6  6  
 
6  6 
 
c 

6 
 
6  

6  6 6 
6 c 

6 c 

6 
6 6
6 
6 66 
c

- 
66  

  6 
6  6  
 6 

66 
  
!

-6   
6 
66   
"  
6 

6 " 
" 6
6
66 c

V  6 

6
6 6 6 
6 
6 
 
 6
6 
 666 66 6  
6 

6 " c  

 6   
6 
  6 6 6 6   

6 c 

6 6 
6 6  

6
6 6 6  

 
6
6  

 

6   

6 
6  6 
6  

" 
6 
6 

!#

Î66 6
6   

6 
6$
³ȈȣȖȞȫȝȘ țȣȡȓĮ , Ș
ʌIJȒıȘ İȓȞĮȚ ȖİȝȐIJȘ țĮȚ įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ țİȞȒ șȑıȘ.........,

r   

³Moȣ ʌȒȡİ ĮȡțİIJȒ ȫȡĮ, įȚȩIJȚ ȑʌȡİʌİ ȞĮ ʌȐȡȦ
ʌȡȫIJĮ IJȘȞ ȐįİȚĮ IJȠȣ captain ȖȚĮ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮȣIJȒ Ș
ĮȜȜĮȖȒ.
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȝȠȣ İȓʌİ ȩIJȚ «ȝİ țĮȞȑȞĮ IJȡȩʌȠ
įİȞ ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ ʌȚȑıȠȣȝİ țȐʌȠȚȠȞ ȞĮ țĮșȒıİȚ
įȓʌȜĮ ıİ ȑȞĮ IJȩıȠ ȝȘ İȣȤȐȡȚıIJȠ ȐIJȠȝȠ» țĮȚ
İȞȑțȡȚȞİ ĮȝȑıȦȢ IJȘȞ ĮȜȜĮȖȒ. 
  6 6   

6 
 ccccccc
6 
6 
6 
6    
6 

6 cccccc 

6   6  
6 

6 $cccccccc

ó ȪȡȚİ ĮȞ șȑȜİIJİ ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ ȝİ ıIJȘȞ ʌȡȫIJȘ
șȑıȘ!!! Ǽț ȝȑȡȠȣȢ IJȘȢ ĮİȡȠʌȠȡȚțȒȢ ȝĮȢ
İIJĮȚȡȓĮȢ , Ƞ captain ȗȘIJȐ ıȣȖȞȫȝȘ ȖȚĮ IJȠ
ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȪ ȑIJȣȤİ ıİ ıĮȢ , ȞĮ țĮșȒıİIJİ įȓʌȜĮ
ıİ ȑȞĮ IJȩıȠ ȝȘ İȣȤȐȡȚıIJȠ ȐIJȠȝȠ.

Ȇǹȃȉǹ ȊȆǹȇȋǼǿ Ȃǿǹ ǿǻǼǹ ȃǹ ǹȃȉǿȂǼȉȍȆǿȈȅȊȂǼ
Ȃǿǹ ȀȇǿȈǾ, ǹȆȁǹ ȆȇǼȆǼǿ ȃǹ ȉǾ ǺȇȅȊȂǼ!!!

! 
 %&'(&)* 
%&'(&)*
6 6

6 6 
6
6 6 6 6  
  
c

r     

 

6   

6   
  

 
 

  
 " 
6 
6 6 6 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful