You are on page 1of 2
Kancelária ministra, odbor komunikácie a marketingu Adam Valček Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Kontakt:

Kancelária ministra, odbor komunikácie a marketingu

Adam Valček

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Kontakt: Ing. Michal Feik tel.:

Denník SME

press@land.gov.sk

Zákon o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka nijako neohrozí zverejňovanie informácií o poskytovaní podpôr z fondov EÚ

Transparentnosť čerpania fondov z Európskej únie je jednou z najvyšších priorít Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Nové vedenie ministerstva v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) začalo robiť opatrenia a výrazné zmeny vo fungovaní PPA hneď po svojom nástupe. Do účinnosti už zaviedlo plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov, verejného obstarávania, vrátane maximálneho zavadzania systému hodnotenia na základe objektívnych kritérií pre budúce projektové výzvy. PPA uz niekoľko mesiacov uverejňuje informácie o poberateľoch podpôr na svojom webovom sídle nad rámec legislatívy SR aj EÚ.

Predkladaný Zákon o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve sa nijakým spôsobom nedotýka zverejňovania informácií o čerpaní fondov z Európskej únie. Dotýka sa len samotného konania vo veci žiadosti o priame podpory.

MPRV SR v spolupráci s PPA pripravilo rekodifikáciu Zákona po poskytovaní podory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, a to s ohľadom na doterajšiu aplikačnú a administratívnu prax. Pokiaľ nebude platný tento zákon, bude PPA ako aj MPRV SR aj naďalej v rámci konania o poskytovaní podpôr (okrem projektovych podpôr) používať Zákon o správnom konaní. Správne konanie ako také nie je verejným konaním a nahliadať do spisu môžu len účastníci konania alebo nimi splnomocnené osoby. Damozrejme právo nahliadať do spisov v rámci konania maju aj sudy, prokuratúry s orgány činné v trestnom konaní. Táto prax ostane zachovaná aj v pripravovanom zákone o poskytovaní podpory. To sa ale nijako nedotýka informovania verejnosti o poskytovaní podpôr, ktoré PPA zverejňuje aj naďalej bude zverejňovať nad rámec zákona.

Predkladaný návrh Zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka tiež kladie dôraz na ochranu finančných záujmov fondov EÚ. Legislatívne upravuje pôdohospodársky poradenský systém, ktorého cieľom je zabezpečenie pomoci pôdohospodárom, a v ktorom je kladený dôraz najmä na požiadavky krížového plnenia. Dopĺňa kompetenciu ústredného orgánu štátnej správy, čím uplatňuje aj nové kompetenčné zaradenie tejto pôsobnosti v organizačnej štruktúre ministerstva. Rovnako dopĺňa kompetencie Pôdohospodárskej platobnej agentúry a zdokonaľuje proces pôsobnosti orgánov štátnej správy pri zabezpečovaní konania o schvaľovaní žiadostí o podporu.

konania o schvaľovaní žiadostí o podporu. P o d p o r u j e m

Podporujeme slovenské potraviny

d p o r u j e m e s l o v e n s

https://www.facebook.com/minagri.sr

Výsledky kontrol NKÚ (projekty PRV 07 - 13 časová o s 2012- 2015; projekty PRV

Výsledky kontrol NKÚ (projekty PRV 07-13 časová os 2012- 2015; projekty PRV 14-20 časová os 2015 a hospodárenie 2014-2015) sa týkajú obdobia pred nástupom aktuálneho vedenia MPRV a PPA. Vzhľadom na podozrenia a spätnú väzbu od poľnohospodárov, aktuálne vedenie PPA vedelo o množstve pochybení už na základe vlastných auditov a okamžite začalo konať. S výsledkami auditu NKÚ sa vedenie MPRV SR a PPA preto stotožňujú a vyjadrujú veľkú nevôľu nad riadením agentúry v predchádzajúcom období.

Od nástupu nového vedenia rezortu a nového vedenia PPA v agentúre nachádzame problémy spôsobené zlými manažérskymi rozhodnutiami predchádzajúceho vedenia. Či už ide o nefunkčný systém elektronického podávania grafických príloh v rámci žiadostí o priame platby, hrozby pozastavenia financovania Programu rozvoja vidieka a odobratia akreditácie resp. certifikácie agentúry alebo problémami s verejným obstarávaním a naposledy aj vážnymi pochybenia pri narábaní s verejnými zdrojmi. O výsledkoch interného auditu PPA už v lete zástupcovia PPA a MPRV rokovali so zástupcami Európskej komisie, ktorá koncom októbra vykonala v PPA vlastný audit.

Nové vedenie ministerstva začalo robiť opatrenia a zavádzať zmeny vo fungovaní PPA hneď po svojom nástupe. Do účinnosti už zaviedlo plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov:

v PPA bol zriadený odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ,

zaviedla sa viacúrovňová kontrola efektívnosti a hospodárnosti výdavkov v porovnaní,

posilňujú sa terénne kontroly projektov priamo na mieste realizácie nad rámec požiadaviek EÚ,

PPA vybavila kontrolórov aplikáciami na kontrolu oprávnenosti vynaložených nákladov (databáza Cenekon) – s cieľom minimalizovať predražené položky,

investičné projekty sa budú hodnotiť iba podľa objektívnych číselných ukazovateľov,

zaviedli sa opatrenia na zvýšenie transparentnosti manuálov a postupov.

Cieľom vedenia MPRV SR a PPA je prejsť na plnú elektronizáciu PPA, čo prinesie výraznejšiu efektivitu administrácie podpôr aj vyššiu transparentnosť procesov. Žiadosti sa budú podávať len elektronicky. PPA zároveň vyzýva obce i podniky, aby si projekty robili sami a obchádzali drahých poradcov.

Ing. Michal Feik Odbor komunikácie a marketingu

poradcov. Ing. Michal Feik Odbor komunikácie a marketingu P o d p o r u j

Podporujeme slovenské potraviny

d p o r u j e m e s l o v e n s

https://www.facebook.com/minagri.sr