You are on page 1of 3
sonor2016 Stranice Potetna stranica Instalacie Elektronika Automatizacia Obnoviiviizvori Projekti ‘Sheme Energetska udinkovitost Projektranje Korisni sayjeti Zanimiivosti Protrail internet ‘Sliedbenici wvw.e-elektro.com hr: lragun solarnog panella reguator Solar pana fi Dunjerjasolama bata v0 je najéede pitanje kada govorimo o solamim panela: Kako lzragunati kot solar) panel nam treba?”. Prvo trebamo vicjli kolka je ukupna snaga potrosata koju éemo spot a sustav. Zatim treba vijot dali éomo imati postojetu instalac | troSla ako ne izvodimo ‘vu instalacju. U tom siuéaju moramo imati inverter kako bi ftosmjemi napon od najéesce 42V pretvor uizmjeniéni od 220V, [Mi emo napravijednostavan i2raéun za sluéaj sa inverterom i potro8atima od ukupno P=tkW. Ovo je dstoteoretsh proragun. SSolami panel elektiénu energy potanjujeu akumulatore iz kojh se 12V pretvara preko inverterafprotvarata u 220V. \Veltina baterje odnosno .kapacitet ko)! odaberete dati ée nam trajnost autonome" rada sustava, Sa vetim kapacitetom baterija éemo imati puno vige vremena u kojemu emo moti korstt ovaj eustav, Alto nam zahteva | vedi bro eolarih panela ako Zelimo imati dovelina punjenja tokom dana. Ostale Komponente biramo nakon Sto odredimo ta osnovna 2 parametra: bro} panela | kapacttt bate. Mozemo imati vel kapacttet baterija | pogreSno odabrati (mal) broj panelatako da nam se batore ne stignu napunit dovolino preko dana. li nam se maze dest da imamo veti bro Panela, a opet mali kapacitet baterja tada ako nam se dese cuz interval bez sunca mozemo slat bez napajanja iz ovog sustava, Iz wore znamo da se snaga mjeri u Watima (W) a energie u Watsatima (Wh) il Joulima: 1U= 1s, ‘kWh = 1000W x 36008 6600 000 4 Prema tome, ako trio snage 1000W radi punih 8 satu danu utroBt ée se energla od '000Wh fod BKWh. Inage ukupna potrosranikada stana i nepromjeniiva, Sian principkorstima i Kod akumulatora | kad akumulatora nam je vadna snaga koju éamo rapajatl iz njega u odredenom vremenskom razdobl Primjor : 12 V akumulator kapaciteta 120 Ah ima pobranjene energie. = 12x 120% 360 +184 000 Ws = 1440 Wr 44 KWH Dakle za trio od 1kW imamo uz pune akumulatore autonomiju ad 1.44 sata (teoretsk, ne Lzimajusiu obzir gubike i potreban kapacitet da bl inverter radio dobro) Panel snage 85W daje snagu ( 85 J po sekundl) ako na njegovu powrsinu pada sunéeva energja intenziteta 1000 Wir2, a to kod nas nema praklién rikad ( eventualno 6. mjesec ‘ko posneva po vedrom danu Za deta i toenil procatun sknite si program hitple-sloktra blogspot com/2010/06/ovo-e-najcesce-itanj-kada-govorimo-s.himl 18 sonor2016 Followers (14) PA. es S BER AD Kontaktirajte nas. LUkoliko imate ideju, pohval, krithu, spremni ste na suradnju | razmjenu idefa i sadrzaja, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: danijel.crovel@gmail.com U ovom gadgetu postoji ogreska U ovom gadgetu postoji pogreska Google reklame Brojaé posjeta ‘myspace hit counter wvw.e-elektro.com hr: lragun solarnog panella hitp:lhomerenergy.com! va tal verza traje cca, 6 mjesec: U njomu se detiniraju svi paramet potrebni za proratun: od baterla, snage kolektora, toéne koorcinate objekta, nag smjer krava, Defniaé baler koje bi Kors, izmjenjvaé,punjad,