You are on page 1of 1

URTARRILAREN

22an,

D
DO
OM
MEEKKAAN
N

Irteera 8:00etan

OTEROS (1.038m)- LORRITXO (1.027m)


DDeessddee ZZuuaazzoo ddee CCuuaarrttaannggoo
1155,,33 KKm
m--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 554455 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa m
meettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 33::4400 oorrdduu
Irteera ordua: 8:00 etan, batzokiko
patioaren aurrean dagoen autobus
geltokitik. Aldi honetan autobusez
joango gara.
Itzulera: 15:00ak inguruan

Hora de salida: 8:00 horas, desde la


parada de autobs de enfrente del
patio del batzoki. Esta vez vamos en
autobs.
Regreso: sobre las 15:00

200

IZEN EMATEA: Posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com-era


bidali behar da, urtarrilaren 19, osteguneko 14:00ak baino lehenago.
Telefono zenbaki bat jarri behar da posta elektronikoan, deitzeko
aldaketak izatekotan. Algortatik autobusez aterako gara bidaiaren
salneurria 10 eurokoa izanik, autobusean bertan ordainduko da
APUNTARSE:
Enviar
un
correo
electrnico
a
itxartumendi2015@gmail.com antes de las 14 horas del jueves da 19 de
enero. Anotar en el correo un telfono de contacto por si hubiera
modificaciones en las condiciones de salida. Salimos de Algorta en
autobs, siendo el importe del viaje 10 euros que se cobrar en el mismo
autobs.