You are on page 1of 1

URTARRILAREN

8 an,

D
DO
OM
MEEKKAAN
N

Irteera 9:00etan

CUEVA DE LA MAGDALENA
DDeessddee PPeeññaass N
Neeggrraass
99,,55 KKm
m--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 441155 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa m
meettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 33 oorrdduu
Irteera ordua: 9:00 etan, batzokiko
patioaren aurrean dagoen autobus
geltokitik. Automobilez joango gara.
Itzulera: 14:30ak inguruan

Hora de salida: 9:00 horas, desde la
parada de autobús de enfrente del
patio del batzoki. Salimos en coche.
Regreso: sobre las 14:30

200

Izen ematea: posta elektroniko bat “itxartumendi2015@gmail.com”-era bidali
behar dute, urtarrilaren 6an, ostiraleko 14:00ak baino lehenago. Posta horretan
pertsona kopurua eta automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira.
Bidaiari bakoitzak 3 euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrónico a itxartumendi2015@gmail.com antes
de las 14 horas del viernes día 6 de enero. En dicho correo se deberá indicar el
número de personas y si se está dispuesto a llevar vehículo. Cada pasajero te
pagará 3 euros.