36bs Aav`k) Gi

Aaxb AvqKi wiUvb dig

AvBwU-11 M

ew kYx I Abvb Ki`vZvi Rb


(Kvvbx eZxZ)

Ki`vZvi Qwe
[Qwei Dci mZvqb
Kib]

mvwbZ Ki`vZv nvb


mgqgZ wiUvb w`b
Rwigvbv cwinvi Kib
chvR wUK () wP w`b

^wbaviYx

mveRbxb ^wbaviYx

mvaviY

1| Ki`vZvi bvgt ...........................................................................................


2| RvZxq cwiPq c b^i (hw` _vK)t ............................................................................................................
3| BDwUAvBGb (hw` _vK)t

4| wUAvBGbt

5| (K) mvKjt

...................................

(L) Ki Ajt ........................XvKv........................

6| Ki ermit .........2009-2010........................
8| ghv`vt

ew F

dvg F

7| AvevwmK ghv`vt wbevmx F / Awbevmx F


ew msN F

wn`y Awef cwievi F

9| eemv cwZvb/wbqvMKvixi bvg (chvR )t .........................................................................................


10| x/^vgxi bvg (Ki`vZv nj wUAvBGb DjL Kib)t ....................................................................................
11| wcZvi bvgt

.....................................................................................................................................

12| gvZvi bvgt

......................................................................................................................................

13| R ZvwiL (ewi )t


w`b
14| wVKvbvt (K) eZgvbt

gvm

ermi

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(L) vqxt

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

15| Uwjdvbt Awdm/eemv ................................................ AvevwmKt............................................................


16| fvU wbeb b^i (hw` _vK)t ..................................................................................................................

Ki`vZvi Avq weeiYx


....30-06-2010...... ZvwiL mgv Avq ermii Avqi weeiYx
wgK
bs
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|

Avqi weeiYx

UvKvi cwigvY

eZbvw` t aviv 21 Abyhvqx (Zdwmj 1 Abymvi)


wbivcv RvgvbZi Dci my` t aviv 22 Abyhvqx
Mn mwi Avq t aviv 24 Abyhvqx (Zdwmj 2 Abymvi)
Kwl Avq t aviv 26 Abyhvqx
eemv ev ckvi Avq t aviv 28 Abyhvqx
dvgi Avqi Ask t
chvR ^vgx / x ev Acv eq mvbi Avq t aviv 43(4) Abyhvqx
g~jabx jvf t aviv 31 Abyhvqx
Abvb Drm nZ Avq t aviv 33 Abyhvqx
gvU (wgK bs 1 nZ 9)
we`k _K Avqt
gvU Avq (wgK bs 10 Ges 11)
gvU Avqi Dci AvivchvM AvqKi
Ki iqvZt aviv 44(2)(we) Abyhvqx (Zdwmj 3 Abymvi)
c`q Ki (wgK bs 13 I 14 Gi cv_K)
cwikvwaZ Kit
(K) Drm nZ KwZZ/msMnxZ Kit
(cvgvY `wjjc/weeiYx mshy Kib)
UvKv .....................
(L) aviv 64/68 Abyhvqx c` AwMg Ki (Pvjvb mshy Kib) UvKv .....................
(M) GB wiUvbi wfwZ c` Ki (aviv 74) Abyhvqx
(Pvjvb/c AWvi/evsK Wvd&U/PK mshy Kib)

UvKv .....................

(N) cZcYhvM Kii mg^q (hw` _vK)

UvKv ......................
gvU [(K), (L), (M) I (N) ]

17|
18|
19|
*

wgK bs 15 I 16 bs Gi cv_K (hw` _vK)


Ki AevnwZ cv I Kigy Avqi cwigvY
c~eeZx Ki ermi c` AvqKi

UvKv ....................
UvKv ....................
UvKv ....................
UvKv ....................

wevwiZ weeiYvw`i Rb ev cqvRb c_K KvMR eenvi Kib|

cwZcv`b
Avwg.................................... wcZv/^vgx........................................................
BDwUAvBGb/wUAvBGbt ................................................ mvb NvlYv KiwQ h, G wiUvb Ges weeiYx I
mshy cgvYvw`Z c` Z_ Avgvi wekvm I RvbvgZ mwVK I m~Y|
vbt .................................

^vi

ZvwiLt ..............................
(vi bvg)
c`ex I
mxj gvni (ew bv nj)
2

Avqi wevwiZ weeiYx m^wjZ Zdwmj


Ki`vZvi bvgt

wUAvBGbt

Zdwmj-1 (eZbvw`)
eZb I fvZvw`

Avqi
cwigvY (UvKv)

AevnwZ cv Avqi
cwigvY (UvKv)

bxU KihvM
Avq (UvKv)

g~j eZb
wekl eZb
gnvN fvZv
hvZvqvZ fvZv
evwo fvov fvZv
wPwKrmv fvZv
cwiPviK fvZv
QzwU fvZv
mvbx/cyivi/wd
Ifvi UvBg fvZv
evbvm/G-Mwmqv
Abvb fvZv
^xKZ fwel Znwej wbqvMKZv KZK c` Puv`v
^xKZ fwel Znwej AwRZ my`
hvbevnb myweavi Rb weewPZ Avq
webvg~j mwZ ev A-mwZ evmvbi Rb weewPZ Avq
Abvb, hw` _vK (weeiY w`b)
eZb nZ bxU KihvM Avq

Zdwmj-2 (Mn mwi Avq)


Mn mwi Aevb I eYbv

weeiY

UvKv

1| fvov eve` evwlK Avq


2| `vexKZ eqmg~n t
givgZ, Av`vq, BZvw`
ci Ki A_ev vbxq Ki
f~wg ivR^
FYi Dci my`/eKx/g~jabx PvR
exgv wKw
Mn mw Lvwj _vKvi KviY `vweKZ iqvZ
Abvb, hw` _vK
gvU =
3| bxU Avq (wgK bs 1 nZ 2 Gi weqvMdj)

UvKv

Zdwmj-3 (wewbqvM RwbZ Ki iqvZ)


AvhKi Aav`ki Zdwmj-6 Gi we Aski mv_ cwVZe aviv 44(2)(we)
1| Rxeb exgvi c`& wKw

UvKv ........................................

2| fwelZ cvc evwlK fvZv cvwi Dk c` Puv`v

UvKv ........................................

3| fwel Znwej AvBb, 1925 Abyhvqx chvR fwel Znwej c` Puv`v

UvKv ........................................

4| ^xKZ fwel Znwej ^xq I wbqvMKZv KZK c` Puv`v

UvKv ........................................

5| Abygvw`Z eqmRwbZ Znwej c`& Puv`v

UvKv ........................................

6| Abygvw`Z FYc ev wWevi K, K ev kqvi G wewbqvM

UvKv ........................................

7| wWcvwRU cbkb xg c` Puv`v

UvKv ........................................

8| KjvY Znwej c` Puv`v Ges Mvx exgv xgi Aaxb c` wKw

UvKv ........................................

9| hvKvZ Znwej c` Puv`v

UvKv ........................................

10| Abvb, hw` _vK (weeiY w`b)

UvKv ........................................
gvU

UvKv ........................................

* AbyMn Ki wewbqvMmg~ni cZqbc/cgvYc mshy KiY|

AvqKi wiUvYi mv_ `vwLjKZ `wjjcvw`i ZvwjKv


1|

6|

2|

7|

3|

8|

4|

9|

5|

10|

Am~Y wiUvY MnYhvM ne bv|

AvBwU- 10we

cwimc`, `vq I eq weeiYx ( .......30-06-2009.................ZvwiL)


Ki`vZvi bvgt

wUAvBGbt

1|

(K) eemvi cuywR (g~jabi Ri)


(L) cwiPvjK wnmve wjwgUW KvvbxZ kqvi wewbqvM (q g~j)
Kvvbxi bvg
kqvii msLv

UvKv ........................
UvKv ........................

2|

A-Kwl mw (AvBb mZ eqmn q g~j) t


Rwg/Mn mcw (mcwi weeiY I Aevb)

UvKv........................

3|

Kwl mw (AvBb mZ eqmn q g~j) t


Rwg (gvU Rwgi cwigvY I Rwgi Aevb)

UvKv ........................

4|

wewbqvMt
(K) kqvi/wWevi

UvKv ........................

(L)

mqc/BDwbU mvwUwdKU/e

UvKv ........................

(M)

cvBR e/mq xg

UvKv ........................

(N)

FY c`vb

UvKv ........................

(O)

Abvb wewbqvM

UvKv ........................

gvU =
5|

gvUi hvb (qg~j)

UvKv ........................
UvKv ........................

gvUi hvbi cKwZ I iwRkb b^i


6|

AjsKvivw` (cwigvY I qg~j)

UvKv ........................

7|

Avmevec (qg~j)

UvKv ........................

8|

BjwbK mvgMx (qg~j)

UvKv ........................

9|

eemv ewnf~Z A_ mc`


(K) bM`

UvKv ........................

(L)

evsK MwQZ

UvKv ........................

(M)

Abvb

UvKv ........................
gvU =

UvKv ........................

c~eeZx cvi Ri
10|

Abvb cwimc`
(weeiY w`b)

UvKv ........................
UvKv ........................

gvU cwimc` = UvKv ........................


11| ev`t `vqmg~n
(K) mc` A_ev Rwg eK

UvKv ..........................

(L) RvgvbZ wenxb FY`vq

UvKv ..........................

(M) evsK FY

UvKv ..........................

(N) Abvb

UvKv ..........................
gvU `vq =

UvKv ........................

12| GB Avq ermii kl ZvwiLi bxU mc` (gvU cwim` nZ gvU `vqi weqvMdj)
13| weMZ Avq ermii kl ZvwiLi bxU mc`
14| m`i cwiew (wgK 12 nZ 13 Gi weqvMdj)
15| (K) cvwievwiK eq t [ dig bs AvBwU-10wewe Abyhvqx gvU LiP ]

UvKv ........................
UvKv ........................
UvKv .........................
UvKv .........................

(L)

cwievii wbfikxj m`m msLvt


c~Y eq

16|

wk

m`i gvU cwiew (wgK 14 Ges 15 Gi hvMdj )

UvKv .........................

17| AwRZ Znwej mg~nt (1) c`wkZ wiUvb Avq


(2) Ki AevnwZ cv I Kigy Avq
(3) Abvb cvw

Uvt ..........................
Uvt ..........................
Uvt ..........................

gvU AwRZ Znwej =


18| cv_K (wgK 16 nZ 17 Gi weqvMdj ) =

UvKv ..........................
UvKv ..........................

Avwg wekZvi mv_ lvlYv KiwQ h, Avgvi vb I wekvm gZ AvBwU-10we Z c` Z_ mwVK I mc~Y|

Ki`vZvi bvg I ^vi


ZvwiLt .....................

Ki`vZvi wbRi, Zuvi x/^vgxi (wiUvb `vwLjKvix bv nj),bvevjK I wbfikxj mvb`i cwimc` I `vq Dcwi-D
weeiYxZ c`kb KiZ ne|
cqvRb c_K KvMR eenvi Kib|

dig bs AvBwU-10wewe

dig

AvqKi Aav`k, 1984 Gi aviv 75(2)(wW)(AvB) Ges aviv 80 Abymvi


ew Ki`vZvi Rxeb hvvi gvb mcwKZ Z_i weeiYx|
Ki`vZvi bvgt
wgK
b^i
1

wUAvBGbt

LiPi weeiY

UvKvi cwigvY

ewMZ I fibcvlb LiP

Uvt

Drm Ki KZbmn weMZ A_ ermi cwikvwaZ AvqKi

Uvt

Avevmb msv LiP

Uvt

ewMZ hvbevnb eenvi msv hveZxq LiP

Uvt

AvevwmK we`yr wej

Uvt

AvevwmK cvwbi wej

Uvt

AvevwmK Mvm wej

Uvt

AvevwmK Uwjdvb wej

Uvt

mvb`i jLvcov LiP

Uvt

10

wbR eq we`k gY msv LiP

Uvt

11

Drme eqmn Abvb wekl eq, hw` _vK

Uvt

gvU LiP

Uvt

ge

Avwg wekZvi mv_ lvlYv KiwQ h, Avgvi vb I wekvm gZ GB AvBwU-10wewe Z c` Z_ mwVK I


mcyY|

Ki`vZvi bvg I ^vi


ZvwiLt ...................
*

cqvRb c_K KvMR eenvi Kib|

.................................................................................................................................................
AvqKi wiUvb cvw ^xKvi c
Ki`vZvi bvgt ..........................................................

BDwUAvBGb
/wUAvBGbt

Ki ermit ....2009-2010
mvKjt

Ki Ajt

, XvKv

wiUvb dig cyiYi AbymiYxq wb`kvejx


wb`kvejxt
(1) G AvqKi wiUvb ew Ki`vZv A_ev AvqKi Aav`k, 1984 Gi 75 avivi Aaxb wbavwiZ ew KZK ^vwiZ I
cwZcvw`Z nZ ne|
(2) chvR mshy Kibt
(K) eZb Avqi eZb weeiYx , evsK my`i esK weeiYx, mq ci Dci my`i my` c`vbKvix
evsKi mb` c, Mn mwi Avqi fvovi Pzwc, ci Ki I LvRbv c`vbi iwk`, Mn FYi Dci my`
_vwKj FY c`vbKvix cwZvbi mb`c/weeiYx, exgv wKw c` _vwKj wKw c`vbi iwk`, ckvMZ Avq
_vwKj AvqKi wewa-8 gvZveK Avqi mc weeiYx, Aswk`vix dvgi Avqi Ask _vwKj Aswk`vix dvgi Ki
wbaviY Av`ki Kwc/Avq-eqi wnmve I wwZc, g~jabx gybvdv _vwKj cgvYvw`, wWwfWU Avq _vwKj
wWwfWU cwi mb`c, Abvb Drmi Avq _vwKj Dnvi weeiYx Ges mqc, Gj.AvB.wc, wWwcGm,
hvKvZ,K/kqvi q, BZvw`Z wewbqvM _vwKj cgvYvw`;
(L) eemvi Avq _vwKj Avq-eqi wnmve weeiYx, Drcv`bi wnmve, evwYwRK wnmve, jvf I wZ wnmve Ges wwZc;
(M) AvqKi Aav`k, 1984 Gi ZZxq Zdkxj Abyhvqx AePq `vex m^wjZ AePq weeiYx;
(N) AvqKi AvBb Abyhvqx Avq cwiMYbv|
(3) c_K weeiYx mshy Kibt
(K) Ki`vZvi x ev ^vgx (Ki`vZv bv nj), bvevjK mvb I wbfikxji bvg Kvb Avq _vKj;
(L) Ki AevnwZ cv I Kigy Avq _vKj|
(4) ^wbaviYx cwZZ wiUvb `vwLji AvqKi wewa-38 Gi kZvejx cwicvjb KiZ ne|
(5) `vwLjKZ `wjjcvw` Ki`vZv A_ev Ki`vZvi gZvcv cwZwbwa KZK ^vwiZ nZ ne|
(6) cwZ 5 ermi Ai Ki`vZvi Qwe wiUvbi mv_ `vwLj KiZ ne|
(7) wbv Z_ c`vb Kibt
(K) Ki`vZv dvg nj Askx`viMYi wU,AvB,Gb mn bvg I wVKvbv;
(L) Ki`vZv Askx`vi nj wU,AvB,Gb mn dvgi bvg I wVKvbv;
(M) Ki`vZv cwiPvjK nj Kvvbx/Kvvbxmg~ni wU,AvB,Gb mn bvg I wVKvbv|
(8) Ki`vZvi wbRi, ^vgx/x (hw` wZwb Ki`vZv bv nb), bvevjK mvb Ges wbfikxj`i m` I `vq weeiYx AvBwU-10we
Abymvi c`kb KiZ ne|
(9) Ki`vZv ev Zuvi AvBbvbyM cwZwbwai ^vi evaZvg~jK| ew Ki`vZv`i AvBwU-10we I AvBwU-10wewe-Z ^vi
c`vbI evaZvg~jK|
(10) vb msKzjvb bv nj cqvRb c_K KvMR eenvi Kiv hve|
[

...............................................................................................................................................................
wiUvb c`wkZ gvU Avqt UvKv ............................................

cwikvwaZ Kit UvKv ...........................................

Ki`vZvi bxU m`t UvKv ...................................................


Avq weeiYx MnYi ZvwiLt ..................................................
Avq weeiYxi cKwZt

^wbaviYx

mveRbxb ^wbaviYx

wiUvb iwRvii wgK bs ...................................


mvaviY

MnYKvix KgKZvi ^vi I mxj


8
evtmtgy-2007/08-18020Gd-14,00,000 Kwc. (wm-25) 2008