You are on page 1of 39

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS

TAHUN 4 2016

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

SAINS
Tahun Empat (4)
MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STANDARD PRESTASI

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 2.0 PERATURAN BILIK SAINS

TP

HURAIAN

CATATAN

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
Murid boleh:

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
TAJUK : PERATURAN BILIK SAINS
1

2.1 Peraturan
Bilik Sains

2.1.1

Memahami
peraturan
bilik sains

KSSR

1. Mengenal dan memahami peraturanperaturan bilik sains disenaraikan dalam


carta secara perbincangan bersama
rakan dan guru seperti :
- masuk ke bilik sains hanya dengan
kebenaran guru.
- sentiasa mengikut arahan guru
semasa menjalankan aktiviti.
- laporkan kepada guru sekiranya
berlaku kemalangan, kecederaan
atau kerosakan.
- buang sampah dan sisa bahan ke
dalam tong sampah bukan ke dalam
sinki.
- pastikan bilik sains sentiasa bersih
dan kemas sebelum keluar.
- susun kerusi dengan teratur sebelum
keluar.
- dlarang bermain, berlari, membuat
bising, makan atau minum dan
membawa keluar alat dan bahan
sains tanpa kebenaran guru.

2
3
4

Menyatakan salah satu peraturan bilik


sains.
Menyatakan lebih daripada satu peraturan
bilik sains
Mengaplikasi salah satu peraturan bilik
sains.
Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan
bilik sains

Memberi sebab peraturan bilik sains perlu


dipatuhi.

Menjadi contoh kepada rakan dalam


mematuhi peraturan bilik sains.

Fokus :
- Peraturan
-peraturan
bilik sains
EMK :
Nilai murni
BBM :
Carta Peraturan
Bilik Sains
Lembaran aktiviti

Nota penting :
Pentaksiran murid untuk tema ini
(Peraturan bilik sains) akan dinilai
sepanjang tahun 2017

2. Menyatakan semula peraturan-peraturan


bilik sains yang telah disenaraikan.
3. Menjelaskan secara mudah beberapa
peraturan bilik sains yang dinyatakan
menggunakan contoh-contoh situasi
yang sesuai.
4. Memberikan sebab yang munasabah
bagi suatu peraturan bilik sains yang
dinyatakan.
TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

Murid boleh:

TAJUK : KEMAHIRAN PROSES SAINS


(KPS)

TP

HURAIAN

Menyatakan semua deria yang terlibat untuk


membuat pemerhatian tentang fenomena
yang berlaku.

KPS :

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.1.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

Memerhati
1. Mengingat kembali dan memahami
kemahiran proses sains (KPS) yang
telah dipelajari dalam tahun sebelumnya
melalui aktiviti mudah atau bahan
ransangan yang sesuai.
2. Mengenal dan menamakan KPS iaitu :
a. memerhati
b. mengelas
c. mengukur dan menggunakan
nombor
d. meramal
e. membuat inferens
f. berkomunikasi
3. Berbincang dalam kumpulan untuk
menyatakan maksud setiap KPS
dinyatakan melalui aktiviti lisan atau
penulisan yang sesuai.
4. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan Kisah
Kacang dan Kisah Anak Benih (BT ms
4 dan 5) .
5. Mencatatkan nota dan latihan berkaitan
aktiviti ke dalam buku nota dengan
kemas dan betul.
6. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai
pengukuhan dan pengayaan.

Memerhati
Memerihalkan penggunaan semua deria
Mengelas
terlibat untuk membuat pemerhatian tentang Mengukur dan
fenomena atau perubahan yang berlaku.
mengguna
kan nombor
Menggunakan semua deria yang terlibat
Meramal
untuk membuat pemerhatian tentang
Membuat inferens
fenomena atau perubahan yang berlaku.
Berkomuni
kasi
Menggunakan semua deria yang

1.1.2.

Mengelas

terlibat untuk membuat pemerhatian


EMK :
secara kualitatif bagi menerangkan

TMK
fenomena atau perubahan yang

Nilai murni
berlaku.
Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian. BBM :
Kacang tanah
Kacang hijau
Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian Foto /carta /
model haiwan
secara kualitatif dan kuantitatif bagi
Komputer
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku.
Lembaran aktiviti
Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian.
Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara
sistematik.
Menggunakan alat yang sesuai jika
perlu untuk membantu pemerhatian.

Menyatakan ciri objek dengan melihat


persamaan dan perbezaan.

Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan


persamaan dan perbezaan.

Mengasing dan mengumpul objek

Murid boleh:
1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

KSSR

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR

berdasarkan ciri sepunya dan berbeza.


4

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan


ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri
sepunya yang digunakan.

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan


ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri
sepunya yang digunakan serta boleh
menggunakan ciri lain untuk mengasing dan
mengumpul.

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan


ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat
terakhir dan menyatakan ciri yang digunakan.
Menyatakan lebih dari satu peralatan yang
sesuai bagi mengukur suatu kuantiti.

1
Murid boleh:
1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.3.

Mengukur
dan
mengguna
kan
nombor

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

Memerihalkan peralatan dan cara mengukur


yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti.

Mengukur dengan menggunakan alat dan unit


piawai yang betul.

Mengukur dengan menggunakan alat dan unit


piawai dengan teknik yang betul.

Mengukur dengan menggunakan alat dan unit


piawai dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara sistematik dan
lengkap.

Menunjuk cara untuk mengukur dengan


menggunakan alat dan unit piawai dengan
teknik yang betul serta merekod dalam jadual
secara sistematik dan lengkap.

TP

HURAIAN

Menyatakan satu tafsiran yang munasabah

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.4.

Membuat
Inferens

1.1.5.

Meramal

bagi satu peristiwa atau pemerhatian.


Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang
munasabah bagi satu peristiwa atau
pemerhatian
Membuat kesimpulan awal yang munasabah
berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu
peristiwa atau pemerhatian.

Membuat kesimpulan awal yang munasabah


bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperolehi.

Membuat lebih dari satu kesimpulan awal


yang munasabah bagi satu peristiwa atau
pemerhatian dengan menggunakan maklumat
yang diperolehi.

Membuat lebih dari satu kesimpulan awal


yang munasabah bagi satu peristiwa atau
pemerhatian dengan menggunakan maklumat
yang diperolehi dan boleh menerangkan
kesimpulan awal yang dibuat.

Menyatakan satu kemungkinan bagi satu


peristiwa atau data.

Memerihalkan satu kemungkinan atau


peristiwa.

Membuat jangkaan tentang satu peristiwa


berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu
atau data.

Mewajarkan pemilihan jangkaan yang


munasabah dan paling sesuai bagi satu
peristiwa atau data.

Membuat lebih dari satu jangkaan yang


munasabah tentang
suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu
atau data.

Murid boleh:
1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

KSSR

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
6

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TP

1.1.6.

Berkomuni
kasi

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS

Membuat lebih dari satu jangkaan yang


munasabah tentang suatu peristiwa
berdasarkan pemerhatian,pengalaman
lalu atau data
Membuat jangkaan melalui intrapolasi
atau ekstrapolasi data
HURAIAN

Menyusun maklumat yang diperoleh dalam


bentuk yang sesuai.

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk


yang sesuai.

Merekodkan maklumat atau idea dalam


lebih dari satu bentuk yang sesuai.

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk


yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk


yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara
sistematik dan bersikap positif terhadap
maklumat yang
diterima

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk


yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik dalam pelbagai
bentuk secara kreatif dan inovatif serta
boleh memberi maklum balas.

TP

HURAIAN

Murid boleh:
1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

KSSR

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
UNIT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


1
Murid boleh:
1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.7.

TAJUK : KPS PERHUBUNGAN RUANG &


MASA

Menggunaka
n
1. Menjalankan aktiviti ransangan dalam BT
perhubunga
ms 6 & 7 untuk memahami kemahiran
n ruang dan
proses sains (KPS) perhubungan ruang
masa
dan masa .
2. Membuat pemerhatian ke atas beberapa
peristiwa atau keadaan lain yang
melibatkan KPS berkaitan dengan jelas
dan betul dengan bimbingan guru :
- perubahan semasa ais melebur
- perubahan lilin yang dibakar
3. Bersoal jawab untuk menerangkan
konsep perhubungan ruang dan masa
melalui aktiviti mudah yang telah
dijalankan.
4. Mencatat nota berkaitan tajuk dengan
kemas dan betul.
5. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai
pengukuhan dan pengayaan.

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.8.

Mentafsir
data

Memerihalkan satu parameter yang


berubah mengikut masa berdasarkan satu
situasi.

Menyusun kejadian suatu fenomena atau


peristiwa mengikut kronologi berdasarkan
masa

Menaakul perubahan parameter yang


berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa

TAJUK : KPS MENTAFSIR DATA


1. Menjalankan aktiviti mudah
menggunakan bahan ransangan dalam
BT ms 7 untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) mentafsir data.
2. Berbincang dengan bimbingan guru
untuk memahami konsep mentafsir data
dengan betul.
3. Membuat pemerhatian ke atas beberapa
data atau bahan lain yang melibatkan
KPS berkaitan dengan bimbingan guru
(BT ms 8 & 9) seperti :
- carta cuaca
- carta pai kandungan udara

Menyatakan satu parameter yang berubah


mengikut masa berdasarkan satu situasi

1
Murid boleh:

KSSR

2
3

KPS :
Perhubungan
ruang dan
masa
EMK :
TMK
Nilai murni
Keusahawanan

BBM :
Ais
Sayuran / buah
Menyusun kejadian suatu fenomena atau
Lilin
peristiwa yang berubah mengikut masa
mengikut kronologi dalam bentuk penyusun Foto /carta /
model
grafik yang sesuai
Lembaran aktiviti
Mempersembahkan dan menghuraikan
Komputer
kronologi perubahan yang berlaku bagi
suatu fenomena atau peristiwa yang
berubah mengikut masa
Membuat satu penerangan berdasarkan
data.
Memerihalkan lebih dari satu penerangan
berdasarkan data.

KPS :
Mentafsir data

EMK :
Memilih idea yang relevan tentang objek,
TMK
peristiwa atau pola yang terdapat pada data Nilai murni
untuk membuat satu penerangan.
BBM :
Membuat satu hubung kait antara parameter Foto /carta /
pada data berdasarkan hubungan antara
jadual
parameter atau konsep sains.
Komputer
Lembaran aktiviti
Memberi penerangan secara rasional
dengan membuat intrapolasi tentang objek,

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
-

carta kitaran hidup haiwan


graf bar
jadual waktu kelas
jadual bertugas kelas

peristiwa atau pola daripada data yang


dikumpulkan
6

4. Mentafsirkan data yang dipilih dari


beberapa pilihan bahan atau data yang
disediakan secara lisan atau bertulis
menggunakan ayat yang betul dan jelas.
5. Melengkapkan lembaran aktiviti sebagai
pengukuhan dan pengayaan dengan
kemas dan betul.
TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TP

1
Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.9.

Mendefinisi
secara
operasi

TAJUK : KPS MENDEFINISI SECARA


OPERASI
1. Menjalankan aktiviti ransangan dalam BT
ms 10 untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) mendefinisi secara
operasi.
2. Berbincang dan bersoal jawab berkaitan
aktiviti dijalankan untuk memahami
konsep KPS berkaitan dengan jelas dan
betul dengan bimbingan guru.
3. Memerihalkan suatu tafsiran yang
mudah tentang konsep berkaitan
menggunakan beberapa peristiwa atau
situasi lain ( * BT ms 11) yang melibatkan
KPS mendefinisi secara operasi
berkaitan dengan jelas dan betul dengan
menyatakan :
- perkara yang dilakukan
- perkara yang diperhatikan

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

Memberi penerangan secara rasional


dengan membuat intrapolasi atau
ekstrapolasi daripada data yang
dikumpulkan

HURAIAN
Menyatakan apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi.

KPS :
Mendefinisi
secara operasi

Memerihalkan apa yang dilakukan dan


diperhatikan bagi satu situasi.

Membuat satu tafsiran tentang apa yang


EMK :
dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi Nilai murni
mengikut aspek yang ditentukan.
BBM :
Membuat lebih dari satu tafsiran tentang
Anak pokok
apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi
Pembaris
satu situasi mengikut aspek yang
Carta
ditentukan.
Lembaran aktiviti

Memilih satu tafsiran yang paling sesuai


tentang suatu konsep dengan menyatakan
apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi
satu situasi.

Memerihalkan satu tafsiran yang paling


sesuai tentang suatu konsep dengan
menyatakan apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi.

TP

KSSR

HURAIAN

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
1

Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.10. Mengawal
pembolehub
ah

TAJUK : KPS MENGAWAL


PEMBOLEHUBAH
1. Menjalankan aktiviti ransangan masa
nyalaan lilin dalam BT ms 11 untuk
memahami kemahiran proses sains
(KPS) mengawal pembolehubah.
2. Berbincang dan bersoal jawab berkaitan
aktiviti dijalankan untuk memahami
konsep KPS berkaitan dengan jelas dan
betul dengan bimbingan guru.
3. Menjalankan aktiviti pengukuhan
Tenggelam atau Timbul (BT ms 12)
dengan menentukan :
- pembolehubah yang dimalarkan
- pembolehubah dimanipulasi
- pembolehubah bergerakbalas
4. Menerangkan hubungan antara
pembolehubah yang dikenalpasti
berdasarkan aktiviti dijalankan dengan
betul .
5. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang pembolehubah dengan
bimbingan guru.

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

Memerihalkan pemboleh ubah yang


mempengaruhi suatu penyiasatan.

Menentukan pemboleh ubah yang


dimanipulasi dalam suatu penyiasatan.

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

1.1.11. Membuat
hipotesis

1. Menjalankan aktiviti ransangan


ketebalan gelang getah dalam BT ms
13 untuk memahami kemahiran proses
sains (KPS) membuat hipotesis.
2. Bersoal jawab tentang aktiviti dijalankan
untuk memahami konsep KPS berkaitan
dengan jelas dan betul dengan
bimbingan guru.

Menentukan pemboleh ubah bergerak


balas dan dimalarkan setelah pemboleh
ubah dimanipulasi di tentukan dalam suatu
Penyiasatan.

Menerangkan hubungan pemboleh ubah


dimanipulasi dengan pemboleh ubah
bergerak balas dalam suatu penyiasatan.

Menukarkan pemboleh ubah yang


dimalarkan kepada pemboleh ubah
dimanipulasi dan menyatakan pemboleh
ubah bergerak balas yang baru.

1
TAJUK : KPS MEMBUAT HIPOTESIS

Mengenal pasti perkara yang


mempengaruhi suatu penyiasatan.

TP

Murid boleh:

KSSR
KPS :
Mengawal
pemboleh
ubah
EMK :
Nilai murni
BBM :
Lilin
Balang kaca
Bikar
Epal
Garam
Lembaran aktiviti

HURAIAN
Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat
dalam suatu penyiasatan
.

Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat


dalam suatu penyiasatan.

Memerihalkan hubungan antara pemboleh


ubah dalam suatu penyiasatan.

Membuat suatu pernyataan umum yang

KPS :
Membuat
hipotesis
EMK :
Nilai murni
BBM :

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
-

Hipotesis : Gelang getah yang nipis


lebih mudah untuk diregangkan.
(Semakin nipis ketebalan gelang
getah, semakin mudah
diregangkan) .
3. Menjalankan aktiviti pengukuhan BT ms
13 Wayang Kulit atau permainan
bayang-bayang dengan menyatakan
suatu penyataan umum yang akan diuji
seperti :
- Semakin jauh kedudukan objek
daripada sumber cahaya, semakin
berkurang saiz bayang-bayang.

KSSR

Gelang getah
Patung wayang
kulit
Membuat suatu perhubungan antara
Kipas angin
pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh Bikar
ubah bergerak balas bagi membuat
Lembaran aktiviti
hipotesis untuk diuji.
boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan.

Merangka satu penyiasatan untuk diuji


berdasarkan hipotesis yang dibina.

4. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT


ms 14 sebagai aktiviti pengayaan.
5. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang membuat hipotesis dengan
bimbingan guru.
TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TP
1

Murid boleh:

1.1 Kemahiran
Proses
Sains.

TAJUK : KPS MENGEKSPERIMEN

1.1.12. Mengeksperi 1. Menjalankan aktiviti BT ms 15 untuk


men
memahami kemahiran proses sains
(KPS) mengeksperimen dengan
bimbingan guru melalui langkah-langkah
yang akan dilakukan semasa
mengeksperimen :
- mengenalpasti masalah
- membuat hipotesis
- menentukan pembolehubah
- menyenaraikan alat dan bahan
- menjalankan eksperimen dan
mengumpul data
- mentafsir data
- membuat kesimpulan, dan
- melaporkan keputusan eksperimen

10

HURAIAN
Menyatakan persoalan berdasarkan
masalah yang dikenal .pasti .

Membuat pernyataan hipotesis


berdasarkan masalah yang dikenal pasti.

Menentukan kaedah dan alat radas yang


sesuai seperti yang dirancang.

Menjalankan eksperimen untuk menguji


suatu hipotesis.

KPS :
Mengeksperimen
EMK :
Nilai murni

BBM :
Garam
Air
Bikar
Menjalankan eksperimen, mengumpul data,
Straw
mentafsir data serta membuat rumusan
untuk membuktikan hipotesis dan membuat Kertas manila
Pita perekat
laporan
Lembaran aktiviti
Mencetuskan persoalan baru dan

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

merancang satu eksperimen untuk menguji


hipotesis baru daripada persoalan yang
dicetuskan.

2. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT


ms 17 Jet Gelung Saya dan
merekodkannya di dalam buku nota
sebagai aktiviti pengukuhan.
3. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang KPS yang telah dipelajari
sebagai rumusan pelajaran.
TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS
UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
Murid boleh:

1.2 Kemahiran 1.2.1


Manipulatif

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Menggunakan
dan
mengendalikan
peralatan dan
bahan sains
dengan betul.
Mengendalikan
spesimen
dengan betul
dan cermat.
Melakar
spesimen,
peralatan dan
bahan sains
dengan betul.
Membersihkan
peralatan sains
dengan cara
yang betul
Menyimpan
peralatan dan
bahan sains
dengan betul

TP

HURAIAN

Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan


spesimen yang diperlukan bagi suatu
aktiviti.

TAJUK : KEMAHIRAN MANIPULATIF


1. Mengenal dan memahami kemahiran
manipulatif disenaraikan dalam carta
secara perbincangan bersama guru.
2. Menjalankan aktiviti mudah
menggunakan bahan maujud untuk
memahami kemahiran saintifik konsep
kemahiran manipulatif (KM) dengan
bimbingan guru iaitu :
i. menggunakan dan mengendalikan
peralatan dan bahan sains dengan
betul.
ii. mengendalikan spesimen dengan
betul dan cermat.
iii. melakar spesimen, peralatan dan
bahan sains dengan betul.
iv. membersihkan peralatan sains
dengan cara yang betul, dan
v. menyimpan peralatan dan bahan
sains dengan betul dan selamat.
3. Melengkapkan lembaran aktiviti
pengayaan berkaitan soalan-soalan
tentang KMyang telah dipelajari sebagai

11

KSSR

Fokus :
- KMS

Memerihalkan penggunaan peralatan,


bahan sains dan spesimen yang diperlukan EMK :
Nilai murni
bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul.
BBM :

Air
Mengendalikan penggunaan peralatan,
bahan sains dan spesimen yang diperlukan Penunu Bunsen
Kaki retort
bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul.
Glob
Tabung uji
Mengguna, mengendali, melakar,
Penyepit kayu
membersih dan menyimpan penggunaan
Kanta pembesar
peralatan, bahan sains dan spesimen yang Bikar
digunakan dalam suatu aktiviti dengan
Carta
kaedah yang betul.
Lembaran aktiviti
Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul,bersistematik dan
berhemah.

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
dan selamat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
pengukuhan rumusan pelajaran.

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

3.1 Proses
pernafasan
manusia

Murid boleh:

TAJUK : PERNAFASAN MANUSIA

3.1.1 Menyatakan
manusia
bernafas
menggunakan
hidung, trakea
dan peparu
melalui
pemerhatian
menerusi
pelbagai
media.

1. Bersoal jawab tentang muka surat


ransangan BT ms 29 tentang proses
hidup yang dijalani oleh manusia.
2. Menyatakan bernafas ialah satu proses
hidup manusia melalui perbincangan
bersama rakan dan guru.
3. Membuat pemerhatian pada carta atau
model manusia tentang organ
pernafasan manusia iaitu :
- hidung
- trakea
- peparu

3.1.2 Melakar laluan


udara semasa
menarik dan
menghembus
nafas.
3.1.3 Memerihalkan
pergerakan
dada dengan
meletakkan
tangan di dada
semasa
menarik
dan
menghembus
nafas.

4. Menyatakan bahagian yang terlibat


semasa bernafas menggunakan carta
atau model manusia disediakan.
5. Memerihalkan proses pernafasan dari
aspek laluan udara dan pergerakan dada
(BT ms 32-33, Tarik dan Hembus Nafas).
6. Melakar laluan udara semasa menarik
dan menghembus nafas dalam buku
latihan sains.
7. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT
ms 31 sebagai aktiviti pengukuhan.

12

KSSR

Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul,bersistematik, berhemah
dan menjadi contoh kepada rakan lain.

TP

HURAIAN

Menyatakan bahagian yang terlibat semasa


bernafas iaitu hidung, trakea dan peparu.

Memerihalkan proses pernafasan dari


aspek laluan udara dan pergerakan dada .

Menjalankan pelbagai aktiviti untuk


menunjukkan perbezaan kadar pernafasan.

Membuat kesimpulan bahawa aktiviti yang


lebih lasak menyebabkan kadar pernafasan
menjadi lebih cepat.

Mewajarkan kepentingan melakukan aktiviti


kecergasan dalamkehidupan seharian
untuk menjaga kesihatan.

Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif


tentang jenis-jenis aktiviti kecergasan yang
sesuai dari aspek jantina, umur dan tahap
kesihatan.
.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si

KMS :
i.

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR

EMK :
Nilai murni
BBM :
Carta
Model manusia
Belon
Kad manila
Gunting
Botol plastik

13

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR
Lembaran aktiviti

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

3.1 Proses
pernafasan
manusia

Murid boleh:

TAJUK : KADAR PERNAFASAN

3.1.4 Mengitlak
bahawa kadar
pernafasan
bergantung
kepada jenis
aktiviti yang
dilakukan
melalui
pemerhatian
pada
pergerakan
dada

1. Membuat pemerhatian tentang pelbagai


aktiviti manusia yang mempengaruhi
kadar pernafasan untuk perbandingan
melalui aktiviti dan tayangan video
seperti :
- berjalan cepat /naik tangga
- berlari /melompat /bersukan , atau
- dalam keadaan rehat

3.1.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui
lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan

2. Bersoal jawab tentang aktiviti yang telah


dijalankan dengan memberikan
penekanan kepada konsep kadar
pernafasan dan perbandingan kadar
pernafasan antara aktiviti dijalankan.
3. Melengkapkan latihan berformat (eg:
soalan objektif dan KPS yang berkaitan)
berkaitan tajuk Pernafasan Manusia
dalam buku latihan sains sebagai aktiviti
pengukuhan dan pengayaan.

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

TP

HURAIAN

Menyatakan bahagian yang terlibat semasa


bernafas iaitu hidung, trakea dan peparu.

Memerihalkan proses pernafasan dari


aspek laluan udara dan pergerakan dada .

Menjalankan pelbagai aktiviti untuk


menunjukkan perbezaan kadar pernafasan.

Membuat kesimpulan bahawa aktiviti yang


lebih lasak menyebabkan kadar pernafasan
menjadi lebih cepat.

Mewajarkan kepentingan melakukan aktiviti


kecergasan dalamkehidupan seharian
untuk menjaga kesihatan.

TP
1

3.2 Perkumu
han dan
penyahtinja
an manusia

Murid boleh:

TAJUK : PERKUMUHAN

3.2.1 Menyatakan
maksud
perkumuhan
melalui
pemerhatian
menerusi
pelbagai

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang


proses hidup manusia yang berkumuh
melalui pemerhatian dalam tayangan
video.
2. Menyatakan contoh aktiviti manusia
berkumuh dengan mengaitkan organ dan
hasil kumuhnya melalui pemerhatian

14

Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif


tentang jenis-jenis aktiviti kecergasan yang
sesuai dari aspek jantina, umur dan tahap
kesihatan.
.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
membuat
inferens

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
dan bahan sains
dengan betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta
Jam randik
Skitel
Lembaran aktiviti

HURAIAN
Menyatakan contoh perkumuhan dan
penyahtinjaan.

Memerihalkan maksud perkumuhan dan


penyahtinjaan.

Membina penyusunan grafik organ dengan


hasil perkumuhan.

Menaakul kepentingan manusia menjalani

KPS :
KMS :

memerhat
i
berkomuni
ka si
membuat
inferens

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
media
3.2.2 Mengenal
pasti organ
dan hasil
perkumuhan
iaitu:
ginjal
menghasil
kan air
kencing.
kulit
menghasil
kan peluh.
peparu
menghasil
kan karbon
dioksida dan
wap air.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
yang dilakukan iaitu :
- peparu : karbon dioksida dan wap air
- ginjal : air kencing (urine)
- kulit : peluh (+ garam mineral)
3. Memerihalkan maksud perkumuhan
menggunakan penyusunan grafik organ
dan hasil kumuh dalam buku latihan
sains dengan kemas dan betul.

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

perkumuhan dan penyahtinjaan.


Mewajarkan amalan ke tandas mengikut
keperluan dan pengambilan makanan yang
seimbang.

EMK :
Menghasilkan persembahan grafik tentang

kesan perkumuhan dan penyahtinjaan yang Nilai murni


TMK
tidak teratur dan mempersembahkannya
kepada kelas.
BBM :
.
Carta
Jam randik
Skitel
Lembaran aktiviti

3.2 Perkumu
han dan
penyahtinja
an manusia

TAJUK : PENYAHTINJAAN

3.2.3 Menyatakan
maksud
penyahtinjaan
dan hasil
nyahtinja
melalui
pemerhatian
menerusi
pelbagai
media.
3.2.4 Menjelas
dengan contoh
keperluan
manusia
menjalani
perkumuhan

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang


proses hidup manusia yang bernyahtinja
melalui pemerhatian dalam tayangan
video atau carta.
2. Menyatakan contoh mengapa manusia
bernyahtinja dengan mengaitkan proses
penyahtinjaan melalui pemerhatian yang
dilakukan dalam video atau carta.
3. Menaakul kepentingan manusia
menjalani perkumuhan dan
penyahtinjaan dari aspek :
- kesihatan
- pengurusan masa (mengikut aktiviti
sedang dilakukan, contoh : ke
tandas pada waktu rehat)

15

iii.melakar
spesimen,
peralatan dan
bahan sains
dengan betul

TP

Murid boleh:

KSSR

HURAIAN
Menyatakan contoh perkumuhan dan
penyahtinjaan.

Memerihalkan maksud perkumuhan dan


penyahtinjaan.

Membina penyusunan grafik organ dengan


hasil perkumuhan.

Menaakul kepentingan manusia menjalani


perkumuhan dan penyahtinjaan.

Mewajarkan amalan ke tandas mengikut


keperluan dan pengambilan makanan yang
seimbang.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
membuat
inferens

KMS :
iii.melakar
spesimen,
peralatan dan
bahan sains
dengan betul

EMK :
Menghasilkan persembahan grafik tentang Nilai murni
kesan perkumuhan dan penyahtinjaan yang TMK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
dan
penyahtinjaan
3.2.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui
lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan.

4. Mewajarkan amalan ke tandas mengikut


keperluan dan pengambilan makanan
yang seimbang.
5. Menghasilkan persembahan grafik
tentang kesan perkumuhan dan
penyahtinjaan yang tidak teratur.
6. Melengkapkan latihan dengan betul
sebagai pengukuhan dan pengayaan.

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA

tidak teratur dan mempersembahkannya


kepada kelas.
.

TP
1

Murid boleh:

10

3.3 Manusia
bergerak
balas
terhadap
rangsangan

TAJUK : GERAKBALAS TERHADAP


RANSANGAN

3.3.1
Menyatakan
manusia bergerak
balas apabila organ
deria menerima
rangsangan dengan
menjalankan aktiviti
3.3.2
Menjelas dengan
contoh gerak balas
manusia terhadap
rangsangan dalam
kehidupan harian
3.3.3
Membuat inferens
tentang kepentingan
gerak
balas manusia
terhadap
rangsangan.
3.3.4
Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran,
TMK, penulisan atau
lisan.

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang


proses hidup manusia yang
bergerakbalas terhadap ransangan
melalui pemerhatian dalam tayangan
video.
2. Menjalankan aktiviti Tindakan dan
Akibat BT ms40 dan ms 42 untuk
membuat pemerhatian ke atas
gerakbalas manusia terhadap
ransangan.
3. Berbincang tentang gerakbalas manusia
terhadap ransangan melalui pemerhatian
dari aktiviti dijalankan dari aspek :
- organ deria yang bergerak balas
terhadap ransangan
- kepentingan gerak balas manusia
terhadap ransangan
- wajaran kepentingan menjaga organ
deria
- tabiat yang baik / buruk dalam
penjagaan organ deria
4. Merekodkan pemerhatian dan mencatat
nota ke dalam buku latihan sains.
5. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti
pengukuhan dan pengayaan.
.

16

KSSR

2
3
4

BBM :
Carta
Jam randik
Skitel
Lembaran aktiviti

HURAIAN
Menyatakan manusia bergerak balas
apabila menerima rangsangan.
.
Memberi contoh gerak balas manusia
terhadap rangsangan.
Menjelas dengan contoh organ deria yang
bergerak balas terhadap rangsangan.
.
Membuat kesimpulan tentang kepentingan
gerak balas manusia terhadap rangsangan.

Mewajarkan kepentingan menjaga organ


deria

Menjana idea tentang tabiat yang perlu


dielakkan yang boleh menyebabkan
kerosakan pada organ deria.
.
.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
membuat
inferens

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Lampu suluh
Kacang wasabi
Radio
Cuka
Lembaran aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

TP

KSSR

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
1

11

3.4 Pewarisan
manusia

Murid boleh:

TAJUK : PEWARISAN MANUSIA

3.4.1 Menyatakan
anak mewarisi
ciri ibubapa
seperti warna
kulit, keadaan
rambut dan
rupa dengan
menjalankan
aktiviti.
3.4.2 Menjelas
dengan contoh
ciri pada anak
boleh diwarisi
daripada
keturunan.
3.4.3 Menjelaskan
pemerhatian
melalui
lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan.

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang


pewarisan manusia melalui pemerhatian
dalam tayangan video atau foto.
2. Menjalankan aktiviti melihat foto keluarga
untuk membuat pemerhatian ke atas ciriciri pewarisan manusia .
3. Berbincang untuk menjelaskan dengan
contoh tentang ciri yang terdapat pada
anak yang diwarisi daripada ibu bapa.
4. Memerihalkan ciri pada anak boleh juga
diwarisi daripada keturunannya
menggunakan contoh-contoh yang
sesuai.
5. Membina salasilah keluarga berdasarkan
ciri yang diwarisi dan mencatat nota ke
dalam buku latihan sains (BT ms 44).
6. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti
pengukuhan dan pengayaan.

Menyebut ciri individu yang diwarisi


daripada ibu bapa.

Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat


pada anak yang diwarisi daripada ibu atau
bapa.

Memerihalkan ciri pada anak boleh juga


diwarisi daripada keturunan.

Mewajarkan ciri yang diwarisi adalah


anugerah Tuhan.

Membina salasilah keluarga berdasarkan


ciri yang diwarisi.
.

TP

12
&

3.5 Tabiat boleh


menggang
gu proses

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
membuat
inferens
meramal

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Foto keluarga
Komputer
Lembaran aktiviti

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
Murid boleh:
3.5.1 Menjelas
dengan contoh
tabiat yang
mengganggu proses

Menyatakan bahawa setiap anak mewarisi


ciri daripada ibubapa.

1
TAJUK : TABIAT YANG PERLU
DIELAKKAN
1. Bersoal jawab tentang tabiat manusia
melalui pemerhatian seharian dan

17

HURAIAN
Menyatakan tabiat manusia daripada
pengetahuan sedia ada.
Mengenal pasti tabiat yang boleh
mengganggu proses hidup manusia.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
hidup
manusia.

13

3.6 Menyayangi
diri sendiri

hidup seperti:
makan
makanan
yang tidak
seimbang.
merokok.
menghidu gam.
menyalahgunakan
dadah.
minum minuman
beralkohol.
3.4.2 Menerangkan
kesan tabiat yang
mengganggu proses
hidup seperti:
memudaratkan
kesihatan.
mengganggu
tumbesaran.
melambatkan
gerak balas
terhadap
ransangan,
3.4.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
tayangan video yang disediakan.
2. Menyatakan semula tabiat-tabiat yang
perlu dielakkan kerana boleh
mengganggu proses hidup manusia dari
pemerhatian dilakukan seperti :
- makan makanan yang tidak
seimbang
- merokok
- menghidu gam
- menyalahgunakan dadah
- minum minuman alkohol

KSSR

Menjelas dengan contoh kesan tabiat yang


boleh mengganggu kepada proses hidup.

Menjana idea kepentingan mengamalkan


budaya hidup sihat.

Mewajarkan tindakan yang diambil untuk


mengelakkan tabiat yang boleh
mengganggu proses hidup.

Membuat persembahan grafik secara


kreatif dan inovatif dalam usaha mencegah
tabiat yang tidak sihat.
.
.

3. Menjelaskan dengan contoh kesan tabiat


yang boleh mengganggu proses hidup.
4. Menjana idea tentang kepentingan
mengamalkan budaya hidup sihat.
5. Mewajarkan tindakan yang boleh diambil
untuk mengelakkan tabiat yang boleh
mengganggu proses hidup.
6. Membuat persembahan grafik lukisan
tangan atau komputer tentang usaha
mencegah tabiat yang tidak sihat.
7. Melengkapkan latihan Mari Lakukan BT
ms 49, Cuba Jawab BT ms 51 dan Mari
Teroka BT ms 52 sebagai aktiviti
pengukuhan dan pengayaan dengan
bimbingan guru.

membuat
inferens
meramal

KMS :
iii.melakar
spesimen,
peralatan
dan bahan sains
dengan betul
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta kesihatan
Komputer
Lembaran aktiviti

3.6.1Mempraktikkan
budaya hidup sihat
dalam kehidupan
seharian.
TP

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 4.0 PROSES HIDUP HAIWAN
Murid boleh:

14

4.1 Organ
pernafasan
haiwan

4.1.1 Mengenal
pasti organ
pernafasan bagi

Menyatakan organ pernafasan haiwan

Memberi contoh haiwan dengan organ


pernafasannya

Mengelaskan haiwan mengikut organ

TAJUK : ORGAN PERNAFASAN HAIWAN


1. Bersoal jawab tentang organ pernafasan
haiwan melalui pemerhatian seharian
dan tayangan video yang disediakan.

18

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
.

haiwan melalui
2.
pemerhatian haiwan
sebenar atau
pelbagai media iaitu:
peparu
contoh
kucing,
3.
burung,
buaya, katak,
paus.
insang
contoh ikan,
berudu,
ketam,
udang.
4.
kulit lembap contoh
katak, cacing
spirakel contoh
5.
lipas, belalang,
rama -rama,
beluncas
6.
4.1.2 Mengitlak
terdapat haiwan
yang mempunyai
7.
lebih dari satu organ
pernafasan seperti
katak.
4.1.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui .
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT


ms 56 untuk memerhatikan dan
mengenalpasti organ pernafasan haiwan
iaitu :
- ikan : insang
- belalang : spirakel
Menyatakan haiwan dan organ
pernafasan haiwan yang lain melalui
pelbagai media seperti :
- peparu : burung, kucing, paus
- insang : ketam, udang, berudu
- spirakel : lipas, rama-rama, beluncas
- kulit lembap : katak, cacing

pernafasan
4

Mengitlak terdapat haiwan yang


mempunyai lebih daripada satu organ
pernafasan

Menaakul haiwan yang mempunyai lebih


daripada satu organ pernafasan

Membuat persembahan grafik secara


kreatif dan inovatif tentang organ
pernafasan haiwan

TP

Murid boleh:

TAJUK : GERAK BALAS TUMBUHAN

5.1.1 Membuat
kesimpulan
bahagian
tumbuhan
yang bergerak

1. Membuat pemerhatian tentang gerak


balas tumbuhan pada tayangan video
yang ditunjukkan.
2. Menyatakan tumbuhan bergerak balas
terhadap ransangan dari pemerhatian

19

mengelas
membuat
inferens
meramal

KMS :
iii.melakar
spesimen,
peralatan
dan bahan sains
dengan betul
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
IKan
Belalang
Carta haiwan
Kanta pembesar
Komputer
Lembaran aktiviti

1
5.1 Tumbuhan
bergerak
balas
terhadap
ransangan

Menaakul haiwan yang mempunyai lebih


daripada satu organ pernafasan seperti
katak dan kodok.
Mengelaskan haiwan mengikut organ
pernafasan dalam bentuk carta dalam
buku latihan.
Melengkapkan latihan Cuba Jawab BT
ms 58 sebagai aktiviti pengukuhan dan
pengayaan.
Membuat persembahan grafik secara
kreatif dan inovatif tentang organ
pernafasan haiwan

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN

15

KSSR

HURAIAN
Menyatakan bahagian tumbuhan yang
bergerak balas terhadap rangsangan.

Memerihalkan jenis rangsangan yang


menyebabkan gerak balas tumbuhan.

Menjelas dengan contoh gerak balas


bahagian tumbuhan terhadap rangsangan.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
membuat
inferens

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
.

balas terhadap
angsangan
dengan
menjalankan
penyiasatan
iaitu:
akar bergerak balas
terhdap air.
akar bergerak balas
terhadap graviti.
pucuk, daun dan
bunga bergerak
balas
terhadap cahaya.
daun bergerak balas
terhadap
sentuhan.
5.1.2 Menjelaskan
pemerhatian
melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau
lisan.

dilakukan seperti :
akar bergerak balas terhadap air dan
graviti
- pucuk, daun dan bunga bergerak
balas terhadap cahaya
- daun bergerak balas terhadap
sentuhan
-

3. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT


ms 60 untuk menjelaskan dengan contoh
gerak balas tumbuhan terhadap
ransangan.
4. Merekodkan pemerhatian dari aktiviti
yang dilakukan dalam buku latihan sains
dengan kemas sebagai pengukuhan dan
pengayaan.
5. Mereka bentuk persembahan berkaitan
penyiasatan tentang gerak balas
bahagian tumbuhan terhadap ransangan
melalui pelbagai kaedah sebagai aktiviti
pengayaan tambahan.

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN

Membuat hipotesis bahawa tumbuhan


bergerak balas terhadap rangsangan.

Membuat kesimpulan tentang gerak balas


bahagian tumbuhan terhadap rangsangan.

Mereka bentuk persembahan secara kreatif


dan inovatif berkaitan penyiasatan tentang
gerakbalas bahagian tumbuhan terhadap
rangsangan melalui pelbagai kaedah.

16

5.2 Fotosintesis
.

5.2.1 Menyatakan
tumbuhan membuat
makanan sendiri
dengan menjalankan
proses fotosintesis
melalui pemerhatian
menerusi pelbagai
media.

1. Bersoal jawab untuk mengingat


semula keperluan asas tumbuhan
dalam pelajaran lepas dan
mengaitkannya dengan proses
fotosintesis.
2. Menyatakan fotosintesis ialah proses
tumbuhan membuat makanan sendiri.
3. Menggunakan maklumat daripada
pelbagai media untuk menyatakan
keperluan tumbuhan semasa

5.2.2 Menyatakan

20

meramal
membuat
hipotesis
meng
eksperime
n

KMS :
iii.melakar
spesimen,
peralatan
dan bahan sains
dengan betul

BBM :
Kotak
Kapas
Biji benih
Pokok semalu
Plastik
Botol kaca
Lembaran aktiviti
1

TAJUK : FOTOSINTESIS

EMK :
Nilai murni
TMK

TP

Murid boleh:

KSSR

HURAIAN
Mengingat semula keperluan asas
tumbuhan.

Menyatakan fotosintesis ialah proses


tumbuhan membuat makanan sendiri.

Menggunakan maklumat daripada pelbagai


media untuk menyatakan keperluan
tumbuhan untuk menjalankan proses
fotosintesis dan hasil proses fotosintesis.

Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu


bergerak seperti haiwan untuk membuat

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
membuat
inferens
meramal

KMS :
iii.melakar
spesimen,

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
proses fotosintesis
memerlukan
karbon dioksida, air,
cahaya matahari dan
klorofil melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai
media.
5.2.3 Menyatakan
proses fotosintesis
menghasilkan
kanji dan oksigen

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
menjalankan proses fotosintesis dan
hasil proses sintesis iaitu:
- tumbuhan cahaya matahari, karbon
doiksida, air dan klorofil
- hasil fotosintesis ialah kanji dan
oksigen

KSSR

makanan.
5

Mewajarkan tentang kepentingan


fotosintesis terhadap hidupan lain.

Meringkaskan proses fotosintesis melalui


lakaran rajah secara kreatif dan inovatif.

4. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT


ms 65 untuk menunjukkan keperluan
tumbuhan bagi menjalankan proses
fotosintesis dan perbincangan BT ms
67 untuk menunjukkan hasil
fotosintesis.
5. Merekodkan pemerhatian dan nota
dari aktiviti dilakukan ke dalam buku
latihan sains.

peralatan
dan bahan sains
dengan betul
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Komputer
Anak pokok
Botol plastik
Kalium hidroksida
Kotak
Lembaran aktiviti

TP

HURAIAN

TEMA : SAINS HAYAT


UNIT : 5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN
1

17

5.2 Fotosintesis
.

Murid boleh:

TAJUK : HASIL FOTOSINTESIS

5.2.1 Membuat
inferens tentang
kepentingan
fotosintesis terhadap
hidupan lain.

1. Menggunakan maklumat daripada


pelbagai media untuk menyatakan
keperluan tumbuhan semasa
menjalankan proses fotosintesis dan
hasil proses sintesis iaitu:
- tumbuhan cahaya matahari, karbon
doiksida, air dan klorofil
- hasil fotosintesis ialah kanji dan
oksigen

5.2.2 Menaakul
mengapa tumbuhan
tidak perlu
bergerak seperti
haiwan
5.2.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

2. Berbincang dan bersoal jawab dengan


berpandukan BT ms 67 untuk
memahami hasil fotosintesis dan
mencatatnya ke dalam buku latihan
sains.
3. Berbincang untuk menaakul sebab
mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak
untuk mencari makanan.

21

Mengingat semula keperluan asas


tumbuhan.

Menyatakan fotosintesis ialah proses


tumbuhan membuat makanan sendiri.

Menggunakan maklumat daripada pelbagai


media untuk menyatakan keperluan
tumbuhan untuk menjalankan proses
fotosintesis dan hasil proses fotosintesis.

Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu


bergerak seperti haiwan untuk membuat
makanan.

Mewajarkan tentang kepentingan


fotosintesis terhadap hidupan lain.

Meringkaskan proses fotosintesis melalui


lakaran rajah secara kreatif dan inovatif.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
membuat
inferens
meramal

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR

4. Berbincang dan mewajarkan


kepentingan fotosintesis terhadap
hidupan lain.
5. Meringkaskan proses fotosintesis melalui
lakaran rajah yang sesuai dan kemas.
6. Menjalankan aktiviti Mari Teroka BT ms
72 sebagai pengukuhan.
7. Melengkapkan latihan BT ms 71 sebagai
aktiviti pengukuhan dan pengayaan.

TP

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

18

6.1 Ukuran
Panjang
.

BBM :
Carta
Komputer
Lembaran aktiviti

TAJUK : UKURAN PANJANG

6.1.1 Menyatakan
panjang ialah ukuran
jarak antara dua titik.

1. Berbincang tentang pengukuran


sesuatu situasi atau objek (BT ms 73).
2. Berbincang dan bersoal jawab dengan
berpandukan BT ms 74 79 untuk
6.1.2 Menjelas dengan
memahami konsep panjang, alat
contoh tentang panjang
pengukuran, kaedah pengukuran yang
menggunakan alat
betul dan unit piawai ukuran panjang
yang tidak piawai
dan mencatatnya ke dalam buku
seperti:
latihan sains.
3. Menjalankan aktiviti mengukur panjang
jengkal, hasta, depa
(BT ms 76-79)menggunakan alat
dan tapak kaki.
pengukuran yang :
klip kertas,
tidak piawai seperti anggota badan,
pensel, kapur
penyedut minuman dan klip kertas,
tulis,penyedut
alat
piawai
seperti pembaris, pita pengukur
minuman, benang,
dan
tali.
tali dan anak
dengan kaedah pengukuran yang betul
mancis.
dan unit yang piawai sesuai dengan
bimbingan guru.
6.1.3 Menyatakan
panjang boleh diukur
dengan
menggunakan alat
piawai seperti
pembaris dan pita
pengukur dengan
menjalankan aktiviti.

22

HURAIAN

Menyatakan maksud panjang

Mengukur panjang dengan menggunakan


alat yang seragam.
Mengukur panjang dengan menggunakan
alat yang sesuai dan unit piawai.

3
4

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran panjang menggunakan alat
yang sesuai, unit piawai dan kaedah
pengukuran yang betul.

Membuat kesimpulan kepentingan


penggunaan alat piawai dan tidak piawai
dalam kehidupan harian.

Merumus kepentingan pengetahuan


tentang pengukuran piawai dalam
kehidupan harian

KPS :
-

memerhat
i

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN

19

TP

6.1.3 Menyatakan
panjang boleh diukur
dengan
menggunakan alat
piawai seperti
pembaris dan pita
pengukur dengan
menjalankan aktiviti

4. Berbincang dan membuat kesimpulan


kepentingan penggunaan alat piawai
dan tidak piawai dalam kehidupan
harian.
Menjalankan aktiviti Mari Lakukan BT ms
80 sebagai pengukuhan

6.1.4 Menyatakan unit


piawai ukuran panjang
dalam
sistem metrik iaitu
millimeter (mm),
sentimeter (cm),
meter (m) atau
kilometer (km)

KSSR

HURAIAN
BBM :
Pembaris
Skitel
Bola
Straw
Tali
Komputer
Lembaran aktiviti
-

6.1.5 Mengukur
panjang dengan
menggunakan alat
dan unit piawai yang
sesuai dengan kaedah
yang betul

berkomuni
ka si
meramal
mengukur
dan
menggun
a kan
nombor

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.

6.1.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

EMK :
Nilai murni
TMK

23

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
TP

KSSR

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
mengukur
dan
menggun
a kan
nombor

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Kertas petak/ graf
Pembaris
Kad manila
Pinggan
Lembaran aktiviti

20

6.2 Luas
.

Murid boleh:

TAJUK : MEMAHAMI LUAS

6.2.1 Menyatakan luas


ialah besarnya
sesuatu permukaan.

1. Berbincang tentang konsep


pengukuran luas sesuatu kawasan
atau tempat (BT ms 80) seperti :
- gelanggang futsal
- parkir kereta

6.2.2 Mengukur luas

24

Menyatakan maksud luas.

Mengukur luas permukaan dengan


menggunakan alat yang sesuai.

Mengira luas menggunakan rumus dan unit


piawai yang betul.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
permukaan satu objek
menggunakan alat
pengukur piawai
seperti kertas
petak berukuran 1cm
x 1cm.
6.2.3 Menyatakan unit
piawai bagi luas dalam
sistem metrik iaitu
millimeter persegi
(mm2), sentimeter
persegi (cm2), meter
persegi (m2) dan
kilometer
persegi (km2).

padang permainan kanak-kanak


bilik darjah

2. Berbincang dan bersoal jawab dengan


berpandukan BT ms 82 untuk
memahami konsep luas, alat
mengukur luas, rumus mengira luas
dan unit piawai ukuran luas dan
mencatatnya ke dalam buku latihan
sains.
3. Mengukur luas suatu permukaan
menggunakan alat pengukur yang
sesuai seperti pembaris dan kertas
petak dengan unit piawai yang sesuai
dan betul iaitu :
- millimeter persegi (mm2)
- sentimeter persegi (cm2)
- meter persegi (m2)
- kilometer persegi (km2).

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN

21

6.2 Luas
.

Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk


membuat anggaran luas suatu permukaan
menggunakan alat, unit piawai dan kaedah
yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk


melaksanakan atau menyelesaikan suatu
situasi atau masalah harian.

Merumuskan kepentingan pengetahuan


tentang luas dalam kehidupan seharian.

TP

Murid boleh:
6.2.4 Mengira luas
permukaan segiempat
tepat dan
segiempat sama
menggunakan rumus:
.
luas = panjang x lebar
6.2.5 Menganggarkan
luas permukaan bentuk
tidak sekata dengan
menggunakan kertas
petak 1 cm x 1 cm.

KSSR

HURAIAN

Menyatakan maksud luas.

Mengukur luas permukaan dengan


menggunakan alat yang sesuai.

Mengira luas menggunakan rumus dan unit


piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk


membuat anggaran luas suatu permukaan
menggunakan alat, unit piawai dan kaedah
yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk


melaksanakan atau menyelesaikan suatu
situasi atau masalah harian.

Merumuskan kepentingan pengetahuan

TAJUK : MENGIRA LUAS


1. Menjalankan aktiviti mengukur luas
dengan menggunakan unit yang
betul berpandukan BT ms 82-83
menggunakan :
- kertas petak atau kertas graf
- rumus luas
2. Mengitlak pengetahuan tentang
luas untuk membuat anggaran luas
suatu permukaan berbentuk tidak
sekata menggunakan alat, unit
piawai dan kaedah yang betul
seperti :
- daun
- tapak tangan

25

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
mengukur
dan
menggun
a kan
nombor

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
6.2.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
-

kipas tangan

KSSR

tentang luas dalam kehidupan seharian.

3. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan


BT ms 85 sebagai pengukuhan..

betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Kertas petak/ graf
Pembaris
Kad manila
Pinggan
Lembaran aktiviti

HURAIAN

TP

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
1
Murid boleh:

22

6.3 Isi padu


Objek
.

6.3.1 Menyatakan isi padu 1. Memahami konsep dan maksud isi


adalah besarnya sesuatu
padu dengan menjalankan aktiviti BT
ruang.
ms 85-86.
2. Menyatakan semula unit isi padu yang
.6.3.2 Mengukur isi padu
diperkenalkan mengikut jenis contoh
satu kotak lohong dengan
yang bersesuaian :
menggunakan alat
- millimeter padu (mm3) cth :
pengukur piawai seperti
pemadam, magnet bar kecil
kubus berukuran 1 cm x
- sentimeter padu (cm3) cth : kotak
1 cm x 1 cm
kertas, kotak kasut, tin biskut
- meter padu (m3) cth : tangki air,
6.3.3 Menyatakan
almari besi makmal, bilik darjah.
bahawa unit isi padu
dalam system metrik
3. Menjalankan aktiviti BT ms 86-88
ialah millimeter padu
mengukur isi padu menggunakan :
(mm3), sentimeter padu
- kubus
(cm3), meter padu (m3)
- rumus
6.3.4 Mengira isi padu
kubus dan kuboid
menggunakan rumus:

Menyatakan maksud isi padu.

TAJUK : ISI PADU OBJEK

4. Mengira isi padu kubus dan kuboid


menggunakan :
- alat yang sesuai

26

Mengukur isi padu pepejal dan cecair


menggunakan alat yang sesuai.
Mengira isi padu pepejal menggunakan
alat yang sesuai dan unit piawai yang
betul.

Menyukat isi padu cecair menggunakan


alat yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Menggunakan pengetahuan tentang


kaedah yang betul untuk menyukat isi padu
dengan bersistematik.

Merumuskan kepentingan tentang isi padu


dan penggunaannya dalam kehidupan
seharian.

Menjana idea kepentingan penggunaan isi


padu bagi meneruskan kehidupan lestari.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
mengukur
dan
menggun
a kan
nombor

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
isi padu = panjang x
lebar x tinggi
6.3.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
-

KSSR

unit piawai yang betul


kaedah yang betul

BBM :
Kotak
Pembaris
Kad manila
Lembaran aktiviti

5. Melengkapkan latihan pengukuhan


dengan bimbingan guru.

TP

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

HURAIAN

Menyatakan maksud isi padu.

TAJUK : ISI PADU CECAIR

23

6.4 Isi padu


Cecair
.

6.4.1 Menyukat isi padu


cecair dalam satu bekas
menggunakan alat
penyukat isi padu tidak
piawai seperti sudu,
gelas, cawan, mangkuk,
jag dan botol.
.6.4.2 Menyukat isi padu
cecair menggunakan alat
penyukat isi padu piawai
seperti silinder penyukat,
bikar, kelalang dan bekas
bersenggat.
6.4.3 Menyatakan unit
piawai isi padu cecair
dalam sistem metrik ialah
mililiter (ml) atau
sentimeter padu (cm3),
liter (l) dan meter padu
(3).
6.4.4 Menggunakan
kaedah yang betul bagi
menyukat isi padu cecair
dengan alat dan unit
piawai yang sesuai.

1. Memahami konsep dan maksud isi


padu dengan menjalankan aktiviti BT
ms 85-86.
2. Menyatakan semula unit isi padu yang
diperkenalkan mengikut jenis contoh
yang bersesuaian :
- millimeter padu (mm3) cth :
pemadam, magnet bar kecil
- sentimeter padu (cm3) cth : kotak
kertas, kotak kasut, tin biskut
- meter padu (m3) cth : tangki air,
almari besi makmal, bilik darjah.
3. Menjalankan aktiviti BT ms 88-89
mengukur isi padu cecair
menggunakan alat penyukat tidak
piawai seperti sudu, gelas, mangkuk,
jag dan botol.
4. Menjalankan aktiviti BT ms 89 untuk
mengukur isi padu cecair
menggunakan alat tidak piawai.
5. Menyukat isi padu cecair
menggunakan (BT ms 90-92) :
- alat yang sesuai
- unit piawai yang betul
- kaedah yang betul

27

Mengukur isi padu pepejal dan cecair


menggunakan alat yang sesuai.
Mengira isi padu pepejal menggunakan
alat yang sesuai dan unit piawai yang
betul.

Menyukat isi padu cecair menggunakan


alat yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Menggunakan pengetahuan tentang


kaedah yang betul untuk menyukat isi padu
dengan bersistematik.

Merumuskan kepentingan tentang isi padu


dan penggunaannya dalam kehidupan
seharian.

Menjana idea kepentingan penggunaan isi


padu bagi meneruskan kehidupan lestari.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
mengukur
dan
menggun
a kan
nombor

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Silinder
bersenggat
Bikar
Cawan

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
6.4.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR
Jag
Mangkuk
Lembaran aktiviti

6. Melengkapkan nota dan latihan


sebagai aktiviti pengukuhan dengan
bimbingan guru.

TP

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

24

6.5 Aplikasi
konsep isi
padu cecair
.

6.5.1 Mengira isi padu


pepejal berbentuk
sekata seperti
kubus dengan
menggunakan
kaedah sesaran air
dan menggunakan
rumus
6.5.2 Mengira isi padu
pepejal berbentuk
tidak sekata
menggunakan
kaedah sesaran air
6.5.3 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan.

TAJUK : MENYUKAT ISI PADU


CECAIR
1. Menjalankan aktiviti untuk memahami
konsep menyukat isi padu pepejal
sekata dengan menggunakan kaedah
(BT ms 92-93) :
- sesaran air
- rumus
2. Menjalankan aktiviti untuk memahami
konsep menyukat isi padu pepejal
tidak sekata dengan menggunakan
kaedah (BT ms 93-94) :
- sesaran air
- rumus
3. Melengkapkan pemerhatian dari
aktiviti dijalankan ke dalam buku
latihan.
4. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan dengan
bimbingan guru.

Menyatakan maksud isi padu.

Mengukur isi padu pepejal dan cecair


menggunakan alat yang sesuai.
Mengira isi padu pepejal menggunakan
alat yang sesuai dan unit piawai yang
betul.

Menyukat isi padu cecair menggunakan


alat yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Menggunakan pengetahuan tentang


kaedah yang betul untuk menyukat isi padu
dengan bersistematik.

Merumuskan kepentingan tentang isi padu


dan penggunaannya dalam kehidupan
seharian.

Menjana idea kepentingan penggunaan isi


padu bagi meneruskan kehidupan lestari.

TP

HURAIAN

Menyatakan maksud jisim

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh:

25

6.6 Jisim
.

6.6.1 Menyatakan jisim


ialah kuantiti jirim dalam

TAJUK : JISIM
1. Menjalankan aktiviti untuk
memahami konsep jisim (BT ms

28

Mengukur dengan menggunakan alat yang


sesuai

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
sesuatu objek
6.6.2 Mengenal pasti alat
pengukur jisim seperti
neraca tuas atau neraca
tiga palang.
6.6.3 Menyatakan unit
piawai jisim dalam sistem
metrik ialah miligram
(mg), gram (g) dan
kilogram (kg).
6.6.4 Menggunakan
kaedah yang betul bagi
mengukur jisim suatu
objek dengan
menggunakan alat dan
unit piawai yang sesuai.
6.6.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
95).
2. Mengenal dan memahami
penggunaan alat pengukur jisim
seperti (BT ms 96-98) :
- neraca tuas
- neraca 3 palang
- alat penimbang
3. Mengenal unit jisim yang betul
dan sesuai dengan objek
dinyatakan.
4. Menyukat jisim menggunakan :
- alat yang sesuai
- unit yang betul
- kaedah yang betul

KSSR

Mengukur dengan menggunakan alat yang


sesuai dan unit piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran jisim menggunakan alat yang
sesuai, unit piawai dan kaedah yang betul.

Mereka cipta alat timbang untuk mengukur


jisim objek

Menaakul hasil reka ciptanya dari segi


kreatif, inovatif, dan konsepnya.

5. Melengkapkan nota dan latihan


sebagai aktiviti pengukuhan
dengan bimbingan guru.
6. Mereka cipta alat timbang untuk
mengukur jisim objek
berdasarkan kreativiti sendiri dan
mempersembahkannya kepada
kelas.

ka si
meramal
mengukur
dan
menggun
a kan
nombor

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Bongkah kayu
Neraca tuas
Neraca 3 palang
Buah-buahan
Lembaran aktiviti

TP

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh :

26

6.7 Masa
.

6.7.1 Menyatakan masa


ialah tempoh antara dua
ketika
6.7.2 Mengitlak masa
boleh diukur berasaskan
peristiwa yang berulang
seperti secara seragam
titisan air, ayunan bandul
dan denyutan nadi.

Menyatakan maksud masa

Mengenal pasti alat yang sesuai untuk


mengukur masa

TAJUK : MEMAHAMI MASA


1. Menjalankan aktiviti untuk
memahami konsep masa (BT ms
100).
2. Mengenal dan memahami
penggunaan alat pengukur masa
seperti (BT ms 101-102) :
peristiwa yang berulang secara
seragam : titisan air, ayunan
bandul, denyutan nadi

29

Mengukur masa dengan menggunakan alat


yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran masa menggunakan alat yang
sesuai dan unit piawai yang betul dan
kaedah bersistematik

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
mengukur
dan
menggun
a kan
nombor

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
6.7.3 Mengenal pasti alat
pengukur masa seperti
jam matahari, jam pasir,
jam air, nyalaan lilin, jam
randik dan jam digital.
6.7.4 Menyatakan unit
piawai masa ialah saat
(s), minit (min), jam (j),
hari, bulan dan tahun.
6.7.5 Mengukur masa
dengan menggunakan
alat dan unit piawai yang
sesuai dengan kaedah
yang betul.
6.7.6 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
-

jam zaman dahulu : jam air, jam


matahari, jam lilin, jam pasir
jam masa kini : jam dinding, jam
tangan, jam digital, jam randik

KSSR

Mereka cipta alat untuk mengukur masa

Menaakul hasil reka ciptanya dari segi


kreatif, inovatif, dan konsepnya

3. Mengenal unit masa yang betul dan


sesuai dengan peristiwa dinyatakan.
4. Menyukat masa menggunakan :
- alat yang sesuai
- unit yang betul
5. Mengenal dan memahami cara
penggunaan jam randik berdasarkan
BT ms 103-104.
6. Menaakul kepentingan penciptaan
jam dan pengukuran masa yang baik
(BT ms 102).
7. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan dengan
bimbingan guru.

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Jam randik
Bandul
Kaki retort
Kompas
Benang
Lembaran aktiviti

TP

HURAIAN

TEMA : SAINS FIZIKAL


UNIT : 6.0 PENGUKURAN
Murid boleh :

27
6.8 Mencipta
alat
mengukur
masa

6.9 Penggunaan
unit, alat dan
kaedah yang
betul

TAJUK : MASA & ALAT


PENGUKURAN PIAWAI

6.8.1 Mencipta alat untuk


mengukur masa

1. Mengimbas kembali pelajaran lepas


dengan menaakul kepentingan
penciptaan jam dan pengukuran
6.8.2 Memerihalkan
masa yang baik (BT ms 102).
ciptaan yang dihasilkan
2. Berbincang tentang situasi BT ms 106
melalui lakaran, TMK,
untuk memahami perbandingan
penulisan atau lisan
penggunaan alat pengukuran piawai
dan tidak piawai dalam pengukuran :
- panjang
6.9.1 Membanding dan
- luas
membezakan ukuran yang
- isi padu
dibuat menggunakan alat
- jisim
piawai dan tidak piawai
- masa
dengan menjalankan

30

Menyatakan maksud masa

Mengenal pasti alat yang sesuai untuk


mengukur masa

Mengukur masa dengan menggunakan alat


yang sesuai dan unit piawai yang betul.

Mengitlak pengetahuan tentang


pengukuran masa menggunakan alat yang
sesuai dan unit piawai yang betul dan
kaedah bersistematik

Mereka cipta alat untuk mengukur masa

Menaakul hasil reka ciptanya dari segi


kreatif, inovatif, dan konsepnya

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
mengukur
dan
menggun
a kan
nombor

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
aktiviti.
6.9.2 Menaakul
kepentingan mengukur
menggunakan alat
pengukur dengan kaedah
yang betul.

KSSR

3. Menjalankan aktiviti BT ms 107-109


Mari Lakukan sebagai aktiviti
pengukuhan dengan bimbingan guru.
4. Merumuskan isi pelajaran tentang
pengukuran dalam bentuk peta
pemikiran i-THINK atau grafik yang
sesuai.
5. Melengkapkan nota dan latihan BT
ms 110 -111 sebagai aktiviti
pengukuhan.
6. Menjalankan aktiviti Mari Teroka BT
ms 112 sebagai aktiviti pengayaan.

betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Jam randik
Bandul
Kaki retort
Kompas
Benang
Lembaran aktiviti
HURAIAN

TP

TEMA : SAINS BAHAN


UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN
Murid boleh :

28
7.1 Sumber
asas
bagi bahan
untuk
menghasil
kan
sesuatu
objek.

7.1.1 Menjelaskan
melalui contoh sumber
asas bagi bahan yang
digunakan untuk
membuat objek.
7.1.2 Mengelaskan
objek berdasarkan
sumber asasnya

.
Sum
ber
asas
Tum
buhan
Hai
wan

Bahan
Kayu
Kapas
Getah
Kulit
Bulu
Sutera

Menyatakan sumber asas

Memerihalkan sumber asas bahan bagi


satu objek

TAJUK : SUMBER ASAS BAHAN

Con
toh
Objek
Meja
Baju
Tayar
Beg
tangan
Baju
sejuk
Selen
dang

Bersoal jawab tentang sifat bahan


berdasarkan ransangan BT ms
113.
2. Berbincang tentang sumber asas
bahan berdasarkan pemerhatian
dan BT ms 114.
3. Menjelaskan dengan contoh
sumber asas bagi bahan yang
digunakan untuk membuat
sesuatu objek seperti
- tumbuhan : meja kayu, baju
kapas, tayar
- haiwan : beg tangan, baju
sutera, baju sejuk, selimut bulu
- batuan : barang kemas,
tembikar, cermin kaca, barang
piuter
- petroleum : kain sintetik, payung,
khemah, baju hujan
1.

4. Mengelaskan objek berdasarkan

31

Mengelaskan objek berdasarkan


bahan.
Mengelaskan objek berdasarkan
sumber asas

Mencerakinkan bahan-bahan yang


digunakan untuk membuat sesuatu objek
bagi menentukan sumber asasnya

Menaakul mengapa sesatu bahan itu dipilih


untuk membuat sesuatu objek

Mereka cipta alat yang menggabungkan


pelbagai sumber asas

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
membuat
inferens
mengelas
mendefini
si secara
operasi

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
Ba
tuan

Logam
Tanih

Petro
leum

Plastik
Kain
sintetik

bahan dan sumber asas ia


diperbuat.
5. Mencerakinkan bahan-bahan
yang digunakan untuk membuat
sesuatu objek bagi menentukan
sumber asasnya (BT ms 118).
6. Berbincang untuk menaakul
mengapa sesatu bahan itu dipilih
untuk membuat sesuatu objek.
7. Mereka cipta alat yang
menggabungkan pelbagai sumber
asas berdasarkan kreativiti
sendiri.
8. Melengkapkan nota dan latihan
sebagai aktiviti pengukuhan.

Paku
Cermin
kaca
Baldi
Payun
g

7.1.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TEMA : SAINS BAHAN


UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN

29

7.2 Sifat bahan.


.

BBM :
Jam randik
Bandul
Kaki retort
Kompas
Benang
Lembaran aktiviti

TP

Murid boleh :

7.2.3 Mengitlak sifat


bahan dari segi
kekenyalan dengan
menjalankan aktiviti.
7.2.4 Mengitlak sifat

3. Merekodkan pemerhatian daripada

7.2.2 Mengitlak sifat


bahan dari segi
kebolehan terapung
sama ada tenggelam
atau di atas permukaan
air dengan menjalankan
aktiviti.

HURAIAN

Menyatakan bahan dan sumber asas

Memerihalkan jenis bahan dan sumber


asas bagi suatu objek

Mengelaskan objek dan menyatakan ciri


yang digunakan bagi pengelasan

Mengitlak sifat bahan dengan menjalankan


penyiasatan secara saintifik.

Mencerakin komponen bagi suatu objek


dan membuat inferens tentang penggunaan
bahan

TAJUK : SIFAT BAHAN


Bersoal jawab tentang sifat bahan
berdasarkan ransangan BT ms 119.
2. Berbincang tentang sifat bahan
berdasarkan aktiviti BT ms 119 128
iaitu :
- kebolehan menyerap air
(Memahami Sifat Bahan BT ms
119-120).
- kebolehan terapung di
permukaan air BT ms 120-121).
- kekenyalan bahan (BT ms 122123).
- konduktor dan penebat elektrik
(Kumbang Elektrik BT ms 123124).
- konduktor dan penebat haba
(Yang Mana Satu Konduktor
Haba BT ms 126-127).
- kebolehan penembusan cahaya
(Nampak atau Tidak BT ms 128).

7.2.1 Mengitlak sifat


bahan dari segi
kebolehan menyerap air
sama ada menyerap atau
kalis air dengan
menjalankan aktiviti.

KSSR

1.

32

Merekacipta atau membuat inovasi suatu


objek / model serta menaakul pemilihan
jenis bahan yang digunakan

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
membuat
inferens
mendefini
si secara
operasi
mengelas

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
bahan dari segi
kebolehan mengalirkan
elektrik iaitu konduktor
atau penebat elektrik
dengan menjalankan
aktiviti.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR

aktiviti yang dijalankan ke dalam buku


latihan sains.
4. Mengitlak sifat sesuatu bahan
mengikut penggunaannya
berdasarkan aktiviti yang telah
dijalankan dengan bimbingan guru.

BBM :
Carta bergambar
LCD
Komputer
Lembaran aktiviti

TP

HURAIAN

TEMA : SAINS BAHAN


UNIT : 7.0 SIFAT BAHAN
7.2.5 Mengitlak sifat
bahan dari segi
kebolehan mengalirkan
haba iaitu konduktor atau
penebat haba dengan
menjalankan aktiviti.

30

7.2.6 Mengitlak sifat


bahan dari segi
kebolehan penembusan
cahaya iaitu legap, lut
cahaya dan lut
sinar dengan
menjalankan aktiviti.
7.2.7 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
7.3 Mereka
cipta objek

7.3.1 Mencipta objek


dengan menggunakan
pengetahuan tentang
sifat bahan.
7.3.2

5. Merekacipta suatu model serta


menaakul pemilihan jenis bahan
yang digunakan dalam penciptaan
model dicipta.
6. Mencerakin komponen ciptaan
model bagi model ciptaan dan
membuat inferens tentang
penggunaan bahan, contoh :
- Bot air (Sifat Bahan Sebagai
Asas Mencipta BT ms 129- 131)
yang menggunakan beberapa
konsep sifat bahan seperti
kebolehan terapung, kalis air,
kekenyalan dan lutsinar.
7. Melengkapkan nota dan latihan BT
ms 133 sebagai aktiviti pengukuhan.
8. Menjalankan aktiviti Mencari
Sumber Alternatif menggunakan
pelayar internet berdasarkan aktiviti
BT ms 134 sebagai aktiviti
pengayaan.

Menaakul
pemilihan jenis
bahan yang

33

Menyatakan bahan dan sumber asas

Memerihalkan jenis bahan dan sumber asas


bagi suatu objek

Mengelaskan objek dan menyatakan ciri yang


digunakan bagi pengelasan

Mengitlak sifat bahan dengan menjalankan


penyiasatan secara saintifik.

Mencerakin komponen bagi suatu objek dan


membuat inferens tentang penggunaan bahan

Merekacipta atau membuat inovasi suatu


objek / model serta menaakul pemilihan jenis
bahan yang digunakan

BBM :
Lain-lain bahan
dan objek
mengikut
jenis
penyiasatan
dijalankan
(lihat BT ms
118 hingga
134)

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR

digunakan
dalam mereka
cipta objek

TEMA : SAINS BAHAN


UNIT : 8.0 PENGARATAN

TP

1
Murid boleh :

31

8.1
Pengaratan .
.

TAJUK : PENGARATAN

8.1.1 Mengenal pasti


objek berkarat dan tidak
berkarat dengan
membuat pemerhatian
terhadap objek di
persekitaran.

1. Bersoal jawab tentang konsep


pengaratan berdasarkan ransangan
BT ms 137 dengan bimbingan guru.
2. Berbincang tentang contoh-contoh
objek berkarat dan tidak berkarat
mengikut situasi yang diperhatikan di
persekitaran sekolah dan melalui
8.1.2 Mengitlak objek
carta bergambar ditunjukkan (BT ms
berkarat diperbuat
136-137).
daripada besi.
3. Menjalankan aktiviti Ada di Sana Sini
BT ms 138 untuk mengelaskan objek
8.1.3 Mengeksperimen
berkarat dan tidak berkarat.
bagi menentukan faktor
4. Mengitlak objek berkarat diperbuat
yang menyebabkan
daripada besi melalui pemerhatian
pengaratan
dan perbincangan dari aktiviti yang
telah dijalankan.
8.1.4 Menyatakan cara
5. Menjalankan aktiviti penyiasatan (BT
mencegah pengaratan
ms 138) untuk memahami faktorseperti mengecat,
faktor yang menyebabkan pengaratan
menyalut, menyadur dan
iaitu kehadiran air dan udara
menyapu minyak atau gris. 6. Merekodkan pemerhatian daripada
aktiviti yang dijalankan ke dalam buku
8.1.5 Menaakul
latihan sains.
kepentingan mencegah
7. Berbincang untuk mengenalpasti
pengaratan.
cara-cara mencegah pengaratan dan
mewajarkan kepentingannya.
8.1.6 Menjelaskan
8. Menjalankan projek mencegah
pemerhatian melalui
pengaratan seperti menyapu gris dan
lakaran, TMK,
mengecat semula besi tingkap dan
penulisan atau lisan.
pintu Bilik Sains.

34

HURAIAN
Menyatakan contoh objek berkarat dan
tidak berkarat

KPS :
-

Mengelaskan objek berkarat dan tidak


berkarat

Mengitlak objek berkarat diperbuat


daripada besi

Membuat kesimpulan faktor yang


menyebabkan pengaratan melalui
eksperimen.

Mewajarkan kepentingan mencegah


pengaratan

Menjalankan projek mencegah pengaratan


pada objek-objek di persekitaran.

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
membuat
inferens
mengeksp
erimeme
mbuat
hipotesis

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Bahan / objek
berkarat
Gris/minyak
Cat
Paku / tin
Carta

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR
Lembaran aktiviti

9. Melengkapkan latihan dan aktiviti BT


ms 145-146.

TP

HURAIAN

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA


UNIT : 9.0 SISTEM SURIA

32

Murid boleh :
9.1 Sistem
Suria.
.

9.1.1 Memerihalkan ahli


dalam Sistem Suria iaitu
Matahari, planet, satelit
semula jadi, asteroid,
meteoroid, komet melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media.
9.1.2 Membuat urutan
planet dalam Sistem
Suria dengan
menjalankan aktiviti.
9.1.3 Menyatakan
bahawa planet berputar
pada paksinya dan pada
masa yang sama beredar
mengelilingi Matahari
mengikut orbitnya melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media.
9.1.4 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Menyatakan ahli dalam Sistem Suria

Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria

Menyusun mengikut urutan planet dalam


Sistem Suria

Mengitlak bahawa planet berputar pada


paksinya dan pada masa yang sama
beredar mengelilingi Matahari.

TAJUK : SISTEM SURIA


1. Bersoal jawab tentang Sistem Suria
berdasarkan ransangan BT ms 147
dan tayangan LCD berkaitan angkasa
dengan bimbingan guru.
2. Menyatakan dan memerihalkan ahli
Sistem Suria berdasarkan
pemerhatian aktiviti dan BT ms 148151 iaitu :
- Matahari
- 8 planet
- satelit semula jadi
- asteroid
- meteoroid
- komet
3. Menyusun semula urutan planet
dalam Sistem Suria.
4. Mengitlak bahawa planet berputar
pada paksinya dan pada masa yang
sama beredar mengelilingi Matahari
melalui aktiviti simulasi yang sesuai.
5. Merumuskan planet dalam sistem
suria berputar pada paksinya dan
beredar mengelilingi matahari
mengikut orbit masing-masing
dengan simulasi.
6. Membina model Sistem Suria dalam
bentuk maujud / TMK secara kreatif
dan inovatif.
7. Melengkapkan nota dan latihan

35

Merumuskan planet dalam sistem suria


berputar pada paksinya dan beredar
mengelilingi matahari mengikut orbit
masing-masing dengan simulasi.
Membina model Sistem Suria dalam bentuk
maujud / TMK secara kreatif dan inovatif.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
membuat
inferens
mendefini
si secara
operasi

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta SIstem
Suria
LCD
Komputer
Glob
Bola

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR
Lembaran aktiviti

sebagai aktiviti pengukuhan.

TP

HURAIAN

Menyatakan anggaran saiz atau jarak relatif


Bumi, Matahari dan Bulan dengan betul.

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA


UNIT : 9.0 SISTEM SURIA

33

Murid boleh :
9.2 Saiz dan
jarak relatif
antara Bumi,
Bulan dan
Matahari
.

9.2.1 Mengganggar saiz


relatif Bumi berbanding
dengan Matahari.
9.2.2 Mengganggar saiz
relatif Bulan berbanding
dengan Matahari.

.
9.2.3 Mengganggar saiz
relatif Bulan berbanding
dengan Bumi.
9.2.4 Mengganggar jarak
relatif Bumi ke Matahari
berbanding jarak Bumi ke
Bulan.
9.2.5 Meramalkan
keadaan di Bumi jika
jaraknya lebih dekat
dengan Matahari.
9.2.6 Meramalkan
keadaan di Bumi jika
jaraknya lebih jauh
dengan Matahari.
9.2.7 Menjelaskan
pemerhatian melalui

TAJUK : SAIZ & JARAK RELATIF


1. Bersoal jawab tentang saiz dan jarak
relatif antara Bumi, Bulan dan
Matahari berdasarkan pemerhatian
pada tayangan LCD dan ransangan
BT ms 157 - 159.
2. Menjalankan aktiviit Mari Lakukan
BT ms 158 dan merekodkan
pemerhatian dari aktiviti dengan betul.
3. Menjelaskan anggaran saiz atau
jarak relatif Bumi, Matahari dan
Bulan dengan betul melalui simulasi.
4. Membuat andaian keadaan di Bumi
jika jarak lebih dekat atau jauh
daripada Matahari .
5. Merumuskan dan memberi sebab
keadaan di Bumi jika jarak lebih dekat
atau jauh daripada Matahari :
- keadaan suhu
- kesan ke atas hidupan
6. Membuat gambaran mental kesan
kepada diri sendiri dan cara
mengatasi jika berlaku perubahan
jarak di antara Bumi dan Matahari.
7. Melengkapkan nota dan latihan BT
ms 163 sebagai aktiviti pengukuhan.
8. Menjalankan aktiviti pengayaan Mari
Teroka BT ms 164 dengan
bimbingan guru.

36

KPS :
-

Menerangkan anggaran saiz dan jarak


relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari.

Menganggar saiz dan jarak relatif Bumi,


Bulan dan Matahari dengan simulasi.

Membuat andaian keadaan di Bumi jika


jarak lebih dekat atau jauh daripada
Matahari.

Merumuskan dan memberi sebab keadaan


di Bumi jika jarak lebih dekat atau jauh
daripada Matahari.

Membuat gambaran mental kesan kepada


diri sendiri dan cara mengatasi jika berlaku
perubahan jarak di antara Bumi dan
Matahari.

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
membuat
inferens
menggun
a kan
perhubun
gan ruang
dan masa

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta
LCD
Komputer
Glob

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

KSSR
Bola

lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


UNIT : 10.0 TEKNOLOGI
Murid boleh :
10.1.1 Mengenal pasti
aktiviti yang mampu
10.1
dilakukan dan tidak
Kepentingan
mampu dilakukan oleh
teknologi
otak, deria dan anggota
dalam
badan dengan
kehidupan
menjalankan aktiviti.
.
10.1.2 Mengitlak manusia
.
mempunyai had
keupayaan dalam
melakukan aktiviti.

34
&

35

10.1.3 Menjelaskan
melalui contoh alat yang
digunakan untuk
mengatasi had keupayaan
manusia melalui
pemerhatian menerusi
pelbagai media.
10.1.4 Menyatakan
teknologi merupakan salah
satu aplikasi pengetahuan
sains untuk mengatasi had
keupayaan manusia.
10.1.5 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TP

TAJUK : HAD KEUPAYAAN MANUSIA


1. Bersoal jawab tentang teknologi
berdasarkan pemerhatian pada
tayangan LCD / carta dan ransangan
BT ms 165.
2. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan
BT ms 166-167 untuk mengenalpasti
aktiviti yang mampu dan tidak
mampu dilakukan.
3. Menyatakan contoh aktiviti yang
mampu dan tidak mampu dilakukan
oleh manusia dengan menghubung
kaitkan aktiviti dengan keupayaan
otak, deria dan anggota badan
manusia.
4. Mengitlak manusia mempunyai had
keupayaan dalam melakukan
sesuatu aktiviti dan mencadangkan
alat yang sesuai untuk
mengatasinya dengan mewajarkan
penggunaan peralatan tersebut (BT
ms 168-169).
5. Menjalankan aktiviti Mari Lakukan
BT ms 170 untuk mengumpul
maklumat tentang aplikasi ilmu
pengetahuan sains dalam
penciptaan pelbagai peralatan untuk
mengatasi had keupayaan manusia.
6. Mencipta inovasi secara kreatif
suatu alat untuk mengatasi had
keupayaan manusia dan
memerihalkan hasil ciptaan tersebut.

37

HURAIAN
Menyatakan contoh aktiviti yang mampu
dan tidak mampu dilakukan oleh manusia.

Menghubung kaitkan contoh aktiviti dengan


keupayaan otak, deria dan anggota badan
manusia

Mengitlak manusia mempunyai had


keupayaan dalam melakukan sesuatu
aktiviti.

Menyelesaikan masalah dengan


mencadangkan alat yang sesuai untuk
mengatasi had keupayaan manusia.

Mewajarkan pemilihan alat yang digunakan


untuk mengatasi had keupayaan manusia.

Mencipta inovasi secara kreatif suatu alat


untuk mengatasi had keupayaan manusia
dan memerihalkan hasil ciptaan.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
membuat
inferens
mendefini
si secara
operasi

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta
LCD
Komputer
Gunting
Kad manila
Tali
Lembaran aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU

TP

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


UNIT : 10.0 TEKNOLOGI
Murid boleh :

36

10.2
Perkembangan
Teknologi.

10.2.1 Membuat urutan


perkembangan teknologi
dalam bidang:
pertanian
pengangkutan
pembinaan
komunikasi
perubatan
10.2.2 Menjelaskan
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

1
TAJUK : PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI
1. Bersoal jawab tentang perkembangan
teknologi berdasarkan pemerhatian
pada tayangan LCD / carta dan
ransangan BT ms 171.
2. Menyatakan contoh-contoh teknologi
yang digunakan dalam pelbagai
bidang.
3. Berbincang tentang perkembangan
dan membuat persembahan grafik
yang sesuai tentang urutan
perkembangan teknologi (BT ms
172-178) dalam bidang :
pertanian
pengangkutan
pembinaan
komunikasi
perubatan

10.3 Sumbangan
10.3.1 Menjana idea
teknologi
kebaikan dan keburukan
kepada

teknologi melalui
manusia

pemerhatian menerusi
pelbagai media.

10.3.2 Memerihalkan

keperluan penciptaan
teknologi baru dalam
4.
meneruskan kesejahteraan
kehidupan manusia sejagat.
10.3.3 Menaakul
kepentingan
5.
menggunakan bahan
secara berhemah dalam
penghasilan teknologi.
10.3.4 Menjelaskan

Menjana idea kebaikan dan


keburukan teknologi melalui
pemerhatian menerusi pelbagai
media dan BT ms 179-181.
Menaakul kepentingan
menggunakan bahan secara
berhemah dalam penghasilan
teknologi.

38

KSSR

HURAIAN
Menyatakan teknologi yang digunakan
dalam pelbagai bidang

Menceritakan mengikut urutan


perkembangan teknologi dalam pelbagai
bidang.

Menjelas dengan contoh kepentingan


teknologi dalam pelbagai bidang

Menjana idea kebaikan dan keburukan


teknologi.

Mewajarkan keperluan penciptaan


teknologi baru dengan menggunakan
bahan secara berhemah.

Mereka bentuk teknologi masa depan


dalam pelbagai bidang secara kreatif dan
inovatif.

KPS :
-

memerhat
i
berkomuni
ka si
meramal
membuat
inferens
mendefini
si secara
operasi

KMS :
i. menggunakan
dan mengendali
kan peralatan
sains dengan
betul.
EMK :
Nilai murni
TMK
BBM :
Carta
LCD
Komputer
Gunting
Kad manila

PANITIA SAINS RENDAH PPD


KUBANG PASU
pemerhatian melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST


TAHUN 4 2017
6. Mereka bentuk teknologi masa depan
dalam pelbagai bidang secara kreatif
dan inovatif (BT ms 185).

39

KSSR
Tali
Lembaran aktiviti