You are on page 1of 2

NOVA

NORMATIVA ORTOGRFICA REGISTRADA AL DIEC2
1.- Supressi de laccent diacrtic a la Nova Gramtica de lInstitut dEstudis
Catalans. Veure taula.

2.- Es mantenen les formes segents:
b/be, du/deu, s/es, m/ma, ms/mes, mn/mon, pl/pel, qu/que, s/se, s/si,
sn/son, t/te, s/us, vs/vos.