1 n p r oti va ,01 i viti rilor; ad 4.S~'S~·p,t)··~ ne,(j, ra Pi. Monachi lor,·~i:·. Cre9tinJIO:r'?~'O'rt6·dq~c~r.: , ,',.,cucalinda~I,,,~Ve~~Y;i,::f{_-;,·,,~ri:<~/{~, ..

,

.:~:)~~1i~i~t~111i~il~III}Ii.iiC~'l~

:,' Avand ,'stiinpi, ,bu!l~~i~'cajntr,ll;;)£¢i\¢a,':<:.¢;:;,~A~f~~Ii~~~;j

. :.' "': ~ , ,'_"-;'_ '. :_,l '-' __ '.~ . "_:-. - .... ~ :j ... ~-,.",.:.~ .. , :-.c·-,.,;.~: . :·'~~'1(_'~:;_\~~:·"'.::\..-1;-~:~,"~~

vitesc pe:' v'oi ' ca, "', p';,'e,'., 'ni"-t,' e!:',' 'hf,e.at n. rr,·,;~d.'. 'et",r,"a, u.·., "[.:::,i

.. . ,'. _ , .":_~: ',", ~ . .::- .. ~... ~,:-- ... ,~, _,,", -.:.";:~.-., ..' t.:: .. ~;

. 'sa' se ru~i.nez~,~')ceJ?:ce .. 'graieO'~~,.r,~u:,:yi.e.ata:J

voastra cea ?1funa ~-i~tr,u I-Iristo~'i~~.po~t9l"I~:~tr~;:;

.. ..l{IffJ~!c;Y~·~~!~:~~~;;bl~~);f~

:<

Aparare, ", ~i

Raspun~, 'Catig'qric"

. '.- .:. _--;"--_.:'. :

lnprotiva cllvitlrtlor iaduse' pe, ·ne·d.r~pt MonachilorJ~i 'Cre~tinilor brtodoc~i" cu calindarul vechiu."

Socotind, c~ nu e Dumnezeesc a lasa tara de ra?punsun~Ie . . ca.rti, reviste si maoifeste care au format potrivit 'bracterului lo~;. o literatura anti-religioasa, - .a~a.indt cu me~tegigire .~i ,mulie:'. minciuni, 'au cautat sa deruteZepecre~tinii ,oit{idoc~idera~~'rjf;:"" am:' gasit cuviincios faptul dea /ri:ispundetuturof7 . jotodat.~;va'

. aminlesc di nu scriu decdt potrivit mentalitatii acestuiv(at':~r'

~ . ".; I" . ' .•

nu voi face decat 0 analogle intre Ielul. deicum aparausr:Pa~

rintl credinta sicum este inzileie noastre a:parata,". .

In tararioastra s'aIngaduit sase lnchine . fiecare dupa!kh~f;

'dinla lui .sinicl sUipanitorH, nici ~efliBisericii' noastre .. ()rtbd()~~i: n'au procedat ca in alte tarL'- La' noiIn Rornsnia'<nu s'au;;p~~ depsit nici omoratca Ia-catcllcitn timpul JI'lnchiziliei(triiCi.{c~i protestantii ~i nici ca veclnitnostri ' Rusi, cari~t;de~('Qrtodclc§i~i" pravoslavnici ca si noi, au deportat in~ib~d~~, ca,pedeap's~'>pe:' credinciosi, Noi nu-i stirnam .nicinui as~ulta'm peaceistr~iO:i de legea ~~ sentimental nostru national, dupa.. cilm,dv:scdtr}I1' cartea "Adevarata Ortodocsie §i Calendaru-, tiparita,in :anul19,34, careia ii dati de autor v mai. multicrestini' (jrtoo~c§.r,de rasa~it" .. nu stiu de ce autorul n'a avutvcurajul. sa semlleie'i'~r}~inlpr ..•... mutat aceasta titulatura de ta credinciosii . veChi).lluitaiew·'",·! ~"".~~ Oare i-o f fost Irica, ca scriind minciunl.. va:fi va putea raspunde P - Avea' 'paite1l.· . ""fn""HiHr,,,

tea semna, saua ales ace' .... ·liV·' ~:;,'J;""""-~" padUi oamenii ? -- Spun

suntempusi de '. , ...... ·i ... W.'"

sa.':"stdca,m credinta ii/sf dovezi;;cum ca uici un.Iel de:'j"::' :~~.~Ltc!,..'lo~~""~AU"~V;Uol:""':U1'M

'.-~-.-; ;~> ./- . . .. ," ,.:,-,.

2 -

Face-ji in' aceias carte apologie asupra calendarului ~i nti va lmpacati cu ideig ca· printre acesti 'preati ~i calugari pe cari simpli Ii socotiti, sunt cuviosi ce stiu sa socoteasca eu i ajutoruj "Manii . lui sf. Damaschv, pe degete toate sarbatorile pe cat va fi lumea, a vand, fiecare ealendarul 10 mintea sa citindu- t pe de-

: gete. - Noi vorn da fa tipar 0 astfel de alcatuire ~i vom face casi credinciosii vechiului calendar sa cunoasca aceasta calculare, punanduva in imposibilitate de a mai nadajdui la faptul ca ve-

I

chiul calendar va fi paras it vreodata. .

De ce n'aveti calendare pentru mai multi ani? doar sunte-ti invatati ~i astronomi?!

Mai departe aduceti marturii mincinoase ca suntem irn potriva StatuJui ~i autoritatilor, fapt ce iara~i DU·j adevarat. - Ca unile conflicte ce s'au iscat, .a fast vina celor ce au lucrat fara ordin. Ca noi, am cerut. mcreu timp de 10 ani sa ne recunoasca cultuI si sa stabileasca ace! raport prin lege potrivit art. ?2 din Constitutie care prevede di atunci cand, numarul ajunge la 200,000 de suflete sa se recunoasca. Noi am aj~ns de 800,000 ~i tot n'ati vrut sa stabili ti acel raport ~i sa ne recuncasteti. - faptulacesta nu ne descorajeaza si atunci cand toti romani: vor reveni Ia ve-

. chiul calendar, atunci nu va rnai fi nevoie sa ne recunoaste-ti ci ve-]i cere sa flti recunoscuti, Multe neadevaruri scriti crezand, di ve-]] gasi oameni, ce vor sta Impotriva Bisericii ooastre. Nu vedeli ell. din ~i in zi numarul nostru creste, ca nu vin cate unul, ci revin la vechiul calendar sate ~i cornune intregi, lsi fae Biserid in £1l.te-va luni de zile ~i poa te in curand vor reveni provincii, atunci nu ve-]i mai .zice, ca. sunt cati-va rataciti, No! vern avea episcopii si rnitropolii si ca 111vatatori acesti int~i.ieptj de' Dumnezeu preoti ~i calugari cari au fugH din Manastir] Ii schimbare a calendarului ~i nu din alte motive, caci sa uu va gandi]] :a noi 'nu-i cunoastem inainte de 1924. tiu uitati ca sunt credin-

.. . ---~ .

:io~i din toate clasele sociale ~i in diferite ocazii la bisericife

noastre am gasit oi'"meni Tnvatati; Iunctioruri supWOri~rofesorij.' parlamentarl.i etc.," nufacem indicatii de nume eel sa nu va tulburatC=:' Iataei eu care scriu aceste raoduriam staruit pentru noul calendar ·~isa nu ganditi ca. cineva m'a silit sa rna reintorc. Nu simtiarn nevoia caci aveam 0 frurnoaca situatie ~i mediul In care traiarn rna departase ell mintea de la cele bi sericesti .:p~ci; mintea, ziceam, eli se lumineaza mult invatand, pe cand suf.etul spre intunerec,las,apd.·Cu totul rna gasiam nernangaeat. Citind cartivechi ~e. re!igi~ji istorie, Dumnezeu a iacut sa gasesc in aceste ca.rtide.sUte.:.de:ahL vechimetca dear Si d v, aveti in bise-,

,citit sf. Canoane si m'am larnurit. Spre convil]~~ere arnmers pe ia sf manastir] unde cautam sa. rna informez, dar; abia am in' drasnit sa cer 0 larnurire unui proestos care a scos ·ciasul sa-mi dernonstreze, stiam povestea - ~i am plecat. Auziam eli. sunt preoti . pe vechiul 'sUI si am cautat sa-i cunosc. Imprejurarile in care .i-

am cunoscut au fost greie si m'am cutrernurat de asprimeavietei, ce duceau, - Cu cWi nevoie sa strecurau pina fa 0 bisericj, unde asteptau mii de oameni. Apoi din cauza autoritatilor platite de pochii ifara deIege ~i sullet, savar~iau' cele silnte noapteasi tot noaptea plecau In pustiu, Cu dta ravna ~i dragoste veniau tntre oameni sa propovedueasca, pe cand preotti dv. se leneveau. de asta iii biserica sa fad sf. Leturghie, nu In fuga, ci ingaduit.

Toti acesti dl.lugal"i ce dv, zice]i di au esit in lurne sa traiasca bine, eu ~i d v. it vedem slabi, n 11 irnbracaji ca aidv. si nici ell bani. Veni]i ~i vedeti cum traesc si Iace]i cornparatie intre acesti simpli dllug5ri ~i preotli dv. ce due o vieata imbelsugata, plina de placeri, In lux ~i moda, - Preotii nostri n'au bani, caci d~ca ar avea nu se zideau atatea biscrici in asascurt timp.: Tot ce se strange tre ce in' casa bisericei si toata.osteneala Ior-e.oumai pentru biserica. Nu'i usor a trai intre mireni, ciiiugartdlld,.' ~i asta nici odata ei n'au dorit. MaIne reveni]i la vechlulcalendar ~i maine vor pleca Ia manastiri.c- Daca n'ar avia viatastipta,,'

oamenii sub a carora privire traesc, .nu i-ar asculta .. Trel:iu~;.zs~'< recunoasteti si sa nu mai scriti minciuni, cacilurneanu.va'crede .. \-.

Noi am scris de alatea ori ~i am rearnintit sf: Canoane'~i'

. . '_ - .'- .. _ . . --, . - -'. - -,' "" , . ~'

versete din sf. Scriptura, Noi scrim, dv. scriti,.noi arnintim .. din. ,

sf. Canoane, dv. amintiti aceleas canoane pe care .1eJalcui\i.·huf .' . prea rnulta libertate, cad trebue isa recunoasteti ca pteoN' dv •.. ·sunt coplesiti de grijele .Iumei si ,imbuibaticu. miincari.afese :,." pentru trup, cu llteratura siraina de biserica pentru suilet;' nu. , vor .putea nici odata a fi inteleptiti de • Duhul Sfint~<-:§icl1"toat:i intalepciunea· orneniasca dpatafa f~ scoli Inalte,'lJn4e}Rinde:~ti.; inte nu sunt necesare . si thea sunt contra adevaralei credinte de

multe ori ajungand hi.:,;a'teism'.". Calugarii ~i preotii p~.care eu ii cunosc nu de un an sau dedoi ~j a carer viata·o cunosc ,i'

i/ cu mine 0 cunoaste ~i poporuI, cu toate ca_:spuneFca .. '$unt lip!'. siti de cultura ~i sirnpli, totusi, iucercati ~i adunatiunsincd ~i Yeti vedea ca sunt intaleptiti de Durnnezeu si a\,l'.,rjUh ~tanfifiil1d

cit due 0 vieata cur a.t a, . .~i·, .,' .. '. "{

$titi ca nici Domnu,l. nostru [sus .11·risto~ A'aale.s. p~j~.~:eiu~. . ceniciii lui oameniTn vatati ~i sirnpli' ~i-~f1i d'h1a vrut's~Xa.~~(;itl> •. ~."~

d§,n~ii.o ~ cad e m.i e T at usi .~o( ~ ~~\~. pre8E,lttt!~li .: :i9:,;j:£:9J~{g[l~~it~lj

De ce nutncercat! sa faceti un SiDOd, astaz! cand rriijloacefe de transport s'Gnt asa: de numeroase, u~uralld deplasarile la distante marl, in cat rnai scurt ,~imp Oaud se adunau sf. Parinti la sinoade ; fie localnice, fie ecumenice,nu a veau aceste tnlesnlri ~i nici nu existau aceste mijloace de locomotie, totusis'au -facut sinoadele, sinoadele localnice ~i ecurnenice, ell atata greutate. Ca sa se a'dune le trebueau ani de zile ~i cand se intalneau isicereau bineeuvantarea, iar suferinzii In urma schingiuirilor de la vrajmasii crestinatati! plangeau la asa Iericita intalnire. -- Astaz: C\.l atatia doctori teologi eu atatia ar hierei ?i patriarhi nu se poate face un sinod ecumenic eu toate ca e necesar rnai mutt ca ori-

.i-.

cando In schirnb Iaceti vcongrese unde veniti imbracati in haine

scumpe eu trasuri ~i masini, nu ca sfintii Parinti pe jos, ~i va Iauda]i eu averile d-voastre, Apoi arnititi de bautura ~i cu tigara tntre dinti asteptatl ca sa se coboare duhul Satanei ca sa va Invredriiceasca sa va radicati contra adevarului, deci ; nici odata nu ve-ti putea stabili cele slinte in asa situatie. - Cerca]i sa duce-]i viea]a acelor rcalugari si preoti simpli ~i ve ti vedea d sunie]] neputinciosi ~i ve-]i renunta laastfel devieata. Astazi cand pastorii - si vorbesc de pastorii superior! - nu se In dura a parasi centrele civilizatiei ~i sa se coboare ea sf. Parinti la poporul de [os a caruia naivitate ia asezat III scaune tnalte, nu ca sa uite jurarnfintul eea facut, nici misiunea 'Ior si nici poporul, ci sa privigheze, Ba ce-ar mai veni intre oarneni sa propovedueasca, ceia ce ei singuri nu ered? Ce dragoste de turrna i-ar gasi ca saparaseasdi 'orasele, sa n'asculte la radio, sa nu fie In curent eu toate noutatile ~i ra\.ltatile lumesti. Dar, mergand pe jos prin satele noastre 'a ·tivazut· vreodala vre-un epis cop, mitropolit, nu mai vorbesc de, patriarh ? . pe care lumea numai a auzit de numele lui. Astazi Ii e rusine sa urmeze pe sf. Apostoli, dar; pretentie deapostoli au. Intentia dv. este de a face apropierea eu .apusul ~i nu rna Iiresc a spune ca va-ti adapat [a diavolestile loYfnva-. taturl, a·ti irnprumutat obiceiurile, si lirnba, ~i va-ji departat de ale noastre stramosesti, ca ~i de credinta, fiindu-va rusine cu tot de ee e ortodox ~i romanesc.

Ca sa vedeti cum singuri sunteti vinovati, ~idi tot ce scrlti ~ I in ell,rlile dv. ca in: "Adevarata ortodoxie ~i ca!endarul ~, "Calea cea adevarata (I, ,j Care calendar trebue sa'1 tinem : eel vechi SlU eel, nou I'? revisteJe ~i foile ce raspinditi, cu scopul de a duce in eroare poporul, ea in: "Calea vietii«, l)S!'lua~, aminte'\"Mfina Mantuitoare", Nu scrlti de cat din razbunare minciuni ~i articole

ce bolsevizeaza sufletele )ini~titeale credinciosilor, Cum nu ju-

. decati ceia cescriti, spre'exemp1il i in revista "Mana Mantuitoare"

. ..:'" . '. . '. .' ..... , :

la pag. 237 n1ata d-lor pe Dr. Luou Iecior de preot, car~ a VOfbit in parlament contra calendarului indreptat«. De ee 'fa ales deputat eparhial ? (fiind caasa avroit Dumnezeu). De .ce nu l'a arestat ~i nu'l aresteaza nimeni? ~i apoi ca sa aratati cat de mult . tine-t! la pace spune. - Ei bine, nimeni nu I aresteaza pe Dr Lupu, ce insemneaza asla j paoa acurn, -:- dAi la cap do)i Cornuuist.. da-i la cap ca-i stilist. Cand vrea sa fad! ~i el 0 biserica, s'au s'o fad pe pr eotul, dai la lap ca-i stiUst. _ frumos exemplu. - Not suntem vesnic persecutati ~i totusi n'am scris nicaeri Tn asa hal. Bietii oarneni se supun din evlavie sismerenie, cad cea-]i lice unul dinlre dv., sa vedeti. cil ave-ticate 7 - 8 procese la dind, fara sa ~!iti, pentru ce l.. [andarmul stl in casa, ell tabelul io mfinlt, de oarnenii ce tin calendarul vechi, pe care i .I-a dat popa din parchie ~i face procese, pentru cJ.ini ~i pcntru gunoi Asia vii dreptatea, cu astfel de metode ~i cu anna voiti sl1 aduce- ti lumea Ia credinta --- Cine a mai facut a~a? Cine a lntrebuintat forla? Catolicii cand au inliintat "tn hizitia", CuastieJ de mestesugur], ell frica ~i persecutii nu veti intimida poporul. Spune-ti eli nu ne supunem stapanireL - Dar; d-v, sputle-ti"Sa'j dai la cap". Unui deputat eparchial, care este organ al stapanirei. Noi. vom spune de ce stapanire nu ascultam.si cde care as- .

cultam . - _. .. .

. lata ce spune si. Apostol Pavel in epistola sa catre Corine}

. teni Cap. XUl "Totsufietul, stapanirilor celor covarsitoare supu-; i-se". Porunceste aceasta apostolul Iiindca sf: Evanghelie, nu in~,~-. vata rebelie ~i nes ipunere catre stapanitoruiar II Talcuirea vcelor Paisprezece.Trimiten« ale sf Slavitului Apostol Pavel de TecliIact al Bulgariel.zice : a) Pentru opt pricini numara aicea Pavel:

. ca se cuvine a se supune hristianii siapaniri16r: / ..

1) Did este porunca ·a'lui Dumnezeu. '

2) Caci in cepatorii (ori dregatorii) si s'd panitorii sunt .sluji-

tori ai lui Dumriezeu.

3) Cad pedepsesc rautatea eu sabia ..

4) 0: se cuvine 1'\ ue. .supuue lor pentruascultare.:

5) Caci Durnnezeu osandestepe eel ce nu asculla de+sta-

panitori. , . . .

6) Cil. pentru aceasta se dau sUi.panitoriiordajdii: '

7) Cad lnsusirea j,!tis.tianuld: este cinstepe cei ce eqvAr-"

.;':" .. :,

':/ '

sese, 8) $i pcntru obsteasca . pace se cuvine a ne supune lo~/;,. ..Pentru aceasta si varfelnicul P~tru:zLce:J/SupulJ¢ti:V~i.~:lli·. ,tqata zidirea ornencasca pcntru Dotnr~ul,ort·imp3ratului car;" ~~:b·, 'var~e~te, ori domniilor, ca unora.(:eprjntrJ~ri~ii,sul1t.trirpi~Li,,~/:<

," 1<-.1 ~J •• ':' < _. _._ • _,_. '._ ·!_1_00 .... ..l.:e:._--,-··:~_· ~:,,:.-:;.>~~·:~·4-"';'~',,~:·.t~;.:..)o:i.A,"::;, .. ~;::.:..t.ii;'i"·,.

bine spre lauda; ell. asa este voia lui Dumnezeu '(1 Petm,2/1S)tr: .... Insa se cuvlne sa luarn arninte si cand se iotampla vre-i.1I1st~;;.· panitor din afara, adica de .alta credinta, a ne sili sa ne lepadam de. credi rita noastra.rorl sa calcam vre-o porunca. a lui Durnnezeu, atuncea se cuvirre a nu ne supune lui Ia acestea,ci sa ne lm- .

. . potrivim p§.na la moarte, aducandu-ne aminte de cuvantul 'apos-' ' lului pre care l'a zis catre incepatcrii Iudeilor: "Se cuvine a De supune lui Dumnezeu mal mutt de cat oamenilor, (fap, 5/23)" ~i de cuvantulIui David: ,,$i graiam intru marturiile Tale .tnaintea tmpsratilor ~i nu ma rusinam- (psalm CXVUI). Iar intalep. tul Teodorit la taIcuirea aces lei ziceri arata: "ea au e hirotonie' a lui Durnnezeu stapariireanedn!ptilor, ci lnsusi economia ocar-. muirei I'; di bland fiind Dumnczeu, da stapanitor ca sL cinsteas- . ca d: eptul, adica dreptatea.; ell voi da, zice,voull' pasto~idupa inima Mea, ~i VOl" p~,$te'it'lpre ei p~storindu-i cu ~tiinta" ... (Jeremia 3/15,. ~i iarasi: I, Val 'rune asupdi pre [udecatorii tai ca rnai ina- . inte ~i pe ststultorli tal ca d'n lnceput, ~j dupa aceasta, te voi cherna cetatea dreptatei, m itropolie credinciosa Sion (Isaia 1/26). Vrand insa a, pedepsi pecei ce gresesc, iaiaa ne stapani ~i de fal tncepatori (ell zice) ~i 1/ batjocoritori- li vor stapanii pe ei (1- saia 5/4) si iara-~i Isaia zice : "Stapanitorii tai nu se SUpUtlt' par~ tasi a-ifuriJor sunt, inbiind daruri, diutand rasplatire'1.(Isaia 1/23). ~i Ezechil zice: "Dregitorii e i in mijlocul ei, ca nlste caini . rapind rapiri, sullete manca.nd intru salnicie (22/27). Si Solrcnie zice 13/4) "DreglUorii ei tntr'ausa ca niste lei racnind, [udecatorii eica niste bpi de arabia, nu mai lasa pea doua ziti.

Deci iata eli. nutrebue sa se supere nimeni pe Dr. Lupu di. e stilist, ~i di. e deputat, ~i vede- ti di cine semneaza pentru conformitate, adica Pro V. Boldeanu i~i arata blandetia in expresia sa: l1Dai fa cap, ca i stilist". Care numai . de preot vnu-i, ci mal curand de un borias mahalagiu.

lata cum sa pazesc episcopii ~i rnitropolitii de cei ce au. fast, suut ~j vor fi. contra crestinilon spreconvingere sa reprq~ , ducem un articol publicatrn "Apararea Nationala- din 17 febr> 1935 de d-l Dr. Costache Danita, eu ocazia instalarei Mitropolitului Nicodiin.-

-Bine cuvantarea-rablnulul.

Lafnstalarea J. P. S, Milropolit Nicodim, rabinul W ahrman, nu nurnai eli a vorbit ~l a Ielicitat, dar a si bine cuvautat. , , Prirneste, I. P;S. - a zis ei _- traditionala binecuvantarea sinagogil evreesti (Universul oFebr, 19351, ItisUi mintea.tn lee,

. eu alte cuvinte un' .mitropolit crestin ortodox.: la instalare, este ... binecuvantat in numele sinagogeI', de un .rabin!...· Armai' trebui

.,j 1In ·mih·r,ntlllit '",lI: <l,.-.rhl"'~· "~",hi;'A O>U"i"t"'7A fn t"I,.,.,.,,,IA !=l.i"" .. i_·.

eli crestine orlpdoxe pe unrab - n s' sa asistarn la cea mai nenorocita 5fidare\\1fredin1ei~tr~mo~. or nostri. Cum? I. P. S. Mitro- . polit Nicodem.fnuxunoaste canonul 11 din .al olea sinod ecu-. menic? Cand acestcanon cere sa se caterlseasca ad ce clericcare leaga. pnetesugcu jidanii Sou care ospaleaza 'Iaun -Ioc-cu ei, , I. P. S. S, primeste binecuvantarea lor. Vai de mine.iDar icine a in vitat pe acest rabin tndraznet, ca sa vi na !?i sa pangariasca' a·

• cea"'crestineas:a sarbatoare? A test lnvitatsau s'a tniipt nepoftit? . Daca a venit nepoftit,trebuia svarlit afara,~ ca unulcenuavea

· haina de nunta, dar-dacf a fest invitat, pacatul este ~i mai '. rnateo Nu lnviti pe nici un prelat unit, eel putin acesta, nu numai

'ch era din sallgel'e nostru, dar era eel maiapropiat de credinja noastra ortodoxa. Nu inviti pe nici un prelatcatc'ic, eel putin el. era fatade noi, numai schismatic. Nu inviti pe Diciunpr~lat protestant, care, dest fata de noi era in erezie, totus] ca ~i catolicii, ca ~i unitii, ca si noi ortodoxi, credern cu totl In Isus Hristos, Nu inviti pe acestia, dar inviti pe eel care neaga pe .Hrlstos sicare e dosmanu lui de moarte. Primeste binecuvfntareasi ciocneste cu el sampanie". (Ce zice ti va place .aceasta destraba!~Ui. nepasare a acelor ce pretind eli sunt urinasiisl. Apostolii? 1

Totusi sunt indi oarneni cu .mintea luminata ~1 i-i doare ca

. romanii~l crestini. _. Aceasta au asteptato du~manitno~tri~sa·· '.ne uada devizati in "partide . politice, ~i biscrioa noastra impar1ita; · ~r sfidata de insasi fo~!ti ei cred.nciosi, ca ·sa se bucure casla:.. bim ca unitate nationaia, cad sufleteste 'numaf sunternuniti.In credinja, si deci, stim eli poporul nostru numal-prinveredfnja.« , invins ~i dusmanii nostri si-au dat searna de asta :~i deaceia au ' atacat- o. Nu ell mirareyom vedea maine cum barbatli de stat

.'. invatlti, sl chiar dintre pastortisuperiori, vor. cere revenirea-la vechiul Calendar. In ,iApararea. Natiomlla"'din24. Februarie '1935, gasim un articol intitulat ~ Vechiul Stil- de imediata 9lingrijorare actualitaterlnitiativa L A. N. C pentru revenirea Ia vechiul calendar,

D\.1p~ ce arata eau?a lnmultirei sectelor In Basarabia ;adaugaud, capopulatiaocole~te, biserica, d-l Iuliu Mumuianu;cU a~ sentimentul d-IuiPresedinteSuprem A c. Cuza, a luarjnitatlvaconvocll.reiunui sfat parlamentar basarabean caJa discute

problema stilului, did spune ca\ sthimbarea calendaruluia adus situitia de astazi caud credinta ~(datinele stdlmo$qti ....:. .chezasia unei permanente. Iegaturl eu parnantul scurnpal Patriei - =, sunt para5ite~i amenintate dealte pradidreligioase.(~j;1ftton- . vocarea d-Iui Mumuianu- Senator deBalti);$tim:d -. ;13~a.ripia

. " :' ," . . _ _ r:'\~" . '"

'are ·:75 reprezentantiIn parlament.rdintre Ca:re.zi,J:e\[]ll!iIa~".Ioan

',' -.' ," . : . t '. ". . _ ~,'\" ~" ....... .

". (,:oclre;mu, .: deputat slerist de Soroca a, refuz~t.~r'FRqv6c;;!t~~a::~ada.

. " .. . - - '.',' :,' - " ," ,;".:~, <:., '.' \',' "','

ta consfatulrei au fost prezentl deputatii' L A,N;';q,ir1frtinte'¢u d-l Gh. A, Cuza,' deputaLdeBaltj, Oh. Ciolacj,d.tat de, Ho- , tin, V. Prelipceanudeputat de Baia~id.lluliuMUmuianul se·' natorde Soroca ~ apol termftifndzlee: "Dar ziua de 16' Febr, ,: 1935, va ramanea odat~ istorica i fiindInceputul' unor justere~ vindecari spirituale, care' nu mai rpot fi astazi hid tainuitesi

nici negate, fara dea ameninta gray linistea Statului, aducandl,

totdeauna imense 'prejudidi de stat dominante", ,h

Inapoi deci spre vechiul calendar, did veti Iivesnicsub blestemul $1 aluriseniea sf Parinti $i Canonelor. Lasati mandria, nu mai Fnc·ti sub forma de tains, cad nu mai merge... Am vorcu- oameni, cudregatorii mari in tara noastra, care au recunoscut' deasernenea ca revenirea Ia vechiul calendar e necesara-S! ca sa nu inselilV s'au sazaboyi\i,~ ascunde actev~rul; va scriu

~: ' '

". "

II Stilurile Sf. Me\etie Maturisitoruk->

eel ce are cunostinta adevarul $i acopera,

eel ce Dumnezeestile tegi ~i canoane nu apar~; Nu rnai putln va Ii Ia munca condarnnat,

De cat eel ce stiindu-le le-a defaimat;

eel ce faee ~i nu Arata; adevarul Iurniuos, ,

Este ,ci eel ce ascu~de in rnormant pe Dornnul Hristos, Atae:a~i a nu rnarturisi cineva dreapta credinta,

Este un mare pericol, munca vesnica, abis de cainta;

"Nu este cu dreptate nici cuviincios, A tacia eel cebine credincios ; Cand.se calca Iegile lui Durnnezeu,

Si eel rau cauta sa- ~iit1tariasca eresul sau, Caci a zls un mare parinte

Din cei lurninati laminte;

Clad este primejdie:a nedespartl de la Dumnezeu, ~ i Ia Dumnezeu a se aduce acel rau i

Nid un bine credincios nu trebue sa taca,

_ Si cu totul ill' Iinisteatunci sa se fad!, ,cad. atutl\:Ltas.ere~es!e 0 tradare) __

"')3 ,_ .~,.~_ ........... "-tI,.,,~-_ .. - .... '- ~.,...-.,-,"."

Si adevaru I o Iepadare: _.. ,

Aceasta Q propeaza a DomnuluiIuainte mergator, Si al Macovei'ior neamul eel ,invinglHo'r, Car~_,pentrule'gt:;,pana la moarte s'au luptat, $i6ici tea mal micaporunca a legei n'au calcat.

Rbboiul'e:stenec.ces.ar, si Iupta .laudata, .',

Ei,,;nLse paremultm~l Iolositor .decst pacea cea blama:tlj, ,:- r~:_:::.~'~,~:;>k:~~ .;. .... , ..... ~._:~.:~:·-..:.,~;.,,~:~,~i_·_~::,~~, ... 1' ~ - ..... ,;

:.:

9

.;;:."

De c~l ,3 i.pedesparWd~ ta. DumlJeZeuifacandu;~~:;:'l~~k\> '.

, ....•. "..' " ,,"'. . · .. ·/[Mrm'ator~,

nadus~din .greceste deraposatGI rnanah •. " ,,:;- '

'Chi~ilbambriho' Pr'6d~9m{tul .LicentiatJn TeoJogie ....

Ca ·sa mai. fa.cem opologie asupraambelotcakndar~'ein' zadar, caci noi am scris destul sipoporul cuooa~t~ necanonicita:.: ,:te ce d-v. a-lisavar~jt - Dweastra spune-ti.ca doarau.vvcie va

. lega ~i a deslega, _:_ Cia: asa este. "Ei, tleaga, nirnic ~ides!eaga

toatez. '

, Dar ell ee minuni,s'au. de ce .minuni au fost Invredniciti, casapoata deslega ceea ce sf. parintiauhoUi.dJ la sf.' Sinoade? Da, uitasern eli au Iacut ~i ei minuni, putem ~i ,Gredem d,ll\! permiteti sa arnintim ceva~ Au tras curevolverul, sa ii,batu't,au i'ndemoat la rascoale, s'aupotolit, au cerulsa slujeas.a dupa ve-' chiul calendar, cand, au vazu't ca raman ,,~6meri'\

Din cauza postului, .nu pot vedea cuochit.inu pottntoarce capul.rnu pot purta falcile, deaceiasunt a'sa,sc:umpi'lavorba. nupot 'merge de burta side aceia nu pot mergepe josca~pos-:,

tolii, . .. ".:

. Da,dmorlUlcerigotOs il.face, inchinan~t,pah·arele~&;l.poi flicand metanitpana acasa. Oa, rugacillnilemai'ales'S:lmbatasea~ racand, iac grivigheretacarciume, pan1f DU!11inic:a·cii~i:O~alal'! dnd, intunecati la minte, incepeflf: Lellnghle .. '-;-;:- Pu:pa'.rriasil pleacala postul de' jandarmi, rugalldu-L pe S~f, '~~, d~di"tntaJneste pe popa celor pe vechi sIll Irnpuste, ca Du:rVafi,'degea~' ba:Dapoi .Ia ziua ta.rgutuisa·j yezi Ia prefectura, lapQHtleiN I e-, giuheade'landarmi, ell fugaminti·· sa starpeascapestlH~ti,sa'Lo" moare, ~i bisericile sa Ie inchidal,sigilandu~le: Li.'sepro!nite; "'de bucurle trag 0 betic siapoi pedrum sa, Lau:b.bata.e.~.Asteap-::.'

.,.,. . . . , ".' '.. ' .. " '. " . ' .... , ..

ta>pcomisiunea, - Cil1dcolo,<:esa vezi, iata cateva sufecle)::a~i

rute custilisti, unde.merg?La.sfintirea unui ... ·roc de , bi~~r~c~.P1,l~ necaf la trasura,. hai .la jaodatmi! Ce Iacem /cuace~tia?,.~L~sa parinte 'ca'j opresc de.Ja lu~l}1u.:"::':Pleaca. - 'Irece.o s:aptan1~"<' n~,iarun.convoiJ,ldedirt1te; sunt.~ateva. miide sti!i~ti,.,,::.lJ4i; dese due? La sfintirea tJl1ei,bisericL.-lIvai,preoteasat,a~t5ta:/ f~i:~ biserica si !a no];~i-atn sa. mor de' foam~L;.·)A~*i;tr¢b4e)'

}:J,e:ce.u'aislujit pe vechi "?-u Pal am cerutdeIa s(;>MI~EPP()~'; ·Iie. ~iaspus·.ca ma .barbiere~te«·-:- ,;AuzLpar.intelt~",cail'U:'ri~ml\ji; III ; R~da~eni;R~~car Bogdanesti. Rusi;'·;~!)r.,~gu~¢ni:M9tea;1?rusrqrl]~ Boroaia, .Vafea-.SJ~tinej,· ·Dracen.l~: T~[ba~Mare;':.Dolh~sSa;.;,:ii1,:ijug+} '13aia.;~i~iin jud;. Neal11ttaVan~tpri,(QriCh~nii,B,Ode~ti.fp~r· .. ;Jf~li~~ti,:,~p()i in jud~·Ia~i. ·Ja'Bala~'"la£l;.~.Gqtp,~~,~,:!~!S~J~;~UP.

tV -

InIasi ~i in Bucurestiau cate-va 'case de rugliciuni~i a~teapti vsra sa~i ridice episcopies'au mitropolie.- Dapoi, in toate coljurtle lard sunt: stilisti ~i iaca n'are ce le face"! .. ; ~parinte! ... da, oare de ce Ie .zice "stili~tiu ca dear noi lnainte de anul 1924 nu purtam numele acestasi nid strarnosii nostriicare "au tinut sarbatorile d~pa vechiul calendar! cacide fa anul 325~i pan a in 1935 sunt 1610 ani; ca zice dt atunci s'ar Ii asezat ~i sf.. Pa~ti in 325 la primul Sober ecumenic de Ia Nicheea, unde s'auadunat eei 318 sf. Parinti - ~i· zice ca vechiul calendar e facut' cu vre-o '40 de ani inainte de Isus Hristos.-

Da sf. Pasti de ce lejmem pe vechil'?~-

»Ce tot rna plictisesti cu toate prostiile, tu nu pricepi noi Ie zicern IJ stilisti II ca safuga lumea de dan~i ~i sa nu stie ce e Cll numete vacesta. Doar, noirre-am despartit de dan~ii.~acl degeaba le zicern stilisti; ca atuncia ar insemna ca inainte de 1924, toti am lost stilisti ,inu crestini ortodoxi de rasarit":::", ~i cu. sf. Pastiau hotarst sL Parinti prin canoane asa, n'ai vazut d. atunci cand au fest schimbate ce-am pati!. Noi zicearn cii. .. daci n'om schimba calendarul, vern face Craciunul Vara sicand colo,.· amfacut Pastile iarna. '-;- Si de,aceia au fast stintl, doar nu ca ... care zice ca-i popa ~i rna trantit in helestsu ~i rn'a umplut de s§ngeu; -."Va sa 'zica;" parinte, au ~i it$tia dreptate, QU·S ~ne-

.buni- cum zic unti-L.

"Brepreoteasa: tare nii Irica nu vorbesc de mantuire, dar; . . Did n'orn putea merge mai departepma n'om tnebuni CJ. dansii".

- "$i-apoi parinte, preotul eel pe vechiare sa-I fad: epis-

COp sau .chiar mitropolit?1I. . '

"Data,se poate, d lumea il iubeste ... , Da de care popa vorbesti tu? Ca acurn, sunt multiretrasidin Manastire, venitl dill sf. Muntel'.-"De preotulOlicherie Tauasa": .. P~ii,tu n'ai va~ zut cum merg in urma lui rnii de oarneni, s'apoi iii uitat de la,·. ajunut Bobotezei. pe veahi,ce era in stare poporu! s~ Iaca pentr(,!(: dallsul? Auoprit masina.cu procuroru, cu preiectul ~icu comandantul ." -. Jegiunei de [andarmi ~Baia; ~\i-a tinut in frig' atatea ore,. de z'au tmbolnavit de frig~ispaima, ~i oarnenii ziceau ca sa dea foc la Prirnarie sa gaseasca depopa Olicherie. ~Degeaba le spunea procurorul; ~l comaudantul, capopaumbla ell ajunul prlnsavesti ~id, DU 'Ja prius ginierii·la~oimare~ti. Pani ou.l·au gasH, n'auliberat.masina. ,- Da noi 'ce fridi am traszN'am s1 uit nici' odatilj.~. . .. .. ..

. ' - "Za~pirinte,sa'1 primU pe popaOllcherle ~far intim~ plao nenotodre,~i vez(ia.·1,411ci>oritmde" se.pomeuesc oame..iii dp\lrni:!l .Ini ·~tv~r tlf'c.in~~' ri nnn~:·min~rlf.pl'"c.lcoi l"Mi>I1S

liE de stu I preoteasa, num~icomtinele&.pe' valea"M.old9~,

;.~: .. ,

.. mvei saalerge(t, - II Si care dec¥ tine poporul affttla~,diti~\ll?-_{'~~f~"'~~a" d~

"'invatat?". ." . ." '.','. . ... ' , . ":""'~j,'".I •....• , .. ".""".'.'

"E,flcut dind!ugar,~ivezi, els'apllrtat,oine,a.:JosL $i

• " :iaret la Procov.. a?fil;r s<;h~inb~rea ~~ren~arului.~' I~~il~Jn,R,tis~;;

tiu, de acolocu diacon Davldsau dus,lasf;l\1unte, .tlndea,mati, 'stat ~i 'in 1930' a fost la Ierusalim.vunde ~s~a'intat'nitl:u.b()eri.jdir.i' 'tara care mergeau 'sa. se.iInchine lasf·Morma[]t.:Cu~'i~l~ .se 'ga~iafI1 relatiistdnsedepri:eteniecupatriarhul Dattiia'nor~ela !;'ierusaiIm, eu ,mitropoHtuI~i episcopii,a'slujit cu dan?ii~r, boe'rii aucapatat incredere ,i evlavie la dinsul,' ~r vazandca.$iin l<.1eruialim ,se slujeste tot pe stilul vechi, au, rarnas etedilIcio~i.Jui~

'Patriarhul Damianos, zice, di. i-ar fi,dat blago~.lovenies~ -cladeasca .biserici pevechl ~i laajutatcu eeleneeesarel'o;' ,'. " '

-'." Parin te,da' i~ scrisoarea aceia. de.l!a. 'miltc:~~tiju'dettil

. Neamt, spube' eli sa tie liuneape nou, ~(sa aseulte'poporulde . .. pistoriibi~erjdi. ~~ Spuneeli. ra'u s'a . suparat J4atriarhul· Chela- . . ' ·:dion;:··pe 'eei ': rl1svratiti,·:'.-_' Oare'~a fi~ adevarai"?;·.'\ ... ·: ..

., , . , .' '.,

, ~Ai.crezuf preoteasajsa scrie .. iJj'a~.·felde'.la·lerus~Um, tocmai Patriarhul? ,~tiice'I cti·serisoarea?~:,Est~iri lerusalim'uB maresmecber ce-atrait si trae~t~in <lpropri~r~apa~riarhieii".~r; kIl~$tri" l'au' rugat , sa :le scrie ·scrisoarea~r.eum.el-.a:"tttpelit.C)_·, .·,tampila.de .pe···Ia..Patriarhiea,·.a.pli:cat-o·.$~···a'Jlcut· .• dt>inii1duIlasa'.'

1}mbie' in ptcioare", . .'. .' . v., : .,'t'~"

• . ·~,;Parea,· parinte'qaCl~ipreotii 'no~ttW# .. liei:'ntai?' <?u-' miI;lti~i nu s'arface decaPrlinandu-sede':atate~pi-ostiill~" ...•

. - !~Oar'e crezi ca,.;daea vor. rnai continu·a:.;;~an'((·'qeSc;urajeze;, cu·astfel de ch esti uniee.tani~nta sufletll\~i~inteapoP9ru(ui;'. vom cere tali preotii.',revenirea')a·vechiul',calendari··' ~idl!.ca: .,;.0#: aproba eel putin.sasIujigl?pestilj a'poj;.v()m:fi:nevoW.:rl~·.~drmi:;.:. sionam, caci nu .. vom.puteastaiara' nici -uaros! .. NliVezi:~'.;~;~: mare.tulburare in lume;"pr~oli"J~iina~i;dvili,"civni'd~p~;i'legil~, biser.i cesti, 'bisericl. in chis~" Ura i,CIe'pr'eoti' '~i' preoti ,', rarr.:a't:il!1i.~\bi7r·:

.erica ~ .• N? i ~I~ml >piitinte,C thvar'_'¥~!';"'1~gb~~~i'i;';

stam ascunsr dCI Ill, toatesatelesefa<:blsenC1\pefvechr'~l(nU;! \roin~ptitea:scoate ea pulde ruslne-, ". . . .·xf',r,,:<>,:'(;:;/<

i~;;~E~~~:f:~1~~~i~~~11Ii1~~I'.i

.~

. . ..... ..'. - 12- ')' .' .. ' ".~;:<';L~:\:,t:~~t:;~ mi~un~ .. ,:.;:,~(~~.;,yO!,p~~~ .,. ~-~asc~lc~ '~:qr., p~eQ ~ii c~ abi,a'astbi .;~:;~ ¥hut pr~meJdta In,lillctuQ elfor ) •. ",.' ~;v "Optalic:moauele' c~~~ vl,conviiJdupa' ,a d-v •. s9i:oteall;ii~':~

le ti1cuitfauirea, jall ce ·tlce·ca'oOnul. 15 al SinodUttii\l-i'u.~i alA'

· II-lea,:":" la UUcuiret .' . ".,

:~"~, '. .. wlar dadiDtAiit~~zltoriicei numi]! ar fi, .eretid~i',e>resul ::~or:ltar;~propoveduiintr,~ ~rltare,\ if su~usillqr pedtt~~Cea!)ta~~ \ttes~a:rt de ei, ~i mai inairite'lncl de sinodiceas~' jud'ecatl'::peo':':, 'tfu;:.resul acela, Unii ca acestia despartindu-sede' ~ceia ," bU" no~(

~~f'~riu" se osandesc; d ,~i de ctnstea cea cuvenitl;ca 'rli~tedtepf ".Uivitor.isuot vrednlct, Canu au' pricinuit , schisma bisericei 'cli' <'asebirea aceasta, -ct maiates 0' au' slobozit . de sclilsma-' fl.' eresuk

ltiiticiuna ,episcopilor acelora", ' .' .,' ,> .. ',.,

Apoi in' ioaie ,151 luam 'amiateU tin, mare nasdr~v'a:il'J'scrie', ,Clt'dluglruJ' trebuesa ascutteorbeste de' sU.ret~l lur(spr'e"~abso-, 'lu'Usrlt) ~rcll. m'onahul trebue sa seiogrljea:>dl. nuti13{.'cie";irtaD~('.

tuirea sa, nu ~I de-a norodului, - ...,.

Unde era sa glsiti alte exemple,in viejlle '. sJintil()r,dacl~ .a·li dutatln:HMlgazinul" in ,; Reantatea" Ilustrata ~,i- in alt~re~ . · wlste (a' zlare. ..... De aceia n~.ati gasit in "Pravila lui' Mater Ba-, . ':sarab·, la canonul I din Autlohia proza: .De va face tmpreuna;' . ellevfeU 's'au elu's va'osebi'$l)efacl [0 aHl vreme,".' Dar:"Qoh am gAsH in Pravihle I~par.tte$tr ale lui Matei Basarab, la' pag~,'

331, la tilcuire: .. Zisu - "s'au ~i In at a 7-lea canon al apostoli ... " jor,dne va face Pastele-deodata lmpreuna cu evreii acela de va,

· Ii popa ~li.i se,' ta darul, deci de aceastr ~i acest canon zice. Ori care inircra.n va calca hotarulDumneeeesnlor Pa~tL' "De va Iace Impreubl.~Jl·'evreii, s'auel.ur~ va osebi 51. II! fael intr'altlvreme,~:, ~celastil1i . aiba tmpreunare cu cre~tinii,inca 'slt'fle~i de 'la Bi-" seri~scos, Iar de va fidefk acela ce va faceaceasta, -atunci-

· 51 i se ia darul ,~i d fie Iipsit de cinstea darului", (A~aJs'a. ~i lntAmplat de nu.avett ast!zici,nste). Unde era sa 'gl$i~i 114 .. Par-

don s'au Furnica'', ,

< :Dacli bine nu.chlbzuitl de ce spune-ti in cartea d-v. "AdevaratcCOrtodoxie~iCileadart.i.l" cl noi faisificll.m canoanele., apoi euvlntele "intr'altli"vreme" ce tnseamneazj ca "odata sau:i";' na;nte" q~,<?are ce )d~p~": e h otarar~ e(~~ StreSP,e,cte.: ~!cli; ~re:" mea' e tnalnte.s! .,fnapoi,avirid. la 'mijloC:prezeDtut',Sl, ·zicem.,i

pentru nisdrlvahuJ ~.carenu stie ce'lns~ri:tQe~za',,~Monah" ,~i spu:"~, ·dl trebue, :slascul.te'~Orbe~te"destarelul· sb' ,i nu trebue '.~:'~~{ ...• ·,c:ie!cifQ'~milDtuireasa. Savedem cum au, pro~ed'at;?i(;ei'! .. "'uti ". . : sC~PaFinti, amintim din: Viata,'s£'.: pi#~'rie' 'errsului Iconorpachilor, cand.,pen'tni a in-

·,·,~·f,'·:""'!':~~~~~. ,.:ro<:-\·.~:'''. r.,:. ~,:.::,: . ,.::...;; .t\ -. ~.~'~,,,,-.f-.: :~L'" :,,':. . ..... r; \, ,'~~;:~' :'.:.:~ .• ~';'.' -; ': .. :,;::--. ~ ~:: ;:_;-. \' )~,.: .. :" ...... ,: ...

78. sta.f ···in.easa .~nu.i , ·it'~fi~W6:,.:.¢ons.tatiUrt.PROl~:~~.;·;:M~~~~~~ tutisit9i'uh.tti 'ti~put·· .~ril\l:!~t.M~~all,pal~?lR~·~l :~if ".}.~~:"

Joan Veculpevr~inea. 'fcu~:et~tbi't1.01\;:apteeat~Ii·l"lMiJ . , .. ,<:)rl}~;;;:'

ca :M~ntui-torultiii ID' ''It.b·6~6i cli·; IOSif::;;Pie~6't'&···':!i .. ~;! •. :, '··li~~\'·

.: rile.:~.sf.· Mefetie de ~'.;"'" : .. ·lslt~·.·M~rili~ti~Ja,~ .. :':':!!::.:

.... ~,,' ,:;", ~/:' "_ .,:' ...... ";-.. .' ,,,:,,:,,:-: .: ..

. ' 'toate c! era stant, cI" .... < .... '.. .·~:a:. ~~: .se (j~~:p.~~~:(1_~~. ( :q,~":\

"t~dutui. Sf. Afr'atis Si~ut(di :~f~Urtll·:;~ .. ~sif~~Jrii·:m."y,'sMr,~. : .. 'p?~> ,a lupta sl a sllnge. ef~$ul1u.i'Arie; semip~(f,ir:·;·A.qtt~m~~~Q.~:!ilP!r:;::

II t I V I t\· ." '. ..,.' . ''''.''''.'' ,. " '.', 'J ",.' .,.,

pdra. u a en ~ . ..,.,. ,', .: ,,~ .. ,: .. ". ". .. J • " .': • ...... ..: ... "it '. '/." '!!!,_. /: ;~'~.> ... '.

. 'Implratu! .y~le~ .f1~t~a: ·tri,tr'o 'It' la ·:.uri~:Ai.il: ·.f~~~~t~~i~; ~%.l~.:\ I.

tuTui slit cu:·~f~fn.i~.,' .' )I:{;:f~r~f ~rind:p~)J?~trant4. ~"Aft~~i:S;:;:~,ar!f,; . . ab~a:·:.tnei'geai sprijinitil.u::se<··fn'toia·g de: bnr·.n,:-a zts·fmp~*a~li~tii:::-.·~· illatA tmplrate ~e Afiatis de care s~ sp!tiztiri .. tntreagacetat~>'a· .:

Antiohiei';. ImplratullfltreaM pe MtrAnul Afra.tis;,;,:;,unde. mergf

;,,,lrinte. Afratis?",·· iar bitttnul ja.·r~spuns:.'i.M~f'(~~pirat~.:$·~;.A~~·::· .rog pentru tmpllrltia ta" .• ·.La care I-a raspup$~'~'rrip.r~tul.;\~.;~>~B·k.·: ne : pirinte, da de ce . Qtr mergl d· te. rogf v ra>~'hn)e;:;rn~·rilj)l~~:fj~~,:· uade i.i este data v~tui'monahului.lI? AtilllcrbltrtliM·A'ffit.is·;·i',·~, rlspuDs: . "Dad a$i·.fi ':f6st~u: 6. f.e doarlt caresl·.,.: ... .. ·,:~l~ ~ar~' de' nunt!:.a·: .e~s· ·~~rtj1tifQ,hisl'i $i gJar.:.lj/::a" .

... easel; ~'a$.i fi' e$ifs.i.·. f~mp.f.~unl·"cu.. . . SUtl2'.·~ lOletn:t:'[~1~:·f;.>

. eesta este fo~u! ·ce·tu.,:;it~a'Pri~$.:Jn_. , noi. monahii suntem d~~pri sl·t;~iingem" ..

. tut 'rAspuude, $1 battan'pl Afiati~~ka urrnat'·',~a.le:i~~m:;

" .Sf; Simon .: no~.rr~'~gos16V:.~h~ ulUmul ·.e~:".al1l*'~;'~~'JJre;;;~:(::U~~'.A#i':'I::'''~ij'.; .. siii' d.espre. 5upun·er~a·'::~~::il~re~.:1stj:ret, . a ·;zisr'd;~.lgilcl'4Stln~t~.l~i;;V:~:~ ", dti1vre.o poruncl' c6ni~a'Lsf.: Cinoal1c, "'~ Bi~ericif,attinci- BU' n~~'M(s~:~:~~:'~sculta'ji~ Qa·r:~·;-;c:ml:r.1·1::l:D2'ier.

cerl de' ar fi, nu se· cade":a" v~r\~U:puDe .. ' . :

" tit: of' I \ ~. .' 'J

:.: . Sf. Teodosle; in:cep.lI.tor.JJ~)~~:·ob$te·a .

. : :':ucenicii lui tn timp de:·tres.:,·:·.J:~ ::">~ :.~ "~" "~. ·:5f. Anastase Se~~,itul(c~~~iar~$~: a esit;';~:i)eii.trufta._~U·~)l1if!CQ11~~i

;' ." tra eresului lui Sevir.>:. .: ~:';; ;~-." . . '<_ .. ':.'~" .

:;"> ···· ... Vede~ti deci, d..'ri'a.veti' dieptate>cln(:l;.scri,i. ~) .Ius"f.seama fa ·sf~ Plirlnti. f, :,', =: ·;~J:~;';ft',·.': " ..

~; .... ' ," 'Nu' erati·destule~:atitea; !!~.¢te~,s(j!=dl1fesiun~i"··

f.~"m·ai fie' ~i 1I0ash~a' DotDnului<ti··c'li·~ad . ' ..

,~: . prote.~farid mascat,: care abia . a'cuQ1'~ ~'a' be" r:fa1[l01iP~ctf';::fatl1jlrl

d~<PettJ1 Chirica, un Jncruci~at : ..

du-sibuzele:'c;,t., " .......• '. ." nd'~~4e~ite:!',;-§Y

t~\ .. h ~pnotizeazl' .. , .' .'

""', ....... e , • •

:~ti··ra$·'·$J··:fa larli, de se:··.l:;'.,,<u&:~,<;tl~e.~~~~~t~~H

~~~!~!~~:,t.if;I%:~~ .. ~: .. ~ .. ~~ ~~~x.:,.;~~~ ·+ ... b •• -r ••

. _ ,: .:._:. __ . ,:.-_ :.'-·\i.:.:.n'-:·,~_~~r:::

contra stili$Ulor.T9tu,i ~ai sunflncl' multi 'am~titrd'e,· ac~~t~~}tit';;\

tar9ic., . L~p:1e,aculr!:i:'I':a: p~r~sitdcit a Jdmis'tntr'o iarnlJa;::rCiitt ort<idoiinnvitatU sl.cJea cite.'500 lei, au dat. boerii ~i prim'aVl,!;;: 'ra':pumai a vl!zut d' ;popi',Chirkar~dici cetate,.dciatunci mi~f\ .'md'cqbdr'e~te peboerl" Zice;!71 c!,eonduce 1I0lS{eaDomnuliji'''~;

.~Boi oare·htia sunt,'din: ~Oastea .. Domnulul-? . Sf:AIlOS·tbJ,i;er,t1u p~ru~ea cU Domnul nostru Isus Hristos ~i' nup~tta:t,'nicf drapele?;nici: decoratii pepl(pf,'~lcr~; n()i prln botez . ,i dill,mb~~#t '·'C~:ne·ambQtezat suntem' "Osta~i ai Dcmnului". lata calJOastea' bdmn.ului", plrinte Trifi,e'o sect! primejdioasa bisericel, ~i ~to~

tu,i d-v nu intervenitipentru plrasirea el, ' .

. . Cunoaste-ti abaterlle lor, $i mal ales m'-ndrfeaeu care pu-

"!1:ire~ suut 1mbrlcati. Au poate ,i dedes~pturi mult !:pal p,rimejdioase, pentru ·bisericl.ol natla Doutrl. - Asa e omul neloeatit, ·,.(luplee perdedrumul e bucurcs ',1 de clrare. ' . :, ,De ce niaU tinut De,tlrbitl legea noastrll strlmo$euc:i?IVa

.J~t~ru$jne cl vi zice tumea.eIl nu suntem c!vilizatl ?CeLputil1 ~tain u.nitil .•. dar, acuma lace folos orf ce progres dacl',19rite~' .putini . uniU . ln cuget . ,i slmtirl. A-ti gre,U rpJDtoarce1i.vl cit Inai 'e~te tlmp, e b'ne ,i In ciasu! al unsprezecelea ...

Raspuhs categoric,

, '. - . ~'. _ . . _ . ~.' ..

:',,"' Luati~vl pentru totdeauna nldejdea cl ne ve-ti putea ade\iii:~rii; Dici cu forta, nicicu verba bunl. .. Oandi-ti·vl in asternu~J#l:{d:.,{.; d. noi n~avemodihnl;zi ~i noapte, stAm a satisface De'y~~,~~\J)9Porutui~ Oameni . din toate ,'tolturile ,tlcd, vin .zilnie, ~£~~Wc,t,~atatla bani"d,-y~~~u' vii ginditi,ca are slt vI. ajunglla-,' crl~ile..icestor credincio§~.,~ Acum mai trage.1i nldejdesl cO,p«erUtii', clad, noiayem. IltAtea bisericiO,Ftn.curAnd slmitro-

:polie. ..'. '. .. '. . "

.. " Ori ceIueercerepentn; d-v. e zadarnicr» Nid'p#jD prediei.: 'ttici prin pres~.Did cu ali.ttcirul misionarilor d-v. nu ve·ti.putea converti. pe nlciun: . credjnc10scare se I upta . ~i sufera· persecuti]. ~<!~<lO de ztle, '- Departe' c~mintea $i sufletul de ori ce interes, '. ;Urinlresc de ani de iiJ~pe' de parte framSritariIe suflete~ti·aJepoi. spprului.,pe de alta parte,; vlatasbuciumata:§i··pH,oa .de -, .1tri~r~w', ci~9i:a'<preotnor~i~lHtiilri~or ce v~nj'csunt perseeut~ti; ve~nic>' :.~¢~dorriii,V'~i 've~nic)tlaintea poporulitice .' nu.le di. ragll.z. ni~i sl:;:'se>pdihneasqa/' :$1 "'~m sa·· uizma fCllprind~' 'm'ahnirea, tristete~::t \~'i';;$lnujlct-a!l1t:z', .clqd' v.ad atata lume pe drumuri~i.pei'f"ci;.v;~;' >'atata'(te'nep~Sitori:b~~nune ve-ttrecunoaste va'fr'in-,d.Ul>d~~~t

~ :.," ....•.• :.,: ....•....•. : . .':~':.':; ','.'.:.'. · •.. f :".:.<!~ ~ ' .. ,. .." _,.,. . '::' '._ ._ :.' ;:.:< .. ) , .. _ .. :.: .

,;';;F~'~.ij.¥.~t~·atr.~' . ' .: r~a~~st~i;,:P9P9rcredrn!;jQ~."p~1~are·iilueso co." .,' ;~titi1~;tiul~t;'··.uJuot~bCi·.aif;stro~Wcii.sAtu)'eJ~(·lri;:tlim~riftiJ:d. :111,

;,

.: :' -.~ . . '..; ; "

'. I .'" .'" ',t ,'"'~, ,~t -: k:'~<

capatat dreptur! prin sange ~i ~a )U' luptat pentrU:. T~~nr !'learn, JL,' .,{::~, ., -. Lege .: - ,T o]! vetl. recuncaste. pe iei:05chitnona.huLOlic)1ei-ie ;Ti:";j) . . nasacaEpiscop ~i Ntit~opblit,:sl,ngb;tir preotc,~re:i ~f~(hl' h1ij-, , " ...... loeul'poporului,tnv~tandu.l ~ica~~ ~vqnic,!>UI:'fstF~j(,' ~~~dorPiWi

<', pentru ortodoximeadin ~ci,~t~ ~'1ata 'noastia.Sicand':d~V;.!ive~:ti::fn~

., cerca, .sau a-ti indra.i~;,oii afutatL ~e irrip~ejurari,()ri2u,:~i.itori.' '.

tatile,ori . ell. ajutorul 1.1Oui -Iuda" a·] rldica: din rnijloc~'t;':'iphstfu, atunci. noi vorn mUrlodata ell' dansul ~i "·voiU"tre:ce !'~prtii :'\s;abie

toti Crestirlii Ortcdoxide r~sai:it. Deci'$~rQu fltblspltiV 'de:gfrU-'

dul acesta, ,. ',.' " ".

_'.:-.

. -, :,~',

_" ,"

Fratilor Cre~tiQjo

.Sunt multumit sitotodata fericit,'~~'civad ~i u6uliatfcuvAritul'sf .. Scripturi, dt'paziti, sl: Legi$i .~aqo,ape ~ias?l}lt~,ti+,de pastorii adevaratei <;reilinte. Va laud frati1or,'~a,~unteti' ,iln,iti.~,s~' ,;:flete~te, caw vr~dnidi~,¥t~ti 'hl1~potriya,dll~.iran,il?r B.ised,c~{::pq~s.:, ,': "tre 'ortodoxede . rasarit~~t burihl', Dumnezeu :~:~;\tl' mangfie;:':~i'>~'~"~:' va ajute in necazu~i. lata cat a putUt miltf'-ll!it)umne'Z~UI.~i'd~~." .

" ' gostea d:y'! ,. s'au .zidirtn, a~a:,~turttjmp',?prq~p~;;26':4e;<lJiS~dd

, . ,.numai ,p'rin .munca ,~i :,ailltgiul 'd v,. V(laud't.a,du~hlaiIiiDtar,; ", ,(".';:noas~re '$ile~ilor sfintl~~'au 'dat tnapoi ~Hnd~'b,in~!ti.~":;;·M'a:·' '~;'p§~it' . , , ". ~i: cu mine se bucura $i'pastorii no~trHr. di vii- fa:c~;.lr,: ;t, j~~';ta~. "

, ',' t11 'de; Tron, Neam ~i Lege .. 'oeci va d<;>)"esc '"Spof,'va' 'zie "~Ip;'atn';. "

" te- cad PlOU fioi este Duinneze.uil-: ' .'. "":,': ': ',' '; ',,' ': .. ,,~'.:'

,. . Amstris aceastac;arlici,~a" ca,(aspuns:mart:urHlor .minclnoa.'

:" se,' ce aduc unii vrajma~t"afcr~'di~tei; "~r:~~::t.~~~ff~atag~stea{'o

l: 'inchin poporului credincios.sl .chiar aceiora?c.~:tnd\ st~rlH!Ss.'::,jn: ,':

.. . eresul lor, ji Inca m'ic~t.'z.ii;sl~ irn po\ily*,~ de v~rtil;;~;0~~:t

,'"(_ ',:.'.:, ., . ~,,' . :'.' ,<::.';,'

~ .'

Frafi,:iCr:e,~ti!ln":::::"X,,,:

sr;)I;:~:i~!~~~:~~~~i~fl~~ij~i~$t~~~i~~~~ljt·;

'::~";':·'f·.:Y?~'~~l;~ar~£I;~i ., Ia?as~e. sevof ,.pl~.~~t(,.1~\~' -. '. ;,'i:h.!~~::i'~Y.~~~

Nusecuvine-dreptcredlnclosilor .' crestinl . a urma ,dupJi tot" vantul invatlHurii" diod este chestiunea In materiede-credinta. Deci o;i de cateorirte-am, aflajndernnati depredicatori-tnvatatureicei straine, care ne atadi credinta, dogmele, traditlunele cele Bisericesti, care odata -le-amapucat dela Sfintii pafintiaicelor·' 9 Secule primate, nu trebuie anesupune. De oare-ce suntobli- ' ~ati dupa., obsteasca .datorie crestinii, a ramaneaneschimbati in credinta .Bisericl celor,~apte(7) Sinoade Ecumenlce

Care credinta este ' •. stransa in Iegatur1, nu numai ell dog. mele . Ci ~I ell predaniile cele Biserlcesti. Cad ,. zlce Stantul Va .. silieceJ mare Ia Canonul 91 naragraful I. Cl precum predaniile cele Brserice~tiautrebuintll.decredinta,a~a itltocmai,icredinta .. are trebulnta - Biserlcestilepredanil, si a sedespll.rti unele de al-.

tele nu sepoate, '

. AsHel dar $i sfantul Apostol porunceste zic~nd idrept aceia' fratilor tineti predanlllecare vaf tnvatat,.oriprin cuvantpri prln. cartea noastra Tesalonichlenl II cap. De, aceia iubiti Crestlnli Va rugani a nu fi ne·bagatori de seams despre viclesugurile celor cevatndeamna a va rnuta dupa .predanii noi in timpurivec,:hi· dup~ care urmeazaa se tnte1ege$i Calindarul Origorean :<:3."0 lJ3scocire·· deavoleasca ··a'·unor oameni Vicleni care saupus pre sine~ in slujba duhuluiceltii rau.

Insli crestin! dupa cum scrie in Ml:irturisirea Ortodoxa de

. Dosostei . MitropoJitul Bucurestilor traducere undeIa pagina 164 serie . c8; crestiniieuntIndatoraj! a se tinea de traditiile cele vechi care sau ptedat de Sfit'1tiicei~echi. Asa eli prin aceasta tntere-' gem dicre~tintHtrebuie a. sevconiorma tradltiunilor vechi date

. Biserici prln SHnt; celrnai vech], si nici de cum UDOr: traditii 110i, ca ref6rmaCalindaruluf din 1024. Cine nuuumai.caeste anti~e~nonica, .d:~i condernnala si data anaftemei la1583 de Irl- '

mieaal Il-a Patriarhul Tarigraduh:li~i de alte Sinoade. '.

Aia ca acel care setin ne-tntreruotde ttaditillecele vechi, caresaudatde Sfintii Piirintisunf cei adevarati in credintast Hi adevaratiai Biserici, 'fifta dcceiIesne schimbatilsi fluturatici, carellrmeaz~ dupa toateuovismele strl1in'e de invatatura -Blserlcl . celor~apte(7) .Sinoade Ecumenice-Pentru unii ca acestia sunten? adanc intristpti, pentru;ca urmeazafaraa judeca uncle are sa.easa.'N(Lcr~detotce:au:Zt .dela oameni, pentru di torcelcecrede

'~totce3.ude,adesea' vacrede-si ceia ce nu este, A~a pro~ti ad diltcreZlr~\cuvliite:or mincinoase.'cu £agaduinte:mindn~ase, -~i' to~t:~:.au··t~nicas4~mirlciuJI~I'fiii1(.i.c~ nu' sau ···.ljnllt\9~.·.·:ceea .• ce

; . ~ -,' ,~, ,::. ,;':':~ .1· _" - ,,"0'.' ,:,,".' .~. _,'.: " .,' _ '. ' . ,- . ,

Sau f~g!duit ca riU: vor schimba pastele, precum a.uzis d.I1d aU' avut trebuinla -de tacerecea arnortita a pop.orului_~,ase poate -. pune nestinghiriti de popor. Asa ea poporul. eel simplu-si lesne amagitde sarlatanide - popi nu sau giind!t unde arl!_s.a"east'eu tacerea eea arnortita de minciunele popilor. Bine a:tfz[s un file-

-- soi ori ee vei face se te gande~ti unde are sa, easa." Acum proverbul sfarslt au Iuat cu tacerea a poporului, ~-j care nidacelor ce au arnagit pe prosti nui de parte.

Dorim ca toti mai curand sa se trezveasca acei ce au reprosat de l~ vechiu Calindar fara gandire, ca nu mica vatamarea lor in credinta, Deci se suvine neapara] ~i Ura intarziere de tirnp - a se parasi de noul Calindar papist care iau aruncat iu, necuviin-

-tele eele vrednice de ras, dar care nu mai putin sunt vs: ve$nici-de plans Sunt ruga]: sa ia putin aminte la blesternurile Sffintului Origorie Teoiogul care zice sa nui rasara Iuceafarulvdiminetel. nici sa vaza straiucirea Slavei, ce va 'sa fie celui ce sa schirnbi cu vrernile, une-ori iutr'un fel ~i alte ori in altfel prefacandu-

. se~i pentrucele prea mart putret siatuindu-se. losif Vr-enie c;ap.' 8 Teologhia. 0 fratilor nu trebue a ne schimba ell vrernile noi crejtinji. Ci tot intru aceia ce au crezut strabunii. nostri ·.sa:cre-'·· dem ~i sa tnem '~i noi neschimbat, Dupa.cumrle astfel ne'lo-' vata ~i Sfantul Vicheutie Episcopal Galiei care au traitpe)a,'jumatate al 5, lea cand zice .ca in Soborniceasca Brserica ~lCredillta se cuvine noi a 0 pastra ~i ao tinea, Care de pretutindinea.' in toate timpurile de catre toti .sau trezutt~i tot 'ceest{' Universal ~i antic (vechi): Prln urmare Oalindarut vechtufund- ca.:;este-' Universal si.anttc, cao traditie Bisericeasca Veche,caresilu-tinut de pretutindin~adetotj.Cre~tinii.ceidin toatetunpurile, ~i~~· poarta vrednicia. decredioJa pana in sfaqjtul veaculuisll Tarrlihe neschimbat dupa hotararea Canonului Ldin-Antiohia ~l al'7·1e~

/ Apostolesc. larmaialesdi.<dupa'vechiulc~l,indar sementib<cel mai exact regula p~ntrusfarita SArbatoarealn viere a: D£lu(.Cu celelalte SarbatoricomuneOrtodoxe- Inca~i_cl.l regula',postului .Sl.ntllor. Apostoli, care nu -se per mite dupa traditii a -seiace mai [os de 8 zile, Cad eadem suptanatema Canonului 19'din Oangra. Pentru care si.zlce sf.intlll loan Damaschin: in Teologhia. sa cuvantul pentrucredinta. C.a tot" eel ce nu crede dupll. asezarnautul Bisericei cei Sabornicesti necredincios este. Deci dup!1 cum arataSfa.ntul Varlam Mitropolitul Tracliei-ln capetele ccle 16' scrise lmpotriva Latinitor.Atat cei care au - dlcat prcdaniile 5fl11-

.. tilor Apostoli siale Sfintilor Pario]] cat~i ceJ,' care marturisesc ell

.. I,

cred in particularnica Bisericll.~i· Credil,lt~~".I,crediJlla lor este

~?a,~!a' d~~tr.e ,~ei. care ,au ~alcat, predan,i~I,~,~~j'lMllpr Apq&loli '.i .~;/j;J(~

daru]. tar eel care marturlsesc ca cred Tn particulamica j3iseric~

~i Credinta sunt catvinii,protestanti, papistasi, adventisti, babtistl, _. Inochentisti ~i altica acestia, Acestia dar neiiind sanato~1 in ere. dfrit~ trebuinta aude adevarata credinta Precum ~i eel care au

. calcat predaniile cele Bisericesti, 'au trebuinja de adevarate traditii Bisericesti, care sau predat de Sfin]i Parinti acei vechi, spre a fi. indepliniti in cre~intli,caci tot eel ce judcca drept crede, ca credinta cea mantuitore in Hristos, se cade sa fie ell totul dreapta, conform ell SfintaScriptura, ~i ell traditiunile Apcstolice pe care se bazea iDva~aturJ a Dumnezeesf lor Parintii ai celor 7 Sinoade Ecurnenice. ASa c~ Biserica Uni versa! a lui D z~u. care au pastrat ca. un depozit. Durnnezeeasca aceasta crcdinta rnantuitoare

. care sau desvoltat dio ineeput ell darul Sfantului Duh, ~i sau fixat de Durnnezeesti Piirinti' ai eelor 9 secoleprimare. Ea este una aceeasi de-a pururea tar nu prefacuta eu decursul tirnpului. Fiind-ca adevarurile Evanghelice ~i toate traditiile snntei Biserici nu primesc modiiicare sau avansare eu timpul, precum diferitele sisteme filosofice. Fiind-ca [sus eri si azi acelas si inveac (Evrei cap. 13 stih 7,. Laiuvatatun straine ~rde multe Ieluri sa nu v~ mutati. Sana. va amageasca cineva ca cum ar avea putere arhi-

reii a modifica Canoanele ~j constitutia Biserici dupa plaeul 19r. .

~. Cad, zice Sfantul Simican al 'TesaloniculuiIa cap. 254. Oicid· le se Iac arhireii afarif de canoanele siasezamintete sfintilor Parinti sunt tara tarie; De aceia tot eel ce nee revolutie in CaooaDe eritic este si afurisit ; nu de noi, ci de canoane. Apoioghia din 1867 pagina 46.,. Prin urmare cate le poruncesc cei mai mari, ' nu .tr ebuie a Ie executa, dod sunt irnpotriva sfmtelor Canoane, sau trnpotriva poruncilor Biserici, niminea s~ au se supuie. Fiindca zice la viata Slantulu] Simien noul Teolog in cuvantul de 10· vatatura ce il face catra ucenici Iui: eli de s'ar iutampla ca Egumenul lor sa ledeat vre-o porunca, ce ar fi a~ara de Cauoanele

. Sfmtilor, ~iimpotriva poruncilor Biserict, sa nu. va supuneji ; macar de arfi si tnger din cer. Deci aceiea datorie 0 3.U ~i mireniIata de' Episcopii ~i preoti lor dod ear indemna la eele ce au suntdupa sfintele Canoane. Ca dupa Canonul al Ill-lea .. ' al Sinodului al l!l.lea~i dupa Canonul Ifilea al Sinodului I '~ial Il-lea nu nurnai clerici, ci ~i toti mireni au dreptul sa nu se supuie Episcopilor celor care sau departat dela Canoane, dogrnesi invatltura Sabornicesti Biserici, Vezi rasturnarea ultimilor rataciri qin1867 pagina 26: De multInvatatul Arhiereu Neofrt -Scriban,

Dar ~i Sinodul din Laudechiea .prin Canonul 33 poronceste .a nu se ruga, Crestinii cu eritici •. ~L cu.schlsmaticitmpreuna, e. i· .:"" ·",,~t,."'i ,. .... np.1.nrl'otlll in cred itlta .l?'resesc. iar schismaticisunt ..

~i sfantuf Atarl.a$ie eel mare nu mal putln hotaraste, in cartea eli inJreba.ri~i raspunsuri .Ellnl. zica.id in raspu nsul 38" 4 nuse cade cu eritici a ne rugaInpreuna chear in mare nevoe de .. ar"

fi cineva. De oare-ce nu trebuie sa creaza cineva ca"arhireii ar avea vre- un drept de a priface , canoanele si constitutiea 'B'jsedci, '. nici decum este ertat aceasta arhiereilor, eli nici ch:ar sfinti Pa~ . rinti n'au tndraznit a se atinge de cele n'~ -atinse, pre cum stim cu chestiea Irnparatilor Constantin ~i Teodot care fiind veri buni cereau sa-i cunune sfintul Tarasie Patriarhul deciar f siut shintu! ca este slobod Arhiereilor de a preface Canoanele, ar fi facut legi potrivite ell credinta timpului dupa dorinta ImparatilorrAsa dar nu se cuvine a iatelege asa simplu ca Canoanele si constitutiea Biserici,s'ar priface eu timpul dupa cum uniea diu popi cei vicleni, amagesc pe norodul eel simplu. Nu ci ramaind 'valabile cat va fi lumea dupa cum ne arata Sinodul al 7-1ea prin Canonul I al sau,

De aceiea ~i mult invatatul Arhiereu Neofit Scriban in 1866 .' raspunde celor care cugetau eli ar tr ebui de indreptat prin revista .. sa de apararea adevarului la pagina 35 zicand vorbele ziceca" sa se indrepteze cele de indreptat, nu insemneaza d am avea dreptul de a relorrna canoanele ~i constitutiea Biserici. ,Cisa se indrepteze mintea noastra de-a executa Canoanele atataprivinta cli.tra' clirici, cat ~i dtr.a rnireni, ,. ' .. , _, ",'

Noidar iubiti crestini, sa mentinern fara lntrerupereaceieas credinta, aceleas dog me, si traditii Bisericesti cutoate cario~n'~le' precum s'au tinutdepretutindenea in toate timpurileacelasneschirnbat, Cad asa Sohorul I au dogmatisit, asa eel at Il-Iea au

"Iegiut, asa eel a III· lea au predat, asa eel al Iv-lea au pronoveduit, asa eel al V-lea auad~verit,a~a eel at VI-lea au intarit, sl luminat si pecetluit cel a 7-1ea. Deci avand noi atatea nor demarturi puse inprejurul nostru, sa lepadarn dar toate ned~rne-·· . rirea si .indoiala, tinindu·ne de aceieas credinta pecetluitacu toate dogmele ~i canoanele care nuse pot modifica cu descutsul timpului, De aceia dupa invatatura Sfmtului Pavel zlteni~inoi:

Pazitivii frajilor de toti cei ce fac trnperecheri si sminteli Inprotiva invataturii cu cari voi v'a]l lnvatat, ~i sa vl'i ferltl de ei. Ca unii ca acestiea Domnului nostru Isus Hristos nu slujesc, ci pantecelui lor, did prin cuvintele bune ~i prin cuvantarea de bine in~all'i inimile cele flra de rautate. Romani Cap: '16 stih'16

Asa dar iubl]i Crestini sa urrnarn pe.calea tea implirateascl

a tnvataturi Apostolice,sll. ne multumimcucredinta simpla ~i ne -isccditoare a Apostolilor, sa nu e~im di[).h6Jarile cele vesnicepe .. ·,.-':,: ... ~t'p:·I", jill nil!: [)umne7.,pc;.ti "t\~tri P1Ir;,.,·d : .. lll·': ......... ~_ A .. _x '---,-~ .. .; .. '

20

~~lind~r~.'~i pascaH~' cares'auhotadt de acei jl,8s'fLn'tiiPa~i[Jti 'facatorl,de minuni a fi,fata term en de timp. in Bisericalui Hristos, Si.Darul D-lui PdstruIsUs Hristos sa lumineze pre~oti'cu,

luiniI1\l adevarului Amin.' . " , " .' ','r ., fad, dragoste si citeasca viata sfintului Simien noul Bbg~-~ slov din. ;30 Octornbrie, unde. zice~a daca Staretul. Monostiri,',.va ,poronei 'sa. fad ccva~far~ de Canoane Sfintl1or'Parinti~i,'rnprd~

"tiva poroncilor al Biseiici iui Hristos, miicar inger din cer dear f~ nu trebuie .a-se supune Calugar il rnacar cat ar cere' .oamenii ' eel trupesti Iacel stareticalcatcri at canoane.lor vsi Blsericestilof predanil, nu se cuvine ai asculta mal mutt dec it de: SfintL,l3a mai mult clivitesc unii si ponegresc. pe Calugari nostri cu.tot

'felul de eatigorimiuciuoase, fara dovezi vrednece d.ecrt4uflcat~'. le trece prin capscriu prin zieare ~! prin reviste, faracasaP9~ta> 'dovedi 'ca suntasa. Dupa cum' uncle se vad publicate prin zieare <:;a Parintele Glicherie tacseaza cate 400 ~i 500 lei Botezul uhui copil, si ca Calugari nostri -au vanduttrei panze in Comuna Va-, leni [udetul Baia.icu cate 1800 lei bucata, altul mai publica ca. un Ca1ugar din ·SfJ.ntul Muate au vandut smochine: cu cMe400 lei siragu, murtumimIui D zeu di pe parintele Glicherie ntJ.,,'rau ,diprins 'olacomie' ca 'acei care adeseaorl descrie uriciunea '~i ~a~, :v!stie~popeas~,a~;anoHor,Calindarj~ti, eli nlrninea nu-l pcate a,~': cuza pe.parinteltOifcherle pentru colosaia ~i mincinoasa taxli

. care, 0 arata ,zavistiea popeasca, cad mai mull de 30 ~~ de 20 lei

. nu au luat pentru' hotezt . ~i dupre cum stie lurnea intreaga:'.lar.' ,de sau'facutdciPopa Gamalilacesta nuesle in randul nostru;';

clci 'II ~tim de necauouic,

De un . Crestln.:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful