You are on page 1of 17

KK OTELLER DERNE TZ

Dernein Ad ve Merkezi
Madde 1- Dernein Ad: Kk Oteller Dernei Dernein merkezi stanbuldur.
Dernein amac ve bu amac gerekletirmek iin derneke srdrlecek alma
konular ve biimleri ile faaliyet alan
Madde 2-Dernein amac ; Trkiyede faaliyet gsteren nitelikli, kk otelleri bir at
altnda bir araya getirerek kendi sektrnn ve dolaysyla Trk turizminin geliimine destek
olacak faaliyetlerin ve fikir alveriinin yaplmasna ortam hazrlamak ve etkin ynetim
oluturarak yelerin faydasna olacak her trl destei salamak ,
Otel letmecilii meslei bata olmak zere Turizm Mevzuat kapsamna giren ve
girebilecek olan meslek mensuplarnn ortak ihtiyalarn karlamak, mesleki etkinliklerini
kolaylatrmak, meslein genel menfaatlerine uygun olarak gelimesini salamak, meslek
mensuplarnn birbirleri ve halk ile olan ilikilerinde drstl ve gveni hakim klmak,
meslek disiplinini ve ahlakn korumak, turizmle ilgili konular, sorunlar ve zmler
zerinde bilimsel ve pratik almalar yapmak, bu ynl almalara katkda bulunmak,
turizmin ve turistik tesislerin turizmin gereklerine uygun gelimesini salamak, bu
dorultuda yeleri arasnda ve turizmle dorudan ve dolayl ilgisi bulunan daire, kurum,
kurulu ve kiilerle irtibat ve koordinasyonu salamak ve yelerini sektr iinde ve dnda
temsil etmek,
Oteller ( yldzl ), kk, saray, konak, apart, residance ve benzerleri gibi restore veya
yeniden yapma yoluyla turizme kazandrlan tesisler ile , T.C. Kltr ve Turizm Bakanln
tarifinde yer alan , zel tesis, butik , pansiyon ,apart ve yldzl tesisler,konak
evleri,otantik,design,tarihi konaklar,tarihi otel e iletmelerini bir araya getirmektir.

Dernein Faaliyet Alan;


Dernek, Tzk hkmlerine uygun olarak sosyal alanda , yurt iinde ve yurt dnda
faaliyet gsterir.
a) Turizmin btn fonksiyonlar ile lke yararna gelimesini salamak amac ile tm
yelerine etkili ve dzenli hizmet verebilmesi iin mesleki birlik ve beraberliin kurulmasn
salamak, yelerin birbirleri ile ibirliini ve koordinasyonunu gerekletirmek, turizme
ilikin kamu ve zel sektr kurulu ve rgtleri ile olan ilikilerini koordine etmek, aralarnda
hzl ve doru bilgi alveriini salamak,
b) Turizm endstrisi kapsamna giren konularda mevcut ve karlacak kanun ve
ynetmelikleri gelitirmek iin neriler hazrlamak, bu nerileri ilgili kurum ve kurululara
iletmek, grmeler yapmak,bu erevede verilecek grevleri yerine getirmek, turizmle
ilgili konularda Bakanla gr ve temsilci bildirmek,
c) Sektrn pazarlama, tantma ve sat gelitirme almalarnda nclk etmek,
gerekli aratrmalar yapmak, uygulamak, etken bir pazarlama sistemi gelitirmek, kolektif
pazarlama almalarna girmek, Sektr ve tm alt sektrlerle ilgili yurt ii ve yurt d
istatistiki bilgileri ve verileri temin ederek yelerine duyurmak. Bu konularda bilgi depolar
ve sistematik bilgi arivleri oluturmak. Rayiler, birim fiyatlar ve fiyat analizleri zerinde
gerekli aratrmalar yaparak yelerine bildirmek.
) Turizm alannda iletmeci ve yneticilerin ada gelimelerden haberdar edilmeleri ve
yetitirilmeleri iin idari ve teknik sahalarda etkili bir eitim ve sertifikasyon sistemi
gelitirmek, kurslar ve seminerler,paneller, konferanslar, sempozyumlar dzenlemek veya
bu konularla uraan kurulularla ibirlii yapmak, bilim, mesleki eitim ve retim
kurumlar ile benzeri kurulularn bu alanlardaki almalarn olabilecek her trl yardm
ve destek ile zendirmek, aratrmalarn sonularndan yararlanlmasna nclk etmek,

2
d) Dnya turizm hareketlerini izlemek, turizm eitimi, tantma, halkla ilikiler, irtibat,
konaklama, yeme ime ve elence hizmetleri konularnda, bilgi toplamak, datmak v e
benzeri konularda yelerine yardmc olmak, aratrmalar, ettler yapmak, yaptrmak,
sonular tm ilgililerin yararlanmalarna sunmak, uluslararas standartlar gz nnde
bulundurularak
tesislerin
eksik
ynlerinin
dzeltilmesi
iin almak, tesislerin
ihtiyalarna cevap verecek finansman kaynaklar aratrmak, datmak,
e) Turizm ile ilgili kurulu ve kurumlara, komisyonlara katlmak, temsilci gndermek, ye
olmak,Turizm endstrisi alannda ilgili Bakanlklarn yan sra dier resmi ve zel kurulularla,
kiilerle ibirlii yapmak,
f) Amalar dorultusunda yaynlar yapmak, datmak, web, sosyal medya, grsel ve yazl
medya ve etken bir pazarlama sistemi gelitirmek.
g) yelerinin faaliyetleri ile ilgili her trl haklarn korumak, gerekli yasal yollara bavurmak,
idari ve adli davalar amak, takip etmek ve sonulandrmak iin gerekli yasal ilemlerde
bulunmak.
h) Yneticilerin nitelikleri, kalite, fiyatlar, personel ve mteri konularnda yeler arasnda bir
otokontrol sistemi gelitirmek, fiyat politikasnn tayinine, fiyat tanzim ve tespitine yardmc
olmak, yeleri arasnda haksz rekabetin nlenmesi iin gerekli tedbirleri almak, haksz
rekabete neden olan yeleri uyarmak, gerekli durumlarda bu yelerin yeliklerine tzk
hkmleri gereince son vermek .
i) Turizmin gelimesi iin, altyap tesisleri yapmn, tketim maddelerinin retilmesini, i
turizmi tevik etmek, turizm sezonunun uzatlmas iin aba harcamak, lkenin doal,
tarihi, arkeolojik ve sosyokltrel deerlerinden faydalanabilmek iin k, su sporlar,
salk turizmi ve inan turizmi dahil sportif ve sair her trl faaliyetler dzenlemek, rnek
tesisler amak, bunun iin gerekli organizasyonu kurmak, Trk el sanatlarn, folklorunu
tantmak, festivaller, karnavallar, yarmalar, fuarlar dzenlemek, TTK ve i etii uyarnca
yeleri aleyhine aka haksz rekabet tekil eden faaliyetleri nlemeye almak,gereken
tedbirleri almak;icabnda yasal yollara gitmek.
j) lkemizin ve ye otellerimizin
tantlmas iin basn, TV ve yayn kurulular ile
ibirlii yapmak ve bu kurumlar nezdinde gerekli tm ilemleri yrtmek.
k) Yurt dnda nl turizm yazarlarn ve seyahat acentelerinin temsilcilerini lkemize davet
etmek ve bylece ibirlii olanaklarn gelitirmek.
l) Turizm alannda baarl hizmetler veren iletmecileri dllendirmek, ve bu konudaki
almalar geleneksel hale getirmek.
m) Turistik eya satclar ile iyi diyalog kurup onlarn turiste davranlarn daha cazip hale
sokmak, bu konunun uzmanlar ile eitim seminerleri ,paneller ve konferanslar dzenlemek.
n) Dernein amalar ve faaliyet alanlar iine girecek irketler kurmak veya kurulmu
irketlere, derneklere, vakflara itirak etmek, iktisadi iletmeler kurmak, irketler
kurmak veya kurulmu irketlere, derneklere, vakflara itirak etmek,
o) Dernein, Tzkte gsterilen amalarn gerekletirmek zere uluslararas faaliyette veya
ibirliinde bulunmak, yurt dnda temsilcilikler amak, yurt dnda dernek veya st kurulu
kurmak, yurt dnda kurulmu dernek ve federasyonlara veya kurululara katlmak, yurt ii
ve yurt dndaki benzer amal kurululara katlmak, ye olmak, iliki kurmak, ortak
almalar yapmak, uluslararas dzeyde organize edilen turizm iletmecilii ile ilgili
borsa, fuar ve sergilere katlmak, sergi ve fuar dzenlemek,

3
p) Srdrlebilir turizm amac ile evreye gereken nemi vermek, evre dzeni konusunda
duyarl olmak, ilgili kurulularla ibirlii yapmak
r) Derneklerin kendi aralarnda veya vakf, sendika ve benzeri sivil toplum kurulularyla
ortak bir amac gerekletirmek amac ile giriim, hareket ve benzeri adlarla oluturduklar
tzel kiilii bulunmayan geici nitelikteki birliklere katlmak,
s) yeleri ve/veya mensubu olduklar sektr kurulular arasnda rasyonel ilikilerin
kurulmasna nclk etmek, istemeleri halinde kan uyumazlklarda hakemlik yapmak.
) yelerin birbirleri veya turizm sektrndeki dier kurulular veya mterileri
arasndaki "Kamu dzenine ilikin olmayp" turizme zg, ticaret ve tketici haklarna ilikin
olarak kan uyumazlklarn,ilgili taraflarca yetkilendirilmi olmak art ile Hukuk Usul
Muhakemeleri Kanununun 516.'nc ve devamndaki maddelerinde yer alan tahkim
usullerine gre zmlenebilmesi amac ile kendi bnyesinde veya meslek kurulular ile
birlikte Tahkim Kurullar oluturmak, Tahkim Ynetmelii hazrlamak, deitirmek.
t) Turizm sektrnn kendi iinde ve turizm sektr ile dorudan doruya ve dolaysyla
ilikisi olan dier kurulu ve sektrlerle daha olumlu ibirlii salamak,
u) Kurulu halinde veya henz proje dneminde bulunan turistik tesislerin ihtiyalarna
cevap verecek kaynaklar aratrmak ve tevzi etmek,
)Turizme ilikin politikalar tespit eden, fonlar veya burslar veya dller datan, istiari
hizmetler gren, koordinatrlk yapan, fiziki planlama almalar yapan, turizme dorudan
veya dolayl katkda bulunan komiteler kurmak, bu konularda alan kamu veya zel
sektre mensup kurulular ve komitelerde yelik ve temsilcilikler salamak, kanunlara gre
teekkl edecek ura, komite ve komisyonlarda sektr temsil etmek,
v)Turizm sanayii ile ilgili olarak ett ve envanterler yapmak, yaptrmak ve dier kurulularn
bu gibi almalarna katlmak,
y) Turizm yan sanayini tevik etmek ve bu almalar oluturmak,
w) Turizmde ve yan sanayisinde yerli ve yabanc uzmanlardan faydalanlmasna yardmc
olmak, Elemana ihtiyac olan turistik tesislerin eleman teminine yardmc olmak, bu alanda
turizm yrelerinde nitelikli personel eitim seminerleri dzenlemek, bu konuda hizmet
reten kii ve kurumlarla ibirlii iine girmek, yelerine i ve d piyasalardan toptan veya
perakende malzeme ihtiya maddeleri teminine yardmc olmak, bu gibi hizmetleri
retebilmek iin gerektiinde iktisadi iletmeler kurarak faaliyet gstermek.
z) rnek tesisler amak veya iletmek, bunun iin gerekli organizasyonu kurmak ve
iletmek, bu meyanda zellikle Trk Mutfan tantmak ve Trk ve Dnya Mutfa
konusunda usta a yetitirmek zere okul veya eitim merkezi oluturmak.

Madde.3 Dernek amacnn gereklemesi iin yaplacak alma biimleri


1-Faaliyetlerinin etkinletirilmesi ve gelitirilmesi iin aratrmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eitim almalar dzenlemek,
3-Amacn gerekletirilmesi iin gerekli olan her trl bilgi, belge, dokman ve yaynlar
temin etmek, dokmantasyon merkezi oluturmak, almalarn duyurmak iin amalar
dorultusunda gazete, dergi, kitap ve blten gibi yaynlar karmak,
4-Amacn gerekletirilmesi iin salkl bir alma ortamn salamak, her trl teknik ara
ve gereci, demirba ve krtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alnmak artyla yardm toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt iinden ve
yurt dndan ba kabul etmek,
6-Tzk amalarnn gerekletirilmesi iin ihtiya duyduu gelirleri temin etmek amacyla
iktisadi, ticari ve sanayi iletmeler kurmak ve iletmek,
7-yelerinin yararlanmalar ve bo zamanlarn deerlendirebilmeleri iin lokal amak, sosyal
ve kltrel tesisler kurmak ve bunlar tefri etmek,
8-yeleri arasnda beeri mnasebetlerin gelitirilmesi ve devam ettirilmesi iin yemekli
toplantlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve elenceli etkinlikler vb. dzenlemek
veya yelerinin bu tr etkinliklerden yararlanmalarn salamak,
9-Dernek faaliyetleri iin ihtiya duyulan tanr, tanmaz mal satn almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek ve tanmazlar zerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacn gerekletirilmesi iin gerek grlmesi durumunda yurt iinde ve yurt dnda
vakf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katlmak, gerekli izin
alnarak derneklerin kurabilecei tesisleri kurmak,
11-Uluslararas faaliyette bulunmak, yurt dndaki dernek veya kurululara ye olmak ve bu
kurulularla ortak almalar yapmak veya yardmlamak,
12-Amacn gerekletirilmesi iin gerek grlmesi halinde, 5072 sayl Dernek ve Vakflarn
Kamu Kurum ve Kurulular ile likilerine Dair Kanun hkmleri sakl kalmak zere, kamu
kurum ve kurulular ile grev alanlarna giren konularda ortak projeler yrtmek,
13-Dernek yelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiya maddelerini ve dier mal ve
hizmetlerle ksa vadeli kredi ihtiyalarn karlamak amacyla sandk kurmak,
14-Gerekli grlen yerlerde temsilcilikler amak,
15-Dernein amac ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dier
derneklerle veya vakf, sendika ve benzeri sivil toplum kurulularyla ortak bir amac
gerekletirmek iin pltformlar oluturmak,
16.Turizm Blgelerinde Blge Temsilcilikleri oluturmak sureti ile dernein faaliyetlerine hz
kazandrmak. Blge temsilcilii oluumu; Blge temsilcilikleri turizm blgesinde ye
saylar dikkate alnarak belirlenir.Her bir turizm blgesindeki 5 ye iin minimum.1( bir )
temsilcisi olmas esas olacaktr. rnek; 40 yesi olan bir Turizm Blgesinde min. 8 Blge
Temsilcisi olmaldr. lk Blge temsilcilikleri Kurucu Ynetim kurulu tarafndan ve devam
ise ilk genel kurulla seilecek Ynetim Kurulu tarafndan atanr. Daha sonraki dnemlerde
ise Blgelerdeki ye oteller her ynetim dneminde kendi aralarnda yapacaklar seimle
blgelerinin szclerini seer.Temsilci seimlerine her ye aday olabilir. Sras ile en
fazla oyu alan yeler Blge Temsilcisi/leri olur.Her blge temsilcisi en fazla 2 ( iki ) yl bu
grevi yapabilir. Grev ald dnemden sonra 2 dnem
( 4 yl ) gemeden tekrar ayn
grevi stlenemez.
17.Dernein Ynetim Kurulu ; Dernek yeleri arasndan her dnem grev yapacak bir
yelik Gelitirme Komitesi atar. Bu komite yeleri tm blge temsilcileri ile birlikte grev
Yapar ve dernee katlmlar ile deer katacak nitelikli ye kazandrlmasna katk verir .

5
Madde 4- ye Olma Hakk ve yelik lemleri
Dernee ye olu biimi ; Dernee gerek ve Tzel kiilikler en az iki dernek yesinin
Ynetim Kuruluna yazl nerisi ile Dernee yelik bavurusu yaplabilir. Kurucu yelerde bu
art aranmaz.
Otel, kk, saray, konak,apart,ve benzerlerini restore veya yeniden yapma yoluyla turizme
kazandrlan tesisler, zel tesis, butik, pansiyon, apart ve yldzl tesisler,konak
evleri,otantik,design ,tarihi konaklar, tarihi otel gibi iletmelerin sahipleri veya bu iletmeleri
kiralayarak iletmek sureti ile altran kii veya kurumlar dernee ye olabilirler.
Yabanc uyruklu gerek ve Tzel kiiliklerin dernee ye olabilmesi iin Trkiyede yasal
olarak alma veya oturma hakkna sahip olmas da gerekir. Onursal yelik iin bu koul
aranmaz.
Dernein asl yeleri, dernein kurucular ile mracaatlar zerine ynetim kurulunca yelie
kabul edilen kiilerdir. Dernee maddi ve manevi bakmdan nemli destek salam veya
varlklar ile Dernee deer katacak, veya potansiyel yararlar olacak olan gerek kiiler
ynetim kurulu karar ile onursal ye olarak kabul edilebilir.
Onursal yelik 2 yl geerli olup, onursal yeliklerin devam her yeni ynetimce ele alnarak
deerlendirilir, devam ettirilir veya sonlandrlr.
4.1 yelik Kriterleri
Blgelerinde Kk Otellerin iletme ruhuna ve iletim esaslarna uymayan, ok yksek sayda odas
ile hizmet veren kitle turizmi otellerinin dernee yelii mmkn deildir. yle ki ; Tek parsel ve
bir yap zerinde 130 un zerinde oda says bulunan hibir iletme Kk Oteller Derneine ye
olamaz.
Ayrca ; lk olarak Dernek Ynetim Kurulunun atayaca Blge Temsilcileri ; Turizm blgesinde
ye olma kriterleri iinde yer alan iletmelerin azami oda saysn belirleyerek dernek ynetimine
yazl olarak bildirir , Dernek Ynetim Kurulu da esas olarak ,kendilerine blgelerden gelen yelik
nerilerini deerlendirmeye alr.
Blgelerin Oda says kriteri ,
blgedeki dernek yelerinin oy okluu ile alacaklar karar ile
deitirilebilir. Dernek Ynetim Kurulunun blgelerden gelecek oda says kriterlerini deitirmeye
yetkisi yoktur.
Oda saylar nceden belirlenmeyen veya blgelerinde oda saysnda snrlama olmasn istemeyen
blgelerde bu art aranmaz, ancak her durumda bu otellerin de oda says da 130 u geemez.
4.2. Dernee ye Adaylarnn yelik Kabul Prosedr
Kk Oteller Dernei Ynetim Kurulu , yelik Komitesi , Blge Temsilcisi / leri Kk Oteller
Derneine yeni bir ye kazandrmak iin aadaki esaslar erevesinde almalarn gerekletirir
ve aada rnei bulunan formlar doldurarak Kk Oteller Dernei merkezine gnderir.
EK.2 de yazl ( Tze ekli ) kriterler ve puanlar ancak Genel Kurul Kararlar ile deitirilebilir.
- Formun uygulanmasnda, puanlar sfrdan balamakta olup, her kriter iin azami puanlar
belirtilmitir.
- Turizm Blgelerinden Kk Oteller Dernei Ynetim Kuruluna veya ofisine direkt bavurularda,
sz konusu bavuru bavuruyu yapan iletmenin bulunduu blgedeki Turkoder
temsilcisine/lerine iletilir. Blgedeki Kk Oteller Dernei temsilcisi/leri bu bavuru bilgisinin
kendilerine iletilmesini takiben 7 gn iinde iletme sahibi/iletmecisi/yneticisi ile randevulaarak
iletmeyi ziyaret eder ve bu ziyaret kapsamnda Kk Oteller Dernei ile ilgili bilgileri aktarr ,
ardndan da . EK.1 de yazl olan bilgileri ve bunun dnda iletmeyi her yn ile tanyacak bilgileri
yapacaklar grme ile elde eder , ardndan da EK.1 i doldurarak iletme yetkililerine imzalatr.
Kk Oteller Dernei temsilcisi/leri iletmeyi ziyaretlerini takiben gzlemlerinin yan sra /aldklar
/rendikleri bilgiler nda EK.2 Deerlendirme Formunu doldurarak puan deerlendirmesini
yapar , varsa ek grlerini belirtir, imzalar ve ekler ( EK 1, EK.2) Kk Oteller Dernei
merkezine Ynetim Kurulunun dikkatine gnderir.

6
Kk Oteller Dernei blge temsilcisinden/ lerinden yeterli puan almayan iletmelerin yazl
srar/itiraz vukuunda , en az 3 Dernek Ynetim Kurulu yesi veya Ynetim Kurulunca atanacak
farkl blgelerden oluan 3 Dernek yesi marifeti ile bu iletme 2.Kez ziyaret edilerek
deerlendirme yaplabilir.
-EKLERN ( EK 1ve 2 ) merkez ofise gelmesini takip eden 30 gn iinde , yelik bavurusu Ynetim
Kurulunca deerlendirilir , Kk Oteller Derneine yelik kriterleri yeterli ve uygun bulunan ye
adaynn yelik ilemleri hzla yrtlerek sonulandrlr ve yeliin kabul ye adayna yazl
olarak bildirilir ve kendilerinden yelik aidatlarn 14 ign iinde yatrmalar talep edilir.
Bildirimler , Elektronik Posta / Posta / Hzl Kargo ) ile yaplr.
-yelii onaylanarak kendisine yazl olarak bildirilen aday ye , aidatn dernein banka
hesaplarna yatrld gn resmi yelik hakkn elde eder.
- Adayn yeliinin kabul iin EK.2 de belirlenen kriterlerden 100 puan zerinden minimum 80
puan alma art aranr. 80 Puann altnda puan alan ye Kk Oteller Derneine ye olamaz.
yelii reddedilen yenin ayn ynetim dnemi iinde 2. Bir kez yelie bavuru hakk yoktur. Sz
konusu ye , bir sonraki ynetim dneminde Blge Temsilcilerine bavurarak Otelinin yeniden
deerlendirilmesini isteyebilir. Yaplan deerlendirmede 2.kez 80 puann altnda deerlendirme
puan alan ve yelii Ynetim Kurulunca kabul edilmeyen yenin nc kez yelik bavuru hakk
yoktur .

Madde 5- yelikten kma


Her ye yazl olarak bildirmek kaydyla, dernekten kma hakkna sahiptir.
yenin istifa dilekesi ynetim kuruluna ulat anda k ilemleri sonulanm saylr.
yelikten ayrlma, yenin dernee olan birikmi borlarn etkilemez.
Madde 6- yelikten karlma
Dernek yeliinden karlmay gerektiren haller.
1-Dernek tzne aykr davranlarda bulunmak,
2-Yazl ikaza ramen yelik aidatn dememek,
3-Dernek organlarnca verilen kararlara uymamak,
4-ye olma koullarn kaybetmi olmak ;
hallerinde yaplacak yazl ihtara ramen bir ay ierisinde yukardaki hususlarn yerine
getirilmemesi halinde Yn.Krl. karar ile yelikten ihra edilirler.
5.Kirac veya iletmeci sfat ile dernee ye olan kii veya kurumlarn yelii; letmenin
Kiralama akdinin sona erdii, kendisi veya iletme sahibi tarafndan dernek ynetimine
bildirilmesi veya dernek organlarnca tespit edilmesi durumunda sona erer.
6.Kk Oteller derneinin kurumsal kimliine ve hizmet hedeflerine blgesindeki faaliyetleri
ile zarar verdii belirlenen, bulunduu yrenin marka deerini klten, zedeleyen,
deersizletirecek sat, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunarak haksz rekabete yol
at tespit edilen yeler ile dorudan veya dolayl olarak frsatl sat sitelerinde yer
alarak benzer sonulara yol aan yelerin yeliklerine Ynetim Kurulunca son verilir.
ye ; Yukarda saylan durumlardan birinin tespiti halinde ynetim kurulu karar ile yelikten
karlr. Dernekten kan veya karlanlar, ye kayt defterinden silinir ve dernek
malvarlnda hak iddia edemez. yelii sona eren hi bir dernek yesi dernein yazl izni
olmadan dernee ait telif ieren , zellik arz eden,grseller, dokman v.b. yi kullanamaz.

7
Madde 7- Dernek Organlar
Dernein organlar aada gsterilmitir.
1-Genel kurul,
2-Ynetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Madde 8- Dernek Genel Kurulunun Kurulu ekli, Toplanma Zaman , ar ve
Toplant Usul
Genel kurul, dernein en yetkili karar organ olup; dernee kaytl yelerden oluur.
Genel kurul;
1-Ynetim kurulu tarafndan Olaan Olarak , tzkte belli edilen zamanda olaan,
2-Ynetim veya denetim kurulunun gerekli grd hallerde veya dernek yelerinden bete
birinin yazl istei zerine 30 ( otuz gn ) iinde olaanst olarak toplanr.
3.Dernek Organlarnn seiminin de yaplaca Olaan genel kurul , 2 ylda bir, ait olduu
yln ubat ay sonuna kadar ynetim kurulunca belirlenecek yer ,gn ve saatte toplanr.
4.Ynetim kurulu, genel kurulu bu tzkle belirlenen srelerde toplantya armazsa;
yelerden birinin bavurusu zerine sulh hakimi, yeyi genel kurulu toplantya
armakla grevlendirir.
Genel kurullar toplantya ynetim kurulunca arlr.
ar Usul
Ynetim kurulu, dernek tzne gre genel kurula katlma hakk bulunan yelerin listesini
dzenler. Genel kurula katlma hakk bulunan yeler, en az on be gn nceden, gn,
saati, yeri ve gndemi bir ulusal veya mahalli gazetede ilan edilmek veya yazl ya da
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantya arlr.
Bu arda, ounluk salanamamas sebebiyle toplant yaplamazsa, ikinci toplantnn hangi
gn, saat ve yerde yaplaca da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant arasndaki sre yedi
gnden az, altm gnden fazla olamaz.
Toplant, ounluk salanamamas sebebinin dnda baka bir nedenle geri braklrsa, bu
durum geri brakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant iin yaplan ar usulne
uygun olarak yelere duyurulur. kinci toplantnn geri brakma tarihinden itibaren en ge
alt ay iinde yaplmas zorunludur. yeler ikinci toplantya, birinci fkrada belirtilen esaslara
gre yeniden arlr.
Genel kurul toplants bir defadan fazla geri braklamaz.
Toplant Usul
Genel kurul ; katlma hakk bulunan yelerin salt ounluunun , tzk deiiklii ve
dernein feshi hallerinde ise ye saysnn te ikisinin katlmyla toplanr,ounluun
salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda ounluk
aranmaz. .Tzk deiiklii ve dernein feshi kararlar, ancak toplantya katlan yelerin
te iki ounluuyla alnabilir.; Ancak, bu toplantya katlan ye says, ynetim ve denetim
kurulu ye tam saysnn iki katnn bir fazlasndan az olamaz.
Genel kurula katlma hakk bulunan yelerin listesi toplant yerinde hazr bulundurulur.

8
Toplant yerine girecek yelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, ynetim kurulu
yeleri veya ynetim kurulunca grevlendirilecek grevliler tarafndan kontrol edilir.
yeler, ynetim kurulunca dzenlenen listedeki adlar karsna imza koyarak toplant yerine
girerler.
Toplant yeter says salanmsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant ynetim kurulu
bakan veya grevlendirecei ynetim kurulu yelerinden biri tarafndan alr.
Toplant yeter saysnn salanamamas halinde de ynetim kurulunca bir tutanak
dzenlenir.
Altan sonra, toplanty ynetmek zere bir bakan ve yeteri kadar bakan vekili ile
yazman seilerek divan heyeti oluturulur. Divan heyeti dernek yeleri arasndan seilir.
Toplantnn ynetimi ve gvenliinin salanmas divan bakanna aittir.
Genel kurulda, yalnzca gndemde yer alan maddeler grlr. Ancak gndem
maddelerine geilmeden nce toplantda hazr bulunan yelerin onda biri tarafndan
grlmesi yazl olarak istenen konularn gndeme alnmas zorunludur.
Genel kurulda her yenin bir oy hakk vardr; ye oyunu ahsen kullanmak zorundadr.
Gerek kiiler genel kurullarda vekaleten temsil edilemezler, dernek yesi Tzel kiilii
genel kurullarda Mnferiden imza yetkilisi olan ortak veya temsile grevlendirdikleri irket
Mdr temsil edebilir. Tzel kiiliklerin alanlar Ynetim veya Denetim Kurulu yesi
olamazlar. Onursal yeler genel kurul toplantlarna katlabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantda grlen konular ve alnan kararlar bir tutanaa yazlr ve divan bakan ile
yazmanlar tarafndan birlikte imzalanr. Toplant sonunda, tutanak ve dier belgeler
ynetim kurulu bakanna teslim edilir. Ynetim kurulu bakan bu belgelerin korunmasndan
ve yeni seilen ynetim kuruluna yedi gn iinde teslim etmekten sorumludur.
Madde 9- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ekilleri
Genel kurulda, aksine karar alnmamsa, oylamalar ak olarak yaplr. Ak oylamada,
genel kurul bakannn belirtecei yntem uygulanr.
Gizli oylama yaplacak olmas durumunda ise, toplant bakan tarafndan mhrlenmi
katlar veya oy pusulalar yeler tarafndan gerei yapldktan sonra ii bo bir kaba atlr ve
oy vermenin bitiminden sonra ak dkm yaplarak sonu belirlenir.
Genel kurul kararlar, toplantya katlan yelerin salt ounluuyla alnr. u kadar ki, tzk
deiiklii ve dernein feshi kararlar, ancak toplantya katlan yelerin te iki ounluuyla
alnabilir.

Toplantsz veya arsz Alnan Kararlar


Dernein tm yelerinin katlm ve herhangi bir itirazn olmamas halinde ar usulne
uyulmaksnz genel kurul toplants yaplabilir .

9
Genel Kurulun Grev ve Yetkileri
Madde 10-Aada yazl hususlar genel kurulca grlp karara balanr.
1-Dernek organlarnn seilmesi,
2-Dernek tznn deitirilmesi,
3-Ynetim ve denetim kurullar raporlarnn grlmesi ve ynetim kurulunun ibras,
4-Ynetim kurulunca hazrlanan btenin grlp aynen veya deitirilerek kabul
edilmesi,
5-Dernek iin gerekli olan tanmaz mallarn satn alnmas veya mevcut tanmaz mallarn
satlmas hususunda ynetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Ynetim kurulunca dernek almalar ile ilgili olarak hazrlanacak yneltmelikleri inceleyip
aynen veya deitirilerek onaylanmas,
7-Dernek ynetim ve denetim kurullarnn kamu grevlisi olmayan bakan ve yelerine
verilecek cret ile her trl denek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri iin
grevlendirilecek yelere verilecek gndelik ve yolluk miktarlarnn tespit edilmesi,
8-Dernein vakf kurmas ,
9-Dernein fesih edilmesi,
10-Ynetim kurulunun dier nerilerinin incelenip karara balanmas,
11-Dernein en yetkili organ olarak dernein dier bir organna verilmemi olan ilerin
grlmesi ve yetkilerin kullanlmas,
12- Mevzuatta genel kurulca yaplmas belirtilen dier grevlerin yerine getirilmesi,
13- Turizmin btn fonksiyonlarnda daha yararl olunabilmesi iin gerekli maddelerin
dernek tzne eklenmesi
14-Mevzuatta genel kurulca yaplmas belirtilen dier grevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, dernein dier organlarn denetler ve onlar hakl sebeplerle her zaman
grevden alabilir.

Madde 11- Ynetim Kurulunun Tekili, Grev ve Yetkileri


Ynetim kurulu, 9 asl ve 9 yedek ye olarak genel kurulca seilir.
Ynetim kurulu, seimden sonraki ilk toplantsnda bir kararla grev blm yaparak
bakan, bakan yardmcs ,genel sekreter, sayman ve yeleri belirler.
Ynetim kurulu, tm yelerin haber edilmesi artyla her zaman toplantya arlabilir. ye
tamsaysnn yarsndan bir fazlasnn hazr bulunmas ile toplanr. Kararlar, toplantya
katlanlarn yarsnn bir fazlas ile alnr.
Ynetim kurulu asl yeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu taktirde
genel kurulda ald oy okluu srasna gre yedek yelerin greve arlmas mecburidir.
Ynetim Kurulu yeleri ilk Genel Kurulda 3 ( ) yllna, takip eden dnemlerde yaplacak
Genel Kurullarda ise 2 ( iki ) yllna seilirler . Ynetim kurulu yeleri zerinden 2 dnem
gemeden tekrar aday olamazlar.

10

Ynetim Kurulunun Grev ve Yetkileri


Ynetim kurulu aadaki hususlar yerine getirir.
1-Dernei temsil etmek veya bu hususta kendi yelerinden bir veya birkana yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarna ilikin ilemleri yapmak ve gelecek dneme ait bteyi
hazrlayarak genel kurula sunmak,
3-Dernein almalar ile ilgili ynetmelikleri hazrlayarak genel kurul onayna sunmak
4-Genel kurulun verdii yetki ile tanmaz mal satn almak, dernee ait tanr ve tanmaz
mallar satmak, bina veya tesis ina ettirmek, kira szlemesi yapmak, dernek lehine rehin
ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli grlen yerlerde temsilcilik almasn salamak
6-Genel kurulda alnan kararlar uygulamak,
7-Dernein uluslararas faaliyette bulunmas, yurt dndaki dernek ve kurululara ye olarak
katlmas veya ayrlmasn salamak
8-Turizm alannda hizmet veren yurt ii ve yurt dndaki dier organizasyonlara, kurulmu
veya kurulacak dernek , kurulu , birlik ve federasyonlara ye olmak ve ayrlmak
konusunda karar almak,
9-Her faaliyet yl sonunda dernein iletme hesab tablosu veya bilano ve gelir tablosu ile
ynetim kurulu almalarn aklayan raporunu dzenlemek, toplandnda genel kurula
sunmak,
10- Btenin uygulanmasn salamak,
11-Dernee ye alnmas veya yelikten karlma hususlarnda karar vermek.
12-Dernein amacn gerekletirmek iin her eit karar almak ve uygulamak,
13-Mevzuatn kendisine verdii dier grevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
14-Gerektiinde danmanlarla proje yrtmek, baz hizmetlerin yrtlmesinde profesyonel
kii ve kurumlarla anlamalar yaparak i ve hizmetleri yrtmek ve bu i ve hizmet
bedellerini demek ve hizmetler ifa edilirken baz demelerin yaplma , bedellerini
demek
15-Dernein katld ve katlaca federasyonlara temsilci ve delege semek
16-Dernek ilerinin yrtlmesi iin gerekli grd komiteleri , kurullar oluturmak ve
altrmak.
Madde 12- Denetim Kurulunun Tekili, Grev ve Yetkileri
Denetim kurulu, asil ve yedek ye olarak genel kurulca seilir. Denetim Kurulu ilk
Genel Kurulda 3 ( ) yllna, takip eden dnemlerde yaplacak Genel Kurullarda ise 2 ( iki )
yllna seilirler.

Denetim kurulu asl yeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu taktirde
genel kurulda ald oy okluu srasna gre yedek yelerin greve arlmas mecburidir.

Denetim Kurulunun Grev ve Yetkileri


Denetim kurulu; dernein, tznde gsterilen ama ve amacn gerekletirilmesi iin
srdrlecei belirtilen alma konular dorultusunda faaliyet gsterip gstermediini,
defter, hesap ve kaytlarn mevzuata ve dernek tzne uygun olarak tutulup
tutulmadn, dernek tznde tespit edilen esas ve usullere gre ve en az alt ayda bir
denetler ve denetim sonularn bir rapor halinde ynetim kuruluna ve toplandnda genel
kurula sunar. Denetim kurulu; Gerektiinde genel kurulu toplantya arr.

11
Madde 13- Dernein Gelir Kaynaklar
Dernein gelir kaynaklar aada saylmtr.
1.ye Aidatlar : -yelerin yllk aidatlar, iletmelerinin Oda saylar esas alnarak
belirlenecektir. ye aidatlar her ynetim dneminde hazrlanacak tahmini bte de
gsterilir ve Genel kurulun onay ile deitirilebilir. lk Olaan genel kurul toplantsna
kadar ye olanlarn yelik aidatlar 500 TL sezonluk, 700 TL tm yl hizmet veren ye
eklinde alacaktr.
2-Gerek ve tzel kiilerin kendi istei ile dernee yaptklar ba ve yardmlar.
3-Dernek tarafndan tertiplenen ay ve yemekli toplant, gezi ve elence, temsil, konser,
spor yarmas ve konferans gibi faaliyetlerden salanan gelirler,
4-Dernein mal varlndan elde edilen gelirler,
5-Yardm toplama hakkndaki mevzuat hkmlerine uygun olarak toplanacak ba ve
yardm ve sponsorluklar
6-Dernein, amacn gerekletirmek iin ihtiya duyduu geliri temin etmek amacyla
giritii ticari faaliyetlerden elde edilen kazanlar.
7-Dier gelirler.
Madde 14- Dernein Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Defter tutma esaslar;
Dernekte, iletme hesab esasna gre defter tutulur. Ancak, yllk brt gelirin Dernekler
Ynetmeliinin 31. Maddesinde belirtilen haddi amas durumunda takip eden hesap
dneminden balayarak bilano esasna gre defter tutulur.
Bilano esasna geilmesi durumunda, st ste iki hesap dneminde yukarda belirtilen
haddin altna dlrse, takip eden yldan itibaren iletme hesab esasna dnlebilir.
Yukarda belirtilen hadde bal kalmakszn ynetim kurulu karar ile bilano esasna gre
defter tutulabilir.
Dernein ticari iletmesi almas durumunda, bu ticari iletme iin, ayrca Vergi Usul
Kanunu hkmlerine gre defter tutulur.

Kayt Usul
Dernein defter ve kaytlar Dernekler Ynetmeliinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak
tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aada yazl defterler tutulur.
a)letme hesab esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-Karar Defteri: Ynetim kurulu kararlar tarih ve numara srasyla bu deftere yazlr ve
kararlarn alt toplantya katlan yelerce imzalanr.
2-ye Kayt Defteri: Dernee ye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernee giri ve k
tarihleri bu deftere ilenir. yelerin dedikleri giri ve yllk aidat miktarlar bu deftere
ilenebilir.
3-Evrak Kayt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sra numaras ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakn asllar ve giden evrakn kopyalar dosyalanr. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar kts alnmak suretiyle saklanr.
4-Demirba Defteri: Dernee ait demirbalarn edinme tarihi ve ekli ile kullanldklar veya
verildikleri yerler ve kullanm srelerini dolduranlarn kayttan drlmesi bu deftere
ilenir.
5-letme Hesab Defteri: Dernek adna alnan gelirler ve yaplan giderler ak ve dzenli
olarak bu deftere ilenir.
6-Alnd Belgesi Kayt Defteri: Alnd belgelerinin seri ve sra numaralar, bu belgeleri alan
ve iade edelerin ad, soyad ve imzalar ile aldklar ve iade ettikleri tarihler bu deftere
ilenir.

12
b)Bilano esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 nc alt bentlerinde kaytl defterler bilano esasnda defter
tutulmas durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Byk Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usul ile kayt
ekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlna verdii yetkiye istinaden
yaymlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblileri esaslarna gre yaplr.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulmas zorunlu olan defterler kullanmaya balamadan nce il dernekler
mdrlne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanlmasna sayfalar bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yaplmaz. Ancak, bilano esasna gre tutulan
defterler ile form veya srekli form yaprakl defterlerin, kullanlaca yldan nce gelen son
ayda, her yl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilano Dzenlenmesi
letme hesab esasna gre kayt tutulmas durumunda yl sonlarnda (31 Aralk) (Dernekler
Ynetmelii EK-16da belirtilen) letme Hesab Tablosu dzenlenir. Bilano esasna gre
defter tutulmas durumunda ise, yl sonlarnda (31 Aralk), Maliye Bakanlnca yaymlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblilerini esas alarak bilano ve gelir tablosu
dzenlenir.
Madde 15- Dernein Gelir ve Gider lemleri
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Ynetmelii EK- 17de rnei bulunan) Alnd Belgesi ile tahsil
edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracl ile tahsili halinde banka tarafndan dzenlenen
dekont veya hesap zeti gibi belgeler alnd belgesi yerine geer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende sat fii, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yaplr. Ancak dernein, Gelir Vergisi Kanununun 94nc maddesi kapsamnda
bulunan demeleri iin Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre gider pusulas, bu kapsamda da
bulunmayan demeleri iin (Dernekler Ynetmelii EK-13te rnei bulunan) Gider
Makbuzu dzenlenir.
Dernek tarafndan kii, kurum veya kurululara yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
(Dernekler Ynetmelii EK-14te rnei bulunan) Ayni Yardm Teslim Belgesi ile yaplr.
Kii, kurum veya kurulular tarafndan dernee yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
ise (Dernekler Ynetmelii EK-15te rnei bulunan) Ayni Ba Alnd Belgesi ile kabul
edilir.
Alnd Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanlacak Alnd Belgeleri (Dernekler Ynetmelii EK- 17de
gsterilen biim ve ebatta) ynetim kurulu kararyla, matbaaya bastrlr.
Alnd belgelerinin bastrlmas ve kontrol, matbaadan teslim alnmas, deftere kaydedilmesi,
eski ve yeni saymanlar arasnda devir teslimi ve alnd belgesi ile dernek adna gelir tahsil
edecek kii veya kiiler tarafndan bu alnd belgelerinin kullanmna ve toplanlan gelirlerin
teslimine ilikin hususlarda Dernekler Ynetmeliinin ilgili hkmlerine gre hareket edilir.

13

Yetki Belgesi
Dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler, yetki sresi de belirtilmek suretiyle,
ynetim kurulu karar ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiilerin ak kimlii, imzas ve
fotoraflarn ihtiva eden (Dernekler Ynetmelii EK- 19da rnei bulunan) Yetki Belgesi
dernek tarafndan nsha olarak dzenlenerek, dernek ynetim kurulu bakannca
onaylanr. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili
deiiklikler ynetim kurulu bakannca, on be gn ierisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adna gelir tahsil edecek kiiler, ancak adlarna dzenlenen yetki belgelerinin bir
suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye balayabilirler.
Yetki belgesinin kullanm, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Ynetmeliinin
ilgili hkmlerine gre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Sresi;
Defterler hari olmak zere, dernek tarafndan kullanlan alnd belgeleri, harcama belgeleri
ve dier belgeler zel kanunlarda belirtilen sreler sakl kalmak zere, kaydedildikleri
defterlerdeki say ve tarih dzenine uygun olarak 5 yl sreyle saklanr.
Madde 16- Beyanname Verilmesi
Dernein, bir nceki yla ait faaliyetleri ile gelir ve gider ilemlerinin yl sonu itibaryla
sonularna ilikin (Dernekler Ynetmelii EK-21de sunulan)
Madde 17- Bildirim Ykmll
Mlki amirlie yaplacak bildirimler;
Genel Kurul Sonu Bildirimi
Olaan veya olaanst genel kurul toplantlarn izleyen otuz gn iinde, ynetim ve
denetim kurullar ile dier organlara seilen asl ve yedek yeleri ieren (Dernekler
Ynetmelii EK-3te sunulan) Genel Kurul Sonu Bildirimi ve ekleri ynetim kurulu bakan
tarafndan mlki idare amirliine bildirilir:
Genel kurul sonu bildirimine;
1-Divan bakan, bakan yardmclar ve yazman tarafndan imzalanm genel kurul toplant
tutana rnei,
2-Tzk deiiklii yaplmsa, tzn deien maddelerinin yeni ve eski ekli ile dernek
tznn son eklinin her sayfas ynetim kurulunca imzalanm rnei.
Eklenir.
Tanmazlarn Bildirilmesi
Dernein edindii tanmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gn iinde (Dernekler
Ynetmelii EK-26da sunulan) Tanmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mlki idare
amirliine bildirilir.
Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi
Dernek tarafndan, yurtdndan yardm alnacak olmas durumunda yardm alnmadan nce
(Dernekler Ynetmelii EK-4te belirtilen) Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi iki nsha
olarak doldurup mlki idare amirliine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dndan yardm alnmas hususunda alnm ynetim kurulu karar
rnei, varsa bu konuda dzenlenen protokol, szleme ve benzeri belgeler ile yardmn
aktarld hesaba ilikin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir rnei de eklenir.
Nakdi yardmlarn bankalar araclyla alnmas ve kullanlmadan nce bildirim artnn yerine
getirilmesi zorunludur.

14

Kamu Kurum ve Kurulular le Birlikte Yrtlen Ortak Projelerle ilgili Bildirim


Dernein grev alanna ilikin konularda kamu kurum ve kurulular ile yrtt ortak
projelerle ilgili olarak yaplan protokol ve projenin rnei (Dernekler Ynetmelii EK- 23de
gsterilen) Proje Bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iinde dernek
merkezinin bulunduu yerin valiliine verilir.
Deiikliklerin Bildirilmesi
Dernein yerleim yerinde meydana gelen deiiklik (Dernekler Ynetmelii EK-24te
belirtilen) Yerleim Yeri Deiiklik Bildirimi; genel kurul toplants dnda dernek
organlarnda meydana gelen deiiklikler (Dernekler Ynetmelii EK-25te belirtilen) Dernek
Organlarndaki Deiiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, deiiklii izleyen otuz gn iinde
mlki idare amirliine bildirilir.
Dernek tznde yaplan deiiklikler de tzk deiikliinin yapld genel kurul
toplantsn izleyen otuz gn iinde, genel kurul sonu bildirimi ekinde mlki idare amirliine
bildirilir.
Madde 18- Dernein Denetimi
Dernekte genel kurul, ynetim kurulu veya denetim kurulu tarafndan i denetim
yaplabilecei gibi, bamsz denetim kurulularna da denetim yaptrlabilir. Genel kurul,
ynetim kurulu veya bamsz denetim kurulularnca denetim yaplm olmas, denetim
kurulunun ykmlln ortadan kaldrmaz.
Denetim kurulu tarafndan en ge ylda bir defa dernein denetimi gerekletirilir. Genel
kurul veya ynetim kurulu, gerek grlen hallerde denetim yapabilir veya bamsz denetim
kurulularna denetim yaptrabilir.
Madde 19- Dernein Borlanma Usulleri
Dernek amacn gerekletirmek ve faaliyetlerini yrtebilmek iin ihtiya duyulmas halinde
genel kurulun ald kararlar ve kabul edilen bte snrlar iinde belirlenen alma
faaliyetleri iinde ve dernei gelir kaynaklar ile karlanamayacak miktarlarda ve dernei
deme glne drecek nitelikte yaplamaz.
Madde 20- Tzn Ne ekilde Deitirilecei
Tzk deiiklii genel kurul karar ile yaplabilir.
Genel kurulda tzk deiiklii yaplabilmesi iin genel kurula katlma hakk bulunan yelerin
2/3 ounluu aranr. ounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi
durumunda ikinci toplantda ounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan ye says,
ynetim ve denetim kurullar ye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Tzk deiiklii iin gerekli olan karar ounluu , toplantya katlan ve oy kullanma hakk
bulunan yelerin oylarnn 2/3dr. Genel kurulda tzk deiiklii oylamas ak olarak
yaplr.
Dernein Feshi ve Mal Varlnn Tasfiye ekli
Madde 21-Genel kurul, her zaman dernein feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun grlebilmesi iin genel kurula katlma hakk bulunan
yelerin 2/3 ounluu aranr. ounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi
durumunda ikinci toplantda ounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan ye says,
ynetim ve denetim kurullar ye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Fesih kararnn alnabilmesi iin gerekli olan karar ounluu toplantya katlan ve oy
kullanma hakk bulunan yelerin oylarnn 2/3dr. Genel kurulda fesih karar oylamas
ak olarak yaplr.

15

Tasfiye lemleri
Genel kurulca fesih karar verildiinde, dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi son
ynetim kurulu yelerinden oluan tasfiye kurulunca yaplr. Bu ilemlere, feshe ilikin genel
kurul kararnn alnd veya kendiliinden sona erme halinin kesinletii tarihten itibaren
balanr. Tasfiye sresi iinde btn ilemlerde dernek adnda Tasfiye Halinde Kk
Oteller Dernei ibaresi kullanlr.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi ilemlerini
batan sonuna kadar tamamlamakla grevli ve yetkilidir. Bu kurul, nce dernein hesaplarn
inceler. nceleme esnasnda dernee ait defterler, alnd belgeleri, harcama belgeleri, tapu
ve banka kaytlar ile dier belgelerinin tespiti yaplarak varlk ve ykmllkleri bir tutanaa
balanr. Tasfiye ilemeleri srasnda dernein alacakllarna arda bulunulur ve varsa
mallar paraya evrilerek alacakllara denir.
Dernein alacakl olmas durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarn tahsil edilmesi ve
borlarn denmesinden sonra kalan tm para, mal ve haklar, genel kurulda belirlenen
yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemise dernein bulunduu ildeki
amacna en yakn ve fesih edildii tarihte en fazla yeye sahip dernee devredilir.
Tasfiyeye ilikin tm ilemler tasfiye tutananda gsterilir ve tasfiye ilemleri, mlki idare
amirliklerince hakl bir nedene dayanlarak verilen ek sreler hari ay iinde tamamlanr.
Dernein para, mal ve haklarnn tasfiye ve intikal ilemlerinin tamamlanmasn mteakip
tasfiye kurulu tarafndan durumun yedi gn iinde bir yaz ile dernek merkezinin bulunduu
yerin mlki idare amirliine bildirilmesi ve bu yazya tasfiye tutanann da eklenmesi
zorunludur.
Dernein defter ve belgelerini tasfiye kurulu sfatyla son ynetim kurulu yeleri saklamakla
grevlidir. Bu grev, bir ynetim kurulu yesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin
saklanma sresi be yldr.
Hkm Eksiklii
Madde 22-Bu tzkte belirtilmemi hususlarda Dernekler Kanunu, Trk Medeni Kanunu ve
bu Kanunlara atfen kartlm olan Dernekler Ynetmelii ve ilgili dier mevzuatn dernekler
hakkndaki hkmleri uygulanr.
Bu tzk 22 (Yirmi iki) madde ve Ek.1 ve Ek.2 den ibarettir
EK . 1 YELK BLGLER FORMU
EK . 2 YELK DEERLENDRME FORMU

16
EK . 1

KK OTELLER DERNE
YELK BLGLER FORMU
TESSN ADI

: ...........................................................................

TESSN ADRES

: ...........................................................................

TELEFON
:
FAKS:
WEB
: .....................................................................
EMAL
:
TESSN TR VE SINIFI : ....................................................................
BELGE SAHB
: .....................................................................
TESSN BULUNDUU YER :
Yerleim Merkezi

Karayolu st

ALIMA SRES :
Devaml( 12 Ay )
KAPASTE
ODA SAYISI :

Deniz/Gl Kenar

Da Tesisi

Sezonluk
Sezon Tarihleri /./ 20 - //20.
YATAK SAYISI :

LETME ALIANLARI

12 Ay

Sezon
ek personel

letme Sahibi
Ynetici
Reception/ Ynetici
Kat Hizmetleri
Servis Hizmetleri
Mutfak
Mutfak/Kat Hizmetleri /Servis
Teknik Hizmetler
Gvenlik
Dier
Toplam
Genel Toplam
Ek.2 de yazl yelik Deerlendirme Formunu okudum , bu formda yazl kriterler
dorultusunda yaplacak deerlendirmeyi kabul ediyorum.
KAE/ MZA

17

EK.2
KK OTELLER DERNE
YELK DEERLENDRME FORMU
1- Tesisin Genel grnm ve mimari zgnlk (10 puan ) Verilen Puan :.
2- Tesisin blge mimarisi ve evre ile uyumu (2 puan) Verilen Puan :.
3- Mteri kullanmna ak bahe dzenlemesi (3 puan) Verilen Puan :.
4- Temizlii ve devaml bakm (3 puan) Verilen Puan :.
5- Aydnlatmas (1 puan) Verilen Puan :.
6- Grnm gzelletirici ak alan dzenlemesi ( 2 puan) Verilen Puan :.
7- Yeterli havalandrma ( 1 puan) Verilen Puan :.
8- Hijyen ( 2 puan) Verilen Puan :.
9- Oda tasarm ve konforu ( 5 puan ) Verilen Puan :.
10-Tesisin tanmlanm hedef profili ve profile uygun tanmlanm iletmecilik anlayna
sahip olmas ( 4 puan) Verilen Puan :..
11-letmenin 12 Ay ak olmas ( 7 puan ) Verilen Puan :..
12-letme sahibinin yaam kltr,gustosu,deneyimi,nitelikleri( 10 Puan):Verilen Puan :.
13-dari personelin Eitim Seviyesi/Mesleki bilgi ve grg seviyesi (Konusunda
eitim grm ve deneyimli) (5 puan) Verilen Puan :
14-Tesiste kapasitesine uygun sayda yeterli personel altrlmas , bu
personele ait SGK kayd yaptrlarak ve yasal haklarnn tam olarak
salanmas ( 7 puan) Verilen Puan : ..
15-dari personel dnda kalan personelin mesleki bilgi ve grg seviyesi ile
mteriye davranlar; (5 puan) Verilen Puan : ..
16-Tesiste yabanc dil bilen yeterli personel (4 puan) Verilen Puan :
17-Personelin d grnm, bakm ve temizlii ( 4 puan) Verilen Puan :..
18-Hizmet kalitesi, deerlendirme web portallarnda booking, trip.adv. Vb gibi)
5 zerinden deerlendirmelerde 4 ve st , 10 zerinden deerlendirmelerde 8 ve
zeri puan alm olmak ( 8 puan ) Verilen Puan :
19-letme sahibinin bizzat iini ynetmesi ve iyi bir ev sahibinin olmas
( 5 Puan ) Verilen Puan :..
20-letmenin yasal olarak en az 1 yl faaliyet gstermi olmas. ( 3 Puan )Verilen Puan :..
( Yasal olarak 1 yllk sreci doldurmayan iletme, blge temsilcileri tarafndan
deerlendirilir, uygun grlmesi durumunda 1.yllk misafir ye stats ile dernek
almalarndan haberdar edilerek, dernek almalarndan yararlandrlr. 1.Yl
doldurduktan sonra asl yelie alnr
21-Tatmin edici bir web sitesinin olmas ( 4 puan ) Verilen Puan :..
22-Tesisin yasal belgelerinin ve yasal kayt dzenin eksiksiz ve gncel olmas
( 5 Puan ) Verilen Puan :..
TOPLAM PUAN : 100

YE ADAYINA VERLEN PUAN ..

KK OTELLER DERNE BLGE TEMSLCS / LER ( mza )

. .