You are on page 1of 76

2.

DC/160/1200

INLEIDING //
VLOEREN //

INHOUD //

A. GEWELVEN:

[p. 3-8]
[p. 9-32]

A. Gewelven:

EC/ 130/ 1200

[p. 10]

DC/ 160/ 1200

[p. 11]

DC/ 200/ 1200

[p. 12]

DC/ 220/ 1200

[p. 13]

DC/ 260/ 1200

[p. 14]

DC/ 320/ 1200

[p. 15]

DC/ 400/ 1200

[p. 16]

TT-elementen met dikke boventafel

[p. 24]

TT-elementen met dunne boventafel

[p. 25]

[p. 34-38]

Standaard dakplaten

[p. 34]

Verzwaarde dakplaten

[p. 35]

[p. 40-52]

I-profielen met veranderlijke hoogte

[p. 40]

I-profielen met constante hoogte

[p. 42]

Balken met R- L- of T-doorsnede

[p. 44]

Gordingen

[p. 45]

Standaardprofielen voor bruggen

[p. 46]

B. TT-elementen:

TTT-DAKELEMENTEN //

BALKEN //

en kunstwerken

KOLOMMEN //
GEVELPANELEN //

[p. 54-58]
[p. 60-66]

Volle wandpanelen

[p. 60]

Gesoleerde wandpanelen

[p. 61]

Plinten

[p. 61]

Keermuren

[p. 61]

LAADKADES //
WEEGBRUGGEN //
TOEPASSINGEN //

[p. 68-68]
[p. 70-71]
[p. 74-76]

Speciale elementen

[p. 74]

Structuren

[p. 75]

INHOUDSTAFEL // STRUCTO CATALOGUS //

[p.1]

INLEIDING //

INLEIDING //

INLEIDING // STRUCTO CATALOGUS //

[p.2-3]

1. Prefabricatie in beton
Denkt u aan prefabricatie, voer die dan zo ver mogelijk door. Ons gamma laat een prefabricatie toe van fundering tot dakconstructie. Daartoe zijn de
elementen zodanig op elkaar afgestemd dat de ruwbouw herleid wordt tot een snelle montage van de bouwonderdelen.


Richtlijnen voor een economische bouwconstructie
-


-
-
-
-
--
-

Zorg voor zo groot mogelijke repetities


blijf bij een eenvoudig en regelmatig grondplan
verdeel het gebouw in identieke modulen
Maak zoveel mogelijk gebruik van standaard afmetingen. Houd dus rekening met de gangbare
modulen (veelvouden van 1,2 m) van gevel-, vloer- en dakelementen.
Benut de gebruiksmogelijkheden van de elementen maximaal. Houd er rekening mee dat
spanbetonelementen performanter zijn dan elementen in gewapend beton.
Zorg voor een uniforme constructiehoogte; zo vermijdt u ingewikkelde knooppunten daar waar
elementen met een verschillende hoogte samenkomen.
Houd uniforme belastinggevallen aan.
Kies de inplanting en de afmetingen van liftschachten en trapconstructies doelbewust:
indien mogelijk, gebruik deze als stijve kernen
vermijd passtukken
verbreek de repetitie zo weinig mogelijk
Vermijd overdreven kleine of grote overspanningen
Vermijd uitzonderlijk hoge belastingen op kleine oppervlakken

Voordelen van prefabricatie in beton


-


-
-
-
-
-
-

Hoge kwaliteit:
fabricatie in betere werkomstandigheden
constante kwaliteitscontrole
Gering onderhoud
Hoge brandweerstand, die kan verbeterd worden mits men bijkomende wapeningsschikkingen
in acht neemt
Kortere opleveringstermijnen
Stutwerk wordt tot een minimum herleid
Technische bijstand i.v.m. bevestigingswijzen van bouwelementen, in te betonneren
hulpstukken,
Besparing op bouwplaatsuitrustingen en werforganisatie

2. Belastingen
Sneeuwbelasting

Nuttige
belasting
Gebruiksbelasting

Berekeningsbelasting

Permanente
belastingen

Eigen gewicht
van het element

A. Blijvende en opgelegde belastingen volgens Eurocode 1


Sinds 1 januari 2006 heeft de NBN EN 1991-1-1 en zijn Nationale Bijlage (ANB) de plaats
ingenomen van de Belgische normen NBN B03-102 en NBN B03-103 uit 1976 die respectievelijk
handelen over de blijvende belastingen te wijten aan het eigengewicht en de opgelegde belastingen
in gebouwen. De NBN EN 1991-1-1, die het eerste deel van de Eurocode 1 vormt, geeft een aantal
aanwijzingen over de blijvende en de opgelegde belastingen.

1.1 Blijvende belastingen

1.2 Opgelegde belastingen

1.3 Gebruikscategorien

Het eigengewicht van de constructie en het eigengewicht van alle niet-constructieve onderdelen
van het gebouw vallen onder de noemer van blijvende belastingen. Niet-constructieve onderdelen
behelzen onder andere: dakopbouw, vloerafwerking, muurbekleding, verlaagde plafonds, vaste
uitrustingen (roltrappen, voorzieningen voor technieken ), thermische isolatie, leuningen Deze
blijvende belastingen worden over het algemeen begroot door middel van de nominale afmetingen
en de volumieke gewichten van de toegepaste materialen.
De opgelegde belastingen in gebouwen worden veroorzaakt door de bezetting van de ruimten,
deze belastingen kunnen doorgaans voorgesteld worden door quasi-statisch verdeelde, lineaire
belastingen, puntbelastingen of door een belastingscombinatie.
Naast verticale belastingen op vloeren, daken en dragende elementen (muren, kolommen )
voorziet de norm ook een toepassing van horizontale krachten op scheidingswanden, die dienst
doen als barrire en op elementen die dienst doen als borstweringen.
Gebruiksklassen categorien A tot H

qk [kN/m]

A Residentieel gebouw
Vloer
2,0

Trap
3,0

Balkon
4,0
B Kantoorgebouw
3,0
C Verzamelplaatsen
C1 Met tafels
3,0
C2 Vaste stoelen
4,0
C3 Open ruimte
5,0
C4 Sportruimtes
5,0
C5 Grote menigte
5,0
D
Winkelruimtes
D1 Kleinhandel
5,0
D2 Warenhuis
5,0
E
Industrie
E1 Opslag van goederen
7,5
E2 Industrieel gebruik
5,0

Garages en voertuigverkeerszones
F
Voertuigen tot 30 kN
2,5
G Voertuigen tot 160 kN
5,0
H
Niet toegankelijke daken

dakhelling tot 20
0,8-A/1000,2(2)

Qk [kN] (1)
2,0
2,0
2,0
3,0
4,0
4,0
4,0
7,0
4,5
4,0
7,0
7,0
5,0
20
90
1,5

1) De puntkracht Qk wordt toegepast op een vierkant oppervlak met zijde 50mm.


(2) A is gelijk aan de dakoppervlakte in m

B. Sneeuwbelastingen volgens Eurocode 1


Sinds 1 januari 2008 vervangt de NBN EN 1991-1-3 en zijn nationale bijlage de ontwerpnorm NBN
ENV 1991-2-3 voor het berekenen van de sneeuwbelastingen. De sneeuwbelasting op een dak is
afhankelijk van de sneeuwbelasting op de grond, de blootstelling van de plaats aan wind, de vorm
van het dak en de warmte van het dak.
Algemeen wordt de sneeuwbelasting volgens de Eurocode uitgedrukt als:
s=iCeCtsk

waarbij:
i De vormcofficint van de sneeuwbelasting op het dak, afhankelijk van de dakhelling. Voor
enkelvoudige daken geldt 1 en voor ophoping tussen 2 daken geldt 2. Voor dakhellingen ()
tot 30 graden:

1 0,8
2 0,8 (1+ )

30
In het geval van daken met een dubbele helling, grenzend aan hogere gebouwen of verticale
elementen op platte daken gelden specifiekere belastingsgevallen.

Ce De blootstellingscofficint van de plaats aan de wind. In Belgi beschouwt men Ce=1


onafhankelijk van de topografie.
Ct De warmtecofficint van het dak. In Belgi beschouwt men Ct=1 in alle gevallen.
sk De karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond in kN/m. Afhankelijk van de
hoogte A [m] geeft de ANB volgende waarden (voor Belgi) voor sk:
A100 m
sk = 0,50 kN / m2
100 m<A700 m sk = 0,50 + 0,007 ( A-100 ) kN / m2
6

INLEIDING // STRUCTO CATALOGUS //

[p.4-5]

INLEIDING //

C. Windbelastingen volgens Eurocode 1


Tot het invoeren van de NBN EN 1991-1-4 en de nationale bijlage in 2010 worden de Belgische
normen NBN B03-002-1 en NBN B03-002-2 uit 1988 toegepast. De Europese voornorm NBN
ENV 1991-2-4 samen met het Belgische toepassingsdocument mag eveneens gebruikt worden in
de overgangsperiode.
Algemeen wordt de statische windbelasting volgens NBN B03-002-1 uitgedrukt als:
w=cpcdqk
waarin cp de cofficint van de winddruk is, cd de dynamische cofficint is (=1 voor stijve gebouwen) en qk de karakteristieke winddruk is, die op zijn beurt uitgedrukt wordt als:
qk=ks2kt2ko2qb
waarin ks een liggingsfactor is (=1 voor vlak en licht heuvelachtig terrein), kt een statische factor (=1
voor herhalingstijd van 10 jaar), ko een verminderingsfactor is voor nzijdige wind (=1 voor alzijdige
wind) en qb de basisstuwdruk is. qb is de karakteristieke waarde van de grootste ogenblikkelijke
windsnelheid in vlak of licht heuvelachtig terrein met een herhalingstijd van 10 jaar. De waarde voor
qb is afhankelijk van de omgevingsklasse en de hoogte boven het maaiveld.
De totale winddruk is de som van de druk op het buitenvlak en de zuiging op het binnenvlak:
w=cpeqk-cpiqk
waarin cpe en cpi respectievelijk de cofficint voor uitwendige en inwendige druk zijn.
Bovenstaande gegevens gelden enkel voor Belgi; voor het buitenland dient de opdrachtgever de
aan te nemen belastingen op te geven. Indien dit niet mogelijk is, dient hij inlichtingen te verstrekken
nodig om de belastingen behoorlijk te kunnen ramen.

3. Normen en brochures
De productie beantwoordt aan de richtlijnen vervat in onderstaande publicaties:

3.1 Belgische normen


beton, gewapend beton en voorgespannen beton:
NBN EN 206 - 1 uitgave 2001
NBN B15 - 001 uitgave 2004
voorspanstaal, strengen:
NBN I.10 - 003 2de uitgave, november 1986 + erratum
NBN I.10 - 001 1986
PTV 311
staalproducten, betonstaal, enz.:
NBN A.24 - 301 5de uitgave, december 1986
NBN A.24 - 302 5de uitgave, december 1986
NBN A.24 - 303 5de uitgave, december 1986 + addendum
PTV 302
PTV 303

3.2 Europese normen


NBN EN 13369 algemene bepalingen
NBN EN 13224 geribde vloerelementen
NBN EN 13225 rechtlijnige dragende delen
NBN EN 1168 kanaalplaatvloeren

3.3 Brochures


standaardisatie van de geprefabriceerde elementen in beton voor gebouwen


uitgever Febe (Federatie van de Betonindustrie)
standaardisatie van de geprefabriceerde voorgespannen betonliggers voor kunstwerken
uitgever Febe (Federatie van de Betonindustrie)
aanbevelingen voor de berekening en de uitvoering van gendustrialiseerde bouwwerken in
beton uitgever WTCB
technische brochure, holle vloerelementen in voorgespannen beton
uitgever Febe (Federatie van de Betonindustrie)

INLEIDING //

4. Opwaartse buiging
Alle spanbetonproducten vertonen een tegenpeil ten gevolge van de voorspanning. Het is van het
grootste belang hiermee rekening te houden i.v.m. aan te houden peilen, minimum dikte en betonverbruik van de druklaag en verdere afwerking van de vloerelementen waarop geen gewapende
druklaag is voorzien.

5. Berekeningen
De berekeningen, de uitvoerings- en bekistings- en bewapeningstekeningen worden opgesteld
door de nv Structo.
De berekeningen houden rekening met de belasting, opgegeven door de ontwerper en/of de belasting die in de normen wordt vermeld.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd bij de studie en uitvoering van de opleggingen, verankeringen,
voegvullingen, enz.

6. Transport
Alle elementen worden vervoerd op aangepaste voertuigen en door bedreven vrachtvervoerders.
Daarenboven moeten de elementen voldoende gestouwd worden.

7. Montage
De elementen worden gelost en gemonteerd met aangepaste hulptuigen. Tussentijdse opslag moet
zoveel mogelijk vermeden worden. Het monteren van de elementen gebeurt volgens onze montagetekeningen en moet worden uitgevoerd door ervaren vaklui, waarbij alle geldende veiligheidsvoorschriften in acht dienen te worden genomen. In het bijzonder moet tijdens de montage aandacht
worden besteed aan de opleggingen en verbindingen. Bij enige twijfel moet de firma worden geraadpleegd. De elementen in spanbeton moeten steeds aan hun uiteinden worden opgetild, tenzij
in specifieke gevallen waar het anders wordt vermeld. De nodige voorzichtigheid dient gebruikt te
worden bij het lossen van de elementen zodat er geen beschadigingen gebeuren.

8. Aangieten van verankeringen


Dit moet zo snel mogelijk na de montage van de elementen gebeuren. Het aangieten dient te
gebeuren met aangepaste mortel en/of betonsamenstelling.
Vr er gestort wordt, moeten de vlakken volledig worden gereinigd en bevochtigd. Eventuele
wapeningen worden nagezien en eventueel in de juiste positie geplaatst.

9. Eenheden
Alle eenheden vermeld in deze brochure zijn in t, kN, mm, m.

INLEIDING // STRUCTO CATALOGUS //

[p.6-7]

10. Symbolen

v1

v3 v1
v2
v2

Verklaring:
A
I
v1, v2, v3
I/v1, I/v2, I/v3
g

totale betondoorsnede
traagheidsmoment
zie schets
weerstandsmomenten
eigengewicht van het element

11. Opmerking
1.
2.
3.

Bij de berekening van de nuttige belasting van de vloerelementen moet het eigengewicht van
een eventuele versterkingslaag NIET in rekening worden gebracht.
In principe zijn de vloerelementen niet berekend om axiale krachten op te nemen. In
voorkomend geval gelieve het bedrijf te raadplegen.
Alle gegevens in onze documentatiebladen zijn louter informatief en niet bindend.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

VLOEREN //

VLOEREN //

VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS //

[p.8-9]

VLOEREN

EC/ 130/ 1200

Afmetingen

130

1150

30
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1197

Zaagsnedes zijn mogelijk in het midden van de holtes.


Minimum pasbreedte is 300 mm.
Andere pasbreedtes zijn mogelijk op aanvraag.

Karakteristieken

A
I
v3
v1
v2
I/v3
I/v1
I/v2

(x 10 mm)
(x 104 mm4)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)

EC/ 130/ 1200

EC/ 130/ 1200 (+ 50)

985,300
19.046,200
-
6,668
6,332
-
2.856,316
3.007,975

1.585,300
51.641,100
8,198
3,198
9,802
6.299,087
16.146,926
5.268,532

Gewicht van de ruwe vloer


Element
Vloer zonder druklaag
Vloer met druklaag 50 mm
Volume voegmortel

(t/m)
(t/m)
(t/m)
(l/m)

0,205
0,217
0,342
4,80

Diagrammen
ZONDER DRUKLAAG

MET DRUKLAAG 50 mm

Nuttige belasting
in kN/m2

11

11

10

10

Nuttige belasting
in kN/m2

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/800

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/1000

INLEIDING //

VLOEREN

DC/ 160/ 1200

VLOEREN //

Afmetingen

160

1144

32
142

142

142

142

142

142

142

1197

Zaagsnedes zijn mogelijk in het midden van de holtes.


Minimum pasbreedte is 390 mm.
Andere pasbreedtes zijn mogelijk op aanvraag.

Karakteristieken

A
I
v3
v1
v2
I/v3
I/v1
I/v2

(x 10 mm)
(x 104 mm4)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)

DC/ 160/ 1200

DC/ 160/ 1200 (+ 50)

1.101,720
34.368,700
-
8,190
7,811
-
4.196,679
4.400,320

1.701,720
80.005,000
9,421
4,421
11,580
8.492,649
18.098,631
6.909,193

Gewicht van de ruwe vloer


Element
Vloer zonder druklaag
Vloer met druklaag 50 mm
Volume voegmortel

(t/m)
(t/m)
(t/m)
(l/m)

0,230
0,242
0,367
4,90

Diagrammen
ZONDER DRUKLAAG
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MET DRUKLAAG 50 mm

Nuttige belasting
in kN/m2

10

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nuttige belasting
in kN/m2

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/800

10

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/1000


VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.10-11]

VLOEREN

DC/ 200/ 1200

Afmetingen

200

1144

44
189

189

189
1197

189

189

Zaagsnedes zijn mogelijk in het midden van de holtes.


Minimum pasbreedte is 310 mm.
Andere pasbreedtes zijn mogelijk op aanvraag.

Karakteristieken

A
I
v3
v1
v2
I/v3
I/v1
I/v2

(x 10 mm)
(x 104 mm4)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)

DC/ 200/ 1200

DC/ 200/ 1200 (+ 50)

1.279,000
63.455,000
-
10,150
9,850
-
6.251,724
6.442,132

1.879,000
130.059,600
11,111
6,111
13,889
11.705,902
21.284,260
9.363,947

Gewicht van de ruwe vloer


Element
Vloer zonder druklaag
Vloer met druklaag 50 mm
Volume voegmortel

(t/m)
(t/m)
(t/m)
(l/m)

0,266
0,283
0,408
6,5

Diagrammen
ZONDER DRUKLAAG
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MET DRUKLAAG 50 mm

Nuttige belasting
in kN/m2

10

11

12

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nuttige belasting
in kN/m2

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/800

10

11

12

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/1000

INLEIDING //

VLOEREN

DC/ 220/ 1200

VLOEREN //

Afmetingen

220

1144

44
189

189

189

189

189

1197

Zaagsnedes zijn mogelijk in het midden van de holtes.


Minimum pasbreedte is 310 mm.
Andere pasbreedtes zijn mogelijk op aanvraag.

Karakteristieken

A
I
v3
v1
v2
I/v3
I/v1
I/v2

(x 10 mm)
(x 104 mm4)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)

DC/ 220/ 1200

DC/ 220/ 1200 (+ 50)

1.505,711
86.711,400
-
11,874
10,126
-
7.302,628
8.563,243

2105,771
176.605,400
12,778
7,778
14,222
13.820,727
22.704,884
12.418,023

Gewicht van de ruwe vloer


Element
Vloer zonder druklaag
Vloer met druklaag 50 mm
Volume voegmortel

(t/m)
(t/m)
(t/m)
(l/m)

0,314
0,332
0,457
7,5

Diagrammen
ZONDER DRUKLAAG
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MET DRUKLAAG 50 mm

Nuttige belasting
in kN/m2

10

11

12

13

14

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nuttige belasting
in kN/m2

10

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/800

11

12

13

14

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/1000


VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.12-13]

VLOEREN

DC/ 260/ 1200

Afmetingen

260

1144

55
224

224

224

224

1197

Zaagsnedes zijn mogelijk in het midden van de holtes.


Minimum pasbreedte is 375 mm.
Andere pasbreedtes zijn mogelijk op aanvraag.

Karakteristieken

A
I
v3
v1
v2
I/v3
I/v1
I/v2

(x 10 mm)
(x 104 mm4)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)

DC/ 260/ 1200

DC/ 260/ 1200 (+ 50)

1.650,104
135.652,300
-
13,507
12,493
-
10.043,111
10.858,265

2.250,104
249.642,800
14,239
9,239
16,761
17.532,696
27.021,421
14.894,000

Gewicht van de ruwe vloer


Element
Vloer zonder druklaag
Vloer met druklaag 50 mm
Volume voegmortel

(t/m)
(t/m)
(t/m)
(l/m)

0,344
0,365
0,490
8,5

Diagrammen
ZONDER DRUKLAAG
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MET DRUKLAAG 50 mm

Nuttige belasting
in kN/m2

10

11

beperking onmiddellijke doorbuiging l/800

12

13

14

Spanwijdte L in m

15

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nuttige belasting
in kN/m2

10

11

beperking onmiddellijke doorbuiging l/1000

12

13

14

15

Spanwijdte L in m

INLEIDING //

VLOEREN

DC/ 320/ 1200

VLOEREN //

Afmetingen

320

1144

63
283

283

283

1197

Zaagsnedes zijn mogelijk in het midden van de holtes.


Minimum pasbreedte is 450 mm.
Andere pasbreedtes zijn mogelijk op aanvraag.

Karakteristieken

A
I
v3
v1
v2
I/v3
I/v1
I/v2

(x 10 mm)
(x 104 mm4)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)

DC/ 320/ 1200

DC/ 320/ 1200 (+ 50)

1.869,639
242.541,40
-
16,256
15,744
-
14.920,116
15.405,323

2.469,639
403.583,800
16,699
11,699
20,301
24.167,852
34.496,701
19.880,192

Gewicht van de ruwe vloer


Element
Vloer zonder druklaag
Vloer met druklaag 50 mm
Volume voegmortel

(t/m)
(t/m)
(t/m)
(l/m)

0,390
0,413
0,538
9,5

Diagrammen
ZONDER DRUKLAAG
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MET DRUKLAAG 50 mm

Nuttige belasting
in kN/m2

10

11

12

beperking onmiddellijke doorbuiging l/800

13

14

15

16

Spanwijdte L in m

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nuttige belasting
in kN/m2

10

11

12

13

14

15

16

Spanwijdte L in m

beperking onmiddellijke doorbuiging l/1000


VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.14-15]

VLOEREN

DC/ 400/ 1200

Afmetingen

400

1144

55
283

283

283

1197

Zaagsnedes zijn mogelijk in het midden van de holtes.


Minimum pasbreedte is 450 mm.
Andere pasbreedtes zijn mogelijk op aanvraag.

Karakteristieken

A
I
v3
v1
v2
I/v3
I/v1
I/v2

(x 10 mm)
(x 104 mm4)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)
(x 10 mm)

DC/ 400/ 1200

DC/ 400/ 1200 (+ 50)

2.066,576
431.252,800
-
19,672
20,328
-
21.992,163
21.214,719

2.666,576
661.093,400
19,683
14,683
25,317
33.586,854
45.024,103
26.112,731

Gewicht van de ruwe vloer


Element
Vloer zonder druklaag
Vloer met druklaag 50 mm
Volume voegmortel

(t/m)
(t/m)
(t/m)
(l/m)

0,431
0,458
0,583
11

Diagrammen
ZONDER DRUKLAAG

MET DRUKLAAG 50 mm

Nuttige belasting
in kN/m2

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9

10

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11

12

13

beperking onmiddellijke doorbuiging l/800

14

15

16

17

Spanwijdte L in m

Nuttige belasting
in kN/m2

10

11

12

13

beperking onmiddellijke doorbuiging l/1000

14

15

16

17

Spanwijdte L in m

INLEIDING //
VLOEREN //
VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.16-17]

Geprefabriceerde vloerelementen in spanbeton


Beschrijving lastenboek

Vloerelementen type EC en DC
Deze elementen hebben een nominale breedte van 1.200 mm. Zij hebben een trapeziumvormige
doorsnede en bevatten een aantal langse ovale openingen.
De elementen vertonen inkepingen aan de zijkanten, om de solidarisatie te bevorderen. De
elementen zijn zelfdragend en behoeven geen tijdelijke ondersteuningen.
De elementen worden gestort op gladde metalen bekistingen, waardoor een effen onderzijde wordt
bekomen.
Het beton is samengesteld op basis van gewone granulaten sterkteklasse C50/60. Het beton wordt
statistisch gecontroleerd.
De voorspanning wordt gerealiseerd door strengen. De verankering ervan gebeurt op kleef.
De berekeningen en uitvoeringen gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de geldende
normen.
Bij toepassing van een eventuele versterkingslaag moet de dikte, de betonkwaliteit en de wapening
door de fabrikant worden opgegeven. De bovenvlakken van de vloerelementen zijn ruw, om de
aanhechting met de versterkingslaag te bevorderen.
Vr de voegvulling en de eventuele versterkingslaag wordt aangebracht, moeten de oppervlakken
gereinigd en voldoende bevochtigd worden.
Dankzij het gebruik van BENOR gekeurde materialen en het voldoen aan de technische
voorschriften van PROBETON dragen de vloerelementen het keuringsmerk BENOR.

Gebruiksvoorschriften

A. Optillen

De elementen moeten bij hun uiteinde worden opgelicht. Ze mogen niet in het midden worden
opgelicht en men mag geen te grote uitkragingen laten.
Bij het totaal te heffen gewicht moet het eigengewicht van de klem bijgeteld worden.
Deze eigengewichten zijn op aanvraag te verkrijgen. Daarenboven moeten ook de overige
veiligheidsvoorschriften conform de geldende normen zijn.
Het oplichten van de elementen met een in de holten geschoven hefhaak is ten strengste verboden.
Dit is te wijten aan de geringe dikte van de boventafel, die ongewapend is.
Zorg ervoor kabels te gebruiken die voldoende lang
zijn. Zo vermijdt men dat de kabels naar het midden
van het element glijden. Op deze manier worden ook
te grote krachten in de kabels vermeden.

Let op:

NEEN

Bij het gebruik van de geschikte klem voor de


plaatsing, moet het geheel in evenwicht zijn.
Let op de maximum toelaatbare uitkraging ten
opzichte van de op het element aangrijpende
klemmen.
Ga na of de veiligheidskabels wel degelijk
zijn aangebracht en verzekerd zijn door het
veiligheidsmechanisme.
Klemmen zijn uitsluitend geschikt voor het
plaatsen van standaardelementen en laten het
aaneensluitend passen van elementen toe.
Voor passtukken wordt gebruik gemaakt van
kabels, zoals eerder uiteengezet.

NEEN

JA
min. 60

max

max. 4 x a
a
X

4xa

315

567

315

maximaal gewicht
per element

maximale last
per lus [Ton]

EC - 13
DC - 16
DC - 20
DC - 22
DC - 26
DC - 32
DC - 40

2,5 Ton
3,0 Ton
4,0 Ton
5,5 Ton
6,5 Ton
8 Ton
9 Ton

1,73
2,1
2,76
3,8
4,5
5,6
6,2

swl lus
diameter

200

230

130

70

element
dikte

VLOEREN //

swl boucle de levage 12


verse opgietbeton

staaf 20

1197
145

243

2,5 - 10
2,5 - 10
4 - 12
4 -12
5,2 - 14
6,3 - 16
6,3 - 16

700

staaf 20

500

150
150

300

SWL heflus 12

243

700

150
300

500

150

SWL heflus 12

staaf 20

145

B. Stockeren

Als de elementen eventueel op de werf dienen gestockeerd te worden, moeten de steunen tussen
de opeenvolgende elementen in een zelfde verticaal vlak komen te liggen op een afstand van de
uiteinden gelijk aan 2 x de dikte.
max. 2 x a
a

NEEN

C. Voorzorgen

INLEIDING //

Speciaal voor de Franse markt wordt een hefsysteem voorzien door middel van ingegoten heflussen.
Dit systeem werd beproefd door het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek in samenwerking
met de Universiteit Gent. Op verzoek en tegen een meerprijs kan Structo dit tevens voorzien voor
andere werven.

JA

Ter voorkoming van vorst- en waterschade kunnen aan de onderzijde en volgens de aslijn van
de holten gaatjes aangebracht worden voor de afvoer van water dat tijdens het bouwen in de
holten dringt. Deze voorgeboorde afwateringsopeningen dienen op de werf zorgvuldig te worden
vrijgemaakt (niet van toepassing voor EC/ 130/ 1200).

VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.18-19]

D. Opleg en verbinding
1. Op metselwerk
Als het steunvlak van het metselwerk oneffen is, dient men een mortelbed te voorzien, vooraleer de
elementen worden geplaatst. De nominale opleglengte a bedraagt respectievelijk:
a

h < 220 mm

a 70 mm

220 mm h 260 mm a 100 mm


h > 260 mm a 150 mm

2. Op betonbalk
Als de elementen op effen betonoppervlakken worden gelegd, moet het contact van het element met
de rand van het oplegvlak vermeden worden door de rand af te schuinen en/of het tussenvoegen
aan de oplegging van een mortelbed en/of neopreenband.
De nominale opleglengte a bedraagt hier respectievelijk:
a

h < 260 mm

a 70 mm

260 mm h 320 mm a 100 mmh > 320 mm a 130 mm
JA

JA

NEEN

5
4
6

Verklaring figuur:
1) element type EC/ DC
2) vullingsbeton
3) uitstekende beugels
4) verbindingsstaaf
5) eventuele, al dan niet meewerkende, druklaag
6) dragende betonbalk
7) stoppen in geval van elementen van het type DC
8) neopreenoplegging
9) vooraf gemaakte opening

N.B.
Op aanvraag kunnen de stoppen door de firma Structo worden
geleverd. (Niet voor de elementen type EC)

3. Op metalen ligger

Nominale opleglengte: zie punt 2 hiervoor

600

750
3

5
2

Verklaring figuur:
1) element type EC/ DC
2) metalen ligger
3) vullingsbeton
4) verbindingsstaaf
5) steunpuntversterkende wapening
6) eventuele, al dan niet meewerkende, druklaag
7) stoppen in geval van elementen van het type DC

Dit is een verbinding die zich uitermate goed leent tot het verbinden van een zijdelings element die
op een geprefabriceerde vloer aansluit.
4

3
1

5
6

F. Opwaartse buiging

Verklaring figuur:
1) element type EC/ DC
2) te verbinden wandelement en/of balk
3) verbindingsstaaf
4) vullingsbeton
5) sleutel
6) vooraf gemaakte opening

De elementen vertonen een opwaartse buiging als gevolg van het voorspannen.
De fabricageproceds verzekeren een betrekkelijke gelijkheid ervan voor elementen met een
normale slankheid (= verhouding lengte / dikte).
Voor elementen met een grote slankheid en elementen met grote insnijdingen kunnen merkbare
verschillen voorkomen. In dit geval is het dankzij de buigbaarheid van de elementen mogelijk deze
verschillen weg te werken door het opstutten op halve lengte. Deze werkwijze wordt wel afgeraden
voor weinig slanke elementen, omwille van het risico dat de uiteinden zouden worden opgetild. De
stutten dienen verwijderd te worden voor het gieten van de druklaag, maar na het aanbrengen van
de voegvulling!
Een andere oplossing bestaat erin een schroefbout te gebruiken. Deze wordt aangebracht tussen
twee aaneensluitende elementen die een onaanvaardbaar verschil in opwaartse buiging vertonen.
Twee verdeelplaten van voldoende afmetingen en dikte worden naar elkaar toe geschroefd zodat
het verschil in opwaartse buiging wordt weggewerkt.

G. Opvoegen

Deze bewerking is zeer belangrijk want de degelijke dwarsverbinding van de elementen hangt ervan
af.
Volgorde van de bewerkingen:

1. Enkele planken worden dwars over de elementen geplaatst om een rijpad te vormen voor de
vervoermiddelen van enig gewicht. Op die manier worden de relatieve bewegingen van de
elementen tijdens het verharden van de voegmortel vermeden.

2. De voegwanden worden overvloedig bevochtigd om te beletten dat het water uit de mortel door
het droog beton zou worden opgezogen.

3. De hoeveelheden mortel aanmaken die nodig zijn. De eigenschappen zijn de volgende:
Sterkteklasse: C12/15
Grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal 8 mm
Voor verdere details, zie certificaat op onze website (www.structo.be)

4. De mortel in de voeg gieten.

5. De gevulde voeg tegen een te snel uitdrogen beschutten door het aanbrengen van vochtige
zakken of door besproeiing.

VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.20-21]

VLOEREN //

E. Hamerkopverbinding

6. Voor het in gebruik nemen van de vloer, voldoende lang wachten om de mortel te laten
verharden:
- week bij warm weer
- 1 week bij frisser weer
- langer wanneer het koud is
Noot: in geval van meewerkende versterkingslaag dient te worden gewacht op het voldoende
verharden van de voegmortel. In n maal aanbrengen van voegmortel en versterkingslaag is af te
raden.

H. Aanbrengen van een versterkingslaag


Indien een versterkingslaag vereist is, worden de elementen geleverd met een ruwe bovenkant om
een goede aanhechting te verzekeren.
De samenstelling van de versterkingslaag verschilt volgens haar dikte en dient te worden gewapend
in geval haar dikte gelijk is aan of groter dan 30 mm, dit overeenkomstig onderstaande richtlijnen.
De betonklasse van de druklaag is minstens C 25/30 en de wapening ervan, indien voorzien, wordt
bepaald door onze technische dienst.
De druklaagdikte die opgegeven wordt, is steeds opgemeten in het midden van het element, m.a.w.
op het hoogste punt, en zal dus nog wat dikker zijn aan de uiteinden. Het wapeningsnet dient op
een hoogte gelijk aan de halve dikte van de versterkingslaag te worden aangebracht indien deze
versterkingslaag minimum 60mm dik is.

dikte van de versterkingslaag

max. kaliber van het grof granulaat + ev. wapening

30 mm

2/8; 3/10

= 50 mm

4/14
nuttige belasting < 10 kN/m
5 x 5 - 150 x 150

nuttige belasting 10 kN/m


5 x 5 - 100 x 100

Noot: voor grotere diktes dan 50 mm is het aanbevolen de aangegeven wapeningen


verhoudingsgewijs te vermeerderen.

I. Afwerking en/of behandeling


1. Zonder enige bijkomende afwerking: De afwerking van het ondervlak is zodanig, ten gevolge van
het betonneren op gladde bekistingen, dat dit voldoet voor toepassingen waar geen speciale
eisen worden gesteld, zoals parkings, tussenvloeren, fabrieksloodsen, enz. Wel kunnen lichte
concentraties van luchtbellen en kleurvariaties voorkomen, als gevolg van de aard van het
verwerkte beton.
2. Het ondervlak van de elementen is zodanig dat dit zich bijzonder goed leent om te worden
geschilderd. Wanneer een zeer glad oppervlak wordt vereist, is voorafgaand plamuren
noodzakelijk. In dit verband wijzen wij erop dat het voorafgaand isoleren noodzakelijk is om
roestaftekening te voorkomen.
3. De onderzijde van de elementen kan worden bekleed met een isolatiemateriaal, wat al dan
niet tijdens fabricage kan gebeuren. Verschillende materialen en/of dikten zijn mogelijk, gelieve
daaromtrent onze diensten te raadplegen.

J. Openingen en uitsparingen

1. Kleine ronde uitsparingen worden aangebracht in het hart van de kanalen en hebben een
diameter die 20 mm kleiner is dan de breedte van het kanaal. Zij mogen om het even waar
aangebracht worden, ook na montage. Indien kleine uitsparingen te dicht bij elkaar liggen, is het
raadzaam n grote sparing in fabriek te voorzien.

2. Grote uitsparingen kunnen enkel in fabriek voorzien worden en hun afmetingen zijn functie
van de dwarskrachten en momenten. In elk geval zijn de maximale afmetingen beperkt tot de
waarden volgens onderstaande schets en dit voor platen met een standaardbreedte van 1200
mm.
Voor onderstaande figuur geldt:

X L/5 met een maximum van 1200 mm

Y B/4

INLEIDING //

YY

3. Grotere uitsparingen kunnen via een raveelconstructie gerealiseerd worden. Daarbij dient men
rekening te houden met een extra belasting van de elementen die de raveelconstructie dragen.

K. BRANDWEERSTAND

Al onze elementen voldoen aan een brandweerstand van minimum 1 uur. Als men de nodige
voorzieningen treft, kunnen hogere brandweerstanden bereikt worden. Gelieve daarvoor de firma te
raadplegen.
Geschilderde raveelijzers hebben standaard geen brandweerstand.

ReferentielijstBelgiFrankrijk


Nederland

Ikea
Cora
Metropolis
Bristol
Mediamarkt
UCB
Penitentiair Complex
Bioscoopcomplex 'Kinepolis'
Europees Parlement
Parking Poelaert
Huis van de bouw
Krefel
Barco Industries
AZ Damiaan
Samsonite
Smitkline
Soubry
Van De Velde
Cora
Eurosense Belfotop
DBM Color
DHL
Paviljoenen en Burelen 'Keiberg'
Innogenetics

Aarlen, Anderlecht, Gent


Anderlecht
Antwerpen
Blankenberge
Braine I'Alleud
Braine I'Alleud
Brugge
Brussel
Brussel
Brussel
Gent
Humbeek
Kortrijk
Oostende
Oudenaarde
Rixensart
Roeselare
Schellebelle
St-Lambrechts-Woluwe
Wemmel
Wetteren
Zaventem
Zaventem
Zwijnaarde

Elyses '2M'
Colombes
Eurochunnel
Dieppe
Centre Commercial 'Le Chesnay' Le Chesnay
Parking 'Porte de Versailles'
Paris
Ecole des Amandiers
Paris 20e
Ikea
Rouen
Electronique Serge Dassault
Trappes
Camping 'Napoleonhoeve'
Bedrijfspaviljoenen
Pro Delta Distriport

Breskens
Maarsenbroek
Rotterdam

VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.22-23]

VLOEREN //

TT-ELEMENTEN

TT/ 320/2400 + TT/ 340/2400

Algemene opmerkingen
De breedte van TT-elementen kan variren van 1625mm tot 2600mm
voor elementen met 2 ribben en van 400mm tot 1300mm voor elementen
met 1 rib. De karakteristieken en diagrammen zijn hier weergegeven voor
de standaardbreedte van 2400mm.

Afmetingen
TT/320/2400 (+50)

320

250 70

2395

260

260
25

25

25

1200

442,5
25

TT/340/2400 (+50)

340

250 90

2395

260

260
25

25

25

1200

442,5
25

Karakteristieken
Profiel


TT/320/2400
TT/320/2400 (+50)
TT/340/2400
TT/340/2400 (+50)

(x 10 mm)
3.102
4.299
3.581
4.778

(x 104 mm4)
269.159
421.806
325.955
494.925

v1

v2

(mm)
107
120
111
127

(mm)
213
250
229
263

I/v1

I/v2

(x 103 mm3)
25.194
35.118
29.312
38.950

(x 103 mm3)
12.627
16.880
14.247
18.823

(t/m)
0,323
0,448
0,373
0,498

Diagrammen
VOOR PROFIELKEUZE
TT/320/2400 (+50)

Nuttige belasting in kN/m

TT/340/2400 (+50)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7

10

11

12

13

14

15

Spanwijdte L in m

TT-ELEMENTEN

TT/ 420/2400 + TT/ 440/2400


VLOEREN //

Algemene opmerkingen
De breedte van TT-elementen kan variren van 1625mm tot 2600mm
voor elementen met 2 ribben en van 400mm tot 1300mm voor elementen
met 1 rib. De karakteristieken en diagrammen zijn hier weergegeven voor
de standaardbreedte van 2400mm.

Afmetingen
TT/420/2400 (+50)

420

350 70

2395

240

240
35

35

1200

35

442,5
35

TT/440/2400 (+50)

350

440

90

2395

240

240
35

35

1200

35

442,5
35

Karakteristieken
Profiel


TT/420/2400
TT/420/2400 (+50)
TT/440/2400
TT/440/2400 (+50)

(x 10 mm)
3.602
4.799
4.081
5.278

(x 104 mm4)
570.022
826.998
669.507
940.453

v1

v2

(mm)
143
151
145
157

(mm)
277
319
295
333

I/v1
(x 103 mm3)
397.785
54.664
46.083
60.036

I/v2

(x 103 mm3)
20.599
25.948
22.717
28.212

(t/m)
0,375
0,500
0,425
0,550

Diagrammen
VOOR PROFIELKEUZE
TT/420/2400 (+50)

Nuttige belasting in kN/m

TT/440/2400 (+50)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
9

10

11

12

13

14

15

Spanwijdte L in m

VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.24-25]

TT-ELEMENTEN

TT/ 520/2400 + TT/ 540/2400

Algemene opmerkingen
De breedte van TT-elementen kan variren van 1625mm tot 2600mm
voor elementen met 2 ribben en van 400mm tot 1300mm voor elementen
met 1 rib. De karakteristieken en diagrammen zijn hier weergegeven voor
de standaardbreedte van 2400mm.

Afmetingen
TT/520/2400 (+50)

450

520

70

2395

442,5

220

220
45

45

1200

45

45

TT/540/2400 (+50)

450

540

90

2395

442,5

220

220
45

45

1200

45

45

Karakteristieken
Profiel


TT/520/2400
TT/520/2400 (+50)
TT/540/2400
TT/540/2400 (+50)

(x 10 mm)
4.062
5.259
4.541
5.738

(x 104 mm4)
1.007.351
1.399.257
1.162.511
1.563.749

v1

v2

(mm)
180
183
180
187

(mm)
340
387
360
403

I/v1
(x 103 mm3)
55.902
76.265
64.536
83.479

I/v2

(x 103 mm3)
29.645
36.201
32.304
38.834

(t/m)
0,423
0,548
0,473
0,598

Diagrammen
VOOR PROFIELKEUZE
TT/520/2400 (+50)

Nuttige belasting in kN/m

TT/540/2400 (+50)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10

11

12

13

14

15

16

Spanwijdte L in m

TT-ELEMENTEN

TT/ 620/2400 + TT/ 640/2400


VLOEREN //

Algemene opmerkingen
De breedte van TT-elementen kan variren van 1625mm tot 2600mm
voor elementen met 2 ribben en van 400mm tot 1300mm voor elementen
met 1 rib. De karakteristieken en diagrammen zijn hier weergegeven voor
de standaardbreedte van 2400mm.

Afmetingen
TT/620/2400 (+50)

550

620

70

2395

442,5

200

200
55

55

55

1200

55

TT/640/2400 (+50)

550

640

90

2395

442,5

200

200
55

55

55

1200

55

Karakteristieken
Profiel


TT/620/2400
TT/620/2400 (+50)
TT/640/2400
TT/640/2400 (+50)

(x 10 mm)
4.482
5.679
4.961
6.158

(x 104 mm4)
1.586.856
2.141.202
1.809.330
2.366.386

v1

v2

(mm)
217
216
215
218

(mm)
403
454
425
472

I/v1

I/v2

(x 103 mm3)
73.243
99.268
84.245
108.478

(x 103 mm3)
39.343
47.132
42.549
50.151

(t/m)
0,467
0,592
0,517
0,642

Diagrammen
VOOR PROFIELKEUZE
TT/620/2400 (+50)

Nuttige belasting in kN/m

TT/640/2400 (+50)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Spanwijdte L in m

VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.26-27]

TT-ELEMENTEN

TT/ 720/2400 + TT/ 740/2400

Algemene opmerkingen
De breedte van TT-elementen kan variren van 1625mm tot 2600mm
voor elementen met 2 ribben en van 400mm tot 1300mm voor elementen
met 1 rib. De karakteristieken en diagrammen zijn hier weergegeven voor
de standaardbreedte van 2400mm.

Afmetingen
TT/720/2400 (+50)

650

720

70

2395

180

442,5

180

65

65

65

1200

65

TT/740/2400 (+50)

650

740

90

2395

180
65

442,5

180
65

65

1200

65

Karakteristieken
Profiel


TT/720/2400
TT/720/2400 (+50)
TT/740/2400
TT/740/2400 (+50)

(x 10 mm)
4.862
6.059
5.341
6.538

(x 104 mm4)
2.307.170
3.047.020
2.606.696
3.340.998

v1

v2

(mm)
252
247
249
248

(mm)
468
523
491
542

I/v1

I/v2

(x 103 mm3)
91.546
123.225
104.888
134.488

(x 103 mm3)
49.301
58.291
53.038
61.690

(t/m)
0,506
0,631
0,556
0,681

Diagrammen
VOOR PROFIELKEUZE
TT/720/2400 (+50)

Nuttige belasting in kN/m

TT/740/2400 (+50)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Spanwijdte L in m

TT-ELEMENTEN

TT/ 820/2400 + TT/ 840/2400


VLOEREN //

Algemene opmerkingen
De breedte van TT-elementen kan variren van 1625mm tot 2600mm
voor elementen met 2 ribben en van 400mm tot 1300mm voor elementen
met 1 rib. De karakteristieken en diagrammen zijn hier weergegeven voor
de standaardbreedte van 2400mm.

Afmetingen
TT/820/2400 (+50)

750

820

70

2395

160
75

442,5

160
75

75

1200

75

TT/840/2400 (+50)

750

840

90

2395

160
75

442,5

160
75

75

1200

75

Karakteristieken
Profiel


TT/820/2400
TT/820/2400 (+50)
TT/840/2400
TT/840/2400 (+50)

(x 10 mm)
52.015
6.399
5.681
6.878

(x 104 mm4)
3.159.367
4.102.238
3.543.344
4.471.136

v1

v2

(mm)
286
278
281
278

(mm)
534
592
559
612

I/v1

I/v2

(x 103 mm3)
110.538
147.747
126.155
161.053

(x 103 mm3)
59.144
69.254
63.373
73.012

(t/m)
0,542
0,667
0,592
0,717

Diagrammen
VOOR PROFIELKEUZE
TT/820/2400 (+50)

Nuttige belasting in kN/m

TT/840/2400 (+50)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Spanwijdte L in m

VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.28-29]

TT-elementen

Beschrijving lastenboek
Deze elementen hebben standaard een nominale breedte van 2.400 mm. Zij bestaan uit twee
trapeziumvormige ribben, geplaatst op 1.200 mm as op as, die bovenaan door een plaat van 70
of 90 mm dikte zijn verbonden. Deze elementen kunnen voorzien worden van een gewapende
druklaag, op de werf te storten. Aan de zijkanten zijn er stukjes hoekijzer ingewerkt, die na plaatsing
van de elementen aan elkaar worden gelast, om de onderlinge solidarisatie te bevorderen.
De elementen zijn zelfdragend en behoeven geen tijdelijke ondersteuningen. De elementen worden
gestort in gladde metalen bekistingen en getrild met geschikte apparatuur, waardoor onderaan een
gladde afwerking wordt bekomen, waarbij luchtbellen niet kunnen worden uitgesloten. Het beton is
samengesteld op basis van gewone granulaten sterkteklasse C 50/60. Het beton wordt statistisch
gecontroleerd.
De voorspanning wordt tot stand gebracht door strengen die Benor gekeurd zijn. De verankering
ervan gebeurt op kleef. De berekeningen en uitvoeringen gebeuren overeenkomstig de geldende
normen.
De dikte, de betonkwaliteit en de wapening van de eventuele versterkingslaag moet door de fabrikant
worden opgegeven. De bovenvlakken van de vloerelementen met een druklaag zijn ruw, teneinde
de aanhechting met de versterkingslaag te bevorderen. Vr de druklaag wordt aangebracht,
moeten de oppervlakken gereinigd en voldoende bevochtigd worden.

Gebruiksvoorschriften
A. Optillen

De TT-elementen zijn voorzien van 4 hefogen, aangebracht aan de 2 uiteinden van elk van de
ribben. Het optillen van de elementen moet geschieden via deze hefogen.
De hefkabels moeten dermate lang zijn, dat ze minimaal een hoek vormen van 60 met het
betrokken element en zo geen te grote horizontale krachten uitoefenen noch op de hefogen noch
op de elementen.
Vr de gewapende versterkingslaag gebetonneerd wordt, is het aangewezen de hefogen te
verwijderen met een snijbrander en/of slijpschijf.

B. Opleg en verbinding
1. Klassieke opleg, zonder inkepingen
lengte van de oplegging in mm

L R

+ 2 x 40 mm

n x b

waarbij:
- R = oplegreactie per ribuiteinde in N
- n = toelaatbare spanning in de neopreen
6 10 N/mm bij gefretteerd neopreen
3 5 N/mm bij niet-gefretteerd neopreen
- b = ribbreedte onderaan min 2 x 20 mm

40

40

2. Ingekeepte ribuiteinden

h = 640 mm of 620 mm

h = 740 mm of 720 mm

h = 840 mm of 820 mm

300

100

500

400

200

100

200

200

300

200

300

200

100

h = 540 mm of 520 mm

200

h = 440 mm of 420 mm

200
250

250

C. Verbinding tussen de elementen onderlingNa plaatsing van de elementen op hun steunpunten dienen de hoekijzers tussen de elementen
gelast te worden zoals aangegeven op de tekening:
- hetzij rechtstreeks, indien zij sluitend en op hetzelfde niveau liggen;
- hetzij door middel van een metalen plaat of staaf indien de tussenruimte te groot of het niveau
verschillend is.

D. Toepassingen

-
-

-

E. BRANDWEERSTAND

Al onze elementen voldoen aan een brandweerstand van minimum 1 uur. Als men de nodige
voorzieningen treft, kunnen hogere brandweerstanden bereikt worden. Gelieve daarvoor de firma te
raadplegen.

TT-vloerelementen laten grotere overspanningen toe dan de klassieke vloerelementen.


De ruimte tussen de bovenkant van de moerbalk en de onderkant van de bovenflens kan
benut worden voor het doorvoeren van leidingen dwars over de moerbalk.
De standaard-ribafstand van 1,20 m laat toe tussen de ribben openingen te realiseren
van betrekkelijk grote afmetingen.

VLOEREN // STRUCTO CATALOGUS // [p.30-31]

VLOEREN //

Om de constructiehoogte te verminderen, kunnen elementen gebruikt worden met gereduceerde


ribhoogten aan de uiteinden.
De hoogten van de inkepingen zijn zo gekozen, dat deze de aansluiting met de standaardelementen
van een andere hoogte op eenzelfde draagvlak toelaten.

Referentielijst

Belgi
Frankrijk

Colruyt
Aalter, Kuurne
MIVB
Anderlecht
Parking Station
Brugge
Ondergrondse Parking 't Zand' Brugge
Bioscoopcomplex 'Kinepolis'
Brussel
Europees Parlement
Brussel
Parking 'Carrefours de l'Europe' Brussel
Onderzoekscentrum Amoco
Geel
Floralien paleis
Gent
Honda Europe
Gent
Katholieke Industrile Hogeschool Gent
Volvo Europa Car
Gent
Laboratoria R.U.G.
Gent-Zwijnaarde
Bulo
Mechelen
Centre Hospitalier
Moeskroen
Militair Hospitaal
Neder-Over-Heembeek
AZ Damiaan
Oostende
Smith Kline-RIT Pharmaceutica Rixensart
Marktcomplex 't Pand'
Waregem
Avon Cosmetics
IKEA

Rantigny
Rouen

TTT-DAKELEMENTEN //

TTT-DAKELEMENTEN

TTT-DAKELEMENTEN// STRUCTO CATALOGUS // [p.32-33]

Dakelementen in spanbeton (TTT)

Beschrijving lastenboek

standaard dakplaten
Deze elementen worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand van 800 mm as op as die
met elkaar verbonden worden door een druktafel van minimum 40 mm. Deze sectie is constant over
de volledige lengte van het element. De standaardbreedte van deze elementen bedraagt 2400 mm.
De maximale overspanning van de TTT-dakelementen bedraagt 14 m. De toegelaten belasting is
deze volgens de in de normen voorziene dakbelastingen. Voor bijkomende dakbelastingen dient het
studiebureau van het bedrijf te worden geraadpleegd.
De elementen worden gestort in gladde metalen bekistingen waardoor onderaan een gladde
afwerking wordt bekomen. Hierdoor wordt het aantal luchtbellen tot een minimum beperkt. De
bovenzijde wordt manueel afgestreken.
Het beton is samengesteld op basis van gewone granulaten sterkteklasse C 45/55. Het beton
wordt statistisch gecontroleerd.
De voorspanning wordt gerealiseerd met strengen die BENOR gekeurd zijn. De verankering ervan
gebeurt op kleef.
De berekeningen en uitvoeringen gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de geldende
normen.

verzwaarde dakplaten
Deze elementen worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand van 800 mm as op as die
met elkaar verbonden worden door een druktafel van minimum 90 mm. Deze sectie is constant over
de volledige lengte van het element. De standaardbreedte van deze elementen bedraagt 2400 mm.

De maximale overspanning van de verzwaarde TTT-dakelementen bedraagt 12 m. De toegelaten


belasting is deze volgens de in de normen voorziene dakbelastingen. Voor bijkomende
dakbelastingen dient het studiebureau van het bedrijf te worden geraadpleegd.
De elementen worden gestort in gladde metalen bekistingen waardoor onderaan een gladde
afwerking wordt bekomen. Hierdoor wordt het aantal luchtbellen tot een minimum beperkt. De
bovenzijde wordt manueel afgestreken.
Het beton is samengesteld op basis van gewone granulaten sterkteklasse C 45/55. Het beton
wordt statistisch gecontroleerd.
De voorspanning wordt gerealiseerd met strengen die BENOR gekeurd zijn. De verankering ervan
gebeurt op kleef.
De berekeningen en uitvoeringen gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de geldende
normen.

Technische info

Standaard dakplaat

De maximale lengte van de standaard dakplaat bedraagt 14 meter. Deze dakplaat heeft een druktafel van
40 mm en een totale hoogte van 305 mm. Het eigengewicht van deze platen bedraagt 165 kg/m.
Naast de maximum breedte van de dakplaat zijn ook tal van pasplaten beschikbaar.
De maximale mobiele belasting voor de TTT-elementen met een lengte van 12 m is:
- strengschikking 3/8 + : 0,85 kN/m
- strengschikking + : 1,65 kN/m
opmerking: deze waarden zijn enkel geldig voor een permanente last van 0,20 kN/m.
Voor bijkomende dakoverlasten dient onze studiedienst te worden geraadpleegd.

Standaard dakplaat (q = 165,2 kg/m)


40

140

240

265

90

400

60

800

800

400

2400

Overzicht mogelijke pasbreedtes van de dakplaten


90

140

90

midden 1 (mm)

midden 2 (mm)

2400
400
800
60
400 - 2390
800
800
400
2350
moet worden
vermeden
2400
2100 - 2340
400
800
1800 - 2090
100 - 245
800
1610 - 1790
onmogelijk
1600
400
800
1550 - 1590
moet worden vermeden
1300 - 1540
400
800
1000 - 1290
100 - 245
800

265

links (mm)
240

breedte plaat (mm)

rechts (mm)

800

400

800
800

100 - 340
idem links

400

0
0

100 - 340
idem links

TTT-DAKELEMENTEN// STRUCTO CATALOGUS // [p.34-35]

TTT-DAKELEMENTEN //

Deze hebben een dikkere betonplaat van 90 mm en worden veelal gebruikt voor het bevestigen van
verticaal geplaatste gevelelementen die op dat moment fungeren als balk.

strengen boven en onder

strengen boven en 3/8 onder

q (kN/m2)
5

4.5

4.5

3.5

3.5

2.5

2.5

1.5

1.5

0.5

0.5

q (kN/m2)

0
8.5

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

7.5

8.5

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

Lengte in m

Lengte in m

scheurvormingscurve

breuklijn

q= Gk + Qk (eigengewicht plaat is reeds afgetrokken bij deze curven)


Gk = karakteristieke waarde van de blijvende acties
Qk = karakteristieke waarde van de veranderlijke acties


Verzwaarde dakplaat

De maximale lengte van de standaard bedraagt 12 meter. Deze dakplaat heeft een druktafel van
90 mm en een totale hoogte van 355 mm. Het eigengewicht van deze platen bedraagt 290 kg/m.
5
De verzwaarde dakplaten worden gebruikt om horizontale lasten op te nemen. Het is niet zo dat
4.5
verzwaarde dakplaten worden gebruikt om grotere overlasten op te nemen.
1404
De pasplaten zijn gelijk aan deze
van de gewone dakplaten.
3.5voor
90 de TTT-elementen met een lengte van 12 m is:
De maximale mobiele belasting
- verzwaarde TTT: 1,05 kN/m3
60
2.5enkel
opmerking:
deze waarden
zijn
geldig
last van 0,20 kN/m.
400
800
800 voor een permanente
400
240

265

40

24002

Voor bijkomende dakoverlasten dient onze studiedienst te worden geraadpleegd.


1.5

Verzwaarde dakplaat (q = 290,2 kg/m)


1
140

400

800

0 90
8.5

60

90
9

9.5

800

10

10.5

11

11.5

265

240

0.5

12

12.5

13

13.5

14

400

2400

Gebruiksvoorschriften

A. Openingen

Koepels
In de dakplaten kunnen openingen voor lichtkoepels worden voorzien. Het aantal wordt echter
beperkt tot 2 openingen per element. De minimumafstand tussen de koepels bedraagt 500 mm. De
maximale som aan lengte koepels is beperkt tot 3 m en de afstand tussen de rand van het element
en de lichtkoepel bedraagt 1 m.
Standaard zijn de openingen 1380 mm lang en 1380 mm breed. Wanneer de opening groter is dan
660 mm bevindt de koepel zich in het midden en loopt de middenrib door.
Voor andere openingen (schouwen, verluchtingstoestellen ) kan men steeds onze diensten
raadplegen.

Lichtstraten
In het gebouw kan niet enkel licht voorzien worden door dakkoepels maar ook door lichtstraten.
100
Deze lichtstraten worden gemaakt tussen de TTT-dakelementen door middel van lichtstraatbalken
of door middel van metalen opstanden op de ribben van de TTT-dakplaten.
Lichtstraat

Gegalvaniseerde
metalen opstand

Isolatie

Eventueel isolatie
Lichtstraatbalk

Veiligheidsbuisje
voor bevestiging valbeveiliging
Dakplaat

Dakplaat

Veiligheidsbuisje
voor bevestiging valbeveiliging

MIN. 200
100

B. Windverband
Naargelang de noodzaak worden de dakplaten enkelvoudig opgelegd of wordt er een windverband
voorzien.
Bij de opbouw van dit windverband wordt in principe enkel het eerste dakveld opgestort of indien
nodig meerdere dakvelden.
In de opstortzone wordt door middel van uitstekende strengen in de dakplaten en uitstekende
spelden in de spanten, een windverband gecreerd.
beton ter plaatse gestort

beton ter plaatse gestort

Uitstekende strengen/beugels

Uitstekende strengen/beugels
Beton
ter plaatse gestort

MIN. 200

TTT-dakelement

TTT-dakelement

TTT-dakelement

Balk

Balk

gevelpaneel


C. Optillen
In de elementen zijn transportankers voorzien voor het hijsen. Per ribbe worden 2 hefhaken
ingebetonneerd. Dit wil dus zeggen dat voor een element met 3 ribben 6 hefhaken voorzien zijn.
Alle voorziene haken dienen te worden gebruikt bij het optillen van de elementen.

D. Brandweerstand
Deze elementen hebben een brandweerstand van 15min.

TTT-DAKELEMENTEN// STRUCTO CATALOGUS // [p.36-37]

TTT-DAKELEMENTEN //

Lichtstraat

Referentielijst

Belgi

Nederland


Frankrijk

Tabaknatie
NRC
Rhenus
Intersig
Barco
Gruppo Cordenans
Balta
Efico

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Dendermonde
Kortrijk
Malmedy
Sint-Eloois Vijve
Zeebrugge

Shurgard

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,

Mc Cain
Decathlon

Harnes
Lomprez

BALKEN //

BALKEN //

BALKEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.38-39]

BALKEN

I-profielen met veranderlijke hoogte

Aanduiding van het profiel


I5/ h/ a (/b) (/b) indien a en b verschillen
h, a, b in mm

v1
h

5%

v2
h

Karakteristieken van de middendoorsnede


Profiel

I5/700/350
I5/750/350
I5/800/350
I5/850/350
I5/900/350
I5/950/350
I5/1000/350
I5/1000/375
I5/1000/400
I5/1050/400
I5/1100/400
I5/1150/400
I5/1200/400
I5/1250/400
I5/1200/450
I5/1250/450
I5/1300/450
I5/1350/450
I5/1400/450
I5/1450/450
I5/1500/450
I5/1400/500
I5/1500/500
I5/1625/500***
I5/1750/500***
I5/1875/500***
I5/1500/600/500
I5/1600/600/500
I5/1700/600/500
I5/1800/600/500
I5/1900/600/500
I5/2000/600/500
I5/2100/600/500
I5/2200/600/500
I5/2300/600/500
I5/2400/600/500
I5/2500/600/500
I5/2600/600/500
I5/2700/600/500

A
(x 102 mm2)
1.275
1.325
1.375
1.425
1.475
1.525
1.575
1.825
2.012
2.072
2.132
2.192
2.252
2.312
2.734
2.804
2.874
2.944
3.014
3.084
3.154
2.734
2.839
3.106
3.206
3.306
3.540
3.680
3.820
3.960
4.100
4.240
4.380
4.520
4.660
4.800
4.940
5.080
5.220

v1

v2

(x 104 mm4)
781.671
934.827
1.104.545
1.291.452
1.496.171
1.719.327
1.961.546
2.169.879
2.490.090
2.825.783
3.187.377
3.575.620
3.991.263
4.435.057
4.822.637
5.362.448
5.937.310
6.548.097
7.195.683
7.880.945
8.604.757
7.235.589
8.598.254
11.829.476
14.195.544
16.812.059
10.200.573
12.021.937
14.027.158
16.223.252
18.617.231
21.216.108
24.026.891
27.056.590
30.312.211
33.800.763
37.529.250
41.504.679
45.734.053

(mm)
350
375
400
425
450
475
500
500
500
525
550
575
600
625
600
625
650
675
700
725
750
700
750
820
758
696
711
759
808
857
906
955
1004
1053
1102
1151
1200
1249
1299

(mm)
350
375
400
425
450
475
500
500
500
525
550
575
600
625
600
625
650
675
700
725
750
700
750
805
867
929
789
841
892
943
994
1045
1096
1147
1198
1249
1300
1351
1401

I/v1

I/v2

**g

L min

L max

(x103 mm3)
22.333
24.929
27.614
30.387
33.248
36.196
39.231
43.398
49.802
53.824
57.952
62.185
66.521
70.961
80.377
85.799
91.343
97.009
102.795
108.703
114.730
103.366
114.643
144.262
187.276
241.553
143.496
158.304
173.586
189.340
205.563
222.254
239.414
257.040
275.133
293.692
312.720
332.213
352.172

(x103 mm3)
22.333
24.929
27.614
30.387
33.248
36.196
39.231
43.398
49.802
53.824
57.952
62.185
66.521
70.961
80.377
85.799
91.343
97.009
102.795
108.703
114.730
103.366
114.643
146.950
163.732
180.969
129.262
143.020
157.269
172.008
187.234
202.945
219.137
235.812
252.966
270.599
288.707
307.292
326.352

(t/m)
0,319
0,331
0,344
0,356
0,369
0,381
0,394
0,456
0,503
0,518
0,533
0,548
0,563
0,578
0,684
0,701
0,719
0,736
0,754
0,771
0,789
0,684
0,710
0,777
0,802
0,827
0,885
0,920
0,955
0,990
1,025
1,060
1,095
1,130
1,165
1,200
1,235
1,270
1,305

(m)
6
6
6
8
10
12
14
14
13
15
17
19
21
23
9,5
11,5
13,5
15,5
17,5
19,5
21,5
27
31
23
28
33
11,5
11,5
11,5
15,5
19,5
23,5
27,5
31,5
35,5
35,5
35,5
37,5
41,5

(m)
16
18
20
22
24
26
28
28
21
23
25
27
29
31
24
26
28
30
32
34
36
36
40
34
39
44
26
30
*33
*38
*40
*40
*40
*40
*40
*40
*40
*40
*45

Nota:
Het is mogelijk de balken met een basisbreedte vanaf 450 mm te versmallen met 1x25 mm of 2x25 mm.
Het is mogelijk alle balken te verbreden in passen van 25 mm.
* Mits aangepaste verbreding van het profiel zijn grotere lengten mogelijk. Raadpleeg hiervoor de firma.
** Het gewicht is gebaseerd op de middensectie en wordt dus kleiner naar de uiteinden.
*** Deze balken werden speciaal ontwikkeld voor het dragen van TTT-elementen. Voor de toelaatbare draagkracht contacteer onze firma.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

10

11

12

13

Nuttige belasting in kN/m


(50% mobiel - 50% permanent)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

BALKEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.40-41]

36

37

39

40

VLOEREN //

Spanwijdte L in m

38

TTT
DAKELEMENTEN //

35

INLEIDING //

I-profielen met veranderlijke hoogte

BALKEN //

31

BALKEN

BALKEN

I-profielen met constante hoogte

Aanduiding van het profiel


I / h/ a (waarbij h en a in mm)

v1

v2

Karakteristieken van de middendoorsnede


Profiel

I/450/300
I/500/300
I/600/300
I/700/300
I/700/325
I/800/325
I/800/350
I/900/325
I/900/350
I/1000/350
I/1000/375
I/1000/400
I/1000/425
I/1000/450
I/1200/425
I/1200/450
I/1200/475
I/1200/500
I/1450/600
I/1600/600
I/2000/600

A
(x 102 mm2)
729
810
880
1.025
1.200
1.425
1.625
1.269
1.494
1.825
2.075
2.325
2.575
2.825
2.434
2.734
3.034
3.334
3.457
4.496
5.356

v1

v2

(x 104 mm4)
189.259
259.830
416.107
632.108
703.567
1.167.921
1.274.587
1.313.907
1.465.782
2.286.588
2.494.921
2.703.254
2.911.588
3.119.921
4.462.637
4.822.637
5.182.637
5.542.637
10.171.594
14.729.493
27.247.376

(mm)
225
250
300
350
350
400
400
450
450
500
500
500
500
500
600
600
600
600
755
800
969

(mm)
225
250
300
350
350
400
400
450
450
500
500
500
500
500
600
600
600
600
695
800
1031

I/v1

I/v2

(x103 mm3)
8.412
10.393
13.870
L
18.060
20.102
29.198
31.865
29.198
32.573
45.732
49.898
54.065
58.232
62.398
74.377
80.377
86.377
92.377
134.714
184.119
281.194

(x103 mm3)
8.412
10.393
13.870
18.060
20.102
29.198
31.865
29.198
32.573
45.732
49.898
54.065
58.232
62.398
74.377
80.377
86.377
92.377
146.364
184.119
264.278

(t/m) 5 %
0,182
0,203
0,220
0,256
0,300
0,356
0,406
0,317
0,374
0,456
0,519
0,581
0,644
0,706
0,609
0,684
0,759
0,834
0,864
1,124
1,339

L max
(m)
14
16
16
18
20
18
24
18
24
24
26
28
30
30
30
30
30
30
31
31
31

*MRd
(kNm)
294
416
523
636
650
1.320
1.453
1.042
1.064
2.028
2.235
2.566
2.799
2.989
3.415
3.724
3.990
4.494
6.100
8.679
12.841

Nota:
* MRd geeft de rekenwaarde van het weerstandbiedend moment in de bezwijkgrenstoestand. Het optredend buigend moment moet berekend worden met het eigengewicht en de nuttige belasting vermenigvuldigd met de partile veiligheidsfactoren.
** I n deze lijst werden de meest gebruikelijke en de meest economische profielen opgenomen.
*** Naast het toelaatbaar moment kan ook de dwarskracht het draagvermogen van de balk beperken. Gelieve dan ook bij grote geconcentreerde
belastingen de firma te raadplegen.
**** Is het in het hiernavolgende diagram afgelezen profiel te hoog, dan kunnen minder hoge maar met veelvouden van 25 mm bredere profielen gebruikt
worden. Ofwel kunnen uitzonderlijke profielen gebruikt worden na raadpleging van de firma.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Nuttige belasting in kN/m


(50% mobiel - 50% permanent)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

BALKEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.42-43]

28

29

30

31

VLOEREN //

Spanwijdte L in m

TTT
DAKELEMENTEN //

27

INLEIDING //

I-profielen met constante hoogte

BALKEN //

23

BALKEN

BALKEN

Balken met R- L- of T-doorsnede

Aanduiding van het profiel


(Afmetingen in mm)
a

R / h/ a L / h/ a/ b OT/ h/ a/ b:
RR/ h/ a
RL/ h/ a/ b
RT/ h/ a/ b:

passief gewapend
voorgespannen

Nuttige belasting in kN/m


(50% mobiel - 50% permanent)
50

45

40

35

30

25

20

15

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Spanwijdte L in m

Opmerkingen:
* Mogelijke afmetingen van R- L- en T-balken:

breedte: min. 250 mm, veelvoud van 50 mm

hoogte: min. 300 mm, veelvoud van 50 mm
** Dragende balken onder vloerconstructies: de hoogte van de prefabbalken kan bepaald worden, rekening houdend met het tweede fase beton.
*** Het voordeel van een L-sectie: de opstand kan als randbekisting dienen voor het gieten van de druklaag.
**** Het voordeel van een T-sectie: de totale hoogte van de tussenvloer + steunbalk kan beperkt worden.

INLEIDING //

BALKEN

Gordingen

VLOEREN //

Aanduiding van het profiel


b

TTT
DAKELEMENTEN //

b
a

Karakteristieken van de middendoorsnede


I/v2

250

200

250
150

150

P/ 450/ 225/ 120

250

P/ 50

250

250

250
150

(t/m)
0,101
0,127
0,155
0,182
0,211

P/ 400/ 220/ 120

200

150

P/ 350/ 215/ 120

(x 10 mm)
1.930,91
2.846,26
3.801,09
4.865,71
6.057,21

250

I/v1
(x 10 mm)
2.086,80
3.414,76
4.804,02
6.307,84
7.954,38 150
150

150

150

150

150

v2
(x mm)
156
191
223
150
254
284

P/ 300/ 150/ 120

200

150

OPLEG

v1
(x mm)
144
159
177
196
216

250

I
(x 104 mm4)
30.249
54.665
85.353
117.520 150
169.141

200

A
(x 10 mm)
404,30
509,86
618,28
729,86
843,61

150


P/ 300/ 150/ 120
P/ 350/ 215/ 120
P/ 400/ 220/ 120
P/ 450/ 225/ 120
a
P/ 500/ 230/ 120

150

h
Profiel

150
150
P/ 300/ 150/ 120

verbinding

P/ 350/ 215/ 120

150

P/ 450/ 225/ 120

P/ 400/ 220/ 120

P/ 500/ 230/ 120

profielkeuze

Nuttige belasting in kN/m


15
P/
50
20

0
12

/1
30

2
0/

5/

20

/1
50

10

22

20

1
0/

11

2
/1

0
22

/1
15

2
0/

30

P/

12

0/
45

0/
40

35
P/

13

P/

P/

14

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10

11

12

13

BALKEN //

P/ h/ b/ a
Opmerking:
bij het kleinste type valt de boventafel weg
a = 120 mm
h, b, a in mm

14

15

Spanwijdte L in m

BALKEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.44-45]

BALKEN

Standaardprofielen voor bruggen en kunstwerken

Opmerking
Meer gegevens omtrent dit balktype kunt u vinden in de brochure
Standaardisatie van geprefabriceerde voorgespannen betonliggers
voor kunstwerken FeBe, 3de uitgave, 1985 die u op aanvraag kan
toegestuurd worden.

480
360

100
60

Standaardbekistingen
h

Er komen twee reeksen balken voor.

120

80
150

600

480

1. Balken met I-doorsnede

360

100
60

120

80
150

600

360

120
160

120

600

480
120

100
60 h
h

800

120
160

140

100
80
h

140

600

80
150

140

800

2. Balken met -doorsnede

100
80

140

800

100
80

80
150
120
160

800

120
160

a. Standaardhoogten h = 400 tot 1200 mm verspringend per 50 mm


De basisbreedte van de onderflens bedraagt hier 600 mm.

a. Standaardhoogten h = 800, 1000, 1200 en 1400 mm


De basisbreedte van de onderflens bedraagt hier 600 mm.

140
480
120
360

120

600

100
60 h
h
80
150

800

120

140

600

140

100
80

80
150
120
160

800

120
160

h
600

80
150

800

120
160

b. Standaardhoogten h = 1600 en 1800 mm


De basisbreedte van de onderflens bedraagt hier 800 mm.

b. Standaardhoogten h = 450 tot 1550 mm verspringend per 50 mm


De basisbreedte van de onderflens bedraagt hier 800 mm.

c. Opmerkingen
140
volgende tussengelegen hoogten zijn mogelijk, waarbij de dikte van
120 de bovenflens telkens met dezelfde waarde vermeerdert:
h + 50 mm
h + 100 mm
h
h + 150 mm
h + 200 mm

c. Opmerking
grotere balkbreedtes zijn mogelijk in stappen van 20 mm waarbij elke
horizontale afmeting met dezelfde waarde vergroot

80

120

160in stappen van 20 mm, waarbij elke


grotere150
balkbreedtes zijn mogelijk
600
800
horizontale afmeting met dezelfde waarde vergroot

BALKEN //

Referentielijst brugbalken

Belgi

Brug Groenendaallaan
TGV 1375
Keizerpoort
Viaduct
HSL 2303
Bruggen nr 24, 25, 27
Brug NMBS
Brug over kanaal
Viadukt
Brug nr 14
Brug W14
Brug E40
Brug over N49
Brug over de Dijle
Brug over E411
Viaduct
TGV 1318
Viaduct
Brug B4
Brug over kanaal
Brug over de Schelde

Antwerpen
Ath
Gent
Gentbrugge
Halle
Hautrage
Huy
Ingelmunster
Ledeberg
Loncin
Melle
Merelbeke
Moerbeke
Muizen
Overijse
St.-Stevens-Woluwe
Tubize
Wilrijk
Zeebrugge
Zelzate
Zwijnaarde

BALKEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.46-47]

BALKEN

Beschrijving lastenboek

Balken met veranderlijke hoogte


De balken hebben een I-vormige dwarsdoorsnede, die overgaat naar een rechthoek aan de uiteinden
van de balken, zijnde de eindblokken. De balken hebben een hellend bovenvlak, vertrekkend uit het
midden van de overspanning.
De dwarse afmetingen zijn functie van de overspanning en de nuttige belasting. De balken worden
opgelegd op neopreenplaten van voldoende afmetingen.
De balken worden gestort in gladde metalen bekistingen en getrild met geschikte apparatuur. De
bekistingen moeten voldoende stijf en maatvast zijn en mogen geen oneffenheden vertonen ter
plaatse van de aansluitingen der bekistingsonderdelen. De buitenvlakken moeten een gave en
gladde afwerking vertonen, waarbij luchtbellen niet uitgesloten zijn.
Het beton is samengesteld op basis van gewone granulaten sterkteklasse C55/67. Het beton wordt
statistisch gecontroleerd. De verwerking ervan moet ononderbroken gebeuren.
De voorspanning wordt gerealiseerd door strengen. Deze strengen zijn Benor gekeurd.
De verankering ervan gebeurt op kleef.
De berekeningen en uitvoeringen gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de geldende
normen.

Balken met constante hoogte


De balken hebben een I-vormige dwarsdoorsnede, die overgaat naar een rechthoek aan de
uiteinden van de balken, zijnde de eindblokken. De balken hebben een constante hoogte.
De dwarse afmetingen zijn functie van de overspanning en de nuttige belasting. De balken worden
opgelegd op neopreenplaten van voldoende afmetingen.
De balken worden gestort in gladde metalen bekistingen en getrild met geschikte apparatuur. De
bekistingen moeten voldoende stijf en maatvast zijn en mogen geen oneffenheden vertonen ter
plaatse van de aansluitingen der bekistingsonderdelen. De buitenvlakken moeten een gave en
gladde afwerking vertonen, waarbij luchtbellen niet uitgesloten zijn.
Het beton is samengesteld op basis van gewone granulaten sterkteklasse C55/67. Het beton wordt
statistisch gecontroleerd. De verwerking ervan moet ononderbroken gebeuren.
De voorspanning wordt tot stand gebracht door strengen die Benor gekeurd zijn. De verankering
ervan gebeurt op kleef.
De berekeningen en uitvoeringen gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de geldende
normen.

Gebruiksvoorschriften

A. Verbinding balk kolom

Deze gebeurt via een pen- en gatverbinding zoals hierna afgebeeld. Normaal gezien volstaat n
verbinding per balkuiteinde; voor balkbreedten van 400 mm en meer kunnen best twee verbindingen
per balkuiteinde worden toegepast. Gelieve in dit geval de firma te raadplegen omtrent de precieze
tussenafstand.
Opleg balk op kolom gebeurt door het tussenvoegen van een neopreenplaat. Tussen het draagvlak
van de kolomkop en deze neopreenplaat dient een dunne mortellaag te worden aangebracht
om eventuele onregelmatigheden van het draagoppervlak weg te werken en zo een gelijkmatige
drukverdeling te bekomen.
Om de portiekwerking te verzekeren is het aangieten van de pen- en gatverbinding door middel van
een rijnzand-cementmortel noodzakelijk.
De kolombreedte dient bij voorkeur gelijk genomen te worden aan de balkbreedte.
Zonder bijzondere voorzieningen aan de kolomkop dient de kolomdiepte gelijk te zijn aan de som
van de individuele opleglengten d.

Verklaring figuur:


30

d individueel in mm

waarbij:

+ 95 mm

n x (b 40)

d = opleglengte van de balk in mm


R = oplegreactie in N
b = balkbreedte in mm
n = toelaatbare spanning in de neopreen

40 40 40 40

(6 10 N/mm in geval van gefretteerde neopreen)


(3 5 N/mm in geval van niet-gefretteerde neopreen)

B. Verbinding secundaire balken hoofdbalken
1. Directe oplegging

Voordelen:

- goedkoopste manier van opleggen


- in geval van secundaire liggers aan n zijde van de hoofdbalk worden deze volledig opgelegd,
hetgeen resulteert in een centrische belasting
Nadelen:
- grote constructiehoogte
Toepassing:
- bij secundaire balken van geringe hoogte

2. Oplegging door middel van ingekeepte secundaire liggers

Voordelen:
- geringere constructiehoogte dan onder 1
- in geval van secundaire liggers aan n zijde van de hoofdbalk worden deze volledig opgelegd,
hetgeen resulteert in een centrische belasting
Nadelen:
- nog steeds belangrijke constructiehoogte
Toepassing:
- bij secundaire balken van middelgrote hoogte

3. Oplegging door middel van consoles aan de hoofdbalk

Voordelen:

- geringste constructiehoogte

Nadelen:

- hogere kostprijs

- door de excentriciteit van de opleggingen laat deze wijze van uitvoeren moeilijk een
constructie toe waarbij secundaire balken voorkomen aan n zijde van de hoofdbalk

Toepassing:

- bij secundaire balken van belangrijke hoogte

- bij constructies waar de hoogte beperkt is

BALKEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.48-49]

BALKEN //

Als hieraan niet kan worden voldaan, kan gebruik worden gemaakt van consoles aan de kolomkop
en wel op de wijze die verder wordt besproken bij de kolommen.
De wijze voor het bepalen van de kolomdiepte kan evenmin worden toegepast daar waar hetzij een
dwarse verbindingsbalk, hetzij een regenwaterafvoerbuis tussen de balkuiteinden voorkomt.

C. Gebruikelijke dakelementen

1. Dakelementen in cellenbeton

- elementen van voldoende dikte worden los opgelegd (=droge montage)

-

dakelementen van beperkte dikte dienen evenwel te worden verbonden aan de draagbalken;
dit ingevolge hun gering gewicht en de mogelijke onderdruk op het dakvlak.

2. Dakelementen in geprofileerde metalen platen


Gezien het gering gewicht van dit dakelement dient dit te worden verbonden met de draagbalk, om
aan mogelijke onderdruk op het dakvlak te weerstaan. Meestal wordt hiervoor een U-profiel 60 x 22
x 3 mm (vijzen) of 60 x 22 x 6 mm (spijkers) voorzien.

3. Dakelementen in TTT-betonelementen
Speciaal voor dit type dak werden balken ontwikkeld met (eventuele) dwarsverstijvers en ellipsvormige openingen in de lijf van de dakbalk. Zie foto hierna en zie tabel voor zijn karakteristieken.

D. Verbinding balken tussenvloer

met breedplaatvloeren

met TT-elementen

met DC/ EC-elementen


deze uitvoering is mogelijk zowel
zonder als met meewerkende druklaag

E. Uitzettingsvoegen

Als grote dak- of vloeroppervlakken toegelegd worden, moeten een voldoende aantal voegen
dwars doorheen de dak- of vloerconstructie worden voorzien. Deze kunnen worden gerealiseerd
door:
- het ontdubbelen van de dragende structuur
- het voorzien van een vaste en een mobiele oplegging op eenzelfde dragend element
- uitzettingsvoegen volgens de draagrichting van vloeren dienen samen te vallen met de langse
voeg gevormd tussen twee elementen. Bij toepassing van een meewerkende druklaag dient deze
eveneens te worden onderbroken.

F. Windverband

Bij een gevelstructuur, waarbij de horizontale krachten worden uitgeoefend op de dakstructuur, is


het windstijf maken ervan meestal noodzakelijk.
Het is zo dat sommige dakbalken niet toelaten buiging op te nemen in het horizontaal vlak, gezien
hun geringe breedte.
Dit is onder meer van toepassing bij kopgevels, verticale gevelpanelen, enz. Wij onderscheiden
volgende mogelijkheden om deze windstijfheid te realiseren naargelang het type dakelement:
planzicht:

draagbalk

kabels of trekprofielen

type dakelement dat in staat is krachten over te brengen


(holle vloerplaten, cellenbeton, e.d.): de dakelementen
worden verbonden aan de balken

dakbalk

type dakelement dat NIET in staat is krachten over te brengen


(geprofileerd metalen platen): door het realiseren van een stijf en
onvervormbaar windverband

G. Vervoer, manipulatie en plaatsingVervoer Balken tot

13,60 m worden vervoerd door middel van een gewone oplegger. Balken met een
lengte groter dan 13,60 m worden vervoerd door middel van uitzonderlijk transport. Afhankelijk van
losplaats en combinatie lengte/gewicht kan gekozen worden voor, hetzij een uitschuifbare oplegger,
hetzij een afzonderlijk getrek (dolly), waarvan de voorkant op het draaistel van de tractor rust.

13,60

Manipulatie en plaatsing

> 13,60

Bij het optillen wordt ingehaakt in de hefogen die daartoe uit het bovenvlak van de balk steken.
Wanneer per hefpunt meerdere hefogen voorzien zijn, dan dient het erop inhaken te gebeuren op
een manier dat elk hefoog een gelijk deel van de totale kracht per hefoog opneemt.
De plaatsing kan ook geschieden door middel van lusvormige kabels, voorzien van beschuttende
schoenen. In dit geval mag de helling ten opzichte van een verticale as niet groter zijn dan 30, dit
om het wegglijden te beletten.
30

Belangrijke opmerking

Plaatsing

Het gebruik van de in de fabriek voorziene hefogen, op de manier hierboven beschreven, is


aanbevolen. Wordt daarvan afgeweken, dan dient het optillen evenwel steeds te gebeuren in de
sectie waar deze hefogen voorzien zijn; dit om volgende redenen:
- om te grote uitkragingen te vermijden
- omdat er kipgevaar is bij balken van veranderlijke hoogte, dit omwille van het niveau van het
zwaartepunt dat vrij hoog is ingeplant ten opzichte van de optilpunten.
Als de balken lange tijd onbelast aan weersinvloeden worden blootgesteld, moeten de nodige
voorzorgen worden genomen om deze onderling aan elkaar te verbinden en om zo de stabiliteit te
verzekeren en het omkantelen tegen te gaan.
BALKEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.50-51]

BALKEN //

drukstangen

H. Hulpstukken

De meest voorkomende in te werken hulpstukken (niet limitatieve opsomming) zijn:


- Rails;
- Schroefhulzen;
- Openingen doorheen lijf van de I-doorsnede;
- Metalen latten, buisprofielen, platen, enz.;
- Allerhande inkepingen aan de balkuiteinden;
- Wachtstaven.

I. BRANDWEERSTAND

Al onze elementen voldoen aan een brandweerstand van minimum 1 uur (niet van toepassing voor
de gordingen). Als men de nodige voorzieningen treft, kunnen hogere brandweerstanden bereikt
worden. Gelieve daarvoor de firma te raadplegen.

Referentielijst balken

BELGI

Frankrijk

Nederland

Duitsland

Groot Hertogdom Luxemburg

Ikea
Cora
B.A.S.F.
Noordnatie
Nova Natie
Pakhoed
Tabaknatie
Jan Breydel Stadion
Bioscoopcomplex 'Kinepolis'
Digital
Honeywell
Volvo Europa Car
M.I.V.G. Loodsen
Barco Industries
Stora
De Witte Lietaer
Walbro
Moore Paragon
Bulo Kantoormeubelen
Nedlloyd
Militair Hospitaal
Volvo Europa
AZ Damiaan
Aldi Distributiecentrum
Van De Velde
Balta
Niko
Brouwerij Palm
Renault
Bekaert
Innogenetics

La Samaritaine
Calberson
Euromarch
Dcathlon
Fuji Film
Muse de la Gare d'Orsay
Collge Brazaville
Ikea

Aldi
Distripark
Pro delta Distriport
Aldi

RTL-TV
Fichtenhain

Panelux

Aarlen, Anderlecht, Gent, Zaventem


Anderlecht
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Brugge
Brussel
Evere
Evere
Gent
Gentbrugge
Kortrijk
Langerbrugge
Lauwe, Wervik
Lokeren
Mariakerke (Gent)
Mechelen
Meer
Neder-over-Heembeek
Oostakker
Oostende
Roeselare
Schellebelle
St.-Baafs-Vijve
St.-Niklaas
Steenhuffel
Vilvoorde
Zwevegem
Zwijnaarde
Logmes
Lomme
Lomme
Lompret
Marne La Valle
Paris
Reims
Rouen, Thillois
Roosendaal
Rotterdam
Rotterdam
Zaandam
Kln
Krefeld
Mensdorf

KOLOMMEN //

KOLOMMEN //

kolommen // STRUCTO CATALOGUS // [p.52-53]

Rechthoekige of H-vormige kolommen


Beschrijving lastenboek

Gebruiksvoorschriften

De kolommen hebben een vierkante, rechthoekige of H-vormige doorsnede en zijn voorzien van
vellingkanten van 15 x 15 mm.
De dwarse afmetingen zijn functie van de lengte en van de belastingen.
De kolommen worden gestort in gladde metalen bekistingen en getrild met geschikte apparatuur.
De bekistingen moeten voldoende stijf en maatvast zijn en mogen geen oneffenheden vertonen ter
plaatse van de aansluitingen van de bekistingsonderdelen. De buitenvlakken moeten een gave en
gladde afwerking vertonen.
Het beton is samengesteld op basis van gewone granulaten sterkteklasse C45/55 of C50/60. Het
beton wordt statistisch gecontroleerd. De verwerking ervan moet ononderbroken gebeuren.
De berekeningen en uitvoeringen gebeuren conform de voorschriften van de geldende normen.

A. Dwarsafmetingen De ene dwarsafmeting varieert vanaf 300 mm tot 500 mm met stappen van 50 mm en vervolgens
van 500 tot 800 mm met stappen van 100 mm. De andere dwarsafmeting varieert van 300 mm
tot 800 mm met stappen van 50 mm. Alle kolommen zijn voorzien van vellingkanten van 15 mm en
hebben 1 afstrijkkant.

1. Rechte kolommen zonder consoles


1000 MAX

2. Kolommen met consoles bovenaan-
-

grotere opleglengte voor de balken


zowel dubbele als enkele uitvoering mogelijk

1000 MAX

400 MAX

B. Type kolommen

3. Kolommen met consoles op tussenniveau

-
-

400 - 3630 MAX

zowel dubbele als enkele uitvoering mogelijk


naargelang de grootte van de oplegreacties zijn een groot aantal afmetingen beschikbaar.
Gelieve hiervoor de firma te raadplegen.

400 - 4830 MAX

-
-

400 - 4830 MAX

4. H-vormige kolommen
Deze vorm verzekert een brandwerende bevestiging van een brandwand uit beton of cellenbeton
naargelang de dikte en het type van de brandwand zijn verschillende afmetingen van de
uitsparingen mogelijk

400

400

500

500

50

2. Fundering met wachtstaven

1
2
3
4

1 = kolom
2 = injectieopening waarin een krimpvrije gietmortel wordt gegoten
3 = wachtstaaf
4 = injectiebuis
5 = houten bekisting die het wegvloeien van de gietmortel moet tegengaan
6 = paalkop of funderingsmassief

5
6

3. Fundering met injectieopeningen


1 = kolom
2 = wachtstaaf
3 = krimpvrije mortelspecie met hoge weerstand
4 = paalkop of funderingsmassief
5 = injectie-opening, vr het plaatsen van de kolom te vullen met een krimpvrije gietmortel

Tijdens het verharden van de gietmortel moeten de kolommen geschoord worden. Hiervoor worden
onze kolommen aan elke zijde voorzien van een schroefhuls voor het vastzetten van de schoren.
Deze moeten aan hun ander uiteinde vastgeschroefd worden op de funderingsbalken of op
betonblokken met een voldoende gewicht.

2
3
4
5
D. Stabiliteit

Aangezien de stabiliteit van een kolom afhankelijk is van vele factoren, zoals de langskracht, het
buigend moment, de slankheid en het bijhorend tweede orde-effect, is het aangeraden het bureau
te raadplegen voor het bepalen van de dwarsafmetingen.

E. Hulpstukken

Op aanvraag kunnen de kolommen voorzien worden van volgende hulpstukken:


- Rails;
- Metalen latten of platen;
- Schroefhulzen;
- Regenwaterafvoerbuizen;
- Kolomverlengstukken voor het vastzetten van de gevelbekleding, meestal T- of L-ijzers
- Wachtstaven voor de balkoplegging

F. BRANDWEERSTAND

Al onze elementen voldoen aan een brandweerstand van minimum 1 uur. Als men de nodige
voorzieningen treft, kunnen hogere brandweerstanden bereikt worden. Gelieve daarvoor de firma te
raadplegen.

KOLOMMEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.54-55]

INLEIDING //
VLOEREN //

1 = kolom
2 = houten spie (2 spien per zijde)
3 = vulbeton
4 = funderingszool met schacht

50

50

1. Fundering met schacht

TTT
DAKELEMENTEN //

BALKEN //

1
2
3
4

Het lossen van de kolommen gebeurt met lengen van voldoende lengte. Neem hierbij uw voorzorgen
om het beschadigen van de hoeken tegen te gaan.
Voor het plaatsen zijn de kolommen meestal bovenaan voorzien van een pvc-buis, waardoor een as
wordt geschoven en waaraan de lengen worden vastgemaakt.
Een bout onderaan de kolom laat hoogteregeling toe.
Afhankelijk van het funderingstype kan de inklemming op de volgende 3 wijzen gebeuren:

KOLOMMEN //

C. Lossen en monteren van de kolommen

Referentielijst

BELGI

Nederland

Frankrijk

Ikea
Allied Stevedoors
Damco Creten
De Vlijt
Mexico Natie
Noordnatie
Nopri
Trelleborg Plastics
Bioscoopcomplex 'Kinepolis'
Internat
Digital
Honeywell
Honda-Europe
Stukwerkersloods
Volvo Europa Car
Griffith
Delhaize
Barco-industries
A.M.P.
Cockerill Sambre
Colgate-Palmolive
Depoortere
Gendarmerie
Daf Trucks
Volvo Europa Truck
Dumo Plastics
Janssens Pharmaceutica
Sofinal
Samco-Buro
K.S.
Innogenetics

Schenker
Pro delta Distriport

Ikea
Citra

Aarlen, Anderlecht, Gent, Zaventem


Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Brakel, Merelbeke
Brugge
Brussel
Enghien
Evere
Evere
Gent
Gent
Gent
Herentals
Jette
Kortrijk
Marcinelle
Marcinelle
Milmart
Moeskroen
Mons
Oevel
Oostakker
Rumbeke
Turnhout
Waregem
Zele
Zolder
Zwijnaarde
Nijmegen
Rotterdam
Rouen
Moy-sur-aisne

INLEIDING //

Beschrijving lastenboek

Gebruiksvoorschriften

De kolommen hebben een ronde doorsnede van diameter 400 of 500 mm.
De diameter is functie van zijn lengte en belastingen. De kolommen worden verticaal gestort in
gladde metalen bekistingen. De bekistingen moeten voldoende stijf en maatvast zijn en mogen
geen oneffenheden vertonen ter plaatse van de aansluitingen van de bekistingsonderdelen.
Het buitenvlak moet een gave en gladde afwerking vertonen.
Het beton is samengesteld op basis van gewone granulaten sterkteklasse C 50/60. Het beton
wordt statistisch gecontroleerd. De verwerking ervan moet ononderbroken gebeuren.
De berekeningen en uitvoeringen gebeuren conform de voorschriften van de geldende normen.

A. Dwarsafmetingen De kolommen hebben een ronde doorsnede van diameter 400 of 500 mm.
B. Type kolommen

1. Rechte kolommen
2. Kolommen met kapiteel bovenaan

max 5000

KOLOMMEN //

BALKEN //


- grotere opleglengte voor de balken

- naargelang de grootte van de oplegreacties zijn een groot aantal afmetingen beschikbaar.
Gelieve hiervoor de firma te raadplegen.

VLOEREN //

TTT
DAKELEMENTEN //

ronde kolommen

400
500

400
500

C. Stabiliteit

Aangezien de stabiliteit van een kolom afhankelijk is van vele factoren, zoals de langskracht, het
buigend moment, de slankheid en het bijhorend tweede orde-effect, is het aangeraden het bureau
te raadplegen voor het bepalen van de doorsnede.

D. BRANDWEERSTAND

Al onze elementen voldoen aan een brandweerstand van minimum 1 uur. Als men de nodige
voorzieningen treft, kunnen hogere brandweerstanden bereikt worden. Gelieve daarvoor de firma te
raadplegen.

KOLOMMEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.56-57]

Referentielijst

BELGI

Ikea
Indra
Beaulieu
Greenbridge
Mariaziekenhuis

Zaventem
Waregem
Brussel
Oostende
Overpelt

Frankrijk

Htel d'activits

Parijs

GEVELPANELEN //

GEVELPANELEN //

GEVELPANELEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.58-59]

gevelpanelen

Beschrijving lastenboek

Technische info

Gevelelementen zijn vlakke gewapende betonpanelen met een standaardlengte van 6 meter en een
standaardhoogte van 3 meter. Ze worden bevestigd voor of tussen de kolommen. De maximale
afmetingen van de standaard stukken bedragen 6495 mm x 3200 mm. Op aanvraag kunnen
panelen gemaakt worden met lengtes tot 16m en hoogtes tot 4m mits aanpassing van de metalen
bekistingen. De standaarddiktes van de panelen zijn 140 mm, 200 mm en 250 mm.
Deze panelen kunnen de nodige consoles of uitsparingen bevatten.
De elementen worden op elkaar gezet met een tand-groef systeem. De tand bevindt zich op 70 mm
van de binnenste zijde van het paneel. De panelen hebben een afschuining van 10 mm en worden
langs de buitenzijde opgevoegd met een plastische voeg.
De panelen worden gestort op een horizontale metalen bekisting en worden aan de bovenkant
machinaal effen afgestreken.
Het beton behoort tot de sterkteklasse C 30/37 en wordt statistisch gecontroleerd. De panelen
voldoen aan de volgende normen: NBN B15 Eurocode 2 NBN EN 14992 BAEL. Voor
leveringen in Frankrijk geldt tevens het certificaat Avis Technique 3/09-609.
Het wapeningsstaal heeft de kwaliteit BE 500.
De berekeningen en uitvoeringen gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de geldende
normen.

Er kan een keuze gemaakt worden naar opbouw of samenstelling van de gevelpanelen.

A. Volle wandpanelen (MW/ dikte)Deze

panelen zijn bruikbaar als buiten- of binnenwand, brandwand, plint, trap- of liftkokerwand
mits gebruik van een aangepaste wapening. Bij deze volle panelen kan onderscheid gemaakt
worden tussen uitgewassen betonpanelen en gladde betonpanelen. De panelen bevatten standaard 4.4 kg wapening /m.

1. Gladde betonpanelen
Deze zijn standaard 140, 200 of 250 mm dik. En zijde is bekistingglad terwijl de andere machinaal
wordt afgestreken. De buitenlaag van het paneel wordt op de metalen bekisting gegoten.
Bij deze panelen zijn wolkvorming en kleurnuances mogelijk.

2. Uitgewassen betonpanelen
Deze panelen zijn standaard te verkrijgen met een dikte van 140 , 200 of 250 mm. De buitenlaag
(zon 40 50 mm) bestaat uit silex beton. De basiskorrel van deze buitenlaag is de Witterschlick
(8/16), andere types korrel zijn beschikbaar op aanvraag. Deze buitenlaag wordt na verharding over
ongeveer 5 mm uitgewassen zodat het kwarts in relif verschijnt.
De binnenlaag is in grijs beton en wordt machinaal effen gestreken.

B. Gesoleerde wandpanelen (SW/ dikte binnenblad/ dikte isolatie/ dikte buitenblad)


De gesoleerde wandpanelen zijn te verkrijgen met een dikte van 200 of 250 mm. Ze bevatten
standaard 7 kg wapening per m.
Deze panelen bestaan uit 3 lagen:
een dragend binnenblad in grijs gewapend beton met een machinaal effen afgestreken zijde.
een kern van isolatie: naargelang de dikte en het type van het isolatiemateriaal bekomen de
panelen een verschillende isolatiewaarde: zie punt F bij gebruiksvoorschriften.
een buitenblad dat verbonden wordt met het dragend binnenblad door middel van roestvrije
stalen ankers of glasvezelversterkte verbindingsankers, beiden met technische goedkeuring.
Het buitenblad is standaard 60mm dik.

70
Bekistingszijde

Afgestreken zijde

10

10

Soepele voegvulling +
voegband

Binnenblad
Eventueel isolatie
Buitenblad

De standaard samenstellingen van de panelen zijn als volgt:


totale dikte van 200mm: SW/ 100/ 40/ 60 en SW/ 90/ 50/ 60
totale dikte van 250mm: SW/ 130/ 60/ 60 en SW/ 110/ 80/ 60
Andere isolatie- en binnenbladdiktes zijn steeds mogelijk op aanvraag. De binnenbladdikte dient
steeds minimum 90 mm te zijn.
De buitenzijde wordt gestort op een metalen bekisting. Deze kan glad afgewerkt blijven of voorzien
worden van een uitgewassen sierlaag. Daartoe wordt een oppervlaktevertrager gebruikt die de verharding van de buitenste laag beton verhindert over een gecontroleerde diepte. Na ontkisting wordt
dit buitenoppervlak uitgewassen over ongeveer 5mm zodat de keitjes in relif komen te liggen. Er
kan een keuze gemaakt worden uit een 40-tal types korrels. Verschillende types sierlagen kunnen
gecombineerd worden in 1 paneel, gescheiden door een valse voeg. Ook de zijkanten van het
paneel kunnen voorzien worden van een sierlaag.
De isolatie hoeft in sommige gevallen niet door te lopen. Deze kan bijvoorbeeld eerder stoppen of
een haakse hoek maken: zie punt B bij gebruiksvoorschriften.
Voor meer informatie betreffende isolatiediktes en korrelsoorten kunt u terecht bij onze diensten.

C. Plinten (PW/ dikte)


Plinten worden onderaan de gevel gezet. Bovenop de plinten komen de sandwichpanelen of de
volle wandpanelen te staan. De dikte en de wapening van de plinten moeten steeds berekend
worden. Deze dienen immers in bepaalde gevallen een gronddruk op te nemen. De plinten bevatten
standaard 15 kg wapening /m.
En zijde is bekistingsglad terwijl de andere zijde machinaal wordt afgestreken.

D. Keermuren (KW/ dikte)


Keermuren worden berekend om gronddruk te weerstaan. De dikte en de wapening zijn bijgevolg
afhankelijk van de optredende belasting. Standaard bevatten de keermuren 22 kg wapening /m.
Ze worden tevens gebruikt als afsluitmuren bij de inrit van een laadkade.

GEVELPANELEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.60-61]

GEVELPANELEN //

200 / 250

HTA 38-17

Gebruiksvoorschriften

A.1 Bevestiging tegen betonnen structuren

De bevestiging van de panelen aan de betonkolommen gebeurt standaard dmv verzinkte HTA-rails
die zowel in de kolommen als in de gevelelementen zitten. Deze worden verbonden mbv. HKZplaatjes, bouten en moeren. Deze bevestigingsmethode blijft onzichtbaar.

Enkel in uiterste noodzaak wordt een zichtbare bevestiging voorzien. Andere bevestigingsmethodes
zijn mogelijk op vraag van de klant.

120

A. Bevestigingsmethodes

Muur

HTA 38-17

30

Kolom

120

Kolom

HKZ 75

Muur

70
HKZ 75

HTA 38-17

Zijaanzicht

Bovenaanzicht

A.2 Bevestiging tegen metalen structuren


Voor de bevestiging aan metaalstructuren worden metalen Z-vormige bajonetplaten gebruikt. Deze
worden dmv bouten en moeren verbonden met horizontale HTA-rails in de panelen.
30

70

HTA 38-17

De bevestiging van plinten tegen betonnen en metalen


structuren gebeurt bovenaan analoog als bij de andere
panelen. Onderaan de plinten worden er 2 extra
verbindingen voorzien dmv HTA-rails + verankeringssets of
dmv een trimex-verbinding die in de fundering verankerd
wordt. De verbinding tussen de panelen onderling en met
de bovenzijde van de plint gebeurt dmv een tand-groefverbinding.

2 x HTA 38/17
+ 2 verankeringssets
PLINT

tand-groefverbinding

A.3 Bevestiging van plinten

PANEEL

2 x HTA 38/17
+ 2 verankeringssets

A.4 Verankeringssets

bevestiging tegen betonnen structuren:


1 hamerkopplaat + tegenplaatje, 1 hamerkopbout,
1 moer, 1 rondel.
bevestiging tegen metaalstructuren: 1 Z-plaat,
1 hamerkopbout, 1 moer, 1 rondel.

2 x HTA 38/17
+ 2 verankeringssets
of 3 x trimex-verbinding

B. Deuren, raamopeningen en poortenDeze kunnen op

allerlei manieren geplaatst worden. Het raamwerk van deuren en ramen kan
geplaatst worden in een slag, aan een open of aan een gesloten zijde. De standaard slagen zijn 30
x 140 mm, 30 x 100 mm en 50 x 140 mm. De retour van de opening is eventueel uitgewassen.

Slag

Gesloten

60

Afgestreken zijde

Bekistingszijde

Afgestreken zijde

Bekistingszijde

Afgestreken zijde

Bekistingszijde

10

Open

Eventueel uitgewassen

C. Vervoer en manipulatie

Eventueel uitgewassen

De panelen worden rechtop vervoerd en mogen in geen geval worden plat gelegd. De aanwezige
heflussen moeten steeds gelijkmatig belast worden. De gevelpanelen moeten altijd in de lucht
worden gedraaid en mogen in geen geval rusten op een steunpunt. Dit kan immers leiden tot breuk
van de muur en/of van de heflussen.

D. Brandweerstand-> SW/ 200


-> SW/ 250

standaard gamma
SW/ 90/ 50/ 60
SW/ 100/ 40/ 60
SW/ 110/ 80/ 60
SW/ 130/ 60/ 60

brandweerstand (minuten)
EI 90
EI 90
EI 120
EI 120

E. Isolatiewaarden
buitenblad

isolatie

binnenblad

De standaard gebruikte isolatiematerialen zijn de volgende:


soort isolatie

k-waarde

k-waarde

Afgestreken zijde

Bekistingszijde

SW/ 100/ 40/ 60


W/mK

SW/ 130/ 60/ 60


W/mK

Gexpandeerd polystyreen
Gexpandeerd polystyreen + grafiet
Polyisocyanuraatschuim
Polyisocyanuraatschuim
Resolschuim

0,040
0,032
0,028
0,023
0,021*

EPS
Isomotherm
PIR 028
PIR 023
PF

*: deze waarde geldt vanaf een dikte van 45 mm


Rc = Ri + Rm + Re = 0.13 +

d[m]
1
+ 0.04 U = [W/m2.K]

Rc

Voor Belgi, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kan de bepaling van de isolatiewaarde (= U-waarde,
de vroegere k-waarde) met de volgende formule omschreven worden:
Rc = Ri + Rm + Re = 0.13 +

d[m]
1
+ 0.04 U = [W/m2.K]

Rc

Wat Nederland betreft, gebeurt de berekening van de isolatiewaarde (= Rc-waarde) als volgt:

Rc =

d[m]
0.13 +
+ 0.04
Ri + Rm + Re

-Ri - Re =
- 0.17 [m2.K/W]
1 + 0.02
1+

Legende:
Rm = thermische warmteweerstand
d[m] van een materiaal = d /
0.13 +
+ 0.04
+ Rm + Re
aan binnenoppervlak
i
Ri
= Rthermische
warmteweerstand
Rc =
-R
R
=
- 0.17 [m2.K/W] = 0.13 m.K/W (soms Rsi genoemd)
i
e
1
+
0.02
1+
Re = thermische warmteweerstand aan buitenoppervlak = 0.04 m.K/W (soms Rse genoemd)
d = materiaaldikte [m]
= 0.02 omwille van de prefab uitvoering
GEVELPANELEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.62-63]

GEVELPANELEN //

De volle betonpanelen van 140 mm dik garanderen een brandweerstand van EI 180. De volle betonpanelen met een dikte van 200 en 250 mm hebben een brandweerstand van EI 240.
Voor de gesoleerde panelen: zie tabel hierna.
De metalen bevestigingsmiddelen (HTA 38/17 en toebehoren) kunnen geen brandweerstand
van 1u hebben!

F. Standaard types

standaard gamma

volumegewicht (kg/m)

U-waarden (W/m.K)

MW/ 140
MW/ 200
MW/ 250
SW/ 90/ 50 PF/ 60
SW/ 100/ 40 EPS/ 60
SW/ 100/ 40 PIR 028/ 60
SW/ 100/ 40 PIR 023/ 60
SW/ 110/ 80 EPS/ 60
SW/ 130/ 60 EPS/ 60
SW/ 130/ 60 PIR 028/ 60
SW/ 130/ 60 PIR 023/ 60
SW/ 130/ 60 PF/ 60

350
500
625
375
400
400
400
425
475
475
475
475

/
/
/
0.381
0.797
0.594
0.502
0.443
0.564
0.414
0.347
0.320

G. Silex korrels

Voor meer informatie betreffende de verschillende korrelsoorten, raadpleeg onze firma.

Referentielijst
BELGI

Nederland

Frankrijk

Duitsland

Metropolis
PTC Robert
Tabaknatie
Shurgard
Mediamarkt
Niederau
Grafossart
Barco
Kinepolis
Xpo
Indetex
Resto
Decoweave
Europole
Idem
Van den Bossche
WDP
Concordia Yarns

Shurgard
Medtronic
Berco
MAC
HDD

Kinepolis
Jules

Shurgard

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Beersel, Kessel-Lo
Braine l'Alleud
Eupen
Heppignies
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Marke
Melle
Moeskroen
Moeskroen
Oudenaarde
Oudenaarde
Vilvoorde
Waregem
Dordrecht, Rotterdam
Kerkrade
Schijndel
Vlijmen
Waalwijk
Nancy
Wattrelos
Mondgengladbach

GEVELPANELEN //

GEVELPANELEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.64-65]

LAADKADES //

LAADKADES //

LAADKADES // STRUCTO CATALOGUS // [p.66-67]

prefab laadkades

Beschrijving lastenboek

De laadkades bestaan uit 2 prefab betonnen elementen waarop een verloren bekisting geplaatst
wordt, voorzien van doken (voor aanstorten van vloer op volle grond). De metalen bekisting wordt
geleverd door de leverancier van de dockleveller. De afmetingen van de elementen hangen af van
het type laadbrug. Gelieve hiervoor de firma te raadplegen.
Het onderste element is een prefab put, die open is ter plaatse van de gevel. Hierin kan een
eventuele hydraulische laadklep van de vrachtwagen horizontaal ingeschoven worden.
Het bovenste element is voorzien van een opening voor de latere installatie van de dockleveller.
De elementen worden gestort in gladde metalen bekistingen en getrild met geschikte apparatuur,
waardoor een gladde afwerking wordt bekomen, waarbij luchtbellen niet kunnen worden uitgesloten.

LEGENDE
1) kolom
2) prefab put
3) plaat met opening
4) plint
5) te leveren door leverancier "dockleveller"
6) vloer
7) wielgeleider

3
2

6
5

5
4

4
3

7
6

Wielgeleiders
Betonnen wielgeleiders vergemakkelijken het om de achteruit rijdende vrachtwagens centraal te
positioneren ten opzichte van de poort en laadkade (zie foto op vorige pagina of illustratie hierna).

WEEGBRUGGEN //

WEEGBRUGGEN //

WEEGBRUGGEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.68-69]

Weegbruggen

Beschrijving lastenboek

Standaard heeft elk weegbrug een draagvermogen van 600 kN. De konvooiverdeling is volgens
DIN 8119 (Duitse norm): 6 assen van 100 kN, op 1,5 m uit elkaar, enkel tussen as 3 en 4 is 3,0 m
afstand. Voor het wegen van treinwagons zijn er andere aslasten.
100 kN

100 kN

1500

100 kN

1500

100 kN

3000

100 kN

1500

100 kN

1500

Algemene kenmerken
De weegbruggen zijn voorzien van een ingestort kader L/ 50/ 50/ 5. Dit kader is voorzien van doken
voor de verankering in het beton. Een voldoend aantal mangaten van ruime afmetingen is voorzien,
met een antiroestbehandeling afgewerkt. Op deze manier zijn de weegcellen (load cells) steeds
toegankelijk.
In de weegbruggen zijn metalen platen ingestort voor de bevestiging van de weegcellen. Deze zijn
voorzien van doken voor de verankering in het beton.
Ook de weegputten, de kelders waarin de weegbruggen worden geplaatst, kunnen geprefabriceerd
worden. De putten zijn voorzien van een metalen randkader al of niet rondom, metalen oplegplaten
voor de weegcellen, regenwaterafvoer en doorvoer voor leidingen.

Productenoverzicht
A. Ondergrondse weegbruggen
1. Standaard-systeem


Weegbrug Standaard-systeem WO/ 800/ 3000 - spanbeton


Weegput Standaard-systeem WP/ 1200/ 3390 - gewapend beton
Weegbrug Standaard-mixte (rails) WO/ 800/ 3000 - spanbeton: wegen van vrachtwagens
en treinwagons

2. Economic-systeem
Weegbrug Economic-NT-systeem WO/ 500/ 3000 - gewapend beton
Put Economic-systeem WP/ 830/ 3300 - gewapend beton

. BOVENGRONDSE weegbruggen
B

WB/ 900/ 3700 - gewapend beton

Referentielijst

BELGI

Nieulandt
Sea-Tank Terminal
Vopak
UCB Pharma
Porfibel
Puratos
Vos Logistics
ALZ
Steengroeve
Dow Halterman
Interbrew
All Chemie
Pingo Poultry
Exxon
Electrawinds
Union Minire
Rubber Recycling
Chevron Philips
Carrires Lemay
Delanoye
Kaneka

Aalst
Antwerpen
Antwerpen
Braine lAlleud
Deux-Acren
Dilbeek
Feluy
Genk
Jemelle
Kallo
Leuven
Lummen
Maasmechelen
Meerhout
Moeskroen
Olen
Puurs
Tessenderlo
Vaulx
Veurne
Westerlo

Frankrijk

Nederland

Carr. du Bouillon
Norske Skog
Roquette
Elf-Atochem

Coppens
Bongers
Cedo recycling
Coatex
Van den Hadelkamp
Chemie-Pack
Schils
Agrapork
Frigo Mundo

Boulogne-sur-Mer
Golbey
Lestrem
Vendin-le-Vieil
Boekel
Boxmeer
Geleen
Moerdijk
Oudewater
Oud-Gastel
Sittard
Someren
Zoeterwoude

WEEGBRUGGEN //

WEEGBRUGGEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.70-71]

TOEPASSINGEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.72-73]

TOEPASSINGEN //

TOEPASSINGEN //

toepassingen
Op aanvraag en voor volumes die een investering in outillage, bekisting en studie rechtvaardigen,
kunnen speciale elementen gefabriceerd worden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van
dergelijke realisaties.

Speciale elementen
Referentielijst

Jan Breydelstadion

Sint-Andries, Brugge

Uitkijkpunt

Potas Loods

Terneuzen

R.A.E.C. Stade de Mons

Loopbrug VMW

Harelbeke

Tribune F.C. Dender

Zeebrugge

Bergen

Denderleeuw

Stapelblok

Umicore Olen (2009)

Structuren
Referentielijst
BELGI

Frankrijk

Campina
IKEA
Metropolis
Dupont NV
Beaulieu
Volvo
Aerogare
Drukkerij Verstraete
Cinemacomplex Imagimons
Drukkerij St. Luc
Electrawinds
AccentOpex
Aldi
Unidis
Van De Velde
Drukkerij Joos
Desco
Shopping Center
Danzas
Cast
LNG Terminal
Zeebrugse Visveiling
Innogenetics

Coca Cola
Aerogare
Toyota
Ikea
Conforma
Stade Nungesser

Aalter
Anderlecht, Arlon, Hognoul, Zaventem, Gent
Antwerpen
Brugge
Brussel
Gent
Gosselies
Maldegem
Bergen
Nazareth
Oostende
Roeselare
Roeselare
Roeselare
Schellebelle, Wichelen
Turnhout
Wijnegem
Wijnegem
Willebroek
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zwijnaarde
Bergues
Lesquin
Onnaing
Rouen
St. Ouen
Valenciennes

TOEPASSINGEN // STRUCTO CATALOGUS // [p.74-75]

TOEPASSINGEN //

Related Interests