You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 11 stycznia 2017 | Nr 1 (228)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Jaka przyszo czeka Wojewdzki


Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospdarki Wodnej? Czytaj wicej str. 5

Koniec ery gimnazjw

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

MATEUSZ HERBA

R E K L A M A

FINANSOWE
PRIORYTETY
Fot. UM Wodzisaw l.

Fot. G2, UM Wodzisaw l.

Samorzdy w Polsce musz zreorganizowa owiat.


Zesp prezydenta Kiecy przedstawi propozycje.
W poniedziaek, 9 stycznia,
prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw reformujc owiat.
Zgodnie z zaoeniami ustawy,
poczwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie ponownie uczszcza bd do
8-letniej szkoy podstawowej.
Nauka w szkoach rednich wyduy si o rok. W liceum oglnoksztaccym potrwa 4 lata, a
5 lat, w przypadku technikum.
Ponadto funkcjonowa bd
dwustopniowe szkoy branowe oraz szkoy policealne.
Zlikwidowane zostan natomiast gimnazja. Wraz z nowym rokiem szkolnym wprowadzana ma by do szk nowa
podstawa programowa. Jako
pierwsi zgodnie z ni mieliby
si uczy uczniowie klas I, IV i
VII szkoy podstawowej, I klasy
szkoy branowej, I klasy szkoy
specjalnej przysposabiajcej do
pracy oraz suchacze I semestru
szkoy policealnej.
Nie lada wyzwanie stoi teraz przed samorzdami w caej
Polsce. Na samorzdowcach do
koca lutego 2017 roku ciy teraz obowizek podjcia decyzji
o przeksztacaniu bd likwidacji szk. Podjte decyzje przeo si na ksztat szk w nowym
roku szkolnym. W grudniu w
Wodzisawiu l. prezydent Mieczysaw Kieca powoa zesp,
ktrego zadaniem byo dostosowanie istniejcej sieci szk
podstawowych i gimnazjw do
reformy edukacji.
Do zespou powoano rad-

GazetaInformator.pl

Wykres przedstawia plan wydatkw Wodzisawia l. w 2017


roku. Skd pochodz pienidze na wskazane przez magistrat
cele? Najwaniejsze rdo biecych dochodw wasnych
stanowi wpywy z PIT (45%) i podatkw (23%). Wodzisaw
l. korzysta te z rozmaitych dotacji i subwencji, a take gospodaruje dochodami o charakterze majtkowym.

Wodzisawscy gimnazjalici wielokrotnie angaowali si w ycie lokalnej spoecznoci. Na


zdjciu grupa uczniw z Gimnazjum nr 2 podczas happeningu w ramach projektu Bezpieczna +. Modzie przypominaa mieszkacom Wodzisawia l. jak zdrowo i odpowiedzialnie zorganizowa wita Boego Narodzenia.
n Izabel Kalinowsk, radnych Czesawa Rychlika oraz
Romana Szamatowicza, doradc prezydenta do spraw owiaty
Eugeniusza Ogrodnika, naczelnik wydziau edukacji Ludwik
Kosisk, dyrektora Zespou
Szkolno-Przedszkolnego nr 7
Jacka Dojk, dyrektor Gimnazjum nr 2 Gabriel Niemiec
oraz dyrektor Zespou Szk nr
3 Leszka Wrbla.
Zesp zaproponowa by
Gimnazjum nr 1 - wchodzce
w skad Zespou Szk nr 2 przy
ul. Waowej wczy do Szkoy
Podstawowej nr 1. Gimnazjum
nr 2 im. Ziemi Wodzisawskiej z
oddziaami dwujzycznymi, in-

tegracyjnymi i sportowymi przy


ul. 26 Marca wczy do Szkoy
Podstawowej nr 5 z oddziaami
integracyjnymi przy ul. Tysiclecia wchodzcej w skad Zespou Szkolno-Przedszkolnego nr 7. Od 1 wrzenia 2017 r.
staaby si omioletni Szko
Podstawow nr 5 z oddziaami
integracyjnymi.
Szko Podstawow nr
28 z siedzib przy ul. Mieszka wyczy z Zespou Szk
nr 3 poprzez jego wygaszenie.
Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Mieszka
wczy do Szkoy Podstawowej nr 10 przy ul. Os. XXX-lecia PRL. Gimnazjum nr 4

wchodzce w skad Zespou


Szk nr 1 przy ul. Armii Ludowej wczy do Szkoy Podstawowej nr 9.
Zaproponowano ponadto
nowe obwody szk, ktre miayby by tosame z granicami
dzielnicy, w ktrej mieci si
szkoa podstawowa. W dzielnicach Nowe Miasto i Radlin
II, w ktrych s usytuowane
dwie szkoy, granica pomidzy
szkoami pozostaaby wedug
obecnego obwodu tych szk.
W dzielnicy Wilchwy zaproponowano by granice podzielono
proporcjonalnie do moliwoci
lokalowych tyche szk.
Wreszcie zasugerowano
zmian obecnej numeracji szk
podstawowych, ju po ostatecznym zatwierdzeniu sieci szk.
Wszystko wskazuje na to, e
prowadzone w miecie prace
dotyczce przyszego ksztatu
szk, zostan wypracowane w
oparciu o powysz propozycj.
Ostatecznych rozstrzygni w
tej sprawie naley si spodziewa na styczniowej sesji rady
miasta.

Na jakie inwestycje zdecydoway si w tym roku


wadze Wodzisawia l.?
Podczas ostatniej sesji
Rady Miasta Wodzisawia l.
radni zajli si propozycj budetu, ktr przygotowa prezydent Mieczysaw Kieca. Plan
zakada, e kwota tegorocznych dochodw wyniesie 177
517 407 z (to o ponad 21 tys.
wicej ni w roku ubiegym),
a wydatkw 192 009 739 z
(wzrost o ponad 30 tys. z).
Prognozowany decyt to zatem niemal 14 500 tys. z.
Wrd priorytetw Kiecy
i radnych (za przyjciem budetu gosowao 19 z 21 rajcw) pierwsze miejsce zajmuje owiata (26% planowanych
wydatkw), a nastpnie szeroko rozumiana rodzina (17%) i
gospodarka komunalna wraz
z ochron rodowiska (12%).
Tegoroczny budet powstawa w warunkach niepewnoci, co do ostatecznego
ksztatu zmian systemu edukacji. I wanie ta reforma jest
wskazywana jako najwaniejsze zagroenie stabilnoci budetu. Oprcz niej na licie
zagroe znajduj si system
gospodarowania odpadami,
zmiany w kwocie wolnej od

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

podatku oraz zmiany zwizane


z miejskimi zasobami mieszkaniowymi.
Wodzisawskie inwestycje
w duym stopniu bd opiera
si na nansowaniu z funduszy unijnych. Pienidze pochodzce z UE zostan przeznaczone m.in. na rewitalizacj
dworca kolejowego, budow
centrum przesiadkowego, termomodernizacj SP nr 3 i rozwj terenw zieleni.
Tegoroczny budet zakada
rwnie przebudow ul. Matuszczyka oraz szereg dziaa
realizowanych we wsppracy
z radami dzielnic (wspnansowane z ich rodkw) w ramach miejskiego Planu Rozwoju Sieci Drg.
Remontw mog si zatem spodziewa m.in. mieszkacy os. XXX-lecia PRL, ul.
Radliskie Chaupki, ul. Rolniczej w Zawadzie, ul. Chopina
i Polnej w dzielnicy Jedownik
Turzyczka Karkoszka i ul.
Osadniczej, Sportowej i Polnej
w Kokoszycach.
Szczegowa lista dziaa,
ktre planuje podj w tym roku Urzd Miasta, dostpna jest
na jego stronie internetowej.
KC

Czytaj rwnie
str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16


tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
softib.pl

centrumkasskalnych.pl

2 Druga strona

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

<< GazetaInformator.pl

REGION FELIETON

2017 niech bdzie lepszy od Ciebie


ANNA BUREK

Zacieke potyczki polskich


politykw odbiy si echem nie
tylko w Europie, ale i na caym
wiecie. Polska megalomania
skutecznie mydlia nam oczy,
a pod paszczykiem afer w icie
polaczkowatym stylu odcignito nasz uwag od tego, co
si dzieje poza naszym krajem.
2016 nie by dobrym rokiem. Na szczcie idzie nowe. Nowy rok, nowe moliwoci, nowe postanowienia, nowe
plany, nowe nadzieje. Co roku
czekacie na t magiczna dat
1 stycznia, by obudzi si rano
nowym ju czowiekiem, w lepszym ju wiecie. Fakt, 2016
nie by dobrym rokiem. Jednak
2017 te nie bdzie. Nic si nie
zmieni, jeli nie zmienicie si
Wy.
Co robilicie kilka tygodni
temu, w drugi dzie wit Boego Narodzenia, 26 grudnia
2016? Widziaam niektrych z
Was na miecie toczcych si
z przejedzenia. Suncych po lokalnych uliczkach z brzuchami
penymi pierogw, kapusty z
grzybami i karpia, narzekajcych na przejedzenie, wsuwajcych ciepe pczki ze witecznego jarmarku. Im wicej tym
lepiej, jakbycie chcieli naje
si na zapas, na wycigi. Wrzu-

cajc w siebie kolejne porcje


makowcw, pierniczkw i serniczkw. Wrzucajcych ich fotki na Instagrama. Widziaam
Was ani przez sekund nie zastanawiajcych si nad sob i
sensem wit.
Widziaam Was w knajpach
zalewajcych jeszcze ciep w
brzuchu moczk morzem alkoholu winiweczki, naleweczki, piwka, szampany, wdeczki.
Bez umiaru, na umr, bez zastanowienia, na lepo, pilicie,
jednoczenie klnc, na czym to
wiat stoi Na jedn nk, na
drug nk, byle szybko, byle
bez reeksji, byle przeje, przepi te wita. Byle do Nowego
Roku. Byle dalej od samego
siebie, od drugiego czowieka.
Widziaam Was ani sekund
nie zastanawiajcych si nad
drugim czowiekiem, nie patrzcych nawet na kumpla od
kieliszka.
Widziaam Was te w kocioach. Elegancko ubranych
w nowe paszcze, dumnie prezentujcych zdobycze z przedwitecznych
wyprzeday.
Byszczce rajstopki, skrzane
botki, parada prnoci po obu
stronach otarza. Wy - w drogich futrach udajcy, e miujecie kogo poza sob, oni w
czarnych sukniach udajcy,
e miuj wszystkich dookoa.

Widziaam Was ani przez chwil nie zastanawiajcych si nad


moliwoci podzielenia si
tym, co macie. Widziaam Was
bez przekonania stawiajcych
puste nakrycie na stole, bagajcych Bg wie kogo, o to, by nikt
z niego nie skorzysta.
Mam nadziej, e dobrze
przeylicie wita. Bo pono
jakie wita, taki cay rok. A nie
bez powodu ten miniony okrelacie nieudanym. I ten 2017 te
bdzie do kitu. Ale nie u wszystkich. Bo s tacy, ktrzy 26 grudnia wyruszyli do Aleppo. To
troch dalej ni miejscowy rynek czy farny. Poszli dalej ni
na Koniec wiata. Poszli tam,
gdzie koczy si czowieczestwo. Poszli tam, gdzie ludzkie
ycie ma warto mniejsz ni
torebka barszczu instant z Biedronki. Poszli, by wzi sprawy
w swoje rce. By co zmieni.
I cho marsz z Berlina do
syryjskiego centrum wojny ma
wymiar jedynie symboliczny, to
znaczy dla mnie wicej ni dwanacie potraw na witecznym
stole. I cho id w nim muzumanie, sikhijczycy, katolicy i
ateici, jest dla mnie wikszym
wyznaniem wiary ni to, ktre sysz od wita w kociele.
I cho z Bogiem raczej si kc, wierz, e jest z nimi w trakcie tego marszu. Bo id doroli,

Fot. Ireneusz Burek

2016 nie by dobrym rokiem. Zabra nam Wajd i Cohena, zesa 500 plus i likwidacj gimnazjw.

Civil March For Aleppo wyruszy z Berlina 26 grudnia 2016 r. Obecnie jego uczestnicy wdruj przez Czechy. Na granic czesko-austriack zamierzaj dotrze w pierwszych dniach
lutego. Celem marszu jest Aleppo syryjskie miasto, ktre stao si symbolem kryzysu
humanitarnego w tym pastwie. Inicjatork akcji jest polska dziennikarka Anna Alboth.
osoby starsze i dzieci. Id z biaymi agami, by nie wyrzuca
sobie, e nic nie zrobili w czasie
tej okrutnej prby czowieczestwa. Id, by solidaryzowa si
z tymi, ktrzy walcz o przetrwanie zaledwie kilka godzin
wygodnej jazdy samochodem
od nas.
Syszaam Was, jak mwilicie, e nie powinnimy przyjmowa uchodcw, bo to sami
terroryci. Jak krzyczelicie, e
nie ma w Polsce pienidzy dla
nie-Polakw, bo my sami nie
mamy dosy. Jak kpico yczy-

licie tym w stanie wojny, by


si sami powybijali. Jak wyzywalicie osoby o innym kolorze skry od ciapasw. Syszaam te, o czym piewalicie w
trakcie pasterki. O tym, e 2017
lat temu na wiecie dziao si to
samo. Ludzie szukali schronienia i nikt nie otworzy im drzwi.
Byli godni, nikt ich nie nakarmi. Byli bliscy mierci nikt
nie wycign w ich kierunku
pomocnej doni. I na cze tej
rodziny caa ta witeczna farsa.
Szkoda, e celebrujc wydarzenie sprzed tysicy lat, nie wi-

dzimy tego, co dzieje si teraz.


Szkoda, e czekamy a wiat si
zmieni, nie zmieniajc si sami. Szkoda, e nie uczymy si
na cudzych bdach, a historia
wiecznie musi zatacza koo.
Szkoda, e w dziejach XXI wieku to my bdziemy tymi, ktrzy
w obliczu wojny i okruciestwa
nie zrobili nic. Szkoda, e mimo
i poczciwi z nas ludzie, bdziemy opisywani jak prosita u koryta, ktrym obojtne byo cudze cierpienie. Szkoda, e 2017
bdzie u Was tak samo kijowy,
jak poprzedni. No chyba, e

WODZISAW LSKI AKCJE

Wodzisaw te posya wolno


Napisali listy w obronie dysydentw, o ktrych wolno walczy Amnesty International.
KATARZYNA CZY

Annie ma 10 lat i albinizm.


yje w cigym strachu, e kto
zechce j porwa albo zabi, by
z jej ciaa zrobi amulet. Shawkan jest dziennikarzem. Od
trzech lat siedzi w wizieniu za
robienie zdj podczas siedzcego protestu w Kairze i jego
pacykacji. Maxima jest brutalnie zmuszana do opuszczenia swojego domu i przekazania
ziemi na rzecz kopalni zota....
Jedenacioro bohaterw
kolejnej edycji Maratonu Pisania Listw, ktry odby si w
grudniu 2016 r. dzieli bardzo
wiele: pe, wiek, pochodzenie, wyznanie, status spoeczny. Przykady rnic mona
by mnoy. Ale w trakcie Maratonu bardziej liczyo si to,
co ich czy: nie mog w pe-

ni (czasem: w ogle) korzysta


ze swoich praw, z praw, ktre
przysuguj kademu czowiekowi. I wanie dlatego znaleli
si w centrum kampanii organizowanej przez Amnesty International. Od 1 do 11 grudnia
w 784 miejscach w caej Polsce
napisano ponad 350 tys. listw
zarwno do przeladowanych, jak i do przeladowcw.
Do konkretnych oar i przedstawicieli wadz, ktrzy przymykaj oko na ich cierpienie
lub wrcz sami je zadaj. Kady
mg wczy si w t akcj listy mona byo pisa nie tylko
w punktach stacjonarnych, ale
te za porednictwem strony
internetowej, na ktrej wci
jest moliwo podpisania petycji lub pobrania wzoru listu.
Organizatorzy Maratonu dbaj
bowiem rwnie o to, by osoby

niemajce pomysu co mona


napisa do kogo przebywajcego np. w wizieniu, mogy
skorzysta z gotowych szkicw.
Z drugiej strony nawet kilka
sw napisanych samodzielnie
miao i ma wielkie znaczenie
dla ich adresatw.
Maraton odby si take w
Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Wodzisawiu l. Wzili w nim udzia uczniowie ZSP
i ich rodzice, nauczyciele oraz
modzie z Gimnazjw nr 1 i 3
w Wodzisawiu l. oraz z placwek w Turzy l., Pszowie i
Skrzyszowie. Swoje listy napisali rwnie starosta powiatu
wodzisawskiego Ireneusz Serwotka, czonkini zarzdu odpowiedzialna za owiat Danuta
Makowska, dyrektor Powiatowego Orodka Doskonalenia
Nauczycieli Janusz Stanek, a

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy

Wydawca: Raciborskie Media


47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Skad: Agnieszka Subocz


Dzia graki i reklamy:
Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE
Sp. z o. o. Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
gracznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

take policjanci z wodzisawskiej komendy powiatowej.


cznie w ZSP powstao 1100
listw i petycji. Dla porwnania
w ubiegym roku uczniowie, nauczyciele i przyjaciele ZSP napisali 700 wiadomoci.
Zarwno starosta, jak i Danuta Makowska sami napisali listy w obronie samodzielnie
wybranych przez siebie osb
spord dziesiciu dysydentw
zaproponowanych przez Amnesty International.
Danuta Makowska pisaa
w obronie Fomusoh Ivo Feha,
skazanego w Kamerunie na 10
lat wizienia za SMSa. Fomusoh Ivo Feh mia przed sob
wietlan przyszo. Wanie
mia rozpocz studia na uniwersytecie. Jedna wiadomo
SMS wszystko zmienia. Pewnego dnia Ivo otrzyma wiadomo od kolegi: Boko Haram
rekrutuje mode osoby od 14 lat
wzwy. Warunki zatrudnienia:
4 przedmioty w GCE [odpowiednik matury, przyp. tum.]
plus religia. Wiadomo od
kolegi bya komentarzem na
temat tego, jak trudno znale
prac bez wysokich kwalikacji. Chopak artowa, e nawet
Boko Haram (grupa zbrojna)
nikogo nie zatrudni bez zdania
w szkole redniej przynajmniej
5 przedmiotw. Ivo przesa t
wiadomo swojemu przyjacielowi, ktry przesa j dalej do
modszego kolegi. Nauczyciel
zobaczy wiadomo, skonskowa telefon i pokaza policji. Wszyscy trzej zostali aresz-

KOMENTARZ NA GORCO
Danuta Makowska
czonkini Zarzdu Powiatu
Wodzisawskiego
Udzia w takich akcjach,
jak Maraton Pisania Listw
Amnesty International ma
bardzo gboki sens i jest potrzebne, bo kt ma wystpowa w obronie bojownikw o
prawa ludzi, jak nie ludzie wolni. Sens jest tym wikszy, e

jak pokazuj przykady nacisk


spoecznoci midzynarodowej nie raz ju pozwoli uwolni lub pomc dysydentom.
Innym wanym aspektem
jest rozwijanie w modziey
poczucia odpowiedzialnoci za
sprawy wiata i uwiadamianie jej, e nie w kady zaktku
wiata prawa ludzi nawet te
podstawowe s szanowane.

towani pomidzy wrzeniem a


grudniem 2014 roku. Teraz s
w wizieniu, grozi im proces w
sdzie wojskowym i wyrok do
20 lat pozbawienia wolnoci.
[AKTUALIZACJA] 2 listopada
sd wojskowy skaza Ivo i jego dwch znajomych na 10 lat
wizienia za przestpstwa powizane z terroryzmem. Nie powinni paci swoj przyszoci
za przesanie sobie artu.
Starosta Serwotka wystpi
w obronie Annie Alfred z Malawi, gdzie jest przeladowana jako albinoska. W tej czci
Afryki albinosi s zabijani, a z
ich czci ciaa sporzdzane s
amulety. Ma 10 lat, a gdy doronie, chce zosta pielgniark.
Moe jednak nie doy realizacji swoich marze poniewa s
ludzie, ktrzy wierz, e czci
jej ciaa maj magiczn moc.
Ci ludzie uwaaj, e nie jest
czowiekiem. Nazywaj j duchem lub pienidzmi. Chc

ukra jej wosy lub, co gorsza,


koci. Annie urodzia si z albinizmem, dziedzicznym stanem, w ktrym organizm nie
produkuje wystarczajcej iloci pigmentu, ktry chroni skr przed socem. W Malawi
yje okoo 7 000-10 000 osb
podobnych do Annie. Wszystkim grozi niebezpieczestwo, a
nawet mier, z rk osb, ktre myl, e dziki czciom
ich ciaa stan si bogaci. Od
listopada 2014 roku znacznie
wzrosa liczba atakw na osoby z albinizmem. Tylko w 2015
roku odnotowano 45 doniesie o morderstwach i porwaniach, bd ich prbach. Osoby takie jak Annie nigdzie nie
s bezpieczne. Nie tylko przestpcy chc je porwa, ale rwnie czonkowie rodziny. Uwaaj, e osoby z albinizmem s
zotem, ktre mona zdoby i
sprzeda. Annie i inne osoby
potrzebuj ochrony prawnej.

GazetaInformator.pl >>

RYDUTOWY SYLWETKI

NIEBOCZOWY RELIGIA

Z Rydutw pod wie Eiffla


czyli jak zrealizowa swoje marzenia
Czy postanowienia noworoczne s skazane na porak? Jacek Laszczyski
udowadnia, e nie. A cele i marzenia s po to, by je realizowa.
katarzyna czy

Dlaczego warto spenia


marzenia?
eby na ou mierci mona byo odej z umiechem na
ustach. I ze wiadomoci, e
te chwile, ktre si dostao, nie
byy zmarnowane, tylko zostay wykorzystane w odpowiedni
sposb i e osigno si w yciu
co wicej ni jakie paskie
przeycia.

Kopuy wiey i ich obicie modrzewiem syberyjskim nawizuje


do drewnianego kocioa, ktry by kiedy w Nieboczowach.
Z kolei powierzchnia (szeroko 20 m i dugo 35 m) jest
zbliona do murowanego kocioa, ktry zastpi drewniany.
Moe pomieci okoo 300 osb (200 w awkach).

Cho parafia w. Jzefa


Robotnika liczy obecnie
150 osb, w pierwszej pasterce w nowym kociele
uczestniczyo ponad 350.
Koci w nowych Nieboczowach zostanie powicony
we wrzeniu biecego roku,
podczas oficjalnego otwarcia
miejscowoci. Jednak naboestwa za zgod arcybiskupa odbywaj si ju od paru miesicy.
Od 1 stycznia msze w. w kad
niedziel s odprawiane o godz.
9:00 i 11:00.
Obecnie parafia w. Jzefa Robotnika ma 150 parafian.
Jest to okoo 40 rodzin, ktre
ju mieszka w nowych Nieboczowach oraz 9 rodzin, ktre
jeszcze yje w starych, gdzie
powstanie zbiornik Racibrz
Dolny.
Z wielka radoci ksidz
Mariusz Pacwa, proboszcz
od trzech lat, przyznaje, e w
pierwszej pasterce w nowym
kociele uczestniczyo ponad
350 osb. Przyjechali te
mieszkacy starych Nieboczw, ktrzy przeprowadzili si
gdzie indziej dodaje ksidz.
Co z pewnoci jest dobrym
znakiem dla najwaniejszego
wyzwania, ktre stoi teraz przed
ksidzem Mariuszem Pacw.
Ju nie budowa kocioa,
z czym musia si zmaga w
ostatnim czasie, ale integracja
przyszych parafian z nowym
kocioem. Jak przyznaje
okres budowy wymaga duego
zaangaowania, ale teraz trzeba
si skupi na powikszeniu parafii. Doczy maj Dbrowy
(ulica Dbrowy we wsi Syrynia,
okoo 30 domw) i pobliskie
ulice. Wwczas bdzie nas okoo 500, czyli tyle ile w starych
Nieboczowach podaje ksidz
Pacwa.
Jednak, majc na uwadze,
e w najbliszym czasie na terenie nowych Nieboczw zostanie wydzielonych okoo 200
dziaek. Liczc, e na jednej
dziace zamieszka od 3 do 5
osb, mona przypuszcza, e
do 10 lat parafia wzbogaci si
jeszcze o okoo 1000 parafian.
1500 to ju bdzie cakiem fajna parafia przyznaje pro-

boszcz. Te liczby podkrelaj trafno inwestycji dodaje


ksidz. Ponadto budowa kocioa bya kart przetargow,
jeli chodzi o przenosiny mieszkacw Nieboczw. Spraw
priorytetow dla mieszkacw
by koci. Przeniesiemy si,
jeli bdzie koci. To wiadczy o gbokiej religijnoci i pobonoci spoecznoci. W dzisiejszym wiecie jest to postawa
godna naladowania podkrela ksidz Pacwa.
Ksidz Mariusz Pacwa jako budowniczy kocioa chcia,
aby nowa witynia nawizywaa do starego drewnianego kocioa, ktry by kiedy w
Nieboczowach, a teraz znajduje
si w parku etnograficznym w
Chorzowie oraz do murowanego z lat 30. To wszystko udao
si poczy z nowoczesnoci
(automatyka, ogrzewanie podogowe, pompy ciepa, owietlenie ledowe).
Wyposaenie zakrystii jest
nowe. Co ciekawe, probostwo
zaplanowane jest w kociele.
Do p roku powstanie probostwo. Taka bya moja wizja. Zadaniem projektantw byo tak
zaplanowa probostwo, eby
nie rzucao si w oczy w kociele podkrela ksidz Mariusz
Pacwa.
Koci w starych Nieboczowach ju jest po desakralizacji. 10 listopada przeszed
w stan wiecki, wszystko zostao
wyniesione, a drzwi zostay zamurowane dodaje proboszcz.
Ostatnie prymicje w Nieboczowach byy w 1996 roku.
Byoby to pikne zwieczenie.
Myl, e kandydatw byoby
paru, ale wszystko w rkach
Boga. Bdziemy si modli
przyznaje.
Trzy lata temu tereny pod
zabudow wici arcybiskup
Wiktor Skworc. Budowa kocioa trwaa prawie dwa lata i
kosztowaa 4 mln z. Jest rwnie cmentarz, gdzie przeniesiono szcztki pochowanych na
starym cmentarzu. Obecnie na
terenie nowej miejscowoci jest
okoo 40 domw. Trwaj prace
zwizane m.in. z budow mieszka socjalnych, remizy, boiska.
Niedawno odbyo si te uroczyste otwarcie gazocigu.

Niezy pocztek. Rozmowa o realizowaniu planw,


a tu w pierwszym zdaniu
opowiadasz o mierci...
Nie chodzi mi o mylenie o
mierci w sensie negatywnym
czy ponurym. wiadomo tego,
ze ycie moe si skoczy waciwie w kadej chwili, traktuj
jako motor napdowy. Warto
sobie zada pytanie: czy gdybym jutro umar, to czy bybym
zadowolony z tego jak wyglda
moje ycie? Jeeli nie, to znaczy,
e faktycznie trzeba si wzi do
dziaania, nie patrze na innych
i krok po kroku zacz realizowa swoje marzenia.
No wanie. Pocztek roku
to czas robienia postanowie wikszo osb jest
w tym wietna. Tylko co
zrobi, eby te nasze plany nie pozostay tylko planami?
Najtrudniej jest cokolwiek
zacz. Bo pojawia si w gowie
jaki pomys i czsto na tym
si koczy. Marzenie, cel trzeba
sobie jako zmaterializowa,
na przykad zapisa go na kartce.
Ja, pod wpywem rnych
ksiek, zaczem sobie wypisywa cele do zrealizowania w
najbliszym tygodniu i miesicu, cele na rok i cele na 5 lat. Zaczem tak robi chyba w liceum
i tak krok po kroku doszedem
do tego miejsca, w ktrym jestem teraz. A wic planowanie
to jest jedna sprawa. A druga,
bardzo dla mnie wana, kwestia
to wiara. W pewnym momencie uwiadomiem sobie, e jeeli wierz w Boga, to nie mog
cigle si ba i zamartwia, bo
przecie On nade mn czuwa i
prowadzi mnie przez ycie.
Do strachu jeszcze za chwil wrcimy, ale teraz chciaabym jeszcze pozosta
przy realizacji celw. Mwisz o planowaniu krok
po kroku, ale jak to wyglda w praktyce? Wemy jako przykad nauk jzyka.
Samo powiedzenie sobie,
e chc, to chyba troch
za mao... Tobie udao si
przeku chci na praktyk.
Najwaniejsze to robi
wszystko z pasj. Problem jest
na samym pocztku trzeba
wybra jzyk, ktry ci si podoba i ktry ci pasjonuje. Jeli nie
lubisz jakiego jzyka, to raczej
trudno bdzie ci si go uczy, bo
nie bdzie ci to sprawia adnej przyjemnoci Niemieckiego

Fot. archiwum Jacka Laszczyskiego

Fot. Krystyna Stanik

KOCI
W NIEBOCZOWACH
CZEKA NA DBROWY

krystyna stanik

Styl ycia 3

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

prbowaem si uczy w szkole,


ale mao co z tego pamitam.
Natomiast francuski zawsze mi
si podoba, zawsze mnie pasjonowa, a nigdy nie miaem rodkw na to, eby i na jaki kurs.
Miaem troszk francuskiego na
studiach, a potem ju wszystko
robiem samodzielnie. Nauka
kadego sowa bya dla mnie tajemnic, sprawiao mi rado, e
ju wiem, co dane sowo oznacza itd.
I od tej radoci i ciekawoci doszede do sytuacji,
e masz dziewczyn Francuzk i uczysz si we francuskojzycznej szkole...
Kwestia bycia w zwizku z
dziewczyn Francuzk zmienia
wszystko, dlatego, e jak jestemy w zwizku, to nie moemy
zostawi sobie jakiego sowa na
boku, bo kade sowo jest wane w tej komunikacji (miech).
Dlatego od kiedy zaczem si
spotyka z moj dziewczyn, to
praca ze sownikiem bya na porzdku dziennym. Potem ju si
na tyle nauczyem ronych swek, e sownik nie by ju tak
potrzebny.
Kolejnym motorem byo
to, e chciaem kontynuowa
studia, a wiedziaem, e aden
uniwersytet nie przyjmie studenta zagranicznego, ktry nie
zda jednego z dwch egzaminw jzykowych - midzynarodowego DALF/DELF lub
pastwowego TCF, ktry skada si z kilku poziomw i kategorii. Oglna opcja, najbardziej
bogata, pozwalajca m.in. na
podjcie studiw magisterskich
jest te najbardziej wymagajca i ja zdecydowaem si wanie na ni. W momencie, kiedy
si zapisaem na egzamin, wiedziaem, e mj test bdzie za
dwa, trzy miesice, a jeeli go
nie zdam, to na kolejny mog
aplikowa dopiero trzy, cztery
miesice pniej. Wic kadego
dnia wstawaem wczenie rano i a do wyjcia do pracy (na
12.30) si uczyem. Przygotowywaem sobie list swek do
pracy i gdy np. siedziaem przy
przymierzalni [Jacek pracowa
w sieciowym sklepie odzieowym przyp. KC] i nie miaem
klientw, to sobie wiczyem
odmian czasownikw pod nosem.
Przez ostatni miesic przed
testem robiem wszystko co
moliwe po francusku, przeprosiem rodzin, e bd si mniej
kontaktowa, eby mie jak
najmniej stycznoci z polskim,
chodziem nawet na msze po
francusku, eby ten jzyk by z
kadej moliwej strony... Udao
mi si zda ten TCF na poziomie
C1, a w niektrych moduach
zabrako mi jednego punktu do
poziomu C2...
Osoby z centrum, w ktrym si zdaje ten egzamin powiedziay, e raczej si nie zdarza, eby kto, kto nie chodzi do
nich na kursy przygotowawcze
zdawa na takim wysokim poziomie.

Jako tak krok po kroku staraem si odsuwa wymylone


lki, niepewnoci, wszystkie rzeczy ktrych si baem, bo
uwiadomiem sobie, e ten strach nie ma bezporedniego
wpywu na moje ycie, wic nie powinienem go bra pod
uwag i traktowa jako jaki gwny hamulec rozwojowy.
Nie chodzi o to, eby w ogle si nie ba, ale o to, eby odrnia taki zdrowy niepokj od paraliujcego strachu.

Twoja opowie brzmi jak


jedno pasmo sukcesw,
ale przecie nie byo tak, e
wszystko szo jak z patka.
Czsto jakie przeszkody
czy najzwyklejsze zniecierpliwienie uniemoliwiaj
nam realizacj celw i marze. Masz jakie sposoby,
eby to przezwyciy?
Zawsze nadchodzi moment, e co ci si nie udaje,
np. ja miaem tak, kiedy aplikowaem na studia. Z uwagi na
to, e jestem osob z zagranicy,
ktra nie ukoczya wczeniej
studiw we Francji, to byo mi
bardzo trudno dosta si na
magisterk. Na studia licencjackie mona si tam dosta
do atwo, ale ja ju byem po
licencjacie w Polsce i nie chciaem si cofa. Miaem ogromny problem, bo duo uczelni
odrzucao moje kandydatury i
to mnie przede wszystkim doowao. Mylaem sobie, e spdz cale ycie na kasie w sklepie, a to nigdy nie byo moim
celem. Ale wiedziaem, e Bg
ma te jakie plany w stosunku do mnie i e to nie jest przypadek, e nauczyem si akurat
francuskiego, e trafiem akurat
do Parya, e mnie nie przyjli na te uczelnie akurat, kiedy
miaem decydowa, co dalej ze
swoim yciem... Si rzeczy wrciem do swoich planw sprzed
podjcia studiw w Polsce, kiedy si zastanawiaem czy perfumy czy PR. A e szk perfumeryjnych w Polsce nie byo, to
zosta PR.
A dzisiaj...
W zasadzie dzisiaj mgbym odhaczy wszystkie cele
krtko- i dugoterminowe, ktre kiedy sobie zrobiem.
Dzisiaj ucz si w ISIPCA,
szkole perfumeryjnej w Wersalu i pracuj w najwikszej

wiatowej firmie produkujcej perfumy. Jestem asystentem perfumera czyli realizuj


przygotowane przez niego formuy, tworz kolekcje zapachowe przez niego zaprojektowane.
Dla wielu osb to, w jaki
sposb yjesz, wydaje si
czym nieosigalnym. Bo
wspomniany ju strach,
bo obawy przed tym, co powiedz inni...
Ja nie czuje si jakim bohaterem. Wyjechaem dlatego, e po prostu chciaem. Fajnie, jak rne osoby ci mwi,
e ci wspieraj i e fajnie, e
ci si udao, ale gupio si czuj jak kto mnie traktuje w taki
przesadny sposb. Uwaam, e
kady moe zrobi to co ja, bo
nie miaem ani umiejtnoci
jzykowych, ani jaki rodkw
finansowych szczeglnych, tylko po prostu zaczem dziaa.
I to jest jedyna rnica. Jak kto
mwi: Wow, Jacek, ale ci si
udao albo co w tym rodzaju,
to mu odpowiadam: Te tak
moesz, zacznij dziaa po prostu i nie bj si tego dziaania.
Trzeba te sobie powiedzie, e
czyja opinia nie ma bezporedniego wpywu na moje ycie.
Swoje ycie przeywasz ze sob
od pocztku do koca, wic musisz siebie lubi, sobie zaufa i
robi to, co chcesz, a inni... Jeli kto si odwrci od ciebie,
bo robisz co, co jest niezgodne
z jego opini, to to jest jego problem i trzeba si z tym pogodzi
i zostawi to gdzie na boku.
Rne dowiadczenia yciowe pokazay mi, e warto
zaryzykowa i postawi na siebie oczywicie nie eby by
okropnym, bezdusznym egoist, ktry nikim si nie przejmuje, ale myl, e zdrowy egoizm to jest cecha, ktra pozwala
na rozwj osobisty.

4 Sport

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SYLWETKI

Sandra Pniak: yj takim yciem, jakie sobie wymarzyam


katarzyna krentusz

Podobno na swj pierwszy trening jiu jitsu trafia Pani raczej przypadkiem i nawet... bya Pani
sabsza od reszty grupy?!
Niepowodzenia motywoway? W ktrym momencie przyszy wic pierwsze
sukcesy? Swoj histori
motywuje Pani swoich
uczniw?
Sandra Pniak: Tak, to
prawda, na pierwszy trening
trafiam cakowicie przypadkiem. Jako maa dziewczynka
chciaam taczy, jednak nie
przyjli mnie do zespou. Pamitam, e bardzo wtedy pakaam. Mniej wicej w tym
samym czasie starsza siostra
zapisaa si na judo, pomylaam Aaa niech bdzie te judo,
skoro nie mog taczy . Tak
baletki zamieniam na judog
i do dzisiaj jej nie opuszczam.
Miaam wtedy 13 lat. Na pocztku to bya dla mnie zabawa. Potem treningi zaczy by
coraz czstsze i coraz bardziej
intensywne, a na zawodach
pojawiay si pierwsze medale. Trenowaam w wodzisawskim Satori. Gdy klub si rozpad, przeszam do Rybnika.
Po pewnym czasie wrciam
do Wodzisawia, ale zaczam
trenowa jiu jitsu. Aktualnie
jestem zawodniczk orskiego
Octagonu. miao mog powiedzie, e byam antytalentem i
wydawao mi si, e moim rwienikom wszystko przychodzi atwiej. Ja zawsze musiaam wykona dwa razy wicej
wicze i powici dwa razy
wicej czasu, zanim co zaapaam . Zdecydowanie nie
miaam do tego sportu zacicia,
ale cika praca, determinacja i
upr pozwoliy mi by dzisiaj w
tym miejscu, w ktrym jestem.
Tym bardziej jestem dumna z
moich sukcesw. Myl, e to,
co robi, bardzo motywuje moich zawodnikw oraz uczniw.
(...) Moi zawodnicy i uczniowie
dowiadczaj tego, jak yj, widz, jak duo pracy wkadam w
treningi, wiedz, e po caym
dniu pracy oraz treningu z nimi jad prosto na swj trening.
Kiedy jestem na zawodach, dopinguj i ogldaj moje walki w
Internecie. W listopadzie, kiedy
byam na Mistrzostwach wiata, w Internecie bya z tych zawodw relacja na ywo moi
zawodnicy oraz uczniowie siedzieli cay dzie przed komputerem, eby zobaczy moje
walki. Ale nie tylko oni! Prosz sobie wyobrazi, e nawet
ich rodzice zaniedbywali tego dnia swoje obowizki i cay
dzie ledzili relacj, czekajc
na moje walki. () Uczniowie
SP 8, w ktrej pracuj, ogldali
moje wystpy na wielkim telebimie, dopingujc i krzyczc, e
na pewno wygram. Wie Pani, to
s takie chwile, kiedy krci si
za w oku. To daje motywacj
w tych ciszych momentach.
Myl, e mj styl ycia i to, e
pokazuj im na wasnym przykadzie, ile sport moe wnie
w ich ycie, e jeli si czego

Fot. facebook.com

O tym, jak wyglda codzienno wodzisawskiej mistrzyni jiu jitsu, o swojej pracy, treningach, wyrzeczeniach
i yciu, ktre daje peni szczcia, specjalnie dla dwutygodnika Gazeta Informator opowiedziaa Sandra Pniak.
bardzo mocno pragnie, cay
wszechwiat sprzyja potajemnie, by udao Ci si to osign
to jest dla nich ogromn motywacj.
Za wielkimi sukcesami stoi
z ca pewnoci cika
praca. Jak czsto Pani trenuje? Jak godzi to z prac
i yciem prywatnym? Kto
Pani wspiera, pomaga?
S.P.: Trenuj od 13 lat. Dugo trwania treningu uzaleniona jest od okresu przygotowawczego. Standardowo trwa
dwie godziny. Przed zawodami
jest troch wyduony, nierzadko przeplatany z dodatkowymi
wiczeniami, jak np. bieganie,
basen. Na pewno stawiamy na
technik, sparingi, zwracamy
uwag na motoryk, pracujemy
nad sabymi stronami. Mam to
szczcie, e ze wzgldu na to,
e jestem w kadrze narodowej, mj trener Kamil Wjcik
podchodzi do mnie bardzo indywidualnie i mam moliwo
przekadania treningw, gdy
niespodziewanie co mi wypada, np. wywiadwka. (...) Oczywicie wana jest te dieta.
Przed startem cakowicie rezygnuj ze sodyczy, zapychaczy,
spoywam zbilansowane posiki o odpowiednich proporcjach biaka, wglowodanw
i tuszczy. W sportach walki
musimy mieci si w odpowiednich limitach wagowych.
Waenie dzie przed startem
jest kluczowe, dlatego odpowiednia dieta jest tak istotna.
(...) Praca, treningi dzieci, studia, moje treningi, do tego wyjazdy na zawody Nieatwo to
pogodzi. Kiedy zaczynaam
pracowa nawet nie niam o
tym, e wszystko to mog ze
sob czy i jeszcze dosta si
do kadry. Mam zaszczyt reprezentowa Polsk z Orzekiem
na piersi. To co niesamowitego! Ciesz si, e mog godzi
prac ze sportem, chocia na
co dzie nie jest atwo. Jednak
stanie na podium z medalem
na szyi wszystko wynagradza i
to s te chwile, dla ktrych warto y. (...) ycie prywatne to
dla mnie sala treningowa. Tam
spdzam swj wolny czas, tam
mam znajomych i przyjaci.
Czasu wolnego tak naprawd
nie mam - wstaj rano, id do
szkoy, gdzie ucz wychowania
fizycznego, pniej pdz na zajcia judo z dziemi, nastpnie
jad na swj trening, by wrci do domu okoo 23. W midzyczasie uczszczam na studia podyplomowe, doskonal
swoje sportowe umiejtnoci, a
na kursach i szkoleniach - podnosz kwalifikacje zawodowe.
Ale nie narzekam! To jest mj
wybr i takie ycie, o ktrym
zawsze marzyam. Sport daje
niesamowicie duo dobrego.
To jest pikna przygoda, ktr
bdzie si wspomina latami.
Jeli chodzi o wsparcie
Sukces zawodnika ma wielu ojcw. To ja wychodz na mat
i walcz, jednak jest mnstwo
ludzi, ktrzy z reguy pozostaj w cieniu. To ja zbieram laury za ich wysiek, ktry wcale

Sandra Pniak podczas I Gali Judo Kids.


nie jest mniejszy od mojego.
Mowa tu oczywicie o trenerze Kamilu Wjciku oraz moich sparingpartnerach z klubu Octagon ory. Ogromnym
wsparciem jest dla mnie moja
rodzina, ktra zawsze stoi za
mn murem, trzyma za mnie
kciuki, pociesza i wytrzymuje ze mn na co dzie, w tym
trudnym dla zawodnika okresie przedstartowym. To oni s
ze mn, kiedy ciesz si z wygranej, ale s rwnie wtedy,
kiedy przeywam chwile zwtpienia i zaamania. Oczywicie
nie mog zapomnie o moich
zawodnikach oraz uczniach,
jak rwnie ich rodzicach. Oni
take s czci tego sukcesu,
wie Pani, takimi cichymi bohaterami. To oni mnie napdzaj i dodaj tej ogromnej mocy. Gdyby nie oni, na pewno
nie byabym w tym miejscu, w
ktrym teraz jestem. Niesamowitym wsparciem s dla mnie
rwnie wadze Miasta Wodzisawia lskiego: Pan Eugeniusz Ogrodnik, Mieczysaw
Kieca oraz Pani Barbara Chrobok. To oni we mnie uwierzyli i
mi zaufali. ycz kademu zawodnikowi, aby jego miasto tak
go wspierao, jak oni mnie!
Przychodz chwile zwtpienia, saboci? Jeli nie
karier sportow - czym
innym chciaaby si Pani
zaj w yciu?
S.P.: Cae moje ycie to
sport. Kiedy w wieku osiemnastu lat moje koleanki wychodziy na imprez - ja siedziaam
w domu, czytajc ksik i odpoczywajc po cikim treningu, zbierajc siy na to, aby rano
wsta wyspana i wypoczta, gotowa na kolejny trening. To by

mj wybr, mimo tego, e cay


ten proces nie zawsze wyglda
tak kolorowo. czenie treningw oraz startw na takim poziomie z prac zawodow, ktr naprawd kocham, to, mimo
wszystko, ciki kawaek chleba. To czsto bl, pot i zy. Do
tego zmczenie, kontuzje oraz
ogromny stres i emocje, ktre
towarzysz mi zawsze w czasie
zawodw. To, co widzicie ju
po wygranej, z medalem w rku to tylko uamek tej cikiej
pracy, ktr musz wykona,
reszta dzieje si na treningach.
Jednym sowem duo wyrzecze, zwtpie i zawirowa,
ale za to pikna nagroda, ktra rekompensuje wszystko! Bo
kocham to, co robi! I to jest
cae moje ycie. Nie wyobraam sobie, aby w moim yciu
zabrako sportu. Dlatego ju
teraz buduj swoj ciek po
zakoczeniu kariery sportowej.
Pracuj w szkole, co byo moim
najwikszym marzeniem. Do
dzisiaj dzikuj Bogu, e mog
robi to, co kocham. Prowadz
zajcia judo dla dzieci, pod sob mam 120 trenujcych dzieci.
Rozwijam si, a do tego nadal
startuj. (...) Jestem najszczliwsz osob na wiecie. Mam
zy w oczach, kiedy pomyl o
tym, e yj dokadnie takim yciem, jakie sobie wymarzyam.
Rok 2014, Mistrzostwa
wiata w Abu Dhabi w brazylijskim jiu-jitsu i najwaniejszy, zdobyty w blach,
zoty medal... Jak dzi, z
perspektywy czasu, wspomina Pani ten dzie?
S.P.: Wspominajc ten
dzie za kadym razem mam
ezki w oczach. Zdobycie biletu
a jednoczenie awansu na start

w tak prestiowych zawodach


byo dla mnie naprawd wielkim wyrnieniem. Wiem, jak
duo kosztowao mnie zdobycie
tego medalu. Wtedy nie miaam tylu obowizkw, bo tylko
studiowaam, dlatego trenowaam trzy razy dziennie. Rano niadanie, pniej trening
biegowy, chwila odpoczynku,
drugie niadanie, trening na
basenie lub na macie, obiad,
sen i kolejny trening na macie,
kolacja i znowu sen. Wszystko
byo poukadane co do godziny,
nie byo mowy o adnej imprezie, odstpstwie od planu. (...)
Dawaam z siebie 110 %, byam
wietnie przygotowana... Nie
przewidziaam jednak najgorszego. Miesic przed zawodami, kiedy obcienie treningowe jest najwiksze, na jednym
z obozw doznaam kontuzji
rki. Organizm zwyczajnie nie
wytrzyma obcienia. wiat si
wtedy zatrzyma i run w jednym momencie. Bl by ogromny, a ja miaam w gowie nie to,
czy z rk wszystko w porzdku, tylko to, e nie wystartuj...
Myli kryy tylko wok tego, e pikny sen o Emiratach
prys Wtedy od razu pomylaam sobie No tak, przecie
to by byo za pikne, gdyby si
nic nie wydarzyo Jak zwykle
pech. To by pierwszy dzie
obozu. Na rodkach przeciwblowych, z usztywnion rk
zostaam na obozie do koca. Z
biegiem czasu stwierdziam, e
byo to szalone i nie do koca
odpowiedzialne, ale moja ambicja i upr nie pozwoliy mi
si wycofa. Wizyta u lekarza
potwierdzia najgorsze, usyszaam wtedy: Sandra, nie bd Ci oszukiwa. W miesic
czasu nie ma szans, eby rka,
ktra jest Twoim narzdziem,
wyleczya si i bya sprawna.
Czeka Ci duga rehabilitacja.
zy, pacz i baganie, eby zrobi
wszystko, co si da Ja musz
wystartowa Skoczyo si na
przeciwblowych zastrzykach.
Cho i to nie dawao gwarancji,
jak tak naprawd rka zachowa si w walce. Wyjazd do Abu
Dhabi by niesamowit przygoda. (...) Emiraty to cakiem
inny wiat. Wiedziaam, e ju
sam udzia by czym naprawd wielkim. Ale apetyt ronie
w miar jedzenia i gdzie po cichu liczyam na medal. (...) W
dniu startu czuam ogromny
stres(), hala bya zapeniona
po brzegi. Po pierwszej walce
wiedziaam, e to MJ DZIE.
Rka bardzo bolaa, ale czuam si przygotowana w 110%.
Po pierwszych walkach, kiedy
wiedziaam ju, e dostaam
si do finau, pakaam jak maa dziewczynka. Dzwonic do
mamy, nie umiaam wydusi z
siebie sowa - ona bya przekonana, e przegraam, a to byy
takie emocje i zy szczcia, e
naprawd ju drugie miejsce
byoby dla mnie najlepszym
wynikiem. () W walce finaowej spotkaam si z przeciwniczk, z ktr toczyam mocne i wyrwnane pojedynki ju
wczeniej. Raz wygrywaam ja,
raz wygrywaa ona. Do tego w

gowie witaa mi myl, e rka


nie jest sprawna zmotywowaam si i wyszam z przekonaniem, e dam z siebie wszystko,
a co ma by, to bdzie. I WYGRAAM! Tego dnia jeszcze
sama nie wierzyam w to, e
si udao. Dopiero, kiedy rano wstaam, kiedy zobaczyam
medal, ktry lea na pce koo ka, wiedziaam, e to nie
sen, e to stao si naprawd.
Wiedziaam ju wtedy, e nigdy
wicej nie mog mwi, e jestem pechowcem. Po wygranej
w Emiratach nastpi ogromny
przeom, wszystko zaczynao
mi si ukada - zdobyam zoty
medal, co wczeniej wydawao
mi si nierealne, dostaam wymarzon prac w szkole, zorganizowaam I Gal Judo Kids,
co wczeniej byo dla mnie tylko snem. A do tego mam ponad setk trenujcych pod moim okiem judokw, o ktrych
kiedy rwnie bym nie nia. Z
biegiem czasu wiem, e wszystkie te ze rzeczy doday mi tylko
siy i sprawiy, e sukces jeszcze
lepiej smakuje.
Podobno mczyni boj si silnych kobiet... Czy
czuje Pani szczeglny respekt ze strony pci przeciwnej?
S.P.: Myl, e nie tyle respekt, co raczej podziw. Mczyni bardzo doceniaj to, co
robi i ile musz woy w to
pracy. Pod wzgldem anatomicznym i fizjologicznym kobieta nigdy nie dorwna w tym
sporcie mczynie. Jeli trenowaabym balet, to fakt, e
jestem kobiet, przemawiaby
na moj korzy, poniewa kobiety z natury s bardziej gitkie i rozcignite. Natomiast w
sportach walki potrzebna jest
sia, wytrzymao i dynamika.
adna dziewczyna nigdy nie
bdzie w stanie osign takiego poziomu, jak mczyzna,
zakadajc e ich czstotliwo
treningu bdzie taka sama. Dlatego jest to na pewno ciszy
sport dla kobiet, tym bardziej,
e na treningach walcz gwnie z mczyznami. Wiadomo,
e jeli kolega z klubu ze mn
przegra, to nie jest zadowolony,
ale myl, e to zdrowa rywalizacja, ktra podnosi poziom, bo
on pniej robi wszystko, eby
drugi raz nie przegra z bab
(miech).
O czym jeszcze marzy kobieta tylu sportowych sukcesw?
S.P.: Lista marze jest duga, znajomi i rodzina miej
si, e nie potrafi wysiedzie
na miejscu. Cigle co realizuj i robi, nie zatrzymujc si w
miejscu ani na chwil. Po kolei skrelam z listy zrealizowane cele i spenione marzenia.
Ale najbardziej chyba marz o
tym, eby doba miaa 48 godzin
(miech) oraz o tym, ebym ja i
moi bliscy byli zdrowi.
Pen wersj wywiadu z
mistrzyni z Wodzisawia l.
znajdziecie na naszej stronie
internetowej gazetainformator.pl.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 1/2017

GazetaInformator.pl 11 stycznia 2017 nr 1 (228)

REGION GOSPODARKA

Walka z szar stref w Polsce zapowied staa si faktem


Fot. prezydent.pl

Od 1 marca 2017 roku suba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostan przeksztacone
w Krajow Administracj Skarbow.

Dla przedsibiorcw rok 2017 zapowiada si jako bardzo niestabilny i niepewny. Od lat
wiadomo, e jednym z gwnych czynnikw hamujcych rozwj firm i przedsibiorczo
jest zmienno przepisw i niepewno jutra w zakresie cigej nowelizacji prawa. Od
kilku tygodni znamy ustaw o powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w lad
ktrej znikn urzdy skarbowe, suby celne, zmieni si wiele przepisw wykonawczych.
Analitycy mwi o zmianach w ponad 150 ustawach, ktre cile powizane s z wdroeniem KAS. W kwietniu ma pojawi si rozporzdzenie o kasach fiskalnych jako kolejny
krok w uszczelnianiu systemu podatkowego. Zaledwie w dwa miesice nowe kompetencje otrzymaj naczelnicy, dyrektorzy, urzdnicy... Trudno dziwi si przedsibiorcom,
ktrzy zniechceni do prowadzenia i rozwijania firm w Polsce coraz czciej rozwaaj
przeniesienie siedziby za granic.

ireneusz burek

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej ma przyczyni si do skonsolidowania administracji podatkowej,


celnej i skarbowej - od marca
funkcjonowa bd tzw. izby
administracji skarbowej, ktrym maj podlega urzdy
skarbowe i urzdy celno-skarbowe. Takie rozwizanie, dziki m.in. integracji baz danych
o podatnikach, pozwoli ma na
sprawniejsz obsug patnika
w prawidowym wykonywaniu obowizkw podatkowych
i obowizkw celnych. Ma
jednak przede wszystkim da
organom administracyjnym
sprawniejsze kontrole i wychwytywanie nieprawidowoci
podatkowych. Od dawna mwi
si o szeroko zakrojonej walce z
tzw. szar stref, ktr realizuje
nowy rzd. Nowa ustawa m.in.
zawiera szczegowe regulacje
w zakresie wszczcia kontroli celno-skarbowej z urzdu,

na podstawie upowanienia
do przeprowadzenia kontroli,
co w praktyce ma oznacza, i
napodstawie okazywanej legitymacji subowej.
Szefem Krajowej Administracji Skarbowej ma zosta
wiceminister finansw, ktry
nadzorowa bdzie dyrektorw
izb administracji skarbowej,
naczelnikw urzdw skarbowych oraz urzdw celno-skarbowych. Powoany zostanie rwnie dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej. Proces przeksztace jest w toku,
wszystkie izby skarbowe przeksztaciy si ju w izby administracji skarbowej (do koca
lutego jednak organem podatkowym pozostaje dyrektor izby
skarbowej). Kolejne zmiany organizacyjne spowoduj powstanie nowych struktur takich jak:
Krajowa Informacja Skarbowa;
izby administracji skarbowej;
urzdy skarbowe; urzdy celno-skarbowe; Krajowa Szkoa
Skarbowoci; Centrum Infor-

matyki KAS. Administracyjnie


KAS maj spina komrki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra finansw.
Powstanie KAS bdzie
si wiza nie tylko z licznymi zmianami w ustawach (w
oparciu i ktre obecnie dziaaj urzdy) ale te z redukcj
zatrudnienia pracownikw.
Stosunki pracy osb zatrudnionych w jednostkach KAS wygasaj z dniem 31 sierpnia 2017
roku, jeeli osobom tym do 31
maja br. nie zostanie przedstawiona nowa propozycja zatrudnienia.
Ustawa o powstaniu KAS
i ustawa wprowadzajca jej
przepisy wykonawcze zostay podpisane w grudniu przez
prezydenta RP Andrzeja Dud.
Warto doda, i w konsekwencji tej decyzji pojawi si zmiany wielu innych ustaw, ktre s
umocowaniem obecnie dziaajcych urzdw i sub. Czeka nas zatem rok obfitujcy w
zmiany.

REGION EKOLOGIA

Mona wycina drzewa bez zezwolenia


Fot. PIXABAY

Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Radosaw lusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot podkrela, e obowizujce dotd


prawo nakazywao uzyskanie uzgodnienia i zezwolenia na usunicie drzewa lub krzewu z
terenu nieruchomoci, ale przewidywao te dug list wyjtkw jak np. usuwanie drzew
owocowych, drzew i krzeww modych, suchych czy wycinanie w czasie akcji ratowniczej.
Std kolejne odstpstwa s niepotrzebne i szkodliwe mwi Radosaw lusarczyk.
krystyna stanik

W poowie grudnia podczas


posiedzenia w Sali Kolumnowej Sejm przyj nowelizacj
ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach, par dni
pniej Senat, za 28 grudnia
podpisa j prezydent Andrzej
Duda. Nowe przepisy weszy w
ycie 1 stycznia biecego roku.
Wprowadzaj istotne zmiany
dla obywateli. Dotd jeli waciciel dziaki chcia wyci
drzewo lub krzewy, musia wystpi do gminy z wnioskiem o
wycink (poza drzewami owocowymi oraz drzewami o gruboci pnia do 25-35 cm). Teraz
zgoda nie jest ju potrzebna w

wikszoci przypadkw (jeeli


nie jest to zwizane z dziaalnoci gospodarcz), gdy zezwolenie jest wymagane w zwizku
z wycink duych drzew obwd pnia 50-100 cm w zalenoci od gatunku. Zatem z
zezwole bd zwolnione drzewa, ktrych obwd pnia na wysokoci 130 cm nie przekracza
100 cm w przypadku: topoli,
wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego.
W przypadkach pozostaych
gatunkw drzew 50 cm.
Pojawiy si take nowe
stawki za wycink drzew. - Nowe przepisy pozwalaj gminom

na okrelanie stawek opat za


usunicie drzew i krzeww.
Nie bd one mogy przekroczy 500 z za cm dla drzew
oraz 200 z za m 2 krzeww.
Przy ustalaniu opaty nie bdzie brany pod uwag wspczynnik lokalizacji wyjania
Leszek Iwulski, rzecznik prasowy Urzdu Miasta Racibrz.
Ministerstwo rodowiska
pozytywnie ocenia nowelizacj,
ktra- jak podkrelano ma
ograniczy niepotrzebn biurokracj. Jak argumentowa Jan
Szyszko, Minister rodowiska,
95 proc. wnioskw o wycink
rozpatrywano pozytywnie.
Optymizmu Ministerstwa
rodowiska nie popieraj eko-

KOMENTARZ NA GORCO
WWF Polska
Zapisanie w ustawie o lasach, tego e gospodarka lena wykonywana na podstawie kodeksu dobrych praktyk
nie narusza przepisw o
ochronie poszczeglnych zasobw, w szczeglnoci przepisw dotyczcych ochrony
gatunkowej zapisanych w
ustawie o ochronie przyrody
(UoOP). To czy gospodarka
lena jest zgodna z ustaw o
ochronie przyrody, czy nie,
powinno rozstrzyga si na
podstawie faktw, stanu faktycznego, a nie ustala odgrnie za pomoc litery prawa.
amanie prawa zapisanego w
UoOP nie powinno by prawnie chronione przez ustaw o
lasach. To nie tylko sprzeczne
z zasadami tworzenia prawa,
sankcjonowanie jego amania, ale take wprowadzanie
chaosu. Zapis taki jest rwnie potencjalnie niezgodny
z prawem Unii Europejskiej,
co stwierdza Biuro Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu [Pismo Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr

BAS-WAPEiM-2611116].
Zaproponowano
inn
zmian w ustawie o lasach,
w ktrej odgrnie ustalono,
e do dnia 31 grudnia 2017 r.
uznaje si, e praktycznie caa gospodarka lena nie narusza zakazw ochrony zwierzt.
W rzeczywistoci oznacza to
rezygnacj z ochrony gatunkowej zwierzt w polskich
lasach. Jeli zmiany te wejd
w ycie, bdzie przyzwolenie
na umylne zabijanie, okaleczanie, poszenie, niszczenie
schronie, siedlisk lub ostoi
gatunkw zwierzt chronionych w ramach wykonywania prac gospodarki lenej.
Naszym zdaniem proponowany przepis jest przykadem
psucia prawa mwi Dariusz
Gatkowski z WWF Polska.
Apelujemy do polskich wadz,
aby jeszcze raz zastanowiy si
nad kontrowersyjnymi zmianami prawa. Jeeli zmiany
zostan wprowadzone w ycie, polska przyroda bdzie
powanie zagroona.
Powan, i bardzo gon,
propozycj zmian jest uchy-

lenie obowizku uzgadniania


z regionalnym dyrektorem
ochrony rodowiska wydania
zezwolenia na usunicie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej oraz zniesienie
koniecznoci uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew
z nieruchomoci prywatnych.
Skutkiem tego moe by rze
alei przydronych, taka sama jaka miaa miejsce w wyniku wprowadzenia zapisw
uatwiajcych wycink drzew
przydronych w ustawie o
ochronie przyrody w 2004
roku. Jesieni 2004 roku rozpocz si proceder masowego wycinania alei pod pretekstem poprawy bezpieczestwa
na drogach, liczb wycitych drzew mona szacowa
na dziesitki tysicy rocznie,
na przykadach kilka tysicy
drzew rosncych wzdu drogi
nr 16 wycito w latach 20042005 w okolicach Mikoajek
(warmisko-mazurskie). Wyobramy sobie co taka zmiana moe oznacza dla alei
przydronych na przykad na
Mazurach.

lodzy. WWF, bdca jedn z


najwikszych na wiecie organizacji dziaajcych na rzecz
ochrony rodowiska naturalnego, uwaa, e "zmiany w

ustawie o ochronie przyrody


to kolejna prba zamachu na
drzewa oraz chronione gatunki zwierzt yjce w lasach".
Nowelizacja ich zdaniem bd

mie "katastrofalny wpyw na


ochron przyrody w Polsce, zagroone s gatunki chronione
w lasach oraz drzewa i krzewy
w caej Polsce".

2 PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

ledzimy zmiany

Paragony z kasy skalnej


bd wysyane mailem do klienta
Platforma e-paragonw, ktra moe zosta uruchomiona do koca
2017 roku, pozwoliaby klientom na swobodne zarzdzanie wydatkami
i histori swoich zakupw.
Fot. PIXABAY

Pion fiskalny

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

6 20 03

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Koniec roku 2016 nie


przynis wprawdzie oczekiwanego rozporzdzenia o
warunkach technicznych kas
skalnych, czyli o tzw. kasach
on-line (w artykule grudniowym pisalimy o aktualnym
stanie prac nad rozporzdzeniem), odsaniane s jednak
etapowo szczegy nowej regulacji prawnej.
W ostatnich dniach grudnia podjto decyzj o tym, e
nowe kasy skalne bd miay moliwo wysyania e-paragonu do klienta. Ma to si
sta, zgodnie z listem intencyjnym podpisanym pomidzy Ministerstwem Rozwoju
a Krajow Izb Gospodarcz
Elektroniki i Telekomunikacji, za spraw budowanej
platformy e-paragonw.
Kasy skalne, ktre zostan podczone on-line, bd
wysya elektroniczne paragony do tych klientw, ktrzy
wyra na to zgod i zarejestruj si. E-paragon otrzyma mona bdzie na poczt
e-mail, w formie SMS lub do
aplikacji mobilnych. Platforma, ktra bdzie otwarta dla
wszystkich uczestnikw rynku, ma gwarantowa pen
anonimowo przesyanych
danych. Bdzie rwnie niezalena od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansw.

Wiemy ju, e kasy skalne podczone on-line bd automatycznie przesya


dane o sprzeday do skusa. Projekt rozporzdzenia
Ministerstwa Rozwoju miaby si przyczyni do ograniczenia szarej strefy. System
miaby rwnie zwikszy
akceptacj patnoci bezgotwkowych a klientom - zapewni dostp do paragonw
elektronicznych w jednym
miejscu. Wprawdzie ministerstwo zakada obecnie, e
platforma dystrybucji paragonw elektronicznych z kas
skalnych do konsumentw
odbywa si bdzie na wyrany wniosek konsumenta,
za sam przesy ma gwarantowa anonimowo przesyanych danych, jednak nie
do koca jasne jest to w jaki
sposb powizane bdzie to
z wprowadzeniem do obrotu
kas skalnych nowej generacji, ktre bd posiada funkcj wysyania danych do tzw.
repozytorium plikw Ministerstwa Finansw czyli centralnych serwerw organw
podatkowych.
Ministerstwo wdraa nowe rozwizania, (m.in. wspomniane kasy on-line, platform e-paragonw) w celu
ograniczania szarej strefy.
Wedug analiz rzdu przyrost
liczby aktywnych kas skal-

nych w stosunku do liczby


dziaajcych przedsibiorstw
w Polsce o 0,1 prowadzi do
spadku udziau szarej strefy
w PKB o 0,33%. W skali kraju
mowa tu o ogromnych kwotach. Wszytsko wic wskazuje na to, e mona spodziewa
si kolejnych rozwiza, ktre bd miay uszczelnia system podatkowy.
Warto przy okazji wspomnie o tym, i 1 marca 2017
roku przestaj funcjonowa
urzdy sakrbowe w dotychczaswej postaci. Wedug nowej ustawy o KAS (podpisanej w grudniu 2016) w ycie
wejdzie Krajowa Administracja Skarbowa, ktora w nowej
struturze wchonie midzy innymi urzdy skarbowe oraz
subty celne. Ustawa wyranie wskazuje, e powstanie
Centralny Rejestr Danych
Podatkowych
prowadzony w systemie teleinformatycznym, i administrowany
przez KAS. Zatem repozytorium plikw, ktry ma suy
gwnie gromadzeniu oraz
przetwarzaniu danych zwizanych z obowizkami podatkowymi i celnymi obejmie zapewne dane przesyane z kas
skalnych.
IRENEUSZ BUREK
WACICIEL SOFT-IB

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION GOSPODARKA

Szansa na nowe miejsca pracy


MATEUSZ HERBA

30 grudnia rozporzdzeniem Rady Ministrw do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wczono grunty o
cznej powierzchni ponad 31
hektarw pooone na terenie
Raciborza i Wodzisawia l. W
oparciu o przyjte prognozy
szacuje si, e na nowo wczonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliszych lat moe powsta okoo 2
tys. nowych miejsc pracy, przy
nakadach inwestycyjnych wynoszcych okoo 700 mln z.
Zarwno gminy jak i inwestorzy wyczekiwali na rozporzdzenie Rady Ministrw

rozszerzajce granice naszej


strefy. Ju wczeniej cz
wczanych terenw promowana jako obszary do potencjalnego zagospodarowywania
po ukoczeniu procesu zmiany
granic. Dziki tym wyprzedzajcym dziaaniom, wczane
obszary ciesz si zainteresowaniem potencjalnych inwestorw. Co napawa szczeglnym optymizmem s wrd
nich rodzime rmy z sektora
maych i rednich przedsibiorstw, a take kilku duych
zarwno polskich, jak i zagranicznych przedsibiorcw, ktrzy doczyli nowe
wczone tereny do puli przyszych decyzji lokalizacyjnych

dla swoich nowych inwestycji


mwi wiceprezes KSSE Andrzej Zabiegliski.
W Raciborzu strefa rozszerzy si o obszar pooony
przy ul. Cecylii, przylegajcy
do objtego statusem SSE i zarzdzanego ju przez katowick stref tamtejszego obszaru
przemysowego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone s na obiekty produkcyjne,
skady i magazyny. Szacuje si,
e na wczanym obszarze moe powsta nawet 400 nowych
miejsc pracy przy nakadach w
wysokoci ok. 162 mln z. Teren inwestycyjny poszerzy si
o ponad 7,5 hektara.

RACIBRZ GOSPODARKA

Pomoc przy strategii rozwoju

R E K L A M A

Fot. Urzd Miasta Racibrz

Fundusz Grnolski to najwikszy w wojewdztwie lskim fundusz


poyczkowy wspierajcy mikro, mae i rednie przedsibiorstwa.

ratu Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora Anna Kobierska-Mrz. Omwiono wtedy


warunki ewentualnej wsppracy. W efekcie tych rozmw
23 grudnia prezydent Mirosaw
Lenk podpisa List Intencyjny
o wsppracy, ktrej celem
jest zapewnienie kompleksowego wsparcia maym i rednim przedsibiorcom z Wojewdztwa lskiego, a jednym
z obszarw kooperacji jest organizacja spotka informacyjnych i innych dziaa na rzecz
MP majcych na celu tworzenie dostpnego systemu wsparcia MP.
Wsppraca z instytucjami
dziaajcymi na rzecz rozwoju przedsibiorczoci jest jed-

nym z przedsiwzi ujtych w


Programie Wspierania Przedsibiorczoci realizowanym na
terenie miasta od zeszego roku. Szczegy nt. oferowanych
przez Fundusz Grnolski
form wsparcia dla przedsibiorcw znajduj si na stronie www.fundusz-silesia.pl.
Gwne produkty dedykowane rmom z sektora maych i
rednich przedsibiorstw to:
Rozpocznij dziaalno Poyczymy Ci sukcesu, Faktoring,
Dla przedsibiorcw, absolwentw i bezrobotnych, lski
Fundusz Poyczkowy, Dla mikro, maych i rednich przedsibiorcw.
PS

30 grudnia 24-hektarowy teren przy ul. Olszyny w Wodzisawiu l. zosta wczony do KSSE.

REGION INWESTYCJE

Magistrat nawiza wspprac


z Funduszem Grnolskim

Poyczki na preferencyjnych warunkach to w obecnym


okresie programowania unijnego podstawowa forma donansowania dziaalnoci gospodarczej. Szeroki wachlarz usug w
tym zakresie oferuje Fundusz
Grnolski S.A. w Katowicach.
Jest to najwikszy fundusz poyczkowy w caym wojewdztwie lskim. Z inicjatyw nawizania kontaktu wyszed
Referat Przedsibiorczoci i
Obsugi Inwestora w Wydziale Rozwoju raciborskiego magistratu. Jest to kolejna inicjatywa w kierunku wspierania
lokalnego biznesu po uruchomieniu cieszcego si sporym
zainteresowaniem Inkubatora
Przedsibiorczoci w Orodku
Wsppracy Gospodarczej czy
te dyurw Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich. Wszystko to w
zamyle ma zapewni przedsibiorcom jak najwikszy dostp do rnych form wsparcia
na rozwj.
Przedstawiciele Funduszu
Grnolskiego gocili w raciborskim urzdzie w grudniu
2016 roku. W spotkaniu z ramienia Funduszu uczestniczyy Dyrektor Oddziau Funduszu
Grnolskiego Bogumia li,
Dyrektor Zespou ds. Regionalnej Instytucji Finansujcej
Anna Bobka Adwent oraz
Iwona Czaplikowska odpowiedzialna za usugi w ramach
Enterprise Europe Network.
Ze strony Miasta w spotkaniu
udzia wziy Z-ca Prezydenta
Irena ylak i Kierownik Refe-

W Wodzisawiu l., ktry


dotychczas nie przynalea do
katowickiej strefy, obejmie tereny o powierzchni przeszo 24
hektarw pooonych przy ulicy
Olszyny. Miasto by przystpi
do KSSE musiao zainwestowa
w infrastruktur. Wybudowano
drog czc wczany teren z
drog wojewdzk DW936
(cznik ulic Modzieowa Olszyny). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone s
na obiekty produkcyjne, skady i magazyny. Szacuje si, e
na wczanym obszarze moe
powsta nawet 1300 nowych
miejsc pracy przy nakadach w
wysokoci ok. 517 mln z.

Fot. UM Wodzisaw l.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna poszerzya si o nowe tereny w Raciborzu i Wodzisawiu l.

Mikro, mae i rednie przedsibiorstwa mog liczy


na wsparcie doradcw.
Izba Rzemielnicza w Opolu wraz z Oglnopolskim Porozumieniem Zwizkw Zawodowych realizuje projekt
pt. Wsparcie partnerw spoecznych i strategie rozwoju
dla opolskich przedsibiorstw
MMSP. Projekt realizowany
jest w okresie od padziernika
2016 roku do koca maja 2018
roku i skierowany jest do 120
rm z sektora mikro, maych i
rednich przedsibiorstw dziaajcych na terenie wojewdztwa opolskiego, ktre nie maj
opracowanego planu lub strategii rozwoju. Celem projektu
- jak podkrela Izba Rzemielnicza w Opolu wraz z Oglnopolskim Porozumieniem
Zwizkw Zawodowych - jest
wzrost liczby przedsibiorstw
sektora MMSP z woj. opolskiego wykorzystujcych wsparcie
partnerw spoecznych przy
realizacji dziaa wspierajcych
ich rozwj, w tym pozwalajcych na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemw
nansowania. Doradcy pomog przedsibiorcom, a wskutek
realizacji projektu, rma bdzie
mie opracowan kompleksow strategi rozwoju, a take
otrzyma profesjonaln pomoc
w jej wdroeniu. Przedsibior-

stwa, ktre chc si rozwija


musz stosowa zarzdzanie
strategiczne wice si z zorganizowaniem sobie przyszoci i zaplanowaniem skutecznej
strategii, aby zwikszy konkurencyjno w dugim okresie
czasu. Misja, wizja i cel oraz
plan rozwoju i pomoc w jego
stworzeniu to zaoenie projektu realizowanego dziki funduszom europejskim.
Objte projektem przedsibiorstwo moe liczy na:
kompleksow strategi rozwoju skadajc si z Planu Rozwojowego, raportu dostpnoci usug rozwojowych dla
MMSP w regionie i raportu
upowszechniajcego wiedz o
zdiagnozowanych potrzebach i
barierach rozwojowych, strategia, aby zostaa wcielona w ycie bdzie zatwierdzona przez

przedsibiorstwo oraz PARP;


pomoc we wdroeniu strategii
i Panu Rozwojowego wiadczon przez doradc oraz wykwalikowan kadr doradcw biznesowych.
Zainteresowane udziaem
w projekcie przedsibiorstwa
proszone s o kontakt z Biurem Projektu lub przesanie
formularza zgoszeniowego dla
przedsibiorstwa na adres Biura Projektu (moe by to skan
wysany poprzez e-mail). Biuro projektu: Izba Rzemielnicza w Opolu, ul. Katowicka 55,
pok. 1.2, 45-061 Opole, tel. 77
454 31 73 w. 21, e-mail: info@
izbarzem.opole.pl. Dokumenty
do pobrania rwnie na stronie
internetowej Izby Rzemielniczej w Opolu.
MN

ZDROWIE - SPRAWNO - ENERGIA

TAI CHI

ZAPISY NA ZAJCIA
AKADEMIA TAO - Szkoa Tai Chi i Qigong
RACIBRZ ul. Klasztorna 12 (I pitro)

Tel. 600 277 108

www.akademiatao.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

RACIBRZ SYLWETKI

Golibroda z Raciborza
Fot. Katarzyna Przypado

Jaki czas temu do ask powrciy brody i brzytwy. W salonie na Dugiej ostatniego golibrod widziano prawdopodobnie
w latach osiemdziesitych. 30 lat pniej panw znw obsuguje powiernik mskich tajemnic.

Krzysztof Lipczyk zosta golibrod, bo pokn bakcyla na stare, dobre oldschoolowe


fryzjerstwo.
Ulica Duga. Nienarzucajcy si szyld. Prosty, klasyczny. Zakad fryzjerski dla Pa &
Golibroda informuje. Wntrze
skrywa rnorak maszyneri.
Za ogromnym fotelem, a przed
rwnie pokanych wymiarw
lustrem na pce le maszynki, akoniki z wonnociami,
pdzle do golenia. Zapachy delikatnie muskaj nozdrza klientw. Obok na szpitalnej witrynie, ktra zyskaa drugie ycie
i nowy kolor, wyeksponowano
brzytwy tradycyjne oraz wspczesne, te na yletki. W gbi lokalu stoi maa, stylizowana na
retro lodwka. Skrywa szklane
butelki z wod. Woda ze szka
smakuje lepiej. Na fotelu siedzi
klient. Micha salon odwiedzi
drugi raz. Do wizyty nakonia
go szwagierka. Jego picioletni zarost wraz z kolejnymi pocigniciami brzytwy zostaje
uporzdkowany. Zajmuje si
nim Krzysztof Lipczyk, fryzjer z
8-letnim staem pracy. Od lutego penoetatowy golibroda.
Kilkupokoleniowa
tradycja
Koledzy z liceum prdzej
obstawiliby, e wyronie im
kaktus na rce ni to, e Krzysztof Lipczyk aka Lipa zostanie
fryzjerem. Krzysztof o zawodzie
nie myla od zawsze. Poszed
na studia. Zrezygnowa. Inynieria rodowiska nie bya jego
powoaniem. Studia mi nie
spasoway, wic w poowie drugiego semestru wrciem spa-

kowany. Powiedziaem, e do
Opola ju nie wracam. Rodzice
nawet wzgldnie to przyjli. Powiedzieli mi bym si zastanowi,
co mam zamiar robi. Czy chc
matur poprawia, pj na jakie inne studia czy zacz pracowa mwi. W czasach, gdy
panie dopiero co zaczy nosi
fryzury na chopaka i spdniczki mini, a z gonikw rozbrzmiewa gos Seweryna Krajewskiego z Czerwonych Gitar,
jego babcia zaoya zakad fryzjerski w Raciborzu. Po niej paeczk przeja jego mama. Musiaa pewnie odetchn z ulg,
gdy dowiedziaa si, e syn postanowi sprbowa si w zawodzie.
Wczeniej nie uywa nawet
grzebienia. Pierwsze fryzjerskie szlify nabiera w Akademii
Stylizacji Magorzaty Babicz w
Krakowie. Golibrod sta si,
bo pokn bakcyla na stare, dobre oldschoolowe fryzjerstwo.
Zaczo si niewinnie. Przeszukiwa internet, oglda lmy.
Fryzury, jakie zobaczy w serialu brytyjskiej produkcji "Peaky
Blinders", rzuciy go na kolana.
Efekt domina ruszy. Zagbia
si coraz bardziej w wiecie stylizacji brd. Od dziadka sysza
opowieci o tym, jak panowie
przychodzili odwiey si do
golibrody. Chcia odda klimat
miejsc z opowieci. Kiedy
to by codzienny, mski rytua. Przychodzio si bardzo czsto przed prac, eby wyglda
wieo, czysto, schludnie. Ta

troch zapomniana usuga wraca wspomina. W przeciwiestwie do kolegw po fachu, nie


uywa okrelenia barbershop,
a siebie nie nazywa barberem.
W kraju nie ma takiej tradycji.
My mamy nasze polskie pikne sowa golibroda czy cyrulik.
Cyrulik w odlegych czasach to
by pseudo lekarz. Wyrywa zby, goli brody, obcina wosy,
opatrywa wzgldnie lekkie rany. Gwnie zajmowa si panami. Dlaczego wic nie uywa
rodzimego nazewnictwa? komentuje.
ciany lokalu skrywaj
tajemnice
Jest to istna mska jaskinia.
Duo si rozmawia, mao wypywa na zewntrz. Mwi si o
onach, kochankach, polityce,
sporcie, samochodach... Panowie raz dyskutuj o sprawach
wakich, raz lekkich. I odwrotnie. Zawd przypomina troch
ksidza podczas spowiedzi. Jeli
ju o tych ostatnich mowa, przychodz nawet i oni. Od jakiego
czasu z usug Krzysztofa korzysta pan, ktry by wieloletnim
klientem amerykaskich barbershopw. Kiedy przyszed
do mnie uporzdkowa brod,
to nie powiem, rka zacza mi
dre. Czowiek spdzi dekad
w Stanach. Tam te usugi maj
wieloletni tradycj, wic zrobio mi si gorco. Po zakoczeniu
usugi zapyta, jak dugo jestem
w zawodzie. Przyznaem, e tak
naprawd od kilku miesicy. By

w szoku. Fotel opuci z umiechem na twarzy. Stres min, a


ja poczuem si tak, jakbym si
unosi nad ziemi wspomina
golibroda.
Pewien czas temu do lokalu niemiao zajrza przechodzie. Na oko koo pidziesitki. Wo Przemysawki, polskiej
wody koloskiej, produkowanej
od 1936 roku w praktycznie niezmienionej nucie zapachowej
sprawia, e pomyla o ojcu.
Krzysztof powita go serdecznie, mczyzna zasiad na fotelu. Gow opar na zagwku.
Golibroda przygotowa ciepy
rcznik, pian i brzytw. Ogoli.
Mczyzna, o ile go pami nie
mylia, ostatnim razem z tego
typu usugi korzysta w latach
osiemdziesitych.
Mit zadbanego faceta
Jeszcze do niedawna pokutowao przekonanie, e schludno i profesjonalizm to sowa
charakteryzujce gadko ogolonego mczyzn, a dbanie o wygld to oznaka odmiennej orientacji seksualnej. Nic bardziej
mylnego. Panowie zmczeni
kultur unisex coraz czciej poszukuj korzeni mskich tradycji, o ktrych syszeli od ojcw,
dziadkw czy te widzieli na lmach. Przyszy czasy, gdzie w
kocu pan, ktry systematycznie bdzie chodzi do fryzjera,
kosmetyczki czy na siowni nie
stanie si zaraz ciep kluch.

Dzisiaj jest to norma, nic zaskakujcego. Dbanie o siebie jest


dobrze widziane. Nie mamy lat
90., w ktrych facet, jak o siebie
troch za bardzo dba, to podpada komentuje Krzysztof.
Golibroda to zawd, ktry swj zoty okres przeywa
na przeomie XIX i XX wieku.
Przychodzio si do niego nie
tylko uporzdkowa zarost. Bya to rwnie okazja do spotka
towarzyskich dentelmenw.
Moda na drwaloseksualnych
mczyzn przyczynia si do
wzrostu zainteresowania brodami. Ich pielgnacja okazaa
si jednak dla wielu nie lada wyzwaniem. Panowie zaczli wic
przychodzi po rady. Pytaj,
jaki produkt do pielgnacji polecam. Dopytuj, czy zawsze taszy znaczy gorszy. Prawda jest
taka, e cena nie jest wyznacznikiem jakoci wyjania golibroda. Do ask powrciy fryzury w
stylu czasw Ala Capone. Modna jest klasyka, wygalanie przedziakw, grzywki podniesione
do gry, przeczesane do tyu, na
bok, zarzucone. Oczywicie
klasyk klasykowi jest nierwny. Osobicie wol angielskie
klimaty. Amerykaskie klasyki
od europejskich rni si. W
Stanach robi fryzury bardzo
wyrane, s kanciaste, bardzo
mocno wygolone. Ja preferuj
jednak takie mniej dopracowane, ale rwnie dobrze wygldajce dodaje.

Miejsce nie tylko


dla mczyzn
Widok brzytw nie zniechca pa. Wrcz przeciwnie. W
trakcie kiedy rozmawialimy,
kilka kobiet prosio o podcicie
grzywki. Skorzystanie z usug
Krzysztofa z doskoku graniczy z cudem. Bezpieczniej jest
umwi si na wizyt. Wikszo moich klientw szanuje
sobie swj czas. Wol przyj
na konkretn, umwion godzin, skorzysta z usugi, pogada, poplotkowa i umwi si
na kolejn. To mi odpowiada i w
takiej relacji chciabym to utrzyma mwi. Nie zamierza jednak rezygnowa z obsugi pa.
Mam klientki, ktre wiedz trzy
razy tyle o sporcie, co ja wiem.
Przychodz panie, ktre z polityk s na bieco i to nie tak,
e m tam co w domu powiedzia, tylko same ledz, analizuj. Z pci pikn mona porozmawia na kady temat. Nie
zamierzam z tego rezygnowa
puentuje.
Zakad Fryzjerski
dla Pa & Golibroda
Racibrz, ul. Duga 32
tel. 796 560 171
Facebook/ Zakad
Fryzjerski dla Pa &
Golibroda
Artyku sponsorowany

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE

R E K L A M A

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

POWIAT RACIBORSKI ZDROWIE

Raciborski szpital ma now karetk


Fot. Pawe Strzelczyk

Ju wkrtce ratownicy medyczni bd jedzi do wezwa ambulansem


sanitarnym volkswagen crafter 35 Furgon wyposaonym w nowoczesny sprzt
medyczny.
pawe strzelczyk

4 miliony z tyle wojewoda lski przeznaczy na zakup


cznie 10 karetek, ktre trafiy do szpitali w caym wojewdztwie. Jedna z nich zostaa przekazana raciborskiemu
szpitalowi. Byo to moliwe
dziki zasobom finansowym
zabezpieczonym z nierozdysponowanych rodkw przeznaczonych na ubezpieczenia
zdrowotne. We wczeniejszych
latach tego typu nadwyki wojewdztwo przekazywao bezporednio do Ministerstwa Finansw, w tym roku, za zgod
ministra udao si pozostawi
je w regionie.
Dyrekcja szpitala w drodze przetargu zakupia ambulans sanitarny volkswagen crafter 35 Furgon wyposaony w
sprzt medyczny. Jego warto
to 440 347,40 z, z czego wojewoda przekaza 400 tys. Auto przyjechao do Raciborza w
ostatnich dniach 2016 roku, 4
stycznia pojawi si wojewoda
Jarosaw Wieczorek, aby w towarzystwie starosty Ryszarda
Winiarskiego, wjta Krzyanowic Grzegorza Utrackiego (auto ostatecznie trafi do podstacji
pogotowia w Krzyanowicach)
i dyrektora lecznicy Ryszarda
Rudnika dokona uroczystego
przekazania pojazdu.

Wojewoda Jarosaw Wieczorek wraz z wjtem Krzyanowic Grzegorzem Utrackim, posem


Czesawem Sobierajskim i starost Ryszardem Winiarskim uroczycie przekazali karetk.
Nowoczesne i bogate wyposaenie ambulansu z pewnoci uatwi prac zespow ratowniczych wyjedajcych do
zgosze. Ale ambulans to nie
wszystko. Obecny na uroczystoci pose Czesaw Sobierajski
(PiS) zapowiada, i trwaj zabiegi, aby w raciborskim szpitalu uruchomi Szpitalny Oddzia Ratunkowy*. Jak twierdzi
dyrektor Rudnik, podlega mu
placwka bya na to gotowa ju
w czasie realizacji inwestycji. Z
rnych wzgldw, m.in. finansowych, wwczas nic z tego nie
wyszo. Teraz ma si to zmieni i
pienidze maj by Sobierajski

wspomnia o dodatkowych 10
mln z dla wojewdztwa i zapewni, i SOR jest prawie pewny.
Na zakoczenie gociom zaprezentowane zostay moliwoci
nowego ambulansu.
Czym jest SOR?
Szpitalny oddzia ratunkowy (SOR) to jednostka systemu
Pastwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), ktra niezwocznie udziela wiadcze opieki
zdrowotnej, polegajcych na
wstpnej diagnostyce oraz podjciu leczenia niezbdnego dla
stabilizacji funkcji yciowych
osb znajdujcych si w stanie

RACIBRZ ZDROWIE

R E K L A M A

Zosta potencjalnym dawc szpiku


Podczas finau raciborskiego WOP-u odbdzie si akcja rejestracji
potencjalnych dawcw szpiku.
Ju po raz drugi w ramach
raciborskiego finau Wielkiej
Orkiestry witecznej Pomocy bdzie mona doczy do
grona potencjalnych dawcw
szpiku. Zapraszamy osoby,
ktrym nie jest obojtny los
drugiego czowieka mwi
Dominika Prokopczuk, organizatorka akcji. W Polsce, co
godzin kto kolejny dowiaduje si, e ma biaaczk, choruj
mae dzieci, modzie, doroli,
ta choroba nie wybiera. Najczciej jedyn szans na pomoc
jest przeszczepienie komrek
macierzystych lub szpiku kostnego od Dawcy niespokrewnionego, tych niestety cigle jest
zbyt mao. Kady z nas nosi w
sobie cenny dar, wystarcz chci, aby mc komu uratowa y-

cie podkrela Dominika Prokopczuk.


eby si zarejestrowa naley by oglnie zdrowym, pomidzy 18. a 55. rokiem ycia i
way minimum 50 kg (bez duej nadwagi). Rejestracja polega
na rozmowie z osob reprezentujc Fundacj DKMS Polska,
wypenieniu formularza, pobraniu wymazu z wewntrznej
strony policzka. Na podstawie
pobranej prbki materiau genetycznego zostan okrelone
cechy zgodnoci antygenowej, a
jeli okae si, e kod genetyczny dawcy zgadza si z kodem
genetycznym chorego, wwczas
dochodzi do przeszczepienia.
Wszyscy, ktrzy chc si zarejestrowa, powinni mie ze sob dokument tosamoci z nr.

PESEL. Rejestracja nie jest


czasochonna ani bolesna, naley jednak pamita, e to bardzo powana decyzja, od ktrej
moe zalee ludzkie ycie. W
przypadku, gdy to my jestemy
genetycznym bliniakiem pacjenta, dajemy mu szans na
powrt do zdrowia dodaje
Dawid Machecki, organizator
przedsiwzicia.
Akcja odbdzie si w dzie
finau WOP-u 15 stycznia,
punkt rejestracji bdzie zlokalizowany w Raciborskim Centrum Kultury (ul. Chopina 21),
wolontariusze fundacji DKMS
Polska, bd czekali na wszystkie chtne osoby w godzinach:
10:00-18:00.
j

WODZISAW LSKI REKREACJA

beczka. Strefa Saun czynna jest


codziennie, w godz. od 12:00 do
21:45. Wstp na teren obiektu
odbywa si z hali basenowej,
przez bramk kontroli dostpu.
60 minut korzystania z sauny w godz. 12-15 kosztuje 15 z,
w godz. 15-21 18 z. Z kolei rezerwacja sauny to koszt od 150
do 600 z.
k

Fot. Kryta Pywalnia Manta

STREFA SAUN NA MANCIE


Leenie w saunie czy kpiel
w balii kpielowej to cakiem
przyjemna propozycja na mrone, zimowe dni.
Strefa Saun, dobudowana na zewntrz Krytej Pywalni Manta, oddana zostaa do
uytku na pocztku stycznia.
Gocie obiektu mog skorzysta
tu z takich atrakcji, jak sauna ruska czy balia kpielowa Gorca

nagego zagroenia zdrowotnego. Jeli zachodzi taka potrzeba,


zapewnia transport sanitarny
pacjenta do najbliszego podmiotu leczniczego wykonujcego
wiadczenia opieki zdrowotnej w
odpowiednim zakresie. Warunkiem uczestnictwa tych jednostek w systemie jest zawarcie z
NFZ umw na udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej i prowadzenie medycznych czynnoci
ratunkowych. Do szpitalnego
oddziau ratunkowego pacjent
moe zgosi si bez skierowania. Nie obowizuje rejonizacja,
pomoc udzielana jest niezalenie
od miejsca zamieszkania.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

publicystyka

Z regionu

RACIBRZ SYLWETKI

Diamonds are her best friend


katarzyna czy

Jak
wytumaczyaby,
czym jest fotonika komu, kto zupenie nie ma
o niej pojcia?
Fotonika jest dziaem fizyki zwizanym z zastosowaniem
promieniowania
elektromagnetycznego
w
technice. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach,
midzy innymi w elektronice,
w informatyce obecnie pracuje si nad zastosowaniem
fotoniki do budowy komputerw kwantowych, czy co
dla mnie najistotniejsze w
medycynie.
Jeste tegoroczn Liderk fotoniki. Na czym polega ten konkurs?
Konkurs Lider Fotoniki
mia wyoni autorw najlepszych (nie tylko pod wzgldem merytorycznym, ale
rwnie pod wzgldem wykorzystania bada w prak-

tyce) prac badawczych z zakresu fotoniki. W pierwszym


etapie naleao wysa prac
dyplomow (licencjack, inyniersk lub magistersk),
jej streszczenie, opini promotora oraz najwaniejsze
zaprezentowanie charakteru
aplikacyjnego bada. Do cisego finau zakwalifikowano
cztery osoby. Ostatni etap polega na przekonaniu kapituy konkursu do zalet aplikacyjnych eksperymentw, ta
cz odbywaa si w jzyku
angielskim. Moje badania dotycz zastosowania diamentw z centrami barwnymi w
medycynie jako biomarkery.
Mogyby one wykrywa stany
patologiczne w organizmie
czowieka.
Skd u Ciebie takie zainteresowania? Czy ju od
przedszkola robia dowiadczenia?
Od pocztku gimnazjum
lubiam fizyk, cho dotyczy-

o to gwnie rozwizywania
zada. Przeprowadzanie powaniejszych dowiadcze w
szkoach nie byo jeszcze wtedy moliwe, ale by moe teraz co si zmienio. Trudno
mi wybra osob, ktra szczeglnie mnie zainspirowaa,
jednak zarwno w gimnazjum, jak i w liceum miaam
dobrych nauczycieli fizyki (p.
Ewa Paniczyk-Litwinowicz w
Gimnazjum nr 1 i p. Marzena
Niborska w I Liceum Oglnoksztaccym). W liceum
wybraam klas o profilu matematyczno-fizycznym, cho
moje zainteresowania byy
do rozlege, szczeglnie lubiam fizyk i jzyk polski. Do
koca drugiej klasy chciaam
studiowa kierunek humanistyczny, braam nawet udzia
w Olimpiadzie Literatury i
Jzyka Polskiego. Pniej
marzya mi si medycyna, ale
nadal skupiaam si gwnie
na fizyce. Ostatecznie wyszo
tak, e obie dziedziny udao

Fot. archiwum Pauliny Komorek

Paulina Komorek lubi to, co robi i dziki temu odnosi sukcesy wygraa oglnopolski konkurs Lider fotoniki.
mi si poczy studiuj fizyk medyczn.
Nauka jest Twoj pasj, ale
kady czasem potrzebuje
odskoczni od codziennoci. Jaki jest Twj sposb
na relaks?
Nie ukrywam, e odkd
zaangaowaam si w prac w
projektach badawczych, trudno
jest wygospodarowa czas wolny. Jeeli jednak uda mi si znale czas, to ucz si jzykw i
staram si organizowa krtkie
wycieczki po kraju i po Europie.
Czy planujesz zosta na
uczelni po ukoczeniu studiw?
W czerwcu ukocz studia, wic nadszed czas, aby
zastanowi si, co dalej... Zastanawiam si nad podjciem
midzynarodowych studiw
doktoranckich z zakresu fizyki,
jednak wolaabym zrealizowa
je poza uczelni. Na szczcie
mam jeszcze troch czasu na
decyzj :).

Marylin Monroe piewaa, e diamenty s najlepszymi


przyjacimi kobiety. Paulina Komorek udowadnia, e
mog by take sojusznikami lekarzy raciborzanka
zajmuje si zastosowaniem diamentw jako
biomarkerw wykrywaczy patologicznych stanw w
ludzkim organizmie.
Fot. Katarzyna Przypado

RACIBRZ STYL YCIA

Historycznym pocigiem z prdkoci 10 km/h


Co robi modzi ludzie w nocy z pitku na sobot? Bawi si, odpoczywaj, pi.
Niektrzy wsiadaj w pocig, by po dotarciu do celu wsi w kolejny...
katarzyna przypado

Kolej to do niszowe hobby. Z drugiej strony, nawet w


Raciborzu mona znale osoby, ktre zajmuj si fotografowaniem pocigw, buduj
makiety, dbaj o zapomniane
linie czy prowadz portal na temat transportu. Cho zakochana w tych maszynach jestem od
dwch lat, dopiero niedawno
zaczam bra udzia w imprezach dla pasjonatw. Niespodziewanie pojawia si propozycja, by pojedzi po pograniczu
polsko-czesko-niemieckim, a
nastpnego dnia uczestniczy w
ostatnim przed remontem przejedzie lini z Jeleniej Gry do
Lwwka lskiego. Koleje Dolnolskie nazway ten pocig
Ostatnim Leniwcem powodem jest kilka odcinkw, ktre
R E K L A M A

pocig pokonuje z prdkoci


10 km/h.
Pitek, 9 grudnia. Wskazwki zegara zaraz wska pnoc, a ja czekam na przyjaciela, ktry ma mnie zawie na
dworzec w Kdzierzynie-Kolu.
Troch zazdroszcz kolegom
z redakcji, z ktrymi kilka godzin wczeniej relacjonowaam
Gwiazdk Serc, e mog odsapn. Mnie czeka nieprzespana
noc i caa sobota na nogach. W
pocigu doczam do Karola,
ktry od jakiego czasu jest moim staym towarzyszem w kolejowych wyprawach. Wysiadamy
we Wrocawiu.
Wrocaw Gwny, ktry zazwyczaj ttni yciem, jest opustoszay. SOK-ici budz chopaka, ktry zasn, lec pod
cian w holu. My postanawiamy przej si po miecie, spa-

cer w zimowej temperaturze dobrze nam zrobi. W spoywczaku


natykamy si na pijanego znanego aktora. Jednak ciekawiej
jest na stacji. Na IC Mieszko
dwie lokomotywy czy zawsze
jedzi w podwjnej trakcji? I jak jednostk dostaniemy si do
Szklarskiej Porby? W pocigu
mamy chwil na sen. W Jeleniej
Grze dosiadaj si do nas znajomi Karola, Jadwiga i Maciej.
Widoki za oknem sprawiaj, e w kocu si rozbudzamy.
Gry, lasy, doliny, nawet pojawia si soce. W Szklarskiej
Porbie Grnej, ktra jest charakterystyczn stacj z powodu
skalnej ciany tu przy torach,
przesiadamy si do szynobusu
do Liberca. Im bliej granicy,
tym wicej niegu, wiele osb
podruje z nartami. Jzyk polski miesza si z czeskim. Liberec

okazuje si adnym miastem,


na rynku trwa akurat jarmark
witeczny. Wspaniale wyglda te gra Jetd. Najwicej
zdj powstaje jednak na stacji. Przed 16:00 wsiadamy do
pocigu, ktry zawiezie nas do
Zittau, a stamtd pojedziemy
do Grlitz. Po niemieckiej stronie spdzamy niespodziewanie
duo czasu. Nie zatrzymao nas
jednak pikne miasto i panujca w nim witeczna atmosfera
pocig jadcy do Jeleniej Gry, gdzie mamy nocleg, spni
si ponad godzin.
Niedziel rozpoczynam od
tourne po sklepach spoywczych. Kiedy wsid w pocig
przed 10:00, wysid z niego
dopiero o 15:30 we Wrocawiu.
A w przeciwiestwie do pocigw specjalnych uruchamianych przez mionikw, na po-

kadzie Ostatniego Leniwca nie


bdzie WARS-ika ani cateringu, cho przygotowano specjalne atrakcje. Zainteresowanych
wic nie brakowao na dworcu przywitaa nas ogromna kolejka do kas.
Pierwszy przystanek Jew Sudecki. Z pocigu wyla
si tum podrnych z aparatami. Kady z postojw zosta
wyduony i przeksztacony na
co w rodzaju fotostopu, czyli
sytuacji, w ktrej pocig zatrzymuje si w ciekawym miejscu
i pasjonaci mog go sfotografowa. Mimo deszczu i niskiej
temperatury nikt nie narzeka
na pogod. Zwykli pasaerowie
pewnie nie raz zastanawiali si,
co jest grane.
Kiedy szynobus toczy si
szlakiem Doliny Bobru, przewonik zadba o to, by nikt si

nie nudzi. Mona byo usysze


histori i ciekawostki zwizane z
lini, ktre przedstawia dr in.
Bogusaw Molecki, czy zajrze
do kabiny maszynisty. Kady z
pasaerw otrzyma kartonowy
bilet, smycz, przypink i krwki
z logiem KD, a dzieci mogy zoy z tektury model SA135, czyli pocigu podobnego do tego,
ktrym jechalimy.
Ponad 100 lat temu tras z
Jeleniej Gry do Lwwka lskiego parowozy przemierzay
w godzin. W niedziel jechalimy ponad dwa razy duej.
Jednak byo warto. Przejazd by
historyczny i nie wiadomo, kiedy pocigi wrc na t lini. Oby
nie podzielia losu naszych,
jak np. 177 do Gubczyc, gdzie
ostatni planowy pocig pasaerski przejecha w 2000 roku.

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

Sprzedam ko metalowe z IKEI


szer.140 lub zamienie na szer. 90
cm. Racibrz, ul. Katowicka tel.
327403097.

FINANSE
Dopacam do odszkodowa z
ubezpiecze: zalanie domu, mieszkania, kolizji drogowych i innych.
Dopata natychmiastowa. Tel. 786
817 069.

Dla budowlaca, zotej rczki z


kilkuletni praktyk czeka samodzielna dobra praca w Raciborzu
i okolicach, monta i serwis przydomowych eko-oczyszczalni, zarobki i warunki dobre, do uzgodnienia, info. 32 740 30 65.

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.

Wynajm lokal biurowy 12m2


oraz 20m2 w Raciborzu , ul.Ogrodowa 5. Tel. 508 286 224
Do sprzedania Peugeot 607, auto
w cigej eksploatacji. Auto jedzi na gazie bez zarzutw silnik
chodzi rwno, nowe Xenony, nowy rozrzd, oleje byy wymieniane. Samochd doinwestowany w
razie pyta prosz dzwoni pod
numer 883 007 463.
Na sprzeda narty HEAD C200
163cm wicej info telefonicznie.
Polecam. 691 960 134.

ZDROWIE
Zapraszam do zapoznania si z
moj ofert. Chtnie odpowiem na
dodatkowe Pastwa pytania telefonicznie. Wykonuje masae: leczniczy (30 z/30 min); hawajski caego ciaa (40z/50 min); gorcymi
kamieniami (40 z/50 min). Masae odbywaj si u mnie w domu
(Wodzisaw Wilchwy) , w specjalnie
przygotowanym do tego pomieszczeniu lub w domu pacjent. Tel.
796 849 247.

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

RNE
Sprzedam mercedesa sprinter
311CDI wersja max dugi i wysoki i co wane miejsc siedzcych
jest sze. Samochd w bardzo
dobrym stanie technicznym,
mechanicznym jak i wizualnym.
Wystawiam FV. Na wszelkie pytania odpowiem telefonicznie 502 710 446.
Piecyk typu koza. 7 cegie szamotowych utrzymujcych dugo ciepo. Dodatkowo 3 kolanka 90stopni i ok 3.5m rury. 505
999 211.
Sprzedam kuchni parow (parowar) nowa nigdy nie uywana
kontakt tel 694 204 674.
Sprzedam telefony Philips D 150
DUO (2 sztuki). Sprawne w 100
procentach, stan idealny, bezprzewodowe. Cena: 60z. Tel.
693 059 574.
Sprzedam narty Head Magnum
3.0 o dugoci 170cm. Stan nart
oceniam na bardzo dobry. Narty
mam od nowoci, od tego czasu
byy w serwisie tylko raz, wic
krawdzie s grube, szata graczna nosi normalne lady uytkowania. Cena: 1599z. Kontakt
725 430 421.
Sprzedam trampolin ogrodow z siatk. Prawie jak nowa bo
uywana sporadycznie. Wymiary ok: Wysoko wraz z siatk:
230 cm. Wysoko nad ziemi:
65 cm. rednica: 304 cm. 400z.
503 366 093.
Do sprzedania wgiel orzech z
KWK Rydutowy, Marcel, Jankowice w cenie 560z za ton. Kaloryczno min. 30 Mj/kg. Popi
7%. 608 247 125.

Odbior zom wszelkiego rodzaju: stare AGD, uprztn strychy,


piwnice, wycigam stare piece
CO, wycinam zbdne konstrukcje. Tel. 692 829 491. Zatrudni piekarza z dowiadczeniem.
Wicej informacji pod nr telefonu 510 233 555 oraz 32 456
11 56.
Komplet do gotowania na parze Florentyna Design z pokryw. rednica: 19,5 cm Wysoko
wkadw parowych: 8,5 cm Wysoko garnka: 10 cm W skad
zestawu wchodzi: Wkad do gotowania na parze, Garnek, Pokrywa. 50z. 692 429 843.
Likwiduj kolekcj porcelany
[brak miejsca] i wyprzedaj rne przedmioty. Wszystkie posiadaj sygnatury i s w stanie idealnym. Mam duo porcelany, ale
brakuje miejsca. Ceny do uzgodnienia, dodatkowe informacje
pod telefonem. Odbir osobisty lub po uzgodnieniu wysyka
P.Polsk 514 231 271.
Do wynajcia od zaraz kawalerka 32 m2 ul. Dbrowskiego osiedle Eden kaucja zwrotna 1 000 z
wicej informacji pod nr tel 504
600 432.

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Coneco Zenith Side Armor to


uniwersalny fotelik samochodowy przeznaczony dla dzieci o wadze 9-25 kg. (Grupa 1 i 2) ECE
R44/04. Fotelik posiada zwikszon ochron boczn a take
moliwo pochylenia fotelika.
Tel. 32 419 40 18.
Sprzedam eczko dziecice
drewniane z bardzo dobrym materacem. Dodatkowo doczam ,
kodr, poduszk i osonk. -

eczko jest trzypoziomowe, z


przodu wycigane s 3 szczebelki. Tel. 32 419 40 18.
Sprzedam opony zimowe NOKIAN 175/65/R14, komplet 4
sztuki. Stan bienika okoo
5-6mm. Cena 130z do negocjacji. Tel. 512 333 812.
Mieszkanie jednopokojowe do
wynajcia znajdujce si na osiedlu NDM. Miesiczny koszt 500
z wynajem plus 500 z opaty
czynsz plus gaz i prd razem
1000zl. Kaucja zwrotna 1000 z.
Mieszkanie jest umeblowane i
posiada niezbdne sprzty AGD.
502 561 286.
Stabilny jedzik z oparciem dla
dziecka, grajcy rne melodyjki,
duy schowek pod siedzeniem.
Wspaniale wspomaga czynnoci ruchowe dziecka. 50z / 796
136 526.
Aparat SONY ALFA 330. Stan
techniczny w100% sprawny. W
zestawie: adowarka, ltr UV,
pokrowiec, karta 8GB, obiektyw staoogniskowy AF50 f/1.7,
obiektyw Konica Minolta AF 3580mm f/4-5,6. Cena: 700z. Tel.
693 661 266.
Sprzedam za 200z piecyk wglowy Bartek uywany ale sprawny
tech. mona ogrzewa pomieszczenia oraz ugotowa co. Moliwy transport. Tel. 510 781 252.
Witam

sprzedam

100%

Racibrz, ul. Brzeska 4


Tel. 665 989 571

Sprzedam VW Passat b5 rok


produkcji 2001. Przebieg 300
000 km, pojemno skokowa
2496 cm3, disel/automat, moc
150 KM, 110 kw. Wyposaenie: ABS, EPS, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja, podgrzewane fotele przednie, szyby elektryczne. Tel. 604 326
789, 691 236 789.

NAPRAWA OBUWIA
Usugi kaletnicze
i rymarskie
Roman Palczewski

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

PRACOWNIA KRAWIECKA

Szycie na wymiar odziey damskiej, mskiej i dziecicej, naprawa odziey oraz wszelkie
przerbki, szycie pocieli, obrusw, szycie zason i ran, szycie
i renowacja tapicerki samochodowej.

Malowanie tapicerki samochodowej i meblowej, obuwia, torebek,


kurtek, naprawa obuwia ortopedycznego.

Racibrz, ul. Londzina 51,


tel. 32 414 08 21;
DH Bolko, ul. Nowa 1,
tel. 509 077 011 8;
Kunia Raciborska, ul. Kocielna 5, tel. 324191153, 502468049;
Rybnik, ul. Powstacw lskich
17, tel. 663 466 661.
Punkt Ekspresowa Naprawa
Obuwia obok E.Leclerc nie naley do rmy Palczewski.
naprawa-obuwia-raciborz.pl

Firma STACH-DREW

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
na potrzeby wasne
i z certykatem.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

sprawnego i gotowego do pracy laptopa marki DELL E6400


o bardzo dobrych parametrach.
Laptop posiada nagrywark
DVD, sprawna baterie i kamer
co uatwi rozmowy na np. Skype.
350z do maej negocjacji. Telefon: 733 138 771
Sprzedam rower kupiony w Holandii z papierami ze jest legalny.
Bardzo wygodny, 7 przerzutek,
owietlenie ledowe, zamknicie
rowerowe. 700z. 882 955 890.
Do sprzedania Honda CBR
sc33 przebieg to 30000 ty km
stan techniczny b.dobry wizualnie bdb, nowe klocki hamulcowe akumulator, motor posiada
alarm. Jestem pierwszym wacicielem w Polsce zapraszam
do zakupu n pewno dojdziemy
do porozumienia. 6800z. Kontakt: 668 239 055.
Sprzedam pikne 4 felgi aluminiowe. Rozstaw rub 4x108. ET
40. Otwr centrujcy 6 cm. Opony Dunlop 195/55/15. Opony
maj bienik 7.03. Koa s wywaone, przygotowane do montau.
W razie pyta prosz poda numer: 5108. 1299z. 888 540 131.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

Wynajm lokal uytkowy pooony w Kdzierzynie-Kolu przy


ulicy Harcerskiej naprzeciwko wiatowidu. Powierzchnia
52m2, 3 pomieszczenia, toaleta.
Lokal przeznaczony pod usugi,
biuro. Lokal czysty po remoncie,
dobrze pooony z parkingiem.
1200z. 508 291 794.

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl
ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 5

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Jaka przyszo czeka WFOiGW?


KATARZYNA CZY

Komu potrzebny jest


WFOiGW?
Przedsibiorcy, organizacje pozarzdowe, placwki
owiatowe, waciciele domw
jednorodzinnych i czonkowie wsplnot oraz spdzielni
mieszkaniowych kady z tych
podmiotw moe ubiega si o
wsparcie Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziki poyczkom, kredytom preferencyjnym, dotacjom, dopatom i nagrodom w
naszym wojewdztwie prowadzonych jest wiele dziaa na
rzecz poprawy jakoci rodowiska naturalnego. W 2015 r.
lski WFOIGW przeznaczy
na nie prawie 375 tys. z. Najwiksze nakady poniesiono w
zakresie ochrony atmosfery.
W dalszej kolejnoci wspierano inicjatywy na rzecz ochrony wd, gospodarki odpadami
i gospodarki wodnej.
Pienidze pozyskane z
Funduszu umoliwiaj m.in.
przeprowadzanie termomodernizacji budynkw uytecznoci publicznej i mieszkalnych, tworzenie zielonych
pracowni, organizacj wypoczynku dzieci i modziey, prowadzenie akcji informacyjnych
czy kampanii prozdrowotnych.
Wielu benecjentw podkrela, e bez pomocy udzielanej
przez WFOiGW dua cz
przedsiwzi ekologicznych
nie miaaby szans na realizacj.

Pytania i obawy
Jednak dalsze funkcjonowanie Funduszu w sposb,
ktry przynosi wymierne korzyci w caym regionie, stoi
pod znakiem zapytania. Podczas konferencji zorganizowanej 19 grudnia w lskim
Urzdzie Marszakowskim
przestawiono list wtpliwoci i zastrzee wobec planowanych zmian w Ustawie
Prawo Ochrony rodowiska.
Nie po raz pierwszy prezes
Funduszu wyraa swoje obawy o przyszo kierowanej
przez siebie instytucji w kontekcie proponowanych przez
PiS nowelizacji ustaw wystarczy wspomnie o spotkaniu na temat zmian w Prawie
Wodnym, ktre odbyo si w
Gmachu Sejmu lskiego na
pocztku padziernika.
W trakcie grudniowej konferencji zaprezentowano pi
gwnych zarzutw stawianych autorom nowelizacji
dotycz one zarwno funkcjonowania samego Funduszu,
jak i uprawnie samorzdu
i organizacji pozarzdowych
w zakresie wpywania na kierunki polityki ekologicznej na
poziomie wojewdztwa oraz
naruszenia przez ustawodawc Konstytucji RP.

z administracj rzdow. To
zarzd i sejmik wojewdztwa
czynni uczestniczy w ksztatowaniu kierunkw dziaalnoci
konkretnego WFOiGW, przy
czym ten ostatni podejmuje
decyzje rwnie w oparciu o
opini organizacji pozarzdowych i samorzdw gospodarczych. Dziki temu struktura
wydatkw w moliwie peny
sposb odpowiada rzeczywistym potrzeb i wyzwaniom,
z ktrymi mierz si mieszkacy danego regionu. Np.
katowicki WFOiGW okrela
swoje priorytety w oparciu o
Strategi Rozwoju Wojewdztwa lskiego czy wojewdzk
Strategi ZIT. Zdaniem Zarzdu Funduszu, zmiany proponowane przez ustawodawc w
Prawie Ochrony rodowiska
znaczco obni moliwo
samodzielnego funkcjonowania (w wymiarze instytucjonalnym) funduszy wojewdzkich. Nowy sposb wyboru
rad nadzorczych oraz zmiana
ich struktury przyczyni si do
centralizacji poszczeglnych
funduszy, a wiodcym orodkiem decyzyjnym stanie si
Minister rodowiska. Rola samorzdowcw w ksztatowaniu polityki WFOiGW zostanie ograniczona do minimum.

Koniec samodzielnoci?
Wojewdzkie Fundusze
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej s samorzdowymi osobami prawnymi, co
oznacza, e nie s zwizane z
Narodowym Funduszem ani

Im bliej, tym lepiej


Odebranie decydujcego gosu podmiotom dziaajcym na niszych szczeblach administracji rzdowej
i samorzdowej oraz przejcie
przez Ministerstwo rodowi-

Fot. WFOiGW w Katowicach

Wadze wojewdztwa oraz katowicki Fundusz Ochrony rodowiska z obaw przygldaj si


nadchodzcym zmianom w prawie.

Marszaek Wojewdztwa lskiego Wojciech Sauga i prezes WFOiGW w Katowicach


obawiaj si, e zmiany proponowane przez PiS odbior Funduszowi i samorzdowi
istotne narzdzia suce dbaoci o stan rodowiska przyrodniczego w regionie.
ska i Fundusz Narodowy moe przynie negatywne skutki
nie tylko budetowi pastwa,
ale take mieszkacom regionu. Katowicki Fundusz
wesp z Marszakiem Wojewdztwa przestrzega przed
nieefektywnym gospodarowaniem rodkami nansowymi przedsiwzicia istotne
z punktu widzenia Warszawy
niekoniecznie bd pokrywa
si z najpilniejszymi potrzebami konkretnych wojewdztw.
Jednoczenie wrd inwestorw moe pojawi si zniechcenie do podejmowania
proekologicznych inwestycji,
ktre cieszyy si w ostatnich
latach rosncym zainteresowanie i realnie przyczyniay si
do poprawy stanu rodowiska
lub zapobiegay jego dalszej

degradacji. Z drugiej strony


wiele dziaa, ktre ju otrzymay wsparcie Funduszu byo
skoncentrowanych na skutkach dugofalowych. Przykadem jest chociaby kwestia
walki ze smogiem naga
zmiana priorytetw i przekierowane znacznej puli rodkw
na inne obszary spowoduje, e
dotychczasowa praca zostanie
zaprzepaszczona.
Duch Konstytucji
Zdaniem organizatorw
grudniowej konferencji, projekt nowej ustawy o ochronie rodowiska narusza podstawowe zasady zawarte w
polskiej Konstytucji: zasad
decentralizacji wadzy publicznej, podziau terytorialnego pastwa, zasad wy-

konywania przez samorzd


zada publicznych we wasnym imieniu, podmiotowo
prawn jednostek samorzdu terytorialnego. Kluczowa
z punktu widzenia zasada decentralizacji wadzy publicznej
nie znajduje odzwierciedlenia
w nowelizacji prawa rodowiskowego. [Proponowana
ustawa] narusza te zasady,
poniewa eliminuje udzia i
wpyw wadz samorzdowych
na dziaalno Wojewdzkich
Funduszy naruszajc jednoczenie zasad decentralizacji
wadzy oraz ingeruje w samodzielno samorzdowej osoby
prawnej wczajc Wojewdzkie Fundusze de facto w struktury administracji rzdowej
czytamy na stronie internetowej WFOiGW w Katowicach.

REGION EKOLOGIA

RACIBRZ EKOLOGIA

Czym skorupka za modu...

RACIBORSKA
FIRMA Z TYTUEM
EKOKARLIKA

Dzieci i modzie z Rydutw i Godowa pokazay dorosym, e ze smogiem


mona walczy niezalenie od wieku.
Nie spalaj odpadw skrycie, daj im lepiej drugie ycie
to jedno z wielu hase wymylonych przez uczestnikw
konkursu Bezsmogowcy to
my! zorganizowanego przez
gmin Godw i Stowarzyszenie Moje Miasto z Rydutw w
ramach projektu Moja gmina
bez smoga. Wydawa by si
mogo, e adresowanie kampanii (rwnie) do dzieci mija
si z celem bo przecie to nie
najmodsi pal byle jak i byle
czym. A jednak ksztatowanie
wiadomoci ekologicznej od
przedszkola i docieranie do
dorosych za porednictwem

ich pociech jest nie do przecenienia.


Wszystkie prace wykonane przez dzieci i modzie udowadniay, e o przyczynach i
skutkach zanieczyszczonego
powietrza myl ju kilkuletnie dzieci. Mimo e nie wiedz
jeszcze czym jest py zawieszony, niska emisja i termomodernizacja, potra wietnie
uchwyci sedno problemu, z
ktrym zmaga si nie tylko
nasz region: za stan rodowiska odpowiada kady z nas i
kady z nas jest naraony na
negatywne konsekwencje braku ekologicznej wraliwoci.

Przypomina o tym Marek


Wystyrk podczas gali rozdania
nagrd laureatom konkursu:
- Cieszy mnie fakt, e tak liczne grono osb i caych rydutowskich rodzin przyjo nasze zaproszenie do udziau w
tym projekcie, projekcie ktry
jest bardzo wany bo przecie
chodzi o zdrowie i ycie nas
samych i naszych bliskich
mwi prezes Mojego Miasta
i koordynator projektu Moja
gmina bez smoga. W trakcie
realizacja zadania donansowanego przez WFOiGW w
Katowicach mieszkacy Rydutw i Godowa uczestniczy-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

li w serii spotka z osobami na


co dzie zajmujcymi si problemem zanieczyszcze powietrza. Byli wrd nich stranicy
miejscy, lekarka, przedstawiciele ciepowni. Cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania, udzielali wskazwek i
porad w zakresie prolaktyki
zdrowotnej czy alternatywnych
metod ogrzewania domw
oraz informowali o wsparciu,
na ktre mog liczy mieszkacy ze strony rozmaitych instytucji i organizacji.
KC

Sunex S.A. znalaz si


wrd 8 laureatw tegorocznej edycji konkursu
dla podmiotw dbajcych
o rodowisko.
10 stycznia odbya si gala
wrczenia statuetek EkoKarlik'2016. W ten sposb Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach nagrodzi przedsibiorcw, spdzielni oraz
jednostek samorzdu terytorialnego i samorzdu gospodarczego, ktrzy podejmuj
szeroko rozumiane zadania z
zakresu ochrony rodowiska.
Wyrnione podmioty oprcz
statuetki otrzymay moliwo

posugiwania si logo konkursu i zdobytym tytuem.


W 2016 roku laureatami
zostali: Jastrzbski Zakad Wodocigw i Kanalizacji S.A. z
siedzib w Jastrzbiu Zdroju,
SUNEX S.A. z siedzib w Raciborzu, Zabrzaskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., Zakad Budynkw
Miejskich Sp. z o.o. z siedzib
w Bytomiu, Regionalna Izba
Przemysowo Handlowa w
Gliwicach, Grnicza Spdzielnia Mieszkaniowa Luiza z
siedzib w Zabrzu, Gmina Chybie, Gmina Tworg.
KC

6 Wspieramy Dobre Tematy

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

<< GazetaInformator.pl

REGION AKCJE CHARYTATYWNE

25. Fina WOP: W regionie bdzie si grao!


Wielka Orkiestra witecznej Pomocy zagra dla ratowania ycia i zdrowia dzieci
na oddziaach oglnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
katarzyna krentusz

Ju 15 stycznia, na terenie
caej Polski i poza jej granicami odbywa si bdzie 25. Fina
Wielkiej Orkiestry witecznej
Pomocy. Jak co roku, z tej okazji w regionie zorganizowanych
zostanie wiele imprez rozrywkowo-muzycznych, z ktrych dochd przeznaczony zostanie na
cele Fundacji Jerzego Owsiaka.
Spord rnych form zbirki
funduszy, najwaniejsz, jak zawsze, bdzie kwesta na ulicach
miast, miasteczek i wsi, prowadzona przez licznych wolontariuszy.
Tradycyjnie, dla WOP zagra miasto Wodzisaw l.
Impreza koncentrowa si bdzie na wodzisawskim Rynku
i w Galerii Karuzela. Wyjtkow
atrakcj dla najmodszych bdzie Wybanione Spotkanie w
Galerii Karuzela, podczas ktrego milusiscy bd mieli okazj
osobicie pozna postaci z rnych bajek, w ktre wciel si
cosplayerzy z Wodzisawia i okolic. Na Rynku z kolei odbywa
si bd koncerty m.in. takich
kapel, jak Grafit, River of Time,
Ironbound_PL, Manszaft, Hertz
Klekot czy Chemical Garage oraz
tradycyjne, WOPowe licytacje.
Wyruszy rwnie bieg Policz si
z cukrzyc, a po zmroku zobaczy mona bdzie widowiskowy
pokaz fire show i wsplnie wyR E K L A M A

puci wiateko do nieba.


W Pszowie 25. Fina
WOP odbywa si bdzie w
Miejskim Orodku Kultury. W
programie tegorocznego wydarzenia przewidziano m.in. wystpy Jacka Silskiego, duetu Karo, zespou B.A.R. oraz D.P.S.A.
i wiele innych atrakcji. W Radlinie wsplne granie rozpocznie si od godz. 16:00, od wystpu zespou Tata Sawek. Na
WOPowej scenie zaprezentuj
si rwnie: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Radliska Przysta
i zespoy z Miejskiego Orodka
Kultury w Radlinie. Dla zgromadzonej publicznoci na zakoczenie zagra D.P.S.A. a o godz.
20:00 rozbynie wiateko do
nieba. Z kolei w Rydutowach,
poza wystpami rydutowskich
uczniw i przedszkolakw, przewidziano pokazy karate oraz
koncerty takich zespow, jak
Kokos, Tata Sawek i Youth Fall
Away, a podczas WOP-owych
aukcji licytowane bd m.in.
narty z autografami polskiej kadry skoczkw.
Na wspierajcych Wielk
Orkiestr witecznej Pomocy
moc atrakcji czeka w Rybniku.
Na terenie rybnickiego Kampusu odbd si koncerty - Animal
Section, Dont do that, Prognoza na ycie, Underground, Kolina Violin Show & Dj Matyjas,
Sabina Jeszka oraz Carrantuohill. Przewidziano rwnie po-

kazy grup militarnych, pokazy


ratownictwa medycznego czy
te pokazy motoparalotni. W
trakcie tradycyjnych licytacjach,
wylicytowa mona bdzie m.in.
takie pereki, jak jednodniowe
objcie stanowiska Prezydenta Miasta Rybnik, voucher kurs
prawa jazdy kat. B czy tatua od
Prykas Studio. Po zmroku nie
zabraknie rwnie wiateka
do nieba. Tego dnia, do wspierania WOP na sportowo zachca rwnie MOSiR Rybnik,
organizujcy m.in. spyw kajakowy, wycieczk rowerow czy
wsplny bieg.
W Raciborzu granie dla
WOP odbdzie si w Raciborskim Centrum Kultury. To tutaj
zorganizowany zostanie m.in.
koncert zespou DREAM i przeprowadzone WOPowe licytacje. Pomaga mona bdzie jednak nie tylko, przekazujc swoje
datki kwestujcym. W godz. od
12:00 do 17:00, w sali na I pitrze bdzie mona honorowo
odda krew, a w godz. od 10:00
do 18:00, na parterze RDK - zarejestrowa si w bazie potencjalnych dawcw komrek macierzystych.
W Kdzierzynie-Kolu,
podobnie jak w wielu innych
miastach, ju od rana na ulicach
miasta spotka mona bdzie
kwestujcych wolontariuszy.
WOPowe atrakcje odbywa
si bd z kolei w kilku rnych

punktach. W galerii Odrzaskie


Ogrody zaplanowano niedziel
z harcerzami, a w ramach niej
- gry, zabawy i pokazy pierwszej
pomocy. W DK Chemik odbdzie si gra zrcznociowa z
nagrodami, a w DK Lech, od
godz. 16:00, rozpoczn si tradycyjne WOP-owe koncerty
takich zespow, jak Honker,
Czerwone i Czarne oraz dzieci
i modziey z Zespou Szk Nr
3. wiateko do nieba zostanie
wypuszczone na parkingu przed
Domem Kultury Chemik.
W tym roku, moc koncertowych atrakcji przewiduje miasto
Jastrzbie-Zdrj. Ju dzie
wczeniej, bo 14 stycznia, w Pubie Chimera dla WOP zagraj
zespoy: Unbroken Tribe, Above the Empyrean i Monsterlica.
15 stycznia, na gwnej scenie w
centrum miasta, poza WOP-owymi licytacjami, odbywa
si bd koncerty takich zespow, jak: Nieformalni, Grooversi, Coria, Loka i Tomasz Karolak
z zespoem Pczki w Tuszczu.
W Galerii Jastrzbie jednoczenie trwa bdzie kiermasz oraz
pokazy jastrzbskich szk i stowarzysze, a na basenie Laguna
odbdzie si aqua aerobik. Tradycyjnie, o godz. 20:00, nie zabraknie rwnie wiateka do
nieba.
W orach graniem dla
WOP wypeniony zostanie cay tamtejszy budynek Miejskiego

Orodka Kultury. W sali teatralnej, ju od rana, przewidziano


liczne pokazy taneczne, licytacje
gadetw i koncerty. Przed publicznoci wystpi m.in. MuzyKajaka, GraVity Off oraz kabaret owcy.B. W orskim MOK-u
znajdzie si take miejsce na dogoterapi z udziaem psw rasy
golden retriever, Miarkow Kawiarenk, fotobudk, artystyczne malowanie twarzy oraz gry
i zabawy z animatorem. W sali plenerowej MOK, w godz. od
10:00 do 17:00, trwa bdzie akcja honorowego krwiodawstwa.

Gdziekolwiek bdziemy
15 stycznia, pamitajmy, e
w tym roku, kupujc WOP-owe serduszka, bdziemy
mieli swj wkad w ratowanie zdrowia i ycia dzieci na
oddziaach oglnopediatrycznych oraz zapewnianie godnej
opieki medycznej seniorom.
Szczegowe informacje o
wydarzeniach organizowanych w kadym z powyszych
miast znajdziecie na naszej
stronie internetowej gazetainformator.pl, w zakadce
Zapowiedzi wydarze.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

RYDUTOWY RCK FENIKS 18 LUTEGO

TEATR KOREZ
MIANUJOM MIE HANKA
W sobot, 18 lutego, do Rydutowskiego Centrum Kultury Feniks zawita Teatr Korez
ze swoj now produkcj Mianujom mie Hanka. Niezwykle
barwn posta na scenie przed-

stawi Grayna Buka. Pocztek


wydarzenia w sali teatralnej
RCK Feniks zaplanowano na
godz. 18:00. Bilety do nabycia
w cenie 25 z od osoby. Wicej
informacji pod nr 32 45 77 006.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
16 STYCZNIA BIBLIOTEKA WODZISAW LSKI
16 stycznia w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisawiu l. wystawiony zostanie spektakl dla dzieci
Pinokio, oparty na motywach popularnej ksiki Carla Collodiego. Pocztek przedstawienia teatru KRAK-ART zaplanowano
na godz. 11:00. Wstp kosztuje 5 z.
18 STYCZNIA RCK FENIKS RYDUTOWY
18 stycznia Marek ya z Teatru Lalek poprowadzi warsztaty
lalkarskie dla dzieci. Pocztek zaj w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks zaplanowano na godz. 11:30. Koszt wzicia
udziau w warsztatach wynosi 8 z. Wicej informacji na temat
wydarzenia uzyska mona pod numerem tel.: 32 45 77 006.
18 STYCZNIA RCK FENIKS RYDUTOWY
18 stycznia w sali teatralnej Rydutowskiego Centrum Kultury
Feniks obejrze mona utrzymany w tematyce boonarodzeniowej spektakl marionetkowy dla dzieci Narodziny Pana,
czyli Kacper, Melchior i tego trzeciego mi brakuje... w wykonaniu
Teatru Lalek Marka yy (czas trwania ok. 35-40 minut). Bilety
na wydarzenie do nabycia s w cenie 7 z (dzieci) i 10 z (doroli).
Pocztek spektaklu zaplanowano na godz. 10:30.

22 STYCZNIA RCK FENIKS RYDUTOWY


22 stycznia w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si kabaretowo-muzyczne wydarzenie, podczas ktrego wystpi Grzegorz Poloczek oraz duet Kola i Jula. Podczas
koncertu usysze mona bdzie autorskie monologi i piosenki
artysty, napisane do muzyki zaprzyjanionych kompozytorw.
Pocztek wydarzenia zaplanowano na godz. 17:00. Bilety do nabycia s w cenie 35 z od osoby.
25 STYCZNIA RCK FENIKS RYDUTOWY
25 stycznia w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks, dziki
widowisku penym magii, dzieci przenios si do wiata, w ktrym niemoliwe staje si moliwe. Na godzinny pokaz magii
bez granic zaprasza iluzjonista Marcin Klk. Pocztek wydarzenia zaplanowano na godz. 10:00. Bilety do nabycia s w cenie 7
z (dzieci) i 10 z (doroli).
12 LUTEGO RCK FENIKS RYDUTOWY
12 lutego w sali teatralnej Rydutowskiego Centrum Kultury
Feniks wystpi grupa kabaretowa owcy.B. Bilety na
wydarzenie dostpne s w cenie 40 z (w przedsprzeday) oraz
50 z (w dniu wydarzenia). Kabaret zaplanowano na godz. 19:30.

RACIBRZ ROZRYWKA

WYCIECZKA DLA DZIECI ROCK UP: KONCERT


ltrw sonecznych, nauka
16 stycznia godz. 9:00
KAPELI REAKCJA ORAZ
orientacji na niebie, pozna wycieczka dla dzieci, poczowanie natury wiata, badana z warsztatami astronomiczFILM JAROCIN, PO CO
nie meteorytw pod mikronymi, organizowana w ramach
projektu ALLchemia nauka,
skopem.
WOLNO
13:00 obiad
sztuka, zabawa.

R E K L A M A

9:00 wyjazd, parking ul.


Kowalska (koo Labiryntu)
9:45 Przyjazd do Krawarza
10:00 13:00 zwiedzanie zamku i miasta, udzia
w warsztatach astronomicznych wirtualna podr w
Kosmos z wykorzystaniem
zdj, lmw i animacji komputerowej autorstwa ASTROHUNTERS oraz Europejskiej
Agencji Kosmicznej i Europejskiego Obserwatorium
Poudniowego; budowanie

14:00 wyjazd z Krawarza


15:00 przyjazd do Raciborza.
Zapisy przyjmujemy do 13
stycznia do godz. 12:00 w Raciborskim Centrum Informacji, ul. Duga 2, nr tel. 32 415 72
39, email: danuta.jarosz@rck.
com.pl.
Karty uczestnictwa do pobrania w RCI, ul. Duga 2 oraz
ze strony www.rck.com.pl (zakadka ALLchemia). Uczestnictwo jest bezpatne.

WARSZTATY WOKALNE
Z ADAMEM KOSEWSKIM
16-18 stycznia godz.
10:00 RCK RDK (ul. Chopina 21). Zapraszamy na warsztaty wokalne dla modziey i
dorosych prowadzone przez
Adama Kosewskiego aranera, kompozytora, pianist,
wokalist, pedagoga.
Program warsztatw obejmowa bdzie:
emisj gosu zasady poprawnej emisji, wiczenia
dykcji, artykulacji, fonacji,

wiczenia oddechowe;
przygotowanie utworw
wielogosowych z gatunku
muzyki rozrywkowej i gospel;
konsultacje indywidualne
prezentacje utworw solowych, uwagi, dopracowanie
szczegw technicznych.
Koncert powarsztatowy
odbdzie si 18 stycznia 2017
r. o godz. 18:00. Koszt warsztatw 30 z.

WHO IS THE KILLER?


BREAKING CONTEST
21 stycznia godz. 16:00
RCK RDK (ul. Chopina 21)
Ekipa Beat Killaz oraz Raciborskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na jedyny w
swoim rodzaju oglnopolski
Breaking Contest (Breakdance). Te zawody poka nam,
kto wjedzie CZOGIEM w
bboyow scen w 2017 r. Idea
jest prosta: kady uczestnik,
widz oraz kto tylko si pojawi
paci 10 z na zbirk publiczn, ktr w caoci zgarnia
ZWYCIZCA zawodw.

22 stycznia godz. 17:00


RCK DK STRZECHA (ul. Londzina 38) Serwujemy kolejn
dawk buntu z cyklu RoCK UP!
Tym razem w wyjtkowej, punkowej odsonie proponujemy
Wam nie tylko dobr muzyk.
Ju 22 stycznia w Kinie Przemko w RCK DK Strzecha lecimy z lmem Jarocin, po co
wolno, a zaraz po nim koncert punk rockowej kapeli Re-

akcja, idealnie wpisujcej si


w jarociski klimat zachcaj organizatorzy do udziau.
Wstp wolny

FILM BRZDC
Film Brzdc z muzyk
na ywo w wykonaniu zespou
Czerwie. 28 stycznia godz.
17:00 RCK DK STRZECHA
(ul. Londzina 38) Brzdc
to jeden z najwybitniejszych
lmw Chaplina reysera i
aktora. Wzruszajca historia
biednego szklarza i jego towarzysza: maego chopca
podrzutka. Typowe dla Chaplina przemieszanie komedii
z tragedi, sentymentalizmu
z radoci i wielk liczb hu-

morystycznych gagw. W Kinie Przemko proponujemy


ten wyjtkowy, niemy lm z
muzyk na ywo w wykonaniu zespou Czerwie. Zesp
Czerwie to niezalena polska
formacja prezentujca alternatywne dwiki z pogranicza
folku, etno, sceny absurdu, teatru i lmu. Muzycy s twrcami i wykonawcami muzyki
do wielu projektw teatralno-lmowo-plastycznych. Wstp
wolny.

JEZIORO ABDZIE
29 stycznia godz.
16:00 RCK RDK (ul. Chopina 21) Jezioro abdzie w
wykonaniu Artystycznej Szkoy Podstawowej im. P.J. Vejvanovskiego w Hlunie. Jezioro abdzie to najsynniejszy
balet Piotra Czajkowskiego,
a jednoczenie pikna ba o
walce dobra ze zem. Historia
piknej Odetty, ksiniczki zakltej w abdzia przez zego
czarownika Rotbarta. Ksi
Zygfryd zakochuje si w abdziu, chce wyzwoli Odett
od zaklcia i przywrci j do
wiata ludzi. Propozycja baletu to spektakl dla caej rodziny.
Bilety w cenie 5 z do nabycia

w kasach RCK oraz na stronie


www.rck.com.pl. Honorowane karty SENIOR 6O + oraz
RODZINA +.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Sport

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

CZYOWICE REKREACJA

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Nowy Rok na biegowo

<< GazetaInformator.pl

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Siarczysty mrz nie zrazi biegaczy, podczas


noworocznego spalania kalorii w XX Towarzyskim
Biegu po lesie.
ARKADIUSZ PIECHOTA

i krzeww, ktrych nazwy i opisy wraz ze zdjciami zawieraj


tablice przyrodniczo-edukacyjne. Przy minusowej temperaturze atrakcj byy rwnie
zamarznite sadzawki, na ktrych miakowie robili pamitkowe zdjcia. Po biegu wszyscy
uczestnicy z lampk szampana wznieli toast za nowy 2017
rok.
Fot. Arkadiusz Piechota

Noworoczny dzie mona


spdza na rne sposoby. Jedni lecz kaca po udanym Sylwestrze, inni dopiero co wracaj do domu, a Klub Sportowy
M.E.T.A. postanowi uczci Nowy Rok na biegowo. Siarczysty
mrz przywita biegaczy w Czyowicach przy Leniczwce, ale

punktualnie o 13.30 wyruszyli,


by spali jeszcze powiteczne kalorie na dystansie 10 km
w XX Towarzyskim Biegu po
lesie.
Trasa wymagajca z licznymi podbiegami, lenymi duktami i polnymi wyrwami biega
rwnie ciek dydaktyczn,
wzdu ktrej mona byo podziwia wiele gatunkw drzew

Organizatorzy ju dzi zapraszaj 15 stycznia (niedziela) na kolejny XXI Towarzyski Bieg


po lesie. Tym razem bd organizowa zbirk na szczytny cel z okazji 25. Finau Wielkiej
Orkiestry witecznej Pomocy. Szczegy wydarzenia mona znale na Facebookowym
prolu Biegi towarzyskie.
R E K L A M A

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

You might also like