You are on page 1of 7

Ante Vranković

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - Ministar Ante Šprlje

Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Vukovarska 49
10000 Zagreb

Sveti Ivan Zelina, 2. siječnja 2017.

Na znanje: Hrvatska odvjetnička komora, Robert Travaš, predsjednik

8. POŽURNICA

rješavanja disciplinske prijave koju sam Vam podnio još 27. srpnja 2016.
iz razloga slanja neistinitog izviješća koje Vam je 28. lipnja 2016. poslao glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan

Poštovani g. ministre,
kako Vam je to iz moje prijave nezakonitog rada dviju djelatnica USKOK-a (Andreje Vrančić, Ivke Andrić) od 15. 2.
2016. (prijava je na linku: https://www.scribd.com/document/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016), već dobro poznato, ja sam 13.
3. i 13. 9. 2012. Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK) poslao 2 disciplinske prijave u kojima sam temeljem priloženih 30 listova javnih
isprava nepobitno dokazao da mi je njihova članica Dijana Zoričić osporila pravo na ţivot, što je sluţbeno u medijima potvrdio i
HHO, a čime je ta odvjetnica radikalno prekršila Kodeks odvjetničke etike, čl. 6. i 7. Po primitku moje dokazne dokumentacije,
disciplinski tužitelj HOK-a Predrag Laban je od mene za rješavanje mog slučaja zatražio mito, kojeg mu ja nisam htio dati. Radi toga
(odbijanje davanja traženog mita HOK-ovu dužnosniku), ja na svoje dvije disciplinske prijave od 13. 3. i od 13. 9. 2012. sve do danas, preko
4 godine, od HOK-a nisam dobio nikakav odgovor, kao niti na 59 mojih dopisa koje sam HOK-u poslao nakon toga(!).
To iznuĎivanje mita tj. reketarenje od strane dužnosnika HOK-a prijavio sam još 10. siječnja i 4. veljače 2013. USKOK-u, ali su
djelatnice USKOK-a Andreja Vrančić, Ivka Andrić u svom odgovoru na moju prijavu navele da USKOK ne smije utjecati na voĎenje disciplinskog
postupka u HOK-u, iako nikada nikakvog disciplinskog postupka po mojim prijavama u HOK-u uopće nije bilo (što je službeno potvrdio i predsjednik
HOK-a Robert Travaš!), stoga što Predragu Labanu nisam dao mito koji me je on za rješavanje mog predmeta bio zatražio!
U mojoj borbi protiv radikalne i upravo šokantno bezočne pravosudne mafije do sada su mi službeno dali za pravo: Policija, Hrvatski
helsinški odbor (HHO), Veronika Vere, Juris protecta, Porezna uprava RH, specijalist psiholog, Pučka pravobraniteljica RH, Predsjednica
RH, Ministarstvo financija RH, te čak 4 različita suda: Prekršajni sud u Hvaru, Viši prekršajni sud u Zagrebu, Općinski sud u Novom
Zagrebu, Ţupanijski sud u Velikoj Gorici, što iz dokumentacije moje prijave od 15. 2. 2016. i ranijih 7 požurnica već znate.

Naime, čitav ovaj slučaj sam Vam temeljem detaljne priložne dokumentacije prijavio 15. 2. 2016., na što mi je Vaša
pomoćnica Maja Grubišin službeno odgovorila da se odvjetnici imaju pravo baviti kriminalom, jer da su zaštićeni po Ustavu(!!).
Na koncu je ipak poslala službeni upit gl. drž. od. Dinku Cvitanu, koji je promijenio gore navedeni iskaz(!!!) ranije
sluţbeno dan od strane USKOK-a (Andreja Vrančić, Ivka Andrić), i ustvrdio da ja USKOK-u nisam poslao odgovor koji je od
mene bilo tražen, iako sam ja taj odgovor poslao ISTI DAN kada je to od mene traženo, te je on primljen u USKOK-u još 24. 1. 2013.
kako to dokazuje datum na povratnici (ovdje: Dokaz 1), koja je kao i svi relevantni dokumenti dostupna i na mojoj stranici na Scribdu!
Na ovaj način g. Cvitan zapravo svjesno ruši pravnu drţavu, jer je prvostupanjski sud u Hvaru izrijekom presudio da je
svo moje postupanje prema Hrvatskoj odvjetničkoj komori - uključujući tu i prijavu USKOK-u protiv duţnosnika HOK-a P. Labana, L. Andreisa i
R. Travaša - bilo utemeljeno (Dokaz 3) – a tu je presudu potvrdio i Viši prekršajni sud u Zagrebu (Dokaz 4), a Cvitan te presude koje
potvrđuju kriminal u HOK-u i opravdanost moje kaznene prijave protiv trojca Laban-Andreis-Travaš – ignorira, iako USKOK
za njih zna još od 9. 12. 2015. (link: https://www.scribd.com/document/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih, str.1,4,5,8) (ovdje: Dokazi 3-5).
Vidjevši da Vam g. Dinko Cvitan tj. DORH o ovoj stvari laţe i ignorira sud, o tome sam Vas obavijestio 8. 7. 2016.
(link: https://www.scribd.com/document/318201906/Dopis-Ministru-dokazi-da-je-Cvitan-dostavio-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e), a 27. 7. 2016. sam Vam protiv odgovornih u DORH-u
poslao i formalnu disciplinsku prijavu (
) a nakon nje i 7 poţurnica:
https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016

1. poţurnica: 1. rujna – link: https://www.scribd.com/document/323043656/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-po%C5%BEurnica-1-9-2016
2. poţurnica: 13. rujna – link: https://www.scribd.com/document/323842631/2-po%C5%BEurnica-i-obavijest-o-po%C4%8Detku-%C5%A1trajka-gla%C4%91u
3. poţurnica: 29. rujna – link: https://www.scribd.com/document/325768993/3-po%C5%BEurnica-Ministarstvu-pravosu%C4%91a-29-9-2016
4. poţurnica: 20. listopada – link: https://www.scribd.com/document/328981446/4-po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji-20-10-2016
5. poţurnica: 7. studenog – link: https://www.scribd.com/document/330688529/5-po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji-7-11-2016
6. poţurnica: 29. studenog - link: https://www.scribd.com/document/334176079/6-po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji
7. poţurnica: 15. prosinca - link: https://www.scribd.com/document/335208053/7-po%C5%BEurnica-ministru-%C5%A0prlji

ali ja od Vas niti na jedan od tih 9 mojih u Vašem Ministarstvu uredno zaprimljenih dopisa nisam dobio odgovor, iako je zakonski rok
(ZPPI, čl. 20 =15 dana!) za njihovo slanje prošao pred 5 mjeseci! Vaši djelatnici i Vi osobno, kao ministar pravosuđa, dakle
izravno kršite zakon i štitite Cvitanovu korupciju tj. pravosudnu mafiju iza koje on stoji, te držim da naša javnost to treba znati!
Radi svega toga sam - postupajući u nuždi - jer branim svoje pravo na život što je potvrdio i HHO - još 13. 9. o. g. stupio u
štrajk glaĎu (potpuni i „turski") u kojem sam do danas izgubio preko 25 kg, te kojim i dalje tražim:
I. od Ministarstva pravosuđa: pokretanje disciplinskog postupka protiv triju ovdje POIMENCE navedenih djelatnika USKOK-a i
DORH-a, a radi njihove očigledne korumpiranosti (ništa novo, to je uostalom već sudski potvrĎeno presudom u Njemačkoj u slučaju Josip Perković).
II. od HOK-a: ispunjavanje svih zakonskih obaveza prema meni, počevši od pravičnog pravomoćnog rješavanja moje 2
disciplinske prijave iz 2012., do naknade cjelokupne počinjene mi štete (namjerno, potpuno uništeno zdravlje: osteoporoza i posljedični
dvostruki lom noge, polipoza žučnjaka, bradikardija, hipokalemija, itd. nalazi = link: https://www.scribd.com/document/335776774/%C5%A0trajk-gla%C4%91uOtvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-a-30-12-2016 Prilog 8-19 - samo zato da HOK demonstrira kako prolazi onaj koji njima ne plati traženi reket). Da su sva ta
moja traţenja zakonita, pravomoćno su potvrdili Prekršajni sud u Hvaru i Viši prekršajni sud u Zagrebu (ovdje: Dokaz 2-4)!
Cijeli ovaj slučaj detaljno je znanstveno elaboriran u knjizi „PRAVOSUDNA MAFIJA" str. 1, 60-86 koju je uredio
magistar politologije Darko Petričić (ovdje: Prilog 1, dostupno na: https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-pravosudnu-mafiju )
Ukoliko moj štrajk glađu (POTPUNI od 22. 12. 2016.) završi smrću, za to ćete svojim nezakonitim oglušivanjem na
mojih prethodnih 9 dopisa Vi g. Šprlje biti osobno odgovorni. U očekivanju početka Vašeg postupanja u skladu sa zakonom,

DOKAZ 1

DOKAZ 2
Ante Vranković
Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina
Sveti Ivan Zelina, December 4, 2015

Hrvatska odvjetnička komora - Croatian Bar Association
Predsjednik - President Robert Travaš
Koturaška c. 53, 10000 Zagreb
Na znanje: USKOK – BCCOC: KR-US-1/13

DODATAK OTVORENOM PISMU – ADDITION TO THE OPEN LETTER:

Hrvatska odvjetnička komora sama drsko protiv svih – Croatian Bar Association aganist everybody
Gospodine Travaš,
kao što vam je poznato, 27. 10. 2015. sam vam poslao moje Otvoreno pismo, koje sam zbog izrazite ozbiljnosti
1
situacije poslao na znanje i Predsjednici RH , dobivši iz njezina ureda odgovor u kojem stoji: „U pismu ste ukazali na
okolnosti bitne za odlučivanje o vašoj prijavi… …za očekivati je da ćete od čelnika, odnosno nadležne službe Hrvatske
odvjetničke komore kao strukovne institucije, dobiti odgovarajuće očitovanje.“ (vidjeti ovdje: Prilog 1/a,b).
2
MeĎutim, kao niti na prethodnih 50 dopisa, ni na moje Otvoreno pismo ja od vas nisam dobio nikakav odgovor.
Tom ogluhom HOK je pokazalo svoj neprikriveni prijezir čak i prema Predsjednici RH koja mi je u mojim
zakonitim nastojanjima dala za pravo. No, taj vaš potez postao je kap koja je prelila čašu vaše „prodaje magle“, jasno
pokazavši da HOK ne poštuje doslovce nikoga: niti policiju (koja mi je službeno pisano potvrdila da me vaš tadašnji
predsjednik Andreis neutemeljeno /=lažno/ prijavio); niti HHO koji je o toj stvari u „Slobodnoj Dalmaciji“ izrijekom naveo:
„Ante Vranković je u pravu“, što su potvrdile i udruge Veronika vere i Juris protecta; niti Ministarstvo financija koje je
potvrdilo da plaćanje poreza jest dužnost odvjetništva, što ste vi (HOK) čak dvaput bili službeno negirali(!), radi čega ste
2013. morali pristati na uvoĎenje fiskalnih blagajni, jedini meĎu EU odvjetnicima(!); niti Pučku pravobraniteljicu koja je
javno potvrdila da joj je poznato HOK-ovo nerješavanje disciplinskih prijava; niti 3 suda(!) koji su s 2 pravomoćne presude
potvrdili da je moje postupanje prema „Hrvatskoj odvjetničkoj komori“ koja se izrijekom spominje u pravomoćno potvrĎenoj
izreci prvostupanjskoga suda (vidjeti ovdje: Prilog 2/zaokruženo/ i Prilog 3) bilo zakonito, te sam stoga osloboĎen optužbe,
baš kao i moja svjedokinja (linkove na sve navedene dokumente vidjeti u Otvorenom pismu, bilj. 8); a sada niti
Predsjednicu RH čiji ste zakoniti stav, kao vrhunac svoje četverogodišnje arogancije, javno prezreli, ne odgovorivši mi.
Takva arogancija kojom ste otvoreno zaratili protiv svih, ne javlja se u HOK-u prvi put: punih 10 godina na isti se
način svima već suprotstavljao vaš član, odvjetnik Darko Zadro (2002. – prijetnje plastičnim pištoljem; 2006. – premlaćivanje
britanskog gay-para; 2007. – pucnjava u kafiću u Vinkovcima; 2008. – vatreni obračunom i ranjavanje u Poreču; 2008. – dilanje droge; 2009.
– skačući kroz prozor i prijeteći. Za SMS prijetnje smrću članovima obitelji Zadro je pravomoćno osuĎen na 6 mjeseci zatvora) sve dok

Jakši Denichu, kojega nije poznavao, 2011. nije prosuo mozak. U svih tih 10 godina HOK Zadru nikad nizašto nije kaznio, a
vaše postupanje u mom slučaju, gdje baš kao i odvjetnik Darko Zadro idete sami protiv svih, pokazalo je i zašto: zato jer vi
postupate identično kao Zadro, pokazajući time da je tvrdnja vašega člana Jadranka Črnka iz 2012.: „s njima u Komori nitko
3
normalan ne želi imati posla“ bila i ostala točna, te da HOK doista boluje od sindroma Darka Zadre, koji je sada u ludnici.
„Paranoidne optužbe funkcioniraju kao čovjekova obrana od razotkrivanja njegovog sadizma ili rušilaštva. One se
4
drže obrasca: upravo ti imaš sadističku namjeru, ja sam stoga nevin“ objašnjava Erich Fromm i ta vaša taktika je raskrinkana
kada su policija i 3 suda odbacili prijave i tužbe vaših članova L. Andreisa i D. Zoričić protiv mene. „Zli napadaju druge
mjesto da se suoče s vlastitim pogreškama…oni su često marljivo zauzeti mržnjom i uništavanjem ţivota, obično u ime
5
6
pravednosti.“ Doista, svojim kriminalom (a u tome vi niste bolji od Labana i Andreisa, jer ste glumili da ne znate koji je sadržaj čl. 6 i 7 Kodeksa odvj. etike )
svjesno ste uništili i moj ţivot (godine) i zdravlje (osteoporoza /=lomovi noge/, opasna /=kancerogena/ polipoza ţučnjaka, itd).
Kako sam to detaljno dokazao u Otvorenom pismu, takvim svojim arogantnim i protuzakonitim postupanjem, već
ste poslali u smrt 12+1+5=18 ljudi, i - nikom ništa. No, od mog slučaja, javnost će sigurno imati koristi:
I.) ako pošaljete i mene u smrt, ja ću biti zadnji kojega ste poslali, jer vas USKOK (T. Laptoš, A. Vrančić) više ni
uz najbolju volju neće moći dalje kolegijalno štititi držanjem kaznenih prijava u ladici -- jer je sve prijavljeno Bruxellesu, od
kojeg sam zatražio nadzor rada DORH-a i jer su svi nepobitni dokazi su na Internetu -- tim prije što se upravo jučer na
primjeru Joška Božića nepobitno dokazalo da državni odvjetnici sustavno štite kriminalce poput vas, Labana i Andreisa, sve
dok oni nekog ne usmrte (Prilog 4), pa će kad se to ponovi dvaput u 2 mjeseca biti jasno da to nije slučajno, osobito stoga što
je zbog mog traženja naknade počinjenih mi šteta i vama osobno i HOK-u moja smrt u izravnom interesu; ili:
II.) ukoliko rješite moje 2 prijave i nadoknadite mi počinjene štete koje ste potpunim, zvjerskim uništavanjem moga
zdravlja (polipoza, osteoporoza, hipokalemija, hipoglikemija, bradikardija, itd.) nabili na preko 125% svojih godišnjih prihoda od
svog komorskog doprinosa, bit ćete prisiljeni napokon početi naplaćivati kazne neetičnim odvjetnicima, koje uglavnom

1

Otvoreno pismo s linkovima na sve bitne dokumente koji se i ovdje spominju je na linku: https://www.scribd.com/doc/288033141/0tvoreno-pismo-Trava%C5%A1u-i-Kolindi
Znakovito je da ste komunikaciju sa mnom prekinuli nakon što sam vam poslao dokaze da su informacije koje ste dobili (od P. Labana) bile lažne. Vidjeti Otvoreno pismo str. 1, bilj 6.
Link: https://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (str. 4-5, Prilog 5-7)
4
Erich Fromm: Bekstvo od slobode, Zagreb 1984., str. 159
5
M. Scott Peck: Ljudi laži, Zagreb, 1999., str. 67
6
O tome vidjeti na linku: https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 3, 4 odlomak odozgor
2
3

DOKAZ 3

DOKAZ 4

DOKAZ 5

Potvrde o primitku