You are on page 1of 38

c AT A LoG Us

Van een zeer uitmuntend

C A B I N ET
Zilvere Moderne

MEDAILLES,
Voor het grootſte gedeelte behoo
rende tot de

NEDERLANDSCHE HISTORIE.
-

Alle met groote moeite en koſten
by een vergadert,

-

-

En naargeaten door den Heer

Mr.THÄDE MUL
In zyn Ed. leeven Preſident Schepen
der Stad Enchuyſen.
Dewelke verkogt zullen werden ten Huyze van
de Wed. SAL. SCHOUTEN EN ZOON, ach
ter de Verkoping van de Antique Penningen,

die gehouden zal werden op Dingsdag den 13
May 1755. en volgende dagen, op de gewoon
lyke uuren.
Zullende alles Maandag voor de verkopinge te zien zyn.
-

Te

A M S T ER D A M.,

By de Wed. S. SCHOUTEN EN ZOON Boekverkopers in de Kalverſtraat.

Alwaar de Catalogus te bekomens.

c AT A LoG U s
-

-

-

Van

M E DA I L L E S.
Beginnende met de

Hiſtorie der Nederlandſche Vorſten,
door FRANS vAN MIERIS,
III.

D E EL EN.

L A A DE

I.

Loot Eng. Z3 :

15

1, ſoa. Hus. Credo unam eſſe Eccleſiam
Sančtam Catholicain. Deszelfs boºſt
beeld.

Revers. Centum revolutis Annis &c. 1415.
TBenzelfden Martelaar aan een houtſtapel
ebonden. Mieris I Deel. Pag. 29. Den eer
en Penning.

I : 4

2 TDenzelfden mog eens / maar klynder.
Den 5den.
.
- .

º2 º T
5#

-

3 Philippus D. G. Rex Caſtelie. TDes-

5 R 5.

zelfs bo?ſtbeeld.
R. Illa inmota manet. Pallas/ onbeweeg
pkt op de ontroerde baaren ſtaamde. M. 1.
P. 372.

-

3 : 7

4 JUMunt van de Wederdopers in Munſter
5 . .
/ten tpdevan de Belegering 1534. . 2. P. 405. Den 1ſten.
3 : 7.

Fºy

5 Joannes Calvinus Picard. &c. Lyn boºſt-

z

FT

beeld.

R. Dočtrina & Virtus Homines poſt Fu
nera Clarat. TDe Faam/ ſtaande op een

vierkanten ſteen. M. 3. P.336 Den 1ſten. 2 : 7 , , ,
S Een Jlºunt van Hepſer Carel den 5den.
A

Ä 5

--

2 | c AT A L o G U sº

M E DA I L L E S,
Uit de Behring der
NEDERLANDSCHE HISTORIPENNINGEN ,

door Mr. GERARD vAN LOON.
IV. DE E LE N.
W.
"

/2

*

15
-

Loot Eng.

-

7Äppº Hispaniar. &c. TDeszelfsboºſt
PeD.

R. Pace Terra Mariq. Compoſita. 1559.
TDe D2ede/ met een fackel de wapemen in

b?and ſtekende/ vooz den geſloten Tempel

3: 15

van Janus. L. I. P. 28. Den Iften. | 1 :
8 Jodocus Damhouderius &c. TDeszelfs
bo?ſtbeeld.

A
«.

-

R. Sondervallen ſtaat Damhoudere. Zyn
2 : 7
Wapenſchild. L. 1. P. 41.
5T 9 Viglius Zuichemus &c. Spn bo?ſtbeeld.
R. Vita Mortalium Vigilia Een (Tafel/
waar op een boek/_ſandloper / en bzan

A .. S

2: 6

dende kaars. L. 1. P. 44. Den 1ſten.

"ĺ Praep. S. Bav. &c. TPeszelfsboºſt
CEO.

R. Vita Mortalium Vigilia. Zpn wapen
2
ſchild. L. 1. P. 56. Den 2den.
– I 1 Antonii Perronet Epi. Atrebat. TDeš
zelfs bozſtbeeld.
R. Durate. JNeptunus op een holle zee /
met ander bpwerk. L. 1. P. 48. Den 4den. 2 : 5
3:– 12Ä tout Fidelles au Roy. Hetbogſtbeeld
van läoning Philippus.
R. Jusques a porter la Beſace. (Twee E
dellieden een verbond makende. L. 1. P. 85.
Den 4den.

15 13 Denzelfden nog eens/maar kpnder.
R. Een

v AN M E DA I LL E S.
-

3

Loot Eng.
R. Een Bedeltas/ doo? twee rechter handen vaſtgehouden. Den 5den.
5#
14 TDe zelfde voozzpdemog eens.
3 .–
R. Si Deus Nobiscum quis contra Nos.
T

-

Eenhand booven een vuur/ doo? eenſlang

-

aangegrepen. Den 6gen.
I
15 Margareta de Auſtria &c. Haarboºſbeeld.

-

-

- - I75

§| 5

R. Favente Deo. TDe Landvoogdes/ſtaan

onbeweeglpk op eem rots in zee. L. I.
. 87.

s

eäppe

de Croy Duc d'Arſchot &c.
Spm boºſtbeeld
R. Dulcia mixta Malis. Een hand houden
de een bpenko?f. L. 1. P. 92. Den 1ſten. 3 : 4.

I6

--

4 : Lo

-

D

L A A DE

2.

I7. Margareta ab Auſtria &c.
-

A 5

Haar boºſt-

beeld.

. »

R. Ut interSidera Eenblom vandeſtraader zome beſcheemen. L. 1. P. 99. Den

-

º

4den.

-

-

L
I :

-

G –

18bo?ſtbeeld.
Ferdin. Tolet. Albae Duc &c. TPeszelfs

d

R. Deo Patrum Noſtrorum. Een bzandend
altaar/ tuſſchen twee tropheen. L. 1. P.
12 t. Den Iſten.

* -

I : 7#

19 D. Fernandus a Toledo &c. Tymboºſt
beeld.

-

R. Cwee vliegende engelen/ met lauwer
kranſſen, L. 1. P. 125. Den 1ſten.
I

: 6

2o Ferdinandus Alvaréza Toledo &c. Deszelfs bozſtbeeld.

R. Religionem & Obedientiam redintegra
vit. 1568. Pallas/doo? de overwinning ge
- troont/ in eenzegewagen doo? twee up
len getrokken. Den 2den.
I
21 Divo Philip. Triumph. Hisp. Regi D.
Traječt. TDem Koming Philips gewapend
zittende te paard/ in
verſchiet Utrecht.

"

-

A –
-*

2

6

l-O
.

>

4

>

C - A T A L O GUs
Loo Eng.
R. Othomanica Clºſe deleta 1571. Denzelve Koning op een dolfpn zittende/houden

de in zyn hand een krupS. L. I. P. I42.
Den 1ften.

---

4 :

*

Vo; Le 22 Guilem. D. G. Pr. Auraicae &c. Het
boºſtbeeid van Prins UDillem den 1ſten.
R. Audaces Forum juvat. Een ſterkge
wo?teldem eykenboom, L. 1. P. 156.
3:

T. – 23 Pierkante Moormunt van Middelburg
1572. L. 1. P. 159. Den 4den.

9+

;- 24 Pzoedſchaps penning van Haarlem. L. 1.
4-

G
s-

7 -

P. 16o. Den 2eien.

25 161.
Nootmunt
van Haarlem 1572. L. 1. P. I : 8
Den 2den.

,

-

(l. – 26 Een dito 1573. L 1. P. 163. Den 1ſten.
3 : „ *7 Fäpksdaler 7 in de belegering van Haarlem
” “9 verhoogd/ ende met het wäpem van Hol

5#

land beſtempeld. L. 1. P. 164. Den Iften. 2 : 1+
1 : L& 28 TDito halve. Den 2den.
I : I

M : 5 29 Dito Tuart tweemaal. Den 3den.

F zÄharepºint

-

Van Alkmaar/L. 1.

7

. 1 68..

&

8 -

31 Säca Anchora Chriſtus, Pet Admirali

7;

T " tºds wapenſchild van JNooydholland.
R. Inquiitio inquirendo nimis ſeduloſe
ipfamperdit. CiUee vlooten in gewecht. L. 1
P. 69.

-

4 : I#

8 – 32 TDezefde verbedingmog eens.
R. Door outer ghewelt &c Alleenſchift.
L. 1. P. 17o.

5 : 6

A 33 Papiere Nootnumtvan Leiden 1574.twe
maal. L. 1. p. 82. Den 2den.

-

: L&

S 3 TDito in het ziver.
5:15 **33 Petrus Adriani Werfius&c. TPeszelfs
bO2ſtveed.
R. Dt ?s van de Werf die Leidſe Held

3:2 -

&c, L. 1 P. 19o. Den 2den.

Uc Snheriba
Jeruſalem &c. J
Jeruſalem
A: Le 3z4dao:
Sa herib belegerd.
«.

R. Sic Hispa. à Leyd. Nočtu Fug. 3 Očto.

1574.De Stad Lepden belegerd. L.I.P.195. 2 : 2
35 Pzoed

VAN ME DA I L LE S.
5
Loot Eng.
35 Bzoedſchaps penning van Leyden. L. 1.
P. 196. Den Iften.

".

.–

5+

36zelfs
Mathias
D. G. Archi. Auſt. &c. TDesboaſtbeeld.

/7.

Z . !5

R. Amat. Victoria curam. Andzomeda gam
een ſteemrots geboeid / ende doo? Perſeus

gered. L. 1. P247. Den 3den.
37 Ut Goliat ſevum ſtravit Jeſſeia funda

7#

G § 15

TDavid Goliath verſlaande.

R. Hispanum Batavusſic Leopreſfitaprum
1578. Een leeuw / een varken aanvallen
de. L, 1. P. 249 Den 4den.
2 : 38 JNootmunt van Amſterdam 1578. geſlaG. –
gen van het ziiver S. Aicolaas beeld.L. I.
P. 253. Den 1ſten.
I:7
39 Een dito geſlagen van de zivre oznamen" –-.
tem upt de JNieuwckerk. L. 1. P. 253. Den
--

I:7

Iſten.

2“

40 Een dito klynder. Den 4den.

–/s

LA A DE 3.
41 Joh. Caſimirus Com. Pa1. &c. TDešzelfs
A;
bo?ſtbeeld met een Schepter in de hand.
FT
R. Conſtanter & Sincere. 1579. Tyn Wapenſchild.
I : 8#
42 3 diffrentekopere Hootmunten van TPe: 5T
- venter 1578. L. 1. P. 261.
43 Donnöſele wert meeſt geplukt en ge-,
teeſt. Een rave/ pikkende op een ſchaap.
5 .–
R. Voorſienighe raetboosheytwederſtaet.
Een baſilist/ doo?cen wezeltje aangevog
-

ten. L. I. P. 263.

2 : 2

44 Philip. Hispa. Rex &c. Het bozſtbeeld
läoning Philips/zpm zoon en doch

5 : LA

Ä
CL.

R.
Driumpfus.
Philips/
bimmen
Madzid.TDezeegepzaal
L. 1. P 289. van P

I :

45 Roſis Leonem loris Mus liberat. De
7; 5T
:
A 3
Leeuw/
-

-

6

C
-

A , T

A

L

O

GUS

Loot Eng.
Teeuw / aan de Inquiſitiepaal gebonden/
-

-

-

wozd doo? een mups verloſt.

R. Liber revinciri Leopernegat. Den
Paus / ende den koming van ZSpamjen/
de Leeuw een v?edetakaanbiedende.

4 :3

. . – 46 Praeſtat Pugnare pro Patria; Cwee rupters/ en twee voetknechten vechtende.

. R. Quam ſimulata Pace decipi. 1579. TBe
pken van de G2aven van Egmond/ en
Poozn. L. I: P. 275. Den 1ten.
I
F 5- 47afbzeeken
Principiu.van
recuperate
Libertatis
Fri. Het
dzie veroverde
Sloten
in -

.

.

H.

Dziesland.

-

R. A. Domino fačtum eſtillud. Het gevecht
van TDavid tegen Goliath. L. 1. P. 281.
Den Iſten

I :8 -

w

. Lo 48. Guilel. D. G. Pr. Auraicae &c. 180. Syn
bozſtbeeld.
T .. : R.Sevis tranquillus in Undis. Hetneſtvan
een psvogel in een bevoerdezee. L. 1. P. 284.
Den 1ſten.

-

*

N., Lé, 49 Fran. F. Franc. &c. Duc Bra. Hetboºſt
---

Ste

beeld van den Hertog van Anjou.
R. Fovet & diſcutit. 1582. Een opgaande
zon. L. r. P. 309. Den 1ſten.
I : 3.

50 Guilelmus D. G. Pr. Aur. &c. 1584.

-

TDešzelfs boaſtbeeld/in een compartement.
R. Saevis tranquillus in Undis. Een psvo
gel vliegende maar zyn neſt. L, 1. P.345.
Den 1ſten.

3

3: 5 51. Luctor & Emergo. Hetwapenvam See
'“

land / en ſtemmende Steden.
R. Een psvogel als booven/ met hetzelve
randſchzift. Den 2den.

2 : 4#

5: – 52 Alexander Farnes. Par. Pla. &c. TDes
zelfs bo?ſtbeeld.
R. Invičto Optimo. Principi. 1585. Een
Eerzupl / met het beeld ban Farneſe daar
booven. L. 1. P. 36o. Den 1ſten.
3: 1

| | – 53 Gyksdaler methet bozſtbeeld van Pzins
MBillem denEerſten. L. i. P.367. Den 1ſten. 2 : 2
54

v AN M EDA I L L E S.

s Dito halve.

7

Loot Eng.

1:

Den 2den.

3: Lo

I

55 TDito Stooter. Den 3den.

-

56 Een Wäpksdaler van 1585.
1 : &#
57 Deo Opt, Max. &c. 1587. Koningin E
op haaren troon/ met ander bpa

Ä

*

2 . Lo

7–

Werkt.

R. Quem Deus conficiet Spiritu Oris ſui.
TDen Paus/ende verſchpde läoomſche Gee
ſtelpken/ met kelken/toonkaſſen Ec. dooz

malkander rollende. L. 1. P. 376.
58 Guil. D. G. Pr. Auraicae &c. TDešzelfs
bo2ſtbeeld.

R. Mauritius Pr. Auraicae &c. 1589. Het
bo2ſtbeeld van Pzins JWHaurits. L. 1. P.
384.

2

-

59 Durum eſt contraſtimulos calcitrare&c.
TD.eu Paus Ec. raadhoudende.
R. Tu Deus Magnus & Magna facis tu So
lus Deus. &c. 1588. Het vergaan van de
Spaanſche vloot. L. 1. P. 390. Den 1ften.
60 Flavit Jehovah & Diſſipati ſunt. 1588.
TDe Spaanſche vloot.
R. Allidor non laedor. Eenkerktopeenrots/

2 - 2

A –

-

onder het wapen van Pzins JMaurits. L.

I. P. 392. Den Iften.

2

LA A DE 4.
6I

waibourg Conteſſe de Nuenaer

Moers

ſº

-0

&c; Haar bo2ſtbeeld.

R Patience en adverſité. Dezelve by een

-d

lam zittende L. 1. P.4o2.
I
62 Philippus Hispan. Rex &c. 1589. Spm
bo?ſtbeeld.

:3

3 .–
»

R. Oneri non ſuccumbit. Hercules de we
reld torſſende. L. 1. P. 406.

I
-

: 2+

G3 Invičt animi Pr. parati Vincereaut Mo

. LO

ri &c. ?et imeemen van Bzeda/ met het
tUrfſchap.

-

R.
e

-

8

CA

T

A

L

OG

U

S

Loot Eng.

-

R. Breda a ſervitute Hispana Vindicata &c.
159o. TDe Leeuw met een zwaard/ en
een bundel pylen/ daar nevens het wapen
van P2ins WMaurits. L. 1. P.409.

9+

A – 64 Non ſemper aeſtas parate nidos. Een
hups/ waar op een oojevaars meſt.
R. Conjunctis viribus ite. 1591. Een An

6

tique Gallep. L. 1. P.418. Den Iften.
– 65 Fittula dulce canens noſtrum non deci
pit Arguin. JlMercurius/ Argus in ſlaap
ſpeelende.

I : 2

-

R. Adverſus innixum ultro ſeſe erigitpon
dus. Een palmboom/daar hetwood Pre

vileg aan gehecht is/ werd van geeſielpke
en werreldlpke beſp?ongen. L. 1. P. 429.
-

-

7. 5

Den 1ften.

66 TBe platte grond van Geertrupdenberg.
R. Gertrudisberga. ab Hisp. Vindicant
&c. 1593. Alleenſchift. L. 1. P. 437. Den
I : 5+

1ſten.

F – 67 TDe belegeringe van Gyoningen.

-

R. Hispanis ab exerc. Jet wapen van Weſtvriesland. L 1. P.448. Den ften.
3:5 -

A HT
) 68 TDezelve belegeringe.

-

R. Ab aſſertis &c. - Alleenſchzift. Den
2den,

A-

2

-

5 LG 69 Nexos favore numinis quis diſſolvet.
Een bundel pplen/ met ſes Pzovintiale
Wapenen.

R. Ab aſſertis &c. Alleenſchzift.
3den.

Den
3 :

_ 7o Alex. Far. Dux &c. TPeszelfs boaſtbeeld.
-

-

R. Plac. Roman. &c. 1593. TDenhooznvan
overvloet/ ende ander bpwerk.

2 :

A LO 71 Qudme perſequers 196. De Spaan
4

ſche vloot ſchipbzeuk lpdende.
R. Rumptur haud facile. 1596. TBewape
nen van Dzamkrpft/ Engeland/ende Pol

and aan eenen ſnoer ſammengeſtrikt. L. 1.
P, 487. Den 1ften.
2 :9
74

v AN M E DA 1 L LE s.
*_

-

.

9

Loot Eng

-

72 Sidere proficiant dextro Neptunia Regna.

5:15

1596. J Neptunus op een dolſpnzittende/in +
2

het verſchiet eenige ſchepen.
.

R Cisrhenanae Inſignia Friſiae. Hetwapen
van UBeſtvziesland / rondom ſes Steden

van Doodholland. L: 1. P.488. Den 1ften. 3 -73 A. Dno. faétum eſt iſtud. &c. 1597. Jet
s

gevecht bp (Turnhout.
R. Venit V1dit Deus

Vicit &c.

London a

Z

9.

-

haan/onder twee Wapens.

R. Grolla & Bredevorda &c. 1597. TBe
wapens ban den ZStaat/ ende van Gzaaf
Maurits. Viaar. L. 1. P.497. Den 9den I

4.

R Captis CXXX Milit. Signis &c. 16oo.
G2aaf Maurits te paard/ ende de over

Äng bp JNieuwpoo?t. L. 1. P.548. Den
-

-

-

76 Hoc Opus Domini Exercituum. 160c.
TDezelve overwinning.

ROrdinum Trºjectenſium Numisma. Het
Pzovintiaal wapen van Htrecht. Den
2den.

-

: 2:

-

LA A D e

5.

77 Tamt/vande Goſtindiſche Comp. bande
kamer Amſterdam. 16oo. L. 1. P. 55.
Den

ten.

I :

78
79
8o
8.

TDito zpnde de helft. Den 2den.
TDito quart. Den 3den.
TDito 32tigſte. Den 6den.
Poſſunt quae poſſe videntur. 16 Martii
I6O2.
et ZSpaanſche Galjoen/ tuſſchen
tWee Deeuwſche ſchepen.

R.
*

-

Non

ſufficit Orbis.

#

Een Paard/

5: Le
----

: 8 TS

75 Compulſo ad dedit, Praeſid. Andreae &c.
UJet beleg der Schans van Dint Andzies.

- -

A. Le

------

de afbeelding van negen gewonne ZSteden.
L. 1. P.494. Den Iſten.
74 Pacis & Armorum Vigiles. Gen ſtaande

ItCI) *

1

1.

(o 15

so

c A TA Lo G Us
Loot Eng.

van een werreldklgotſp?ingende/dooz den

Leeuwagtervogd. L.

5 – 82 ħ grave tolllt onus.

Ä

P.564.

2:7

Een man eenmo

ligtende/onder het Wapen vam H

trecht,

R Induſtria & labore. 1602. Een gelau
5 :–

rierde ſpade. L. 1. P.557. Den2den,
ſtad Dlups/met de omleggende lan

3 : I

Ärrzes x AElos. TPe Staatſche bezet
ting upt/ en de Spaanſche in CDoſtende
trekkende L. 2. P. 5, Den ºften.
– 84
Slups/met het wapem Van H
R.

%

Äſtad

tLCCT.

3 : 5

-

R. Jehova prius dederat plus quam perdi

Ä.

1604. TDe ſtad Ooſtende. Den
4 :

3den.

Aue 85 A. Dominofačtum eſtiſtud TPewapens
van Dzankrpk / G2ootb?ittanje/ en de
Unet eenen band te ſamenge

Ä/
rikt.

RÄöÄ. Foed, Belg&c. ooy Alleenſchift.
L. 2. P. 50. Den iſten.
-

-

2 :9 -

A 5 86 Junctº Corda Fidelium. Prieharten/daar
booven den naam Jehovah.
R Contra Vm Trannorum. 1609. TDe
Leeuw / daar booven de Franſche Teli/
en de Engelſche Wäoos. Den 4den.
2:8 -

A – 87 Lud. XII. D. G Fr. & Na. Rex &c.
TDeszelfs boxftbeeld.
.
R. Franca &c. 1610. Eenhand/ een
vies houwdende.
2 : 4.
31 - 88 Cºncordia res parvae crescunt. Het wa
penſchild van de Dtaten Generaal.
R. Discordia maximae dilabuntur. TDewa

pens van de 7 Pzovintien aan een gehegt.

BZynde dit de Ambaſſadeurs penning. L.
8: 4

2. P. 53, Den 1ſten.

?

0 89 Avidiſpes fida Coloni. Een Boerin haar
bee melftende.

R. Verrit turbida pautaaequora. 1609. Een
-

zeps

11
V AN M. E DAI f, LE S.
Loot Eng.
--Frº Hollandſch koopvaardpſchip. L. 2.
4

2

-

ärea auf Princ. Com. Naſſ. &c.

90

G : 15

1613. Deszelfs bözſtbeeld.

-

R. Hony ſöit qui mal y penſe Spm wa
penſchild / met den Widderlpken Joosband
2 : 4.
omvängen. CDvaal. L 2. P. 87.

3:5

91 Mauritius I. D. G. Prin. Aur. &c. Syn
bozſtbeeld.

R. Soli Deo Honor & Gloria. 1618. TDes

zelfs wapenſchild. L. 2. P. 1o2. Den Iſten 2 : #
7. –
92 Aſſerta Religione. Het Symodevan TPozdzecht vergadert zittende.
R Erut ut Mons Zion. 1619. Een kterkop
eenen berg/ dooz de maam Jehovah be
3:9
ſtraald. L. 2. P. 105.
-

L A A D E

6.

93beeld,
Johan van oldenbarnevelt. Epn boſ-

-

ST
-

R, Dees Vader vanons Vaderland&c. Al

leenſchzift. L. 2. P. 109. Den 3den.

3: 8

94 Eſt a Preſſum Largior & Melior. 1619.

/

Ä tros dzupven/onder welke een wpnETZ.

-

-

(2 .

----

Ä Quia

me veſtigia terrent. De fabel
van de Leeuw en de Pos. L. 2. P. 111. - 3:4

95 Religione & Juſtitia Reſtitutis. De
Leeuw met ſwaard en pylen.
R. Respublicademum Florebit. Zetwapen

van den P2ins. L. 2. P. 12. -

-e

%

/O

3: 2

96 Touc avec Dieu. 1622, Een arm meteen

blooten degen. . . . .
R. Göttes Freundt der Pfaffen Feindt. &c..

Alleenſchzift. Linksdaler / geflagen vamhet
zilver Beeld van den H. Liborius/ dooz

-

den Hertog van B2unswyk upt de ker

. Van Paderbozugersoft. L. 2. P. 146. Den
1: p+
- Iſten,
97
T5 4
Q
-

\

A
-

W.

- c AT A. Lo G U. s
- -

-

3: 15
-

--

Loot Eng,

-

97.Eenzeplend
Als Harºms
Volk na Haſſel gaat,
ſchip.
R. Den Vyand Bergen flux verlaat. 1622.

TDeſtad Bergen. Geſneden. L. 2.P. 48. 2
A. 15

98 Bergen op Zoom Hisp, Fug. 2.Oet. 1622.
TDe belegerdeſtad van Bergen op Zoom.
R.: Hoſtibus Maurito Duce Fugatis Jehovae
Victoria. Eenſtapel van Veelerhandekrpgs
tupg. L. 2. P. 49. ! en2den.
Z

-

:

6 – 99 Söi Deo Hoſor & Gloria. De Leeuw
netzwaard/ en pylen

3

R. Door wapen Naſſouwe ſtryt Godt ge
trouwe. Het gekroond wapenſchild van

Pºins Maurits. Den 4den.
5
1oo Fauſto Nurmine Berga Vičtrix. Zetwa
ºpen van Bergen op Toom.

J : 4.

R. Auxiliis Protecta tuis. 3 Oétob. 1622.
De Leeuw met zwaard/ empplbundel. L.
«-

8. –

2. P. 15 1. Den 1ften.
1o Mauritius D. G. Princeps Auriacae &c.

2
-

TDešzelfs bo?ſtbeeld/ met de wapens van
de 7 Pzovintien omvangen.
R. Dyn wapenſchild / met de gewoonlpke
8ZH eUk. L. 2. P. 155.
-

2

-

% | HT 102 Freder.Henr. DG.PrincepsAuriac.&c.
Spm-boºſtbeeld/metdewapens als booven.

R. TPeszelfs gekroond wapenſchild/ met de

1A5T

gewoomlpkefpreuk L. 2. P.168. Den ten. 1 : 9
Ä
Petri Heinius. &c. Zet boºſtbeeld
an Peter Heyn.
R. Hºiniad. nup. ſenſitſpoliata Matanca.
1628.: Het meenen van de Spaamſche zil
ºberbloot. L: 2. P. 173. Den 1ſten.
5:
-

*

-

S

«-

8. – 104 Gentcs ſervient ei..&c. Jet landſchap
ban America.

5; to

R. VI. Id' Sept. 1628. &c. Jet aantaſten
van de Spaanſehe zivervloot. Den 2den. 5 : 2
1o Non Ferro tantum Hispanis quantum

valet Auro. &c. TDezelfde vloot.
R. Indica Claſſe intercepta &c. Alleen
I06

VAN M E DAI L L E S.

13.

Loot Eng.
166 Hinc Inimica mihi Silva eſt mea cedite
Monſtra. De Leeuw in hetboſch/verdzp
bende verſchpde gedzogten.
R. Silva-ducis a Max. Orbis Terr. Ducib.

olim Obſeſſa &c. 1629. Alleenſchgift. Deer
Haar/ ende Wel bewaart. L. 2. P. 18

107. Ord. Confoed. Belg Ausp. Pr. Fred.

Ä Silva-ducis

Capta. Fzederik

Bendzik te Paard/ in het verſchiet de ſtad
*s Hertogenboſch.
R. Veſſalia Expugnata. &c. TBeſtad WBe

#/ met ander bpwerk. L. 2. P. 184.
IlLCIl.

Den
W

-

4:4

LA A DE 7.
Io8

Aurea condet Secula. Pzins Frederik

6 –

Hendzik/door Mars/em de Overwimming

Ä"

onder aan de ſtad § ?ertogen

Cl).

R. Auſpicus adſit Vičtrix Concsrdia. TBe
gekroomde Leeuw / onder aan vier ſchilden
van Gzol/WDezel/ Zilverevloot/en Fer
nambuco. L. 2. P 193. Den 1ſten.
109 Fredr. Henr. D. G. Princeps Auriac. 3: 8 #
&c. Zpm boºſtbeeld.

A –

R. Conjurativeniuntadclaſſica venti. 1631.
Een ſcheepsſtrpd. L. 2. P. 197. Den 2den 2 : 5+
1 1o Auſpiciis Armata Dei. TDe Overwin
ming / zittende tuſſcheu de Wapenſchilden

A 5“

van Beeland.

R. Zelandia Vičtrix &c. 1631. Een bloot
ſhrepen/daar booven het wapen van Tee
land. Den 3den.
111 Vere Surrexit De. & Diſſipati ſunt Ini
-

2: 7

A , 15-

mici e De platte grond van Leeland.
R. D. O. M. Hisp. Claſſem Auſp. Ord. Bel
gii &c. 1631. Alleenſchgift. Den 9den.
112 Patriaeque Patrique. Pzins Frederik
Pendrik gejarnaſt te

:7

6 - FT

FF./werdendevan

-

de

14

c AT A LºoG U sº

Loot Eng.
– "
de Gverwimming gekroond/in het verfchiet

.-

--- --

-

een Stad.

R. God was zyn volck den 13. September
gedachtigh. &c. 1631 Een gevegt van
ſcheepen: Seer Haar/ en wel bewaart. 2 : 5

A 57 - 113 Aſpic, Potent: Bºg. Ord: &c. Het
º.

-

boºſtbeeld van Frederik Hendzik,

R. Trajec. ad Moſa Recept. i632. TBe
Daaſtricht. L. 2. P. 2o6. 2 : 9

platte grond van

3. -a II4 Carolus 1, D, G: Mag. Britann. & Hib.
Rex. Spm boºſtbeeld.

-

-

-

R Nec Meta mihi Terminus Orbi. Een
2 :4 zeplend ſchip. L. 2. P. 232. Den 2cden.
-

7; 57 11 Deo Fay. Aſp. Ord. Foed. Belg. &c.

eſiad B2eda.

-

R. Breda Recepta 26 Sept. 1637 TBe He
derlandſche Leeuw / tuſſchen een ſtapel
2
_ wapemen. I.. 2. P. 238. Den 1ſten
-0 , HT 116 Änte Fame &c. Gp de die verſcheide

overwinningen van B?eda.
R. D. O. M. S. Bredam &c. 1637. Alleen5 : 9är
ſch?ift in een krans. Den 2den.
c
Victricema
Profligat
Hispan.
Hofti
117cipe
Laurum. Een zeegezupl/ op de over
winning in de Weſtindien
R. Heroi Generis Nobilitate &c. 1637. Al
S: #
leenſch?ift. L. 2. P. 241. . . . . .
-

9. HT

1 .–

afbeelding van het zeegevecht in

upn§.

-

R. AEternitatiS. ob Hisp. Claſſe. &c. 1639.
Alleenſchift/ in een dzupbekrans. Teer
Wäaar/en wel bewaart. L. 2. P. 252. Den
2den.

9–

3:9

I19 Londini Desponſati Wilhelm. & Maria .
&c. 1641. P?ins WBillem de 2de/ en de
fLMaria / malkander de hand gee

Äs
LNOL, ,

R. Belonam Princeps Pallas pedibusterit

&c. TDezelve Pzins/ van de Dyeede een CD
pftakomtfangende / met ander bywerk.
5
Y- L. 2. P, 258. Den 2den.

:

-

-

>

VA N) M EDAILL E s

15

Loot Eng.

-

HT: HT

12o Armanus Joan. Card.de. Richelieu.
TDešzelfs boºſtbeeld.
-3:4
R. Een opgerechte Gedenkmaald.

-

I21 Libertas Patriae me Defenfore Trium-

%

phat &c. Frederik Hendzik zittende op een
grºn/ met de wapens der 7P?ovin
tier.

/? –
.

R. Quo te Mars & Amor vocat &c Eenen omhepndentupn/met verſchpdepzonk-

.

Ä verſierd/ ende ander bpwerk. L. 2.
.264-

"

.

.

7;s

2.

122 De plattegrond van't Saš van Gent.

7. LG

R. Ao. Flandriae Hispanicae fatali &c.
Alleenſchgift / in een krans. L. 2.

Ä;

- 279.

4 : 4#

-

L A A DE

8.

123 Nunc ſepes horridaruſco. TPeſtad Hulſt
belegerd.

.

-

-

-

8 .–

-

R. D. O. M. E. R. S, An; Chr. 1645 &c.
Alleemſchzift/ in een cierlpke WPpmgaard
kraus. L. 2. P. 288.
4 : 9#

124 Hugo Grotius Natus 1583. 10. Apr.

-

Obiit 1645. 28. Augus Bºyn bozſtbeeld.

7 | 1-O

R. De Fenix van ons Vaderlandt&c. Al-

-

leemſchzift/tuſſchen bloemtroſſen/en lau
wertakken. L. 2. P. 291.
125 Hugo Grotius. TDeszelfs boaſtbeeld.

2:9 HT

-

R. Melior poſt Aspera fata Reſurgo. TBe

5

-

koffer / waar doo? hy upt Toeveſtpn omtis/ met twee Koningipke kroomen.

-

Ä

L. 2. “. I 35I26

2 :

Äs Henricus D. G.

#

Princ. Au&c. Het boaſtbeeld van Frederik Jen-

7

G0

-

. –,

21tt.

R. Amelia D. G. Princeps Auraica &c. Haar
bo?ſtbeeld. L 2. P. 299.

14 : 3

127 Timije ac. Prudenter. Een ſlagvaardig

Dolegſchip
--

T

LÖ . –

R

-

"

>-- *

-"

C A

16
-

T

-

- -

-

-

- -

AL-O - G. U

S

Loot Eng.
R Dum Bellu: Oétuagenarium in Belgio
&c 1647. Alleenſchzift/ineenbloemkrans
-

-

-

-

- -

-

5:9

+ L. 2. P. 3o6. Den Ilten.

3: 5

128 Pax Hispano-Batava &c, De Beede/
op een wagen dooz twee gekroonde Leeuwen getrokken.

.

.

.

-

R. Pacis Foelicitas Orbi Chriſtiano &c.

.

1648. Alleenſchift. L. 2. P. 312. Den3den. 2 : 3 -

7. – 129 Dezeve voozzpdemog eens/ met eeni
ge verandering.

-- -- -

-

R. Pacis Felicitas ad utrumq Solem &c.
1648. TDe ſtad Amſterdam aan den JIſtroom. Den 4den.
-

4 :

3. LG 138 Aspera Gompoſitis mitescunt Secula
Bellis. TDe Jèederlandſche gekroomde Leeuw/
met zwaard en pylen.

R. Deus nobis haec Otia fecit. 1648. Een
Engel/uptſto2tende een hoozn vän over
bloed/ over een ſchaapskudde. L. 2. P. 315. Den 6den. - -

2 :

-

ZZ – 13 Pax & Libertas Foed. Belgii. Seven
maagden binnen eem Olpfkrams/ danſſenden öm den Qoed van Pºphpd/ hebbende

A

ieder het wapenſchild van eender zeven Pzo
bintien.

.

Alleenſchift/ in een krans van Olpfbla-

-

-

den. Seer Raar/en wel bewaart.
7den.
- -

7:17 132
e

-

R. Libertati Foederat. Belgar. &c. 1648.
Den

-

3

:9

Ambiguo Pax & Bellum lučtamine cerr

Ä &c.
LNOE.

Mars/ en de Bºeede wozſte-

R. Laeta Trophaea &c. De Pzeede/den Ooz

6

iogsgod vertredende. Den 8ſten,
d

Hºt-

133 Deo Proximo: &c. TDe Pzeede/en de
Gerechtigheid elkandere omhelzende.
R. Felix Terra Fides Pietati ubi junčta
Triumphat. Het Geloof, en de Godsvzucht
elkander de hand geevende. Den 9den.

134 Bonum Certamen Certavi, Fidem Ser
Jet bovemlpf van den Apoſtel Pau

F.

4:2

VAN

MED A I L L E S.

17

Loot Eng.

-

R. In Memoriam Pacis Univerſalis &c.

1648. Cwee handen / houdende den Dzede
ſtaf van Mercumr/ tuſſchen twee
ken. L. 2. P. 32o. Den 2den.
2: 3

Ä

135 Op dito Dzeede. Den 3den. Maar met

G. Lg

2 : 3+

eenige verandering.

136 Gp dezelve Pzeede. L. 2. P., 324. Den

2. 15

7den. JAeede met eenige verandering.
I:6
137 CDp dito Dzeede / met Zöogdupts om

1 : 44 ? -

ſch?ift. Den 9den.

138 Victoriae Praemium Libertas. Jet wa
penſchild van Gelderland.
L-B –
R. Pace Domi&c. 1618. Alleenſchift/bim
men een cierlplt lofwerk. L. 2. P. 336.
6:.
139 Crimine ab uno diſce omneis. 165o.
-e . 5T
Eenhollend paard vooz Amſterdam.
R. Magnis Excidit Auſs, 165o. 6 Novem
bris. Faêton upt de lugt vallende/ daar
onder de lpkſtatie van Pzins WDillem de 2de.
L. 2. P. 353.
5 : 5.

LA A DE 9.
14o Ut Rupes immota Mariſtant Foedere
Junčti. TDe JAederlandſche Maagd./zitten

l-G

de op een ſteenrots / met de Wapens der

Seven Pzobintiert.
R. Dum totus Miratur Orbis&c. 165 1. Al
leenſchift. Geſagen op het Eeuwig Edict.
L. 2. P. 362. Den 1ſten.
5 : 7
141 Marten Harpertſen Tromp &c. TDesA , Lé

z- bozſtbeeld.

.

-

.

. Lieutenant Admiraal van Holland &c.

Ä

Een 3eeſlag. Teer wel bewaart. L.

2. P. 376. Den 2den.

6:4

142 Een Bloot ſcheepen/ in een krans ban

ſcheepsgereedſchappen., , ,

R. Dzie wapenſchilden/ in een dito kran.
Gbaal. L. 2, P. 378. C
-

-

2 . FT

- -

I

#
14

**

18

C

A

T

A

L

O

GU

S
Loot Eng

143 Mentbus Unitis &e. Grootbittanje
en JNederland/ bpde houdendeoinhoog den
Poed der Pyyheid.
R. Luxuriat &c. 1654. (Twee ooºlogſchee
Ä in een bedaarde zee. L. 2. P. 383. Den
/

CIl.

-

S. 15

º

4

-

-

Amantium Ira Amicitiae Redintegratio

eft. JNeptupn op zpnen wagen / tuſchen
twee blaazende Tritons.

R. Ter Mémorie der Vrede &c. 1654. Al
lcenſch?ift. Den 4den.

4 : I

. 15 145 Wilhelmus III. D. G. Princeps A
raus. &c.

Spm bo2ſtbeeld/ met een ge

PlUPUide muts.

. - -

-

R. Een jonge Femir/upt deaſſche van den
oudem gebooren. Origineel/en zeer Haar.
3:7 L. 2. P. 388. Den 2den.

146 Hetzelve omſchzift / em bozſtbeeld als
booben. 1657.

-

--

R. Al lag d’Oranje Boom geknot.
Dit Eedel Spruitje werd van Godt &c.
Alleenſcl?ift. L. 2. P. 423. Den 2den.

F

met zyn gelaurierd boºſbeed. 1658.
7 l-O

7: 5

2,

Geldſult geſagen doo? O. Cromwel/
L. 2.

P. 433. Den 1ften.
148 TBito zynde de helft. Den 2den.
I49 Dito quart. Den 3den.

I : 9#

9+
3+

I5o Olivar. D. G. R. P. Ang. Sco. Hiber

niae Protector. Jet bo2ftbeeld van CDlivier
Crouwel.

R. Non defitient Olivae.Sep. 3. 1658. Een
Hºerder wpdende zym ſchapen/ onder een
3: 2
opfboom. L. 2. P.435. Den 1ſten
/% LG 152 Soli Deo Honor. & Gloria. Cwee
ſchepen voo? het Epland Walcheren/ een
gezonle ſchip opWindende.

R. In Memoriam Rei &c. 1660. Aileen
ſrhºift/ in een krans/ waar aan de maa
1nen en Wapens der Gemagtigde vam Zee
: 8:3
land gehecht zyn, L. 2. P.478.
I53.

VAN M EDA I L L E S.

19

Loot Eng.

s: 4,

153 Carolus II. Dei G. Mag. Bri. &c Rex.
Het bogſtbeeld van Koning Carel de 2de.
R. Catharina D. G, Mag. Bri. &c. Regina.
Het boºſtbeeid van de Koningin Catharina.
2 º:
L. 2. P. 49o. Den 1ſten.
154 Het Deegevecht/tuſchende Engelſche/
met de Hollandſche Ooſt-Indiſcheſchepen.
R. Op de Roofzugt van Carel de Tweede
&c. 1665. L. 2. P. 531. Den Iſten.
4 :

* 9: –
4

155 Operae Pro Aris & Focis Praeſtitae Red

-0 . –

hoſtimentum. Een Alchimiſt/in eenkamer
bp het vuur zittende.
R. Wt Roock de grootſte ydelheyt &c.

*

1666. Alleenſchift/ onder het wapen van

WLeyden. L. 2. P. 538.

4 : 7#

156 Carolus Secundus Dei Gratia Mag. Brit.

7 Le

&c. Rex. BZyn bo?ſtbeeld.

R. Favente Deo. Engeland/ in de gedaan
te van een zittende v?ouw verbeeld/ in het
verſchiet dezce. L. 2. P. 544.
4

: 8

157 Pugnando. Een zee bataje.
2'

R. Mnemoſynon ſpečtandae Victoriae & Vir
titis Batavae &c. 1666. Alleenſch?ift/ in
een krans / met de 7 P2ovintiale wapens.

Haar/ en zeer Wel beWaart. L. 2. P.546.
Den Iſten.

-

-

S

158 Hetzelve zeegevecht.
R. De Godt der Goden zet

C:57
-

Den Oceaen de Wet &c. 1666. Alleen

ſchzift/ onder de 7 P2ovintiale wapens /

Ä eenen band te Zaamen gehecht.

Den
Z : 6#

2ClCIl.

C2

LA A

20

CA TA L O GUS

LA A DE
/) -

- -

-

1o.
Loot Eng.

-

% . . I59 De Ruyter die den Brit zyn moet ge
eugeld heeft &c' 1666. Zetboºſtbeeldvan
den Admiraal de Läupter.
R. Hier ſtryckt het Britſch geweld &c.

s

ºetzeegevecht. L. 2. P. 549. Den 4den. 5 : 2
20. – 160 Mitis & Fortis. Te JNederlandſche
Jºaagd/ vertreedt den JApd/ in het ver

ſchiet de Engelſche ſchepen op Chattam
verbzandende.

R. IratoBellum&c. 1667.TDezelfde JMaagd/
de wapemen vertredende / in het verſchiet
een Vlsot ſchepen. Haar/ en wel bewaart.
L. 2. P. 555. Den 1ſten.
7: 7#
16i Leo Batavus&c.De Hollandſche Leeuw/
-

20 5

ſtaande op ooglogSwapenen/ in het ver
ſchiet een bloot ſchepen.
-

R. Deo Auſpice &c. 1667. Alleenſchgift.
Wäaar/ en meede zeer wel bewaart. Den

6

8: #

2den.

2 (a. – 162 Bello ab Anglis illato &c. 1667. T>e
Dzeede / de CBozlogswapenem in bzand
ſteekende.

-

-

R. Breda Bellonae ſedes&c. TDeplattegrond
van Bzeda. Haar/en extra fraap. Den
4den.
I2

: I

-

5. T
/-

16j Sic cunčtus Pelagicecidit Fragor. 1667.
JDeptuyn op zymen zeewagen zittende/ in
het verſchiet een zeegevecht.

-ſ

.

R. Nulla Salus Bello &c. Ppf wapenſchil
den/ booven de ſtad B?eda. Den 1ſten. 3 : 4

G; 15

16.

Äg.

LMUlfCU.

Ä

/en JNederlands Admi
-

Ä

Batav. Pax. 1667. TDe
ſchilden/ van Engeland en Holland. Den

R.
"

EIl.

C – 6 TDe Nederlandſche Inaagd/ met den

1 : 9#

Poed

V AN - M EDA I L LE S.

21

Loot Eng.
Poed der Pypheid/tegens een opgeregte

zeegeſtandaard leunende/in het verſchietee
nige ſchepen.
R. Aſſertis Legibus&c. 1668. Alleenſchzift/
im eem krans met de wapens der 7 Pgovin
tien/en bundels pplen. CDrigineel/en zeer
raar. L. 3. P. 24.
166 Pauci dignoſcerepoſſunt vera Bona.
-

9

O . –

CEen tat de kaaš beWaarende.

R. Hoe idel word de Muys mistroud
Wanneer een Kat de ſchilwagt, houd
&c. Alleenſch?ift. L. 3. P. 49.
167 Ludovicus XIIII Rex Chriſtianismus.
TPeszelfs kopſtuk.
R. Batavia Debellata. &c. Gen magere
Hollandſche koe/ aan een gekUatte boom/
-

º

K

3

ander bpwerk. L. 3. P. 67. . Den

I 1TCI).

T

2 : 4#

-

Ä
te Enkhuyzen gemunt 1673.
3. F. 8O.TDukaat te Amſterdam geſla169 .Gouden

2 : IT
#

gen 1673. L. 3. P. 81. Den 2den. 2 Engels 8 Aaſen.

- -

17c TDukaton mede te Amſterdam geſlagen.
Den 3den.
2 : 1 : A | 15
171 Sempiterno Honori Studioſi Militis.
Pallas/ſtaande bp de ſtad 3Leyden/ in de
Ü GT
van een neerſagtige Uzouw ber
-

Än“

z

Rëjecia Devicam &c. 1672. Alleen
ſchzift/booben deſtad Lepden. L. 3. P. 83. 5 : 1

29–

172 Cornelius de Witt. Nat. A. 1623. Jö
hannes de Witt. Nat. A. 1625. &c. Paar
bogſtbeelden.
redeunt Animis

e

Ä beyde

-

men/ doo? een vee
g ged20cht
verſcheurd. L. 3. P. 87. Deniſten.
"# In weelden fiet toe alles met bedacht. 7 : 3
-

c. 1672. TDen läoning Seſoſtris op eenen
zeegewagen/dooz vier Äu Ptonin
gen

K 3
*

G

4.
.

.-.

22

C A

TA

L

O

G

U

S

Loot Eng.
gem boo?tgetrokken/ daar booven de mis-

handeldelichamen van C. em J. de WBitt.
R. Wie op 't Geluk te veele ſteunt

Heeftop 't krancken riet geleunt &c.
Alleenſch?ift. EP2igineel / en zeer Waar.
Den 2den.

6:5

z:

3: 2 -

174 Illuſtriſſimi Fratres Johan. & Cornel.de

Witt. &c. 1672. Haar bozſtbeelden.
R. Twee Witten eens gezint
Gevloekt gehaat gemint &c. Alleen
ſchgift/ in een bloemkrans. Den 3den.
3: 1
TDenzelven mog eens / met letters op de
§ – 175rand,
Violenta Morte Deleti &c.
2: 6 I76
TDezelve
voozzpde
nog
eens.
3; 5T R. Unamente & forte. (Cwee ſcheepen doo?
een zwaar omweder/teegen een ſteenklip.
Den 4den.

3 :.

L A A DE

1 r.

177 JNootmunt van Gyomingen. 1672. L. 3.

. 96.

Den 2den.

O

178 Een dito klynder. Den 3den.

4#

179 Unita Virtus &c. Pallas/met het wa
pen van G20ningen.
R. In Memoriam Obſidionis & Liberatio
nis Groningae. &c. 1672. Alleenſchgift. I: 7
18o Carol. Raubenhaupt Guber. Groningae
&c. Bpm bo?ſtbceld.
R. 1De krygsdeugt eer dit beelt
Van moet en trouw geteelt. Alleen
ſchzift. L. 3P. Fo3. Den 1ſten.
3:
181 Gron, is Beleg. door de Bisc. van Ceul.
en Muns. &c. 1672. TDe ſtad G2oningen
-

belegerd.

R. Coeverden Stornerhandt ingenomen
&c. I672. Coeverden beſto2md. L. 3. P.
1 IO. Den 6den.

2 : I

182 Guilhel. III: D. G. Princ. Aur. &c.
Deszelfs bo?ſtbeeld.
R.
-

v AN ME DA I L L E s

23

Loot Eng.

R. Regit & Tegt. TDenzelve Pzinstepaard.
. 3. P. 123. Den 3den.
183 JWHunt te Htrecht geflagen / met het
bogſtbeeld van Dzins WDillem de 3de. 1673.
L. 3. P. 129.
184 Vires ultra ſortemque Juventae. Pzins

2
-

I

: 8

/

WHillem te paard.
R. A. Domino venit Pax & Victoria laeta.
-

Ä

vliegende over zee/ met een CD
5 :" #
lpftak. L. 3. P. 136.

CEen

* g–

185 Hinc Hoſtes Debello. &c. 1674. TDe
Hederlandſche Leeuw / met een ſtaamde
krpgšman.

R. Germini quod Auriaco &c. Hetwapen-

-

ſchilt van den Pins. Haar. L 3. P 49. 1 : 6#.

ºhne

de Ruyter &c. TDeszelfs boºſt

eeld.

Ägando

2

-

Een zeegevecht. L. 3. P.
e

I86.

187 Guilh. III. D. G. Prin. Aur. Hol. &
Weſt. Gu. Hetboºſtbeeld van Pzins WDil
lem de 3de.

4 . FT
-

R. Maria D. G. Aur. Prin. Nat. de Jorc.
Petbo?ſtbeeld van de P2inces JW Maria. L.
I : 9#
3. P. 236. Den 1ſten.

: 15

188 Denzelven mog eens / met verande
1 :7

LUlg.

-

189 Neomagi Gallia cum Begio Pacataper

5: 5

Angliam. Dzankrpk/ en Kederland/ gee
ven malkander de rechter hand/booven een
b?andende altaar.
R. TDe Pyeede ſtaande op een werreldkloot/

vertredende de Jºpden CDozlog/ met ander
7;
bpwerk. L. 3.P. 248. Den 2den.
19o Conjunguntfua Tela Leo füa Lilia Gal
lus. Een Lelitak/ en een bundel pylen in
een trans.“ : . . .
R. Gedachtenis van 't Vreébeſluit &c.

1678 Alleenſchzift. Den 3den.
191 Quem Dies vidit &c. 1678. Een Arend
* --

I.

?

5

. .
-

*

* 15 –
OP

24

C A TA L O G, U S

Loot Eng
op zyn neſ/doo?een Weeuw beſpgomgen/
-

in het verſchiet een leger.
R. Hunc Dies widet &c. 1679. Een Teeuw
"

vlugtende/ wozd vervolgd dooz een Arend/
-

met ander bpwerk. L. 3. P. 264.

... 6 : 6 -

/6 . LO 192 Prospeedum Prospera. De Boozzig
tigheid/geleidhet blinde Gelukaaneemteu

FÄ„

R. Neomagi Pax fačta &e. 1678. (Twee

palmboomen vooz de Stad JDimegen/met

Äthiºnshagen L. 3. P. 275. Den

-

I TCIl,

.

X.

-

5

O 193 Firmata Neomagi Pax. 1678. Te Af- 9

Ä ſtad JAimegen haar af
pd meemende...

R.

acatus Solis Virtutibus Orbis. TDe Dzee
de/ met de wapens der vereenigde JBogend
heeden. Den 2den.
8

:

LO . – 194 Nog even Blind. Een Kylzittendebooz
een kaars op een kuſſen.
R. Tekel. Een balans/ op de eene ſchaal
leggende de Änſtitutie van Ä Calvinus /
-

-

ende op de andere de Pauſſepke waardig
heden.

2:9

LA A DE 12.
15 19 Dºorda ResMºme Dlabuntur.&c.
Eenboot in een anweer. . .
R. De nihilo nihilfitnecdicitur. &c. 1684.

Z: 5

CEen

Ä zpn/ Ver

ſ

hckelſch?iften. L.3. P.308.

1. Qodibº

-

2: #

cet. 6. Ä Atomingº

van Byankryk/dzagende de werreld op 't
't punt bärden degen. . . . . . . .
-

R. Elige. Een Arm / met een degen eit
1bzedetak. L.3. P.3 2. . .
4:

l0 40 197 Dubiis prälata Trophais &c. Twee.“
ſtaande beeldeu/maaſt eenaltaar/ meteen
degenen Pzeedetak.

R

25

V A NM E DA I L L E S.

Loot Eng.
R Conſervatutramque 1684. De Amſter
-

damſche Jºaagd / ſtaande tuſſchen twee

Ä.
n de Zoed van P2pheid opeene 5 : 2++
eer. L. 3. P. Z 16.
1.

Supra

öÄ

§ –

poſt perniciem. TDen

Paus/ zittende op hetzevenhoofdigebeeſt/
tuſſchen een jeſupten krpgsknecht.
R. Ex Martyriis Palmae. Het mishandelen
ende een afgewo?pe
Van de
Vierk. L. 3. P. 333. Den Iſten.
199 Fratribüs Fidei Sabaudis Gallis. TDe
Pyoteſtanſche Godsdienſt/ ſto?tende over
Ä mede Gelovige den hoozn van over

Än

Oet.

-

) , LG

- *

R. Dominus Liberavit. TDe WPaarheid aan
een paal gebonden/ op een ſtapel bzand
hout / tiuſſchen een Geeſtelpken/ en een
2 : 8-krpgskmegt. Den 2den.
5 –
2öo WDegensdezelfdevervolginge. Den 3den
2: 8
maar net verandering.
2o1 Hoſtibus enſeminans &e: TDegekroom1

«.

(57

de Leeuw/ ſtaande op een bpekorf/ houÄ het wapen van de Pzovintie van kl
tTecht.

R.

Ä Ä

Äenſ

&c. 1683,

Alleenſch?ift. L.3. P.355.
202 Probis

j Äque

-

---

2

-

3 - 0 : 57

Malis &c.

1688. TBe Cour van Londen.

R. Sic Sol Lunaque in Libra. Een weeg
ſchaal/ daar in de Dom en Maan. L. 3.
4 : 8.
P. 364. Den 1ſten.

*, Infantemque

vident apporreétumque
raconem Eenkorf/ waar pt komteen

mismaakt ſchepzel.

O –

-

R. Tamen Naſcatur oportet. 1688. Een
3:
verwelkte roozeboom. L. 3. P. P.
204 M. Wilh. Henr. & Maria D. G. Aur.
Princ. &c. Reformationis Vindices. Haar
beide boaſtbeelden.

R. Jam mihi Roma minax fiſtula dulee ca
-

Hit

A

|| |–

26

CA TA. L O G U S
Loo t

Eng.

nit. De Engelſche Godsdienſt/ beſtraat
F

-

vancen Zemelligt. L. 3. P. 373.
205 Rex Auget Regina Tenet. ZStaande/
Unst dem hoo?n van overvloet.
R. Guil. Naſ in Torbay Brit. 1688. TDen
Pins/upt het ſchip te Tozbay aan land
ſtappende.

-

206 Deo Vindice Juſtitia Comite. THen
P?ins / ende G2ootbyittanje elflander de
händ geevende.
R. Contra Infantem Perditionis. &c. 1688.

Jet landen van de Vloot in Cogbap. L.3.
P. 380. Den 4den.

S: I

207 Soli Deo Gloria. &c. 1688 TDe Peder

landſche Maagd/ Onder een Ozanjeboom.
R. In Tuitionem Relig. Protes. TDe Jºe
derlandſehe Leeuw/met zwaard en pylen/
op den Bubel ruftende. Den 4den.

1 : 9

-

2O3 Johan. Georg. III. D. G. Elec. Sax. &c.
Tyn bo?ftbeeld.

R. Vindicat Imperium. TDen TDonau/ en
den Lilyn / maaſt een opgerechten Fran

ſchen cn Ctirliſchen Wapenſtandaard. L. 3.
2
„P. 389. Den 1ſten.
-

: 9

#

2Oo Allons mon Prince nous ſommesen Bon

* Chemin. Ecn Frans ſchip/ waar meede
de LKoningin mct den Pzins van UBallis

vugt/vooºwaars zit den Jeſuit Petersop
een zeekreeft / houdende den Pins van
Wallis met een molcntje op ZUn hooft/ in
zpn ärinen.

-

RJacq Franc. Eduard ſuppoſé. 26 Juin.
1688. &c. Een windmolen gedekt met een
Jeſuite muts/ omhangen met een Pater
noſter / daar een kreeft onder aanhangd.
L. 3. P. 392. Den ſten.
21o Caelo delabitur alto. &c. Jet ſtamtbeeld
van de Pzins / op een voetſtal.
R. Nec Lex eſt Juſtior ulla. Jet Verbanden

e+

van de Lioomſche Boeken/ en ZSieraaden.

Wäaar en wei bewaart. L. 3. P. 395.

4 : 3#
21 I

VAN M EDA I L L ES. 27
Loot Eng.
5 : 5T
21 1 Jacobus II. D G. Britanniarum Impe-

rator. Zyn boºſtbeeld.

r Z

-

I T

3

U 1

«(LP.A-

& C#Ta

„9 2 v. 1

---

L A A DE
2I2

Poena

5 : 15

-

13.
ZOR –

Comcs Sceleris. &c. I688. Ee-

nen Beer / omwerpende 2 bpelzoºven.
R. Fortem vis Fortor urget.

>

CDen Beer

met een Jeſuite muts/ende een Paternoſ-

ter om den halsdanſſende. L. 3. P.495 . 3 : 3
213 Guilelmus & Maria Rcx & Regina Britanniae. Paar bepde bo?ſtbeelden
R. Aurea Florigers &c. 1689. E52ootbzit
tanje/ zittende onder een Ozanjcbootn. L.
. . 4:3
3. P: 412. Den 8ften.
214 TDezelfdebogſtbeelden.
R. Coelo delabitur alto. TDen Pins/ſtaan-:
de in Wiomeinſch krpgsgewaad op een voet
ſtal. Den 9den.

/
6: 5

7 –

4 : 3

215 Hanc Tuemur hacNitimur. JNederla
houdende een ſpeer, waar op den Zoed

G .–

van B?pheid.
R. Brittan. Liber. Relig. Juſtit. Leg. Vind,

689 Jet gekroonde waapen van den Pºing.
8#
TDes3 : 1-G
Wilhelmus
Imper.
Brit.
IlI.
G.
D.
216
zelfs bo?ſtbeeld.
R. Cauſa Dei eſt. Eenige ſtrpdende krpgs- ..
I : 4#
linlegten.
6
217 Maximilian. Emanuel Elečtor Bavariae. ,
L. 3. P. 41 8.

-

Lynboſtbeeld.

R. Theſeus Bavaricus &c. Den läeurboxſt/
in de gedaante van (Theſeus/doozſtoot den
-2:
" (Theſſaliſchen Eurptus. L. 3. P.44I.
ZSpm boºſtde

»

R. Frangit Tumidos Sternitque Rebelles,
1691. JNeptuyn op zyn Zeewagen. L. 3. P.
483. Den 6den.

4. -

Ä

Äé
-

-

-

\

219 JNootmuntdoo? den Pºetendent in JerTD 2

-

. .

land

Lé)

-

28

C AT A LO GU S
Loot Eng,

land geſagen/ vankoper. 1690. L. 3. P.
489. Den 4den.
22d Jacobus II. Britan. Rex Fugitivus. TDes
zelfs bo?ſtbeed.

R. Fugit ex Hibernia D. 12 Julii. 169o.
Een loopend hert / hebbende Vleugels gan
3Pn Voo?pooten. L. 3. P.498.
3 : 2#
22 | Foecundam vetüit reparari Mortibus
Hydram. Hercules / het veelhoofdige Wa
terged?ocht verſlaande.
R. Gloriae Auguſtae Invičti Regis &c. Een
-

222Ä
Unus Pugnando Reſtituit Rem. Pioning
WDillem in een boot/ werd doo? JNederland
VerWelkOMUt.

R. P. A. Guilelmo III. Brit. &c. 1691. Een

p?aalboog. L.3 P. 5 17. Den 3den.

2 : 9#

223 Hic Heroum Honos &c. 1691. Eeneer-

-

P002t.

R. Servandum Servatus. Deaankomft van

den kening/ in de Oganje Polder landen
de. L. 3. P.522. Den 3den.

3

5; FT 224 Ingentes Animo &c. 1691. Den Haad
der goden.

6. 5.

R. Conſilio Concordia & Fortitudine. TDe
- WBysleid/ TDapperheid/en Eendzagt/bo
venecn b?andende altaar/ elkanderdehand
geevende. L. 3. P. 53 I. Den Iſten.
2:8
225 TDen zelfden mog eens/ met letters op
den ratid.

2

226 Guilelm. Rex Maria Regina. Haar bp
de bo?ſtbeelden. .
R. Armis Nominisq. Terrore 1691. TDzie
ſchildcn/ waar in dzie overwomme ſieden.
-,

.

. "

-

227####
Den zelfde Koning/ ende toningime.
R. Parcere Subječtis & Debellare Super
bos. TDe Leeuw / verſlint een veelhoofdig gedzocht. L. 3. P. 548. Den 1ſten.
4: 5 -

3/

-–»

223 Max. Em..D. G. El. Bav. &c. Het

hoſtbeeld van den teurvoºſtvan Beyeren. ..

V AN M EDA I LL ES

29

Loot Eng.

-

R. Belgium Reſurgens. A. 1592. &c. An
dzomeda aan de rots. L. 4. P. 20. Den
2dcn.

I: 4

g

229 Guli. & Maria D. G. M. Brit. Fr. &
Hib. Rex & Regina. Haar boaſtbeelden.
R. Aſſerta Maris Imperii Gloria.&c. 1692.
Een zeegevecht. L. 4. P. 31. Den 3den.
5: 1

LO

--

23c Memoriae Eternae &c. Petbozſtbeeld

F –

van Koning UBillen op een Voetſtal / mct
de wapens van Engeland/ en van de Per

eenigde P?ovintien.
R. Vota Orbis&c. 1692. Een (Taferee/met

de naamen van de JFramſche verbandeſche

pen, L 4-P:36. Den 4den.

2 : 8#

LA A DE 14.
23 Wilhel. III. D. G. Mag. Brit, &c. Rex.
TDeszelfs boaſtbeeld.
R. Aliquis latet error ne credite Belgi. Mo
dewpk den 14de zittende met een angel/
daar aamhangthetwoozd Pax.in’t verſchiet

7; 15.

*:

eenige JNederlanders.

4: 7ä

232 Lud. Wilh. D. G. Marck. Bad. &c.

h .–

Spn boaſtbeeld.

R. Mars Biſultor &c, De Dzeede gekroomt
werdende/ metander bywerk.
233krpgsheld/
Conſulibusgeheel
Joh.inde
hetBreews
harnas,&c. Gen

4 : 5T
A

R. Groninga Redučta &c. 1694. Alleen
ſchzift. L. 4. P. 116. Den 1ſten.
2:5 -

-Äm

-

-

2 : 9

met eenige verandering. Den

"

6: 0

: --

3C1CI.

235 Maria II, D. G. Mag. Brit,

«ekegas“

5#

Ä boaſtbeeld.

U . ."
"

R. Ex oculis Erepta &c. 1695. Een Een
hoo?n klimmende teegen een ſtplen berg/
met ander bpwerkt. L. 4. P. 12o. Den 2den, 6 :
236 Jet bovenſaande
nog eens.
R
-

CP3

-

"

€.

.

30

C

AT

A

L

O

GUS

Loot Eng.
R. Moriens Evaſit ad Aſtra. &c. 1695. Een
grafzarkt/ met verſchude treurende onder
I
daanen. L.. 4. P.
P 13o. Den 2otigſten.

-,

: 7#

(o – 237 Gulelmus II. L. G. Mag. Brit. &c.

-

_ _

Rex. TPeszelfs boºſtbeeld.
R. Namurc Arx & Caſtr. Expugn. Teſt
Gall &c. Een Framſche eerzupl/ Werder
de omver gehaald. L. 4. P. 14o. Den

6den.
3:
de Burgern van Amſterdam/ter gedachte
-

5; 5 233 Peming/ gegeven aan de Dfficersºn
nis/ van het ſtillem van het Cumult 1096.
2; 18 239 Een dito klynder/ gegeben aan de Bur
L. 4. P. 161. Den 2den.

3

gers. Den 3den.
I : 6 24o P. Alexii Fil. Ruſſ Mag Caeſ. Zyn
5: 15
bozſtbeeld.
Q *

R. Hisce Axenus non Euxinus. De GPver
wimming op Oologstuig ruſtende:

3:5

20. – 24 Pax Älma Gaudium Goudae. Hercules/
ſtaande onder het wapen van Gouda/ver
treet de npd/ en ſtekende in bzand de Wapc
nen op eenen altaar.
R. Paci Rysviciae &C. 1 697. Het hupste
-

-

-

änswpl/ met de Haamen anderbpwerk 9 : 5
– Lo 242DenLotery
2den.Pemmingje van Mupden 1697.
I-L. P. 190. Den Ilten.

A .5
W.

l N . HT

-

243 Een groote loterP Penning.
Ä Rex ſua Donariº, hºming
op een zeegekar
-te eerpoo2ten.

2 : 7 :

WHillen

rpdende/doo? opgerech
-*

-

-

R Liberavit Gentem ſuam &c. 697. Al
7 : 6#
leenſchift. L.4. P.223. Den 1oden.
Timeri. Bziesland zit
tende/ in het verſchiet den open (Tempel

ſº Lo 245 Aperto Agº

pan Ianuš
„. . . .
Öäjia Gratia Fidelis. De Dank

baarheid/offerende op een altaar / -in bºt
erſchiet den

otentempel vam Taunus.

#

L. P. 213. Den 24ſten-

24

v AN M E DAI LL E s.

3

ºot
246 Caeſa Firmabant Foedera Porca. Een
ontſtoolten altaar / waar achter de Bºeede-

Eng O/ : HT
-

makers den tempel van Janus ſuptende.
R. Ryswyk Guilelmi III. &c. 1697. Zet
hupste Hipswylt / rondom de wapenſchil

den van de vercenigde Dozſten. L. 4. P. 215.
Den 29ſten.

3 :

247 Carolus XII. D. G. Rex Sueciae. Des-

7 –

zelfš bozſtbecld.
R. Auſpicium Imperii Felicitas Europae.
&c. TDen Koning/geeVende de Dzeede aan 1
Europa. L. 4. P. 217.
- 3:8 - /
-

6:

248 Quis Tulerit Gracchos. Een vuurſpou-

€.

wende voozſp?aak/ met vier molenwieken
aan het hoofd/ en ander bpwerk.
R. Sperne Timensvulgus. De Gerechtig
heid zittende/ in het verſchiet het oproer te

/

3:2

Bºuſſel. L. 4. P. 243.

Janſenius Epiſc. prenſis. Deszelfsboºſt- “ :
* eelD.

-

5 –

R. Tamen Inviolata tenetur. DePauſſehp
lie waardigheeden / dooz den blirem ver
25o Fr. S. Fenelon Archip. Camer.
bo?ſtbeeld.

R. Het boovenſaande Hevers.

Spn

/

pn
-

; 15

3:

4

L AA DE 15.
3 &

251 In Trepidos Tyrannis. Een geharnaſte.

Ä

tepaard/ met 17 wapens in het

LOND.

.

"

R. Tranſiſſulanos & Deus &c. Een ſnoer/
met 4 afhangende Wapenſchilden.

I : 9

252 Matilda Filia Henr. II. R. Angl. &c.
Haar boxſtbeeld.

lº)

-

R. Sophia ex Stirpe El. Pal. &c.
bozſtbeeld. L. 4. P. 279.

Haar - ,

253 Gulielm. III. Trilti Dolendus in AEvo.
Spm bo?ſtbeeld.
-

8: 5

5T –
R.

CA T AL O GU s

z-

Loot Eng

R. Invicta Virtute Reſurget. &c. 17o2. L.
--

4. P. 283. Den 3den.

-

Z:

A 5 25 Dº: Guil. Ill. Brit. Ceſ &c. Spm
-

bo?ſtbeeld.

R. Rediijam Vos Vigilate. Engeland/ en
JNederland/zittende te treuren aaneen tom
2
be. L. 4. P. 287. Den 6ten.

- ºde: 702. De Re
Än. Virtue
3; 15 25derlandſche
Teeuw in de tupn.
R. Frangimur fi Collidimur. Zeven aarde
potten/ in eene volle zee dºpvende. L. 4.
I

P.294.

A. – 256 Auwey der Fried had ſchon ein Loch.

Ä De Pzeede/ net een olyftak in de
nd.
"Ä Auwey &c. 1702. Alleenſchzift.
---

. 4. P. 298.

1:8 :

-

/9 5T 237 in altera Secula Pergo. 1702. TDe Ooſt
indiſche Maatſchappp/in de gedaante Van
een zittende v?ouwe/ houdende op het pnnt
ban een deegen een lauwerkrans/ leunende

met haaren arm op een voetſtal / Waar
C.

Äa nulia

2

Via Favente Deo.

GEen

ſchip/zeplende voozbp de paalen van Her
7: 1

cmles, L.4. P 304.

5; –

Ä
eshetzilver
van de veroverdevlootvan Pigos.
3#

.4. P.3 Io: Den 2den.

2

259 Een dito zynde de helft Den 3den.

A ;

60 Een dito halbe kroom. Den 4den.
26 Ut ſeſe tertius addat Dux Deus. (Twee
knielende krpgshelden.
R. Ad Hochſtet 13 Aug 1704. &c. TDeſlag

bp Hochſted. L. 4. P. 373.

9är

2 : 6
-

2 . LO 262 Eugenius Franc. Dux Sab. &c. TDeg

#

bozſtbeeld.

eniVirtute Boni. II. Reg. 19. &c.
17o4. Een Engel/dzpvende het leger op

de vlucht. L.4 P, 376. Den 6den.

I : R

263

V AN ME DAI L L E s

gs

Loot Eng.
263 Joh. D. Marlenburg&e. Spmbo?ſtbeeld.
Z . LO
R. Miratur Telis &c. 1764. Een krpgs
Ä /zpn vpandem het hoofdbicdende. Den
-

CI,

26 PerſeiVirtute Devičta.&c 704 Per-

- 5

5

ſeus/ met het hoofd van Meduza/in het
verſchiet deſtad Middelburg
R. Hanc Tuemur. &c. Het Stadhups van
JAiddelburg/ met ander bpwerk. L.4. P.
Petrus Coddaeus Archie- piſc.
415265
Sebaſte-

-

3. .

A.

« –-

nus. Bpm boºſtbeeld.

R. Inſontem Fruſtra Ferire Parat. 1795. TBe
Dederlandſche Teeuw beſchermende een

Lam/ in het verſchiet Women/waar upt
een blirern kommt. L.4. P. 419.

2

.

266 Gallis HispanisBavaris &c. 1704. TDzie

"voetſtallen/meteenkeetenaam eikanderge- º
hegt.
R. Ludovico Magno &c. 1705. - Alleen
-

ſchzift: L 4. P.423.
3: 8
267 Ludovicus Magnus Anna Major. TDe "

A 57

koning van Dzamkrpk/ werdende ter aar
de geveld dooz de Engelſche Koningin.
R. Cura Pugnacis faéta Minervae. &c.
17o6. Een gevleugelde CDverwinning/tuſ
ſchen de maamſchilden Van 12 overwonne

ſteeden. L4, P.463. Den2den.

1: 94

268 TDezelfde voo23pde:
R. Percute me &c. Het onkommen van Al--

-

bimelech. Den 3den.
I : 9+
ConfundamusLing
269
TDe too?n van Babel. uameorum&c. 17o8.
- - -

-

r

-

6

LG
A

-

R. Siſte Sol in Gibeon &c. TDe Zon/en

IMAaan/boovendeſtad Lipſſel. L. 4. P. 544.
27o Haec fecerunt tres Armipotentes Dei. 2 : 4+
Den 4den.

De d2ie Helden Eugenius/ Marlboroug/
en CDuwerkerk ieder in een lauwerkrang.
R. Vifačta Via eſt. 17o8. Zet beſchieten

van Lipſſel. L.4, P.547. Den 6den.
-

E

-

2 : 8

LA A

4

A

34 c At A Lo G Us
6.

LA A DE

A

-

-

Loot Eng.

-

HT 271 Anna D. G. Mag. Brit. &c. Regina.

3: 5

Paar boºſtbeeld.
R. Tornaco Expugnato. 17o9. JRMinerva
Wverwonne Wapenen. L 4.

Ä
Ä
. 566. Den 6den,

4. –
- /

--

I

-

: 4#

272 Defečtum Lumine vidit. THe Framſche
Zon/ achter de waereld ondergaande.

R. Spes Perdens. &c. 17 1o. Een Frans
man/ en ?ederlander/ſpeelende met teer

ligen L.4. P. 59. Den 2den.

I A 9

35T ?13 Den eurvöſ van Harente paard.
R. Frid, Aug: Rex &c. 17 1. SCwee tafels/
waar op de Keyzerpke kroom/ Wipksappel
Ec. L. 4. P.608. Den 1ſten. .

I:9

.

] . . le 27 Invidia FrementePax & LibertasTrium
phant, TDe Dzeede/ en P2pheid/fiaande

:

op de afgelegde wapenem.

-

".. .

- -

R. Haec Muñera Pacis. &c. 1713. STwee
overvloedshooynen/ met de ſtaf van Mer
kUrius/ en ander bpwerk. L. 4. P. C$7.
en 1ſten,

-

4 : 7

4 . – 275 Quaeſtitº Tempora Paeiseunt &c. Bo
bende ſtad Htrecht/ devlugge (Cyd.

R. Diffingite Arma &c. 1713. De ommut

Ä wapemen doo? twee ſmids

ver

zoken Werdende. Den 3den.

;

2 : 3

Anna D. G. Mag. Brit, &c. Reg. Paar Y
276bo?ſtbeeld.
R. Compoſitis Venerantur Armis 1713.
G2ootb2ittanje/ im de gedaamtevan Pallas
-

zittende/ in het verſchiet verſcheide
pen/en beſaijede landen, L. 4. P. 66o. Den
-

4 : 9.

Iſten.

– 2y Hinc Decus & Robur. Het wapen van
TDooznilt.
F. Concordia Res Parvae Crescunt.

Pet

wapen van de Generalitpd. L.4.P.679.

#
27

v AN ME DAILLE S.
-

-

gs

Ät Eng. a.

*

278 Divategens Batavos &c. Pallas/hoti-"

" 3 --0

dende in de eene handeenſchild waar in een
kat/ (hetoudezimmebeeld der Pºpheid) en *

- .

in de andre haden ſpie/Ähaar.
de Nederlandſche Leeuwindetjupi. Ä“ - - R. Pcecum Pötentiſſimis &c. i4. Al
leenſchgift. L. 4. P. 68o. Der 1ſten.
7:7
279 Georgius D. G. Mag. Brit. &e. Rex.
2 –
TDeszelfs boºſtbeeld.

.

.

R. Inäugürat. XX, Očt. 1715. Denkoning

Ä%86.
werd dooz

Engeland gekroond.” +
28o Ä Expectata Venis.&c. DePyee- 9*
de/geevende deſtaf van Merkuur aan den
-Jºſſel/ die ophet wapen van Gotida zit/in
d

h

4.

-

-.

-

-

-

"

*

13:15
-

het verſchiet Gouda/ en Utrecht.

R. Q, F. F. Q, S.Traject ad Rhenum Pa
ce &c. 1716. Alleenſchzift. L. 4. P. 694. 8.: I
281 Belgium Foederatum. De JNederland-

4 15

landſche JDaagd / ruſtende sphaar wapen-

4

ſchild/ houdende de ſpeer met de hoed van

Dºpheid/met ander bpwerk.
R. Religio Foederum. &c. 176. Bellona/ het roer van regering aan de Keyzer overgewende. L. 4. P. 695.
2: 9
282 Eugenius Dux Sabaud, &c. Dyn boºſt-

15

beeld.

4

R. Che Belgrade &c. TPedapperheid een
lauwerkrans aanbiedende.

I:8

283TDegzelfs
Georgius
II. D. G. Mag. Brit. Rex.
bo?ſtbeeld.

-

j:

HT

E.

R. Aſſertori Mercaturae Indicae &c. 1731.
JAeptunus / met 3pn dzietand op de zee.

-.

284 Gerard a Loon &c. Jetbozſtbeeld van

%| 3

Gerard van Loon.

--

R. Hic Caeſtus Artemque Repono. Een
Altaar/waaragter een verſagen ſtier/en
vooz den Altaar twee pſere handſchoenen. 4:

28 W. C. H. Friſo &c. TGe boºſbeelden "

-

" 4–

van haar Hoogheeden.
e

KE 2

2Z6

36 cATALOGUs vAN MEDAILLEs.
Loot Eng.
Y

so 23 F 286 Ein groote verzameling / van Koj“
ſºr? 28 –

Legpemmingen meeſt tot de Kederlandſche
Hiſtorie behoorende.

.

.

. . .

50. – Een noteboom Cabinet/ zynde hetboovenſte
gedeelte geappzopgieert tot Antique Penºningen/ende daar toe met 62, laaden vooz-

zien.

Bet onderſte gedeelte tot Moderne

HWAdailles/met 36 laaden daar toe dienen
de/zpnde alle de laaden zos booven/ als
onder met groene zaap bekleet.

5 A 5 ſtuks uitwendige geſteeden geſteemtens.
– B. 24 dito inwendig geſneeden, ... ..
73 5"

Gºº gladde geſteentens/ van diverſehe

-