NOVA  NORMATIVA  ORTOGRÀFICA  REGISTRADA  AL  DIEC2  

 
 
1.-­‐  Supressió  de  l’accent  diacrític  a  la  Nova  Gramàtica  de  l’Institut  d’Estudis  
Catalans.  Veure  taula.    
 
2.-­‐  Es  mantenen  les  formes  següents:    
bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si,
són/son, té/te, ús/us, vós/vos.