You are on page 1of 126

KANDUNGAN
1.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN GENERIK

2.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN PdP GURU

3.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN [PT (A) ]

4.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING [GBK]

5.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN JURULATIH

6.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN PdP PENSYARAH

7.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN [PT (B) ]

8.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN FASILITATOR

9.

GARIS PANDUAN INSTRUMEN KAUNSELOR

10. GARIS PANDUAN INSTRUMEN PEGAWAI PUSAT PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KHAS [3PK]
11. JAWATANKUASA PENGGUBALAN GARIS PANDUAN INSTRUMEN
12. AHLI PANEL PENGGUBALAN GARIS PANDUAN INSTRUMEN

non-partisan. mematuhi dan mempamerkan tingkah laku beretika sebagai seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. memahami. Mematuhi ialah keupayaan pegawai untuk patuh kepada tingkah laku beretika. berketrampilan. - Semangat patriotisme. mematuhi dan mempamerkan: - Etika Kerja Penjawat Awam.D1 : PROFESIONALISME E1 : NILAI PROFESIONAL A1. Mengetahui dan memahami ialah keupayaan pegawai untuk menjelaskan tingkah laku beretika. neutrality dan mematuhi tata kelakuan sebagai penjawat awam Contoh : i. negara serta kerajaan (Goverment of the day) ii. . memahami. cinta dan taat kepada Yang di-Pertuan Agong. Mempamerkan ialah keupayaan pegawai untuk memperlihatkan tingkah laku beretika. tidak mengutamakan kepentingan peribadi sehingga membelakangkan tugas awam - Etika Keguruan Contoh : kecintaan terhadap profesion - Etika Kaunseling – berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor) Contoh: boleh diteladani Kaedah pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung terhadap tingkah laku dan amalan kerja harian mengikut etika atau garis panduan yang berkuat kuasa. menjalankan tugas tanpa memihak kepada mana-mana parti politik iii. Contoh: amanah. PENJELASAN DESKRIPSI PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Keupayaan pegawai untuk: - mengetahui.1 : AMALAN PROFESIONAL HURAIAN Amalan profesional ialah keupayaan pegawai untuk mengetahui. integriti dan sebagainya.

adil . Interaksi merujuk kepada semua bentuk hubungan seperti perbualan bersemuka.segera mengambil tindakan  PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN berinteraksi untuk menyempurnakan tugas dalam bidang kerjanya Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:         e-mel surat memo media sosial foto video keratan akhbar bahan-bahan lain Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan: Bagaimanakah anda melayan pelanggan? Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung . pegawai-pegawai di PPD. panggilan telefon.D1 : PROFESIONALISME E1 : NILAI PROFESIONAL A1. e-mel dan bentuk-bentuk lain hubungan profesional dan rasmi. Pelanggan ialah murid.kesantunan .2 : HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN HURAIAN Hubungan dengan pelanggan ialah interaksi pegawai dengan pelanggan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.hormat-menghormati . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  mewujudkan hubungan yang positif dengan pelanggan Contoh: . JPN dan KPM serta orang awam yang berurusan dengan organisasi KPM.percaya-mempercayai . guru.kemesraan . ibu bapa.

1 : MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN HURAIAN Mengutamakan pencapaian ialah keupayaan pegawai untuk memberikan komitmen dan menunjukkan sikap profesional dalam menyelesaikan tugasan. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  menunjukkan kesungguhan dalam mencapai matlamat  menunjukkan keprihatinan terhadap kecekapan dan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan  berusaha dalam mencapai matlamat  menyelesaikan tugasan dengan kesungguhan yang tinggi Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:     audio video bahan bercetak bahan-bahan lain yang sesuai Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .D1 : PROFESIONALISME E2 : SAHSIAH A2.

2 : KEPANTASAN BERTINDAK HURAIAN Kepantasan bertindak ialah keupayaan pegawai untuk menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan dan mencapai hasil/ objektif.D1 : PROFESIONALISME E2 : SAHSIAH A2. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  melaksanakan sesuatu arahan/ tugasan berdasarkan tempoh dan sasaran kerja yang ditetapkan  bertindak dengan berkesan dalam menyelesaikan tugasan mengikut sasaran kerja dan tempoh masa yang ditetapkan Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:     audio video bahan bercetak bahan-bahan lain yang sesuai Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Berapa lamakah masa yang diambil untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan? Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  memahami keadaan emosi diri sendiri dan individu lain serta menggunakan pemahaman tersebut untuk kebaikan organisasi  mempercayai kebolehan diri sendiri untuk melaksanakan tugas  memilih tindakan yang berkesan bagi sebarang tugasan atau masalah  memanipulasi emosi diri sendiri dan individu lain untuk meningkatkan keyakinan serta tindakan demi kebaikan organisasi semasa menjalankan tugas PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung.3 : KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI HURAIAN Kematangan emosi dan keyakinan diri ialah keupayaan pegawai untuk menguruskan perasaan. . fikiran dan keyakinan diri bagi mengawal tindakan.D1 : PROFESIONALISME E2 : SAHSIAH A2.

4 : BUDAYA KERJA SEPASUKAN HURAIAN Budaya kerja sepasukan ialah keupayaan pegawai untuk melibatkan diri secara berkumpulan bagi menyelesaikan tugas-tugas harian yang bersesuaian.D1 : PROFESIONALISME E2 : SAHSIAH A2. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  mewujudkan suasana kerja sepasukan yang harmoni dan mesra  menyesuaikan diri dalam semua keadaan ke arah mencapai visi dan misi organisasi  PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN melibatkan diri dalam kerja secara berkumpulan bagi menyelesaikan tugasan Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:     audio video bahan bercetak bahan-bahan lain yang sesuai Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  memberikan tumpuan bagi memahami dan memenuhi kehendak atau keperluan pelanggan  mengutamakan dan memenuhi keperluan serta kehendak pelanggan Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:    kamera litar tertutup soal selidik bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Adakah anda sentiasa mengutamakan pelanggan? Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .D1 : PROFESIONALISME E2 : SAHSIAH A2.5 : BERFOKUSKAN PELANGGAN HURAIAN Berfokuskan pelanggan ialah keupayaan pegawai untuk mengutamakan dan memenuhi keperluan pelanggan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menetapkan hala tuju / matlamat organisasi / sasaran  membangkitkan komitmen pasukan  mempunyai keinginan untuk memimpin yang lain dalam usaha mencapai matlamat organisasi / sasaran  membuat keputusan secara berkesan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:     audio video bahan bercetak bahan-bahan lain yang sesuai Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Adakah keputusan yang dibuat memberikan impak kepada organisasi?  Adakah anda faham hala tuju organisasi? Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .1 : KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN HURAIAN Kepimpinan berwawasan dan membuat keputusan ialah keupayaan pegawai untuk menetapkan hala tuju dan menggerakkan sumber untuk membuat keputusan.D1 : PROFESIONALISME E3 : POTENSI A3.

Cabaran merujuk kepada sesuatu yang menguji kemampuan atau ketabahan seseorang pegawai dalam bidang tugas. kepimpinan dan dasar organisasi. PENJELASAN DESKRIPSI PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Keupayaan pegawai untuk:  menerima perubahan dan menghadapi cabaran  menyesuaikan diri dengan perubahan  menghadapi cabaran ketika menyelesaikan masalah Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:     audio video bahan bercetak bahan-bahan lain yang sesuai Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Bagaimanakah anda menerapkan elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pengajaran? Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .2 : PENYESUAIAN PERUBAHAN HURAIAN Penyesuaian perubahan ialah keupayaan pegawai untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan cabaran dalam tugas. Perubahan merujuk kepada pertukaran kepimpinan. keadaan dan tugas yang berbeza.D1 : PROFESIONALISME E3 : POTENSI A3. dasar-dasar baharu.

D1 : PROFESIONALISME E3 : POTENSI A3.3 : KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN HURAIAN Keinginan menimba pengetahuan ialah keupayaan pegawai untuk mempelajari ilmu. kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah semasa menjalankan tugas. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mempelajari perkara baharu bagi mendapatkan maklumat  menggunakan pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan  meningkatkan ilmu. kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:      audio video bahan bercetak Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia (SPLKPM) bahan-bahan lain yang sesuai Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  menghasilkan idea  memperkenalkan sesuatu yang baharu  menghasilkan buah fikiran yang baharu  melaksanakan penambahbaikan dalam bidang tugas Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:     audio video bahan bercetak bahan-bahan lain yang sesuai Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Apakah bentuk inovasi yang telah anda laksanakan dalam organisasi? Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .D1 : PROFESIONALISME E3 : POTENSI A3.4 : PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF HURAIAN Pemikiran kreatif dan inovatif ialah keupayaan pegawai untuk menghasilkan idea atau melakukan penambahbaikan dalam bidang tugas.

1 : DASAR-DASAR KERAJAAN HURAIAN Dasar-dasar kerajaan ialah keupayaan pegawai untuk mengetahui. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mengetahui. memahami dan menghayati dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. memahami dan mematuhi dasar utama KPM  menyatakan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan bidang tugas  mematuhi dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan tugas harian Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Jelaskan anjakan-anjakan dalam PPPM.D1 : PROFESIONALISME E4 : KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.  Soalan tentang dasar-dasar kerajaan yang lain .

D1 : PROFESIONALISME E4 : KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.2 : PERATURAN DAN PEKELILING HURAIAN Peraturan dan pekeliling ialah keupayaan pegawai untuk mengetahui. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mengetahui. memahami dan mematuhi peraturan dan pekeliling yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. memahami dan mematuhi pekeliling utama mengikut bidang tugas yang berkaitan  menyatakan peraturan dan pekeliling yang berkaitan  mengamalkan peraturan dan pekeliling dalam tugas harian Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:    dokumen profil individu surat-surat pekeliling bahan-bahan lain yang sesuai Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Jelaskan kandungan surat pekeliling tentang etika berpakaian penjawat awam? .

3 : PENGUASAAN BIDANG TUGAS HURAIAN Penguasaan bidang tugas ialah keupayaan pegawai untuk melaksanakan fungsi bidang tugas. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mengetahui dan menguasai fungsi bidang tugas  menjelaskan fungsi bidang tugas dengan terperinci  memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada rakan sekerja  menjadi sumber rujukan kepada pelanggan dan organisasi Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:       kertas cadangan kertas kerja laporan program gambar video bahan-bahan lain yang sesuai Temu bual Contoh soalan yang boleh dikemukakan:  Bagaimanakah anda menggunakan kepakaran anda untuk membantu rakan sejawatan ? .D1 : PROFESIONALISME E4 : KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.

D1 : PROFESIONALISME E4 : KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mengetahui dan memahami TMK dalam bidang tugas  menambah pengetahuan dan kemahiran dalam bidang TMK  menguasai TMK dalam bidang tugas  mengintegrasikan pelbagai komponen TMK dalam bidang tugas  mengaplikasikan TMK dalam bidang tugas dan kehidupan harian  membudayakan peningkatan ilmu TMK Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:       blog Frog VLE e-mel brosur memo dalaman bahan-bahan lain yang sesuai Temu bual Contoh soalan yang boleh dikemukakan:  Bagaimanakah anda mengaplikasikan TMK dalam bidang tugas? Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .4 : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) HURAIAN Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) merujuk kepada keupayaan pegawai untuk menguasai ilmu dan pengetahuan tentang TMK dan mengintegrasi serta membudayakan TMK dalam bidang tugas.

Guru Akademik dilantik menjadi: .pemeriksa kertas peperiksaan awam .penceramah .hakim pertandingan .fasilitator .pengurus pasukan bola sepak daerah/ negeri .D1 : PROFESIONALISME E5 : KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN A5.pengadil MSSM .tugas-tugas lain yang berkaitan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:       surat sijil video brosur gambar bahan-bahan lain yang sesuai Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .Jurulatih Utama peringkat PPD/ JPN/ KPM .pengawas peperiksaan awam .pengadil bola sepak .1 : KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN HURAIAN Mematuhi arahan yang berkaitan dengan tugas dan kepentingan organisasi Tugas-tugas lain selain tugas hakiki merujuk kepada keupayaan pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas lain selain tugas hakiki dalam / luar organisasi tempat bertugas.pengadil FAM .kepentingan institusi tempat bertugas .tugas yang perlu dilaksanakan .panel penggubal item .tugas hakiki yang lain Contoh tugas-tugas lain selain tugas hakiki anjuran agensi dalam dan luar organisasi. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan dan kesediaan pegawai untuk:  melaksanakan arahan / tugas-tugas lain selain tugas hakiki yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa dalam / luar organisasi yang meliputi: .tugas-tugas lain yang berkaitan Guru Sukan dilantik menjadi: .

menggalakkan dan memotivasikan orang lain bagi meningkatkan ilmu atau kemahiran dalam bidang tugas. memberi bimbingan atau konsultasi untuk meningkatkan ilmu atau kemahiran  menggalakkan dan memotivasikan rakan sekerja atau pegawai / kakitangan di bawah seliaan bagi meningkatkan ilmu serta kemahiran  bersedia untuk berkongsi idea dalam melaksanakan tugas-tugas harian Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:        buku log pementoran catatan refleksi guru dokumen PLC portfolio PPPB gambar video bahan-bahan lain yang sesuai Pemerhatian Penilaian berdasarkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung .2 : KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN HURAIAN Bimbingan dan pementoran ialah keupayaan pegawai untuk berkongsi idea. memberikan tunjuk ajar. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  berkongsi idea.D1 : PROFESIONALISME E5 : KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN A5.

Contoh: Pihak institusi pendidikan dengan institusi pendidikan lain sama ada pihak kerajaan / swasta sama ada di dalam atau di luar negara PENJELASAN DESKRIPSI PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Keupayaan pegawai untuk:  mewujudkan dan membina hubungan secara kolaboratif. Contoh: Pihak institusi pendidikan dengan bukan institusi pendidikan sama ada pihak kerajaan / swasta / NGO / komuniti lain sama ada di dalam atau di luar negara Jaringan ialah kerjasama / kolaborasi / perkongsian pintar antara organisasi pegawai dengan pihak luar dalam bidang yang sama.D2 : PENGLIBATAN E1 : HUBUNGAN LUAR A1.1 : JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINKAGES) HURAIAN Jalinan dan jaringan (networking and linkages) ialah keupayaan pegawai untuk mewujudkan hubungan dengan pihak luar bagi meningkatkan keupayaan melaksanakan tugasan. perkongsian pintar dan seumpamanya dengan pihak luar berkaitan dengan bidang tugas.  Mewujudkan kerjasama bagi membantu pegawai untuk meningkatkan prestasi dalam bidang tugas dengan pelbagai cara. Jalinan ialah kerjasama / kolaborasi / perkongsian pintar antara organisasi pegawai dengan pihak luar yang bukan dalam bidang yang sama. Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:      gambar video laporan program brosur bahan-bahan lain yang sesuai .

mendapat kebenaran ketua jabatan semasa waktu bekerja memaklumkan kepada ketua jabatan jika di luar waktu bekerja Contoh sumbangan sosial: Kegiatan dan sumbangan yang ada/ tiada kaitan bidang kepakaran di luar tugas rasmi yang berfaedah kepada organisasi/ komuniti/ negara pada tahun yang dinilai tidak termasuk pertubuhan politik.13 /2012) - Penceramah untuk komuniti / persatuan yang ada kaitan / tiada kaitan dengan kepakaran Guru agama – menjadi hakim / menyampaikan kuliah agama / imam / bilal / pegawai masjid dll. PIBG. (merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. mempunyai pilihan menerima atau menolak.13 /2012) - Penceramah dalam atau luar organisasi berkaitan bidang kepakaran Jurulatih hoki peringkat PPD/ JPN/ KPM atau di luar organisasi Guru agama . penglibatan di luar organisasi. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  melibatkan diri dalam memberikan sumbangan profesional dan / atau sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan Sumbangan profesional merujuk kepada semua yang berikut: - mempunyai kaitan bidang kepakaran penglibatan dalam atau luar organisasi mempunyai pilihan menerima atau menolak mendapat kebenaran ketua jabatan semasa waktu bekerja memaklumkan kepada ketua jabatan jika di luar waktu bekerja Contoh Sumbangan Profesional: Kegiatan dan sumbangan berdasarkan bidang kepakaran di luar tugas rasmi yang berfaedah kepada organisasi/ komuniti/ negara pada tahun yang dinilai tidak termasuk pertubuhan politik (merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.D2 : PENGLIBATAN E2 : SUMBANGAN A1.2 : SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL HURAIAN Sumbangan profesional dan / atau sosial ialah keupayaan pegawai untuk menyumbangkan tenaga dan kepakaran di luar tugas rasmi. Majlis Permuafakatan Penduduk dll Ahli /JK persatuan atau NGO dll Melibatkan diri dalam program / aktiviti kemasyarakatan anjuran pelbagai pihak .menjadi hakim tilawah peringkat PPD/ JPN/ KPM atau di luar organisasi seperti daerah/ negeri/ kebangsaan/ antarabangsa Sumbangan sosial merujuk kepada semua yang berikut: - ada/ tiada kaitan bidang kepakaran. JK surau / masjid.

Sumbangan merujuk kepada keaktifan (bilangan sumbangan/ penglibatan/ aktiviti) yang disertai kepada sesuatu organisasi di luar jabatan dan berkualiti. PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:          sijil surat gambar video laporan program keratan akhbar brosur cenderamata bahan-bahan lain yang sesuai .

.

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menguasai isi kandungan bidang yang berkaitan seperti istilah. - mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan penyampaian ilmu dalam pelbagai teknik/ kaedah/ strategi yang berkesan dalam proses PdP. Pengetahuan PdP berdasarkan sukatan mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum/ Majlis Peperiksaan Malaysia.1 : PENGETAHUAN HURAIAN Pengetahuan PdP ialah ilmu yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru.  menunjukkan kepekaan terhadap ciri-ciri dan gaya pembelajaran murid/ tahap penguasaan murid - mempunyai kepekaan yang tinggi berkaitan dengan ciri-ciri dan gaya pembelajaran murid/ tahap penguasaan murid. - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN berupaya untuk menyesuaikan teknik penyampaian dan kandungan mata pelajaran.  menggabungjalinkan pengetahuan pedagogi dengan isi kandungan dalam merancang PdP untuk penyampaian yang berkesan.D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN PdP A1. Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  Sukatan Pelajaran terkini  Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)  Rancangan Pelajaran Harian (RPH)  Rancangan Pendidikan Individu.Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (RPI)  buku panduan / manual yang berkaitan dengan kurikulum  rekod pencapaian murid bagi kelas yang diajar  dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Apakah perubahan terbaharu Sukatan Pelajaran?  Mengapakah strategi ini dipilih? . konsep dan prosedur - mempunyai pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar  menguasai pengetahuan pedagogi yang dinyatakan melalui teknik/ kaedah/ strategi penyampaian yang telah dirancang.

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  merancang dan menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) mengikut prosedur yang ditetapkan - penulisan buku rekod mengikut pekeliling SPI Bil. 3/1999  merancang dan menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) mengikut prosedur yang ditetapkan - penulisan RPH mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh Panitia Mata Pelajaran/ Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. teknik dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan keupayaan murid serta pengurusan masa yang cekap dalam proses PdP. teknik dan kaedah pengajaran - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN mengenal pasti strategi. mudah digunakan.  memilih bahan bantu belajar/ sumber pendidikan - pemilihan bahan perlu berdasarkan kesesuaian. Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)  Rancangan Pelajaran Harian (RPH)  Rancangan Pendidikan Individu.Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (RPI)  Bahan Bantu Belajar  Buku Rekod Mengajar  dokumen lain yang berkaitan .2 : PERANCANGAN HURAIAN Perancangan bermaksud rangka kerja aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah/ makmal/ pusat pembelajaran dalam jangka masa tertentu.D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN PdP A1. mesra guru dan murid. dan berkesan sebagai bahan bantu untuk memudahkan murid memahami dan menguasai isi pelajaran  menentukan strategi.

3 : PENGETAHUAN PENTAKSIRAN HURAIAN Pengetahuan Pentaksiran merangkumi ilmu pengetahuan untuk membuat ujian formatif dan sumatif. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  membina item pentaksiran - membuat soalan berdasarkan topik/ sukatan  membuat analisis item - membuat analisis item berdasarkan kepada Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menyediakan laporan/ maklum balas untuk penambahbaikan.  menganalisis keperluan murid berasaskan pengetahuan sedia ada murid - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN memahami masalah yang dialami oleh murid dalam isi pelajaran dan bentuk soalan yang paling sesuai.  menyediakan soalan secara berhierarki (mudah kepada sukar) berdasarkan teori tertentu bagi mengetahui kesediaan murid/ pengetahuan sedia ada murid. Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  Jadual Spesifikasi Ujian/ Item  item pentaksiran  peraturan pemarkahan  moderasi/ penyelarasan pemarkahan  analisis item dan data  tindakan susulan  bank soalan  dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Bagaimanakah anda membina item pentaksiran?  Apakah aras taksonomi Bloom untuk murid pada tahap sederhana? . - Menyediakan soalan berdasarkan taksonomi Bloom.  membuat tindakan susulan - mengenal pasti langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah/ kelemahan yang ada.D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN PdP A1.

set induksi penyampaian dan perkembangan rumusan refleksi/ impak/ penilaian  menggalakkan penglibatan murid melalui aktiviti penyampaian yang berkesan.1 : PENYAMPAIAN HURAIAN Penyampaian bermaksud usaha guru untuk menyalurkan ilmu kepada murid. perkembangan dan penutup pengajaran.D3 : KEMAHIRAN E2 : PERANCANGAN PdP A2. lancar dan merangkumi permulaan. kondusif dan terkawal  set induksi yang merangsang murid dan berkaitan dengan tajuk pelajaran  penyampaian dan perkembangan PdP yang kreatif dan berkesan.melaksanakan langkah-langkah penyampaian pengajaran yang memenuhi kriteria PdP yang berkesan berdasarkan: i. Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  Buku Rekod Mengajar/ Dokumen Rekod Mengajar  buku latihan  buku/ lembaran kerja  bahan bantu belajar  dokumen lain yang berkaitan Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  pengurusan kelas/ bilik darjah selamat. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  mengawal kelas dan masa penyampaian - mengawal kelas secara berkesan supaya dapat membentuk sahsiah dan membantu murid untuk memahami kandungan pelajaran yang diajar. serta melaksanakan pengurusan kelas mengikut peruntukan masa yang ditetapkan. ii. iii.  cekap menguruskan masa .  menyampaikan PdP yang berkesan . iv. penglibatan aktif dan murid memahami isi pelajaran yang disampaikan. - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN menggunakan kaedah penyampaian yang dapat menarik minat. Penyampaian isi pengajaran hendaklah tersusun.

. Pemerhatian   Memantau bahan sumber pendidikan Mengenal pasti daya usaha dan cara penyediaan bahan sumber pendidikan. majalah. buku rujukan. bahan bukan buku. bahan multimedia.2 : PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN HURAIAN Penggunaan sumber pendidikan bermaksud guru menggunakan bahan bantu belajar seperti buku teks. bahan sumber pendidikan yang digunakan bertepatan dengan isi pelajaran. selamat dan berkesan serta dapat membantu murid memahami isi pelajaran. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  memilih sumber pendidikan yang menarik. internet dan sebagainya. selamat dan berkesan - sumber pendidikan yang digunakan menarik.D3 : KEMAHIRAN E2 : PERANCANGAN PdP A2.  menyediakan sumber pendidikan yang berkesan - sumber pendidikan yang disediakan mestilah berkesan mengikut aspek ruang. surat khabar. masa dan keperluan.  menggunakan sumber pendidikan yang berkesan - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN sumber pendidikan digunakan secara optimum Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  bahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  internet / multimedia  buku/ majalah / surat khabar  dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Adakah bahan sumber pendidikan yang digunakan dapat membantu pemahaman murid?  Apakah impak bahan sumber pendidikan kepada PdP? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:   bahan sumber pendidikan digunakan secara optimum.

mudah dan tepat. idea.D3 : KEMAHIRAN E2 : PERANCANGAN PdP A2.3 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI HURAIAN Kemahiran komunikasi ialah kebolehan memindahkan maklumat. perasaan. dan fikiran individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Apakah bentuk komunikasi yang digunakan sama ada sehala atau dua hala?  Adakah menggunakan bahasa yang sopan dan beradab? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  menggunakan bahasa yang mudah difahami  sebutan yang jelas  nada dan intonasi yang sesuai  menjadi pendengar yang baik  berkomunikasi secara sopan . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  berkomunikasi dengan berkesan bagi menggalakkan tumpuan murid terhadap PdP - menggunakan bahasa yang jelas.  mendengar dan memberikan maklum balas yang relevan - memberikan perhatian. membuat pertimbangan dan memberi maklum balas yang sewajarnya  menerapkan nilai-nilai murni dalam komunikasi - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN menanamkan/ memupuk nilai-nilai murni dalam komunikasi serta mengamalkan kemahiran insaniah.

konsep dan prinsip sesuatu bidang ilmu serta meningkatkan kemahiran berfikir murid. . - memudahkan murid memahami soalan mengikut tahap pencapaian  mengemukakan soalan yang mampu mendorong minat serta pemikiran kritis dan kreatif. Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  kertas ujian  soalan latihan  kuiz  contoh-contoh lain yang sesuai Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Apakah teknik penyoalan yang digunakan?  Adakah teknik penyoalan dapat membantu murid berfikir secara kreatif dan kritis? Pencerapan  Penggunaan teknik penyoalan yang berkesan / tidak berkesan  Teknik penyoalan dapat merangsang murid untuk memberikan jawapan.4 : TEKNIK PENYOALAN HURAIAN Teknik penyoalan merangkumi usaha-usaha untuk menyampaikan dan mendapatkan maklumat. - memerlukan teknik penyoalan yang pelbagai dan mempunyai unsur inovasi. fakta.D3 : KEMAHIRAN E2 : PERANCANGAN PdP A2. kreativiti dan  mempelbagaikan teknik penyoalan yang berkesan untuk meningkatkan pemahaman murid. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  mempelbagaikan teknik penyoalan bagi menggalakkan murid berfikir. - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN mengemukakan soalan yang mempunyai unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

D3 : KEMAHIRAN E2 : PERANCANGAN PdP A2. murid dengan guru atau murid dengan bahan .  Meningkatkan penguasaan murid dalam pembelajaran - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Memastikan penguasaan pembelajaran murid meningkat. Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  perbincangan  memberikan respons terhadap soalan/ arahan guru  membuat gerakan fizikal atau arahan-arahan lain daripada guru  berinteraksi dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menggalakkan penglibatan dan penguasaan murid dalam pembelajaran - memastikan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan boleh memberikan respons yang baik  menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala semasa aktiviti PdP - menyediakan pelbagai aktiviti yang mampu menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam PdP.5 : PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID HURAIAN Penglibatan dan penguasaan pembelajaran murid ialah penyertaan murid dalam proses PdP dan penguasaan murid dalam isi pelajaran.  menggalakkan murid memberikan tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu PdP - menggunakan kreativiti guru yang dapat menarik minat dan tumpuan murid dalam PdP.

D3 : KEMAHIRAN E3 : PENTAKSIRAN PdP A3.1 : PENILAIAN PRESTASI MURID HURAIAN Penilaian Prestasi Murid bermaksud kaedah-kaedah untuk memperoleh dapatan tentang tahap pemahaman dan penguasaan murid terhadap isi pelajaran. data dan maklum balas untuk membuat Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:         rekod pencapaian murid hasil kerja murid buku latihan lembaran kerja data/graf hasil penulisan jurnal/penulisan refleksi dokumen lain yang berkaitan Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:      jawapan murid kuiz ujian pengayaan pemulihan . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  membuat penilaian bagi menentukan tahap pencapaian pembelajaran murid - melaksanakan penilaian formatif dan sumatif untuk menentukan tahap pencapaian murid dalam menguasai isi pelajaran  menggunakan kaedah yang sesuai untuk membuat penilaian - mempelbagaikan kaedah secara lisan dan bukan lisan untuk menilai tahap keupayaan murid  membuat tindakan susulan setelah penilaian dijalankan - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN melaksanakan refleksi berdasarkan penambahbaikan.

.

D3 : KEMAHIRAN E1 : KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.  melaksanakan strategi mematuhi tempoh pelaksanaan (jangka masa pelaksanaan) . menyelia dan menilai strategi pengajaran dan pembelajaran. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  merancang strategi menetapkan KPI organisasi menyediakan agihan sasaran (cascading) KPI dalam bentuk SKT.1 : PENCAPAIAN MATLAMAT HURAIAN Kepimpinan ialah perlakuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat atau tujuan akhir sesuatu pekerjaan. Kepimpinan instruksional ialah kepimpinan yang mengutamakan usaha secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi pendekatan guru / pensyarah mengajar dan menghasilkan pembelajaran serta peningkatan potensi murid / pelajar.mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber bawah kawalan seperti sumber kewangan dan sumber manusia  menyelia strategi melihat pelaksanaan dalam tempoh masa yang ditetapkan memastikan halangan semasa pelaksanaan diambil tindakan  menilai strategi membuat penilaian semula (post mortem) keberkesanan strategi mengambil tindakan susulan untuk penambahbaikan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut: - buku program / brosur - laporan minit mesyuarat - maklum balas - rekod / analisis pencapaian - Petunjuk Prestasi Utama (KPI) - semakan SKT - kertas kerja - sijil / anugerah - laporan pelaksanaan - dokumen lain yang berkaitan . melaksana. Pencapaian matlamat adalah usaha yang diambil untuk merancang.

2 : PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN HURAIAN PENJELASAN DESKRIPSI PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Perancangan dan pembangunan pengajaran ialah proses yang sistematik untuk membentuk kebolehan dan kemampuan pegawai dalam merancang.D3 : KEMAHIRAN E1 : KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.  bahan bantu mengajar  instrumen pemantauan / jadual  rekod pencapaian mata pelajaran  dokumen lain yang berkaitan . Keupayaan pegawai untuk :  merancang pelan pembangunan PdP dalam bentuk pelan tindakan / taktikal / operasi berasaskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)  menetapkan projek / aktiviti bagi meningkatkan kualiti dalam pelaksanaan PdP  melaksanakan program PdP sebagaimana yang telah dirancang dalam takwim tahunan  menilai program PdP yang telah dilaksanakan Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut :  Sasaran Kerja Tahunan  kertas kerja dan laporan program pembangunan PdP / P&P  Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Harian (RPH). melaksana dan menilai program PdP.

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk :  berinteraksi / berkolaboratif dengan guru / pensyarah atau staf bukan akademik bagi meningkatkan kualiti prestasi kerja  berkongsi pengetahuan dengan warga organisasi .  berkongsi pengalaman dengan warga organisasi .berkongsi ilmu berdasarkan bidang kepakaran.3 : PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN HURAIAN Perkongsian pengetahuan dan pengalaman ialah keupayaan pegawai untuk berkongsi ilmu pengetahuan. latihan. pembacaan. kursus dan lain-lain. kemahiran dan pengalaman dengan subordinat berkaitan PdP.perkongsian pengalaman secara formal ataupun tidak formal PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan: Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  laporan program  minit curia / minit mesyuarat  catatan perjumpaan  jurnal / artikel  sijil  perkongsian bacaan buku  gambar  kertas kerja  dokumen lain yang berkaitan .D3 : KEMAHIRAN E1 : KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.

Pemantauan adalah aktiviti menyelia. menilai dan memberi bimbingan. Keupayaan pegawai untuk : PENJELASAN DESKRIPSI  menyelia pelaksanaan operasi organisasi mengikut bidang tugas  mencerap pelaksanaan operasi organisasi mengikut bidang tugas  memantau operasi organisasi mengikut bidang tugas  memberi bimbingan profesional mengikut bidang tugas PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan: Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  borang pencerapan  buku log / fail meja  jadual pencerapan dan penyeliaan  minit mesyuarat  takwim aktiviti  rancangan tahunan  dokumen bimbingan  dokumen lain yang berkaitan . mengawal dan memerhati yang dilakukan oleh pihak kepimpinan secara terancang dan hasilnya direkod dengan kemas kini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berada pada landasan yang betul dan dapatan daripada pemantauan digunakan menilai keberkesanan program / aktiviti yang telah dilaksanakan. Pencerapan ialah proses memerhati dan menilai perancangan dan pelaksanaan PdP menggunakan instrumen yang ditetapkan.4 : PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN HURAIAN Penyeliaan adalah proses memerhati.D3 : KEMAHIRAN E1 : KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.

D3 : KEMAHIRAN E1 : KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.5 : PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HURAIAN Pembelajaran dan pengajaran ialah proses penyampaian ilmu pengetahuan. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk :  melaksanakan PdP mengikut sukatan pelajaran.  mempelbagaikan kaedah dan teknik PdP  menguruskan masa PdP  mencapai objektif / hasil PdP PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut :  sukatan pelajaran  Huraian Sukatan Pelajaran  Rancangan Pengajaran Tahunan / Kalendar Akademik / Proforma Tahunan  Buku Persediaan Mengajar / fail pensyarah  borang pencerapan / pemantauan PdP  laporan pencerapan  jadual waktu  dokumen lain yang berkaitan .

bengkel dan seminar peningkatan prestasi akademik/bukan akademik  melaksanakan pelbagai strategi dalam bidang tugas berkenaan .contoh: kursus.aktiviti dan projek yang telah dilaksanakan kepada pihak atasan  menambah baik strategi untuk melaksanakan bidang tugas berkenaan .mengatur program.menjalankan program.D3 : KEMAHIRAN E2 : PENGURUSAN A2. Keupayaan pegawai untuk :  merancang pelbagai strategi untuk melaksanakan bidang tugas berkenaan . Fail Meja ialah dokumen rujukan bagi peringkat individu atau bagi sesuatu jawatan tertentu.memaklumkan program.1 : BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS HURAIAN PENJELASAN DESKRIPSI Berfokuskan bidang tugas ialah tumpuan pegawai untuk melaksanakan tugas dalam organisasi berdasarkan proses kerja yang terkandung dalam Fail Meja dan dokumen lain yang berkaitan.mengurang atau menambah strategi sedia ada berdasarkan maklum balas yang bertujuan untuk mencapai matlamat / objektif PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  Fail Meja  jadual waktu  minit mesyuarat  takwim  kertas kerja / dokumen penambahbaikan  laporan program peningkatan ilmu dan kefahaman tentang bidang tugas  dokumen lain yang berkaitan . aktiviti dan projek yang berkait dengan bidang tugas . aktiviti dan projek yang berkait dengan bidang tugas  melaporkan pelaksanaan bidang tugas berkenaan sebagai sumber rujukan . Ia menjelaskan arah tuju jabatan atau unit atau pun peranan yang perlu dilaksanakan serta mempunyai garis panduan yang lengkap bagi menjalankan kerja supaya tugas yang mereka lakukan adalah cekap dan sempurna.

2 : KEWANGAN HURAIAN Pengurusan kewangan ialah proses mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kewangan mengikut tatacara kewangan yang berkuatkuasa. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk : PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  merancang anggaran perbelanjaan organisasi mengikut bidang tugas  menguruskan perbelanjaan organisasi mengikut bidang tugas  mengawal selia kewangan organisasi mengikut bidang tugas  melaporkan perbelanjaan mengurus organisasi mengikut bidang tugas Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut :  anggaran belanja mengurus  fail kewangan  laporan audit  dokumen kawal selia  kertas kerja  dokumen lain yang berkaitan .D3 : KEMAHIRAN E2 : PENGURUSAN A2.

3 : PEMBANGUNAN FIZIKAL HURAIAN Pengurusan pembangunan fizikal ialah proses merancang. menyenggara prasarana dan aset dalam organisasi. aset dan penyenggaraan mengikut bidang tugas Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  rekod pembangunan fizikal. membangun. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mengurus pembangunan fizikal mengikut bidang tugas  mengurus aset mengikut bidang tugas  mengurus penyenggaraan aset mengikut bidang tugas  melapor pembangunan fizikal. aset dan penyenggaraan dalam bidang berkenaan  inventori aset dalam bidang berkenaan  minit mesyuarat  fail  dokumen lain yang berkaitan .D3 : KEMAHIRAN E2 : PENGURUSAN A2.

.pegawai perlu merancang keperluan staf berdasarkan waran perjawatan.Pegawai perlu merancang keperluan latihan yang sesuai untuk staf  mengoptimumkan penggunaan kepakaran sumber manusia bawah kawalan .  merancang laluan kerjaya sumber manusia bawah kawalan .pegawai menyediakan perancangan peluang kerjaya staf bawah kawalan. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  merancang keperluan dan latihan sumber manusia bawah kawalan .pegawai menggunakan kepakaran staf bawah kawalan secara strategik untuk mencapai visi. Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  waran / sijil kelulusan perjawatan  fail perkhidmatan  takwim latihan staf  laporan LDP / e-SPL KPM  dokumen lain yang berkaitan .4 : SUMBER MANUSIA HURAIAN Pengurusan sumber manusia ialah aktiviti merancang dan menguruskan aspek-aspek keperluan.pegawai menyediakan perancangan dan pelan pembangunan potensi staf bawah kawalan.D3 : KEMAHIRAN E2 : PENGURUSAN A2. kepakaran.  membangunkan potensi sumber manusia bawah kawalan . pembangunan potensi dan laluan kerjaya untuk mencapai matlamat organisasi dan individu.

mendokumentasikan maklumat dalam bentuk digital atau difailkan . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk :  mengumpul dan mengesahkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber  menginterpretasi maklumat yang diperoleh untuk tindakan selanjutnya  mengaplikasi data dan maklumat di bawah kawalan sebagai asas untuk membuat keputusan  menguruskan maklumat yang diperoleh dengan cekap dan berkesan .mengedarkan maklumat kepada staf mengikut keperluan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  sistem pengurusan fail  sistem pangkalan data  minit mesyuarat  laporan  dokumen lain yang berkaitan .D3 : KEMAHIRAN E2 : PENGURUSAN A2.5 : MAKLUMAT HURAIAN Pengurusan maklumat ialah proses mengurus pelbagai bentuk data untuk membuat sesuatu keputusan.

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk :  memahami.D3 : KEMAHIRAN E3 : KEPIMPINAN A3.  menyebarluaskan. PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut:  visi  misi  minit mesyuarat  brosur  papan kenyataan  pemidang  dokumen lain yang berkaitan .  menterjemah.  membudayakan visi dan misi organisasi dalam kepimpinan dan pengurusan organisasi. iaitu sesuatu yang hendak dicapai dalam sesebuah organisasi.1 : HALA TUJU ORGANISASI HURAIAN Hala tuju organisasi ialah matlamat atau sasaran.

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk :    PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN bertindak mendahului situasi bertindak terhadap program yang dilaksanakan dari aspek mengenal pasti dan menganalisis isu mencadang dan mengambil tindakan berdasarkan fakta Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  takwim  perancangan strategik  post mortem  laporan  minit mesyuarat  dokumen lain yang berkaitan .2 : PROAKTIF DALAM TINDAKAN HURAIAN Proaktif dalam tindakan ialah keupayaan pegawai untuk merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan lebih awal daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu perkara.D3 : KEMAHIRAN E3 : KEPIMPINAN ORGANISASI A3.

.

Kursus Jati Diri  perancangan program kerjaya seperti Pendidikan Kerjaya/ Lawatan kerjaya/ Inventori Kerjaya. papan kenyataan dan fail meja supaya mudah dilihat dan dibuat rujukan    perancangan strategik selama tiga atau lima tahun perancangan tahunan B&K yang lengkap soal selidik/ kajian keperluan B&K  dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Bagaimanakah anda merancang visi dan misi perkhidmatan B&K?  Bagaimanakah visi dan misi perkhidmatan B&K boleh dicapai?  Apakah usaha-usaha yang dirancang untuk mencapai visi dan misi perkhidmatan B&K? Pemerhatian Penilaian boleh dibuat berdasarkan pelaksanaan proses yang berikut:  perancangan program pembangunan diri murid seperti kursus kepimpinan. Buku Rekod B&K. .1 : PERANCANGAN DAN HALA TUJU HURAIAN Perancangan dan hala tuju perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (B&K) ialah merancang visi dan misi perkhidmatan B&K mengikut budaya sekolah selaras dengan visi dan misi JPN dan KPM. jati diri. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk merancang:    PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN visi dan misi perkhidmatan B&K matlamat dan objektif perkhidmatan B&K aktiviti perkhidmatan B&K Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  visi dan misi di bilik B&K.D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1. pengurusan stress/ minda sehat  perancangan program peningkatan disiplin seperti Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa). PRS  perancangan program psikososial dan kesejahteraan mental seperti program orentasi.

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: ialah  merancang program out-reach berkaitan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling  membina bahan outreach yang berkaitan dengan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling  menyebarluaskan bahan out-reach yang dibina khasnya kepada warga sekolah. PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut:  brosur/ risalah yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingaan dan kaunseling sekolah  carta-carta berkaitan perkhidmatan bimbingaan dan kaunseling  bunting perkhidmatan bimbingaan dan kaunseling  bahan dan maklumat bimbingaan dan kaunseling di papan kenyataan/ kantin/ lamanlaman sosial (TMK)  bahan promosi (perhimpunan pagi / kelas ganti )  bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Bagaimanakah anda menyebarluaskan maklumat outreach?  Apakah bahan-bahan yang sesuai digunakan untuk program outreach? di .D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1.2 : PERANCANGAN PROGRAM (OUT-REACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING HURAIAN Menyebarluaskan (out-reach) perkhidmatan bimbingan dan kaunseling (B&K) perancangan pembinaan bahan outreach dan cara menyebarluaskannya secara nyata.

sistem fail dan Buku Rekod Perkhidmatan B&K PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menyediakan fail-fail perkhidmatan B&K untuk pendokumentasian  menguruskan fail-fail perkhidmatan B&K dengan sistematik  mengemaskinikan fai-fail perkhidmatan B&K dengan tersusun  menulis dan mengemaskini Buku Rekod Perkhidmatan B&K secara berterusan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut:  fail-fail di bilik B&K  fail laporan sesi bimbingan/ kaunseling  Buku Rekod Perkhidmatan B&K  analisis mingguan. menguruskan dan mengemaskinikan profil murid. bulanan & tahunan.D3 : KEMAHIRAN E2 : PERLAKSANAAN A 2.1 : PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING HURAIAN Pengurusan fail dan Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (B&K) ialah keupayaan dalam menyediakan. bilangan kehadiran dan sesi bimbingan / kaunseling  bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Apakah fail-fail yang telah disediakan yang berkaitan dengan B&K ?  Bagaimanakah anda menguruskan fail-fail di bilik B&K? .

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menyediakan dan menguruskan bilik/ ruang perkhidmatan B&K kondusif.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A 2. menarik dan bersih)  papan kenyataan yang selalu dikemas kini dengan info-info B&K yang terkini  rak-rak dan fail di bilik B&K  hiasan yang sesuai dan menarik  contoh-contoh lain yang sesuai Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Bagaimanakah cara untuk mengekalkan keselesaan dan kekemasan di bilik B&K?  Apakah status keselamatan di bilik B&K ini? Pemerhatian:   Dilaksanakan secara tidak formal berdasarkan bilik / ruang B&K . Psikososial.2 : PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING HURAIAN Pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling ialah keupayaan pegawai dalam menyediakan dan menguruskan bilik/ ruang perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (B&K).dan Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  carta organisasi B&K  jadual perkhidmatan B&K  perancangan tahunan B&K  maklumat B&K seperti maklumat kerjaya. pembangunan diri  bilik B&K yang kondusif (kemas. psikososial. PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mempamerkan kreativiti dalam bilik/ ruang B&K dengan menarik  menyediakan sudut maklumat B&K Pembangunan Diri dengan baik dan seperti maklumat Kerjaya.

 gambar program yang berkaitan. seminar kerjaya.  senarai peserta program.  Program Psikososial/ Kesejahteraan Mental.  Program kerjaya contohnya.3 : MELAKSANAKAN PROGRAM/ AKTIVITI B&K HURAIAN Melaksanakan program/ aktiviti Bimbingan dan Kaunseling (B&K) ialah keupayaan pegawai untuk melaksanakan program/ aktiviti yang telah dirancang.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A 2.  Program peningkatan disiplin. kursus Jati Diri. contohnya Program Peningkatan Disiplin. inventori kerjaya. Minda Sihat Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut:  kertas kerja program yang dijalankan. contohnya kursus kepimpinan.  borang penilaian program  bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Sejauh manakah keberkesanan program ini?  Apakah tindakan anda selepas program ini dijalankan? Pemerhatian  Melihat perjalanan pelaksanaan program . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk melaksanakan program B&K: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  Program pembangunan diri. contohnya Program Pengurusan Stress.

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mengendalikan sesi B&K yang telah dirancang  menggunakan kemahiran kaunseling.4 : PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SESI BIMBINGAN DAN KAUNSELING HURAIAN Pengendalian dan pelaporan sesi bimbingan dan kaunseling ialah keupayaan pegawai dalam mengendalikan sesi bimbingan dan kaunseling dengan menggunakan kemahiran kaunseling dengan betul serta menyediakan laporan sesi B&K yang telah dilaksanakan.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A 2.  menulis laporan sesi B&K Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  Borang Laporan Sesi Kaunseling  Rekod Daftar Sesi Kaunseling Individu/ Kelompok  fail sesi Kaunseling (Sulit)  Buku Rekod Perkhidmatan B&K  bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Apakah kemahiran kaunseling yang digunakan dalam sesi kaunseling?  Mengapakah kemahiran kaunseling ini dipilih? Pemerhatian  Semasa sesi kaunseling dijalankan .

5 : LAPORAN/ DOKUMENTASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING HURAIAN Laporan/ dokumentasi program bimbingan dan kaunseling (B&K) ialah penyediaan laporan/ dokumentasi program dan aktiviti B&K yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan bahan rujukan/ penambahbaikan Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN DESKRIPSI PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  menyediakan laporan/ dokumentasi program dan aktiviti B&K yang telah dilaksanakan  menjadikan hasil laporan/ dokumentasi program dan aktiviti B&K yang telah dilaksanakan sebagai bahan rujukan/ penambahbaikan untuk program yang akan datang.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A 2. Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  laporan/ dokumentasi/ gambar aktiviti/ program  Borang Penilaian Program .

contohnya isu murid ponteng dan isu merokok.  modul-modul kaunseling berfokus yang digunakan  bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:  Mengapakah program ini dijalankan?  Jelaskan modul yang telah digunakan dalam kaunseling berfokus? .6 : PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS HURAIAN Pengendalian Kaunseling Berfokus ialah keupayaan pegawai dalam melaksanakan dan mengawal selia sesi/ program kaunseling berfokus PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN merancang.  mengawal selia sesi/ program kaunseling berfokus dengan baik dan konsisten Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  kertas Kerja Kaunseling Berfokus mengikut kelompok sasaran yang dikenalpasti  laporan sesi/ program Kaunseling Berfokus yang telah dijalankan  gambar-gambar yang berkaitan (jika perlu)  senarai nama peserta mengikut kelompok sasaran yang telah dikenal pasti.  merancang sesi/ program Kaunseling Berfokus mengikut kelompok sasaran di sekolah.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A 2.  melaksanakan sesi/ program Kaunseling Berfokus berpandukan modul yang sesuai dengan kelompok sasaran.

D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A 2. pelaksanaan dan penyediaan laporan kelab B&K / PRS. perancangan. Keupayaam pegawai untuk: PENJELASAN DESKRIPSI PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  mengawal selia pengurusan Kelab B&K/ PRS  mengawal selia perancangan aktiviti Kelab B&K/ PRS  mengawal selia pelaksanaan aktiviti kelab  menyediakan laporan Kelab B&K/ PRS Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  modul PRS  takwim Kelab B&K/ PRS  visi & misi B&K/ PRS  etika & ikrar PRS  senarai ahli dan jawatankuasa Kelab B&K/ PRS  laporan aktiviti Kelab B&K/ PRS  bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Mengapakah program ini dijalankan?  Sejauh manakah program ini berkesan?  Apakah tindakan anda selepas ini? .7 : PENGENDALIAN KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING/ PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) HURAIAN Pengendalian Kelab Bimbingan dan Kaunseling/ Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) ialah keupayaan pegawai dalam mengawal selia pengurusan.

D3 : KEMAHIRAN E3 : PENTAKSIRAN A 3. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  membuat analisis aduan pelanggan (jika ada) dengan cekap  membuat penilaian/ maklum balas penambahbaikan perkhidmatan  menyediakan pelanggan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN kemudahan program/ perkhidmatan aktiviti pelanggan Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  piagam pelanggan  Borang Analisis Penilaian Program  Borang Kepuasan Perkhidmatan Pelanggan  buku pelawat  buku kehadiran murid ke bilik B&K  peti aduan  Papan kenyataan  Carta alir perkhidmatan B&K  bahan-bahan lain yang berkaitan Pemerhatian  Dilakukan secara tidak formal yang telah berdasarkan dijalankan penilaian untuk khidmat . membuat penilaian/ maklum balas program/ aktiviti yang telah dijalankan di samping menyediakan kemudahan perkhidmatan pelanggan berdasarkan penilaian khidmat pelanggan.1 : PENILAIAN KHIDMAT PELANGGAN HURAIAN Khidmat pelanggan ialah keupayaan pegawai untuk membuat analisis aduan pelanggan dan.

Pegawai juga berupaya untuk mengemukakan hasil ujian serta memberi bimbingan berdasarkan keputusan ujian psikometrik yang dilaksanakan.D3 : KEMAHIRAN E3 : PENTAKSIRAN A 3. Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN DESKRIPSI  mentadbir ujian psikometrik dengan baik dan lancar  menilai keputusan ujian psikometrik  memberi bimbingan berdasarkan ujian psikometrik PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut:  inventori psikometrik  Rekod Profil klien/ murid  laporan/analisis dan data skor ujian psikometrik  bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Mengapakah ujian ini perlu dijalankan?  Apakah jenis Instrumen Psikometrik yang digunakan?  Apakah tindakan anda selepas ini? .2 : PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK HURAIAN Pengendalian Ujian Psikometrik ialah keupayaan pegawai untuk mentadbir ujian psikometrik dan seterusnya menilai keputusan ujian yang diperoleh.

.D3 : KEMAHIRAN E3 : PENTAKSIRAN A 3.3 : MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN HURAIAN Membantu untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan ialah keupayaan pegawai dalam mengenal pasti sesuatu masalah dan memilih kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah serta membuat keputusan. Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN DESKRIPSI  mengenal pasti punca masalah yang dihadapi oleh klien  memilih kaedah terbaik menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan berkesan  mengambil tindakan susulan yang relevan untuk penambahbaikan penyelesaian masalah PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  buku log kehadiran pelajar ke bilik B&K  rekod daftar sesi individu/ kelompok  profil/ biodata klien  laporan sesi bimbingan / kaunseling  bahan-bahan lain yang berkaitan Pemerhatian seperti berikut:  dilaksanakan sewaktu bimbingan dijalankan. Pegawai juga dapat mengambil tindakan susulan yang relevan untuk penambahbaikan.

dan dapat menganalisis sesi bimbingan/ kaunseling serta menilai keberkesanan program yang dijalankan.4 : PENGANALISISAN DAN PENILAIAN HURAIAN Penganalisisan dan penilaian ialah keupayaan pegawai untuk menganalisis kehadiran murid ke bilik kaunseling. bulanan dan tahunan bilangan sesi kaunseling individu  kertas cadangan/ kertas kerja  laporan/ dokumentasi  gambar-gambar yang berkaitan  borang penilaian program  bahan-bahan lain yang berkaitan . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menganalisis kehadiran murid ke bilik kaunseling  menganalisis sesi kaunseling/ bimbingan seperti maklumat demografik  menilai keberkesanan program dengan menggunakan borang penilaian program yang disediakan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh berikut:  analisis mingguan.D3 : KEMAHIRAN E3 : PENTAKSIRAN A 3.

.

D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1.kesesuaian tajuk .1 : PERANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN HURAIAN Merancang program pembangunan dan latihan/ aktiviti untuk atlet/ murid/ pasukan bagi satu tempoh tahun penilaian/ semasa PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menentukan objektif latihan/ aktiviti yang relevan .isi pelajaran .kaedah latihan/ aktiviti .butiran mengajar (coaching points)  menyediakan perancangan pembangunan atlet/ murid/ pasukan mengikut keperluan menetapkan sasaran berdasarkan prestasi semasa mencapai prestasi kemuncak/ sasaran pada masa yang ditetapkan (kejohanan/ pertandingan/ persembahan)  menyediakan program latihan/ aktiviti yang sistematik jadual latihan/ aktiviti teori latihan amali/ praktikal ujian/ pentaksiran PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:    Rekod Latihan Jurulatih: biodata jurulatih biodata atlet/ murid kehadiran atlet/ murid rancangan tahunan rancangan harian/ mingguan laporan kejohanan/ pertandingan pencapaian atlet/ murid Rekod Persediaan Mengajar bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Apakah matlamat utama program ini?  Apakah sasaran pencapaian anda?  Berikan cadangan kolaboratif yang telah anda jalankan dengan institusi-institusi lain? (Pengisian kolaboratif)  Apakah cadangan Institusi yang menjadi rujukan/ penanda aras kepada pelaksanaan program ini? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:   memastikan latihan/ aktiviti yang dibuat mengikut rekod latihan/ aktiviti dilaksanakan semasa sesi latihan/ aktiviti/ ujian/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan berdasarkan semakan bahan Pemerhatian  dilakukan secara umum/ tidak formal terhadap program yang dilaksanakan .

berdasarkan modul latihan/ aktiviti/ program yang diadakan/ tahap penguasaan kemahiran PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  menentukan kaedah pentaksiran .2 : PENGETAHUAN PENTAKSIRAN HURAIAN Menilai tahap kebolehan pegawai untuk membuat pentaksiran terhadap atlet/ murid PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menentukan item/ aspek pentaksiran .berdasarkan teori/ latihan/ aktiviti/ ujian/ perlawanan persahabatan/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan  membuat analisis .D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1. mental dan lain-lain atlet/ murid berdasarkan statistik/ pemerhatian kemahiran atlet/ murid semasa dan selepas latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan .mengukur tahap perkembangan fizikal.membuat rumusan secara keseluruhan pencapaian atlet/ murid  membuat tindakan susulan membaiki kelemahan atlet/ murid/ pasukan yang telah dikenal pasti membantu untuk meningkatkan tahap motivasi atlet/ murid/ pasukan Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  rekod penilaian atlet/ murid/ pasukan  laporan/ dokumen yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Apakah tahap kemahiran atlet/ murid yang telah dicapai?  Apakah tahap kemahiran yang sesuai dilaksanakan terhadap atlet/ murid? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  tahap pengetahuan jurulatih semasa ujian/ latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan yang dilaksanakan  perubahan pendekatan jurulatih semasa latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan Pemerhatian dilakukan secara umum/ tidak formal terhadap pentaksiran yang dilaksanakan .

membuat catatan tentang perkembangan program . penyesuaian tempat latihan/ aktiviti dan kawasan persekitaran sebelum digunakan  menguruskan masa sesi latihan/ aktiviti .program dilaksanakan mengikut perancangan .1 : PENGURUSAN LATIHAN/ AKTIVITI HURAIAN Menyelaras semua program latihan/ aktiviti secara tersusun dan sistematik PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  memastikan keselamatan tempat latihan/ aktiviti dan kawasan persekitaran membuat pemeriksaan.tempoh masa yang bersesuaian bagi satu-satu sesi latihan/ aktiviti secara sistematik .latihan/ aktiviti dilaksanakan seperti yang dirancang Pemerhatian dijalankan secara umum/ tidak formal terhadap pengurusan latihan/ aktiviti yang dilaksanakan .intensiti latihan/ aktiviti yang bersesuaian dengan perancangan  mengawal selia pelaksanaan program latihan/ aktiviti yang dirancang secara sistematik .D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2.menggantikan program yang tidak dapat dilaksanakan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:   Rekod Latihan Jurulatih (Contoh: Rancangan latihan harian/ mingguan) dokumen yang berkaitan (Contoh: Buku Rekod Mengajar/ laporan program/ aktiviti) Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:    Apakah tujuan latihan/ aktiviti diadakan? Apakah sasaran latihan/ aktiviti yang anda jalankan? Adakah latihan/ aktiviti ini sesuai untuk dijalankan? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut: .

2 : PENGGUNAAN SUMBER DAN PERALATAN HURAIAN Memastikan sumber. prasarana dan peralatan .secara optimum/ kreatif .memanfaatkan penggunaan peralatan  mengawal penggunaan sumber.memastikan peralatan disimpan dengan baik selepas digunakan di tempat yang telah disediakan (contoh: stor/ bilik simpanan) PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:      Buku inventori Stor simpanan Buku catatan Carta prosedur dan peraturan penggunaan bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:    Adakah peralatan yang digunakan mencukupi? Apakah sumber/ peralatan terkini yang digunakan untuk memantapkan latihan/ aktiviti? Adakah sumber/ peralatan latihan/ aktiviti membantu untuk meningkatkan kemahiran? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut: - tempat yang telah disediakan (contoh: stor/ bilik simpanan) berada dalam keadaan kondusif atlet/ murid menggunakan peralatan dengan betul semasa latihan/ aktiviti Pemerhatian dijalankan secara umum/ tidak formal terhadap penggunaan sumber dan peralatan semasa latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan .memastikan peralatan dalam keadaan baik/ selamat .membuat penyeliaan/ penyelenggaraan peralatan .mengelakkan penyalahgunaan sumber/ prasarana/ peralatan  memastikan keselamatan atlet/ murid dan dapat menyediakan alat sokongan keselamatan jika perlu semasa atlet/ murid menggunakan sumber/ peralatan . prasarana dan peralatan .mengelakkan sebarang pembaziran berlaku .D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2.menggunakan mengikut kesesuaian latihan/ aktiviti . prasarana dan peralatan digunakan secara optimum serta diurus dengan baik/ selamat PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menggunakan sumber.

3 : PENGENDALIAN SESI LATIHAN / AKTIVITI HURAIAN Mengendalikan sesi latihan/ aktiviti agar berjaya dilaksanakan PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  memulakan dan mengakhiri sesi latihan/ aktiviti mengikut prosedur yang ditetapkan .memaklumkan kemahiran yang dilaksanakan kepada atlet/ murid .D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2.memaklumkan kesesuaian latihan/ aktiviti yang digunakan dalam kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan kepada atlet/ murid .butiran pengajaran (coaching points) dapat dicapai .memaklumkan keberkesanan kemahiran yang dilaksanakan kepada atlet/ murid .latih tubi yang bersesuaian  memberi taklimat dan simulasi semasa menjalankan latihan/ aktiviti .memaklumkan kesesuaian latihan/ aktiviti mengikut keupayaan atlet/ murid Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:   buku log latihan/ aktiviti atlet/ murid (contoh: catatan latihan/ aktiviti harian) dokumen yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:     Apakah tujuan latihan/ aktiviti yang dijalankan? Apakah sasaran latihan/ aktiviti yang anda laksanakan? Adakah latihan/ aktiviti yang diberikan sesuai? Adakah anda mampu melakukan kemahiran yang diajarkan oleh jurulatih? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  latihan/ aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan seperti yang dicatat dalam rekod latihan jurulatih/ buku rekod mengajar Pemerhatian  dijalankan secara umum/ tidak formal terhadap pengendalian latihan/ aktiviti .pembetulan dilaksanakan kepada atlet/ murid yang melakukan kesilapan .sentiasa peka dengan situasi atlet/ murid terlebih dahulu .mengenal pasti dan membantu atlet/ murid yang mengalami kecederaan .mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan bermotivasi  mengendalikan sesi latihan/ aktiviti mengikut perancangan berasaskan: .melakukan simulasi kemahiran yang mencukupi  mengaplikasikan program latihan/ aktiviti yang dirancang secara sistematik .tunjuk cara/ model yang bersesuaian dengan kemampuan atlet/ murid .

kaedah menggunakan sumber dengan menunjukkan isyarat kepada atlet/ murid  memotivasikan atlet/ murid bagi membangunkan kemahiran semasa sesi latihan/ aktiviti kaedah yang berhemah kaedah yang bersesuaian mengikut situasi Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  Buku log latihan/ aktiviti atlet/ murid (contoh: catatan latihan/ aktiviti harian)  bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:   Apakah kaedah yang anda gunakan untuk memastikan latihan/ aktiviti dapat dilaksanakan dengan berkesan? Bagaimana anda mengetahui atlet/ murid memahami kemahiran yang anda ajarkan? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:   latihan/ aktiviti dibuat mengikut rekod latihan jurulatih dilaksanakan semasa sesi latihan/ aktiviti Pemerhatian  dilaksanakan secara umum/ tidak formal terhadap pengendalian sesi latihan/ aktiviti . tepat.berinteraksi dengan atlet/ murid tentang kemahiran yang dilakukan  berkomunikasi dengan atlet/ murid menggunakan pelbagai kaedah . ringkas.4 : KOMUNIKASI BERKESAN SESI LATIHAN / AKTIVITI HURAIAN Komunikasi yang mudah. jelas.kaedah lisan yang sentiasa membina motivasi atlet/ murid .kaedah bahasa isyarat/ bahasa tubuh dengan ekspresi yang bersesuaian . padat dan secara profesional digunakan ketika memberi arahan dengan mengambil kira sensitiviti dan emosi atlet/ murid PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  berinteraksi dalam mencapai objektif latihan/ aktiviti .D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2.menyampaikan matlamat dengan jelas .

D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2. Oppoturnity. Threat) jika perlu  menjadikan hasil laporan sebagai bahan rujukan untuk: perancangan latihan/ aktiviti tahun berikutnya pegawai/ jurulatih lain pihak pengurusan dalam membuat keputusan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  Rekod Latihan Jurulatih . Weakness.5 : LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI HURAIAN Menyediakan laporan/ dokumentasi bersama analisis pencapaian dan cadangan penambahbaikan PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menyediakan laporan kejohanan/ pertandingan/ program/ aktiviti yang disertai atau dikendalikan mengikut prosedur/ Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) dalam tempoh yang ditetapkan selepas program disertakan dengan keputusan/ gambar-gambar kejohanan/ pertandingan/ program/ aktiviti disertakan analisis SWOT (Strength.jadual latihan dipatuhi seperti yang dirancang catatan harian/ mingguan  Rekod Persediaan Mengajar -  laporan kejohanan/ pertandingan/ program/ aktiviti analisis dan cadangan penambahbaikan dokumen-dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:    Adakah laporan program/ aktiviti disediakan? Adakah laporan diserahkan kepada pihak yang berkenaan? Adakah hasil laporan dan analisis dibentangkan kepada pihak yang berkenaan? Pencerapan  semasa sesi pembentangan laporan Pemerhatian  secara umum/ tidak formal terhadap penyediaan laporan program/ aktiviti .

penglibatan atlet/ murid dalam kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan .rekod penilaian atlet/ murid dari segi peningkatan prestasi  Buku Rekod Mengajar  Profil atlet/ murid .tahap kemahiran semasa atlet/ murid .pencapaian terdahulu .ulasan pegawai/ jurulatih terdahulu  Laporan/ dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:    Adakah rekod perkembangan atlet/ murid dicatatkan? Berapa kerap analisis perkembangan atlet/ murid dilakukan? Adakah hasil analisis dibincangkan bersama-sama atlet/ murid untuk peningkatan prestasi? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut: - sesi refleksi yang dilakukan oleh jurulatih sesi taklimat ringkas sebelum sesuatu latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan dijalankan Pemerhatian - dijalankan secara umum/ tidak formal tentang tahap penerimaan atlet/ murid semasa sesi taklimat ataupun refleksi dijalankan .program yang bersesuai dengan tahap kemahiran semasa atlet/ murid  menganalisis tahap perkembangan atlet/ murid .D3 : KEMAHIRAN E3 : PENTAKSIRAN A3.tahap peningkatan atlet/ murid dalam menguasai teori dan kemahiran  menganalisis penglibatan atlet/ murid dalam kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan .1 : PENGANALISISAN PROGRAM PEMBANGUNAN ATLET / MURID HURAIAN Menganalisis secara keseluruhan program pembangunan atlet/ murid PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  menganalisis keperluan perkembangan atlet/ murid .pencapaian atlet/ murid dalam sesuatu kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  Rekod Latihan Jurulatih .

2 : PENILAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN / AKTIVITI ATLET / MURID HURAIAN Menilai keberkesanan program yang disediakan bagi tujuan pembangunan dan latihan/ aktiviti atlet/ murid PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  menilai keberkesanan program pembangunan dan latihan/ aktiviti atlet/ murid .memberi cadangan dan menyediakan perancangan baharu Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:    maklum balas daripada pihak yang berkenaan soal selidik terhadap atlet/ murid dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:     Sejauh manakah program ini mampu memberi sumbangan kepada pembangunan dan latihan/ aktiviti atlet/ murid? Adakah program ini dilaksanakan di tempat lain? Sejauh manakah keberkesanan program ini di tempat tersebut? Adakah atlet/ murid dapat mengikuti program yang dirancang dengan baik? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:   tahap penguasaan kemahiran atlet/ murid semasa latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan tahap kefahaman atlet/ murid terhadap latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan Pemerhatian   dijalankan secara umum/ tidak formal tentang pencapaian atlet/ murid secara keseluruhan semasa latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan dijalankan secara umum/ tidak formal tentang penglibatan atlet/ murid dalam latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan .kemampuan atlet/ murid untuk mengaplikasi kemahiran yang diberikan semasa latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan  menjustifikasi hasil penilaian program pembangunan dan latihan/ aktiviti atlet/ murid .peningkatan penguasaan kemahiran semasa latihan/ aktiviti/ kejohanan/ pertandingan/ program/ persembahan .D3 : KEMAHIRAN E3 : PENTAKSIRAN A3.keberhasilan program pembangunan dan latihan/ aktiviti berdasarkan pencapaian semasa atlet/ murid  membuat penambahbaikan program pembangunan dan latihan/ aktiviti atlet/ murid .menyusun semula program yang telah dirancang .

.

1 : PENGETAHUAN HURAIAN Pengetahuan ialah kefahaman dan penguasaan pegawai dalam bidang kandungan mata pelajaran.dapat merasionalkan strategi. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  mengetahui dan memahami isi pelajaran bidang berkaitan . Proforma Kursus.membuat analisis hasil pembelajaran berdasarkan objektif pembelajaran PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut: IPG KM ELTC IAB : : : : Proforma Kursus/ Jadual 3/ Ringkasan Maklumat Kursus Sukatan Pelajaran Sukatan Pelajaran. bahan/ edaran pengajaran Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:    Bolehkah anda terangkan mana-mana tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran? Apakah pendekatan/ strategi yang paling sesuai digunakan untuk tajuk ini? Bagaimana anda menggunakan refleksi untuk mencapai objektif hasil pembelajaran? Pemerhatian Contoh-contoh pemerhatian yang boleh dilakukan (secara tidak formal):    sesi perkongsian ilmu mesyuarat penyelesaian masalah . ilmu pedagogi/ andragogi dan refleksi.berupaya untuk menjelaskan kaedah-kaedah bersesuaian tentang bidang berkaitan  mengetahui dan menguasai refleksi dalam PdP/ latihan . kaedah.dapat menjelaskan skop (sukatan) mata pelajaran yang berkaitan .menulis refleksi yang boleh digunakan untuk memberi impak positif kepada peningkatan amalan profesional . teknik yang digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran . Modul Latihan terkini Rancangan Sesi Latihan dan Nota Sesi Latihan terkini.mampu menghuraikan isi pelajaran  mempunyai pengetahuan tentang pedagogi/ andragogi bidang berkaitan .dapat menerangkan isi pelajaran secara mendalam .mampu menghubungkaitkan isi pelajaran dengan hasil pembelajaran  menguasai isi pelajaran bidang berkaitan .D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1.

menilai. model. bagaimana anda mengubah suai rancangan pengajaran? Dari manakah anda memperoleh BBM untuk bahan pengajaran? Pemerhatian Contoh-contoh pemerhatian yang boleh dilakukan (secara tidak formal):    sesi perkongsian ilmu/ mesyuarat/ bengkel/ forum/ media sosial perbincangan untuk menyelesaikan masalah berusaha mencari kaedah/ strategi/ bahan yang sesuai . Modul Latihan dan Folio Profesional Rancangan Sesi Latihan (RSL). Kalendar Akademik Kalendar Tahunan. Nota Sesi Latihan (NSL).D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1.mendokumentasi Rancangan Pengajaran berdasar kalendar akademik institusi  memilih sumber pendidikan yang dapat membantu menyokong proses PdP . carta dan peralatan Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan mana-mana contoh yang berikut: IPG KM ELTC : : : IAB : Dokumen ISO terkini.contoh-contoh: klip video. artikel. bahan maujud. Sukatan Pelajaran.2 : PERANCANGAN HURAIAN Perancangan ialah kebolehan pegawai untuk membuat perancangan PdP dan pemilihan sumber pendidikan yang sesuai serta dapat menunjukkan bukti hasil perancangan melalui dokumen yang berkaitan. Proforma Kursus. menyediakan dan mendokumentasikan BBM yang sesuai . Kalendar Akademik dan Folio Pensyarah Rancangan Pengajaran Semester (RPS). bahan/ edaran pengajaran Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:    Terangkan langkah-langkah yang anda lakukan untuk membuat perancangan PdP? Jika berlaku kecemasan. bahan bacaan. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  merancang dan menyediakan Rancangan Pengajaran/ latihan mengikut keperluan kurikulum dan organisasi .

Buku Panduan Peperiksaan. rubrik. tindakan penambahbaikan Tugasan. item pentaksiran. Buku Panduan Pelaksanaan Amali Kursus. analisis item dan data. kuiz. Buku Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus. analisis item dan data. Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan. tutorial.3 : PENGETAHUAN PENTAKSIRAN HURAIAN Pengetahuan pentaksiran ialah kebolehan pegawai untuk melaksanakan penilaian dan pentaksiran dalam PdP PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk. Jadual Spesifikasi Tugasan (JST). moderasi/ penyelarasan pemarkahan. ujian Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Buku Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus. skema pemarkahan. tindakan penambahbaikan Lembaran kerja. moderasi / penyelarasan pemarkahan.     PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN menjelaskan aspek penilaian dan pentaksiran dalam PdP seperti format. rubrik. laporan amali.D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1. hasil bengkel Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:    Apakah fokus utama dalam pembinaan JST/ JSU yang anda bangunkan? Apakah kriteria yang diambil kira untuk menyediakan item/ soalan yang mempunyai unsur-unsur KBAT? Bagaimana anda melaksanakan moderasi/ penyelarasan pemarkahan? Pemerhatian Contoh-contoh pemerhatian yang boleh dilakukan (secara tidak formal)    sesi perkongsian ilmu/ mesyuarat/ bengkel/ forum/ media sosial perbincangan untuk menyelesaikan masalah berusaha mencari kaedah/ strategi/ bahan yang sesuai . aras dan skop penilaian menjelaskan keperluan analisis item dan data menjelaskan keperluan instrumen penilaian yang berkaitan membezakan jenis-jenis pentaksiran dan penilaian mengikut keperluan Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan mana-mana contoh yang berikut: IPG : KM ELTC : : IAB : Jadual Spesifikasi Tugasan (JST).

Borang Penilaian Pensyarah. Borang Penilaian Pensyarah/ Pegawai Latihan (BK9) Temu bual Soalan-soalan yang boleh diajukan:    Apakah kaedah pengajaran yang akan anda gunakan semasa pengajaran? Adakah anda berpuas hati dengan penglibatan pelajar pada sesi PdP yang anda laksanakan tadi? Bagaimanakah anda menilai keberkesanan proses PdP anda? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:     pengurusan kelas/ bilik darjah selamat. Bahan Bantu Belajar . Bahan Bantu Belajar. Jadual Kursus Bahan latihan. Nota Sesi Latihan.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2. folio pelajar. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  melaksanakan kaedah-kaedah pengajaran seperti syarahan. pembentangan. multimedia)/ buku/ majalah/ surat khabar Modul Latihan.TMK (Internet.1 : PENYAMPAIAN HURAIAN Penyampaian ialah melaksanakan PdP. simulasi dan kolaborasi  menggalakkan persekitaran pembelajaran yang harmonis melalui pengawalan kelas yang mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif  mewujudkan pembelajaran yang aktif dan interaktif  mengaplikasikan unsur KBAT mengikut situasi yang sesuai  mempelbagaikan teknik penyoalan  melaksanakan refleksi PdP PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan mana-mana contoh yang berikut: IPG KM ELTC : : : : IAB : kebolehan pegawai untuk menyampaikan isi pelajaran Dokumen ISO terkini. folio pensyarah Rancangan Pengajaran. kondusif dan terkawal set induksi yang merangsang pelajar dan berkaitan dengan tajuk pelajaran penyampaian dan perkembangan PdP yang kreatif dan berkesan cekap mengurus masa Pemerhatian Contoh-contoh pemerhatian yang boleh dilakukan (secara tidak formal)    maklumbalas/ reaksi/ tingkah laku daripada pelajar dapat menyelesaikan masalah mengguna kaedah/ strategi/ bahan yang sesuai dan . tunjuk cara.

multimedia Buku/ majalah/ surat khabar/ model/ carta Sumber-sumber lain yang berkaitan PdP Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:    Adakah sumber pendidikan yang anda gunakan dapat membantu mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan? Bagaimana anda mengaplikasi bahan/ sumber pendidikan dan mengintegrasi TMK/ inovasi di dalam pengajaran? Mengapa anda menggunakan bahan/ sumber pendidikan ini? Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:   bahan sumber pendidikan yang digunakan bertepatan dengan isi pelajaran. Pemerhatian Pemerhatian penggunaan BBM/ TMK/ sumber-sumber lain dalam PdP.contoh yang berikut:    Bahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) seperti internet.2 : PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN HURAIAN Penggunaan sumber pendidikan ialah kebolehan pegawai untuk memilih.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2. menyediakan dan menggunakan sumber pendidikan PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan PYD untuk:       PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN memilih dan menyediakan sumber pendidikan daripada pelbagai sumber memilih dan menilai BBM yang sesuai dan berkesan mengaplikasikan sumber pendidikan yang berkesan menyampaikan sumber pendidikan secara kreatif dan inovatif mengintegrasikan TMK/ BBM/ sumber-sumber lain menerap unsur-unsur inovasi dalam TMK/ BBM Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh. bahan sumber pendidikan digunakan secara optimum. contohnya kajian kes .

membuat pertimbangan dan memberi maklum balas yang sewajarnya menerapkan nilai-nilai murni dalam komunikasi berkomunikasi secara bukan lisan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:   Apakah nilai-nilai murni yang anda ingin terapkan dalam berkomunikasi? Bagaimana anda memberi respon kepada soalan sukar daripada pelajar? Pencerapan Penilaian boleh dibuat berdasarkan mana-mana contoh yang berikut:     Menggunakan bahasa yang sopan. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:       PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN berkomunikasi dengan berkesan bagi menggalakkan tumpuan pelajar terhadap PdP bertutur dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang jelas. mendengar dan memberikan maklum balas yang relevan memberikan perhatian. maklumat.3 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI HURAIAN Kemahiran komunikasi ialah kebolehan pegawai menyampaikan idea. fakta secara berkesan dan beretika. konsep. mudah dan tepat.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2. jelas dan mudah difahami Nada dan intonasi sesuai serta terdapat unsur kecindan Menjadi pendengar yang baik Kemahiran non-verbal yang sesuai Pemerhatian Pemerhatian secara tidak formal terhadap maklum balas/ reaksi/ tingkah laku pelajar .

D3

: KEMAHIRAN

E3

: PENTAKSIRAN

A3.1

: PENILAIAN PRESTASI PELAJAR / PESERTA

HURAIAN

Penilaian prestasi pelajar/ peserta ialah kebolehan pegawai dalam melaksanakan
pentaksiran, menganalisis prestasi pelajar dan seterusnya membuat penambahbaikan.

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:


PENJELASAN
KAEDAH
PENILAIAN

melaksanakan pentaksiran dengan mematuhi prosedur dan protokol keselamatan yang
ditetapkan
menganalisis pencapaian prestasi pelajar/ peserta
mengambil langkah-langkah penambahbaikan dan tindakan susulan bagi meningkatkan
prestasi pelajar/ peserta

Semakan bahan
Penilaian boleh dibuat berdasarkan mana-mana contoh yang berikut:
IPG

:

KM

:

ELTC

:

IAB

:

Kerja kursus/ tugasan, soalan peperiksaan, soalan bengkel,
Ujian Akhir Kursus (UAK), Ujian amali, kajian kes/ kajian
tindakan, praktikum/ amalan profesional, penilaian kursus,
skema pemarkahan/ penilaian, analisis item dan data
Kerja kursus/ tugasan, laporan amali, soalan peperiksaan,
skema pemarkahan, analisis item dan data
Kerja kursus/ tugasan, Ujian Akhir Kursus (UAK), soalan
bengkel, penilaian kursus, skema pemarkahan/ penilaian
holistik, analisis item dan data
Kerja kursus/ tugasan, soalan peperiksaan, soalan bengkel,
penilaian holistik, Ujian Akhir Kursus (UAK)/ penilaian kursus,
skema pemarkahan/ penilaian, analisis item dan data

Temu bual
Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:Nyatakan prosedur keselamatan bahan penilaian yang perlu anda patuhi semasa
melaksanakan pentaksiran.
Apakah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin kualiti soalan ujian/
peperiksaan?
Jelaskan pencapaian prestasi pelajar anda.
Apakah langkah-langkah susulan yang diambil bagi meningkatkan prestasi pelajar/
peserta?

Pencerapan
Perlu dilaksanakan jika penilai ingin memastikan pegawai melaksanakan pentaksiran formatif
atau sumatif semasa penyampaian/ bengkel

Pemerhatian
Pemerhatian secara tidak formal terhadap pelaksanaan proses pentaksiran kepada pelajar/
peserta

D3

: KEMAHIRAN

E1

: KEPIMPINAN

A1.1

: BERWAWASAN DAN MEMPUNYAI VISI DAN MISI

HURAIAN

Berwawasan dan mempunyai visi dan misi ialah kemampuan pegawai untuk merangka
dan
melaksana kemajuan atau perkembangan masa depan bagi mencapai matlamat visi dan misi
sesebuah organisasi

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:

PENJELASAN
KAEDAH
PENILAIAN

memahami, menterjemah dan menyebarkan visi dan misi organisasi

melaksanakan program yang menyokong hala tuju organisasi

Semakan Bahan
Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:

visi dan misi organisasi
Merujuk kepada peranan PYD selaras dengan visi dan misi organisasi

minit mesyuarat
tindakan PYD yang menyokong visi dan misi organisasi

maklum balas
Perincian tindakan susulan yang menyokong visi dan misi organisasi
oleh PYD

brosur
Senarai tugas PYD

portal rasmi

program/ aktiviti

bahan-bahan lain

 menyelia pelaksanaan program/ operasi/ aktiviti mengenal pasti jenis operasi (mengikut keperluan bidang tugas.2 : KEPIMPINAN ORGANISASI HURAIAN Kepimpinan organisasi memerlukan pemimpin/ pegawai menterjemah dan melaksanakan dasar dan trend perubahan. bengkel. menyelia. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  menterjemah dan melaksanakan dasar dan trend perubahan menyediakan perancangan dan tindakan berpandukan kepada dasar dan perubahan mengikut bidang tugas. Contoh: taklimat. pemantauan atau pencerapan) menyemak SOP membuat persediaan untuk pelaksanaan operasi  memantau program/ operasi/ aktiviti memastikan operasi dilaksanakan mengikut SOP mengenal pasti kekangan dalam pelaksanaan operasi  memberi khidmat nasihat/ bimbingan profesional Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  minit mesyuarat aktiviti yang diputuskan di bawah akauntabiliti PYD  surat arahan/ makluman/ e-mel Merujuk kepada tindakan PYD  rekod penyeliaan/ pemantauan  Sasaran Kerja Tahunan (SKT)  bahan-bahan lain . memantau program/ operasi/ aktiviti dan memberi nasihat/ bimbingan profesional secara berkesan.D3 : KEMAHIRAN E1 : KEPIMPINAN A1.

1 : PENGURUSAN STRATEGIK HURAIAN Pengurusan strategik adalah satu proses perancangan. kelemahan dan kekuatan pelaksanaan  menilai strategi mengambil tindakan susulan untuk penambahbaikan berterusan Semakan Bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  buku program/ brosur: Senarai tugas PYD  minit mesyuarat: Tanggungjawab/tindakan PYD dinyatakan dengan jelas dalam minit.D3 : KEMAHIRAN E2 : PENGURUSAN A2.  maklum balas: Perincian tindakan susulan yang telah diambil oleh PYD  Rekod/ Analisis Pencapaian PYD  Petunjuk Prestasi Utama (KPI)/ Objektif  Sasaran Kerja Tahunan (SKT)  kertas kerja/ kertas cadangan  sijil/ anugerah  laporan pelaksanaan  bahan-bahan lain/ dokumen yang relevan dengan bidang tugas . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk  - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN merancang strategi Melihat data pencapaian KPI organisasi Menyediakan SKT berdasarkan data pencapaian KPI organisasi  melaksanakan strategi tempoh pelaksanaan (jangka masa pelaksanaan) sumber kewangan. sumber manusia. menyelia pelaksanaan dan menilai strategi– strategi berkenaan bagi penambahbaikan berterusan ke arah pencapaian matlamat organisasi. Pengurusan strategik meliputi usaha-usaha yang diambil oleh pegawai untuk menyediakan dan merancang strategi-strategi yang telah ditetapkan. penyusunan. sumber fizikal termasuk infrastruktur dan infostruktur yang ada dan yang diperlukan. pengarahan dan pengawalan dalam sesebuah organisasi bagi mencapai misi serta visi yang telah ditetapkan.  menyelia strategi melihat pelaksanaan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengenal pasti halangan.

D3 : KEMAHIRAN E2 : PENGURUSAN A2. pekeliling.2 : PENGURUSAN SUMBER HURAIAN PENJELASAN DESKRIPSI PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Pengurusan sumber ialah kemampuan pegawai untuk mengguna dan membangunkan sumbersumber kewangan. e-SPL KPM. SOP dan peraturan yang sedang berkuatkuasa serta mengoptimumkan penggunaan sumber  membangunkan kompetensi dan potensi sumber manusia secara optimum bagi menyokong matlamat organisasi Semakan Bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan  Anggaran Belanja Mengurus Kewangan  Dashboard/ laporan kemajuan/ status pelaksanaan  Aplikasi Sistem/ Sistem Atas Talian (Contoh: e-Gerak. e-Operasi. SKT dan lain-lain  mengurus sumber secara optimum bagi menyokong matlamat organisasi dengan mematuhi dasar. kertas kerja. pekeliling. SOP dan peraturan yang sedang berkuatkuasa  mengawal sumber bagi menyokong matlamat organisasi dengan memastikan mematuhi dasar. manusia. maklumat dan sumber fizikal termasuk infrastruktur serta infostruktur secara berhemah ke arah mencapai matlamat organisasi. ePangkat. e-SPKB atau HRMIS)  program/ aktiviti untuk membangunkan sumber  bahan-bahan lain . Keupayaan pegawai untuk:  merancang sumber bagi menyokong matlamat organisasi dengan menyediakan dokumen yang berkaitan seperti ABM.

dan mengambil tindak susul atau tindakan seterusnya terhadap program yang dilaksanakan.3 : PENGURUSAN PROGRAM HURAIAN Pengurusan program ialah keupayaan pegawai untuk merancang.D3 : KEMAHIRAN E2 : PENGURUSAN A2. menilai dan melaporkan. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  merancang program untuk kemajuan pembangunan organisasi  melaksanakan program untuk kemajuan pembangunan organisasi  mengawal selia program untuk kemajuan pembangunan organisasi  menilai dan mengambil tindak susul/ tindakan seterusnya  melaporkan pelaksanaan program untuk kemajuan pembangunan organisasi Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang seperti berikut:  Sasaran Kerja Tahunan  kertas kerja/ kertas cadangan/ takwim Merujuk kepada tindakan PYD  laporan status pelaksanaan Merujuk kepada tindakan PYD  Prosedur Kualiti (Contoh : PK18 – Untuk BPSH/ JPN/ PPD) Merujuk kepada tindakan PYD  laporan penilaian program  analisis keperluan latihan  bahan-bahan lain . melaksana. mengawal selia.

dan dapat mewujudkan perasaan puas hati. rasa dihargai serta keinginan untuk saling bekerjasama bagi mencapai matlamat organisasi. dan situasi-situasi lain . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  menerima maklumat yang disampaikan  memahami maklumat yang disampaikan  menyampaikan maklumat dengan jelas dan tepat  menilai dan mengambil tindakan untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  surat  e-mel  minit mesyuarat  laporan  bahan-bahan lain Pemerhatian Penilaian boleh dibuat berdasarkan situasi berikut:      mesyuarat taklimat perbincangan pelaksanaan aktiviti.D3 : KEMAHIRAN E3 : INTERAKSI A3.1 : KOMUNIKASI BERKESAN HURAIAN Komunikasi berkesan ialah keupayaan pegawai menerima dan menyampai maklumat.

kemahiran. fasilitator. kemahiran dan kepakaran kepada organisasi atau luar organisasi dalam sebarang bentuk bagi meningkatkan mutu kerja dan tahap profesionalisme PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  berkongsi pengetahuan. kepakaran dan pengalaman dalam sebarang bentuk untuk meningkatkan mutu kerja dan tahap profesionalisme  mengamalkan perkongsian pintar dalam organisasi  mengamalkan perkongsian pintar dengan pihak luar sebagai penceramah.D3 : KEMAHIRAN E3 : INTERAKSI A3.2 : PERKONGSIAN PINTAR HURAIAN Perkongsian pintar ialah keupayaan pegawai untuk berkongsi pengetahuan. jurulatih utama dan lain-lain PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  kertas kerja/ kertas cadangan/ takwim  laporan program  penulisan ilmiah  kajian/ kertas kerja  perkongsian ilmu/ peningkatan profesionalisme  bahan-bahan lain .

.

D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1. - Pengurusan kurikulum.Pengurusan kebajikan dan keselamatan .Pengurusan Kewangan Sekolah (PCG. Contoh: Ketetapan kurikulum berkaitan program/aktiviti kurikulum dirancang dan dilaksanakan Jadual waktu yang disediakan mematuhi peraturan Pentaksiran dilaksanakan secara terancang dengan mematuhi SPI - Pengurusan kokurikulum Contoh: . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  Menguasai maklumat dan strategi berkaitan dengan bidang tugas - SIPartner+ : a.Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum . Pengetahuan tentang 9 bidang kepimpinan iaitu.Ketetapan berkaitan pelaksanaan HEM .Anggaran Belanjawan Tahunan (Kurikulum. kokurikulum dan HEM) . Perancangan Taktikal dan Pelan Operasi) Meningkatkan pencapaian akademik sekolah.Kemenjadian murid dalam kokurikulum (penyertaan dan pencapaian) .Penilaian kokurikulum - Pengurusan HEM Contoh: . - Pengurusan dan kepimpinan organisasi.Kemenjadian sahsiah murid . SUWA.Pengurusan disiplin murid . Panjar Wang runcit) .Pengurusan dan pelaksanaan Kokurikulum .1 : PENGETAHUAN BIDANG TUGAS HURAIAN Pengetahuan bidang tugas ialah kebolehan pegawai dalam menguasai maklumat dan strategi berkaitan dengan pengetahuan bidang tugas.Pengurusan khidmat Bimbingan dan Kaunseling - Pengurusan kewangan Contoh: . Contoh: Gaya Kepimpinan (maklum balas tentang gaya kepimpinan klien) Visi dan misi menjadi hala tuju sekolah Kemahiran Merancang (Perancangan Strategik. Standard Operational Procedure (SOP) berpandukan Buku Panduan Pengurusan Program Transformasi Daerah yang terkini b.

Instrumen yang digunakan semasa membimbing P&P guru dalam bilik darjah. c. tepat.Borang yang digunakan untuk melihat pembangunan dan peningkatan P&P guru bagi setiap elemen berpandukan borang TCT. - Pengurusan perhubungan luar Contoh: . .Profil guru (Potensi. Data Program LINUS2. SOP berpandukan Buku Pengoperasian Program LINUS2.Persekitaran sekolah kondusif. adil.0 b. d. kemahiran dan pengalaman staf dikenal pasti) . bimbingan secara berkelompok / individu dan lain-lain.0 di sekolah. atau (iii) Pelaksanaan saringan. - SISC+: Kepelbagaian strategi coaching & mentoring seperti bimbingan secara berkelompok / individu atau pelaksanaan PLC secara individu atau kumpulan - FasiLINUS: Kepelbagaian strategi coaching & mentoring seperti bimbingan secara berkelompok / individu dan pengurusan program untuk murid dan lain-lain. . c. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM).Pengurusan maklumat sekolah - Pengurusan persekitaran & kemudahan fizikal Contoh: .0 Data saringan LINUS2.Pengurusan fail Induk . ceria dan bersih. telus. Teacher Development Plan (TDP) .Prestasi kerja staf dinilai secara sistematik.Program perkembangan staf dilaksanakan secara terancang. Teacher Intervention Tool (TIT) -Borang yang digunakan untuk mengisi input intervensi yang diberikan kepada Guru yang Dibimbing (GDB) - FasiLINUS: a. . SOP berpandukan Buku Panduan Pengurusan Program Transformasi Daerah yang terkini b.Program sarana sekolah dan sarana ibu bapa SISC+ : a.0 yang diperoleh melalui portal NKRA.  Merancang dan melaksanakan pelbagai strategi berkaitan pengetahuan bidang tugas. Instrumen Bimbingan Program LINUS2. .0 Instrumen bimbingan yang terbahagi kepada tiga skop iaitu: (i) Pengurusan Program LINUS2. (ii) P&P guru yang dibimbing.- - Pengurusan pentadbiran pejabat Contoh: . - SIPartner+: Kepelbagaian strategi coaching & mentoring seperti menggunakan model GROW.Pengurusan inventori sekolah - Pengurusan sumber manusia Contoh: .Agihan tugas guru seimbang. Teacher Coaching Tool (TCT) .

PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  SIPartner+ : Borang Lawatan. Borang Teacher Development Plan (TDP).  SISC+ : Buku Log Pergerakan. Apakah dokumen yang anda sediakan sebelum pelaksanaan bimbingan? . Instrumen Teacher Teaching Tool (TCT). Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:   Terangkan peranan dan tanggungjawab anda.0. Borang Teacher Intervention Tool (TIT)  FasiLINUS : Buku Log Pergerakan dan Instrumen Bimbingan Program LINUS2. Buku Log Pergerakan. laporan harian dan laporan mingguan.

SKT. Jadual Lawatan Bimbingan. profil PGB dan data SKPM SISC+: profil sekolah. jadual waktu dan profil guru yang dibimbing .0  merancang dan melaksanakan pelbagai strategi berkaitan dengan bidang tugas . SKT. FasiLINUS : Fail Meja. profil GDB.FasiLINUS: profil sekolah. contohnya: SIPartner+: profil sekolah. SISC+ : Fail Meja.D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1.0. .    SIPartner+ : Fail Meja. Jadual Lawatan Bimbingan.0 dan takwim.0 (FasiLINUS) f) Takwim Penjelasan: Klien ialah - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN SIPartner+ : pengetua dan guru besar (PGB) SISC+ : guru yang dibimbing (GDB) FasiLINUS : guru dan murid Program LINUS2. maklumat guru dan murid Program LINUS2. profil PGB.2 : PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN HURAIAN Perancangan dan persediaan ialah kebolehan pegawai dalam bidang perancangan dan persediaan untuk membimbing klien mengikut bidang tugas. SKT. data saringan LINUS2. Jadual Lawatan Bimbingan. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  mengumpul maklumat asas klien.menyediakan perancangan kerja contohnya: a) Fail Meja b) Sasaran Kerja Tahunan (SKT) c) Jadual Lawatan Bimbingan d) Data SKPM (SIPartner+ dan SISC+) e) Data Saringan LINUS2. data SKPM dan takwim. data SKPM dan takwim.0 Semakan bahan Penilaian dibuat berdasarkan dokumen yang disediakan mengikut prosedur dan keperluan organisasi. maklumat guru Program LINUS2.

D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1. PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:    SIPartner+ : Fail Data SISC+ : Fail Data FasiLINUS : Fail laporan analisis saringan sekolah seliaan Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:    Bagaimanakah anda menggunakan data sebagai persediaan untuk melaksanakan bimbingan? Bagaimanakah anda menginterpretasi data yang dikumpul untuk pelaksanaan bimbingan? Soalan-soalan yang berkaitan . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk mengumpul. menganalisis. menganalisis. dan mengaplikasi data sebagai asas untuk pelaksanaan bimbingan terhadap klien. menginterpretasi.3 : PENGURUSAN MAKLUMAT HURAIAN Pengurusan maklumat ialah kebolehan pegawai mengumpul. menginterpretasi dan mengaplikasi data sebagai asas pelaksanaan bimbingan.

 mengambil tindakan susulan beserta eviden berdasarkan isu yang telah dikenal pasti. contohnya: - SIPartner+ : bimbingan berterusan secara individu/ kelompok terhadap isu yang dikenal pasti - SISC+ : bimbingan berterusan/bimbingan individu/ kelompok terhadap isu yang dikenal pasti - FasiLINUS : bimbingan individu/perbengkelan terhadap isu yang dikenal pasti  membuat laporan bagi setiap klien yang dibimbing. laporan bimbingan / coaching & mentoring dan dokumen lain yang berkaitan . contohnya: i. - SISC+ Bimbingan / coaching & mentoring P&P kepada guru yang dibimbing Kekerapan bimbingan: minimum 3 kali P&P setiap guru dibimbing (GDB) setahun. Bilangan GDB: 25 – 30 orang (Semenanjung) dan 20 – 25 orang (WP Labuan. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  memberi bimbingan / coaching & mentoring. laporan bimbingan / coaching & mentoring dan dokumen lain yang berkaitan  SISC+ : Rekod sesi bimbingan / coaching & mentoring. iii. Sabah & Sarawak) ii. contohnya: - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN SIPartner+ : mengisi laporan bimbingan dalam Dashboard Prestasi KPM SISC+ : mengisi laporan bimbingan dalam Dashboard Prestasi KPM FasiLINUS : membuat laporan bimbingan dalam instrumen yang disediakan Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  SIPartner+ : Rekod sesi bimbingan / coaching & mentoring.1 : BIMBINGAN / COACHING & MENTORING KEPADA KLIEN HURAIAN Bimbingan/ coaching & mentoring kepada klien ialah kebolehan pegawai dalam memberi bimbingan. analisis bimbingan / coaching & mentoring. melaksanakan coaching & mentoring kepada klien. analisis bimbingan / coaching & mentoring. Bilangan PGB yang dibimbing: 25 – 30 orang (Semenanjung) dan 20 – 25 orang (WP Labuan. mengambil tindakan susulan dan membuat laporan.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2. SIPartner+ Bimbingan / coaching & mentoring kepada pengurusan dan kepimpinan Kekerapan bimbingan: minimum 3 kali setiap sekolah setahun.0 Kekerapan bimbingan: minimum 3 hari seminggu ke sekolah. Sabah & Sarawak) - FasiLINUS Bimbingan P&P / coaching & mentoring kepada guru Program LINUS2.

laporan bimbingan / coaching & mentoring dan dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:    Nyatakan proses semasa anda melaksanakan bimbingan / coaching & mentoring.2 : KOMUNIKASI HURAIAN Komunikasi ialah keupayaan pegawai untuk berkongsi idea. Pegawai yang dinilai juga boleh menerima kritikan/ pandangan/ cadangan untuk penambaikan klien dan organisasi. . strategi. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  berkongsi idea dan strategi yang berkesan untuk meningkatkan kualiti klien  berkongsi maklumat dengan klien untuk membangunkan organisasi  mempengaruhi pihak lain yang berkaitan semasa bimbingan dan pelaporan  menerima kritikan / pandangan / cadangan daripada pegawai atasan bagi mencapai objektif organisasi PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Temu bual  PP boleh melaksanakan sesi temu bual bersama dengan PYD. Apakah pendekatan yang anda gunakan semasa melaksanakan bimbingan/ coaching & mentoring? Soalan-soalan lain yang berkaitan D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2. Pemerhatian  Dilakukan sewaktu pembentangan pelaporan. maklumat dan boleh mempengaruhi pihak lain yang berkaitan semasa bimbingan dan pelaporan. FasiLINUS : Rekod sesi bimbingan / coaching & mentoring. analisis bimbingan / coaching & mentoring.

3 : INTERVENSI HURAIAN Intervensi merupakan satu program berfokus kepada sesuatu isu yang dikenal pasti untuk meningkatkan tahap dan kualiti klien.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN  melaksanakan intervensi secara kolaboratif bersama-sama pegawai lain  melaksanakan intervensi bersama-sama klien secara individu atau secara kumpulan  melaksanakan PLC (Profesional Learning Community) kepada klien  menyediakan dokumen intervensi Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  perancangan aktiviti / program  rekod pelaksanaan intervensi  laporan maklum balas / program / kajian impak  Dokumen PLC (Profesional Learning Community)  TIT (Teacher Intervention Tool) – SISC+  dokumen lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:   Apakah intervensi yang dibuat berdasarkan isu yang telah dikenal pasti? Siapakah yang terlibat dalam intervensi yang dilaksanakan? Pemerhatian  Dilakukan sewaktu proses pelaksanaan intervensi .

PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  melaporkan dapatan bimbingan / coaching & mentoring  melaporkan tindakan susulan PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan bahan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  rekod laporan bimbingan / coaching & mentoring  laporan tindakan susulan Temu bual Contoh soalan yang boleh diajukan:   Bagaimanakah anda membuat pelaporan dapatan bimbingan? Bagaimanakah anda menyediakan laporan tindakan susulan? Pemerhatian  Dilakukan sewaktu proses perbincangan/ pembentangan laporan.D3 : KEMAHIRAN E3 : PENILAIAN A3. .1 : PELAPORAN HURAIAN Pelaporan ialah kebolehan pegawai untuk melaporkan dapatan bimbingan / coaching & mentoring dan melaporkan tindakan susulan berdasarkan kepada maklum balas yang diterima.

.

psikososial. dan lain-lain) pengurusan penyelidikan dan pembangunan pengurusan pemantauan kes dan perkhidmatan pengurusan dan pentadbiran pengurusan inovasi dan kreativiti pengurusan out-reach dan klinik kaunseling / one stop centre melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan psikologi & kaunseling yang diarahkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan program menggunakan kaedah seperti berikut: ujian psikologi. AKRAB.POOL. rujukan. persaraan. keluarga. Perancangan ini dilakukan dengan menggabungkan teori.1 : PERANCANGAN PERKHIDMATAN KAUNSELING HURAIAN Perancangan perkhidmatan kaunseling ialah proses merancang program / aktiviti psikologi dan kaunseling daripada aspek 3P (pembangunan. OMBAK. tapisan. dan input (hard & soft skills) secara menyeluruh dalam organisasi di bawah BPsK. kelompok. rujukan. pengetahuan. dan kaedah yang menepati kumpulan sasaran: -  perkhidmatan kaunseling (individu. pementoran. dan lain-lain Merancang Anggaran Belanja Mengurus - menguruskan bajet yang telah dibida untuk melaksanakan perkhidmatan kaunseling . CISM. aplikasi. sharing. kerjaya) perkhidmatan konsultasi / advokasi pengurusan sistem data dan maklumat (Sistem Maklumat Psikologi dan Kaunseling (e-PsK). pendekatan. kemahiran. caring & healing. jemputan. kelompok. dan dapatan R&D secara individu atau organisasi Merancang strategi. keibubapaan. pemerhatian. keluarga. anekdot. sesi kaunseling. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan kaunselor untuk:  Merancang dan menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) berdasarkan bidang tugas utama: - -  Merancang perkhidmatan yang akan dilaksanakan berdasarkan objektif perkhidmatan yang dikenal pasti melalui analisis keperluan organisasi: -  objektif bertepatan dengan keperluan perkhidmatan dan organisasi menggunakan kaedah seperti kajian keperluan (borang analisis keperluan). pencegahan dan pemulihan). pemerhatian. psikososial. kerjaya) perkhidmatan bimbingan (individu. temu bual.D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1. dan Sistem Maklumat Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling (e-total touch) pengurusan instrumen psikometrik / ujian psikologi pengurusan profesionalisme dan pelan operasi latihan kompetensi kaunselor pelaksanaan dasar kaunseling pengurusan program modal insan (Jawatan Kumpulan . kajian pelan operasi latihan (POL).

Apakah keutamaan perkhidmatan yang anda lakukan? Bagaimanakah anda memastikan bajet yang diperuntukkan diuruskan secara optimum? Apakah asas perancangan SKT anda? Bagaimanakah anda menentukan kumpulan sasaran anda? Bagaimanakah anda menentukan bajet bagi program yang dilaksanakan? .PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Semakan Bahan Penilaian dilakukan berdasarkan contoh yang berikut:          Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Manual Prosedur Kerja (MPK) Fail Meja Takwim Bajet tahunan PP/ SPP/ surat/ memo berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling Instrumen analisis keperluan (needs assessment) Pelan strategik Bahan-bahan lain yang sesuai Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh dikemukakan:       Terangkan langkah-langkah yang anda lakukan untuk membuat perancangan perkhidmatan kaunseling.

D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN A1. Ketua Sektor dan Ketua Unit terhadap perkhidmatan yang dilaksanakan kepada Kaunselor di organisasi masing-masing dengan menggunakan Instrumen Standard Kualiti Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi & Kaunseling serta dapat mengemukakan jadual pelaksanaan pemantauan. KU KOI & Klien KOD. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan kaunselor untuk:  Merancang pemantauan perkhidmatan dan kes kaunseling berdasarkan kumpulan sasaran seperti yang berikut: Bil Pemantau 1 Kaunselor Organisasi Bahagian (KOB) 2 3 4 5 6 Kaunselor Organisasi Negeri (KON) Kaunselor Organisasi Daerah/Wilayah (KOD/KOW) Ketua Unit Kaunselor Organisasi Induk (KU IPGM) Ketua Unit Kaunselor Organisasi Kampus (KU KOI) Kaunselor Organisasi Matrikulasi (KOM)  Merancang dan mengenal pasti instrumen pemantauan: -  Penetapan jadual / takwim pemantauan pada tahun semasa Penetapan klien yang dikenal pasti Penetapan pemantau dan zon-zon pemantauan Memastikan perancangan mematuhi Standard Operating Prosedure (SOP) pemantauan: - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Instrumen Standard Kualiti Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi & Kaunseling dan atau Borang Pemantauan Merancang jadual pemantauan: -  Kumpulan yang dipantau (Sasaran) KON. KOD. dan / atau Perancangan pemantauan perkhidmatan merujuk kepada penyeliaan oleh Kaunselor BPsK. Klien Klien KU KOI. KOI & Klien KOI & Klien Klien Akur kepada piawaian yang ditetapkan oleh Instrumen Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi & Kaunseling Semakan Bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: Standard Kualiti .2 : PERANCANGAN PEMANTAUAN HURAIAN Perancangan pemantauan kes kaunseling ialah keupayaan pegawai untuk memantau / melawat klien yang dilaksanakan oleh semua Kaunselor Organisasi dengan menggunakan borang pemantauan serta dapat mengemukakan jadual pelaksanaan pemantauan. KOW. KOW.

     Instrumen Standard Kualiti Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi & Kaunseling Jadual pemantauan Data kumpulan sasaran Surat / memo pekeliling berkaitan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:       Adakah pemantauan termasuk dalam bidang tugas anda? Apakah aspek yang dipantau dan instrumen yang digunakan dalam pemantauan? Siapakah yang terlibat dalam pemantauan? Bagaimanakah anda memantau perkhidmatan kaunseling? Bagaimanakah anda memantau kes kaunseling? Jika berlaku perubahan perancangan pemantauan perkhidmatan kaunseling atau kes kaunseling. apakah tindakan anda? Pemerhatian Penilaian dilakukan secara tidak formal (melalui mesyuarat dan temu bual dengan rakan sekerja) .

fizikal). komunikasi dua hala. persetujuan. ada perancangan dan hala tuju (sebelum. dan persekitarannya). ada perubahan terhadap diri klien. penstrukturan (etika kerahsiaan. tempat yang kondusif. jangkaan. Advokasi ialah khidmat rujukan yang sistematik dan telus dalam bidang-bidang kepakaran untuk memandu klien mendapatkan alternatif penyelesaian masalah. Contohnya. keupayaan dan bakat dengan sepenuhnya. spiritual. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan kaunselor untuk:  Mengendalikan perkhidmatan sesi kaunseling secara profesional -  Menyediakan laporan perkhidmatan kaunseling -  bersemuka antara kaunselor dengan klien.1 : PELAKSANAAN PERKHIDMATAN KAUNSELING (SESI KAUNSELING / BIMBINGAN / KONSULTASI / ADVOKASI) HURAIAN Pelaksanaan perkhidmatan kaunseling (sesi kaunseling / bimbingan / konsultasi / advokasi) merujuk kepada keupayaan pegawai untuk menjalankan perkhidmatan kaunseling (sesi kaunseling / bimbingan / konsultasi / advokasi) secara profesional selaras dengan definisi-definisi yang berikut: Kaunseling ertinya suatu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsipprinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai suatu perubahan. kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien. Akta 580 : Bahagian IV : Pendaftaran Kaunselor dan Perakuan . (Akta Kaunselor 580:8) Suradi (1997) menyatakan bimbingan ialah proses untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia di sekelilingnya supaya dia boleh menggunakan kebolehan. menggunakan pendekatan psikologi dan humanistik. Contohnya. merujuk klien yang bermasalah perkahwinan kepada Jabatan Agama Islam. Contohnya. Konsultasi ialah khidmat runding cara yang sistematik dalam bidang-bidang kepakaran psikologi dan kaunseling untuk keperluan klien. intelektual.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN APLIKASI PSIKOLOGI DAN KAUNSELING A2. kemajuan dan penyesuaian yang holistik. baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan. semasa. jangka masa. selepas). dan proses dinamik yang menunjukkan kemajuan secara berterusan menggunakan borang-borang yang khusus format laporan mengikut pendekatan yang digunakan oleh kaunselor secara manual (bertulis / bercetak) atau dalam talian (ePsK). Guru Besar mendapatkan khidmat konsultasi daripada Kaunselor berkaitan dengan permasalahan di sekolah. dan laporan berstatus “SULIT” dan disimpan di dalam almari berkunci Mematuhi Akta 580 dan Kod Etika Kaunselor - akur kepada semua peraturan yang termaktub di dalam Akta 580 dan Kod Etika Kaunselor. klien ialah manusia normal (emosi.

Berapa lamakah anda menyediakan laporan sesi? Kepada siapakah maklum balas diberikan? Bagaimanakah anda mengekalkan kerahsiaan dalam sesi kaunseling? Berapakah sasaran sesi kaunseling yang dilaksanakan pada tahun ini? Apakah program utama yang anda laksanakan? Pencerapan  Supervision secara formal semasa kaunselor menjalankan sesi kaunseling atas persetujuan klien Pemerhatian Penilaian dilakukan secara formal semasa kaunselor mengadakan sesi kaunseling individu atau kelompok dan penilaian tidak formal boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa memaklumkan PYD. konsultasi dan advokasi jika perlu - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN akur kepada prosedur maklum balas mengikut piagam pelanggan boleh memberikan maklum balas / pelaporan sesi untuk kes rujukan Akur kepada prosedur konsultasi dan advokasi mengikut keperluan klien Mematuhi kod etika kaunseling Semakan Bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:       Borang-borang perkhidmatan kaunseling (BK 01 – BK 09) Kod Etika Kaunselor (Lembaga Kaunselor) Akta 580 (Akta Kaunselor 1998) Surat / memo arahan yang berkenaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Buku log sesi atau rekod kaunseling Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:     • • Jelaskan maksud sesi kaunseling yang profesional.Amalan: Perkara 22 : Kaunselor hendaklah didaftarkan  Memberikan maklum balas (jika perlu) -  Memberi bimbingan. .

tujuan . ii. menyimpan instrumen-instrumen tersebut. Membuat tindakan susulan berdasarkan dapatan instrumen psikometrik/ ujian psikologi - akur kepada prosedur maklum balas mengikut piagam pelanggan boleh memberikan maklum balas / pelaporan instrumen psikometrik / ujian psikologi untuk kes yang dirujuk v. dan penyelidikan. 18 Tahun 2005 Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Instrumen ini digunakan untuk keperluan pembangunan personal. Mengenal pasti instrumen psikometrik / ujian psikologi - menyenaraikan jenis instrumen dan kegunaan. penilaian personal. intervensi. Aplikasi instrumen psikometrik / ujian psikologi ialah kebolehan pegawai untuk menggunakan instrumen psikometrik / ujian psikologi secara profesional dan beretika. konsultasi atau melaksanakan kajian berdasarkan instrumen psikometrik / ujian psikologi Semakan Bahan Penilaian berdasarkan mana-mana contoh yang berikut:  Memo permohonan dan kebenaran penggunaan instrumen (jika berkaitan)  Rekod penggunaan instrumen psikometrik / ujian psikologi Secara manual atau dalam talian (log penggunaan instrumen: jenis instrumen.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN APLIKASI PSIKOLOGI DAN KAUNSELING A2. pemarkatan dan interpretasi) instrumen mengikut SOP iii. Menyediakan profil dan laporan instrumen psikometrik / ujian psikologi - pelaporan mengikut manual yang ditetapkan menyediakan dan mengemas kini buku log penggunaan secara manual dan dalam talian iv. Instrumen psikometrik / ujian psikologi ini terdiri daripada instrumen yang berlesen dan instrumen yang diadaptasi. Beretika semasa pengendalian instrumen psikometrik / ujian psikologi - pematuhan Kod Etika Kaunselor dan Akta 580 – Penggunaan Instrumen Psikometrik Mengemukakan maklum balas. mahir mentadbir (melaksana. Keupayaan pegawai untuk:   PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Mengaplikasikan instrumen psikometrik / ujian psikologi secara profesional dan beretika seperti berikut: i. Mentadbir instrumen psikometrik / ujian psikologi - merancang penggunaan instrumen (sebelum. semasa dan selepas).2 : APLIKASI INSTRUMEN PSIKOMETRIK / UJIAN PSIKOLOGI HURAIAN PENJELASAN DESKRIPSI Punca kuasa bagi aplikasi instrumen psikometrik / ujian psikologi ini ialah Pekeliling Perkhidmatan Bil.

tarikh pelaksanakan)  Instrumen psikometri / ujian psikologi  Bahan-bahan lain yang berkaitan  Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:      Adakah anda mengaplikasikan instrumen psikometrik / ujian psikologi dalam tugas anda? Adakah anda merekodkan penggunaan instrumen? Mengapakah anda menggunakan instrumen psikometrik? Apakah yang anda lakukan selepas klien menjalani ujian psikometrik? Bagaimanakah anda melaporkan hasil ujian psikometrik? Pemerhatian Dilakukan secara formal dan tidak formal Pencerapan  Pencerapan dilakukan secara formal dan tidak formal .penggunaan. bilangan klien.

D3

: KEMAHIRAN

E2

: PELAKSANAAN APLIKASI PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

A2.3

: PELAKSANAAN PERKHIDMATAN

HURAIAN

Antara punca kuasa bagi pelaksanaan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam sektor awam
adalah daripada Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil.1 Tahun 1999 Panduan Mewujudkan
Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.18 Tahun 2005
Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam.
Pelaksanaan perkhidmatan ialah keupayaan pegawai untuk melaksanakan perkhidmatan,
program dan aktiviti psikologi dan kaunseling yang telah dirancang berdasarkan takwim tahunan,
dan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) yang diluluskan. Program ini berdasarkan pendekatan
3P (Pembangunan, Pencegahan, dan Pemulihan) kepada kumpulan sasaran yang terdiri
daripada warga pendidikan di KPM, JPN, PPD, IPG, dan Kolej Matrikulasi.

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:

Melaksanakan perkhidmatan utama psikologi dan kaunseling seperti yang berikut:
-

Melaksanakan program 3P
-

-

sistem data dan maklumat (ePsK & ett)
instrumen psikometrik / ujian psikologi
pelaksanaan dasar kaunseling
program modal insan (pool, psikososial, Critical Incident Stress Management (CISM),
persaraan, keibubapaan, AKRAB, Organisasi Mantap Berdasarkan Aplikasi
Kaunseling (OMBAK), pementoran, sharing, caring & healing, dan lain-lain)
program profesionalisme dan pelan operasi latihan kompetensi kaunselor
program penyelidikan dan pembangunan
program pemantauan kes dan perkhidmatan
program / aktiviti pengurusan dan pentadbiran
program inovasi dan kreativiti
program out-reach dan klinik kaunseling / one stop centre
tugas-tugas lain yang berkaitan dengan psikologi & kaunseling yang diarahkan dari
semasa ke semasa

Mengenal pasti kumpulan sasaran menggunakan kaedah seperti yang
berikut:
-

perkhidmatan kaunseling (individu, kelompok, keluarga, kerjaya)
perkhidmatan bimbingan (individu, kelompok, keluarga, kerjaya)
perkhidmatan konsultasi / advokasi

kaedah ujian psikologi, pemerhatian, temu bual, tapisan, rujukan, sesi kaunseling,
psikososial, jemputan, dan lain-lain
kumpulan sasaran terdiri daripada semua warga KPM

Menyediakan kertas kerja / cadangan berdasarkan format yang ditetapkan seperti
yang berikut:

-

pengenalan
objektif
rasional
tarikh pelaksanaan (masa dan tempat)
input program
kaedah pelaksanaan
jadual pelaksanaan program
jawatankuasa pelaksana
kos program
penilaian program

Melaksanakan perkhidmatan program / aktiviti yang telah dirancang berdasarkan
takwim yang ditetapkan (sebelum, semasa, dan selepas)

Menyediakan dokumentasi program
-

Penilaian program
-

PENJELASAN
KAEDAH
PENILAIAN

pelaporan pelaksanaan program
Format Instrumen Pelaporan Program BPsK
Piawai Star Rating Mampu

mengumpulkan data penilaian program
menganalisis data
menyediakan laporan program
membentangkan laporan
melaksanakan tindakan susulan

Semakan Bahan
Penilaian dilakukan berdasarkan contoh yang berikut:


PP / SPP / surat / memo yang berkaitan dengan perkhidmatan psikologi dan
kaunseling
Kertas kerja / cadangan
Dokumentasi program
Takwim
Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
Perancangan strategik
Bajet

Temu bual
Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:
Berapakah sasaran sesi kaunseling yang dilaksanakan pada tahun ini?
Apakah program utama yang anda laksanakan?
Jelaskan maksud sesi kaunseling yang profesional.
Berapa lamakah anda menyediakan laporan sesi?
Kepada siapakah maklum balas diberikan?
Bagaimanakah anda mengekalkan kerahsiaan dalam sesi kaunseling?
Apakah jenis perkhidmatan kaunseling yang menjadi keutamaan anda?
Siapakah kumpulan sasaran yang terlibat dengan perkhidmatan anda?
Bagaimanakah anda memastikan bajet yang diperuntukkan itu diuruskan secara
optimum?

Pemerhatian
Dilakukan secara formal dan tidak formal
Pencerapan

Pencerapan dilakukan secara formal dan tidak formal

D3

: KEMAHIRAN

E3

: PENTAKSIRAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

A3.1

: PENILAIAN PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN PEMANTAUAN

HURAIAN

Penilaian perkhidmatan kaunseling dan pemantauan ialah keupayaan pegawai untuk
melaksanakan penilaian perkhidmatan kaunseling dan pemantauan secara sistematik dengan
menggunakan Instrumen Standard Kualiti Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi &
Kaunseling atau borang pemantauan, serta dapat mengemukakan laporan pelaksanaan
pemantauan.

Pelaksanaan penilaian perkhidmatan kes kaunseling ialah keupayaan pegawai untuk
memantau klien yang dilaksanakan oleh semua Kaunselor Organisasi terhadap kes-kes yang
menjadi keutamaan seperti sakit mental, sakit berpanjangan, jenayah, dan pegawai yang
berprestasi rendah.

Pemantauan Perkhidmatan merujuk kepada penyeliaan oleh Kaunselor BPsK, Ketua Sektor dan
Ketua Unit terhadap perkhidmatan yang dilaksanakan kepada kaunselor di organisasi masingmasing.

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:
 Menilai dan memantau perkhidmatan psikologi dan kaunseling berdasarkan kepada:

i.

Standard Kualiti Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi Dan Kaunseling

ii.

Pemantauan kes-kes; dengan menggunakan kaedah seperti yang berikut:
-

iii.

ujian psikologi
pemerhatian
temu bual
tapisan
rujukan
sesi kaunseling
psikososial
jemputan
anekdot
soal selidik
data maklumat ePsK
bahan-bahan lain yang berkaitan
*Supervision
Hanya boleh dilaksanakan oleh Kaunselor Berdaftar dan memiliki sekurang-kurangnya
di peringkat Sarjana dalam bidang Bimbingan & Kaunseling

Klien Klien KU KOI. KOI & Klien KOI & Klien Klien berdasarkan pelaporan pemantauan dan maklum balas pemantauan ulasan pihak pengurusan Semakan bahan Penilaian dilakukan berdasarkan contoh yang berikut:         PP / SPP/ surat / memo berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Mengenal pasti kumpulan sasaran Bil Pemantau 1 Kaunselor Organisasi Bahagian (KOB) 2 3 4 5 6 Kaunselor Organisasi Negeri (KON) Kaunselor Organisasi Daerah (KOD) Ketua Unit Kaunselor Organisasi Induk (KU IPGM) Ketua Unit Kaunselor Organisasi Kampus (KU KOI) Kaunselor Organisasi Matrikulasi (KOM)  Melaksanakan penilaian perkhidmatan kaunseling dan pemantauan berdasarkan prosedur yang ditetapkan - Instrumen Standard Kualiti Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi & Kaunseling Prosedur pemantauan ‘POOL’  Membuat tindakan penambahbaikan. KU KOI & Klien KOD. Kertas kerja / cadangan Dokumentasi program Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Perancangan strategik Bajet Jadual pemantauan Bahan-bahan lain yang berkaitan Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:    Bagaimanakah anda menilai sesuatu perkhidmatan itu berkualiti ? Apakah isu-isu yang dapat dikenal pasti dalam menjalankan perkhidmatan? Adakah anda menjalankan penambahbaikan? Pemerhatian Dilakukan secara formal dan tidak formal Pencerapan Pencerapan dilakukan secara formal dan tidak formal . KOD. inovasi atau kreativiti - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Kumpulan yang dipantau (Sasaran) KON.

.

contoh bidang:      Audiologi . rangsangan pendengaran. komunikasi. dan lain-lain. menguasai prosedur saringan/ penilaian -  mempunyai pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan jenis permasalahan/ ketidakupayaan. dan keupayaan yang hilang akibat kecacatan. Kehilangan kemahiran-kemahiran ini mengakibatkan gangguan mobiliti. sosial. emosi. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menguasai jenis permasalahan/ ketidakupayaan klien -  menguasai pelbagai pendekatan intervensi/ (re)habilitasi berasaskan bukti (evidence based) -  mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan intervensi/ (re)habilitasi berasaskan bukti (evidence–based).Instrumen Penilaian Awal Kanak-Kanak dll Peripatetik . integrasi sensori dan lain-lain. mengetahui cara mengambil case history.D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN INTERVENSI/ (RE)HABILITASI A1. menguasai kaedah pengendalian instrumen /ujian/ alatan khas berupaya mengendalikan instrumen/ ujian/ alatan khas mengikut bidang khusus. perkembangan pertuturan yang lewat. Program intervensi ini adalah berasaskan sekolah dan berpusat. masalah pendengaran.Ujian Saringan Vanderbilt/ Conners dll mematuhi kod etika profesionalisme . contohnya. Program intervensi dilaksanakan secara holistik dan bersepadu tentang proses pemulihan bagi meningkatkan kemahiran motor. kecederaan dan penyakit. Matlamat intervensi/ (re)habilitasi bertujuan meminimakan impak membolehkan klien menjalani proses pembelajaran dengan lebih baik. masalah pembelajaran. mengetahui prosedur dalam menjalankan saringan/ penilaian kepada klien. ketidakupayaan bagi Klien merujuk kepada Murid Berkeperluan Khas (MBK) dan kanak-kanak berkeperluan khas yang menerima intervensi/ (re)habilitasi atau ibu bapa/penjaga/guru dan profesional yang lain apabila menerima khidmat konsultasi Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK). menemu bual dan menggunakan borang penilaian standard/ instrumen/ senarai semak.ujian pendengaran menggunakan alat khas seperti Audiometer dll Patalogi Pertuturan Bahasa . kognitif. membuat pemerhatian. masalah penglihatan. modifikasi tingkah laku. contohnya. rangsangan pertuturan dan bahasa. komunikasi dan keupayaan dalam menjalani aktiviti harian.1 : PENGETAHUAN BIDANG KHUSUS HURAIAN (Re)habilitasi ialah program intervensi yang berkait rapat dengan isu pendidikan yang menyebabkan ketidakupayaan peningkatan kualiti hidup dan potensi diri.Ujian Denver dll Psikologi .

contoh bidang:     PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN Psikologi (American Psychological Association (APA) Code of Conduct for Psychologist) Patalogi Pertuturan Bahasa (Malaysia Association of Speech-Language (MASH) and Hearing Code of Ethics) Audiologi (Malaysian National Society of Audiologists (MANSA) Code of Ethics). Terapi Carakerja (Malaysian Occupational Therapy Association (MOTA) Code of Ethics) Semakan Bahan Penilaian berdasarkan mana-mana contoh yang berikut:       borang pendaftaran klien/ surat kebenaran/ surat rujukan buku log instrumen/ ujian/ alatan khas fail klien laporan penilaian/ ujian instrumen/ ujian/ alatan khas dokumen-dokumen yang berkaitan dll. Temu bual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:   Apakah jenis permasalahan / ketidakupayaan klien? Mengapakah instrumen/ ujian ini dipilih? .

contohnya. objektif. Prevention Approach. bahan/ alatan khas. jangka masa. merancang dan menentukan pendekatan intervensi/ (re)habilitasi yang sesuai -  pemilihan pendekatan intervensi/ (re)habilitasi perlu berdasarkan kesesuaian dan berkesan untuk menangani permasalahan/ ketidakupayaan klien. Ling 6 Sounds. merancang tindakan susulan - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN mengenal pasti tindakan susulan seperti meneruskan sesi intervensi secara berkala/ menamatkan sesi intervensi/ membuat rujukan kepada profesional lain Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh yang berikut:  fail klien  pelan intervensi/ (re)habilitasi  dokumen-dokumen lain yang berkaitan Temubual Contoh-contoh soalan yang boleh diajukan:  Kenapa pendekatan ini dipilih?  Apakah pendekatan yang paling sesuai untuk masalah klien? .D3 : KEMAHIRAN E1 : PERANCANGAN INTERVENSI/ (RE)HABILITASI A1. aktiviti. - pemilihan instrumen/ ujian/ alatan khas khas/ bahan perlu berdasarkan kesesuaian. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  merancang dan menyediakan pelan intervensi/ (re)habilitasi -   penulisan pelan intervensi/ (re)habilitasi mestilah mengandungi maklumat klien. Parent-Child Interaction Approach. klien yang bermasalah pendengaran perlu menjalani ujian pendengaran. contohnya. Child-Centered Therapy Approach.2 : PERANCANGAN HURAIAN Pengetahuan perancangan ialah keupayaan pegawai untuk menghasilkan rangka kerja intervensi yang menepati kriteria pelan intervensi yang ditetapkan. Applied Behavior Analysis. pencapaian dll. dll. Sensory Integration Approach. praktikal dan berkesan untuk menggalakkan penglibatan klien secara aktif dan mengekalkan minat semasa sesi intervensi. Psycholinguistic Approach. merancang penggunaan instrumen/ ujian/ alatan khas/ bahan - pengetahuan tentang penggunaan instrumen/ ujian/ alatan khas/ bahan mengikut jenis permasalahan/ ketidakupayaan klien.

Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) dll. persekitaran. penggunaan komunikasi non-verbal (isyarat tubuh dan ekspresi wajah) dan menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap keadaan klien. laporan doktor. Antara kemahiran yang diperlukan ialah kemahiran mendengar secara aktif. nama klien. dll) bahan/ alatan khas (senarai bahan yang dipilih di dalam pelan intervensi) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan . Pengendalian sesi hendaklah tersusun. pelan dan laporan intervensi/ (re)habilitasi.D3 : KEMAHIRAN E2 : PELAKSANAAN A2. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  membina hubungan (rapport) - Rapport ialah usaha membina hubungan dan persefahaman yang lebih harmoni dan menunjukkan sifat empati kepada klien bagi mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan.  menjalankan penilaian kepada klien. - PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN tempoh sesi intervensi/ (re)habilitasi tidak melebihi satu jam dan/atau mengikut pelan yang dirancang. nama pegawai terlibat dan tanda tangan ibu bapa/penjaga) fail klien (borang temujanji. dan fizikal klien secara berkesan dan selamat untuk meningkatkan minat klien supaya terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan mengikut peruntukan masa yang ditetapkan. seperti sesi sekali seminggu/ dua kali sebulan. Vineland Adaptive Behavior Scale 2nd Edition (VABS-2). contohnya. Semakan Bahan Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:     buku log klien (tarikh dan masa kedatangan. emosi. laporan penilaian.  melaksanakan aktiviti intervensi/ (re)habilitasi mengikut sesi yang dirancang. surat kebenaran ibu bapa. lancar dan mengikut pelan intervensi. - memilih dan menjalankan penilaian yang bersesuaian dengan klien mengikut prosedur. Kekerapan sesi intervensi/ (re)habilitasi adalah mengikut keperluan klien dan persetujuan ibu bapa/penjaga. penilaian tahap penguasaan bahasa menggunakan Clinical Evaluation of Language Fundamentals 4th Edition (CELF-4). borang pendaftaran.  memastikan kesediaan klien - mengenal pasti dan mengawal tingkah laku.1 : PENGENDALIAN SESI INTERVENSI/ (RE)HABILITASI HURAIAN Pengendalian intervensi/ (re)habilitasi ialah kaedah pengurusan aktiviti yang dirancang mengikut keperluan permasalahan/ ketidakupayaan klien.

Pencerapan
Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:
 Manual pencerapan.
Contoh item seperti persediaan dan perancangan, pengendalian sesi, pematuhan
prosedur, kemahiran penggunaan teknik dan pendekatan intervensi, tingkah laku dan
respon klien, sahsiah diri dan lain-lain
 Senarai semak
 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan

D3

: KEMAHIRAN

E2

: PELAKSANAAN

A2.2

: PENGGUNAAN BAHAN/ ALATAN KHAS INTERVENSI/ (RE)HABILITASI

HURAIAN

Penggunaan bahan/ alatan khas intervensi/ (re)habilitasi ialah kebolehan pegawai dalam
menggunakan alatan khas/ bahan bantu intervensi seperti perisian Dr. Speech, Picture
Exchange Communication System (PECS), Kit Pertuturan, Close Circuit Television Magnifier
(CCTV), Audiometer, FM System, dll.

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:
 memilih bahan/ alatan khas yang sesuai
-

contoh: audiologis memilih Audiometer untuk membuat saringan pendengaran,
psikologis memilih Strategy for Teaching Autism Based on Research (STAR
program), terapis pertuturan bahasa memilih Picture Exchange Communication
System untuk menggalakkan komunikasi berfungsi.

 menggunakan bahan/ alatan khas yang sesuai
-

PENJELASAN
KAEDAH
PENILAIAN

bahan/ alatan khas yang digunakan menarik, sesuai, selamat dan berkesan serta
dapat membantu mengatasi atau meminimumkan impak permasalahan/
ketidakupayaan klien.

Semakan bahan
Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:

Alatan khas berfungsi dengan baik
Alatan khas diselenggara

Pencerapan
Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:
 Bahan/ alatan digunakan secara optimum dan sesuai dengan klien semasa sesi
dijalankan
 Manual pencerapan
 Senarai semak
 Dokumen –dokuman lain yang berkaitan

D3

: KEMAHIRAN

E2

: PELAKSANAAN

A2.3

: KEMAHIRAN KOMUNIKASI

HURAIAN

Kemahiran komunikasi ialah proses penyampaian maklumat secara berkesan bagi
menggalakkan penglibatan klien dalam sesi intervensi. Mesej yang disampaikan difahami
dengan tepat dan jelas oleh penerima.

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:

komunikasi berkesan
-

memberikan maklum balas yang relevan
-

PENJELASAN
KAEDAH
PENILAIAN

menggunakan bahasa lisan yang jelas, mudah dan tepat atau kaedah komunikasi
alternatif seperti Augmentative Alternative Communication, isyarat, gesture, dan
ekspresi wajah yang sesuai mengikut permasalahan/ ketidakupayaan klien.

mempamerkan kepekaan, membuat pertimbangan dan memberikan maklum balas
yang sewajarnya.

empati
sensitif untuk memahami situasi klien / keluarga klien dari perspektif mereka
pegawai tidak prejudis dan tidak bersikap ‘judgemental’

Pencerapan
Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:

menggunakan bahasa lisan atau komunikasi alternatif yang mudah difahami, sopan dan
sesuai dengan keperluan klien semasa sesi dijalankan

Pemerhatian
Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:

Memerhati komunikasi verbal dan non-verbal

D3

: KEMAHIRAN

E2

: PELAKSANAAN

A2.4

: KONSULTASI

HURAIAN

Konsultasi ialah usaha untuk memberikan khidmat nasihat dan khidmat bantu kepakaran
kepada ibu bapa, penjaga, profesional dan guru

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:

PENJELASAN
KAEDAH
PENILAIAN

melaksanakan khidmat nasihat/ khidmat bantu kepada ibu bapa/ penjaga, guru dan
profesional
-

contoh: khidmat nasihat berkenaan cara/ kaedah menjalankan aktiviti yang bersesuaian
bagi membantu kanak-kanak/ MBK di rumah/ di sekolah.

-

contoh: khidmat
keupayaan klien

-

contoh: khidmat nasihat berkenaan rujukan kepada professional lain seperti Pediatrik,
Psikiatris Kanak-kanak

-

contoh: khidmat bantu mendapatkan bantuan alat sokongan seperti kerusi roda, Brailler
atau Alat Bantu Pendengaran (ABP) dan lain-lain

-

contoh: khidmat bantu kepada guru bagi pengubahsuaian kelas untuk membolehkan
MBK pendengaran mengikuti pembelajaran dengan selesa dan lain-lain

nasihat

berkenaan

cadangan

penempatan

sekolah

mengikut

merekodkan khidmat nasihat/ khidmat bantu kepada ibu bapa/ penjaga, guru dan
profesional lain

Semakan bahan
Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:

fail klien (borang temujanji, borang pendaftaran, surat kebenaran ibu bapa, pelan dan
laporan
intervensi/
(re)habilitasi,
laporan
doktor,
laporan
penilaian/khidmat
nasihat/konsultasi, dll)

Pencerapan
Penilaian berdasarkan contoh-contoh yang berikut:


kemampuan memberikan khidmat nasihat/ khidmat bantu dengan menggunakan bahasa
yang difahami dan sesuai kepada ibu bapa/ penjaga, guru dan profesional lain
kemampuan membuat keputusan tentang jenis bantuan yang diperlukan klien
kemampuan merekodkan khidmat nasihat/ khidmat bantu yang telah dijalankan

laporan penilaian. - contoh: penilaian selepas sesi meliputi rumusan sama ada pendekatan intervensi/ (re)habilitisi yang digunakan sesuai atau tidak. dll) laporan pencapaian klien (outcome sesi intervensi/ (re)habilitasi) Pencerapan Penilaian berdasarkan contoh-contoh berikut:   kaedah penilaian yang digunakan keputusan dan tindakan susulan yang diambil . pelan dan laporan intervensi/ (re)habilitasi.D3 : KEMAHIRAN E3 : PENILAIAN A3. laporan doktor.1 : PENILAIAN SESI INTERVENSI /(RE)HABILITASI HURAIAN Penilaian ialah penerapan pelbagai cara/ kaedah dan penggunaan alat penilaian untuk memperoleh informasi pencapaian klien. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk:  menjalankan penilaian sebelum/ semasa/ selepas sesi intervensi/ (re)habilitasi - kaedah penilaian yang dijalankan adalah melalui interprestasi data/ pemerhatian/ mengemukakan soalan/ ujian semula/ temu bual/ penggunaan alat penilaian - contoh: penilaian awal meliputi functional behavioral assessment untuk mengenalpasti tingkah laku yang hendak diubah. - contoh: penilaian semasa sesi meliputi keberkesanan intervensi/ (re)habilitisi yang dilakukan.  PENJELASAN KAEDAH PENILAIAN membuat keputusan dan tindakan susulan berdasarkan dapatan penilaian - mengenal pasti pencapaian klien - mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sesi - menentukan keperluan klien bagi meningkatkan potensi diri dan kualiti hidup Semakan bahan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:   fail klien (borang temujanji. Penilaian dijalankan mengikut bidang khusus audiologi/ patologi pertuturan bahasa/ terapi carakerja/ peripatetik/ fisioterapi/ psikologi klinikal/ psikologi pendidikan/ visual rehab. borang pendaftaran. surat kebenaran ibu bapa. diikuti tindakan susulan (meneruskan/ menukar pendekatan).

ADZMAN BIN TALIB PENYELARAS : CIK ROSEMAWATI BINTI HUSSEIN FASILITATOR : 1. PN WAN FARAH HILLIA BINTI ABU BAKAR .JAWATANKUASA PENGGUBALAN GARIS PANDUAN INSTRUMEN PENAUNG : EN MD.NOR 5. ZULKIFLI 4. EN MAHDY BIN ABDUL AZIZ 6. CIK NURUL HIDAYAH BINTI SUKIMAN 8. EN MOHD. EN HISHAMMUDIN BIN AHMAD 2. EN NASZERI BIN MD. EN MOHD. AZIZI BIN JAAFAR 3. PN. SALWA BINTI AHMAD RAFEE 7. SANI BIN LATIP PENASIHAT : HJ. FAIZUL FIRDAUS BIN MOHD.

MELAKA 5 PN HJH FARIZA NURBAYA MUHAMMAD SMK NASIRUDDIN SHAH. BDR BARU BANGI 5 EN ABDUL RAZAK B. TERENGGANU SMK BANDAR BARU SALAK TINGGI. TERENGGANU 6 TN HJ ABDUL RASID BIN BAKAR SMK TINGGI MELAKA . NAMA ORGANISASI PPD HULU TERENGGANU. SELANGOR SMKA SULTAN MUHAMMAD. TAHARIM 7 EN AZERAN BIN OSMAN 8 TN HJ MOHAMMAD AFFANDI BIN ABDUL RAHMAN KOLEJ VOKASIONAL BESUT 9 EN MANSOR BIN BAHARI PPD KULIM BANDAR BAHARU 10 TN HJ ABDUL RASID BIN BAKAR SMK TINGGI MELAKA 2. MOHAMAD HUSSIN BIN MOHAMAD YUSUF IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM 2 EN KAMAL ARIFFIN BIN BIDIN KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR 3 EN MOHD NADZRI BIN ISHAK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH 4 TN HJ ABD. MELAKA 1 TN HJ KASMAN BIN EMBONG 2 EN MOHD KHIR BIN KASSIM 3 PN HJH RADIAH BTE YUSOF 4 PN HJH ROSNI BTE ADOM SMK SERI TANJONG. GENERIK BIL. SAID PPD JEMPOL DAN JELEBU 6 EN MOHAMAD SUPIAN B. UJANG SK SEKSYEN 7. NAMA ORGANISASI 1 DR.AHLI PANEL PENGGUBALAN GARIS PANDUAN INSTRUMEN 1. SHUKOR B. BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING KPM JABATAN PENDIDIKAN NEGERI MELAKA PdP GURU BIL.

MOHAMAD BIN MAHADI SM SAINS KOTA TINGGI 5 EN. AHMAD BIN SAAD SK FAKEH ABD SAMAD. AMRAN BIN PA IPG KAMPUS PERLIS 10 PN. ALI DR. KUANTAN. NAMA ORGANISASI 1 EN. AZMAN BIN MOKHTAR KOLEJ MATRIKULASI PERAK 12 EN. HJ SAMSUDDIN ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE (ELTC) . AZALAN BIN ISHAK KOLEJ MATRIKULASI KEDAH 6 7 DR. KPM 8 EN.HJ. HJH NORIHAN BINTI AZIZAN IAB UTARA 11 EN. MOHD MAHYUDDIN BIN MOHD NOORDIN KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR 13 PN. PT(A) BIL. NOR HAYATI BINTI MT. AHMAD MASRIZAL BIN MUHAMMAD IPG KAMPUS DARULAMAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI. KHAIRUDIN BIN NOZARI KOLEJ MATRIKULASI MELAKA 9 EN. AHMAD ZAWAWI BIN BIDIN SK FELCRA SG ARA KOTA TINGGI 4 HJ. KAMARIAH BT. 2 DR. HJH. HJH. ALIAS BIN ABDUL GHANI SMK METHODIST BANTING 3 EN.3.

KUALA LUMPUR BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN KPM . KOTA TINGGI. ABDUL JABAR BIN SHAIN SSEM JOHOR 8. MOHAMAD NIZAM BIN ISMAIL 2. EN.4. JURULATIH BIL NAMA ORGANISASI 1. EN. BANTING. ZULKEFLI BIN SHAMSUDIN 3. EN. CIK ROZAINA BINTI ABD RAZAK 4. SELANGOR 5. JOHOR 6. SYED ABD HAKIM BIN SAID SELIMAN SSEM KUALA LUMPUR 7. GBK BIL NAMA ORGANISASI 1 TN. EN. HEZREEN BIN SININ BAHAGIAN SUKAN KPM 5. CIK ZALINA BTE BAHTIAR SSEM JOHOR BAHAGIAN SUKAN KPM SSM BUKIT JALIL. EN. ZAKARIAN BIN LAIN SSM TUNKU MAHKOTA ISMAIL. MESKUN BIN TUMIN SMK SEMENCHU. HJ. NEGERI SEMBILAN 3 PN.ZAMZAN BIN OMAR SK TAMAN SERI REMBAU. EN.JOHOR 2 EN. ROZIANA BINTI SUPARMAN @ HJ TAHIR SK LABOHAN DAGANG.

SULEIMAN BIN YUNOS IPGK TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU 2 TN. PDP PENSYARAH BIL NAMA ORGANISASI 1 EN. HJH KAMARIAH BINTI HJ SAMSUDDIN EN. HJ RAHIMI BIN ABDUL MAJID IAB CAWANGAN UTARA JITRA 3 4 KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR BANTING IPGK TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU . HJ ALIAS @ ALIASON BIN AWANG IPGK ILMU KHAS KUALA LUMPUR PN. MOHD MAHYUDDIN BIN MOHD NOORDIN ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE MALAYSIA KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR BANTING 5 PN.6. ROHAIDAH BINTI SHARI KOLEJ MATRIKULASI KEDAH 6 PN. MOHD ROHIT BIN SAFUAN 8 TN. NOR ASHIKIN BINTI ALAWI ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE MALAYSIA 7 EN. KHALIDAH BINTI KHALID IPGK TUN HUSSIEN ONN BATU PAHAT 11 TN. HJ NORIZAN BIN GHAZALI 9 EN. ABDULLAH BIN HASSAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA KEDAH 10 PN.

RAZAK BIN. NEGERI SEMBILAN 4 EN. SHAIFUL HASNAN BIN ABDUL HAMID BAHAGIAN BUKU TEKS. NAMA 1 EN. NOR ASIAH BT HJ. AHMAD FUAD BIN MOHD NORDIN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PULAU PINANG 5 PN. A. AZMAN BIN MOKHTAR KOLEJ MATRIKULASI PERAK 8 PN. KHALIDAH BINTI OMAR PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEREMBAN EN. KPM 2 PN. MOHAMAD AKMAL BIN ABDUL RAZAK BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN. PTB BIL. PAHANG 6 EN. KARIM JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR EN. IBRAHIM INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS. HJH. ROSLAN BIN ABD MAJID JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PULAU PINANG 7 EN.7. AZIZI BIN ZAKARIA BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN 9 10 ORGANISASI . NOR HASHIMAH BINTI ABDUL SAMAT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATANG PADANG. A. PERAK 3 EN.

PPD SEREMBAN KAUNSELOR ORGANISASI BIL. ZAKARIA 9. NOR HAYATI BINTI MOHD SHAHARIM PPD PETALING PERDANA 4 PN. HJ. ROHAIZAN BINTI MOHAMAD SAHID PPD KUALA SELANGOR 6 PN. MOHD SANI BIN TUHIMIN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PERAK TENGAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR . FASILITATOR BIL NAMA ORGANISASI 1 EN.8. BADRUNSHAM BIN DAHALAN @OMAR JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH 5 EN. MOHAMAD DAUD BIN ABDULLAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HILIR PERAK 4 TN. ZABIBI WATI BINTI ABU MANSOR PPD PETALING PERDANA 3 PN. HJ ENGLIMAN BIN ROSLAN BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 2 EN. MOOHAMMAD NAUFAL BIN AZID@AZIZ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN 3 TN. SYARIDAH ZUHARA BINTI HJ. HJ. UMMAL SALMAH BINTI MSM SULTAN DULKARUNAIN PPD HULU SELANGOR 5 EN. NORDIN BIN TAHIR PPD KULIM BANDAR BAHARU. NAMA ORGANISASI 1 TN. MOHAMED SAIPUDDIN BIN MOHD SAID 9 EN. MOHAMAD SUPIAN BIN TAHARIM BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 8 EN. KEDAH 2 PN. ZAIDI BIN KORIB BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING 6 PUAN HAZLIN BT BAHARUM KOLEJ MATRIKULASI MELAKA 7 EN.

BIL. PEJABAT PENDIDIKAN EN.10 11 10. INTAN SUHAINI BIN MOHD. FAIZUL ANUAR BIN ABDUL BAZID WILAYAH BANGSAR DAN PUDU BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN EN.PUTRAJAYA UNIT 3PK NEGERI JOHOR 1 CIK PAIZAH BT ZAKARIA 2 CIK ZURAIDAH BT MANSOR 3 PUAN SITI JAMILAH BT SAMSUDDIN 4 PUAN ZAINUN BT TUKIMAN UNIT 3PK NEGERI MELAKA 5 ENCIK ZAIDEE BIN HAMZAH UNIT 3PK NEGERI MELAKA 6 CIK FARHANA BINTI NOR AZMI UNIT 3PK NEGERI SELANGOR 7 PUAN IFFAH RASHIDA BT MAZLAN UNIT 3PK WP PUTRAJAYA 8 CIK NORSHAM BT HARMAN SHAH UNIT 3PK NEGERI PERAK 9 PUAN MAHFUZAH BT ZAINOL UNIT 3PK WP PUTRAJAYA 10 PUAN MAZLIFAH BT MOHAMAD UNIT 3PK WP PUTRAJAYA 11 ENCIK RAZALI B ABDUL WAHAB UNIT 3PK NEGERI PERAK . SELAMIN KAUNSELING 3PK NAMA ORGANISASI BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS.PUTRAJAYA BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS.